Pranešimas - A8-0225/2015Pranešimas
A8-0225/2015

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (ISA2)Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė

6.7.2015 - (COM(2014) 0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD)) - ***I

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Carlos Zorrinho
Nuomonės referentai (*):
Liisa Jaakonsaari, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Jeroen Lenaers, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis
PR_COD_1amCom


Procedūra : 2014/0185(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0225/2015
Pateikti tekstai :
A8-0225/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (ISA2)

Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė

(COM(2014) 0367 – C8 0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0367),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 172 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0037/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 12 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A8-0225/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

Pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (ISA2)

kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo struktūrų ir sprendimų programa (ISA 2)

Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė

Sąveikumas kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė

(Tekstas svarbus EEE)

(Tekstas svarbus EEE)

 

(„ISA 2“ pakeitimas į „ISA 2“ taikomas visame tekste. )

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) 2012 m. balandžio 20 d. rezoliucijoje „Konkurencinga skaitmeninė bendroji rinka. E. valdžia kaip pradininkė“1a Europos Parlamentas nurodė, kad e. valdžios diegimo kliūtys nebūtinai yra vien tik technologinės ar susijusios su sąveikumu, ir pabrėžė, kad reikia atsižvelgti į skaitmeninę atskirtį ir siekti ją pašalinti;

 

__________________

 

1a P7_TA(2012)0140

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) su duomenų apsauga ir tvirtesniu tarpvalstybiniu bendradarbiavimu susijęs sąveikumas suteiktų daug galimybių didinti valstybių narių viešųjų paslaugų efektyvumą ir, visapusiškai jas išnaudojant, prisidėtų siekiant Europos semestro tikslų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) sąveika padeda sėkmingai įgyvendinti politiką Sąjungos lygiu. Sąveika yra būtina veiksmingam ir efektyviam politikos įgyvendinimui toliau išvardytose srityse;

(4) Sąjungos lygmeniu sąveikumas padeda sėkmingai įgyvendinti politiką ir suteikia dideles galimybes išvengti tarpvalstybinių elektroninių kliūčių, toliau skatinant kurti naujas arba konsoliduoti besivystančias bendras viešąsias paslaugas. Sąveikumas yra būtinas veiksmingam ir efektyviam politikos įgyvendinimui toliau išvardytose srityse;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Sąjungos piliečių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje atžvilgiu vietos, nacionalinio ir ES lygmens administravimo institucijų sąveikumas padeda siekti tikslų, nustatytų 2012 m. kovo 29 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „2010 m. ES pilietybės ataskaita. Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas“1a;

 

____________________

 

1a P7_TA(2012) 0120

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) sąveika muitinės, mokesčių ir akcizų srityje yra vienas iš esminių veiksnių, kodėl sėkmingai veikia programų „Fiscalis 2013“ ir „Muitinė 2013“ lėšomis finansuojamos ir visas valstybes nares aprėpiančios bei jose sąveikius veiklos procesus vykdyti padedančios transeuropinės IRT sistemos, kurias įdiegė ir naudoja Komisija ir nacionalinės administravimo institucijos. Įgyvendinant programas „Fiscalis 2013“ ir „Muitinė 2013“ sukurtais ištekliais galima dalytis ir juos naudoti pakartotinai kitose politikos srityse;

(9) sąveikumas muitinės, mokesčių ir akcizų srityje yra vienas iš esminių veiksnių, kodėl sėkmingai veikia programų „Fiscalis 2013“ ir „Muitinė 2013“ lėšomis finansuojamos ir visas valstybes nares aprėpiančios bei jose sąveikius veiklos procesus vykdyti padedančios transeuropinės IRT sistemos, kurias įdiegė ir naudoja Komisija ir nacionalinės administravimo institucijos. Įgyvendinant programas „Fiscalis 2013“ ir „Muitinė 2013“ sukurtais ištekliais galima dalytis ir juos naudoti pakartotinai kitose politikos srityse. Be to, kaip patvirtinta 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos išvadose dėl ES muitų sąjungos valdymo reformos, valstybės narės ir Komisija įsipareigojo parengti strategiją dėl bendrai valdomų ir naudojamų IT sistemų visose su muitine susijusiose srityse;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) IRT standartizacijos srities Reglamente (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos sąveika laikoma būtinu standartizacijos rezultatu;

(14) IRT standartizacijos srities Reglamente (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos sąveikumas laikomas būtinu standartizacijos rezultatu. Rengiant standartus pagal programą ISA 2, kuri buvo sukurta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 922/2009/EB1a, ypač daug dėmesio reikėtų skirti su socialinių ir visuomeninių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimu susijusioms nuostatoms, išdėstytoms Reglamente (ES) Nr. 1025/2012;

 

___________________

 

1a 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 922/2009/EB dėl Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimų (ISA) (OL L 260, 2009 10 3, p. 20).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) pagal 2014 m. kovo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2014/25/ES19, 2014/24/ES20 ir 2014/23/ES21 viešojo prikimo srityje valstybės narės turi įgyvendinti elektroninį viešąjį pirkimą. Ten nurodyta, kad priemonės ir prietaisai, naudojami komunikuojant elektroninėmis priemonėmis, taip pat jų techninės charakteristikos, turi būti sąveikūs su visuotinai naudojamais informacinių ir ryšių technologijų produktais. Be to, 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento priimtoje Direktyvoje 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose22 numatyta parengti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kad visoje Europos Sąjungoje būtų užtikrinta elektroninių sąskaitų faktūrų sistemų sąveika;

(16) pagal 2014 m. kovo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2014/25/ES19, 2014/24/ES20 ir 2014/23/ES21 viešojo pirkimo srityje valstybės narės turi įgyvendinti elektroninį viešąjį pirkimą, kad būtų padidintas viešojo pirkimo procedūrų efektyvumas ir skaidrumas. Ten nurodyta, kad priemonės ir prietaisai, naudojami komunikuojant elektroninėmis priemonėmis, taip pat jų techninės charakteristikos, turi būti sąveikūs su visuotinai naudojamais informacinių ir ryšių technologijų produktais. Tai reiškia, kad sutaupoma daug biudžeto lėšų ir sudaromos vienodos veiklos sąlygos, ypač steigiamoms ir jau veikiančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Be to, 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento priimtoje Direktyvoje 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose22 numatyta parengti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kad visoje Europos Sąjungoje būtų užtikrintas elektroninių sąskaitų faktūrų sistemų sąveikumas;

__________________

__________________

19 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB, OL L 94, 2014 3 28, p. 243.

19 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB, OL L 94, 2014 3 28, p. 243.

20 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, OL L 94, 2014 3 28, p. 65‒242.

20 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, OL L 94, 2014 3 28, p. 65‒242.

21 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl pastatų energinio naudingumo, OL L 94, 2014 3 28, p. 1-64.

21 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl pastatų energinio naudingumo, OL L 94, 2014 3 28, p. 1-64.

222014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose, OL L 133, 2014 5 6, p. 1.

22 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose, OL L 133, 2014 5 6, p. 1.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) 4–16 konstatuojamosiose dalyse nurodytos politikos sritys rodo, kaip svarbu yra tai, kad su sąveikumu susijusi politika būtų kuo veiksmingiau ir jautriau koordinuojama Sąjungos lygmeniu. Siekiant panaikinti susiskaidymą Sąjungoje, turėtų būti skatinama bendra sąveikumo koncepcija Sąjungoje ir holistinis požiūris į sąveikumo sprendimus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) sąveika yra viena iš pagrindinių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1316/201355 sukurtos Europos infrastruktūros tinklų priemonės, taikomos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros ir paslaugų srityje, elementų. Reglamente 2014/283/ES dėl gairių transeuropinių tinklų telekomunikacijų infrastruktūros srityje56 aiškiai nustatytas šis Europos infrastruktūros tinklų priemonės veiklos prioritetas jos tikslams pasiekti ‒ tai sąveikumas, galimybė palaikyti ryšį, darnus diegimas, transeuropinių skaitmeninių paslaugų infrastruktūros naudojimas, modernizavimas ir jų koordinavimas Europos lygiu;

(17) sąveikumas taip pat yra vienas iš pagrindinių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1316/201355 sukurtos Europos infrastruktūros tinklų priemonės, taikomos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros ir paslaugų srityje, elementų. Reglamente (ES) Nr. 283/2014 dėl gairių transeuropinių tinklų telekomunikacijų infrastruktūros srityje56 aiškiai nurodyta, kad vienas iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės veiklos prioritetų jos tikslams pasiekti ‒ tai sąveikumas, galimybė palaikyti ryšį, darnus diegimas, transeuropinių skaitmeninių paslaugų infrastruktūros naudojimas, modernizavimas ir jų koordinavimas Sąjungos lygmeniu. Be kita ko, Reglamente (ES) Nr. 283/2014 nustatytos vadinamosios sudedamosios dalys, kaip antai e. atpažintis, e. pristatymas ir automatinis vertimas, siekiant palengvinti tarpvalstybinį sąveikumą;

__________________

__________________

55 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010, OL L 348, 2013 12 20, p. 129.

55 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010, OL L 348, 2013 12 20, p. 129.

56 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 283/2014 dėl gairių dėl transeuropinių tinklų telekomunikacijų infrastruktūros srityje, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1336/97/EB, OL L 86, 2014 3 21, p. 14.

56 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 283/2014 dėl gairių dėl transeuropinių tinklų telekomunikacijų infrastruktūros srityje, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1336/97/EB, OL L 86, 2014 3 21, p. 14.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) politiniu lygiu Taryba ne kartą ragino dar labiau didinti sąveiką Europoje ir toliau modernizuoti Europos viešojo administravimo institucijas. Konkrečiai 2013 m. spalio 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos priimtose išvadose pabrėžiama, kad viešojo administravimo institucijos turėtų būti toliau modernizuojamos sparčiai diegiant tokias nuo sąveikos priklausomas paslaugas, kaip e. valdžia, e. sveikata, e. sąskaitų faktūrų išrašymas ir e. viešasis pirkimas;

(18) politiniu lygiu Taryba ne kartą ragino dar labiau didinti sąveikumą Europoje ir toliau modernizuoti Europos viešojo administravimo institucijas. Konkrečiai 2013 m. spalio 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos priimtose išvadose pabrėžiama, kad viešojo administravimo institucijos turėtų būti toliau modernizuojamos sparčiai diegiant tokias nuo sąveikumo priklausomas paslaugas, kaip e. valdžia, e. sveikata, e. sąskaitų faktūrų išrašymas ir e. viešasis pirkimas. Valstybių narių įsipareigojimai yra labai svarbūs siekiant užtikrinti greitą sąveikios e. visuomenės diegimą Sąjungoje ir viešojo administravimo institucijų dalyvavimą skatinant naudotis internetinėmis procedūromis. Be to, siekiant sukurti veiksmingesnį, paprastesnį ir naudotojams patogų e. administravimą, būtina prasmingai pertvarkyti Europos viešojo administravimo institucijas, o valstybės narės turėtų remti šį procesą ir prisiimti aukštesnio lygio įsipareigojimus šioje srityje. Efektyvios internetu teikiamos viešosios paslaugos yra labai svarbios skatinant įmones ir piliečius pasitikėti skaitmeninėmis paslaugomis;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) jei sąveikos klausimas kiekviename sektoriuje būtų sprendžiamas izoliuotai, atsirastų rizika, kad nacionaliniu arba sektoriaus lygmeniu priimti skirtingi arba nesuderinami sprendimai sukurtų naujas e. kliūtis, trukdančias tinkamai veikti vidaus rinkai, ir taip varžytų judėjimo laisvę, darytų žalą rinkų atvirumui bei konkurencingumui ir kliudytų teikti bendrojo intereso paslaugas piliečiams ir įmonėms. Kad sumažintų šią riziką, valstybės narės ir Sąjunga turėtų bendromis pastangomis užkirsti kelią rinkos skaidymui ir, įgyvendindamos teisės aktus, užtikrinti tarpvalstybinę arba tarpsektorinę sąveiką ir tuo pačiu metu mažinti administracinę naštą bei išlaidas, populiarinti bendrai sutartus IRT sprendimus ir užtikrinti deramą valdymą;

(19) jei sąveikumo klausimas kiekviename sektoriuje būtų sprendžiamas izoliuotai, atsirastų rizika, kad nacionaliniu arba sektoriaus lygmeniu priimti skirtingi arba nesuderinami sprendimai sukurtų naujas e. kliūtis, trukdančias tinkamai veikti vidaus rinkai, ir taip varžytų judėjimo laisvę, darytų žalą rinkų atvirumui bei konkurencingumui ir kliudytų teikti bendrojo intereso paslaugas piliečiams ir įmonėms. Kad sumažintų šią riziką, valstybės narės ir Sąjunga turėtų bendromis pastangomis užkirsti kelią rinkos skaidymui ir skaitmeninei atskirčiai. Jos turėtų įgyvendindamos teisės aktus užtikrinti tarpvalstybinį arba tarpsektorinį sąveikumą ir tuo pačiu metu mažinti administracinę naštą bei sąnaudas, populiarinti bendrai sutartus IRT sprendimus, siekiant kiek įmanoma labiau juos suderinti visoje Sąjungoje, ir užtikrinti deramą valdymą. Programa ISA 2 taip pat turėtų apimti duomenų naudojimo ir debesijos kompiuterijos saugumo sritį;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl sprendimo

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) kuriant, tobulinant ar naudojant bendrus sprendimus visos iniciatyvos atitinkamais atvejais turėtų būti vykdomos remiantis ar papildomai dalijantis turima patirtimi ir sprendimais, geros praktikos pavyzdžiais bei skatinant jais naudotis, laikantis technologinio neutralumo ir pritaikomumo principų, o saugumo, privatumo ir asmens duomenų apsaugos principai turėtų būti taikomi visais atvejais. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti skatinamas suderinamumas su Europos sąveikumo sistema bei standartų ir specifikacijų atvirumas;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl sprendimo

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) 2015 m. gruodžio 31 d. Sprendimas Nr. 922/2009/EB neteks galios, todėl siekiant užfiksuoti ir išnagrinėti bendrą sąveikos būklę Europoje ir išvengti sąveikos skaidymo Sąjungai reikia naujos Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendi mų programos (ISA2). Programa padės sukurti sąlygas remti ir populiarinti visuminį metodą, kuriuo būtų renkami, vertinami, vystomi, nustatomi, parengiami serijinei gamybai, naudojami, tobulinami ir techniškai prižiūrimi sąveikos sprendimai, įskaitant sprendimus, kuriuos pritaikius būtų lengviau pakartotinai naudoti duomenis ir jais keistis, ir taip paremti Europos viešojo administravimo institucijų tarpvalstybinį arba tarpsektorinį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su įmonėmis ir piliečiais. Įgyvendinant programą taip pat bus populiarinamas esamų sprendimų, įskaitant iš kitų Sąjungos politikos sričių gautus sprendimus, pakartotinis naudojimas, integravimas ir sujungimas;

(22) 2015 m. gruodžio 31 d. Sprendimas Nr. 922/2009/EB neteks galios, todėl, siekiant užfiksuoti ir išnagrinėti bendrą sąveikumo būklę Europoje ir išvengti elektroninių kliūčių, viešųjų paslaugų nesuderinamumo ir susiskaidymo, Sąjungai reikia naujos Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų programos (ISA 2). Programa padės sukurti sąlygas remti ir populiarinti holistinį metodą, kuriuo vadovaujantis būtų renkami, vertinami, vystomi, nustatomi, parengiami serijinei gamybai, naudojami, tobulinami ir techniškai prižiūrimi sąveikumo sprendimai, įskaitant sprendimus, kuriuos pritaikius būtų lengviau pakartotinai naudoti duomenis ir jais keistis, ir taip paremti Europos viešojo administravimo institucijų tarpvalstybinį arba tarpsektorinį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su įmonėmis ir piliečiais. Įgyvendinant programą taip pat bus populiarinamas esamų sprendimų, įskaitant iš kitų Sąjungos politikos sričių gautus sprendimus, pakartotinis naudojimas, integravimas ir konvergencija. Įgyvendinant programą ISA 2 turėtų būti remiamasi patirtimi, įgyta vykdant programas IDA, IDABC ir ISA, ir Europos skaitmeninės darbotvarkės pasiekimais. Programos taikymo sritis išplečiama apimant viešojo administravimo institucijų sąveiką su įmonėmis ir piliečiais, todėl derėtų užtikrinti aukštą saugumo ir privatumo lygį;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a) šiame sprendime sąveikumo sprendimų naudotojais turėtų būti laikomos Europos nacionalinio, regionų ir vietos lygmenų viešojo administravimo institucijos. Piliečiai ir įmonės, naudodamiesi viešojo administravimo institucijų teikiamomis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis, yra sąveikumo sprendimų galutiniai naudotojai (netiesioginiai naudotojai). Didžiausias dėmesys naudotojams susijęs su sąveikumo sprendimų galutiniais naudotojais;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl sprendimo

22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22b) kyla prisirišimo prie senų technologijų rizika. Sąveikumas neturėtų būti tikslas savaime, o turėtų padėti sustiprinti esamas pastangas modernizuoti valdymą ir viešąjį administravimą. Programa ISA 2 turėtų suteikti galimybių prisitaikyti prie būsimų technologinių pokyčių ir būti atvira bei lanksti, kad būtų galima reaguoti į naujų verslo modelių ir veiklą pradedančių įmonių, kursiančių darbo vietas jaunimui, poreikius.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl sprendimo

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) pagal pateiktą programą ISA2 priimti arba taikomi sprendimai, kiek įmanoma, turėtų būti paslaugų, padedančių bendrauti Europos viešojo administravimo institucijoms, įmonėms ir piliečiams ir užtikrinančių, palengvinančių ir įgalinančių tarpvalstybinę arba tarpsektorinę sąveiką, nuosekliai derančios aplinkos dalis;

(23) pagal pateiktą programą ISA 2 nustatytos arba taikomos bendros struktūros ir sprendimai turėtų būti darnios bendrų struktūrų ir paslaugų, padedančių bendrauti Europos viešojo administravimo institucijoms, įmonėms ir piliečiams, aplinkos dalis, skatinti išnaudoti e. valdžios ir e. demokratijos galimybes bei užtikrinti, palengvinti ir įgalinti tarpvalstybinį ir tarpsektorinį sąveikumą. Tokie sprendimai turėtų teikti aiškią pridėtinę vertę palengvindami arba įgalindami tarpvalstybinį arba tarpsektorinį sąveikumą. Valstybės narės ir Komisija turėtų kartu įdiegti tikslines programas, siekdamos užtikrinti, jog prireikus tarpvalstybinio arba tarpsektorinio pobūdžio politika būtų tinkamai įgyvendinama plėtojant sąveikias sistemas;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl sprendimo

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a) kadangi vis daugiau viešųjų paslaugų tampa automatiškai skaitmeninėmis, svarbu kuo efektyviau panaudoti IRT sprendimams skirtas viešąsias išlaidas. Tam reikėtų sudaryti palankias sąlygas užtikrinant, kad tokių paslaugų teikimas būtų numatytas ankstyvuoju etapu ir, jei įmanoma, dalijantis ir pakartotinai naudojantis sprendimais, kad viešųjų išlaidų vertė būtų maksimali. Programa ISA 2 turėtų padėti siekti šio tikslo;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl sprendimo

23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23b) tam, kad programa ISA 2 turėtų realios pridėtinės vertės Sąjungos lygmeniu, principas „tik vieną kartą“, taikomas atitinkamų duomenų registravimui, ir principas „automatiškai skaitmeninis“ turėtų būti pagrindiniai programos ISA 2 įgyvendinimo ramsčiai ir išsamios strategijos, kuria siekiama sukurti skaitmeninę aplinką viešųjų paslaugų teikimui Sąjungoje, dalis;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl sprendimo

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) piliečiams ir įmonėms turėtų būti naudingos bendros, pakartotinai naudojamos ir sąveikios tiesioginio aptarnavimo paslaugos, sukurtos geriau integravus procesus ir keičiantis duomenimis Europos viešojo administravimo institucijų tarnybiniais kanalais;

(24) piliečiams ir įmonėms turėtų būti naudingos bendros, pakartotinai naudojamos ir sąveikios tiesioginio aptarnavimo paslaugos, sukurtos geriau integravus procesus ir keičiantis duomenimis Europos viešojo administravimo institucijų tarnybiniais kanalais. Siekiant mažinti piliečiams ir įmonėms tenkančią administracinę naštą, reikėtų skatinti taikyti principą „tik vieną kartą“, pagal kurį duomenys viešojo administravimo institucijoms teikiami tik vieną kartą. Be to, kad piliečiai pasitikėtų e. paslaugomis, reikėtų skatinti sprendimus, kuriais užtikrinami saugūs ryšiai, pirmiausiai pasitelkiant e. tapatumo nustatymą ir šifravimą;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl sprendimo

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a) taikant programą ISA 2 turi būti paisoma teisinio tikrumo principo ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl sprendimo

24 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24b) pagal SESV 8 straipsnį Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama savo politiką, laikosi piliečių, kuriems jos institucijos, įstaigos ir organai skiria vienodą dėmesį, lygybės principo. Atsižvelgiant į tai, visoje Sąjungoje kuriant sąveikumo strategijas reikėtų taikyti prieinamumo visiems užtikrinimą, ypatingą dėmesį skiriant nepalankiausioje padėtyje esančioms ir mažai apgyvendintoms vietovėms, siekiant įveikti skaitmeninę atskirtį;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl sprendimo

24 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24c) kad visi piliečiai ir įmonės galėtų visapusiškai naudotis programa ISA 2, reikėtų pabrėžti, kad e. įgūdžių ugdymui Sąjungoje ir toliau teikiama pirmenybė ir kad IRT raštingumas bei įgūdžiai turėtų būti ugdomi visais tradicinio švietimo ir profesinio mokymo etapais;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl sprendimo

24 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24d) pagal ISA 2 programą nustatyti ar taikomi sprendimai turėtų būti pagrįsti technologinio neutralumo ir pritaikomumo principais, siekiant užtikrinti, kad piliečiai, įmonės ir viešojo administravimo institucijos galėtų laisvai pasirinkti naudotiną technologiją;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl sprendimo

24 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24e) pagal SESV 9 straipsnį Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su kova su socialine atskirtimi. Kuriant Sąjungos lygmens sąveikumo strategijas turėtų būti taikomos prieinamumo ir tinkamumo visiems koncepcijos;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl sprendimo

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) programa ISA2 Sąjungoje turėtų būti viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė;

(25) programa ISA 2 yra viena iš daugelio priemonių, skirtų viešojo sektoriaus modernizavimui Sąjungoje skatinti. Europos administravimo institucijų modernizavimas ir jų sąveikumo didinimas yra būtini, siekiant sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, kuri padės modernizuoti tradicinę pramonę, kaip manoma, padidins metinį ekonomikos augimą 500 mlrd. EUR ir bus didelis postūmis kurti darbo vietas Sąjungoje. Kad palengvintų šią sąveiką, valstybės narės turėtų toliau modernizuoti savo administravimo institucijas tobulindamos veiklos procesus ir IRT infrastruktūrą. Šis sprendimas turėtų būti suderintas su Komisijos įsipareigojimu sudaryti sąlygas Sąjungos piliečiams visapusiškai naudotis sąveikiomis e. paslaugomis (nuo e. valdžios iki e. sveikatos), pirmenybę teikiant kliūčių (pavyzdžiui, e. paslaugų nesusietumo) šalinimui, kad Sąjungos bendrosios rinkos laisvės būtų taikomos ir skaitmeninėje erdvėje;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl sprendimo

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a) sukūrus bendrus standartus ir semantinę sistemą, kuri sudarytų sąlygas lengvai sujungti viešojo administravimo institucijas tarpusavyje ir su kitais sektoriais, bus galima sustiprinti Sąjungos ekonomikos konkurencingumą pasauliniu lygmeniu;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl sprendimo

25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25b) sukūrus bendrąsias struktūras ir sąveikumo specifikacijas bei standartus, kurie sudarytų sąlygas veiksmingoms viešojo administravimo institucijų tarpusavio jungtims ir jų jungtims su kitais sektoriais, bus galima sustiprinti Sąjungos ekonomikos konkurencinius pajėgumus pasaulyje;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl sprendimo

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) sąveika yra tiesiogiai susijusi su standartais ir bendrosiomis specifikacijomis ir yra priklausoma nuo jų naudojimo. Įgyvendinant programą ISA2 turėtų būti populiarinama ir, jei tinka, remiama dalinė arba visiška esamų sąveikos sprendimų standartizacija. Šis darbas turėtų būti derinamas su kita Sąjungos lygio standartizacijos veikla, Europos standartizacijos organizacijomis ir kitomis tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis;

(26) sąveikumo trūkumas neretai trukdo teikti skaitmenines ištisines paslaugas ir steigti įmonėms ir piliečiams skirtus pagal vieno langelio principą veikiančius kontaktinius centrus. Sąveikumas yra tiesiogiai susijęs su atviraisiais standartais ir bendrosiomis specifikacijomis ir yra priklausomas nuo jų naudojimo. Įgyvendinant programą ISA2 turėtų būti populiarinama ir, jei tinka, remiama dalinė arba visiška esamų sąveikumo sprendimų standartizacija. Šis darbas turėtų būti derinamas su kita Sąjungos lygio standartizacijos veikla, Europos standartizacijos organizacijomis ir kitomis tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl sprendimo

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) viešojo administravimo institucijų modernizavimas yra vienas iš pagrindinių sėkmingo strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo prioritetų. Su ja susijusių Komisijos paskelbtų 2011, 2012 ir 2013 m. augimo apžvalgų duomenimis, Europos viešojo administravimo institucijų kokybė tiesiogiai veikia ūkio aplinką, todėl yra lemiamos reikšmės skatinant darbo našumą, konkurencingumą ir augimą. Tai aiškiai atsispindi konkrečioms valstybėms parengtose rekomendacijose, kuriose raginama imtis priemonių pertvarkyti viešojo administravimo institucijas;

(27) viešojo administravimo institucijų modernizavimas yra vienas iš pagrindinių sėkmingo strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo prioritetų. Su ja susijusių Komisijos paskelbtų 2011, 2012 ir 2013 m. augimo apžvalgų duomenimis, Europos viešojo administravimo institucijų kokybė tiesiogiai veikia ūkio aplinką, todėl turi lemiamos reikšmės skatinant našumą, konkurencingumą, ekonominį bendradarbiavimą, augimą ir užimtumą. Tai aiškiai atsispindi konkrečioms valstybėms parengtose rekomendacijose, kuriose raginama imtis priemonių pertvarkyti viešojo administravimo institucijas;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl sprendimo

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) vienas iš Reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 nustatytų teminių tikslų yra „valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas“. Todėl programa ISA2 turėtų būti siejama su kitomis viešojo administravimo institucijų modernizavimo iniciatyvomis, pavyzdžiui, su Europos skaitmenine darbotvarke, taip pat su susijusiais tinklais, pavyzdžiui, Europos viešojo administravimo tinklu (EUPAN), ir turėtų būti siekiama jų sinergijos;

(28) vienas iš Reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 nustatytų teminių tikslų yra „valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas“. Todėl programa ISA 2 turėtų būti siejama su kitomis viešojo administravimo institucijų modernizavimo iniciatyvomis ir programomis, pavyzdžiui, su Europos skaitmenine darbotvarke, taip pat su susijusiais tinklais, pavyzdžiui, Europos viešojo administravimo tinklu (EUPAN), turėtų būti siekiama jų sinergijos ir prisidedama prie žinių kūrimo viešojo administravimo institucijose. Tomis programomis ir iniciatyvomis taip pat turėtų būti užtikrinama, kad Europos viešojo administravimo institucijų darbuotojams būtų rengiami mokymai, būtini sąveikumo sprendimams įdiegti, ir kad valstybės narės turėtų būtinų finansinių ir žmogiškųjų išteklių;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl sprendimo

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) Europos viešojo administravimo institucijų sąveika aktuali visiems (Europos, nacionaliniam, regionų ir vietos) valdymo lygmenims. Todėl svarbu, kad sprendimuose būtų atsižvelgta į atitinkamus tų valdymo lygmenų, taip pat, kai tinka, į piliečių ir įmonių poreikius;

(29) Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumas aktualus visiems (Europos, nacionaliniam, regionų ir vietos) valdymo lygmenims. Todėl svarbu užtikrinti kuo platesnį dalyvavimą programoje ISA 2 ir tai, kad sprendimuose būtų atsižvelgta į atitinkamus tų valdymo lygmenų, taip pat į piliečių ir įmonių, ypač MVĮ, atsižvelgiant į jų svarų indėlį į Sąjungos ekonomiką, poreikius;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl sprendimo

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a) įrodyta, kad sąveika su privačiuoju sektoriumi ir kitais subjektais efektyvi ir turi pridėtinės vertės. Siekiant užtikrinti, kad pirmenybė būtų teikiama esamiems rinkos remiamiems sprendimams, reikėtų skatinti sinergiją su šiais suinteresuotaisiais subjektais. Tam, kad būtų bendraujama su šiais visuomenės subjektais, turėtų būti tęsiama dabartinė konferencijų, seminarų ir kitų susitikimų rengimo veikla. Turėtų būti skatinama toliau naudoti elektronines platformas, taip pat naudoti visas kitas tinkamas priemones siekiant išlaikyti ryšį su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant galimybę valdyti sąveikumo sprendimus kartu su ne pelno organizacijomis ar įstaigomis, prižiūrint Komisijai;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl sprendimo

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) nacionalinės administravimo institucijų pastangos gali būti remiamos konkrečiomis Europos struktūrinių ir investicijų fondų priemonėmis. Glaudžiai bendradarbiaujant pagal programą ISA2, tikėtina tokių priemonių nauda turėtų maksimaliai padidėti užtikrinus, kad finansuojami projektai būtų suderinti su visos Sąjungos sąveikos struktūromis ir specifikacijomis, pavyzdžiui, su Europos sąveikumo sistema;

(30) nacionalinių, regionų ir vietos administravimo institucijų pastangos gali būti remiamos konkrečiomis Europos struktūrinių ir investicijų fondų priemonėmis ir institucijos gali būti skatinamos kartu parengti sprendimus dalyvaujant keletui valstybių narių. Glaudžiai bendradarbiaujant pagal programą ISA 2, tikėtina tokių priemonių nauda turėtų maksimaliai padidėti užtikrinus, kad finansuojami projektai būtų suderinti su visos Sąjungos sąveikumo struktūromis ir specifikacijomis, pavyzdžiui, su Europos sąveikumo sistema;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl sprendimo

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) vykdant programą ISA2 turėtų būti prisidedama prie visų strategijos „Europa 2020“ ir Europos skaitmeninės darbotvarkės tęsiamųjų iniciatyvų įgyvendinimo. Kad nebūtų dubliuojamas darbas, programoje turėtų būti atsižvelgiama į kitas IRT sprendimų, paslaugų ir infrastruktūros srities Sąjungos programas, ypač į Reglamentu (ES) Nr. 1316/2013 nustatytą Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir Reglamentu (ES) Nr. 1291/2013 nustatytą programą „Horizontas 2020“;

(33) vykdant programą ISA 2 turėtų būti prisidedama prie visų strategijos „Europa 2020“ ir Europos skaitmeninės darbotvarkės tęsiamųjų iniciatyvų įgyvendinimo. Kad nebūtų dubliuojamas darbas, programoje turėtų būti atsižvelgiama į kitas IRT sprendimų, paslaugų ir infrastruktūros srities Sąjungos programas, ypač į Reglamentu (ES) Nr. 1316/2013 nustatytą Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir Reglamentu (ES) Nr. 1291/2013 nustatytą programą „Horizontas 2020“, ir prie jų prisidedama. Įgyvendindama programą ISA 2 ir planuodama būsimas iniciatyvas, kurios turėtų poveikio sąveikumui, Komisija turėtų koordinuoti šiuos veiksmus;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl sprendimo

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a) principai ir nuostatos, išdėstytos Sąjungos teisės aktuose dėl privatumo apsaugos ir asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, ypač Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB1a ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/20011b, turėtų būti taikomos visiems pagal programą ISA 2 numatytiems, sukurtiems ir veikiantiems sprendimams, kurie apima asmens duomenų tvarkymą;

 

______________________

 

1a 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

 

1b 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl sprendimo

33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33b) siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti tam tikrus neesminius šio sprendimo aspektus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tinkamumo, atrankos ir įgyvendinimo taisyklių ir kriterijų patikslinimo ir pritaikymo, jeigu to reikia, atsižvelgiant į būsimas aplinkybes. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl sprendimo

33 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33c) vertindama programą ISA 2 Komisija turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į tai, ar kuriami ir įgyvendinami sprendimai daro teigiamą ar neigiamą poveikį viešojo sektoriaus modernizavimui bei piliečių ir MVĮ poreikių tenkinimo palengvinimui, pavyzdžiui, mažinant administracinę naštą ir piliečių bei MVĮ sąnaudas, kuriant užimtumo galimybes ir stiprinant bendrą viešojo administravimo institucijų ir piliečių bei įmonių, ypač MVĮ, tarpusavio ryšį;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl sprendimo

33 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33d) programos ISA 2 įgyvendinimo tikslu pirkdama išorės paslaugas, Komisija turėtų skatinti MVĮ dalyvavimą konkursuose, visų pirma nustatydama ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagal kriterijus, susijusius su sutarties tema, įskaitant socialinius ir ekologinius ypatumus;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl sprendimo

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo teisės aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su tęstine darbo programa, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

(35) Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo teisės aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su tęstine darbo programa, pavyzdžiui, esant grėsmei, kad nutrūks paslaugos teikimas, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl sprendimo

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) šio sprendimo tikslai – palengvinti Europos viešojo administravimo institucijų tarpvalstybinį ir tarpsektorinį efektyvų ir veiksmingą elektroninį bendradarbiavimą tarpusavyje ir su piliečiais bei įmonėmis; sukurti galimybes teikti elektronines viešąsias paslaugas, padedančias įgyvendinti Sąjungos politiką ir veiklą. Šių tikslų valstybės narės, veikdamos pavieniui, pasiekti negali, nes Europos lygio koordinavimo funkciją sukurti valstybių narių lygmeniu joms būtų sudėtinga ir brangu, o, atsižvelgiant į pasiūlytos priemonės mastą ir poveikį, būtų geriau tikslų siekti Sąjungos lygiu, todėl, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, priemones gali priimti Sąjunga. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

(36) kadangi šio sprendimo tikslų – palengvinti Europos viešojo administravimo institucijų tarpvalstybinį ir tarpsektorinį efektyvų ir veiksmingą elektroninį bendradarbiavimą tarpusavyje ir su piliečiais bei įmonėmis, sukurti galimybes teikti elektronines viešąsias paslaugas, padedančias įgyvendinti Sąjungos politiką ir veiklą valstybės narės, veikdamos pavieniui, negali deramai pasiekti, nes Sąjungos lygio koordinavimo funkciją sukurti valstybių narių lygmeniu joms būtų sudėtinga ir brangu, ir dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti. Reikia, kad būtų taikomas su šiomis elektroninėmis paslaugomis susijęs įtraukus (e. įtraukus) metodas, kuriuo būtų mažinami IRT sprendimų naudojimo skirtumai, skatinama naudoti IRT siekiant kovoti su atskirtimi ir prisidėti prie ekonomikos augimo, siekiant su užimtumu susijusių galimybių sudarymo, gyvenimo kokybės ir dalyvavimo visuomenės gyvenime bei sanglaudos tikslų,

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sprendimu nustatoma 2016–2020 m. Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (toliau – programa ISA2).

1. Sprendimu nustatoma 2016–2020 m. Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų programa (toliau – programa ISA 2).

Vykdant programą ISA2 sudaromos sąlygos Europos viešojo administravimo institucijų tarpvalstybiniam ir tarpsektoriniam efektyviam ir veiksmingam elektroniniam bendradarbiavimui tarpusavyje ir su piliečiais bei įmonėmis ir taip siekiama sukurti galimybes teikti elektronines viešąsias paslaugas, padedančias įgyvendinti Sąjungos politiką ir veiklą.

 

1a. Vykdant programą ISA 2 palengvinamas Europos viešojo administravimo institucijų tarpvalstybinis ir tarpsektorinis efektyvus ir veiksmingas elektroninis bendradarbiavimas tarpusavyje ir su piliečiais bei įmonėmis, kad būtų sukurtos galimybes teikti elektronines viešąsias paslaugas, padedančias įgyvendinti Sąjungos politiką ir veiklą.

 

Programoje ISA 2 atsižvelgiama į socialinius, ekonominius ir kitus sąveikumo aspektus, taip pat į konkrečią labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį, siekiant pagerinti Europos viešojo administravimo institucijų ir įmonių bei piliečių sąveiką. Vykdant programą ISA 2 gerbiama piliečių ir įmonių teisė naudoti ne internetinius sprendimus.

 

Programa ISA 2 padedama kurti veiksmingesnes, paprastesnes ir naudotojams patogias e. administravimo paslaugas, teikiamas nacionalinio, regioninio ir vietos lygmenų viešojo administravimo institucijų.

2. Pagal programą ISA2 Sąjunga nustato, kuria ir naudoja sąveikos sprendimus, kuriais įgyvendinama Sąjungos politika. Šie sprendimai paskui pateikiami neribotai naudoti Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, nacionalinėms, regionų ir vietos viešojo administravimo institucijoms, todėl viešojo administravimo institucijų tarpvalstybinis arba tarpsektorinis bendradarbiavimas bus lengvesnis .

2. Įgyvendindama programą ISA 2 Sąjunga remia ir skatina sąveikumo sprendimų, kuriais įgyvendinama Sąjungos politika, nustatymą, kūrimą ir naudojimą. Šie sprendimai paskui pateikiami neribotai naudoti Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, nacionalinėms, regionų ir vietos viešojo administravimo institucijoms, todėl viešojo administravimo institucijų tarpvalstybinis arba tarpsektorinis bendradarbiavimas bus lengvesnis.

 

2a. Programoje ISA 2 įtvirtinama bendra sąveikumo samprata ir reguliariai vertinami jos pokyčiai. Be to, programa ISA 2 turi išlikti atvira ir pakankamai lanksti, kad ją būtų galima toliau plėtoti ir į ją įtraukti naujus uždavinius ir naujas sritis.

3. Pagal programą ISA2 rengiami atskiri sąveikos sprendimai arba ja papildomos ir remiamos kitos Sąjungos iniciatyvos, programą taikant kaip sąveikos sprendimų bandymo terpę arba jų tvarumo laidą.

3. Pagal programą ISA 2 rengiami atskiri sąveikumo sprendimai arba ja papildomos ir remiamos kitos Sąjungos iniciatyvos, programą taikant kaip sąveikumo sprendimų bandymo terpę arba jų tvarumo laidą. Komisija užtikrina, kad tokie sprendimai nesutrikdytų rinkos ir nesudarytų nesąžiningų kliūčių privatiems sąveikumo sprendimų teikėjams.

 

3a. Taikant programą ISA 2 Sąjunga bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis nustato ir skatina geriausią praktiką, parengia gaires, koordinuoja sąveikumo iniciatyvas ir skatina bei remia grupes, kurios sprendžia klausimus, susijusius su Europos viešojo administravimo institucijų tarpvalstybiniu ir tarpsektoriniu elektroniniu bendradarbiavimu tarpusavyje ir su piliečiais bei įmonėmis. Tai darydama Sąjunga bendradarbiauja su įmonėmis ir pilietine visuomene visais klausimais, susijusiais su sąveikumo užtikrinimu ir jo poveikiu geresniam viešųjų paslaugų teikimui.

4. Programa ISA2 pakeičia Sprendimu Nr. 922/2009/EB nustatytą Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimų programą (toliau – programa ISA) ir pagal ją konsoliduojama, skatinama ir plėtojama pastarosios veikla.

4. Programa ISA 2 pakeičia Sprendimu Nr. 922/2009/EB nustatytą Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimų programą (toliau – programa ISA) ir pagal ją konsoliduojama, skatinama ir plėtojama pastarosios veikla.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) sąveika – atskirų ir skirtingų organizacijų gebėjimas bendrai veikti siekiant abiem šalims naudingų ir sutartų tikslų vykdant informacijos ir žinių tarpusavio mainus organizacijoms priimtinais veiklos procesais, kai duomenų mainams naudojamos tų organizacijų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemos;

1) sąveikumas – įvairių organizacijų gebėjimas bendrai veikti siekiant abipusiai naudingų ir sutartų bendrų tikslų vykdant informacijos ir žinių tarpusavio mainus organizacijoms priimtinais veiklos procesais, kai duomenų mainams naudojamos tų organizacijų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemos;

Pagrindimas

Žodžiu „įvairios“ galima efektyviau pasakyti „atskiros ir skirtingos“.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a) sąveikumo struktūra – tam tikros rekomendacijos, kuriose nurodoma kaip administravimo institucijos, įmonės ir piliečiai bendradarbiauja vieni su kitais visoje Sąjungoje, propaguoja ir remia Europos viešųjų paslaugų teikimą skatinant tarpvalstybinį ir tarpsektorinį sąveikumą, taip pat remia viešojo administravimo institucijas, teikiančias Europos viešąsias paslaugas įmonėms ir piliečiams;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b) Europos viešojo administravimo institucijos – Sąjungos, nacionalinio, regionų ir vietos lygmenų viešojo administravimo institucijos;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2) sąveikos sprendimai – arba pagal programą ISA2 atskirai finansuojamos ir kuriamos, arba derinant su kitomis Sąjungos iniciatyvomis kuriamos nustatytais Europos viešojo administravimo institucijų poreikiais grindžiamos bendrosios struktūros, bendrosios paslaugos ir tipiškos priemonės, kuriomis palengvinamas atskirų ir skirtingų organizacijų bendradarbiavimas;

2) sąveikumo sprendimai – arba pagal programą ISA 2 atskirai finansuojamos ir kuriamos, arba derinant su kitomis Sąjungos iniciatyvomis kuriamos nustatytais Europos viešojo administravimo institucijų poreikiais grindžiamos bendrosios struktūros, bendrosios paslaugos ir funkcinės priemonės, kuriomis palengvinamas įvairių organizacijų bendradarbiavimas;

Pagrindimas

Žodžiu „įvairios“ galima efektyviau pasakyti „atskiros ir skirtingos“.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) sąveikumo sprendimų naudotojai – nacionalinio, regionų arba vietos lygmens Europos viešojo administravimo institucijos;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b) programos ISA 2 galutiniai naudotojai – piliečiai ir įmonės;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5) bendrosios struktūros – specifikacijos, standartai, metodikos, gairės, bendri semantiniai fondai ir panašios koncepcijos bei dokumentai;

5) bendrosios struktūros – bendroji bazinė architektūra, specifikacijos, standartai, metodikos, gairės, bendri semantiniai fondai ir panašios koncepcijos bei dokumentai;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 10 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– strateginės ir informuotumo didinimo priemonės;

– strateginės priemonės;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 10 punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– informacija, pranešimas apie programos ISA 2 teikiamą naudą, taip pat informuotumo didinimo priemonės, skirtos piliečiams ir įmonėms (visų pirmą MVĮ);

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a) priežastys, dėl kurių privaloma skubėti – tokios situacijos, kai vadovaujantis programa ISA 2 ir siekiant taikyti 10 straipsnio 3 dalį gali kilti grėsmė, kad nutrūks paslaugų, susijusių su 3 straipsnyje nurodyta veikla, teikimas;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) vertinti, tobulinti, nustatyti, parengti serijinei gamybai, veikimui ir pakartotiniam naudojimui esamus tarpvalstybinius arba tarpsektorinius sąveikos sprendimus;

a) vertinti, tobulinti, nustatyti, parengti serijinei gamybai, veikimui ir pakartotiniam naudojimui esamas tarpvalstybines arba tarpsektorines sąveikumo struktūras ir sprendimus;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) parengti, nustatyti, parengti serijinei gamybai, veikimui ir pakartotiniam naudojimui naujus tarpvalstybinius arba tarpsektorinius sąveikos sprendimus;

b) parengti, nustatyti, parengti serijinei gamybai, veikimui ir pakartotiniam naudojimui naujas tarpvalstybines arba tarpsektorines sąveikumo struktūras ir sprendimus;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) įvertinti pasiūlytų arba priimtų Sąjungos teisės aktų poveikį IRT aspektu;

c) įvertinti pasiūlytų arba priimtų Sąjungos teisės aktų poveikį IRT aspektu, jei reikia, įvertinant poreikį išplėsti Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“) veiklos aprėptį ir įgaliojimus;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) išsiaiškinti, kokios teisės aktų spragos varžo Europos viešojo administravimo institucijų sąveiką;

d) išsiaiškinti, kokios Sąjungos ir nacionalinio lygmenų teisės aktų spragos varžo Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumą;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) sudaryti ir prižiūrėti Europos sąveikos objektų katalogą – priemonę palengvinti pakartotinį esamų sąveikos sprendimų naudojimą ir išsiaiškinti, kuriose srityse tokių sprendimų stinga;

f) sudaryti ir prižiūrėti Europos sąveikumo objektų katalogą – priemonę palengvinti pakartotinį esamų sąveikumo struktūrų ir sprendimų naudojimą ir išsiaiškinti, kuriose srityse tokių struktūrų ir sprendimų stinga;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) rengti ir teikti viešąsias paslaugas sudarant mažiau administracinių kliūčių ir mažesnėmis sąnaudomis, visapusiškai išnaudojant e. valdžios ir e. demokratijos galimybes;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) per Sąjungos standartizacijos platformas ir, jei tinka, bendradarbiaujant su Europos ir tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis, įvertinti, atnaujinti ir populiarinti esamas bendrąsias specifikacijas ir standartus, taip pat rengti, nustatyti ir populiarinti naujas bendrąsias specifikacijas ir standartus taip pat

g) per Sąjungos standartizacijos platformas ir, jei tinka, bendradarbiaujant su Europos ir tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis, įvertinti, atnaujinti ir populiarinti esamas bendrąsias specifikacijas ir standartus, taip pat rengti, nustatyti ir populiarinti naujas bendrąsias specifikacijas ir atvirus standartus, be kita ko, atsižvelgiant į duomenų perdavimo, tvarkymo ir saugojimo saugumą, taip pat

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) parengti sąveikos sprendimų naudos matavimo ir kiekinės išraiškos procesus.

h) parengti sąveikumo struktūrų ir sprendimų naudos matavimo ir kiekybinės išraiškos procesus.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha) išlaikyti ir populiarinti principą vieno virtualaus langelio, kuris veiktų kaip prieigos ir geriausios praktikos, susijusios su programa ISA 2, platforma ir kaip bendrų saugumo bei saugos struktūrų ir sukurtų ir veikiančių sprendimų sklaidos priemonė, kad nebūtų dubliuojamos pastangos;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb) sukurti bendrą pakartotinai naudojamų sprendimų saugyklą, prieinamą viešojo administravimo institucijoms, norinčioms perimti sprendimus ar įtraukti juos kaip sudedamąsias dalis į naujus projektus, arba privačioms įmonėms, norinčioms įtraukti juos į savo rinkos pasiūlymus, tam, kad sąveikumo galimybės būtų visapusiškai išnaudotos kiekviename sektoriuje;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos h c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hc) užtikrinti, kad įmonėms ir piliečiams būtų lengviau naudingai ir praktiškai pakartotinai naudoti duomenis laikantis taikytinos teisės, be kita ko, duomenų apsaugos srityje;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos h d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hd) sukurti privatumo apsaugos ir saugumo užtikrinimo mechanizmus žvelgiant iš viešojo administravimo institucijų, piliečių ir įmonių perspektyvos;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, programa ISA2 gali turėti „sprendimų terpės“ funkciją bandant naujus sąveikos sprendimus ir „sprendimų tvarumo laido“ funkciją naudojant esamus sąveikos sprendimus.

Be to, programa ISA 2 gali turėti „sprendimų terpės“ funkciją bandant naujus sąveikumo sprendimus ir „sprendimų tvarumo laido“ funkciją naudojant, vystant ir remiant esamus sąveikumo sprendimus, taip pat teikti informaciją ir mokymus apie sąveikumo sprendimų svarbą ir naudojimą visoje Sąjungoje.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija ne vėliau kaip ...* parengia komunikacijos ir mokymo strategiją, kuria siekiama didinti informuotumą ir žinias apie programą ISA 2 ir jos teikiamą naudą, visų pirmą skirtą piliečiams ir MVĮ, vartojant naudotojams suprantamą kalbą ir informacinę grafiką programos ISA 2 interneto svetainėje.

 

_____________

 

* 6 mėnesiai nuo šio sprendimo įsigaliojimo datos.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) grindžiami naudingumu ir orientuojami į nustatytus poreikius;

a) atrenkami vadovaujantis naudingumu ir prioritetais ir orientuojami į nustatytus poreikius bei programos ISA 2 tikslus;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) atitinka šiuos pagrindinius principus:

b) atitinka šiuos principus:

– subsidiarumo ir proporcingumo,

– subsidiarumo ir proporcingumo,

 

– dėmesio galutiniam naudotojui, ypač daug dėmesio skiriant piliečių ir MVĮ poreikiams,

– didžiausio dėmesio naudotojui,

– didžiausio dėmesio naudotojui,

– įtraukties ir prieinamumo,

– įtraukties ir prieinamumo,

– saugumo ir privatumo,

– saugumo, pagarbos privatumui ir aukšto duomenų apsaugos lygio,

 

– privatumo užtikrinimo (standartizuotai ir pritaikytai),

– daugiakalbystės,

– daugiakalbystės,

– administracinių procedūrų paprastinimo,

– administracinių procedūrų paprastinimo ir modernizavimo,

– skaidrumo,

– skaidrumo,

– informacijos saugojimo,

– informacijos išsaugojimo,

– atvirumo,

– atvirumo,

– pakartotinio naudojimo,

– pakartotinio naudojimo galimybės,

– technologinio neutralumo ir pritaikomumo, taip pat

– technologinio neutralumo, ateityje kiek įmanoma veiksmingų sprendimų ir pritaikomumo, taip pat tinklo neutralumo,

– veiksmingumo ir efektyvumo;

– veiksmingumo ir efektyvumo,

 

– teikimo galimybės per daugelį skirtingų kanalų, t. y. išsaugomos galimybės naudotis paslaugomis ne tik elektroninėmis priemonėmis, bet ir įprastais būdais, taip pat techninės pagalbos prieinamumo elektroninių priemonių naudojimo atvejais;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) yra lankstūs, kad prisitaikytų prie naujų uždavinių ir galimybių, taip pat

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Projektų formos veiksmai, jei tinka, yra sudaryti iš šių fazių:

Projektų formos veiksmai yra sudaryti iš šių fazių:

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– stebėjimas bei kontrolė.

– stebėjimas, kontrolė ir ex post vertinimas.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Konkrečių projektų fazės apibrėžiamos ir nustatomos, kai veiksmas įtraukiamas į tęstinę darbo programą.

Konkrečių projektų fazės gali būti apibrėžiamos ir nustatomos, kai veiksmas įtraukiamas į tęstinę darbo programą. Jei projektas tampa nebereikalingas arba nebelaikomas veiksmingu, turi būti galima bet kuriuo metu jį nutraukti.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad šiuo sprendimu nebūtų varžomas sprendimų vystymas, reikėtų nustatyti tam tikrą lankstumą.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

6 straipsnis

Įgyvendinimo taisyklės

Tinkamumo ir atrankos kriterijai

1. Įgyvendinant programą ISA2 reikia tinkamai atsižvelgti į Europos sąveikos strategiją, Europos sąveikumo sistemą ir jų būsimą atnaujinimą.

1. Paraiškoms dėl finansavimo pagal programą ISA 2 taikomi šie tinkamumo kriterijai:

 

a) siekiant užtikrinti Sąjungos ir valstybių narių informacinių sistemų sąveikumą, paraiškas teikiantys subjektai nustato sąveikumo sprendimus, grindžiamus galiojančiais ir naujais Sąjungos standartais ar viešai prieinamomis arba atviromis informacijos mainų ir paslaugų integravimo specifikacijomis;

 

b) vengiant dubliuoti darbą ir siekiant paspartinti naujų sąveikumo sprendimų kūrimą, atsižvelgiama į rezultatus, pasiektus pagal kitas susijusias Sąjungos ir valstybių narių iniciatyvas, o darbą dubliuojantys sprendimai nėra tinkami.

2. Skatinama, kad projekte dalyvautų kuo daugiau valstybių narių. Valstybės narės gali ir yra skatinamos prie projekto prisijungti bet kuriuo jo etapu.

2. Programai ISA 2 taikomi šie atrankos kriterijai:

 

a) skatinama, kad projekte dalyvautų kuo daugiau valstybių narių. Valstybės narės gali ir yra skatinamos prie projekto prisijungti bet kuriuo jo etapu, taip pat skatinamas įmonių ir kitų organizacijų dalyvavimas;

 

b) skatinama, kad visiems pagal programą ISA 2 finansuojamiems veiksmams ir sąveikumo sprendimams būtų pakartotinai naudojami esami sąveikumo sprendimai.

3. Siekiant užtikrinti nacionalinių ir Sąjungos informacinių sistemų sąveiką, nustatomi sąveikos sprendimai, grindžiami galiojančiais ir naujais Europos standartais ar viešai prieinamomis arba atviromis informacijos mainų ir paslaugų integravimo specifikacijomis.

 

4. Kuriant ar tobulinant sąveikos sprendimus, jei tinka, remiamasi ar papildomai dalijamasi turima patirtimi, tinkamos praktikos pavyzdžiais bei skatinama jais naudotis. Skatinamas visų suinteresuotųjų šalių dalijimasis patirtimi ir tinkamos praktikos pavyzdžiais, taip pat skatinamos aktualios viešos konsultacijos.

 

5. Vengiant dubliuoti darbą ir siekiant paspartinti naujų sąveikos sprendimų kūrimą, jei tinka, atsižvelgiama į rezultatus, pasiektus pagal kitas tos pačios srities Sąjungos ir valstybių narių iniciatyvas.

 

6. Pagal programą ISA2 sąveikos sprendimai įgyvendinami deramai atsižvelgiant į Europos bazinę sąveikos architektūrą.

 

7. Sąveikos sprendimai ir jų atnaujinimai įrašomi į Europos sąveikos objektų katalogą ir, jei tinka, pateikiami Europos viešojo administravimo institucijoms naudoti pakartotinai.

 

8. Laikydamasi pagal 7 straipsnį parengtos tęstinės darbo programos, Komisija periodiškai stebi, kaip sąveikos sprendimai diegiami ir pakartotinai naudojami visoje Sąjungoje.

 

9. Siekiant kuo labiau padidinti sinergiją ir užtikrinti papildomas ir jungtines pastangas, veiksmai, jei tinka, koordinuojami su kitomis šios srities Sąjungos iniciatyvomis.

 

10. Jei tinka, skatinama, kad visiems pagal programą ISA2 finansuojamiems veiksmams ir sąveikos sprendimams būtų pakartotinai naudojami turimi sąveikos sprendimai.

 

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Įgyvendinimo taisyklės

 

1. Tinkamai atsižvelgiama į Europos sąveikumo strategiją, Europos sąveikumo sistemą ir jų būsimą pavidalą.

 

2. Kuriant ar tobulinant sąveikumo sprendimus, jei tinka, remiamasi ar papildomai dalijamasi turima patirtimi ir geros praktikos pavyzdžiais bei skatinama jais naudotis. Tai reiškia, kad turi būti tinkamai atsižvelgiama į sąveikumo sprendimų poveikį privatumui ir duomenų apsaugai. Skatinamas visų suinteresuotųjų subjektų dalijimasis patirtimi ir geros praktikos pavyzdžiais, taip pat atitinkamos viešos konsultacijos ir sudaromos tam palankios sąlygos naudojant atitinkamas priemones, pavyzdžiui, virtualią saugyklą; Ypatingas dėmesys skiriamas valstybių narių įsipareigojimui užtikrinti nacionalinių ekspertų bendradarbiavimą sąveikumo srityje.

 

3. Pagal programą ISA 2 taikomi sąveikumo sprendimai atitinkamais atvejais įgyvendinami atsižvelgiant į Europos bazinę sąveikumo architektūrą.

 

4. Sąveikumo sprendimai ir jų atnaujinimai įrašomi į Europos sąveikumo objektų katalogą ir pateikiami Europos viešojo administravimo institucijoms naudoti pakartotinai.

 

5. Laikydamasi pagal 7 straipsnį parengtos tęstinės darbo programos, Komisija ne rečiau kaip kiekvienais metais stebi, kaip sąveikumo sprendimai diegiami ir pakartotinai naudojami visoje Sąjungoje, ir informuoja Europos Parlamentą apie tokios stebėsenos rezultatus.

 

6. Įgyvendinant programą ISA 2 taip pat prisidedama prie Komisijos skaitmeninės darbotvarkės įgyvendinimo.

 

7. Siekiant kuo labiau padidinti sinergiją ir užtikrinti, kad pastangos būtų papildomos ir jungtinės, veiksmai atitinkamais atvejais koordinuojami su kitomis aktualiomis Sąjungos iniciatyvomis.

 

8. Komisija telkia atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, kurie tarpusavyje ir su Komisija keičiasi nuomonėmis su programos vykdymu susijusiais klausimais. Šiuo tikslu Komisija rengia konferencijas, seminarus ir kitus susitikimus, naudojasi interaktyviomis elektroninėmis platformomis bei gali naudotis kitomis bendravimo priemonėmis, kurias ji laiko tinkamomis.

 

9. Jei tinka ir įmanoma, veiksmams ir sąveikumo sprendimams, kurių atveju būtina tvarkyti asmens duomenis, iš anksto parengiamas poveikio duomenų apsaugai vertinimas.

 

10. Tinkamai pagrįstais atvejais sąveikumo sprendimai, prižiūrint Komisijai, gali būti valdomi drauge su ne pelno organizacijomis, o veiksmai, finansuojami pagal programą ISA 2, gali būti tiesiogiai susiejami su jos taikymo srities išplėtimo veiksmais siekiant naudos piliečiams ir įmonėms, atitinkamais atvejais pasinaudojant kitais finansavimo šaltiniais iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b straipsnis

 

Deleguotieji aktai

 

Tam atvejui, kai reikia papildyti 6 ir 6a straipsniuose nustatytus tinkamumo ir atrankos kriterijus arba įgyvendinimo taisykles, Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais tie kriterijai ir taisyklės iš dalies pakeičiami, paaiškinami ar papildomi.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programos ISA2 pradžioje Komisija priima įgyvendinimo teisės aktus, kuriais šio sprendimo taikymo laikotarpiui nustatoma tęstinė veiksmų įgyvendinimo darbo programa, ir bent kartą per metus ją iš dalies keičia. Įgyvendinimo teisės aktai priimami laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Programos ISA 2 pradžioje Komisija priima įgyvendinimo teisės aktus, kuriais visam šio sprendimo taikymo laikotarpiui nustatoma tęstinė veiksmų įgyvendinimo darbo programa, ir, jei būtinai reikia, bent kartą per metus ją iš dalies keičia. Tie įgyvendinimo teisės aktai priimami laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pagal tęstinę darbo programą nustatomi 5 straipsnyje nurodyti veiksmai, jų prioritetai, parengiami jų dokumentai, taip pat tie veiksmai atrenkami, rengiami, įgyvendinami, vertinami ir populiarinami jų rezultatai.

Pagal tęstinę darbo programą nustatomi 5 straipsnyje nurodyti veiksmai (įskaitant 5 straipsnio 3 dalyje nurodytas susijusias priemones), jų prioritetai, parengiami jų dokumentai, taip pat tie veiksmai atrenkami, rengiami, įgyvendinami, vertinami ir populiarinami jų rezultatai, užtikrinant kuo platesnį ir įtraukų dalyvavimą, laikantys 6 straipsnyje išdėstytų tinkamumo ir atrankos kriterijų, taip pat populiarizuojant veiksmų rezultatus ir informuojant apie juos Europos Parlamentą.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Į tęstinę darbo programą gali būti įtraukti tik tie veiksmai, kurie atitinka tam tikras taisykles ir priėmimo kriterijus. Taisyklės, kriterijai ir visi jų pakeitimai yra neatsiejama tęstinės darbo programos dalis.

2. Į tęstinę darbo programą gali būti įtraukti tik tie veiksmai, kurie atitinka tam tikras administracines procedūras, kuriomis apibrėžiami taikytini tikslai. Tos administracinės procedūros ir visi jų pakeitimai yra neatsiejama tęstinės darbo programos dalis.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2. 6b straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 6b straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

5. Pagal 6b straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. ISA2 komitetui Komisija kasmet teikia programos įgyvendinimo ataskaitą.

2. Komisija kasmet teikia ataskaitą ISA 2 komitetui, kompetentingam (-iems) Europos Parlamento komitetui (-ams), Tarybai, ir Regionų komitetui apie programos ISA 2 įgyvendinimą, sąveikumo sprendimų pakartotinį naudojimą visoje Sąjungoje ir programos veiklos rezultatų rodiklių pokyčius.

 

Kompetentingas (-i) Europos Parlamento komitetas (-ai) gali paprašyti Komisijos pateikti ataskaitą apie programos ISA 2 įgyvendinimą ir atsakyti į komiteto (-ų) narių klausimus.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Atliekamas tarpinis ir galutinis programos vertinimas, apie kurio rezultatus Europos Parlamentui ir Tarybai pranešama atitinkamai iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. Atsakingas Europos Parlamento komitetas tuomet gali paprašyti Komisijos pristatyti vertinimo rezultatus ir atsakyti į komiteto narių klausimus.

3. Atliekamas tarpinis ir galutinis programos ISA 2 vertinimai, kartu atliekant išsamų poveikio vertinimą ir apie vertinimų rezultatus Europos Parlamentui ir Tarybai pranešant atitinkamai iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. Atsakingas (-i) Europos Parlamento komitetas (-i) tuomet gali paprašyti Komisijos pristatyti vertinimo rezultatus ir atsakyti į komiteto (-ų) narių klausimus.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Programos ISA 2 tarpinis vertinimas ir galutinis vertinimas apima visų atitinkamų veiksmų ir sąveikumo sprendimų, kurių atveju reikalingas asmens duomenų tvarkymas, atitikties Sąjungos teisės aktams dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo analizę.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Vertinime nagrinėjami tokie klausimai, kaip programos veiksmų svarba, veiksmingumas, efektyvumas, naudingumas, tvarumas ir darna. Paskutiniame vertinime, be kitų dalykų, nagrinėjama, kokiu mastu pasiektas programos tikslas.

4. Vertinime nagrinėjami tokie klausimai, kaip programos ISA 2 veiksmų aktualumas, veiksmingumas, efektyvumas, naudingumas (įskaitant piliečių ir įmonių pasitenkinimą), tvarumas ir darna. Be to, vertinime nagrinėjamas programos derėjimas su kitomis Sąjungos programomis, visų pirma Europos infrastruktūros tinklų priemone (EITP), jų sinergija ir papildomumas. Galutiniame vertinime taip pat nagrinėjama, kokiu mastu pasiektas programos tikslas. Ypatingas dėmesys skiriamas programos naudotojų nurodytiems poreikiams.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Programos veiklos rodikliai vertinami pagal 1 straipsnyje nustatytą tikslą ir tęstinės darbo programos veiksmus. Laimėjimai matuojami visų pirma pagal svarbiausių sąveikos prielaidų skaičių ir viešojo administravimo institucijoms skirtų palaikomųjų priemonių, pateiktų Europos viešojo administravimo institucijoms ir jų naudojamų, skaičių. Programos rezultatų ir poveikio matavimo rodikliai apibrėžiami tęstinėje darbo programoje.

5. Programos ISA 2 veiklos rezultatai vertinami pagal 1 straipsnio 2 dalyje nustatytą tikslą ir 6 straipsnyje išdėstytus tinkamumo ir atrankos kriterijus. Tikslo įgyvendinimas matuojamas visų pirma pagal svarbiausių sąveikumo prielaidų skaičių ir viešojo administravimo institucijoms skirtų palaikomųjų priemonių, pateiktų Europos viešojo administravimo institucijoms ir jų naudojamų, skaičių.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Komisija nustato programos ISA 2 rezultatų ir poveikio vertinimo rodiklius.

 

Nustatant tokius rodiklius atsižvelgiama į 6 straipsnyje išdėstytus tinkamumo ir atrankos kriterijus.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Vertinime taip pat nagrinėjama, ar veiksmai padeda Sąjungai daryti bendrų politikos krypčių pažangą, nustatomos galimo tobulinimo sritys ir tikrinama, ar gaunama sinergija drauge įgyvendinant kitas Sąjungos iniciatyvas tarpvalstybinės arba tarpsektorinės sąveikos ir Europos viešojo administravimo institucijų modernizavimo srityse.

6. Vertinime taip pat nagrinėjama, ar veiksmai padeda Sąjungai daryti bendrų politikos krypčių pažangą, nustatomos galimo tobulinimo sritys ir tikrinama, ar pasiekiama sinergija su kitomis Sąjungos iniciatyvomis tarpvalstybinio arba tarpsektorinio sąveikumo ir Europos viešojo administravimo institucijų modernizavimo, paprastinimo ir efektyvumo srityse.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija taip pat įvertina programos ISA 2 tikslų ir priemonių aktualumą vietos ir regionų valdžios institucijoms siekiant padidinti viešojo administravimo institucijų sąveikumą ir viešųjų paslaugų teikimo veiksmingumą.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Programos ISA2 vertinime, jei tinka, pateikiama informacija apie:

8. Programos ISA 2 vertinime pateikiama informacija apie:

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 8 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kiekybinę naudą, kuri gaunama sąveikos sprendimais susiejant IRT ir naudotojų poreikius;

a) kiekybiniais ir kokybiniais metodais išmatuojamą naudą ir sąnaudų sumažinimą, kurie pasiekiami sąveikumo sprendimais susiejant IRT ir naudotojų bei galutinių naudotojų (visų pirma piliečių ir MVĮ) poreikius;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 8 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kiekybinį teigiamą sąveikos sprendimų, grindžiamų IRT , poveikį.

b) kiekybiniais ir kokybiniais metodais išmatuojamą sąveikumo sprendimų, grindžiamų IRT, poveikį, ypač viešojo administravimo institucijoms, piliečiams ir MVĮ.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant įtakos Sąjungos politikai kitose srityse, pagal programą ISA2 nustatytus arba naudojamus sąveikos sprendimus galima naudoti pagal ne Sąjungos iniciatyvas nekomerciniais tikslais, jei dėl to Sąjungos bendrajam biudžetui nesusidaro papildomų išlaidų ir nepažeidžiamas pagrindinis sąveikos sprendimo naudojimo Sąjungoje tikslas.

Nedarant poveikio Sąjungos politikai kitose srityse ir remiantis 6 straipsnyje išdėstytais tinkamumo ir atrankos kriterijais, pagal programą ISA 2 nustatytus arba naudojamus sąveikumo sprendimus galima nekomerciniais tikslais naudoti ne Sąjungos iniciatyvoms, jei dėl to Sąjungos bendrajam biudžetui nesusidaro papildomų išlaidų ir nepažeidžiamas pagrindinis sąveikumo sprendimo naudojimo Sąjungoje tikslas.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

 

Duomenų apsauga

 

Visi asmens duomenų tvarkymą apimantys sprendimai, numatyti, sukurti ir naudojami pagal programą ISA 2, įskaitant visų rūšių bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, turi visapusiškai atitikti Sąjungos teisės aktus dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [2]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų programa (ISA 2)

Komisija nuo 1995 m., kai buvo pradėta keitimosi duomenimis tarp administravimo institucijų programa (IDA), drauge su valstybėmis narėmis remia sprendimus, kuriuos taikant administravimo institucijos galėtų keistis duomenimis tarpusavyje ir su ES institucijomis.

Šiuo sprendimu tęsiamas nueitas kelias, būtent šiuo metu dar galiojanti programa ISA (Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimai), tačiau tuo pačiu pradedamas naujas ciklas, kai negalima neatsižvelgti į akivaizdų technologijų vystymąsi, naujus administravimo institucijų ir pilietinės visuomenės poreikius ir naujas debesijos kompiuterijos galimybes.

Tai, kad į programos ISA 2 tikslinių naudotojų sąrašą įtraukiamos įmonės ir piliečiai, yra svarbus pažangos požymis, todėl Komisija turi nustatyti kriterijus, kuriuos reikia naudoti įgyvendinant ir vertinant programą, ne vien tik iš pasiūlos, bet visų pirma iš paklausos perspektyvos, t. y. turint mintyje viešojo sektoriaus modernizavimo pajėgumus, kad būtų veiksmingiau ir efektyviau tenkinami pilietinės visuomenės poreikiai.

Dėl sąveikumo vis didėja potenciali viešųjų paslaugų kokybė ir sudaromos sąlygos didesniam įmonių konkurencingumui ir didesniam piliečių pasitenkinimui. Taigi jis yra galingas Europos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos sąjungininkas.

Programa ISA 2 susijusi su kitomis iniciatyvomis, kurios prisideda prie Europos viešojo administravimo institucijų modernizavimo ir didina jos potencialą, kad rastųsi pozityvaus diferencijavimo veiksnių, ar tai būtų pasaulinis ekonomikos konkurencingumas, ar žmonių gyvenimo kokybė.

Taigi ji padeda kurti skaitmeninę bendrąją rinką ir įgyvendinti ambicingą, pirmaujančią pasaulyje ir socialiai įtraukią Europos skaitmeninę darbotvarkę.

Pranešėjas mano, kad norint išnaudoti visą aptariamo sprendimo potencialą reikia daugiau dėmesio skirti programos ekonominiams ir socialiniams aspektams atsižvelgiant į toliau nurodomus pagrindinius punktus:

1.  sukurti bendrą semantinę sistemą, kuri susietų viešojo administravimo institucijas tarpusavyje ir su kitais sektoriais, kad tai būtų veiksnys, dėl kurio Europos ekonomika taptų konkurencingesnė pasaulio mastu;

2.  sukurti sprendimų ir standartų, skirtų tiesioginiam administravimo institucijų naudojimui ar įtraukimui į naujus projektus, saugyklą;

3.  sukurti vieno langelio principu veikiančią geriausios praktikos platformą (platforma „Joinup“);

4.  apsaugoti privatumą ir saugumą žvelgiant iš administravimo institucijų, įmonių ir piliečių perspektyvos;

5.  supaprastinti procedūras ir galbūt išplėsti programos taikymo sritį;

6.  skatinti ieškoti sprendimų bendradarbiaujant, kai tuo pačiu metu dalyvauja dviejų ar daugiau valstybių narių administravimo institucijos;

7.  vertinant programos sėkmę pagal jos poveikį ir įmonių bei piliečių preikių patenkinimą.

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ(*) (11.6.2015)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (ISA2) – Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė
(COM(2014) 0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Nuomonės referentė (*): Liisa Jaakonsaari

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymu siekiama nustatyti Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programą (programą ISA2). Nuomonės referentė pritaria pasiūlymui ir jo tikslui ir mano, kad programa ISA2 yra būtina siekiant įveikti valstybių narių elektronines kliūtis.

1. Kompetencija

Su šiuo dokumentu susijusi Parlamento kompetencija yra paskirstyta trims komitetams – pagal Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį ITRE komitetas yra vadovaujantis komitetas, o IMCO ir LIBE komitetai – susiję komitetai. LIBE komitetas turi išimtinę kompetenciją spręsti visus su duomenų apsauga susijusius klausimus, o ITRE ir IMCO komitetų kompetencija pasiūlymo atžvilgiu yra tarpusavyje susijusi ir negali būti aiškiai atskirta. Todėl komitetai sutarė, kad kiekvienas komitetas skirs kuo daugiau dėmesio su jo pagrindinėmis kompetencijos sritimis susijusiems klausimams.

Todėl nuomonės referentė nepalietė su duomenų apsauga susijusių klausimų ir paliko juos svarstyti LIBE komiteto nuožiūra, nors, jos manymu, jie yra labai svarbūs. Nuomonės referentė daugiausia dėmesio skyrė IMCO komiteto pagrindinėms kompetencijos sritims – su vidaus rinka ir vartotojais susijusiems klausimams.

2. Piliečiai ir įmonės

COM pasiūlyme teigiama, kad programa ISA2 yra naudinga ne tik viešojo administravimo institucijoms, bet ir įmonėms bei piliečiams. Tačiau, nuomonės referentės nuomone, pasiūlymo turinys to neatspindi. Todėl nuomonės referentė, siekdama geriau perteikti Komisijos nustatytą tikslą, pateikė kai kuriuos paaiškinimus ir patikslinimus:

1) išdėstė nuostatų, kuriomis COM įpareigojama atsižvelgti į socialinius sąveikos aspektus, kad visi galėtų visapusiškai pasinaudoti naujų technologijų teikiamomis galimybėmis, rinkinį;

2) išdėstė nuostatų, kuriomis COM įpareigojama atsižvelgti į konkrečią labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį ir sudaryti palankesnes sąlygas priimti sprendimus, galinčius patenkinti MVĮ poreikius;

3) apibrėžė terminą „naudotojai“: nors terminas „naudotojai“ vartojamas kelete vietų, kartais skirtinguose kontekstuose, COM pasiūlymo 2 straipsnyje nėra šio termino apibrėžties. Pasiūlyme aptarti tiesioginiai naudotojai yra Europos viešojo administravimo institucijos, o netiesioginiai (galutiniai) ISA2 naudotojai yra piliečiai ir įmonės. Terminas „didžiausias dėmesys naudotojams“ susijęs su pastarąja grupe. Nuomonės referentės nuomone, skirtingai vartojami terminai sukėlė tam tikros painiavos, todėl juos reikėjo paaiškinti.

3. Kiti klausimai

Nuomonės referentės nuomone, trūksta informacijos apie programos ISA2 naudą ir poreikį ją nustatyti. Todėl į 3 straipsnį ji įtraukė nuostatą, kuria COM įpareigojama parengti komunikacijos strategiją, kuria būtų siekiama didinti informavimą ir skatinti sąmoningumą apie ISA ir jos teikiamą naudą.

Nuomonės referentė papildė 4 straipsnyje išdėstytus bendruosius principus, pabrėždama būtinybę rasti sprendimą, kuris ateityje būtų veiksmingas. Ji taip pat mano, kad techninė pagalba prireikus turėtų būti teikiama sąveikos sprendimus taikantiems piliečiams ir įmonėms. Be to, turėtų būti galima ir toliau naudotis įprastinėmis paslaugų naudojimosi priemonėmis, o ne tik internetu teikiamomis paslaugomis.

Nuomonės referentė pritaria Komisijos pasiūlymui dėl programos ISA2 įgyvendinimo stebėsenos, taip pat dėl jos vertinimo nuostatų, išdėstytų 11 straipsnyje. Tačiau nuomonės referentė mano, kad įgyvendinimo ir vertinimo procese taip pat turėtų dalyvauti Europos Parlamentas, kaip viena iš teisėkūros institucijų.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) sąveika padeda sėkmingai įgyvendinti politiką Sąjungos lygiu. Sąveika yra būtina veiksmingam ir efektyviam politikos įgyvendinimui toliau išvardytose srityse;

(4) sąveika gali padėti sėkmingai įgyvendinti atitinkamo tarpvalstybinio pobūdžio politiką Sąjungos lygiu. Sąveika yra būtina veiksmingam ir efektyviam politikos įgyvendinimui toliau išvardytose srityse:

Pagrindimas

Sąveika turėtų būti laikoma ne tikslu savaime, o priemone didesniam efektyvumui pasiekti tais atvejais, kai esama akivaizdaus poreikio ir kai atitinkami naudotojai to akivaizdžiai reikalauja. Itin svarbu nedaryti sąveikių tų sistemų, kurios yra pasenusios, nereikalingas arba kurias reikia modernizuoti. Sąveika turėtų tik papildyti valstybių narių valdymo ir viešojo administravimo sistemų skaitmeninimo ir modernizavimo procesus.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) sąveika muitinės, mokesčių ir akcizų srityje yra vienas iš esminių veiksnių, kodėl sėkmingai veikia programų „Fiscalis 2013“ ir „Muitinė 2013“ lėšomis finansuojamos ir visas valstybes nares aprėpiančios bei jose sąveikius veiklos procesus vykdyti padedančios transeuropinės IRT sistemos, kurias įdiegė ir naudoja Komisija ir nacionalinės administravimo institucijos. Įgyvendinant programas „Fiscalis 2013“ ir „Muitinė 2013“ sukurtais ištekliais galima dalytis ir juos naudoti pakartotinai kitose politikos srityse;

(9) sąveika muitinės, mokesčių ir akcizų srityje yra vienas iš esminių veiksnių, kodėl sėkmingai veikia programų „Fiscalis 2013“ ir „Muitinė 2013“ lėšomis finansuojamos ir visas valstybes nares aprėpiančios bei jose sąveikius veiklos procesus vykdyti padedančios transeuropinės IRT sistemos, kurias įdiegė ir naudoja Komisija ir nacionalinės administravimo institucijos. Įgyvendinant programas „Fiscalis 2013“ ir „Muitinė 2013“ sukurtais ištekliais galima dalytis ir juos naudoti pakartotinai kitose politikos srityse. Be to, valstybės narės Tarybos išvadose dėl ES Muitų sąjungos valdymo forumo įsipareigojo visose su muitine susijusiose srityse sukurti bendrai valdomų ir naudojamų IT sistemų strategiją;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) IRT standartizacijos srities Reglamente (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos sąveika laikoma būtinu standartizacijos rezultatu;

(14) IRT standartizacijos srities Reglamente (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos sąveika laikoma būtinu standartizacijos rezultatu. Rengiant standartus pagal programą ISA2, kuri buvo sukurta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 922/2009/EB17a, ypač daug dėmesio reikėtų skirti su socialinių ir visuomeninių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimu susijusioms nuostatoms, išdėstytoms šiame reglamente;

 

___________________

 

17a 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 922/2009/EB dėl Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimų (ISA). OL L 260, 2009 10 3, p. 20.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) pagal 2014 m. kovo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2014/25/ES19, 2014/24/ES20 ir 2014/23/ES21 viešojo prikimo srityje valstybės narės turi įgyvendinti elektroninį viešąjį pirkimą. Ten nurodyta, kad priemonės ir prietaisai, naudojami komunikuojant elektroninėmis priemonėmis, taip pat jų techninės charakteristikos, turi būti sąveikūs su visuotinai naudojamais informacinių ir ryšių technologijų produktais. Be to, 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento priimtoje Direktyvoje 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose22 numatyta parengti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kad visoje Europos Sąjungoje būtų užtikrinta elektroninių sąskaitų faktūrų sistemų sąveika;

(16) pagal 2014 m. kovo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2014/25/ES19, 2014/24/ES20 ir 2014/23/ES21 viešojo prikimo srityje valstybės narės turi įgyvendinti elektroninį viešąjį pirkimą, kad viešųjų pirkimų procedūros būtų veiksmingesnės ir skaidresnės. Ten nurodyta, kad priemonės ir prietaisai, naudojami komunikuojant elektroninėmis priemonėmis, taip pat jų techninės charakteristikos, turi būti sąveikūs su visuotinai naudojamais informacinių ir ryšių technologijų produktais. Tai reiškia, kad sutaupoma daug biudžeto lėšų ir sudaromos vienodos sąlygos, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) bei verslininkams. Be to, 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento priimtoje Direktyvoje 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose22 numatyta parengti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kad visoje Europos Sąjungoje būtų užtikrinta elektroninių sąskaitų faktūrų sistemų sąveika;

__________________

__________________

19 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB, OL L 94, 2014 3 28, p 243.

19 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB, OL L 94, 2014 3 28, p 243.

20 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, OL L 94, 2014 3 28, p. 65‒242.

20 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, OL L 94, 2014 3 28, p. 65‒242.

21 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo, OL L 94, 2014 3 28, p. 1–64

21 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo, OL L 94, 2014 3 28, p. 1–64.

22 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose, OL L 133, 2014 5 6, p. 1.

22 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose, OL L 133, 2014 5 6, p. 1.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) 4–16 konstatuojamosiose dalyse nurodytos politikos sritys rodo, kaip svarbu yra tai, kad su sąveika ir galimais naudotojais susijusi politika būtų kuo veiksmingiau ir atsakingiau koordinuojama Sąjungos lygmeniu. Siekiant sumažinti ir panaikinti sąveikos panoramos susiskaidymą Sąjungoje, turėtų būti skatinamas bendras supratimas apie sąveiką Sąjungoje ir holistinis požiūris į ES sąveikos sprendimus;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) politiniu lygiu Taryba ne kartą ragino dar labiau didinti sąveiką Europoje ir toliau modernizuoti Europos viešojo administravimo institucijas. Konkrečiai 2013 m. spalio 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos priimtose išvadose pabrėžiama, kad viešojo administravimo institucijos turėtų būti toliau modernizuojamos sparčiai diegiant tokias nuo sąveikos priklausomas paslaugas, kaip e. valdžia, e. sveikata, e. sąskaitų faktūrų išrašymas ir e. viešasis pirkimas;

(18) politiniu lygiu Taryba ne kartą ragino dar labiau didinti sąveiką Europoje ir toliau modernizuoti Europos viešojo administravimo institucijas. Konkrečiai 2013 m. spalio 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos priimtose išvadose pabrėžiama, kad viešojo administravimo institucijos turėtų būti toliau modernizuojamos sparčiai diegiant tokias nuo sąveikos priklausomas paslaugas, kaip e. valdžia, e. sveikata, e. sąskaitų faktūrų išrašymas ir e. viešasis pirkimas. Valstybių narių įsipareigojimai yra labai svarbūs siekiant užtikrinti greitą sąveikių skaitmeninės visuomenės sistemų diegimą Sąjungoje ir viešojo administravimo institucijų dalyvavimą skatinant naudotis internetinėmis procedūromis. Be to, siekiant sukurti veiksmingesnes, paprastesnes ir naudotojams patogias e. valdžios paslaugas, būtina prasmingai pertvarkyti Europos viešo administravimo institucijas, o valstybės narės turi remti šį procesą ir prisiimti aukštesnio lygio įsipareigojimus šioje srityje. Efektyvios internetu teikiamos viešosios paslaugos yra labai svarbios skatinant įmones ir piliečius pasitikėti skaitmeninėmis paslaugomis;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) jei sąveikos klausimas kiekviename sektoriuje būtų sprendžiamas izoliuotai, atsirastų rizika, kad nacionaliniu arba sektoriaus lygmeniu priimti skirtingi arba nesuderinami sprendimai sukurtų naujas e. kliūtis, trukdančias tinkamai veikti vidaus rinkai, ir taip varžytų judėjimo laisvę, darytų žalą rinkų atvirumui bei konkurencingumui ir kliudytų teikti bendrojo intereso paslaugas piliečiams ir įmonėms. Kad sumažintų šią riziką, valstybės narės ir Sąjunga turėtų bendromis pastangomis užkirsti kelią rinkos skaidymui ir, įgyvendindamos teisės aktus, užtikrinti tarpvalstybinę arba tarpsektorinę sąveiką ir tuo pačiu metu mažinti administracinę naštą bei išlaidas, populiarinti bendrai sutartus IRT sprendimus ir užtikrinti deramą valdymą;

(19) jei sąveikos klausimas kiekviename sektoriuje būtų sprendžiamas izoliuotai, atsirastų rizika, kad nacionaliniu arba sektoriaus lygmeniu priimti skirtingi arba nesuderinami sprendimai sukurtų naujas e. kliūtis, trukdančias tinkamai veikti vidaus rinkai, ir taip varžytų judėjimo laisvę, darytų žalą rinkų, ypač viešųjų pirkimų rinkų, atvirumui bei konkurencingumui, ir kliudytų teikti bendrojo intereso paslaugas piliečiams ir įmonėms. Vis dėlto svarbu pripažinti, kad, atsižvelgiant į skirtingus iššūkius, kurių kyla dėl įvairių politikos tikslų, reikalingas tikslinis požiūris į sprendimų dėl sąveikos priėmimą;

Pagrindimas

Sąveika turėtų būti laikoma ne tikslu savaime, o priemone didesniam efektyvumui pasiekti tais atvejais, kai esama akivaizdaus poreikio ir kai atitinkami naudotojai to akivaizdžiai reikalauja. Itin svarbu nedaryti sąveikių tų sistemų, kurios yra pasenusios, nereikalingas arba kurias reikia modernizuoti. Sąveika turėtų tik papildyti valstybių narių valdymo ir viešojo administravimo sistemų skaitmeninimo ir modernizavimo procesus.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a) šiame sprendime sąveikos sprendimų naudotojai turėtų būti laikomi Europos viešojo administravimo institucijomis nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis. Piliečiai ir įmonės, naudodamiesi viešojo administravimo institucijų teikiamomis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis, yra sąveikos sprendimų galutiniai naudotojai (netiesioginiai naudotojai). Didžiausias dėmesys naudotojams susijęs su sąveikos sprendimų galutiniais naudotojais;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22b) kyla prisirišimo prie senų technologijų rizika. Sąveika neturėtų būti tikslas savaime; ji turėtų padėti sustiprinti esamas pastangas modernizuoti valdymą ir viešąjį administravimą; Programa ISA2 turėtų suteikti galimybių prisitaikyti prie būsimų technologinių pokyčių ir užtikrinti atvirumą bei lankstumą, kad būtų galima reaguoti į naujų verslo modelių ir pradedančiųjų įmonių, kursiančių naujas darbo vietas jaunimui, poreikius;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

23 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) pagal pateiktą programą ISA2 priimti arba taikomi sprendimai, kiek įmanoma, turėtų būti paslaugų, padedančių bendrauti Europos viešojo administravimo institucijoms, įmonėms ir piliečiams ir užtikrinančių, palengvinančių ir įgalinančių tarpvalstybinę arba tarpsektorinę sąveiką, nuosekliai derančios aplinkos dalis;

(23) pagal pateiktą programą ISA2 priimti arba taikomi sprendimai, kiek įmanoma, turėtų būti paslaugų, padedančių bendrauti Europos viešojo administravimo institucijoms, įmonėms ir piliečiams ir užtikrinančių, palengvinančių ir įgalinančių tarpvalstybinę arba tarpsektorinę sąveiką, nuosekliai derančios aplinkos dalis. Tokie sprendimai turėtų teikti aiškią pridėtinę vertę palengvinimo požiūriu arba įgalinti tarpvalstybinę arba tarpsektorinę sąveiką. Valstybės narės ir Komisija turėtų kartu įdiegti tikslines programas, siekdamos užtikrinti, jog prireikus tarpvalstybinio arba tarpsektorinio pobūdžio politika būtų tinkamai įgyvendinama plėtojant sąveikias sistemas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a) kad programa ISA2 Sąjungos lygmeniu duotų tikros pridėtinės vertės, atitinkamų duomenų registravimui taikomas principas „tik vieną kartą“, taip pat principai „automatiškai skaitmeninis“ ir „atvirieji duomenys“, turėtų būti pagrindiniais šios programos ISA2 įgyvendinimo ramsčiais ir visapusiškos strategijos, kuria būtų siekiama sukurti skaitmeninę aplinką viešosioms paslaugoms Sąjungoje teikti, dalimi;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) piliečiams ir įmonėms turėtų būti naudingos bendros, pakartotinai naudojamos ir sąveikios tiesioginio aptarnavimo paslaugos, sukurtos geriau integravus procesus ir keičiantis duomenimis Europos viešojo administravimo institucijų tarnybiniais kanalais;

(24) piliečiams ir įmonėms turėtų būti naudingos bendros, pakartotinai naudojamos ir sąveikios tiesioginio aptarnavimo paslaugos, sukurtos geriau integravus procesus ir keičiantis duomenimis Europos viešojo administravimo institucijų tarnybiniais kanalais. Siekiant sumažinti piliečiams ir įmonėms tenkančią administracinę naštą, reikėtų skatinti taikyti principą „tik vieną kartą“, pagal kurį duomenys viešojo administravimo institucijoms teikiami tik vieną kartą. Be to, kad piliečiai pasitikėtų e. paslaugomis, reikėtų skatinti sprendimus, kuriais užtikrinami saugūs ryšiai pasitelkiant, visų pirma, e. tapatumo nustatymą ir šifravimą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl sprendimo

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a) kad visi piliečiai ir įmonės galėtų visapusiškai naudotis šia programa, reikėtų pabrėžti, kad e. įgūdžių ugdymui Sąjungoje ir toliau teikiama pirmenybė ir kad IRT raštingumas bei įgūdžiai turėtų būti ugdomi visais tradicinio švietimo ir profesinio mokymo etapais;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl sprendimo

25 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) programa ISA2 Sąjungoje turėtų būti viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė;

(25) programa ISA2 yra viena iš daugelio priemonių, skirtų viešojo sektoriaus modernizavimui Sąjungoje skatinti. Europos administravimo institucijų modernizavimas ir jų sąveikos didinimas yra būtinos bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimo sąlygos. Bendroji skaitmeninė rinka padės modernizuoti tradicinę pramonę; nustatyta, kad sukūrus bendrąją skaitmeninę rinką Sąjungoje metinis augimas padidėtų 500 mlrd. EUR ir atsirastų didelis postūmis kurti darbo vietas. Valstybės narės turėtų toliau modernizuoti savo administravimo institucijas, tobulindamos veiklos procesus ir IRT infrastruktūrą. Šis sprendimas turėtų būti suderintas su Komisijos įsipareigojimu sudaryti sąlygas Europos Sąjungos piliečiams visapusiškai naudotis sąveikiomis e. paslaugomis nuo e. valdžios iki e. sveikatos, pirmenybę teikiant kliūčių, pavyzdžiui, nesusietų e. paslaugų, šalinimui, kad Sąjungos bendrosios rinkos laisvės būtų taikomos ir skaitmeninėje erdvėje;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) sąveika yra tiesiogiai susijusi su standartais ir bendrosiomis specifikacijomis ir yra priklausoma nuo jų naudojimo. Įgyvendinant programą ISA2 turėtų būti populiarinama ir, jei tinka, remiama dalinė arba visiška esamų sąveikos sprendimų standartizacija. Šis darbas turėtų būti derinamas su kita Sąjungos lygio standartizacijos veikla, Europos standartizacijos organizacijomis ir kitomis tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis;

(26) sąveikos trūkumas neretai trukdo teikti skaitmenines galutines paslaugas ir steigti įmonėms ir piliečiams skirtus pagal vieno langelio principą veikiančius kontaktinius centrus. Sąveika yra tiesiogiai susijusi su atviraisiais standartais ir bendrosiomis specifikacijomis ir yra priklausoma nuo jų naudojimo. Įgyvendinant programą ISA2 turėtų būti populiarinama ir, jei tinka, remiama dalinė arba visiška esamų sąveikos sprendimų standartizacija. Šis darbas turėtų būti derinamas su kita Sąjungos lygio standartizacijos veikla, Europos standartizacijos organizacijomis ir kitomis tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl sprendimo

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) vienas iš Reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 nustatytų teminių tikslų yra „valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas“. Todėl programa ISA2 turėtų būti siejama su kitomis viešojo administravimo institucijų modernizavimo iniciatyvomis, pavyzdžiui, su Europos skaitmenine darbotvarke, taip pat su susijusiais tinklais, pavyzdžiui, Europos viešojo administravimo tinklu (EUPAN), ir turėtų būti siekiama jų sinergijos;

(28) vienas iš Reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 nustatytų teminių tikslų yra „valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas“. Todėl programa ISA2 turėtų būti siejama su kitomis viešojo administravimo institucijų modernizavimo iniciatyvomis, pavyzdžiui, su Europos skaitmenine darbotvarke, taip pat su susijusiais tinklais, pavyzdžiui, Europos viešojo administravimo tinklu (EUPAN), ir turėtų būti siekiama jų sinergijos. Šiomis programomis ir iniciatyvomis taip pat turėtų būti užtikrinama, kad Europos viešojo administravimo institucijų darbuotojams būtų rengiami mokymai, būtini sąveikos sprendimams įdiegti, ir kad valstybės narės turėtų būtinų finansinių ir žmogiškųjų išteklių;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl sprendimo

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) Europos viešojo administravimo institucijų sąveika aktuali visiems (Europos, nacionaliniam, regionų ir vietos) valdymo lygmenims. Todėl svarbu, kad sprendimuose būtų atsižvelgta į atitinkamus tų valdymo lygmenų, taip pat, kai tinka, į piliečių ir įmonių poreikius;

(29) Europos viešojo administravimo institucijų sąveika aktuali visiems (Europos, nacionaliniam, regionų ir vietos) valdymo lygmenims. Todėl svarbu, kad sprendimuose būtų atsižvelgta į atitinkamus tų valdymo lygmenų, taip pat į piliečių, įmonių ir kitų suinteresuotųjų subjektų, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių, poreikius, nes pastarųjų indėlis į Sąjungos ekonomiką yra labai vertingas;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl sprendimo

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a) įrodyta, kad sąveika su privačiuoju sektoriumi ir kitais subjektais bei suinteresuotaisiais subjektais yra veiksminga ir turi pridėtinės vertės. Siekiant teikti pirmenybę turimiems ir rinkos remiamiems sprendimams turėtų būti skatinama sinergija su šiais suinteresuotaisiais subjektais. Šiomis aplinkybėmis turėtų būti toliau taikoma dabartinė konferencijų, seminarų ir kitokių susitikimų rengimo praktika, įskaitant susitikimus su galutinių naudotojų atstovais, ir, siekiant palaikyti ryšį su suinteresuotaisiais subjektais, turėtų būti skatinama nuolat naudoti elektronines platformas;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl sprendimo

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) nacionalinės administravimo institucijų pastangos gali būti remiamos konkrečiomis Europos struktūrinių ir investicijų fondų priemonėmis. Glaudžiai bendradarbiaujant pagal programą ISA2, tikėtina tokių priemonių nauda turėtų maksimaliai padidėti užtikrinus, kad finansuojami projektai būtų suderinti su visos Sąjungos sąveikos struktūromis ir specifikacijomis, pavyzdžiui, su Europos sąveikumo sistema;

(30) nacionalinių, regionų ir vietos administravimo institucijų pastangos gali būti remiamos konkrečiomis Europos struktūrinių ir investicijų fondų priemonėmis. Glaudžiai bendradarbiaujant pagal programą ISA2, tikėtina tokių priemonių nauda turėtų maksimaliai padidėti užtikrinus, kad finansuojami projektai būtų suderinti su visos Sąjungos sąveikos struktūromis ir specifikacijomis, pavyzdžiui, su Europos sąveikumo sistema;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl sprendimo

33 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) vykdant programą ISA2 turėtų būti prisidedama prie visų strategijos „Europa 2020“ ir Europos skaitmeninės darbotvarkės tęsiamųjų iniciatyvų įgyvendinimo. Kad nebūtų dubliuojamas darbas, programoje turėtų būti atsižvelgiama į kitas IRT sprendimų, paslaugų ir infrastruktūros srities Sąjungos programas, ypač į Reglamentu (ES) Nr. 1316/2013 nustatytą Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir Reglamentu (ES) Nr. 1291/2013 nustatytą programą „Horizontas 2020“;

(33) vykdant programą ISA2 turėtų būti prisidedama prie visų strategijos „Europa 2020“ ir Europos skaitmeninės darbotvarkės tęsiamųjų iniciatyvų įgyvendinimo. Kad nebūtų dubliuojamas darbas, programoje turėtų būti atsižvelgiama į kitas IRT sprendimų, paslaugų ir infrastruktūros srities Sąjungos programas, ypač į Reglamentu (ES) Nr. 1316/1316 nustatytą Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir Reglamentu (ES) Nr. 1291/2013 nustatytą programą „Horizontas 2020“. Įgyvendindama programą ISA2 ir planuodama būsimas iniciatyvas, kurios turėtų poveikį sąveikai, Komisija turėtų koordinuoti šiuos veiksmus;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl sprendimo

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a) vertindama programą ISA2 Komisija turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į tai, ar kuriami ir įgyvendinami sprendimai daro teigiamą ar neigiamą poveikį siekiant modernizuoti viešąjį sektorių ir palengvinti piliečių ir MVĮ poreikių pritaikymą, pvz., mažinant administracinę naštą ir piliečių bei MVĮ išlaidas, kuriant užimtumo galimybes ir stiprinant bendrą viešojo administravimo institucijų ir piliečių bei įmonių, ypač MVĮ, tarpusavio ryšį;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl sprendimo

33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33b) programos ISA2 įgyvendinimo tikslu įsigydama išorės paslaugas, Komisija turėtų skatinti rengti MVĮ konkurso procedūras, visų pirma nustatyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą atsižvelgiant į kriterijus, susijusius su sutarties tema, įskaitant socialinius ir aplinkos apsaugos ypatumus;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sprendimu nustatoma 2016–2020 m. Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (toliau – programa ISA2).

1. Sprendimu nustatoma 2016–2020 m. Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (toliau – programa ISA2).

Vykdant programą ISA2 sudaromos sąlygos Europos viešojo administravimo institucijų tarpvalstybiniam ir tarpsektoriniam efektyviam ir veiksmingam elektroniniam bendradarbiavimui tarpusavyje ir su piliečiais bei įmonėmis ir taip siekiama sukurti galimybes teikti elektronines viešąsias paslaugas, padedančias įgyvendinti Sąjungos politiką ir veiklą.

1a. Vykdant programą ISA2 sudaromos sąlygos Europos viešojo administravimo institucijų tarpvalstybiniam ir tarpsektoriniam efektyviam ir veiksmingam elektroniniam bendradarbiavimui tarpusavyje ir su piliečiais bei įmonėmis ir taip siekiama sukurti galimybes teikti elektronines viešąsias paslaugas, padedančias įgyvendinti Sąjungos politiką ir veiklą.

 

Programoje ISA2 atsižvelgiama į socialinius, ekonominius ir kitus sąveikos aspektus, taip pat į konkrečią labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį, siekiant pagerinti Europos viešojo administravimo institucijų ir įmonių bei piliečių sąveiką. Vykdant programą ISA2 gerbiamos piliečių ir įmonių teisė naudoti kitus – ne internetinius – sprendimus.

 

Programa ISA2 turi būti prisidėta kuriant veiksmingesnes, paprastesnes ir naudotojams patogias e. valdžios paslaugas, kurias teiks viešojo administravimo institucijos nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pagal programą ISA2 Sąjunga nustato, kuria ir naudoja sąveikos sprendimus, kuriais įgyvendinama Sąjungos politika. Šie sprendimai paskui pateikiami neribotai naudoti Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, nacionalinėms, regionų ir vietos viešojo administravimo institucijoms, todėl viešojo administravimo institucijų tarpvalstybinis arba tarpsektorinis bendradarbiavimas bus lengvesnis .

2. Pagal programą ISA2 Komisija kartu su valstybėmis narėmis, kurioms atstovauja pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011 įsteigtas Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų komitetas (toliau – ISA2 komitetas), nustato, kuria ir naudoja sąveikos sprendimus, kuriais įgyvendinama Sąjungos politika. Šie sprendimai paskui pateikiami neribotai naudoti Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, nacionalinėms, regionų ir vietos viešojo administravimo institucijoms, todėl viešojo administravimo institucijų tarpvalstybinis arba tarpsektorinis bendradarbiavimas bus lengvesnis.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų pradedamos ar tęsiamos nereikalingos arba neekonomiškos programos, Komisija neturėtų priimti jokių sprendimų pagal šią programą visapusiškai nepasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ISA2 komitete.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Programa ISA2 pakeičia Sprendimu Nr. 922/2009/EB nustatytą Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimų programą (toliau – programa ISA) ir pagal ją konsoliduojama, skatinama ir plėtojama pastarosios veikla.

4. Programa ISA2 pakeičia Sprendimu Nr. 922/2009/EB nustatytą Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimų programą (toliau – programa ISA) ir pagal ją konsoliduojama, skatinama ir plėtojama pastarosios veikla, jeigu buvo nustatyta, kad jos sprendimai yra naudingi, ekonomiškai efektyvūs ir reikalingi.

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) sąveika – atskirų ir skirtingų organizacijų gebėjimas bendrai veikti siekiant abiem šalims naudingų ir sutartų tikslų vykdant informacijos ir žinių tarpusavio mainus organizacijoms priimtinais veiklos procesais, kai duomenų mainams naudojamos tų organizacijų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemos;

1) sąveika – įvairių organizacijų gebėjimas bendrai veikti siekiant abiem šalims naudingų ir sutartų tikslų vykdant informacijos ir žinių tarpusavio mainus organizacijoms priimtinais veiklos procesais, kai duomenų mainams naudojamos tų organizacijų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemos;

Pagrindimas

Žodžiu „įvairios“ galima aiškiau pasakyti „atskiros ir skirtingos“.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2) sąveikos sprendimai – arba pagal programą ISA2 atskirai finansuojamos ir kuriamos, arba derinant su kitomis Sąjungos iniciatyvomis kuriamos nustatytais Europos viešojo administravimo institucijų poreikiais grindžiamos bendrosios struktūros, bendrosios paslaugos ir tipiškos priemonės, kuriomis palengvinamas atskirų ir skirtingų organizacijų bendradarbiavimas;

2) sąveikos sprendimai – arba pagal programą ISA2 atskirai finansuojamos ir kuriamos, arba derinant su kitomis Sąjungos iniciatyvomis kuriamos nustatytais Europos viešojo administravimo institucijų poreikiais grindžiamos bendrosios struktūros, bendrosios paslaugos ir funkcinės priemonės, kuriomis palengvinamas įvairių organizacijų bendradarbiavimas;

Pagrindimas

Žodžiu „įvairios“ galima aiškiau pasakyti „atskiros ir skirtingos“.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) sąveikos sprendimų „naudotojai“ – tai Europos viešojo administravimo institucijos nacionaliniu, regionų arba vietos lygmenimis;

 

 

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

2b) programos ISA2 „galutiniai naudotojai“ – tai piliečiai ir įmonės;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5) bendrosios struktūros – specifikacijos, standartai, metodikos, gairės, bendri semantiniai fondai ir panašios koncepcijos bei dokumentai;

5) bendrosios struktūros – bendroji bazinė architektūra, specifikacijos, standartai, metodikos, gairės, bendri semantiniai fondai ir panašios koncepcijos bei dokumentai;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 10 punkto 1 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– strateginės ir informuotumo didinimo priemonės;

– strateginės priemonės;

 

 

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 10 punkto 1 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

– informacija ir pranešimas apie programos ISA2 teikiamą naudą, informuotumo didinimas, skirtas piliečiams ir verslo įmonėms, visų pirmą MVĮ;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) įvertinti pasiūlytų arba priimtų Sąjungos teisės aktų poveikį IRT aspektu;

c) įvertinti numatytų, pasiūlytų arba priimtų Sąjungos teisės aktų poveikį IRT aspektu ir, jei tinka, būtinybę išplėsti Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“) veiklos sritį ir įgaliojimus;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) išsiaiškinti, kokios teisės aktų spragos varžo Europos viešojo administravimo institucijų sąveiką;

d) išsiaiškinti, kokios teisės aktų spragos Sąjungos ir nacionaliniu lygiu varžo tarpvalstybinę ir tarpsektorinę Europos viešojo administravimo institucijų sąveiką;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) per Sąjungos standartizacijos platformas ir, jei tinka, bendradarbiaujant su Europos ir tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis, įvertinti, atnaujinti ir populiarinti esamas bendrąsias specifikacijas ir standartus, taip pat rengti, nustatyti ir populiarinti naujas bendrąsias specifikacijas ir standartus; taip pat

g) per Sąjungos standartizacijos platformas ir, jei tinka, bendradarbiaujant su Europos ir tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis, įskaitant bendradarbiavimą duomenų perdavimo, tvarkymo ir saugojimo saugumo klausimais, įvertinti, atnaujinti ir populiarinti esamas bendrąsias specifikacijas ir atvirus standartus, taip pat rengti, nustatyti ir populiarinti naujas bendrąsias specifikacijas ir standartus; taip pat

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) parengti sąveikos sprendimų naudos matavimo ir kiekinės išraiškos procesus.

h) parengti sąveikos sprendimų naudos matavimo ir, kai taikytina, kiekinės išraiškos procesus.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Vertinant, kurių 1 dalyje nurodytų priemonių turi būti imamasi, programoje ISA2 visų pirma atsižvelgiama į 4 straipsnio 2 dalyje išdėstytus tinkamumo ir atrankos kriterijus.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, programa ISA2 gali turėti „sprendimų terpės“ funkciją bandant naujus sąveikos sprendimus ir „sprendimų tvarumo laido“ funkciją naudojant esamus sąveikos sprendimus.

2. Programa ISA2 gali turėti „sprendimų terpės“ funkciją bandant naujus sąveikos sprendimus ir „sprendimų tvarumo laido“ funkciją naudojant esamus sąveikos sprendimus.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija iki ...* turi parengti komunikacijos ir mokymo strategiją, kuria būtų siekiama didinti informuotumą ir skatinti sąmoningumą apie programą ISA2 ir jos teikiamą naudą, visų pirmą skirtą piliečiams ir MVĮ, vartojant naudotojams suprantamesnę kalbą ir naudojantis informaciniais grafikais programos ISA2interneto svetainėje.

 

_____________

 

* OL: prašom įrašyti datą: 6 mėnesiai nuo šio sprendimo įsigaliojimo datos.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

Bendrieji principai

Tinkamumo ir atrankos kriterijai

Pagal programa ISA2 pradėti arba tęsiami veiksmai:

1. Pagal programą ISA2 pradėti arba tęsiami veiksmai turi būti grindžiami naudingumu ir pridėtine verte Europos viešojo administravimo institucijoms, verslo įmonėms ir piliečiams, jie turi būti orientuojami į poreikius, kurie buvo nustatyti kaip naudingi, ekonomiškai efektyvūs ir reikalingi.

a) grindžiami naudingumu ir orientuojami į nustatytus poreikius;

 

 

2. Pagal programą ISA2 pradedant arba tęsiant veiksmus turi būti atsižvelgtą į pamatinius Europos viešojo administravimo principus, išdėstytus Europos sąveikumo sistemoje (angl. EIF).

b) atitinka šiuos pagrindinius principus:

Be to, turi būti atsižvelgiama į šiuos tinkamumo ir atrankos kriterijus:

– subsidiarumo ir proporcingumo,

– subsidiarumo ir proporcingumo,

– didžiausio dėmesio naudotojui,

– didžiausio dėmesio naudotojui, ypač piliečių ir MVĮ poreikiams,

– įtraukties ir prieinamumo,

– įtraukties ir prieinamumo,

– saugumo ir privatumo,

– saugumo ir privatumo,

– daugiakalbystės,

– daugiakalbystės,

– administracinių procedūrų paprastinimo,

– administracinių procedūrų paprastinimo ir modernizavimo,

– skaidrumo,

– skaidrumo,

– informacijos saugojimo,

– informacijos saugojimo,

– atvirumo,

– atvirumo,

– pakartotinio naudojimo,

– pakartotinio naudojimo,

– technologinio neutralumo ir pritaikomumo, taip pat

– technologinio neutralumo, ateityje veiksmingų sprendimų, kiek tai įmanoma, ir pritaikomumo,

 

–tinklo neutralumo,

– veiksmingumo ir efektyvumo;

– veiksmingumo ir efektyvumo; taip pat

 

– teikimo galimybės per daugelį skirtingų kanalų, t. y. be elektroninių priemonių išlaikoma galimybė naudotis paslaugomis įprastais būdais, taip pat techninės pagalbos užtikrinimas naudojantis elektroninėmis priemonėmis.

 

3. Pagal programą ISA2 pradėti arba tęsiami veiksmai atitinka bent vieną iš 1 straipsnyje nustatytų programos ISA2 tikslų.

 

4. Pagal programą ISA2 pradėti arba tęsiami veiksmai turi atitikti galiojančius arba naujus Europos standartus arba viešai prieinamas informacijos mainų ir paslaugų integravimo specifikacijas.

 

5. Pagal programą ISA2 pradėti arba tęsiami veiksmai atitinka e. valdžios ekspertų grupės pateiktas rekomendacijas, Europos sąveikos strategijos, Europos sąveikumo sistemos ir Europos statistikos praktikos kodekso principus ir būsimą jų atnaujinimą.

c) yra plėtojamieji ir gali būti taikomi kitose veiklos arba politikos srityse; taip pat

6. Pagal programą ISA2 pradėti arba tęsiami veiksmai yra plėtojamieji ir gali būti taikomi kitose veiklos arba politikos srityse, visų pirma įgyvendinant atvirųjų duomenų principus ,taip pat yra lankstūs būsimų technologinių pokyčių atžvilgiu.

d) yra tvarūs finansų, organizavimo ir technikos atžvilgiais.

7. Pagal programą ISA2 pradėti arba tęsiami veiksmai yra tvarūs finansų, organizavimo ir technikos atžvilgiais.

 

8. Norint pradėti arba tęsti veiksmą pagal programą ISA2, reikia nustatyti konkretų naudotojų poreikį arba dar neištirtą rinkos sritį. Taip pat turi būti aiškiai parodyta, kaip šis veiksmas padės patenkinti šį poreikį vykdant 3 straipsnyje nurodytą veiklą.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Projektų formos veiksmai, jei tinka, yra sudaryti iš šių fazių:

Jei tinka, projektų formos veiksmai gali būti sudaryti iš kelių fazių:

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad šiuo sprendimu nebūtų varžomas sprendimų kūrimas, reikėtų nustatyti tam tikrą lankstumą.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Konkrečių projektų fazės apibrėžiamos ir nustatomos, kai veiksmas įtraukiamas į tęstinę darbo programą.

Konkrečių projektų fazės gali būti apibrėžiamos ir nustatomos, kai veiksmas įtraukiamas į tęstinę darbo programą. Jei projektas tampa nebereikalingas arba laikomas neveiksmingu, turi būti galima bet kuriuo metu jį nutraukti.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad šiuo sprendimu nebūtų varžomas sprendimų kūrimas, reikėtų nustatyti tam tikrą lankstumą.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Įgyvendinant programą ISA2 reikia tinkamai atsižvelgti į Europos sąveikos strategiją, Europos sąveikumo sistemą ir jų būsimą atnaujinimą.

1. Įgyvendinant programą ISA2 sprendimai kuriami tik jeigu jie yra visapusiškai suderinti su Europos sąveikos strategija, Europos sąveikumo sistema, Komisijos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija ir jų būsimu atnaujinimu, sprendimais taip pat turi būti prisidedama prie minėtų strategijų įgyvendinimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Įgyvendinant programą ISA2, Komisija kuo daugiau konsultuojasi su suinteresuotaisiais subjektais ypač su piliečiais ir MVĮ, kiek jie yra susiję.

 

Komisija kuo labiau stengiasi įtraukti MVĮ į kuo daugiau projektų.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Vengiant dubliuoti darbą ir siekiant paspartinti naujų sąveikos sprendimų kūrimą, jei tinka, atsižvelgiama į rezultatus, pasiektus pagal kitas tos pačios srities Sąjungos ir valstybių narių iniciatyvas.

5. Vengiant dubliuoti darbą ir siekiant paspartinti naujų sąveikos sprendimų kūrimą, atsižvelgiama į rezultatus, pasiektus pagal kitas tos pačios srities Sąjungos ir valstybių narių iniciatyvas, ir perduodami bei viešinami gerosios patirties pavyzdžiai.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 7–10 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Sąveikos sprendimai ir jų atnaujinimai įrašomi į Europos sąveikos objektų katalogą ir, jei tinka, pateikiami Europos viešojo administravimo institucijoms naudoti pakartotinai.

7. Sąveikos sprendimai ir jų atnaujinimai įrašomi į Europos sąveikos objektų katalogą ir, jei tinka, pateikiami Europos viešojo administravimo institucijoms bei, jei taikoma, piliečiams ir įmonėms naudoti pakartotinai.

8. Laikydamasi pagal 7 straipsnį parengtos tęstinės darbo programos, Komisija periodiškai stebi, kaip sąveikos sprendimai diegiami ir pakartotinai naudojami visoje Sąjungoje.

 

9. Siekiant kuo labiau padidinti sinergiją ir užtikrinti papildomas ir jungtines pastangas, veiksmai, jei tinka, koordinuojami su kitomis šios srities Sąjungos iniciatyvomis.

9. Siekiant kuo labiau padidinti sinergiją, užtikrinti papildomas ir jungtines pastangas ir išvengti dubliavimosi, veiksmai, jei tinka, koordinuojami su kitomis šios srities Sąjungos iniciatyvomis.

10. Jei tinka, skatinama, kad visiems pagal programą ISA2 finansuojamiems veiksmams ir sąveikos sprendimams būtų pakartotinai naudojami turimi sąveikos sprendimai.

10. Jei tinka, visiems pagal programą ISA2 finansuojamiems veiksmams ir sąveikos sprendimams pakartotinai naudojami turimi sąveikos sprendimai.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Programos ISA2 pradžioje Komisija priima įgyvendinimo teisės aktus, kuriais šio sprendimo taikymo laikotarpiui nustatoma tęstinė veiksmų įgyvendinimo darbo programa, ir bent kartą per metus ją iš dalies keičia. Įgyvendinimo teisės aktai priimami laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

1. Programos ISA2 pradžioje Komisija priima įgyvendinimo teisės aktus, kuriais šio sprendimo taikymo laikotarpiui nustatoma tęstinė veiksmų įgyvendinimo darbo programa, ir bent kartą per metus ją iš dalies keičia. Įgyvendinimo teisės aktai priimami laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pagal tęstinę darbo programą nustatomi 5 straipsnyje nurodyti veiksmai, jų prioritetai, parengiami jų dokumentai, taip pat tie veiksmai atrenkami, rengiami, įgyvendinami, vertinami ir populiarinami jų rezultatai.

Pagal tęstinę darbo programą nustatomi 5 straipsnyje nurodyti veiksmai, įskaitant 5 straipsnio 3 dalyje nurodytas susijusias priemones, jų prioritetai, parengiami jų dokumentai, taip pat tie veiksmai atrenkami, rengiami, įgyvendinami, vertinami ir populiarinami jų rezultatai.

 

Tęstinėje darbo programoje atsižvelgiama į tai, kokiu mastu laikomasi 4 straipsnio 2 dalyje nustatytų tinkamumo ir atrankos kriterijų.

2. Į tęstinę darbo programą gali būti įtraukti tik tie veiksmai, kurie atitinka tam tikras taisykles ir priėmimo kriterijus. Taisyklės, kriterijai ir visi jų pakeitimai yra neatsiejama tęstinės darbo programos dalis.

2. Į tęstinę darbo programą gali būti įtraukti tik tie veiksmai, kurie atitinka tam tikrų administracinių procedūrų, kuriomis nustatomi taikytini tikslai, rinkinį. Šios administracinės procedūros ir visi jų pakeitimai yra neatsiejama tęstinės darbo programos dalis.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 2 ir 3 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. ISA2 komitetui Komisija kasmet teikia programos įgyvendinimo ataskaitą.

2. Komisija kasmet teikia ataskaitą ISA2 komitetui ir kompetentingam Europos Parlamento komitetui arba komitetams apie programos ISA2 įgyvendinimą ir apie pakartotiną sąveikos sprendimų naudojimą visoje Sąjungoje.

 

Kompetentingas Europos Parlamento komitetas arba komitetai gali paprašyti Komisijos teikti ataskaitą apie programos ISA2 įgyvendinimą ir atsakyti į jų narių klausimus.

3. Atliekamas tarpinis ir galutinis programos vertinimas, apie kurio rezultatus Europos Parlamentui ir Tarybai pranešama atitinkamai iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. Atsakingas Europos Parlamento komitetas tuomet gali paprašyti Komisijos pristatyti vertinimo rezultatus ir atsakyti į komiteto narių klausimus.

3. Atliekamas tarpinis ir galutinis programos ISA2 vertinimas, prie kurių pridedamas poveikio vertinimas ir apie kurių rezultatus Europos Parlamentui ir Tarybai pranešama atitinkamai iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. Atsakingas Europos Parlamento komitetas arba komitetai tuomet gali paprašyti Komisijos pristatyti vertinimo rezultatus ir atsakyti į narių užduotus klausimus.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Vertinime nagrinėjami tokie klausimai, kaip programos veiksmų svarba, veiksmingumas, efektyvumas, naudingumas, tvarumas ir darna. Paskutiniame vertinime, be kitų dalykų, nagrinėjama, kokiu mastu pasiektas programos tikslas.

4. Vertinime nagrinėjami tokie klausimai, kaip programos ISA2 veiksmų svarba, pridėtinė vertė, veiksmingumas, efektyvumas, naudingumas, piliečių ir įmonių pasitenkinimas, tvarumas ir darna, taip pat tai, kaip jie koordinuojami su kitomis šios srities Sąjungos iniciatyvomis. Paskutiniame vertinime, be kitų dalykų, nagrinėjama, kokiu mastu pasiektas programos ISA2 tikslas.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Programos veiklos rodikliai vertinami pagal 1 straipsnyje nustatytą tikslą ir tęstinės darbo programos veiksmus. Laimėjimai matuojami visų pirma pagal svarbiausių sąveikos prielaidų skaičių ir viešojo administravimo institucijoms skirtų palaikomųjų priemonių, pateiktų Europos viešojo administravimo institucijoms ir jų naudojamų, skaičių. Programos rezultatų ir poveikio matavimo rodikliai apibrėžiami tęstinėje darbo programoje.

5. Programos ISA2 veiklos rodikliai vertinami pagal 1 straipsnio 2 dalyje nustatytą tikslą ir remiantis 4 straipsnio 2 dalyje išdėstytais tinkamumo ir atrankos kriterijais. Laimėjimai matuojami visų pirma pagal svarbiausių sąveikos prielaidų skaičių ir viešojo administravimo institucijoms skirtų palaikomųjų priemonių, pateiktų Europos viešojo administravimo institucijoms ir jų naudojamų, skaičių.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Komisija nustato programos ISA2 rezultatų ir poveikio vertinimo rodiklius.

 

Taikant tokius rodiklius atsižvelgiama į 4 straipsnio 2 dalyje išdėstytus tinkamumo ir atrankos kriterijus.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Vertinime taip pat nagrinėjama, ar veiksmai padeda Sąjungai daryti bendrų politikos krypčių pažangą, nustatomos galimo tobulinimo sritys ir tikrinama, ar gaunama sinergija drauge įgyvendinant kitas Sąjungos iniciatyvas tarpvalstybinės arba tarpsektorinės sąveikos ir Europos viešojo administravimo institucijų modernizavimo srityse.

6. Vertinime taip pat nagrinėjama, ar veiksmai padeda Sąjungai daryti bendrų politikos krypčių pažangą, nustatomos galimo tobulinimo sritys ir tikrinama, ar gaunama sinergija drauge įgyvendinant kitas Sąjungos iniciatyvas tarpvalstybinės arba tarpsektorinės sąveikos ir Europos viešojo administravimo institucijų modernizavimo, paprastinimo ir efektyvumo srityse.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 8 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kiekybinę naudą, kuri gaunama sąveikos sprendimais susiejant IRT ir naudotojų poreikius;

a) kiekybinę ir kokybinę naudą, kuri gaunama sąveikos sprendimais susiejant IRT ir naudotojų bei galutinių naudotojų, visų pirma piliečių ir MVĮ, poreikius;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 8 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kiekybinį teigiamą sąveikos sprendimų, grindžiamų IRT, poveikį.

b) kiekybinį ir kokybinį sąveikos sprendimų, grindžiamų IRT, poveikį, ypač viešojo administravimo institucijoms, piliečiams ir MVĮ.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant įtakos Sąjungos politikai kitose srityse, pagal programą ISA2 nustatytus arba naudojamus sąveikos sprendimus galima naudoti pagal ne Sąjungos iniciatyvas nekomerciniais tikslais, jei dėl to Sąjungos bendrajam biudžetui nesusidaro papildomų išlaidų ir nepažeidžiamas pagrindinis sąveikos sprendimo naudojimo Sąjungoje tikslas.

Nedarant įtakos Sąjungos politikai kitose srityse ir remiantis 4 straipsnio 2 dalies išdėstytais tinkamumo ir atrankos kriterijais, pagal programą ISA2 nustatytus arba naudojamus sąveikos sprendimus galima naudoti pagal ne Sąjungos iniciatyvas nekomerciniais tikslais, jei dėl to Sąjungos bendrajam biudžetui nesusidaro papildomų išlaidų ir nepažeidžiamas pagrindinis sąveikos sprendimo naudojimo Sąjungoje tikslas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (ISA2). Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė

Nuorodos

COM(2014) 0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

3.7.2014

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

15.1.2015

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

Svarstymas komitete

5.2.2015

17.3.2015

6.5.2015

 

Priėmimo data

4.6.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Andrey Kovatchev

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ(*) (10.6.2015)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (ISA2)Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė
(COM(2014) 0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Nuomonės referentas: Jeroen Lenaers

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo pasiūlymu nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (ISA2), kuria tęsiamos ir tobulinamos buvusios programos (IDA, IDABC ir ISA). Kaip buvo sutarta su ITRE ir IMCO komitetais, pagal Darbo tvarkos taisyklių VI priedą LIBE komitetas bus atsakingas tik už aspektus, susijusius su duomenų apsauga ir pagrindinėmis teisėmis.

Nors ne visi pagal programą ISA2 plėtojami sąveikos sprendimai susiję su asmens duomenų tvarkymu, kai kurie sprendimai tikrai tai apims. Taigi nuomonės referentas mano, kad svarbu įtraukti konkrečias nuorodas į Sąjungos duomenų apsaugos teisyną, kadangi pateiktame Europos Komisijos pasiūlyme šiam aspektui skiriama nepakankamai dėmesio.

Nuomonės referento siūlomais pakeitimais įterpiamos konkrečios nuorodos į Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus, ypač į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB ir į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi asmens teisių vykdant su asmens duomenų tvarkymu susijusius veiksmus pagal programą ISA2.

Be to, prie bendrų principų, kuriais grindžiami pagal programą ISA2 vykdomi veiksmai, įtraukiamas pritaikytosios duomenų apsaugos principas. Tuo užtikrinama, kad į duomenų apsaugos reikalavimus būtų atsižvelgiama dar sąveikos sprendimo, kuris apima asmens duomenų tvarkymą, rengimo stadijoje. Panašios nuorodos įterpiamos į įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo etapus siekiant užtikrinti, kad ir šiuose etapuose būtų tinkamai atsižvelgiama į asmens duomenų apsaugą.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) su duomenų apsauga ir tvirtesniu tarpvalstybiniu bendradarbiavimu susijusi sąveika turėtų atskleisti didelį potencialą didinti valstybių narių viešųjų paslaugų efektyvumą ir, visapusiškai jį išnaudojant, prisidėtų siekiant Europos semestro tikslų;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) jei sąveikos klausimas kiekviename sektoriuje būtų sprendžiamas izoliuotai, atsirastų rizika, kad nacionaliniu arba sektoriaus lygmeniu priimti skirtingi arba nesuderinami sprendimai sukurtų naujas e. kliūtis, trukdančias tinkamai veikti vidaus rinkai, ir taip varžytų judėjimo laisvę, darytų žalą rinkų atvirumui bei konkurencingumui ir kliudytų teikti bendrojo intereso paslaugas piliečiams ir įmonėms. Kad sumažintų šią riziką, valstybės narės ir Sąjunga turėtų bendromis pastangomis užkirsti kelią rinkos skaidymui ir, įgyvendindamos teisės aktus, užtikrinti tarpvalstybinę arba tarpsektorinę sąveiką ir tuo pačiu metu mažinti administracinę naštą bei išlaidas, populiarinti bendrai sutartus IRT sprendimus ir užtikrinti deramą valdymą;

(19) jei sąveikos klausimas kiekviename sektoriuje būtų sprendžiamas izoliuotai, atsirastų rizika, kad nacionaliniu arba sektoriaus lygmeniu priimti skirtingi arba nesuderinami sprendimai sukurtų naujas e. kliūtis, trukdančias tinkamai veikti vidaus rinkai, ir taip varžytų judėjimo laisvę, darytų žalą rinkų atvirumui bei konkurencingumui ir kliudytų teikti bendrojo intereso paslaugas piliečiams ir įmonėms. Kad sumažintų šią riziką, valstybės narės ir Sąjunga turėtų bendromis pastangomis užkirsti kelią rinkos skaidymui ir, įgyvendindamos teisės aktus, užtikrinti tarpvalstybinę arba tarpsektorinę sąveiką ir tuo pačiu metu mažinti administracinę naštą bei išlaidas, populiarinti bendrai sutartus IRT sprendimus ir užtikrinti deramą valdymą. Programa ISA2 taip pat turėtų apimti duomenų naudojimo saugumą ir debesijos kompiuterijos paslaugas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a) principai ir nuostatos, išdėstytos Sąjungos teisės aktuose dėl privatumo apsaugos ir asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, ypač Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB1a ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/20011b, turėtų būti taikomos visiems pagal programą ISA2 numatytiems, sukurtiems ir veikiantiems sprendimams, kurie apima duomenų tvarkymą;

 

______________________

 

1a 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

 

1b 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) per Sąjungos standartizacijos platformas ir, jei tinka, bendradarbiaujant su Europos ir tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis, įvertinti, atnaujinti ir populiarinti esamas bendrąsias specifikacijas ir standartus, taip pat rengti, nustatyti ir populiarinti naujas bendrąsias specifikacijas ir standartus ir

g) per Sąjungos standartizacijos platformas ir, jei tinka, bendradarbiaujant su Europos ir tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis, įvertinti, atnaujinti ir populiarinti esamas bendrąsias specifikacijas ir standartus, taip pat rengti, nustatyti ir populiarinti naujas bendrąsias specifikacijas ir standartus, taip pat atsižvelgiant į duomenų perdavimo, tvarkymo ir saugojimo saugumą, ir

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha) užtikrinti, kad įmonėms ir piliečiams būtų lengviau pakartotinai tinkamai ir praktiškai naudoti duomenis laikantis taikytinų teisės aktų, inter alia, duomenų apsaugos srityje.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio b punkto 4 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

saugumo ir privatumo,

– saugumo, pagarbos privatumui ir aikšto duomenų apsaugos lygio;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio b punkto 4 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– privatumo užtikrinimo – standartizuotai ir pritaikytai;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kuriant ar tobulinant sąveikos sprendimus, jei tinka, remiamasi ar papildomai dalijamasi turima patirtimi, tinkamos praktikos pavyzdžiais bei skatinama jais naudotis. Skatinamas visų suinteresuotųjų šalių dalijimasis patirtimi ir tinkamos praktikos pavyzdžiais, taip pat skatinamos aktualios viešos konsultacijos.

4. Kuriant ar tobulinant sąveikos sprendimus, jei tinka, remiamasi ar papildomai dalijamasi turima patirtimi, tinkamos praktikos pavyzdžiais bei skatinama jais naudotis. Tai reiškia, kad turi būti tinkamai atsižvelgiama į sąveikos sprendimų poveikį privatumui ir duomenų apsaugai. Skatinamas visų suinteresuotųjų šalių dalijimasis patirtimi ir tinkamos praktikos pavyzdžiais, taip pat skatinamos aktualios viešos konsultacijos.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 11 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11. Jei tinka ir įmanoma, veiksmams ir sąveikos sprendimams, kurių atveju būtina tvarkyti asmens duomenis, iš anksto parengiamas poveikio duomenų apsaugai vertinimas.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Programos ISA2 tarpinis vertinimas ir galutinis vertinimas apima visų atitinkamų veiksmų ir sąveikos sprendimų, kurių atveju reikalingas asmens duomenų tvarkymas, atitikties ES teisės aktams dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo analizę.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

 

Duomenų apsauga

 

Visi duomenų tvarkymą apimantys sprendimai, numatyti, sukurti ir veikiantys pagal programą ISA2, įskaitant visas bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis rūšis, turi visiškai atitikti Sąjungos teisės aktus dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (ISA2). Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė

Nuorodos

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

3.7.2014

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

15.1.2015

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jeroen Lenaers

3.12.2014

Svarstymas komitete

5.2.2015

5.3.2015

6.5.2015

26.5.2015

Priėmimo data

26.5.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Ruža Tomašić, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Andrey Novakov, Annie Schreijer-Pierik

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (ISA2). Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė

Nuorodos

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.6.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

REGI

3.7.2014

 

JURI

3.7.2014

LIBE

3.7.2014

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

3.9.2014

ENVI

24.7.2014

REGI

3.12.2014

JURI

3.9.2014

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

15.1.2015

IMCO

15.1.2015

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Carlos Zorrinho

9.9.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

3.12.2014

22.1.2015

 

 

Priėmimo data

16.6.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, David Coburn, Philippe De Backer, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Michał Boni, Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Svetoslav Hristov Malinov, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bart Staes

Pateikimo data

6.7.2015