IZVJEŠĆE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa interoperabilnih rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA2)Interoperabilnost kao sredstvo modernizacije javnog sektora

6.7.2015 - (COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD)) - ***I

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Izvjestitelj: Carlos Zorrinho
Izvjestitelji za mišljenje (*):
Liisa Jaakonsaari, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Jeroen Lenaers, Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
(*) Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika


Postupak : 2014/0185(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0225/2015
Podneseni tekstovi :
A8-0225/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa interoperabilnih rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA2)

Interoperabilnost kao sredstvo modernizacije javnog sektora

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0367),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 172. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0037/2014),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 15. listopada 2014.[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 12. veljače 2015.[2],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku te mišljenja Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0225/2015),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku;

2.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog odluke

Naslov 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uspostavi programa interoperabilnih rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA2)

o uspostavi programa koji obuhvaća okvire interoperabilnosti i interoperabilna rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA 2)

 

Interoperabilnost kao sredstvo modernizacije javnog sektora

Interoperabilnost kao sredstvo modernizacije javnog sektora

(Tekst značajan za EGP)

(Tekst značajan za EGP)

 

(Promjena „ISA2" u „ISA 2” primjenjuje se u cijelom tekstu. )

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) U svojoj Rezoluciji od 20. travnja 2012. o konkurentnom jedinstvenom digitalnom tržištu – elektronička javna uprava kao predvodnica1a, Europski parlament ističe da prepreke na putu uspostave elektroničke javne uprave nisu isključivo tehnološke naravi ili povezane s interoperabilnošću te podsjeća da je potrebno uzeti u obzir digitalni jaz protiv kojeg se treba boriti;

 

 

__________________

 

1a P7_TA(2012)0140

 

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b) Interoperabilnost u pogledu zaštite podataka i bolje prekogranične suradnje trebala bi otkriti znatan potencijal za ostvarivanje bolje učinkovitosti javnih službi država članica, koji bi, ako se potpuno iskoristi, mogao doprinijeti ostvarivanju ciljeva Europskog semestra.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Na razini Unije interoperabilnost olakšava uspješnu provedbu politika. Učinkovita i stvarna provedba politika u sljedećim područjima posebno se oslanja na interoperabilnost:

(4) Na razini Unije, interoperabilnost olakšava uspješnu provedbu politika i nudi veliki potencijal za savladavanje elektroničkih prekograničnih prepreka te osigurava nastanak novih zajedničkih javnih službi ili usklađenje zajedničkih javnih službi u razvoju. Učinkovita i stvarna provedba politika u sljedećim područjima posebno se oslanja na interoperabilnost:

 

Amandman    5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) U pogledu prava građana Unije da se slobodno kreću i borave na teritoriju država članica, interoperabilnost unutar lokalne, nacionalne i europske uprave pogoduje ciljevima koje je Europski parlament utvrdio u svojoj Rezoluciji od 29. ožujka 2012. o Izvješću o građanstvu EU-a za 2010.: uklanjanje prepreka za ostvarivanje prava građana EU-a1a.

 

 

____________________

 

1a P7_TA (2012) 0120

Amandman    6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Interoperabilnost je ključan čimbenik uspjeha u područjima carine, oporezivanja i trošarina, djelovanju transeuropskih sustava ICT-a kojima su obuhvaćene sve države članice i koji podržavaju interoperabilne poslovne usluge financirane u okviru programa Fiscalis 2013. i Carina 2013., koje su provele i pustile u rad Komisija i nacionalne uprave. Imovina stvorena u okviru programa Fiscalis 2013. i Carina 2013. dostupna je za razmjenu i ponovnu uporabu u područjima ostalih politika.

(9) Interoperabilnost je ključan čimbenik uspjeha u područjima carine, oporezivanja i trošarina, djelovanju transeuropskih sustava ICT-a kojima su obuhvaćene sve države članice i koji podržavaju interoperabilne poslovne usluge financirane u okviru programa Fiscalis 2013. i Carina 2013., koje su provele i pustile u rad Komisija i nacionalne uprave. Imovina stvorena u okviru programa Fiscalis 2013. i Carina 2013. dostupna je za razmjenu i ponovnu uporabu u područjima ostalih politika. Nadalje, države članice i Komisija obvezale su se, a to je potvrđeno i u zaključcima Vijeća od 26. svibnja 2014. o reformi upravljanja carinskom unijom EU-a, da će razvijati strategije za IT sustave kojima se zajednički upravlja i koji zajednički djeluju u svim područjima povezanima s carinom.

 

Amandman    7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) U području normizacije ICT-a u Uredbi (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća upućuje se na interoperabilnost kao neophodan rezultat normizacije.

(14) U području normizacije ICT-a u Uredbi (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća upućuje se na interoperabilnost kao neophodan rezultat normizacije. Pri izradi normi u okviru Programa ISA 2, koji je uspostavljen Odlukom br. 922/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a, posebnu pozornost trebalo bi posvetiti odredbama o uključivanju socijalnih i društvenih dionika iz Uredbe (EU) br. 1025/2012.

 

___________________

 

1a Odluka br. 922/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o interoperabilnim rješenjima za europske javne uprave (ISA) (SL L 260, 3.10.2009., str. 20.).

Amandman    8

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) U javnoj nabavi direktivama 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 i 2014/23/EU21 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. ožujka 2014. zahtijeva se da države članice uvedu elektroničku javnu nabavu. U njima se navodi da alati i uređaji koji se koriste u komunikaciji elektroničkim sredstvima, kao i njihova tehnička obilježja, moraju biti interoperabilni s proizvodima informacijske i komunikacijske tehnologije u općoj uporabi. Štoviše, Direktiva 2014/55/EU22 o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi koju je Parlament donio 11. ožujka 2014. odnosi se na razvoj europske norme za elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi kako bi se osigurala interoperabilnost sustava elektroničkog izdavanja računa u cijelom EU-u.

(16) U javnoj nabavi direktivama 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 i 2014/23/EU21 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. ožujka 2014. zahtijeva se da države članice uvedu elektroničku javnu nabavu kako bi postupci javne nabave bili učinkovitiji i transparentniji. U njima se navodi da alati i uređaji koji se koriste u komunikaciji elektroničkim sredstvima, kao i njihova tehnička obilježja, moraju biti interoperabilni s proizvodima informacijske i komunikacijske tehnologije u općoj uporabi. To znači velike proračunske uštede i uspostavljanje jednakih uvjeta za sve, posebice za nova i postojeća mala i srednja poduzeća. Štoviše, Direktiva 2014/55/EU22 o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi koju je Parlament donio 11. ožujka 2014. odnosi se na razvoj europske norme za elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi kako bi se osigurala interoperabilnost sustava elektroničkog izdavanja računa u cijelom EU-u.

 

__________________

__________________

19 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ. SL L 94, 28.3.2014., str. 243.

19 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ. SL L 94, 28.3.2014., str. 243.

20 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ. SL L 94, 28.3.2014., str. 65. – 242.

20 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ. SL L 94, 28.3.2014., str. 65. – 242.

21 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji. SL L 94, 28.3.2014., str.1. – 64.

21 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji. SL L 94, 28.3.2014., str.1. – 64.

22 Direktiva 2014/55/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. SL L 133, 6.5.2014., str. 1.

22 Direktiva 2014/55/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. SL L 133, 6.5.2014., str. 1.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a) Politička područja iz uvodnih izjava 4. – 16. svjedoče o tome koliko je važno da se politika interoperabilnosti koordinira na razini Unije na najdjelotvorniji i najreceptivniji mogući način. Kako bi nestalo fragmentacije u Uniji, trebalo bi promicati zajedničko razumijevanje interoperabilnosti u Uniji i holistički pristup interoperabilnim rješenjima.

 

Amandman    10

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Interoperabilnost je i temeljni element Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća55 u području infrastrukture širokopojasnih mreža i usluga. U Uredbi 2014/283/EU56 o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture izričito se navodi da su za ostvarenje njegovih ciljeva operativni prioriteti CEF-a interoperabilnost, povezivost, održivo uvođenje, djelovanje i nadogradnja transeuropskih infrastruktura za digitalne usluge, kao i njihova koordinacija na razini Unije.

(17) Interoperabilnost je i temeljni element Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća55 u području infrastrukture širokopojasnih mreža i usluga. U Uredbi (EU) No 283/201456 o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture izričito navodi se da je za ostvarenje njegovih ciljeva jedan od operativnih prioriteta CEF-a interoperabilnost, povezivost, održivo uvođenje, djelovanje i nadogradnja transeuropskih infrastruktura za digitalne usluge, kao i njihova koordinacija na razini Unije. Uredbom (EU) br. 283/2014 posebno su predviđeni takozvani moduli, poput e-identifikacije, e-dostave i automatiziranog prevođenja, kako bi se olakšala prekogranična interoperabilnost.

 

__________________

__________________

55 Uredba (EU) br. 1316/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010. SL L 348, 20.12.2013.., str. 129.

55 Uredba (EU) br. 1316/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010. SL L 348, 20.12.2013.., str. 129.

56 Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ. SL L 86, 21.3.2014., str.14.

56 Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ. SL L 86, 21.3.2014., str.14.

Amandman    11

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Na političkoj razini Vijeće je u nekoliko navrata zagovaralo veću interoperabilnost u Europi i stalne napore u modernizaciji europskih javnih uprava. Točnije, Europsko vijeće donijelo je 24. i 25. listopada 2013. zaključke u kojima je naglašeno da je potrebno nastaviti s modernizacijom javnih uprava brzom provedbom usluga kao što su elektronička javna vlast, elektroničko zdravstvo, elektroničko izdavanje računa i elektronička nabava, koje se oslanjaju na interoperabilnost.

(18) Na političkoj razini Vijeće je u nekoliko navrata zagovaralo veću interoperabilnost u Europi i stalne napore u modernizaciji europskih javnih uprava. Točnije, Europsko vijeće donijelo je 24. i 25. listopada 2013. zaključke u kojima je naglašeno da je potrebno nastaviti s modernizacijom javnih uprava brzom provedbom usluga kao što su elektronička javna vlast, elektroničko zdravstvo, elektroničko izdavanje računa i elektronička nabava, koje se oslanjaju na interoperabilnost. Predanost država članica ključna je radi osiguranja brzog uspostavljanja interoperabilnog elektroničkog društva u Europi te uključivanja javnih uprava u poticanje korištenja postupaka na internetu. Osim toga, kako bi se uspostavila učinkovitija, pojednostavljena e-uprava prilagođena korisniku, potrebna je značajna promjena u europskoj javnoj upravi, uz podršku i višu razinu predanosti država članica, ako je to potrebno. Učinkovite online javne usluge ključne su za održavanje povjerenja poduzetnika i građana u digitalne usluge.

Amandman    12

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Perspektiva interoperabilnosti u jednom sektoru povezana je s rizikom da će donošenje različitih ili neusklađenih rješenja na nacionalnoj ili sektorskoj razini stvoriti nove elektroničke prepreke koje otežavaju odgovarajuće funkcioniranje unutarnjeg tržišta i s njime povezanu slobodu kretanja te narušavaju otvorenost i konkurentnost tržišta i pružanje usluga od općeg interesa građanima i poduzetnicima. Kako bi ublažile taj rizik, države članice i Unija moraju udružiti napore u cilju izbjegavanja fragmentacije tržišta i osiguravanja prekogranične i međusektorske interoperabilnosti u provedbi zakonodavstva, uz smanjenje administrativnih opterećenja i troškova te promicanja dogovorenih rješenja ICT-a, osiguravajući odgovarajuće upravljanje.

(19) Perspektiva interoperabilnosti u jednom sektoru povezana je s rizikom da će donošenje različitih ili neusklađenih rješenja na nacionalnoj ili sektorskoj razini stvoriti nove elektroničke prepreke koje otežavaju odgovarajuće funkcioniranje unutarnjeg tržišta i s njime povezanu slobodu kretanja te narušavaju otvorenost i konkurentnost tržišta i pružanje usluga od općeg interesa građanima i poduzetnicima. Kako bi ublažile taj rizik, države članice i Unija moraju udružiti napore u cilju izbjegavanja fragmentacije tržišta i digitalnog jaza. Trebaju osigurati prekograničnu i međusektorsku interoperabilnost u provedbi zakonodavstva, uz smanjenje administrativnih opterećenja i troškova većom učinkovitošću te promicati dogovorena rješenja ICT-a radi njihova usklađenja na razini Unije u što većoj mjeri, osiguravajući odgovarajuće upravljanje. Sigurnost upotrebe podataka i njihova pohranjivanja u oblaku trebalo bi također obuhvatiti programom ISA2.

 

Amandman    13

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a) Pri uspostavi, poboljšanju ili djelovanju zajedničkih rješenja sve bi se inicijative, po potrebi, trebale temeljiti na razmjeni iskustava i rješenja te razmjeni i promicanju dobre prakse, tehnološke neutralnosti i prilagodljivosti ili biti popraćene navedenim, dok načela sigurnosti, privatnosti i zaštite osobnih podataka uvijek treba primjenjivati. U tom kontekstu treba promicati sukladnost s EIF-om te otvorene standarde i specifikacije.

 

Amandman    14

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) Budući da se Odluka br. 922/2009/EZ prestaje primjenjivati 31. prosinca 2015., potreban je novi program Unije o interoperabilnim rješenjima za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA2) u cilju mapiranja i analize ukupnog okruženja interoperabilnosti u Europi i izbjegavanja njegove fragmentacije. Programom će se omogućiti, podržavati i promicati holistički pristup u prikupljanju, procjeni, razvoju, uspostavi, industrijalizaciji, djelovanju, poboljšanju i održavanju interoperabilnih rješenja, uključujući rješenja kojima se olakšavaju ponovna upotreba podataka i njihova razmjena, kao potpora prekograničnoj i međusektorskoj interakciji europskih javnih uprava, kako između njih, tako i s poduzetnicima i građanima. Konačno, programom će se promicati ponovna uporaba, integracija i konvergencija postojećih rješenja, uključujući ona proizišla iz ostalih područja politika Unije.

(22) Budući da se Odluka br. 922/2009/EZ prestaje primjenjivati 31. prosinca 2015., potreban je novi program Unije o interoperabilnim rješenjima za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA 2) u cilju mapiranja i analize ukupnog okruženja interoperabilnosti u Europi i izbjegavanja elektroničkih prepreka, nekompatibilnosti javnih usluga i fragmentacije. Programom će se omogućiti, podržavati i promicati holistički pristup u prikupljanju, procjeni, razvoju, uspostavi, industrijalizaciji, djelovanju, poboljšanju i održavanju interoperabilnih rješenja, uključujući rješenja kojima se olakšavaju ponovna upotreba podataka i njihova razmjena, kao potpora prekograničnoj i međusektorskoj interakciji europskih javnih uprava, kako između njih, tako i s poduzetnicima i građanima. Konačno, programom će se promicati ponovna uporaba, integracija i konvergencija postojećih rješenja, uključujući ona proizišla iz ostalih područja politika Unije. Program ISA 2 trebao bi se oslanjati na iskustvo stečeno u primjeni programa IDA, IDABC i ISA te napredak Digitalnog programa za Europu jer je područje primjene tog programa prošireno kako bi se obuhvatile interakcije javne uprave s poduzetnicima i građanima, a treba zajamčiti i visoku razinu sigurnosti i privatnosti.

 

Amandman    15

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a) Za potrebe ove Odluke, pod terminom korisnici interoperabilnih rješenja trebale bi se podrazumijevati europske javne uprave na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Građani i poduzetnici krajnji su korisnici (neizravni korisnici) interoperabilnih rješenja zbog toga što koriste elektroničke javne usluge koje pružaju javne uprave. Usmjerenost na korisnika odnosi se na krajnje korisnike interoperabilnih rješenja.

Amandman    16

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 22.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22b) Postoji rizik od „zaključavanja” u stare tehnologije. Interoperabilnost ne bi trebala biti cilj sama po sebi, nego bi trebala poboljšati postojeće korake za modernizaciju upravljanja i javne uprave. Program ISA 2 treba omogućiti prostor za prilagodbu budućem tehnološkom razvoju te biti otvoren i fleksibilan kako bi mogao odgovoriti na potrebe novih poslovnih modela i novoosnovanih poduzeća, koji će mladima otvoriti radna mjesta.

 

Amandman    17

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Rješenja uspostavljena ili primijenjena u okviru ovog programa ISA2 trebala bi, u najvećoj mogućoj mjeri, biti dio dosljednog okruženja usluga kojima se olakšava interakcija europskih javnih uprava, poduzetnika i građana te osigurava, olakšava i omogućuje prekogranična ili međusektorska interoperabilnost.

(23) Zajednički okviri i rješenja uspostavljena ili primijenjena u okviru ovog programa ISA 2 trebala bi biti dio dosljednog okruženja zajedničkih okvira i usluga kojima se olakšava interakcija europskih javnih uprava, poduzetnika i građana, potaknuti iskorištavanje potencijala e-vlade i e-demokracije te osigurati, olakšati i omogućiti prekograničnu i međusektorsku interoperabilnost. Takva rješenja trebala bi pružati jasno odredivu dodanu vrijednost u smislu olakšavanja ili omogućavanja prekogranične ili međusektorske interoperabilnosti. Države članice i Komisija zajedno bi trebale uvesti ciljane programe kako bi se osiguralo da se, kad je to potrebno, politike s prekograničnom ili međusektorskom dimenzijom primjereno provode kroz razvoj interoperabilnih sustava.

 

Amandman    18

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a) Budući da sve veći broj javnih usluga postaje „digitalna kao zadana vrijednost”, važno je do najveće moguće razine povećati učinkovitost javne potrošnje na rješenja ICT-a. To treba omogućiti tako da se osigura pravovremeno planiranje raspoloživosti takvih usluga, gdje je to moguće, tako da se razmjenjuju i ponovno koriste rješenja kako bi se do najveće moguće razine povećala vrijednost javne potrošnje. Program ISA 2 treba doprinijeti tom cilju.

 

Amandman    19

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 23.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23b) Kako bi program ISA 2 imao stvarnu dodanu vrijednost na razini Unije, načelo „samo jednom” za registraciju relevantnih podataka te načelo „digitalno kao zadana vrijednost” trebali bi biti ključni stupovi provedbe programa ISA 2, kao dio sveobuhvatne strategije za izgradnju digitalnog okruženja radi isporuke javnih usluga u Uniji.

Amandman    20

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Građani i poduzetnici trebali bi ostvariti korist i od zajedničkih, ponovno upotrebljivih i interoperabilnih usluga izvršnih ureda koje proizlaze iz bolje integracije procesa i razmjene podataka koja se odvija u logističkim odjelima europskih javnih uprava.

(24) Građani i poduzetnici trebali bi ostvariti korist i od zajedničkih, ponovno upotrebljivih i interoperabilnih usluga izvršnih ureda koje proizlaze iz bolje integracije procesa i razmjene podataka koja se odvija u logističkim odjelima europskih javnih uprava. Treba se promicati načelo „samo jednom” za jednokratno pružanje podataka javnim upravama, kako bi se smanjilo administrativno opterećenje građana i poduzeća. Nadalje, trebalo bi promicati rješenja za pružanje sigurne komunikacije, posebice kroz e-ovjeru i šifriranje kako bi građani imali povjerenje u elektroničke usluge.

Amandman    21

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a)Programom ISA 2 trebalo bi se poštovati načelo pravne sigurnosti i načela priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    22

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 24.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24b) U skladu s člankom 8. UFEU-a pri utvrđivanju i provedbi svojih politika Unija poštuje načelo ravnopravnosti svojih građana, kojima njezine institucije, tijela i agencije trebaju posvetiti pažnju u jednakoj mjeri. U tom pogledu načelo dostupnosti svima treba učiniti dijelom izrade strategija interoperabilnosti u cijeloj Uniji, s posebnim usmjerenjem na područja u najnepovoljnijem položaju i nenaseljena područja kako bi se suzbio digitalni jaz.

Amandman    23

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 24.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24c) Kako bi se svim građanima i poduzetnicima omogućilo da maksimalno iskoriste program ISA 2, trebalo bi se naglasiti da je podržavanje e-vještina i dalje prioritet Unije te da se pismenost i vještine u području ICT-a trebaju promicati u svakoj fazi tradicionalnoga i strukovnoga obrazovanja.

 

Amandman    24

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 24.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24d) Rješenja koja se pronađu i budu provodila u okviru programa ISA 2 trebaju se temeljiti na načelu tehnološke neutralnosti i prilagodljivosti s ciljem da se svim građanima, poduzećima i javnim upravama omogući slobodan odabir tehnologije kojom će se koristiti.

Amandman    25

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 24.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24e) U skladu s člankom 9. UFEU-a, pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i mjera Unija uzima u obzir potrebe povezane s borbom protiv socijalne isključenosti. Koncepti pristupa i dizajna za sve trebali bi biti uključeni u razvoj strategija interoperabilnosti na razini Unije.

Amandman    26

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) Program ISA2 trebao bi biti instrument za modernizaciju javnog sektora u Uniji.

(25) Program ISA 2 jedan je od mnogih instrumenata za poticanje modernizacije javnog sektora u Uniji. Modernizacija europskih uprava i povećanje njihove interoperabilnosti preduvjet je za dovršenje jedinstvenog digitalnog tržišta, koje će dovesti do modernizacije tradicionalne industrije te koje ima očekivanu dobit od 500 milijardi EUR u dodatnom godišnjem rastu, kao i znatan potencijal za otvaranje novih radnih mjesta u Uniji. Države članice trebale bi nastaviti s modernizacijom svojih uprava poboljšanjem poslovnih procesa i ICT infrastruktura. Ova bi Odluka trebala biti u skladu s činjenicom da se Komisija obvezala građanima Unije omogućiti da maksimalno iskoriste interoperabilne e-usluge, od e-vlade do e-zdravstva, imajući kao prioritet uklanjanje prepreka kao što su nepovezane e- usluge, kako bi slobode jedinstvenog tržišta Unije postale „digitalizirane”.

 

Amandman    27

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a) Stvaranje zajedničkih standarda i sustava značenja kojim će se na jednostavan način omogućiti međusobno spajanje javnih uprava i drugih sektora dovest će do jačanja sposobnosti gospodarstva Unije da se tržišno natječe na svjetskoj razini.

Amandman    28

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 25.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25b) Stvaranje zajedničkih okvira te specifikacija i standarda interoperabilnosti koji omogućavaju održivo međusobno povezivanje javnih uprava, te tih uprava i drugih sektora, omogućit će jačanje sposobnosti gospodarstva Unije da se tržišno natječe na svjetskoj razini.

 

Amandman    29

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Interoperabilnost je izravno povezana s normama i zajedničkim specifikacijama te ovisi o njihovoj uporabi. Programom ISA2 trebalo bi promicati i, ako je to primjereno, podupirati djelomičnu ili potpunu normizaciju postojećih interoperabilnih rješenja. To je potrebno postići u suradnji s ostalim aktivnostima normizacije na razini Unije, europskim organizacijama za normizaciju i ostalim međunarodnim organizacijama za normizaciju.

 

(26) Nedostatak interoperabilnosti često narušava provedbu digitalnih usluga od jednog do drugog kraja te razvoj sustava „sve na jednom mjestu” za poduzetnike i građane. Interoperabilnost je izravno povezana s otvorenim normama i zajedničkim specifikacijama te ovisi o njihovoj uporabi. Programom ISA 2 trebalo bi promicati i, ako je to primjereno, podupirati djelomičnu ili potpunu normizaciju postojećih interoperabilnih rješenja. To je potrebno postići u suradnji s ostalim aktivnostima normizacije na razini Unije, europskim organizacijama za normizaciju i ostalim međunarodnim organizacijama za normizaciju.

 

Amandman    30

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27) Modernizacija javnih uprava jedan je od ključnih prioriteta za uspješnu provedbu strategije Europa 2020. U tom kontekstu godišnji pregledi rasta koje je Komisija objavila 2011., 2012. i 2013. pokazuju da kvaliteta europskih javnih uprava izravno utječe na gospodarsko okruženje te da je stoga od ključne važnosti za poticanje produktivnosti, konkurentnosti i rasta. Navedeno se jasno odražava u preporukama za pojedinačne zemlje, u kojima se traži posebno djelovanje u cilju reforme javne uprave.

(27) Modernizacija javnih uprava jedan je od ključnih prioriteta za uspješnu provedbu strategije Europa 2020. U tom kontekstu godišnji pregledi rasta koje je Komisija objavila 2011., 2012. i 2013. pokazuju da kvaliteta europskih javnih uprava izravno utječe na gospodarsko okruženje te da je stoga od ključne važnosti za poticanje produktivnosti, konkurentnosti, ekonomske suradnje, rasta i zapošljavanja. Navedeno se jasno odražava u preporukama za pojedinačne zemlje, u kojima se traži posebno djelovanje u cilju reforme javne uprave.

Amandman    31

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Uredba (EU) br. 1303/2013 sadržava tematski cilj „jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave.”. U tom kontekstu program ISA2 potrebno je povezati s programima i inicijativama koje pridonose modernizaciji javnih uprava, npr. DAE-om, i povezanim mrežama, npr. Europskom mrežom javnih uprava (EUPAN) te nastojati ostvariti sinergiju s njima.

 

(28) Uredba (EU) br. 1303/2013 sadržava tematski cilj „jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave.”. U tom kontekstu program ISA 2 potrebno je povezati s programima i inicijativama koje pridonose modernizaciji javnih uprava, kao što je DAE, i povezanim mrežama, kao što je Europska mreža javnih uprava (EUPAN), nastojati ostvariti sinergiju s njima i doprinijeti širenju znanja u javnim upravama. Tim se programima i inicijativama također treba osigurati da osoblje europskih javnih uprava prođe potrebno osposobljavanje kako bi se provela interoperabilna rješenja te kako bi države članice imale potrebna financijska sredstva i ljudske potencijale.

Amandman    32

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) Interoperabilnost europskih javnih uprava odnosi se na sve razine uprave: europsku, lokalnu, regionalnu i nacionalnu. Stoga je važno da u rješenjima uzimaju u obzir njihove odnosne potrebe te potrebe građana i poduzetnika, kada je to bitno.

(29) Interoperabilnost europskih javnih uprava odnosi se na sve razine uprave: europsku, lokalnu, regionalnu i nacionalnu. Stoga je važno osigurati što masovnije sudjelovanje u programu ISA 2 i da se u rješenjima uzimaju u obzir njihove odnosne potrebe te potrebe građana, poduzeća, a posebno malih i srednjih poduzeća, s obzirom na njihov dragocjen doprinos gospodarstvu Unije.

Amandman    33

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a) Njezina učinkovitost i dodana vrijednost već se pokazala u interakciji s privatnim sektorom i drugim subjektima. Trebale bi se promicati sinergije s tim dionicima kako bi se dala prednost raspoloživim tržišno održivim rješenjima. Trebala bi se zadržati postojeća praksa organiziranja konferencija, radionica i drugih sastanaka u cilju suradnje s ciljanom publikom. Trebalo bi se promicati kontinuirano korištenje elektroničkim platformama kao i korištenje svim ostalim sredstvima koja su primjerena za održavanje kontakta sa zainteresiranim stranama, uključujući opciju upravljanja interoperabilnim rješenjima zajedno s neprofitnim organizacijama ili tijelima, pod nadzorom Komisije.

Amandman    34

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30) Nacionalne uprave mogu u svojim nastojanjima dobiti podršku iz posebnih instrumenata u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Uskom suradnjom u okviru programa ISA2 potrebno je povećati očekivane koristi od takvih instrumenata, osiguravajući usklađenost financiranih projekata s okvirima interoperabilnosti u cijeloj Uniji i specifikacijama kao što je EIF.

(30) Nacionalne, regionalne i lokalne uprave mogu u svojim nastojanjima dobiti podršku iz posebnih instrumenata u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) te dobiti poticaj da zajedno osmisle rješenja među državama članicama. Uskom suradnjom u okviru programa ISA 2 potrebno je povećati očekivane koristi od takvih instrumenata, osiguravajući usklađenost financiranih projekata s okvirima interoperabilnosti u cijeloj Uniji i specifikacijama kao što je EIF.

Amandman    35

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33) Program ISA2 trebao bi pridonijeti provedbi svake sljedeće inicijative u kontekstu strategije Europa 2020. i DAE-a. Kako bi se izbjeglo umnožavanje napora, potrebno je uzeti u obzir ostale programe Unije u području rješenja , usluga i infrastrukture ICT-a, a posebno CEF, utvrđen Uredbom (EU) 1316/2013/EU, i Obzor 2020., utvrđen Uredbom br. 1291/2013.

(33) Program ISA 2 trebao bi pridonijeti provedbi svake sljedeće inicijative u kontekstu strategije Europa 2020. i DAE-a. Kako bi se izbjeglo umnožavanje napora, potrebno je uzeti u obzir ostale programe Unije u području rješenja, usluga i infrastrukture ICT-a i doprinositi tim programima, a posebno CEF-u, utvrđenom Uredbom (EU) br. 1316/2013, i Obzoru 2020., utvrđenom Uredbom br. 1291/2013. Komisija bi trebala koordinirati te mjere pri provedbi Programa ISA 2, kao i pri planiranju budućih inicijativa koje bi se odnosile na interoperabilnost.

 

Amandman    36

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33a) Načela i odredbe utvrđeni u zakonodavstvu Unije koji se odnose na zaštitu privatnosti i pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka te na slobodan protok takvih podataka, a posebno Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a te Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća1b trebali bi se primjenjivati na rješenja koja se razvijaju, uvode i primjenjuju u okviru programa ISA 2 i koja uključuju obradu osobnih podataka.

 

______________________

 

1a Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

 

1b Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

Amandman    37

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 33.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33b) Kako bi se dopunili ili izmijenili određeni sporedni elementi ove Odluke, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s pročišćavanjem ili prilagodbom pravila i kriterija prihvatljivosti, kriterija i pravila o odabiru i provedbi tamo gdje to bude potrebno zbog budućih okolnosti. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i razrade delegiranih akata, Komisija treba voditi računa da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

Amandman    38

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 33.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33c) Komisija bi pri ocjenjivanju Programa ISA 2 trebala osobito voditi računa o tome imaju li stvorena i primijenjena rješenja pozitivan ili negativan utjecaj na modernizaciju javnog sektora i zadovoljavanje potreba građana i malih i srednjih poduzeća, npr. smanjenjem administrativnog opterećenja i troškova za građane i mala i srednja poduzeća, stvaranjem mogućnosti zapošljavanja i poboljšavanjem ukupne međusobne povezanosti javne uprave, s jedne strane, te građana i poduzetnika, osobito malih i srednjih poduzeća, s druge strane.

Amandman    39

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 33.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33d) Pri nabavi vanjskih usluga za potrebe Programa ISA 2 Komisija bi trebala poticati sudjelovanje malih i srednjih poduzeća, i, prije svega, utvrditi ekonomski najpovoljniju ponudu na temelju kriterija povezanih s predmetom ugovora, uključujući socijalne i ekološke karakteristike.

 

Amandman    40

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35) Komisija bi trebala donijeti odmah primjenjive provedbene akte kada se to, u opravdanim slučajevima koji se odnose na uspostavljeni tekući radni program, zahtijeva iz razloga žurnosti.

(35) Komisija bi trebala donijeti odmah primjenjive provedbene akte kada se to, u opravdanim slučajevima, kao što je rizik od prekida u isporuci usluga, koji se odnose na uspostavljeni tekući radni program, zahtijeva iz razloga žurnosti.

 

Amandman    41

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36) Cilj je ove Odluke olakšanje učinkovite i stvarne elektroničke prekogranične ili međusektorske interakcije među europskim javnim upravama te između njih i građana i poduzetnika kako bi se omogućilo pružanje elektroničkih javnih usluga podupirući provedbu politika i aktivnosti Unije. S obzirom na to da neovisnim djelovanjem države članice ne mogu to u dovoljnoj mjeri ostvariti jer bi uspostava koordinacijske funkcije na europskoj razini za države članice bila teška i skupa, ali se može zbog opsega i učinaka predloženih aktivnosti bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je određeno u tom članku 1., ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

(36) Budući da se ciljevi ove Odluke olakšanje učinkovite i stvarne elektroničke prekogranične ili međusektorske interakcije među europskim javnim upravama te između njih i građana i poduzetnika kako bi se omogućilo pružanje elektroničkih javnih usluga podupirući provedbu politika i aktivnosti Unije ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti neovisnim djelovanjem država članica jer bi uspostava koordinacijske funkcije na razini Unije bila teška i skupa za države članice kad bi ih same uspostavljale na svojoj razini, ali se može zbog opsega i učinaka predloženih aktivnosti bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva. Te elektroničke javne usluge zahtijevaju uključivi pristup (e-uključiv) kojim će se smanjiti razlike u korištenju rješenjima informacijske i komunikacijske tehnologije, promicati korištenje ICT tehnologije u borbi protiv isključenosti i doprinijeti gospodarskom rastu kako bi se stvorile mogućnosti zapošljavanja, poboljšala kvaliteta života te socijalna participacija i kohezija.

Amandman    42

Prijedlog odluke

Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovom Odlukom uspostavlja se na razdoblje od 2016. do 2020. program o interoperabilnim rješenjima za europske javne uprave, poduzetnike i građane (dalje u tekstu: „program ISA2”).

 

1. Ovom Odlukom uspostavlja se na razdoblje od 2016. do 2020. program o interoperabilnim rješenjima za europske javne uprave, poduzetnike i građane (dalje u tekstu: „program ISA 2”).

Programom ISA2 olakšava se učinkovita i stvarna elektronička prekogranična ili međusektorska interakcija među europskim javnim upravama te između njih i građana i poduzetnika u cilju omogućavanja pružanja elektroničkih javnih usluga podupirući provedbu politika i aktivnosti Unije.

1a. Programom ISA 2 olakšava se učinkovita i stvarna elektronička prekogranična ili međusektorska interakcija među europskim javnim upravama te između njih i građana i poduzetnika u cilju omogućavanja pružanja elektroničkih javnih usluga podupirući provedbu politika i aktivnosti Unije.

 

U okviru programa ISA 2 mora se voditi računa o socijalnim, ekonomskim i drugim aspektima interoperabilnosti, kao i o posebnosti mikropoduzeća i malih i srednjih poduzeća kako bi se poboljšala interakcija europskih javnih uprava, s jedne strane, te poduzetnika i građana, s druge strane. U okviru programa ISA 2 mora se poštovati pravo građana i poduzetnika da koriste rješenja koja nisu internetska rješenja.

 

Program ISA 2 treba doprinijeti razvoju učinkovitije, pojednostavljene e-uprave prilagođene korisniku na nacionalnim, regionalnim i lokalnim razinama javnih uprava.

2. Programom ISA2 Unija utvrđuje, stvara i stavlja u rad interoperabilna rješenja provodeći politike Unije. Navedena rješenja zatim se stavljaju na raspolaganje ostalim institucijama i tijelima Unije na neograničenu uporabu te nacionalnim, regionalnim i lokalnim javnim upravama, olakšavajući time njihovu prekograničnu ili međusektorsku interakciju.

2. Programom ISA 2 Unija podržava i potiče utvrđivanje, stvaranje i funkcioniranje interoperabilnih rješenja provodeći politike Unije. Navedena rješenja zatim se stavljaju na raspolaganje ostalim institucijama i tijelima Unije na neograničenu uporabu te nacionalnim, regionalnim i lokalnim javnim upravama, olakšavajući time njihovu prekograničnu ili međusektorsku interakciju.

 

2a. Programom ISA 2 osigurat će se zajedničko razumijevanje interoperabilnosti i redovito će se procjenjivati njezin razvoj. Nadalje, program ISA 2 mora ostati dovoljno otvoren i fleksibilan da bi se razvijao te da bi mogao obuhvatiti nove izazove i nova područja.

 

3. U okviru programa ISA2 samostalno se razvijaju interoperabilna rješenja ili dopunjavaju i podržavaju ostale inicijative Unije s pomoću interoperabilnih pilot-rješenja, kao inkubator rješenja ili osiguravajući njihovu održivost kao premošćivač rješenja.

3. U okviru programa ISA 2 samostalno se razvijaju interoperabilna rješenja ili dopunjavaju i podržavaju ostale inicijative Unije s pomoću interoperabilnih pilot-rješenja, kao inkubator rješenja ili osiguravajući njihovu održivost kao premošćivač rješenja. Komisija se mora pobrinuti da takva rješenja ne uzrokuju poremećaje na tržištu ili nepošteno ne dovedu privatne isporučitelje interoperabilnih rješenja u nepovoljan položaj.

 

3.a Programom ISA 2 Unija će zajedno s državama članicama utvrđivati i promicati najbolje prakse, izrađivati smjernice, koordinirati inicijative za interoperabilnost te poticati i podržavati zajednice koje rade na pitanjima bitnima za elektroničku prekograničnu ili međusektorsku interakciju među europskim javnim upravama te između njih, građana i poduzetnika. U tom nastojanju Unija će surađivati s industrijom i civilnim društvom te na svim pitanjima bitnima da se podrži interoperabilnost i njezina povezanost s boljim pružanjem javnih usluga.

4. Program ISA2 sljednik je programa Unije o interoperabilnim rješenjima za javne uprave, uspostavljenog Odlukom br. 922/2009/EZ (dalje u tekstu: „program ISA”) te se tim programom objedinjuju, promiču i proširuju njegove aktivnosti.

4. Program ISA 2 sljednik je programa Unije o interoperabilnim rješenjima za javne uprave, uspostavljenog Odlukom br. 922/2009/EZ (dalje u tekstu: „program ISA”) te se tim programom objedinjuju, promiču i proširuju njegove aktivnosti.

Amandman    43

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) „interoperabilnost” znači sposobnost suradnje nejednakih i različitih organizacija na obostrano korisnim i dogovorenim zajedničkim ciljevima, uključujući razmjenu informacija i znanja između organizacija, putem poslovnih procesa koje podržavaju s razmjenom podataka između njihovih dotičnih sustava informatičkih tehnologija (ICT);

(1) „interoperabilnost” znači sposobnost suradnje raznih organizacija na obostrano korisnim i dogovorenim zajedničkim ciljevima, uključujući razmjenu informacija i znanja između organizacija, putem poslovnih procesa koje podržavaju s razmjenom podataka između njihovih dotičnih sustava informatičkih tehnologija (ICT);

Justification

The word "different" is a more efficient way of saying "disparate and diverse".

Amandman    44

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) „okvir interoperabilnosti” znači niz preporuka kojima se uređuje način uzajamne komunikacije uprava, poduzetnika i građana diljem Unije, promiče i podupire izvršenje europskih javnih usluga poticanjem prekogranične i međusektorske interoperabilnosti te podržava javne uprave u njihovu nastojanju da poduzetnicima i građanima pružaju europske javne usluge;

 

Amandman    45

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b) „europske javne uprave” znači javne uprave na razini Unije te nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;

Amandman    46

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) „interoperabilna rješenja” znači zajednički okviri, zajedničke usluge i generički alati kojima se olakšava suradnja nejednakih i različitih organizacija, koja su samostalno financirana i razvijena u okviru programa ISA2 ili su razvijena u suradnji s ostalim inicijativama Unije, na temelju utvrđenih zahtjeva europskih javnih uprava;

(2) „interoperabilna rješenja” znači zajednički okviri, zajedničke usluge i funkcionalni alati kojima se olakšava suradnja raznih organizacija, koja su samostalno financirana i razvijena u okviru programa ISA 2 ili su razvijena u suradnji s ostalim inicijativama Unije, na temelju utvrđenih zahtjeva europskih javnih uprava;

Justification

The word "different" is a more efficient way of saying "disparate and diverse".

Amandman    47

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) „korisnik” interoperabilnih rješenja znači europske javne uprave na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini;

Amandman    48

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b) „krajnji korisnik” programa ISA 2 znači građani i poduzeća;

 

Amandman    49

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) „zajednički okviri” znači specifikacije, norme, metodologije, smjernice, zajednička semantička imovina i slični pristupi i dokumenti;

(5) „zajednički okviri” znači zajednička referentna arhitektura, specifikacije, norme, metodologije, smjernice, zajednička semantička imovina i slični pristupi i dokumenti;

Amandman    50

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 10. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– strateške mjere i mjere podizanja svijesti;

– strateške mjere;

Amandman    51

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 10. – alineja 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– informiranje, upoznavanje s prednostima programa ISA 2 i mjere podizanja razine svijesti, koji su usmjereni na građane i poduzeća, posebno mala i srednja poduzeća;

 

Amandman    52

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) „krajnje hitni razlozi” znači situacije koje, u kontekstu programa ISA 2 i za potrebe primjene članka 10. stavka 3., mogu prouzročiti rizik od prekida pružanja usluga povezanih s aktivnostima iz članka 3.;

Amandman    53

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) procjenu, poboljšanje, uspostavu, industrijalizaciju, puštanje u rad i ponovnu uporabu postojećih prekograničnih i međusektorskih interoperabilnih rješenja;

(a) procjenu, poboljšanje, uspostavu, industrijalizaciju, puštanje u rad i ponovnu uporabu postojećih prekograničnih i međusektorskih okvira interoperabilnosti i interoperabilnih rješenja;

Amandman    54

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) razvoj, uspostavu, industrijalizaciju, puštanje u rad i ponovnu uporabu novih prekograničnih ili međusektorskih interoperabilnih rješenja;

(b) razvoj, uspostavu, industrijalizaciju, puštanje u rad i ponovnu uporabu novih prekograničnih ili međusektorskih okvira interoperabilnosti i interoperabilnih rješenja;

Amandman    55

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) procjenu posljedica predloženog ili donesenog zakonodavstva Unije na ICT;

(c) procjenu posljedica predloženog ili donesenog zakonodavstva Unije na ICT s procjenom potrebe povećanja opsega i mandata Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA), kad je to primjereno;

Amandman    56

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) utvrđivanje nedostataka u zakonodavstvu koji onemogućuju interoperabilnost europskih javnih uprava;

(d) utvrđivanje nedostataka u zakonodavstvu koji onemogućuju prekograničnu i međusektorsku interoperabilnost europskih javnih uprava, i to na razini Unije i država članica;

 

Amandman    57

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) uspostavu i održavanje EIC-a kao instrumenta za olakšavanje ponovne uporabe postojećih interoperabilnih rješenja te za utvrđivanje područja u kojima takva rješenja nedostaju;

(f) uspostavu i održavanje EIC-a kao instrumenta za olakšavanje ponovne uporabe postojećih okvira interoperabilnosti i interoperabilnih rješenja te za utvrđivanje područja u kojima takvi okviri i rješenja nedostaju;

Amandman    58

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa) razvoj i pružanje javnih usluga s manjim administrativnim opterećenjem i nižim troškovima tako da se potpuno iskoristi potencijal e-vlade i e-demokracije;

Amandman    59

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) procjenu, ažuriranje i promicanje postojećih općih specifikacija i normi te razvoj, uspostavu i promicanje novih općih specifikacija i normi preko platformi Unije za normizaciju i u suradnji s europskim ili međunarodnim organizacijama za normizaciju, kako je primjereno, i

(g) procjenu, ažuriranje i promicanje postojećih općih specifikacija i normi te razvoj, uspostavu i promicanje novih općih specifikacija i normi preko platformi Unije za normizaciju i po potrebi u suradnji s europskim ili međunarodnim organizacijama za normizaciju, između ostalog u pogledu sigurnosti prijenosa, obrade i pohranjivanja podataka i

Amandman    60

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) razvoj mehanizama za mjerenje koristi od interoperabilnih rješenja.

(h) razvoj mehanizama za mjerenje koristi od okvira interoperabilnosti i interoperabilnih rješenja.

Amandman    61

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha) održavanje i širenje jedinstvene virtualne platforme koja sve nudi na jednom mjestu i koja djeluje kao pristupna platforma i forum za raspravu o najboljim praksama koje proizlaze iz programa ISA 2 te kao smjernica za širenje sigurnosnih rješenja koja su razvijena i u upotrebi, čime se omogućuje izbjegavanje udvostručenih napora;

Amandman    62

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hb) stvaranje repozitorija višekratnih rješenja i standarda na raspolaganju javnim upravama koje ih žele prilagoditi ili uključiti kao sastavne dijelove novih projekata ili poduzećima koja ih žele uvrstiti u svoje tržišne ponude, tako da interoperabilnost bude potpuno iskorištena u svim sektorima;

Amandman    63

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka hc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hc) omogućavanje korisne i praktične ponovne upotrebe podataka poduzećima i građanima u skladu s mjerodavnim pravom, između ostalog, o zaštiti podataka.

Amandman    64

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka hd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hd) razvoj mehanizama zaštite privatnosti i sigurnosti u kontekstu javnih uprava, građana i poduzeća;

Amandman    65

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osim toga, program ISA2 može djelovati kao „inkubator rješenja”, iskušavajući nova interoperabilna rješenja te „premošćivač rješenja”, radeći s postojećim interoperabilnim rješenjima.

 

Osim toga, program ISA 2 može djelovati kao „inkubator rješenja”, iskušavajući nova interoperabilna rješenja, te „premošćivač rješenja”, radeći s postojećim interoperabilnim rješenjima, razvijajući ih ili podržavajući ih te pružati informacije i osposobljavanje o važnosti i korištenju interoperabilnih rješenja diljem Unije.

Amandman    66

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija do…* izrađuje komunikacijsku strategiju i strategiju osposobljavanja usmjerenu posebice na građane i mala i srednja poduzeća kako bi se poboljšala informiranost i podigla razina svijesti o programu ISA 2 i njegovoj korisnosti, i to korištenjem jezika i infografike prilagođenih korisniku na mrežnoj stranici programa ISA 2.

 

_____________

 

* 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

Amandman    67

Prijedlog odluke

Članak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) temelje se na upotrebljivosti i utvrđenim potrebama;

(a) odabiru se na temelju upotrebljivosti i prioriteta te utvrđenih potreba i ciljeva programa ISA 2;

Amandman    68

Prijedlog odluke

Članak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) usklađene su sa sljedećim načelima:

(b) usklađene su sa sljedećim načelima:

– supsidijarnost i proporcionalnost,

– supsidijarnost i proporcionalnost,

 

– usmjerenost na krajnje korisnike, posebno vodeći računa o potrebama građana i malih i srednjih poduzeća,

– usmjerenost na korisnika,

– usmjerenost na korisnika,

– uključenje i pristup,

– uključenje i pristup,

sigurnost i privatnost,

- sigurnost, poštovanje privatnosti i visoka razina zaštite podataka,

 

 

– integrirana i zadana zaštita privatnosti;

– višejezičnost,

– višejezičnost,

– administrativno pojednostavljenje,

 

– administrativno pojednostavljenje i modernizacija,

– transparentnost,

– transparentnost,

– zaštita informacija,

– zaštita informacija,

– otvorenost,

– otvorenost,

– ponovna uporaba,

– ponovna uporaba,

– tehnološka neutralnost i prilagodljivost i

– tehnološka neutralnost, rješenja koja su, koliko je to moguće, otporna na promjene u budućnosti, prilagodljivost i neutralnost mreže,

 

– učinkovitost i djelotvornost;

– učinkovitost i djelotvornost;

 

– dostupnost na više načina, odnosno zadržavanje mogućnosti da se uslugama pristupi ne samo na elektronički, već i na tradicionalan način, kao i dostupnost tehnološke potpore pri korištenju elektroničkih načina pristupa.

Amandman    69

Prijedlog odluke

Članak 4. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) mogu se prilagoditi novih izazovima i prilikama i

 

Amandman    70

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Aktivnosti u obliku projekata, kad je to primjereno, sastoje se od sljedećih faza:

Aktivnosti u obliku projekata sastoje se od sljedećih faza:

Amandman    71

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

praćenja i kontrole.

praćenja, kontrole i procjene ex-post.

Amandman    72

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Faze posebnih projekata definiraju se i specificiraju kad se aktivnost uključi u tekući radni program.

Faze posebnih projekata mogu se definirati i specificirati kad se aktivnost uključi u tekući radni program. Projekt je moguće završiti u svakom trenutku ako za njim više ne postoji potreba ili ga se više ne smatra učinkovitim.

Justification

There should be flexibility to ensure that this Decision does not constrain the development of a solution.

Amandman    73

Prijedlog odluke

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Članak 6.

Provedbena pravila

Kriteriji prihvatljivosti i odabira

1. U provedbi programa ISA2 potrebno je poštovati europsku strategiju interoperabilnosti i europski okvir za interoperabilnost te njihova buduća proširenja.

1. Sljedeći kriteriji prihvatljivosti primjenjuju se na prijave za financiranje u okviru programa ISA 2:

 

(a) kako bi se osigurala interoperabilnost između informatičkih sustava Unije i informatičkih sustava država članica, podnositelji zahtjeva moraju odrediti interoperabilna rješenja u vezi s postojećim i novim normama Unije ili javno dostupnim ili otvorenim specifikacijama za razmjenu informacija i integraciju usluga;

 

(b) kako bi se izbjeglo umnožavanje napora i ubrzalo uspostavljanje interoperabilnih rješenja, moraju se uzeti u obzir rezultati postignuti kroz druge odgovarajuće inicijative Unije i država članica, a rješenja koja se ponavljaju nisu prihvatljiva.

2. Potiče se suradnja što je moguće većeg broja država članica u projektima. Države članice mogu se priključiti projektu u bilo kojoj fazi.

2. Za program ISA 2 vrijede sljedeći kriteriji odabira:

 

 

(a) potiče se suradnja što je moguće većeg broja država članica u projektima. Države članice mogu se priključiti projektu u bilo kojoj fazi, na to ih se potiče kao i poduzeća i druge organizacije;

 

 

(b) potiče se ponovno korištenje dostupnim interoperabilnim rješenjima u svim aktivnostima i interoperabilnim rješenjima financiranima na temelju programa ISA 2.

3. Kako bi se osigurala interoperabilnost između nacionalnih informatičkih sustava i informatičkih sustava Unije, određuju se interoperabilna rješenja u vezi s postojećim i novim europskim normama ili javno dostupnim ili otvorenim specifikacijama za razmjenu informacija i integraciju usluga.

 

4. Uspostavljanje ili poboljšanje interoperabilnih rješenja se, kad je to primjereno, temelji ili je popraćeno razmjenom iskustava te razmjenom i promicanjem dobrih praksi. Potiču se razmjena iskustava i dobrih praksi između svih zainteresiranih strana i relevantna javna savjetovanja.

 

5. Kako bi se izbjeglo umnožavanje i ubrzalo uspostavljanje interoperabilnih rješenja, uzimaju se u obzir rezultati, kad je primjereno, postignuti kroz druge odgovarajuće inicijative Unije i država članica.

 

6. EIRA, kad je to primjereno, vodi provedbu interoperabilnih rješenja na temelju programa ISA2.

 

7. Interoperabilna rješenja i njihova proširenja uključuju se u EIC i dostupna su, kad je to primjereno, europskim javnim upravama za ponovnu uporabu.

 

8. Komisija povremeno nadzire provedbu i ponovnu uporabu interoperabilnih rješenja u Uniji, kao dio provedbe tekućeg radnog programa uspostavljenog u skladu s člankom 7.

 

9. U cilju povećanja sinergije i osiguranja dodatnih i zajedničkih nastojanja aktivnosti se, kad je to primjereno, koordiniraju s drugim relevantnim inicijativama Unije.

 

10. Potiče se, kad je to primjereno, ponovna uporaba dostupnih interoperabilnih rješenja u svim aktivnostima i interoperabilnim rješenjima financiranima na temelju programa ISA2.

 

Amandman    74

Prijedlog odluke

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Provedbena pravila

 

1. Odgovarajuća pozornost posvetit će se europskoj strategiji interoperabilnosti i europskom okviru interoperabilnosti te njihovim budućim oblicima.

 

 

2. Uspostavljanje ili poboljšanje interoperabilnih rješenja temelji se, kad je to primjereno, ili je popraćeno razmjenom iskustava te razmjenom i promicanjem dobrih praksi. To podrazumijeva uzimanje u obzir učinka interoperabilnih rješenja na privatnost i zaštitu podataka. Potiču se razmjena iskustava i dobrih praksi između svih zainteresiranih strana i relevantna javna savjetovanja te se potpomažu na odgovarajuće načine, primjerice s pomoću virtualnog repozitorija. Poseban se naglasak stavlja na trud država članica da zajamče suradnju nacionalnih stručnjaka na području interoperabilnosti.

 

 

3. EIRA po potrebi usmjerava provedbu interoperabilnih rješenja u okviru programa ISA 2.

 

4. Interoperabilna rješenja i njihova proširenja uključuju se u EIC i dostupna su europskim javnim upravama za ponovnu uporabu.

 

5. Komisija najmanje jednom godišnje nadzire provedbu i ponovnu uporabu interoperabilnih rješenja u Uniji, kao dio provedbe tekućeg radnog programa uspostavljenog u skladu s člankom 7. te izvješćuje Europski parlament o rezultatima tog nadzora.

 

6. Provedba programa ISA 2 također će doprinijeti provedbi Digitalnog programa Komisije.

 

7. U cilju povećanja sinergije i osiguranja dodatnih i zajedničkih nastojanja aktivnosti se, kad je to primjereno, koordiniraju s drugim relevantnim inicijativama Unije.

 

8. Komisija okuplja relevantne dionike radi razmjene stajališta o pitanjima koja tematizira program između sebe i s Komisijom. S tom svrhom Komisija organizira konferencije, radionice i druge sastanke, koristi se interaktivnim elektroničkim platformama i može se služiti ostalim sredstvima interakcije koja smatra prikladnima.

 

9. Aktivnostima i interoperabilnim rješenjima koja iziskuju obradu osobnih podataka prema potrebi i mogućnostima prethodi procjena učinka na zaštitu podataka.

 

10. U opravdanim slučajevima interoperabilnim rješenjima može se upravljati zajedno s neprofitnim organizacijama ili tijelima, pod nadzorom Komisije, a mjere financirane u okviru programa ISA 2 mogu se izravno povezati s mjerama kojima se njihovo područje primjene proširuje na korist građana i poduzeća, pri čemu se po potrebi mogu koristiti i drugi izvori financiranja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Amandman    75

Prijedlog odluke

Članak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.b

 

 

Delegirani akti

 

Kad je to potrebno radi dopune kriterija prihvatljivosti i odabira ili provedbenih pravila iz članaka 6. i 6.a, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se mijenjaju, pojašnjavaju ili dopunjuju ti kriteriji i pravila.

Amandman    76

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na početku programa ISA2 Komisija donosi provedbene akte o uspostavi tekućeg radnog programa i barem jednom godišnje o njegovoj izmjeni, za provedbu aktivnosti za cijelo razdoblje primjene ove Odluke. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.

Na početku programa ISA 2 Komisija donosi provedbene akte o uspostavi tekućeg radnog programa i, kad je to neophodno, barem jednom godišnje o njegovoj izmjeni, za provedbu aktivnosti za cijelo razdoblje primjene ove Odluke. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.

U tekućem radnom programu utvrđuju se, uz navođenje prioriteta, dokumentiraju, odabiru, osmišljavaju, provode i ocjenjuju aktivnosti iz članka 5. te promiču njihovi rezultati.

U tekućem radnom programu utvrđuju se, uz navođenje prioriteta, dokumentiraju, odabiru, osmišljavaju, provode i ocjenjuju aktivnosti iz članka 5., uključujući prateće mjere iz članka 5. stavka 3., pri čemu se osigurava najšire i najuključivije moguće sudjelovanje u skladu s kriterijima prihvatljivosti i odabira iz članka 6., a njihovi se rezultati promiču i obznanjuju Europskom parlamentu.

Amandman    77

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Uključenje aktivnosti u tekući radni program podliježe pravilima i kriterijima prihvaćanja prije njihova uključivanja u tekući radni program. Navedena pravila i kriteriji, kao i sve njihove izmjene, sastavni su dio tekućeg radnog programa.

2. Uključenje aktivnosti u tekući radni program podliježe upravnim postupcima kojima se definiraju primjenjivi ciljevi. Navedeni upravni postupci, kao i sve njihove izmjene, sastavni su dio tekućeg radnog programa.

Amandman    78

Prijedlog odluke

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

 

Izvršavanje ovlasti

 

1. Ovlast usvajanja delegiranih akata dodijeljena Komisiji podliježe uvjetima utvrđenima ovim člankom.

 

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6.b dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od četiri godine počevši od 1. siječnja 2016.

 

 

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6.b. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

5. Delegirani akt donesen na temelju članka 6.b stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Izmjena    79

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija izvješćuje svake godine Odbor ISA2 o provedbi programa.

2. Komisija izvješćuje svake godine Odbor ISA 2, nadležni odbor odnosno odbore Europskog parlamenta, Vijeće i Odbor regija o provedbi programa ISA 2, ponovnoj upotrebi interoperabilnih rješenja diljem Unije i napretku njihovih pokazatelja uspješnosti.

 

 

Nadležni odbor odnosno odbori Europskog parlamenta mogu pozvati Komisiju da podnese izvješće o provedbi programa ISA 2 i da odgovori na pitanja zastupnika.

 

Amandman    80

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Program podliježe privremenoj i konačnoj procjeni, čiji rezultati se šalju Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2018. odnosno 31. prosinca 2021. U tom kontekstu nadležni odbor Parlamenta može pozvati Komisiju da predstavi rezultate procjene i odgovori na pitanja njegovih članova.

3. Program ISA 2 podliježe privremenoj i konačnoj procjeni, od kojih je svaka popraćena temeljitom procjenom utjecaja te čiji rezultati se šalju Europskom parlamentu do 31. prosinca 2018., a Vijeću do 31. prosinca 2021. U tom kontekstu nadležni odbor odnosno odbori Europskog Parlamenta mogu pozvati Komisiju da predstavi rezultate procjene i odgovori na pitanja njihovih članova.

Amandman    81

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Privremenim i konačnim ocjenjivanjem programa ISA 2 obuhvaća se analiza usklađenosti s pravom Unije o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka u svim relevantnim aktivnostima i interoperabilnim rješenjima koja iziskuju obradu osobnih podataka.

Amandman    82

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Procjenom se proučavaju pitanja kao što su relevantnost, učinkovitost, sposobnost, upotrebljivost, održivost i koherentnost aktivnosti programa. Konačnom se procjenom pored toga proučava u kolikom je opsegu program postigao svoj cilj.

4. Procjenom se proučavaju pitanja kao što su relevantnost, učinkovitost, sposobnost, upotrebljivost, uključujući zadovoljstvo građana i poduzeća, održivost i koherentnost aktivnosti programa ISA 2. Također se razmatra njegova koherentnost, sinergije i komplementarnost s drugim programima Unije, a posebno Instrumentom za povezivanje Europe (CEF). Konačnom se procjenom pored toga proučava u kolikom je opsegu program postigao svoj cilj. Posebna se pažnja posvećuje potrebama koje izraze korisnici tog programa.

 

Amandman    83

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Uspješnost programa procjenjuje se u odnosu na ciljeve utvrđene u članku 1. i aktivnosti iz tekućeg radnog programa. Cilj se posebno mjeri na temelju nekoliko ključnih čimbenika koji omogućuju interoperabilnost i nekoliko instrumenata za podršku javnim upravama, koji su isporučeni europskim javnim upravama i koje ih upotrebljavaju. Pokazatelji za mjerenje rezultata i utjecaja programa definiraju se u tekućem radnom programu.

5. Uspješnost programa ISA 2 procjenjuje se u odnosu na ciljeve utvrđene u članku 1. stavku 2. te kriterije prihvatljivosti i odabira iz članka 6. Ostvarenje cilja mjeri se u pogledu nekoliko ključnih čimbenika koji omogućuju interoperabilnost i nekoliko instrumenata za podršku javnim upravama, koji su isporučeni europskim javnim upravama i koje ih upotrebljavaju.

Amandman    84

Prijedlog odluke

Članak 11.–- stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a. Komisija uvodi pokazatelje za mjerenje rezultata i utjecaja programa ISA2.

 

Kod tih se pokazatelja vodi računa o kriterijima prihvatljivosti i odabira iz članka 6.

Amandman    85

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Procjenom se također proučavaju koristi od aktivnosti za Uniju za poboljšanje zajedničkih politika, identificiraju sektori u kojima su moguća poboljšanja i provjeravaju sinergije s drugim inicijativama Unije na području prekogranične i međusektorske interoperabilnosti i modernizacije europskih javnih uprava.

6. Procjenom se također proučavaju koristi od aktivnosti za Uniju za poboljšanje zajedničkih politika, identificiraju sektori u kojima su moguća poboljšanja i provjeravaju sinergije s drugim inicijativama Unije na području prekogranične i međusektorske interoperabilnosti i modernizacije, pojednostavljenja i učinkovitosti europskih javnih uprava.

Amandman    86

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 6. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija također procjenjuje relevantnost ciljeva i mjera programa ISA 2 za lokalna i regionalna tijela u smislu poboljšanja interoperabilnosti u javnoj upravi te učinkovitosti u izvršenju javnih usluga.

Amandman    87

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 8. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Ocjena programa ISA2 sadržava, kad je to primjereno, informacije o sljedećem:

8. Ocjena programa ISA 2 sadržava informacije o sljedećem:

Amandman    88

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 8. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) mjerljivim koristima od interoperabilnih rješenja postignutima povezivanjem ICT-a s potrebama korisnika;

(a) mjerljivim i odredivim koristima i uštedama koje interoperabilna rješenja omogućuju povezivanjem ICT-a s potrebama korisnika i krajnjih korisnika, osobito građana i malih i srednjih poduzeća;

 

Amandman    89

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 8. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) mjerljivim pozitivnim utjecajem interoperabilnih rješenja koja se temelje na ICT-u.

(b) mjerljivim i odredivim utjecajem interoperabilnih rješenja koja se temelje na ICT-u, osobito na javne uprave, građane i mala i srednja poduzeća.

Amandman    90

Prijedlog odluke

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Bez utjecaja u druge politike Unije, rješenja koja su uvedena ili puštena u rad programom ISA2 mogu se koristiti u inicijativama koje nisu inicijative Unije, pod uvjetom da to ne znači dodatne troškove za opći proračun Unije i ako nije ugrožen glavni cilj povezan s interoperabilnim rješenjem.

Bez utjecaja na druge politike Unije i u skladu s kriterijima prihvatljivosti i odabira iz članka 6., rješenja koja su uvedena ili puštena u rad programom ISA 2 mogu se koristiti u inicijativama koje nisu inicijative Unije, za nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da to ne znači dodatne troškove za opći proračun Unije i ako nije ugrožen glavni cilj povezan s interoperabilnim rješenjem.

Amandman    91

Prijedlog odluke

Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Zaštita podataka

 

Rješenja koja se razvijaju, uvode i primjenjuju u okviru programa ISA 2, uključujući sve oblike suradnje s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, i koja podrazumijevaju obradu osobnih podataka moraju biti strogo u skladu s pravom Unije o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.
  • [2]  Još nije objavljeno u Službenom listu.

EXPLANATORY STATEMENT

The rapporteur welcomes the Commission proposal establishing a programme on interoperability solutions for European public administrations, businesses, and citizens (ISA 2).

Since 1995, when it launched the programme for the interchange of data between administrations (IDA), the Commission, together with the Member States, has been promoting solutions enabling data to be exchanged in administration contexts and between administrations and EU institutions.

This latest decision continues the approach pursued to date, exemplified most obviously in the ISA programme – still in force – on interoperability solutions for European public administrations, while also marking the start of a new phase, in which technological advances, the new needs of administrations and civil society, and the new opportunities offered by cloud computing will have to be taken into account.

The fact of aiming the ISA 2 programme at businesses and citizens signals a significant departure and implies that the Commission, when determining the implementation and assessment criteria to be applied, cannot confine itself to an exclusively supply-side perspective, but, on the contrary, will have to emphasise the demand-side perspective, that is to say, the ability to modernise the public sector to make it respond more effectively and efficiently to civil society’s needs.

Interoperability is increasingly enhancing the potential quality of public services and creating an environment in which businesses can become more competitive and citizens can obtain greater satisfaction. It is thus a powerful ally of the European growth and jobs strategy.

The ISA 2 programme dovetails with other initiatives that are helping public administrations in Europe to modernise and hence stand out to advantage, whether they are addressing overall economic competitiveness or people’s quality of life.

It is thus a building-block of the digital single market and for the implementation of an ambitious, world-leading, and socially inclusive European Digital Agenda.

The rapporteur believes that, in order to exploit the potential of the decision under consideration, stronger emphasis needs to be laid on economic and social ownership of the programme, in keeping with the key themes below.

1.  Developing common semantics to link public administrations together and connect them to other sectors, thereby providing a way to make the European economy more competitive overall.

2.  Establishing a repository of solutions and standards to be used directly by administrations or incorporated into new projects.

3.  Developing a one-stop shop for best practice (Joinup platform).

4.  Safeguarding privacy and security from the perspective of administrations, businesses, and citizens.

5.  Simplifying procedures and exploring avenues for widening the programme’s scope.

6.  Giving encouragement to develop solutions in cooperation involving administrations in two or more Member States.

7.  Measuring the success of the programme according to impacts and the satisfaction of business and citizens’ needs.

MIŠLJENJE oDBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA(*) (11.6.2015)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa interoperabilnih rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA2) – Interoperabilnost kao sredstvo modernizacije javnog sektora
(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje (*): Liisa Jaakonsaari

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

The aim of the Commission proposal is to establish a programme on interoperability solutions for European public administrations, businesses and citizens (ISA2 programme). The Rapporteur welcomes the proposal and its aim, and thinks that the ISA2 programme is needed to overcome electronic barriers between Member States.

1. Competences

The competences within the Parliament concerning this file are divided between three committees, ITRE being in the lead and IMCO and LIBE being associated under Rule 54 of the Rules of Procedure. While LIBE has exclusive competence for all issues relating to data protection, the competences of ITRE and IMCO committees intertwined across the proposal and cannot clearly be divided. The Committees have thus agreed that each committee will focus as far as possible, on issues relating to its core competences.

The Rapporteur has therefore not touched upon issues relating to data protection, although she finds them to be of utmost importance, but left it to the discretion of the LIBE Committee. Instead, the Rapporteur has focused on the IMCO core competencies - the internal market and consumers.

2. Citizens and businesses

The COM proposal claims the ISA2 programme is to benefit public administrations, but also businesses and citizens. However, in the Rapporteurs' view the content of the proposal does not reflect this. Thus the Rapporteur has added some clarifications and precisions in order to better mirror the aim set out by the Commission:

(1) a set of provisions which commit the COM to take into account the social aspects of interoperability, allowing everyone to take full advantage of the opportunities offered by new technologies;

(2) a set of provisions which commit the COM to take into account the specific situation of micro, small and medium-sized enterprises and to facilitate solutions which meet SMEs needs;

(3) a definition of "users": the COM proposal does not include a definition of "users" in Art. 2, though the term is used in several, sometimes differing contexts. The direct "users" addressed in the proposal are the European public administrations, while the indirect (end) users of ISA2 are citizens and businesses. The term "user centricity" refers to the latter group. In the Rapporteurs' view the diverging use of terminology has caused some confusion and needed clarification.

3. Further issues

In the Rapporteurs' view, there is lack of information concerning the benefits of and need to establish the ISA2 programme. She has thus included in Art. 3 a provision obliging the COM to develop a communication strategy intended at information and awareness rising concerning ISA and its benefits.

The Rapporteur has further added to the general principles as set out in Art. 4, emphasizing the need to find future proof solution. She is also of the opinion that, if necessary, technical support should be provided to citizens and businesses when using interoperability solutions. Moreover, it should continue to be possible to use traditional means of accessing services, other than their online provision.

The Rapporteur welcomes the Commission proposal on monitoring the implementation of the ISA2 programme, as well as the provisions concerning its' evaluation as set out in Art. 11. However, the Rapporteur thinks that the European Parliament as co-legislator should also be involved in the implementation and evaluations process.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Na razini Unije interoperabilnost olakšava uspješnu provedbu politika. Učinkovita i stvarna provedba politika u sljedećim područjima posebno se oslanja na interoperabilnost:

(4) Na razini Unije interoperabilnost može olakšati uspješnu provedbu politika s odgovarajućom prekograničnom dimenzijom. Učinkovita i stvarna provedba politika u sljedećim područjima posebno se oslanja na interoperabilnost:

Justification

Interoperability should not be regarded as an end in itself, but a means to achieving greater efficiencies where there is a clear need and where there is clear demand from relevant users. It is especially important not make systems interoperable when those systems are out of date, redundant or in need of modernisation. Interoperability should be secondary to the digitisation and modernisation of Member State governance and public administration systems.

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Interoperabilnost je ključan čimbenik uspjeha u područjima carine, oporezivanja i trošarina, djelovanju transeuropskih sustava ICT-a kojima su obuhvaćene sve države članice i koji podržavaju interoperabilne poslovne usluge financirane u okviru programa Fiscalis 2013. i Carina 2013., koje su provele i pustile u rad Komisija i nacionalne uprave. Imovina stvorena u okviru programa Fiscalis 2013. i Carina 2013. dostupna je za razmjenu i ponovnu uporabu u područjima ostalih politika.

(9) Interoperabilnost je ključan čimbenik uspjeha u područjima carine, oporezivanja i trošarina, djelovanju transeuropskih sustava ICT-a kojima su obuhvaćene sve države članice i koji podržavaju interoperabilne poslovne usluge financirane u okviru programa Fiscalis 2013. i Carina 2013., koje su provele i pustile u rad Komisija i nacionalne uprave. Imovina stvorena u okviru programa Fiscalis 2013. i Carina 2013. dostupna je za razmjenu i ponovnu uporabu u područjima ostalih politika. Nadalje, države članice su se u zaključcima Vijeća o reformi upravljanja Carinskom Unijom EU-a obvezale na razvijanje strategije za zajedničko upravljanje i djelovanje IT sustava u svim područjima povezanima s carinom.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) U području normizacije ICT-a u Uredbi (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća upućuje se na interoperabilnost kao neophodan rezultat normizacije.

(14) U području normizacije ICT-a u Uredbi (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća upućuje se na interoperabilnost kao neophodan rezultat normizacije. Pri izradi normi u okviru Programa ISA2, koji je uspostavljen Odlukom br. 922/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17a, posebnu pozornost trebalo bi posvetiti odredbama o uključivanju socijalnih i društvenih dionika iz te Uredbe.

 

___________________

 

17a Odluka br. 922/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o interoperabilnim rješenjima za europske javne uprave (ISA). SL L 260, 03.10.2009.., str. 20.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) U javnoj nabavi direktivama 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 i 2014/23/EU21 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. ožujka 2014. zahtijeva se da države članice uvedu elektroničku javnu nabavu. U njima se navodi da alati i uređaji koji se koriste u komunikaciji elektroničkim sredstvima, kao i njihova tehnička obilježja, moraju biti interoperabilni s proizvodima informacijske i komunikacijske tehnologije u općoj uporabi. Štoviše, Direktiva 2014/55/EU22 o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi koju je Parlament donio 11. ožujka 2014. odnosi se na razvoj europske norme za elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi kako bi se osigurala interoperabilnost sustava elektroničkog izdavanja računa u cijelom EU-u.

(16) U javnoj nabavi direktivama 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 i 2014/23/EU21 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. ožujka 2014. zahtijeva se da države članice uvedu elektroničku javnu nabavu kako bi postupci javne nabave bili učinkovitiji i transparentniji. U njima se navodi da alati i uređaji koji se koriste u komunikaciji elektroničkim sredstvima, kao i njihova tehnička obilježja, moraju biti interoperabilni s proizvodima informacijske i komunikacijske tehnologije u općoj uporabi. To znači velike proračunske uštede i uspostavljanje jednakih uvjeta, posebice za mala i srednja poduzeća i poduzetnike. Štoviše, Direktiva 2014/55/EU22 o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi koju je Parlament donio 11. ožujka 2014. odnosi se na razvoj europske norme za elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi kako bi se osigurala interoperabilnost sustava elektroničkog izdavanja računa u cijelom EU-u.

__________________

__________________

19 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ. SL L 94, 28.3.2014., str. 243.

19 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ. SL L 94, 28.3.2014., str. 243.

20 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ. SL L 94, 28.3.2014., str. 65. – 242.

20 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ. SL L 94, 28.3.2014., str. 65. – 242.

21 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji. SL L 94, 28.3.2014., str.1. – 64.

21 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji. SL L 94, 28.3.2014., str.1. – 64.

22 Direktiva 2014/55/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. SL L 133, 6.5.2014., str. 1.

22 Direktiva 2014/55/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. SL L 133, 6.5.2014., str. 1.

Amandman    5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a) Politička područja iz uvodnih izjava 4. – 16. svjedoče o tome koliko je važno da se politika interoperabilnosti i njezine moguće primjene koordiniraju na razini Unije na najdjelotvorniji i najreceptivniji mogući način. Kako bi se smanjila i uklonila rascjepkanost interoperabilnog okruženja u Uniji, trebalo bi promicati zajedničko razumijevanje interoperabilnosti u Uniji i holistički pristup interoperabilnim rješenjima.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Na političkoj razini Vijeće je u nekoliko navrata zagovaralo veću interoperabilnost u Europi i stalne napore u modernizaciji europskih javnih uprava. Točnije, Europsko vijeće donijelo je 24. i 25. listopada 2013. zaključke u kojima je naglašeno da je potrebno nastaviti s modernizacijom javnih uprava brzom provedbom usluga kao što su elektronička javna vlast, elektroničko zdravstvo, elektroničko izdavanje računa i elektronička nabava, koje se oslanjaju na interoperabilnost.

(18) Na političkoj razini Vijeće je u nekoliko navrata zagovaralo veću interoperabilnost u Europi i stalne napore u modernizaciji europskih javnih uprava. Točnije, Europsko vijeće donijelo je 24. i 25. listopada 2013. zaključke u kojima je naglašeno da je potrebno nastaviti s modernizacijom javnih uprava brzom provedbom usluga kao što su elektronička javna vlast, elektroničko zdravstvo, elektroničko izdavanje računa i elektronička nabava, koje se oslanjaju na interoperabilnost. Predanost država članica ključna je radi osiguranja brzog uspostavljanja interoperabilnog elektroničkog društva u Europi te uključivanja javnih uprava u poticanje korištenja postupaka na internetu. Osim toga, kako bi se uspostavila učinkovitija, pojednostavljena e-uprava prilagođena korisniku, potrebna je značajna promjena u europskoj javnoj upravi, uz podršku i višu razinu predanosti država članica. Učinkovite javne usluge na internetu ključne su za održavanje povjerenja poduzetnika i građana u digitalnim uslugama.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Perspektiva interoperabilnosti u jednom sektoru povezana je s rizikom da će donošenje različitih ili neusklađenih rješenja na nacionalnoj ili sektorskoj razini stvoriti nove elektroničke prepreke koje otežavaju odgovarajuće funkcioniranje unutarnjeg tržišta i s njime povezanu slobodu kretanja te narušavaju otvorenost i konkurentnost tržišta i pružanje usluga od općeg interesa građanima i poduzetnicima. Kako bi ublažile taj rizik, države članice i Unija moraju udružiti napore u cilju izbjegavanja fragmentacije tržišta i osiguravanja prekogranične i međusektorske interoperabilnosti u provedbi zakonodavstva, uz smanjenje administrativnih opterećenja i troškova te promicanja dogovorenih rješenja ICT-a, osiguravajući odgovarajuće upravljanje.

(19) Perspektiva interoperabilnosti u jednom sektoru povezana je s rizikom da će donošenje različitih ili neusklađenih rješenja na nacionalnoj ili sektorskoj razini stvoriti nove elektroničke prepreke koje otežavaju odgovarajuće funkcioniranje unutarnjeg tržišta i s njime povezanu slobodu kretanja te narušavaju otvorenost i konkurentnost tržišta, posebice javnih nabava i pružanje usluga od općeg interesa građanima i poduzetnicima. Međutim, važno je prepoznati da postoji potreba za ciljanim pristupom donošenju rješenja povezanih s interoperabilnošću, s obzirom na različite izazove različitih političkih ciljeva.

Justification

Interoperability should not be regarded as an end in itself, but a means to achieving greater efficiencies where there is a clear need and where there is clear demand from relevant users. It is especially important not make systems interoperable when those systems are out of date, redundant or in need of modernisation. Interoperability should be secondary to the digitisation and modernisation of Member State governance and public administration systems.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 22.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a) Za potrebe ove Odluke, pod terminom korisnici interoperabilnih rješenja trebale bi se podrazumijevati europske javne uprave na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Građani i poduzetnici krajnji su korisnici (neizravni korisnici) interoperabilnih rješenja zbog toga što koriste elektroničke javne usluge koje pružaju javne uprave. Usmjerenost na korisnika odnosi se na krajnje korisnike interoperabilnih rješenja.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 22.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22b) Postoji rizik od „zaključavanja” u stare tehnologije. Interoperabilnost ne bi trebala biti cilj sama po sebi, nego bi trebala poboljšati postojeće korake za modernizaciju vlasti i javne uprave. Program ISA2 treba omogućiti prostor za prilagodbu budućim tehnološkim razvojima te biti otvoren i fleksibilan kako bi mogao odgovoriti na potrebe novih poslovnih modela i pokretanja poduzeća, koji će mladima otvoriti radna mjesta.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 23.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Rješenja uspostavljena ili primijenjena u okviru ovog programa ISA2 trebala bi, u najvećoj mogućoj mjeri, biti dio dosljednog okruženja usluga kojima se olakšava interakcija europskih javnih uprava, poduzetnika i građana te osigurava, olakšava i omogućuje prekogranična ili međusektorska interoperabilnost.

(23) Rješenja uspostavljena ili primijenjena u okviru ovog programa ISA2 trebala bi, u najvećoj mogućoj mjeri, biti dio dosljednog okruženja usluga kojima se olakšava interakcija europskih javnih uprava, poduzetnika i građana te osigurava, olakšava i omogućuje prekogranična ili međusektorska interoperabilnost. Takva rješenja trebala bi pružati jasno odredivu dodanu vrijednost u smislu olakšavanja ili omogućavanja prekogranične ili međusektorske interoperabilnosti. Države članice i Komisija zajedno bi trebale uspostaviti ciljane programe kako bi se osiguralo da se, kad je to potrebno, politike s prekograničnom ili međusektorskom dimenzijom primjereno provode kroz razvoj interoperabilnih sustava.

Amandman    11

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a) Kako bi program ISA2 imao stvarnu dodanu vrijednost na razini Unije, načelo „samo jednom” za registraciju relevantnih podataka te načela „digitalno kao zadana vrijednost” i „otvoreni podaci” trebali bi biti ključni stupovi provedbe programa ISA2 , kao dio sveobuhvatne strategije za izgradnju digitalnog okruženja radi isporuke javnih usluga u Uniji.

Amandman    12

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Građani i poduzetnici trebali bi ostvariti korist i od zajedničkih, ponovno upotrebljivih i interoperabilnih usluga izvršnih ureda koje proizlaze iz bolje integracije procesa i razmjene podataka koja se odvija u logističkim odjelima europskih javnih uprava.

(24) Građani i poduzetnici trebali bi ostvariti korist i od zajedničkih, ponovno upotrebljivih i interoperabilnih usluga izvršnih ureda koje proizlaze iz bolje integracije procesa i razmjene podataka koja se odvija u logističkim odjelima europskih javnih uprava. Trebalo bi promicati načelo „samo jednom” prema kojemu se podaci javnim upravama dostavljaju samo jednom, kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za građane i poduzetnike. Nadalje, trebalo bi promicati rješenja za pružanje sigurne komunikacije, posebice kroz e-ovjeru i šifriranje kako bi građani imali povjerenje u elektroničke usluge.

Amandman    13

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a) Kako bi se svim građanima i poduzetnicima omogućilo da maksimalno iskoriste program, trebalo bi se naglasiti da je podržavanje e-vještina i dalje prioritet Unije te da se pismenost i vještine u području ICT-a trebaju promicati u svakoj fazi tradicionalnoga i strukovnoga obrazovanja.

Amandman    14

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 25.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) Program ISA2 trebao bi biti instrument za modernizaciju javnog sektora u Uniji.

(25) Program ISA2 jedan je od mnogih instrumenata za poticanje modernizacije javnog sektora u Uniji. Modernizacija europskih uprava i povećanje njihove interoperabilnosti preduvjet je za dovršetak Jedinstvenog digitalnog tržišta, koje će dovesti do modernizacije tradicionalne industrije te koje ima očekivanu dobit od 500 milijardi EUR u dodatnom godišnjem rastu, kao i znatan potencijal za otvaranje radnih mjesta u Uniji. Države članice trebale bi nastaviti s modernizacijom svojih uprava poboljšanjem postupaka poslovanja i infrastruktura na području ICT-a. Ova bi Odluka trebala biti u skladu s činjenicom da se Komisija obvezala europskim građanima omogućiti da maksimalno iskoriste interoperabilne e-usluge, od e-vlade do e-zdravstva, imajući kao prioritet uklanjanje prepreka kao što su nepovezane e- usluge, kako bi slobode jedinstvenog tržišta Unije postale „digitalizirane”.

Amandman    15

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Interoperabilnost je izravno povezana s normama i zajedničkim specifikacijama te ovisi o njihovoj uporabi. Programom ISA2 trebalo bi promicati i, ako je to primjereno, podupirati djelomičnu ili potpunu normizaciju postojećih interoperabilnih rješenja. To je potrebno postići u suradnji s ostalim aktivnostima normizacije na razini Unije, europskim organizacijama za normizaciju i ostalim međunarodnim organizacijama za normizaciju.

(26) Nedostatak interoperabilnosti često narušava provedbu digitalnih usluga od jednog do drugog kraja te razvoj sustava „sve na jednom mjestu” za poduzetnike i građane. Interoperabilnost je izravno povezana s otvorenim normama i zajedničkim specifikacijama te ovisi o njihovoj uporabi. Programom ISA2 trebalo bi promicati i, ako je to primjereno, podupirati djelomičnu ili potpunu normizaciju postojećih interoperabilnih rješenja. To je potrebno postići u suradnji s ostalim aktivnostima normizacije na razini Unije, europskim organizacijama za normizaciju i ostalim međunarodnim organizacijama za normizaciju.

Amandman    16

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Uredba (EU) br. 1303/2013 sadržava tematski cilj „jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave.”. U tom kontekstu program ISA2 potrebno je povezati s programima i inicijativama koje pridonose modernizaciji javnih uprava, npr. DAE-om, i povezanim mrežama, npr. Europskom mrežom javnih uprava (EUPAN) te nastojati ostvariti sinergiju s njima.

(28) Uredba (EU) br. 1303/2013 sadržava tematski cilj „jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave.”. U tom kontekstu program ISA2 potrebno je povezati s programima i inicijativama koje pridonose modernizaciji javnih uprava, npr. DAE-om, i povezanim mrežama, npr. Europskom mrežom javnih uprava (EUPAN) te nastojati ostvariti sinergiju s njima. Tim se programima i inicijativama također treba osigurati da osoblje europskih javnih uprava prođe potrebno osposobljavanje kako bi se provela interoperabilna rješenja te kako bi države članice imale potrebna financijska sredstva i ljudske potencijale.

Amandman    17

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) Interoperabilnost europskih javnih uprava odnosi se na sve razine uprave: europsku, lokalnu, regionalnu i nacionalnu. Stoga je važno da u rješenjima uzimaju u obzir njihove odnosne potrebe te potrebe građana i poduzetnika, kada je to bitno.

(29) Interoperabilnost europskih javnih uprava odnosi se na sve razine uprave: europsku, lokalnu, regionalnu i nacionalnu. Stoga je važno da u rješenjima uzimaju u obzir njihove odnosne potrebe te potrebe građana, poduzetnika i drugih dionika te posebice malih i srednjih poduzeća, s obzirom na njihov vrijedan doprinos gospodarstvu Unije.

Amandman    18

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 29.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a) Interakcija s privatnim sektorom i drugim subjektima i dionicima već je pokazala svoju učinkovitost i dodanu vrijednost. Trebale bi se promicati sinergije s dionicima kako bi se dala prednost raspoloživim i tržišno održivim rješenjima. U tom kontekstu trebalo bi nastaviti s postojećom praksom održavanja konferencija, radionica i drugih sastanaka, između ostalog i sastanaka s predstavnicima krajnjih korisnika, te bi trebalo promicati stalnu upotrebu elektroničkih platformi kako bi se održao kontakt s dionicima.

Amandman    19

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30) Nacionalne uprave mogu u svojim nastojanjima dobiti podršku iz posebnih instrumenata u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Uskom suradnjom u okviru programa ISA2 potrebno je povećati očekivane koristi od takvih instrumenata, osiguravajući usklađenost financiranih projekata s okvirima interoperabilnosti u cijeloj Uniji i specifikacijama kao što je EIF.

(30) Nacionalne, regionalne i lokalne uprave mogu u svojim nastojanjima dobiti podršku iz posebnih instrumenata u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Uskom suradnjom u okviru programa ISA2 potrebno je povećati očekivane koristi od takvih instrumenata, osiguravajući usklađenost financiranih projekata s okvirima interoperabilnosti u cijeloj Uniji i specifikacijama kao što je EIF.

Amandman    20

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 33.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33) Program ISA2 trebao bi pridonijeti provedbi svake sljedeće inicijative u kontekstu strategije Europa 2020. i DAE-a. Kako bi se izbjeglo umnožavanje napora, potrebno je uzeti u obzir ostale programe Unije u području rješenja , usluga i infrastrukture ICT-a, a posebno CEF, utvrđen Uredbom (EU) 1316/2013/EU, i Obzor 2020., utvrđen Uredbom br. 1291/2013.

(33) Program ISA2 trebao bi pridonijeti provedbi svake sljedeće inicijative u kontekstu strategije Europa 2020. i DAE-a. Kako bi se izbjeglo umnožavanje napora, potrebno je uzeti u obzir ostale programe Unije u području rješenja, usluga i infrastrukture ICT-a, a posebno CEF, utvrđen Uredbom (EU) br. 1316/2013, i Obzor 2020., utvrđen Uredbom br. 1291/2013. Komisija bi trebala koordinirati te mjere pri provedbi Programa ISA2 kao i pri planiranju budućih inicijativa koje bi se odnosile na interoperabilnost.

Amandman    21

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 33.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33a) Komisija bi pri ocjenjivanju Programa ISA2 trebala osobito voditi računa o tome imaju li stvorena i primijenjena rješenja pozitivan ili negativan utjecaj na modernizaciju javnog sektora i zadovoljavanje potreba građana i malih i srednjih poduzeća, npr. smanjenjem administrativnog opterećenja i troškova za građane i mala i srednja poduzeća, stvaranjem mogućnosti zapošljavanja i poboljšavanjem ukupne međusobne povezanosti javne uprave, s jedne strane, i građana i poduzetnika, osobito malih i srednjih poduzeća, s druge strane.

Amandman    22

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 33.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33b) Pri nabavi vanjskih usluga za potrebe Programa ISA2 Komisija bi trebala poticati sudjelovanje malih i srednjih poduzeća, i, prije svega, utvrditi ekonomski najpovoljniju ponudu na temelju kriterija povezanih s predmetom ugovora, uključujući socijalne i ekološke karakteristike.

Amandman    23

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovom Odlukom uspostavlja se na razdoblje od 2016. do 2020. program o interoperabilnim rješenjima za europske javne uprave, poduzetnike i građane (dalje u tekstu: „program ISA2”).

1. Ovom Odlukom uspostavlja se na razdoblje od 2016. do 2020. program o interoperabilnim rješenjima za europske javne uprave, poduzetnike i građane (dalje u tekstu: „Program ISA2”).

Programom ISA2 olakšava se učinkovita i stvarna elektronička prekogranična ili međusektorska interakcija među europskim javnim upravama te između njih i građana i poduzetnika u cilju omogućavanja pružanja elektroničkih javnih usluga podupirući provedbu politika i aktivnosti Unije.

1a. Programom ISA2 olakšava se učinkovita i stvarna elektronička prekogranična ili međusektorska interakcija među europskim javnim upravama te između njih i građana i poduzetnika u cilju omogućavanja pružanja elektroničkih javnih usluga podupirući provedbu politika i aktivnosti Unije.

 

U okviru Programa ISA2 mora se voditi računa o socijalnim, ekonomskim i drugim aspektima interoperabilnosti kao i o posebnosti mikropoduzeća i malih i srednjih poduzeća kako bi se poboljšala interakcija europskih javnih uprava s jedne strane i poduzetnika i građana, s druge strane. U okviru Programa ISA2 mora se poštovati pravo građana i poduzetnika da koriste rješenja koja nisu internetska rješenja.

 

Program ISA2 treba doprinijeti razvoju učinkovitije, pojednostavljene e-uprave prilagođene korisniku na nacionalnim, regionalnim i lokalnim razinama javnih uprava.

Amandman    24

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Programom ISA2 Unija utvrđuje, stvara i stavlja u rad interoperabilna rješenja provodeći politike Unije. Navedena rješenja zatim se stavljaju na raspolaganje ostalim institucijama i tijelima Unije na neograničenu uporabu te nacionalnim, regionalnim i lokalnim javnim upravama, olakšavajući time njihovu prekograničnu ili međusektorsku interakciju.

2. Programom ISA2 Komisija, zajedno s državama članicama koje predstavlja Odbor za interoperabilna rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (Odbor ISA2) uspostavljen Uredbom (EU) br. 182/2011, utvrđuje, stvara i stavlja u rad interoperabilna rješenja provodeći politike Unije. Navedena rješenja zatim se stavljaju na raspolaganje ostalim institucijama i tijelima Unije na neograničenu uporabu te nacionalnim, regionalnim i lokalnim javnim upravama, olakšavajući time njihovu prekograničnu ili međusektorsku interakciju.

Justification

The Commission should not make any decisions under this Programme unless it has fully consulted the Member States through the ISA2 Committee to ensure that unnecessary or wasteful programmes are not commenced or continued.

Amandman    25

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Program ISA2 sljednik je programa Unije o interoperabilnim rješenjima za javne uprave, uspostavljenog Odlukom br. 922/2009/EZ (dalje u tekstu: „program ISA”) te se tim programom objedinjuju, promiču i proširuju njegove aktivnosti.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

 

 

Amandman    26

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) „interoperabilnost” znači sposobnost suradnje nejednakih i različitih organizacija na obostrano korisnim i dogovorenim zajedničkim ciljevima, uključujući razmjenu informacija i znanja između organizacija, putem poslovnih procesa koje podržavaju s razmjenom podataka između njihovih dotičnih sustava informatičkih tehnologija (ICT);

(1) „interoperabilnost” znači sposobnost suradnje raznih organizacija na obostrano korisnim i dogovorenim zajedničkim ciljevima, uključujući razmjenu informacija i znanja između organizacija, putem poslovnih procesa koje podržavaju s razmjenom podataka između njihovih dotičnih sustava informatičkih tehnologija (ICT);

Justification

The word "different" is a more efficient way of saying "disparate and diverse".

Amandman    27

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) „interoperabilna rješenja” znači zajednički okviri, zajedničke usluge i generički alati kojima se olakšava suradnja nejednakih i različitih organizacija, koja su samostalno financirana i razvijena u okviru programa ISA2 ili su razvijena u suradnji s ostalim inicijativama Unije, na temelju utvrđenih zahtjeva europskih javnih uprava;

(2) „interoperabilna rješenja” znači zajednički okviri, zajedničke usluge i funkcionalni alati kojima se olakšava suradnja raznih organizacija, koja su samostalno financirana i razvijena u okviru programa ISA2 ili su razvijena u suradnji s ostalim inicijativama Unije, na temelju utvrđenih zahtjeva europskih javnih uprava;

Justification

The word "different" is a more efficient way of saying "disparate and diverse".

Amandman    28

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) „korisnik”interoperabilnih rješenja znači europske javne uprave na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini;

Amandman    29

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 2.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b) „krajnji korisnik” programa ISA2 znači građani i poduzeća;

Amandman    30

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) „zajednički okviri” znači specifikacije, norme, metodologije, smjernice, zajednička semantička imovina i slični pristupi i dokumenti;

(5) „zajednički okviri” znači zajednička referentna arhitektura, specifikacije, norme, metodologije, smjernice, zajednička semantička imovina i slični pristupi i dokumenti;

Amandman    31

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 10. – alineja 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– strateške mjere i mjere podizanja svijesti;

– strateške mjere;

Amandman    32

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 10. – alineja 1.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– informiranje, upoznavanje s prednostima programa ISA2 i mjere podizanja razine svijesti, koji su usmjereni na građane i poduzeća, posebno mala i srednja poduzeća;

Amandman    33

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) procjenu posljedica predloženog ili donesenog zakonodavstva Unije na ICT;

(c) procjenu posljedica predloženog ili planiranog zakonodavstva Unije na ICT s procjenom potrebe povećanja opsega i mandata Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA), kad je to primjereno;

Amandman    34

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) utvrđivanje nedostataka u zakonodavstvu koji onemogućuju interoperabilnost europskih javnih uprava;

(d) utvrđivanje nedostataka u zakonodavstvu koji onemogućuju prekograničnu i međusektorsku interoperabilnost europskih javnih uprava, i to na razini Unije i država članica;

Amandman    35

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) procjenu, ažuriranje i promicanje postojećih općih specifikacija i normi te razvoj, uspostavu i promicanje novih općih specifikacija i normi preko platformi Unije za normizaciju i u suradnji s europskim ili međunarodnim organizacijama za normizaciju, kako je primjereno, te da

(g) procjenu, ažuriranje i promicanje postojećih općih specifikacija i normi te razvoj, uspostavu i promicanje novih općih specifikacija i otvorenih normi preko platformi Unije za normizaciju i u suradnji s europskim ili međunarodnim organizacijama za normizaciju, kako je primjereno, uključujući o prijenosu i obradi podataka te sigurnosti skladištenja; te da

Amandman    36

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) razvoj mehanizama za mjerenje koristi od interoperabilnih rješenja.

(h) razvoj mehanizama za mjerenje i po potrebi kvantificiranje koristi od interoperabilnih rješenja.

Amandman    37

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Pri određivanju mjera iz stavka 1. koje treba poduzeti u okviru Programa ISA2 mora se osobito voditi računa o kriterijima prihvatljivosti i odabira iz članka 4. stavka 2.

Amandman    38

Prijedlog odluke

Članak 3. - stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osim toga, program ISA2 može djelovati kao „inkubator rješenja”, iskušavajući nova interoperabilna rješenja te „premošćivač rješenja”, radeći s postojećim interoperabilnim rješenjima.

2. Program ISA2 može djelovati kao „inkubator rješenja”, iskušavajući nova interoperabilna rješenja te „premošćivač rješenja”, radeći s postojećim interoperabilnim rješenjima.

Amandman    39

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija do…* izrađuje komunikacijsku strategiju i strategiju osposobljavanja usmjerenu posebice na građane i mala i srednja poduzeća kako bi se poboljšala informiranost i podigla razina svijesti o programu ISA2 i njegovoj korisnosti, i to korištenjem jezika i infografike prilagođenih korisniku na mrežnoj stranici programa ISA2 .

 

_____________

 

* SL: umetnuti datum: 6 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Odluke.

Amandman    40

Prijedlog odluke

Članak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Opća načela

Kriteriji prihvatljivosti i odabira

Aktivnosti koje su pokrenute ili nastavljene programom ISA2:

1. Mjere koje se u okviru programa ISA2 počnu ili nastave provoditi moraju se temeljiti na korisnosti i dodanoj vrijednosti za europske javne uprave, poduzeća i građane, a trebaju biti potaknute potrebama za koje se smatra da su korisne i isplative te za kojima postoji potražnja.

(a) temelje se na upotrebljivosti i utvrđenim potrebama;

 

 

2. Pri provedbi mjera koje se u okviru programa ISA2 počnu ili nastave provoditi u obzir se moraju uzeti osnovna načela europskih javnih usluga, kako su utvrđena u europskom okviru interoperabilnosti.

(b) usklađene su sa sljedećim načelima:

Osim toga, pri njihovoj se provedbi u obzir moraju uzeti sljedeći kriteriji prihvatljivosti i odabira:

– supsidijarnost i proporcionalnost,

– supsidijarnost i proporcionalnost,

– usmjerenost na korisnika;

– usmjerenost na krajnje korisnike, posebno vodeći računa o potrebama građana i malih i srednjih poduzeća,

uključenje i pristup;

uključivost i pristup,

– sigurnost i privatnost,

– sigurnost i privatnost,

– višejezičnost,

– višejezičnost,

– administrativno pojednostavljenje;

– administrativno pojednostavljenje i modernizacija,

– transparentnost,

– transparentnost,

– zaštita informacija,

– zaštita informacija,

– otvorenost,

– otvorenost,

– ponovna uporaba,

– ponovna uporaba,

– tehnološka neutralnost i prilagodljivost te da

– tehnološka neutralnost, rješenja koja su u mjeri u kojoj je to moguće otporna na promjene u budućnosti, i prilagodljivost,

 

– neutralnost mreže,

– učinkovitost i djelotvornost;

– učinkovitost i djelotvornost i

 

– dostupnost na više načina, odnosno zadržavanje mogućnosti da se uslugama pristupi ne samo na elektronički, već i na tradicionalan način, kao i dostupnost tehnološke potpore pri korištenju elektroničkih načina pristupa.

 

3. Mjere koje se u okviru programa ISA2 počnu ili nastave provoditi moraju biti u skladu s najmanje jednim od ciljeva programa ISA2, kako je utvrđeno člankom 1.

 

4. Mjere koje se u okviru programa ISA2 počnu ili nastave provoditi moraju biti u skladu s postojećim ili novim europskim normama ili javno dostupnim specifikacijama za razmjenu informacija i integraciju usluga.

 

5. Mjere koje se u okviru programa ISA2 počnu ili nastave provoditi moraju biti u skladu sa smjernicama Stručne skupine za e-vladu, europske strategije interoperabilnosti, europskog okvira za interoperabilnost i Kodeksa prakse europske statistike, kao i njihovim budućim ažuriranim inačicama.

(c) proširivost i primjenjivost na ostala područja poslovanja ili politika i

6. Mjere koje se u okviru programa ISA2 počnu ili nastave provoditi moraju se moći proširiti i primijeniti na ostala područja poslovanja ili politika, posebice primjenom načela otvorenih podataka, i moraju biti fleksibilne u pogledu budućeg razvoja tehnologije.

(d) financijska, organizacijska i tehnička održivost.

7. Mjere koje se u okviru programa ISA2 počnu ili nastave provoditi moraju biti financijski, organizacijski i tehnički održive.

 

8. Početak ili nastavak provedbe određene mjere u okviru programa ISA2 uvjetovani su utvrđivanjem posebnih potreba korisnika ili još neistraženog tržišnog područja. Nužno je pokazati i na koji će način navedena mjera zadovoljiti te potrebe, u skladu s aktivnostima iz članka 3.

Amandman    41

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1. - uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Aktivnosti u obliku projekata, kad je to primjereno, sastoje se od sljedećih faza:

Kad je to primjereno, aktivnosti u obliku projekata mogu se sastojati od više faza:

Justification

There should be flexibility to ensure that this Decision does not constrain the development of a solution.

Amandman    42

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Faze posebnih projekata definiraju se i specificiraju kad se aktivnost uključi u tekući radni program.

Faze posebnih projekata mogu se definirati i specificirati kad se aktivnost uključi u tekući radni program. Projekt je moguće završiti u svakom trenutku ako za njim više ne postoji potreba ili ga se ne smatra učinkovitim.

Justification

There should be flexibility to ensure that this Decision does not constrain the development of a solution.

Amandman    43

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U provedbi programa ISA2 potrebno je poštovati europsku strategiju interoperabilnosti i europski okvir za interoperabilnost te njihova buduća proširenja.

1. U provedbi programa ISA2 rješenja doprinose provedbi europske strategije interoperabilnosti i europskog okvira za interoperabilnost te njihovih budućih ažuriranih inačica, a razvijaju se samo ako su u potpunosti usklađena s njima.

Amandman    44

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Komisija će se kod provedbe programa ISA2 u najvećoj mogućoj mjeri savjetovati s dionicima, posebno s građanima i malim i srednjim poduzećima ako su uključeni.

 

Komisija koliko god je to moguće uključuje mala i srednja poduzeća u najveći mogući broj projekata.

Amandman    45

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Kako bi se izbjeglo umnožavanje i ubrzalo uspostavljanje interoperabilnih rješenja, uzimaju se u obzir rezultati, kad je primjereno, postignuti kroz druge odgovarajuće inicijative Unije i država članica.

5. Kako bi se izbjeglo umnožavanje i ubrzalo uspostavljanje interoperabilnih rješenja, uzimaju se u obzir rezultati postignuti kroz druge odgovarajuće inicijative Unije i država članica te se predstavljaju i promiču dobre prakse.

Amandman    46

Prijedlog odluke

Članak 6. ­ – stavci 7. do 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Interoperabilna rješenja i njihova proširenja uključuju se u EIC i dostupna su, kad je to primjereno, europskim javnim upravama za ponovnu uporabu.

7. Interoperabilna rješenja i njihova proširenja uključuju se u EIC i dostupna su, kad je to primjereno, europskim javnim upravama za ponovnu uporabu te, po potrebi, građanima i poduzetnicima.

8. Komisija povremeno nadzire provedbu i ponovnu uporabu interoperabilnih rješenja u Uniji, kao dio provedbe tekućeg radnog programa uspostavljenog u skladu s člankom 7.

 

9. U cilju povećanja sinergije i osiguranja dodatnih i zajedničkih nastojanja aktivnosti se, kad je to primjereno, koordiniraju s drugim relevantnim inicijativama Unije.

9. U cilju povećanja sinergije i osiguranja dodatnih i zajedničkih nastojanja te izbjegavanja umnožavanja napora aktivnosti se, kad je to primjereno, koordiniraju s drugim relevantnim inicijativama Unije.

10. Potiče se, kad je to primjereno, ponovna uporaba dostupnih interoperabilnih rješenja u svim aktivnostima i interoperabilnim rješenjima financiranima na temelju programa ISA2.

10. Kad je to primjereno, ponovno se koriste dostupna interoperabilna rješenja u svim aktivnostima i interoperabilnim rješenjima financiranima na temelju programa ISA2.

Amandman    47

Prijedlog odluke

Članak 7. ­ – stavci 1. i 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Na početku programa ISA2 Komisija donosi provedbene akte o uspostavi tekućeg radnog programa i barem jednom godišnje o njegovoj izmjeni, za provedbu aktivnosti za cijelo razdoblje primjene ove Odluke. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.

1. Na početku programa ISA2 Komisija donosi provedbene akte o uspostavi tekućeg radnog programa i barem jednom godišnje o njegovoj izmjeni, za provedbu aktivnosti za cijelo razdoblje primjene ove Odluke. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.

U tekućem radnom programu utvrđuju se, uz navođenje prioriteta, dokumentiraju, odabiru, osmišljavaju, provode i ocjenjuju aktivnosti iz članka 5. te promiču njihovi rezultati.

U tekućem radnom programu utvrđuju se, uz navođenje prioriteta, dokumentiraju, odabiru, osmišljavaju, provode i ocjenjuju aktivnosti iz članka 5., uključujući prateće mjere iz članka 5. stavka 3., te promiču njihovi rezultati.

 

Tekući radni program uzima u obzir u kojoj se mjeri ispunjavaju kriteriji prihvatljivosti i odabira utvrđeni u članku 4. stavku 2.

2. Uključenje aktivnosti u tekući radni program podliježe pravilima i kriterijima prihvaćanja prije njihova uključivanja u tekući radni program. Navedena pravila i kriteriji, kao i sve njihove izmjene, sastavni su dio tekućeg radnog programa.

2. Uključenje aktivnosti u tekući radni program podliježe administrativnim postupcima kojima se utvrđuju primjenjivi ciljevi prije njihova uključivanja u tekući radni program. Navedeni administrativni postupci, kao i sve njihove izmjene, sastavni su dio tekućeg radnog programa.

Amandman    48

Prijedlog odluke

Članak 11. ­ - stavci 2. i 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija izvješćuje svake godine Odbor ISA2 o provedbi programa.

2. Komisija izvješćuje svake godine Odbor ISA2 i nadležni odbor odnosno odbore Europskog parlamenta o provedbi programa ISA2 i ponovnom korištenju interoperabilnih rješenja u Uniji.

 

Nadležni odbor odnosno odbori Europskog parlamenta mogu pozvati Komisiju da podnese izvješće o provedbi Programa ISA2 i da odgovori na pitanja zastupnika.

3. Program podliježe privremenoj i konačnoj procjeni, čiji rezultati se šalju Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2018. odnosno 31. prosinca 2021. U tom kontekstu nadležni odbor Parlamenta može pozvati Komisiju da predstavi rezultate procjene i odgovori na pitanja njegovih članova.

3. Program ISA2 podliježe privremenoj i konačnoj procjeni, koje će pojedinačno biti popraćene procjenom utjecaja te čiji rezultati se šalju Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2018. odnosno 31. prosinca 2021. U tom kontekstu nadležni odbor odnosno odbori Parlamenta mogu pozvati Komisiju da predstavi rezultate procjene i odgovori na pitanja njihovih članova.

Amandman    49

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Procjenom se proučavaju pitanja kao što su relevantnost, učinkovitost, sposobnost, upotrebljivost, održivost i koherentnost aktivnosti programa. Konačnom se procjenom pored toga proučava u kolikom je opsegu program postigao svoj cilj.

4. Procjenom se proučavaju pitanja kao što su relevantnost, dodana vrijednost, učinkovitost, sposobnost, upotrebljivost, zadovoljstvo građana i poduzetnika, održivost i koherentnost aktivnosti programa ISA2 kao i njihova usklađenost s drugim relevantnim inicijativama Unije. Konačnom se procjenom pored toga proučava u kolikom je opsegu program ISA2 postigao svoj cilj.

Amandman    50

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Uspješnost programa procjenjuje se u odnosu na ciljeve utvrđene u članku 1. i aktivnosti iz tekućeg radnog programa. Cilj se posebno mjeri na temelju nekoliko ključnih čimbenika koji omogućuju interoperabilnost i nekoliko instrumenata za podršku javnim upravama, koji su isporučeni europskim javnim upravama i koje ih upotrebljavaju. Pokazatelji za mjerenje rezultata i utjecaja programa definiraju se u tekućem radnom programu.

5. Uspješnost programa ISA2 procjenjuje se u odnosu na ciljeve utvrđene u članku 1. stavku 2. i kriterije prihvatljivosti i odabira iz članka 4. stavka 2. Ostvarenje cilja se posebno mjeri na temelju nekoliko ključnih čimbenika koji omogućuju interoperabilnost i nekoliko instrumenata za podršku javnim upravama, koji su isporučeni europskim javnim upravama i koje ih upotrebljavaju.

Amandman    51

Prijedlog odluke

Članak 11.– stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a. Komisija uvodi pokazatelje za mjerenje rezultata i utjecaja Programa ISA2.

 

Kod tih se pokazatelja vodi računa o kriterijima prihvatljivosti i odabira iz članka 4. stavka 2.

Amandman    52

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Procjenom se također proučavaju koristi od aktivnosti za Uniju za poboljšanje zajedničkih politika, identificiraju sektori u kojima su moguća poboljšanja i provjeravaju sinergije s drugim inicijativama Unije na području prekogranične i međusektorske interoperabilnosti i modernizacije europskih javnih uprava.

6. Procjenom se također proučavaju koristi od aktivnosti za Uniju za poboljšanje zajedničkih politika, identificiraju sektori u kojima su moguća poboljšanja i provjeravaju sinergije s drugim inicijativama Unije na području prekogranične i međusektorske interoperabilnosti i modernizacije, pojednostavljenja i učinkovitosti europskih javnih uprava.

Amandman    53

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 8. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) mjerljivim koristima od interoperabilnih rješenja postignutima povezivanjem ICT-a s potrebama korisnika;

(a) mjerljivim i odredivim koristima od interoperabilnih rješenja postignutima povezivanjem ICT-a s potrebama korisnika i krajnjih korisnika, osobito građana i malih i srednjih poduzeća;

Amandman    54

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 8. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) mjerljivim pozitivnim utjecajem interoperabilnih rješenja koja se temelje na ICT-u.

(b) mjerljivim i odredivim utjecajem interoperabilnih rješenja koja se temelje na ICT-u, osobito na javne uprave, građane i mala i srednja poduzeća.

Amandman    55

Prijedlog odluke

Članak 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Bez utjecaja u druge politike Unije, rješenja koja su uvedena ili puštena u rad programom ISA2 mogu se koristiti u inicijativama koje nisu inicijative Unije, pod uvjetom da to ne znači dodatne troškove za opći proračun Unije i ako nije ugrožen glavni cilj povezan s interoperabilnim rješenjem.

Bez utjecaja u druge politike Unije i u skladu s kriterijima prihvatljivosti i odabira iz članka 4. stavka 2., rješenja koja su uvedena ili puštena u rad programom ISA2 mogu se koristiti u inicijativama koje nisu inicijative Unije, pod uvjetom da to ne znači dodatne troškove za opći proračun Unije i ako nije ugrožen glavni cilj povezan s interoperabilnim rješenjem.

POSTUPAK

Naslov

Interoperabilna rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA2) – Interoperabilnost kao sredstvo modernizacije javnog sektora

Referentni dokumenti

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

3.7.2014

Associated committees - date announced in plenary

15.1.2015

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

Razmatranje u odboru

5.2.2015

17.3.2015

6.5.2015

 

Datum usvajanja

4.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrey Kovatchev

MIŠLJENJE oDBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE(*) (10.6.2015)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa interoperabilnih rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA2) Interoperabilnost kao sredstvo modernizacije javnog sektora
(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jeroen Lenaers

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

SHORT JUSTIFICATION

This proposal provides for the establishment of a programme on interoperability solutions for European public administration, businesses, and citizens (ISA2), which will be a welcome continuation and improvement of previous programmes (IDA, IDABC, ISA). As was agreed with the ITRE and IMCO Committees, the LIBE Committee, pursuant to Annex VI of the Rules of Procedure, will be exclusively competent for aspects relating to data protection and fundamental rights.

Although not all of the interoperability solutions that will be developed under ISA2 will involve the processing of personal data, some solutions definitely will. The Rapporteur therefore considers it of importance to insert specific references to the Union's data protection acquis, since the current proposal of the European Commission does not sufficiently cover this aspect.

The amendments as proposed by the Rapporteur insert specific references to the Union's data protection acquis, especially Directive 95/46/EC and Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and the Council as to ensure that the rights of individuals are respected when the actions covered by ISA2 will entail the processing of personal data.

Further, the principle of data protection by design is added to the general principles upon which actions under the ISA2 Programme are taken. This will ensure that already at the development stage of an interoperability solution involving processing of personal data, data protection requirements are taken into consideration. Similar reference are inserted to the implementation, monitoring and evaluation phases in order to ensure that also during those phases due attention is given to the protection of personal data.

AMANDMANI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Interoperabilnost u pogledu zaštite podataka i bolje prekogranične suradnje trebala bi otkriti znatan potencijal za ostvarivanje bolje učinkovitosti javnih službi država članica, koji bi, ako se iskoristi u potpunosti, mogao doprinijeti ostvarivanju ciljeva Europskog semestra.

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Perspektiva interoperabilnosti u jednom sektoru povezana je s rizikom da će donošenje različitih ili neusklađenih rješenja na nacionalnoj ili sektorskoj razini stvoriti nove elektroničke prepreke koje otežavaju pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i s njime povezanu slobodu kretanja te narušavaju otvorenost i konkurentnost tržišta i pružanje usluga od općeg interesa građanima i poduzetnicima. Kako bi ublažile taj rizik, države članice i Unija moraju udružiti napore u cilju izbjegavanja fragmentacije tržišta i osiguravanja prekogranične i međusektorske interoperabilnosti u provedbi zakonodavstva, uz smanjenje administrativnih opterećenja i troškova te promicanja dogovorenih rješenja u području ICT-a, osiguravajući odgovarajuće upravljanje.

(19) Perspektiva interoperabilnosti u jednom sektoru povezana je s rizikom da će donošenje različitih ili neusklađenih rješenja na nacionalnoj ili sektorskoj razini stvoriti nove elektroničke prepreke koje otežavaju pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i s njime povezanu slobodu kretanja te narušavaju otvorenost i konkurentnost tržišta i pružanje usluga od općeg interesa građanima i poduzetnicima. Kako bi ublažile taj rizik, države članice i Unija trebale bi pojačati zajedničke napore u cilju izbjegavanja fragmentacije tržišta i osiguravanja prekogranične i međusektorske interoperabilnosti u provedbi zakonodavstva, uz smanjenje administrativnih opterećenja i troškova, te promicati dogovorena rješenja u području ICT-a, osiguravajući odgovarajuće upravljanje. Sigurnost upotrebe podataka i njihova pohranjivanja u oblaku trebalo bi također obuhvatiti programom ISA2.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 33.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33a) Načela i odredbe utvrđeni u pravu Unije koji se odnose na zaštitu privatnosti i pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka te na slobodan protok takvih podataka, a posebno Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a te Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća1b trebali bi se primjenjivati na rješenja koja se razvijaju, uvode i primjenjuju u okviru programa ISA2 i koja uključuju obradu osobnih podataka.

 

______________________

 

1a Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

 

1b Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

Amandman    4

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) procjenu, ažuriranje i promicanje postojećih općih specifikacija i normi te razvoj, uspostavu i promicanje novih općih specifikacija i normi preko platformi Unije za normizaciju i u suradnji s europskim ili međunarodnim organizacijama za normizaciju, kako je primjereno, te

(g) procjenu, ažuriranje i promicanje postojećih općih specifikacija i normi te razvoj, uspostavu i promicanje novih općih specifikacija i normi preko platformi Unije za normizaciju i po potrebi u suradnji s europskim ili međunarodnim organizacijama za normizaciju, između ostalog u pogledu sigurnosti prijenosa, obrade i pohranjivanja podataka te

Amandman    5

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha) omogućavanje korisne i praktične ponovne upotrebe podataka poduzećima i građanima u skladu s mjerodavnim pravom, između ostalog, o zaštiti podataka.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Članak 4. – točka b – alineja 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– sigurnost i privatnost;

– sigurnost, poštovanje privatnosti i visoka razina zaštite podataka;

Amandman    7

Prijedlog odluke

Članak 4. – točka b – alineja 4.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– integrirana i zadana zaštita privatnosti;

Amandman    8

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Uspostavljanje ili poboljšanje interoperabilnih rješenja se, kad je to primjereno, temelji ili je popraćeno razmjenom i promicanjem dobrih praksi. Potiču se razmjena iskustava i dobrih praksi između svih zainteresiranih strana i relevantna javna savjetovanja.

4. Uspostavljanje ili poboljšanje interoperabilnih rješenja po potrebi se temelji na razmjeni iskustava te razmjeni i promicanju dobrih praksi ili je njima popraćeno. To podrazumijeva uzimanje u obzir učinka interoperabilnih rješenja na privatnost i zaštitu podataka. Potiču se razmjena iskustava i dobrih praksi između svih zainteresiranih strana i relevantna javna savjetovanja.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11. Aktivnostima i interoperabilnim rješenjima koja iziskuju obradu osobnih podataka prema potrebi i mogućnostima prethodi procjena učinka zaštite podataka.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Privremenim i konačnim ocjenjivanjem programa ISA2 obuhvaća se analiza usklađenosti s pravom Unije o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka u svim relevantnim aktivnostima i interoperabilnim rješenjima koja iziskuju obradu osobnih podataka.

Amandman    11

Prijedlog odluke

Članak 13.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Zaštita podataka

 

Rješenja koja se razvijaju, uvode i primjenjuju u okviru programa ISA2, uključujući sve oblike suradnje s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, i koja podrazumijevaju obradu osobnih podataka moraju biti strogo u skladu s pravom Unije o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

POSTUPAK

Naslov

Interoperabilna rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA2) – Interoperabilnost kao sredstvo modernizacije javnog sektora

Referentni dokumenti

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

3.7.2014

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

15.1.2015

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jeroen Lenaers

3.12.2014

Razmatranje u odboru

5.2.2015

5.3.2015

6.5.2015

26.5.2015

Datum usvajanja

26.5.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

 

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Ruža Tomašić, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrey Novakov, Annie Schreijer-Pierik

POSTUPAK

Naslov

Interoperabilna rješenja za europske javne uprave, poduzeća i građane (ISA2): Interoperabilnost kao sredstvo za modernizaciju javnog sektora

Referentni dokumenti

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Datum podnošenja EP-u

23.6.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

REGI

3.7.2014

 

JURI

3.7.2014

LIBE

3.7.2014

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

3.9.2014

ENVI

24.7.2014

REGI

3.12.2014

JURI

3.9.2014

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

15.1.2015

IMCO

15.1.2015

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Carlos Zorrinho

9.9.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

3.12.2014

22.1.2015

 

 

Datum usvajanja

16.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

55

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, David Coburn, Philippe De Backer, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Michał Boni, Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Svetoslav Hristov Malinov, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bart Staes

Datum podnošenja

6.7.2015