Procedūra : 2014/0185(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0225/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0225/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0393

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1196kWORD 855k
6.7.2015
PE 539.808v02-00 A8-0225/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (ISA2)

Sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Carlos Zorrinho

Atzinuma sagatavotāji(*):

Liisa Jaakonsaari, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Jeroen Lenaers, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

(*)Iesaistītās komitejas — Reglamenta 54. pants

GROZĪJUMI
0EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ATZINUMS(*)
 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ATZINUMS (*)
 PROCEDŪRA

0EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (ISA2)

Sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0367),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 172. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8‑0037/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 15. oktobra atzinumu,(1)

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2015. gada 12. februāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A8-0225/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Lēmuma priekšlikums

1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS,

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS,

ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (ISA2)

ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas sistēmu un risinājumu nodrošināšanai (ISA 2)

Sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai

Sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

 

(„ISA2”nomaiņa uz „ISA 2”attiecas uz visu tekstu.)

Grozījums Nr.    2

Lēmuma priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Savā 2012. gada 20. aprīļa rezolūcijā „Konkurētspējīgs vienotais digitālais tirgus: e-pārvalde kā virzītājspēks”1.a Eiropas Parlaments norādīja, ka šķēršļi e-pārvaldes ieviešanai ir ne tikai tehnoloģiski vai saistīti ar sadarbspēju, un uzsvēra, ka ir jāņem vērā un jānovērš digitālā plaisa.

 

__________________

 

1.a P7_TA(2012)0140

Grozījums Nr.    3

Lēmuma priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3.b) Attiecībā uz datu aizsardzību un ciešāku pārrobežu sadarbību sadarbspējai būtu jārada ievērojams potenciāls uzlabot dalībvalstu publisko pakalpojumu efektivitāti, un, ja sadarbspējas potenciālu izmantotu pilnībā, tas varētu palīdzēt sasniegt Eiropas pusgada mērķus.

Grozījums Nr.    4

Lēmuma priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Savienības līmenī sadarbspēja sekmē politikas veiksmīgu īstenošanu. Sadarbspēja īpaši nepieciešama turpmāk minēto rīcībpolitiku efektīvai un rezultatīvai īstenošanai.

(4) Savienības līmenī sadarbspēja sekmē rīcībpolitiku veiksmīgu īstenošanu, un tā var būtiski novērst pārrobežu elektroniskos šķēršļus, vēl vairāk sekmējot pilnīgi jaunu vispārēju publisku pakalpojumu parādīšanos vai konsolidējot vēl nepietiekami izstrādātus pakalpojumus. Sadarbspēja īpaši nepieciešama turpmāk minēto rīcībpolitiku efektīvai un rezultatīvai īstenošanai.

Grozījums Nr.    5

Lēmuma priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8.a) Ņemot vērā Savienības iedzīvotāju tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, vietējo, valsts un ES iestāžu sadarbspēja palīdz īstenot mērķus, ko Parlaments izvirzīja 2012. gada 29. marta rezolūcijā „2010. gada ziņojums par ES pilsonību: likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai.”1.a

 

____________________

 

1.a P7_TA (2012) 0120

Grozījums Nr.    6

Lēmuma priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Sadarbspēja ir būtisks panākumu priekšnosacījums muitas, nodokļu un akcīzes nodokļu jomā. To nodrošina tādu Eiropas IKT sistēmu darbība, kuras aptver visas dalībvalstis un atbalsta sadarbspējīgus uzņēmējdarbības pakalpojumus, kurām finansējumu piešķir programmu “Fiscalis 2013” un “Muita 2013” ietvaros un kuras ievieš un izmanto Komisija un publiskās pārvaldes iestādes. Instrumenti, kas izveidoti, īstenojot programmas “Fiscalis 2013” un “Muita 2013”, ir pieejami apmaiņai un atkalizmantošanai citās politikas jomās.

(9) Sadarbspēja ir būtisks panākumu priekšnosacījums muitas, nodokļu un akcīzes nodokļu jomā. To nodrošina tādu Eiropas IKT sistēmu darbība, kuras aptver visas dalībvalstis un atbalsta sadarbspējīgus uzņēmējdarbības pakalpojumus, kurām finansējumu piešķir programmu “Fiscalis 2013” un “Muita 2013” ietvaros un kuras ievieš un izmanto Komisija un publiskās pārvaldes iestādes. Instrumenti, kas izveidoti, īstenojot programmas “Fiscalis 2013” un “Muita 2013”, ir pieejami apmaiņai un atkalizmantošanai citās politikas jomās. Turklāt dalībvalstis un Komisija ir atbilstīgi Padomes 2014. gada 26. maija secinājumiem par ES muitas savienības pārvaldības reformu apņēmušās izstrādāt stratēģiju attiecībā uz kopīgi vadītām un lietotām IT sistēmām visās jomās, kas saistītas ar muitu.

Grozījums Nr.    7

Lēmuma priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) IKT standartizācijas jomā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1025/2012 norādīta atsauce uz sadarbspēju kā standartizācijas būtisku rezultātu.

(14) IKT standartizācijas jomā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1025/2012 norādīta atsauce uz sadarbspēju kā standartizācijas būtisku rezultātu. Izstrādājot standartus Programmas ISA 2 ietvaros, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 922/2009/EK1.a, īpaša uzmanība būtu jāpievērš noteikumiem par sociālās un sabiedriskās darbības jomas ieinteresēto personu iesaistīšanu, kā tas paredzēts Regulā (ES) Nr. 1025/2012.

 

___________________

 

1.a Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Lēmums Nr. 922/2009/EK par Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumiem (ISA) (OV L 260, 3.10.2009., 20. lpp.).

Grozījums Nr.    8

Lēmuma priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Publiskā iepirkuma jomā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 28. marta Direktīvas 2014/25/ES19, 2014/24/ES20 un 2014/23/ES21 prasa dalībvalstīm ieviest elektronisko iepirkumu. Minētajās direktīvās noteikts, ka līdzekļi un iekārtas, kuri izmantojami saziņai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem, kā arī to tehniskie parametri ir savietojami ar vispārēji izmantotiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju produktiem. Turklāt Direktīva 2014/55/ES22 par elektronisko rēķinu sagatavošanu publiskā iepirkuma jomā, ko Parlaments pieņēma 2014. gada 11. martā, paredz Eiropas standartu izstrādi attiecībā uz elektronisko rēķinu sagatavošanu publiskā iepirkuma jomā, lai nodrošinātu elektronisko rēķinu sagatavošanas sistēmu sadarbspēju ES.

(16) Publiskā iepirkuma jomā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 28. marta Direktīvas 2014/25/ES19, 2014/24/ES20 un 2014/23/ES21 prasa dalībvalstīm ieviest elektronisko iepirkumu, lai publiskā iepirkuma procedūras padarītu efektīvākas un pārredzamākas. Minētajās direktīvās noteikts, ka līdzekļi un iekārtas, kuri izmantojami saziņai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem, kā arī to tehniskie parametri ir savietojami ar vispārēji izmantotiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju produktiem. Tas nodrošina milzīgus budžeta līdzekļu ietaupījumus un vienlīdzīgu konkurences nosacījumu radīšanu, jo īpaši jauniem un esošiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Turklāt Direktīva 2014/55/ES22 par elektronisko rēķinu sagatavošanu publiskā iepirkuma jomā, ko Parlaments pieņēma 2014. gada 11. martā, paredz Eiropas standartu izstrādi attiecībā uz elektronisko rēķinu sagatavošanu publiskā iepirkuma jomā, lai nodrošinātu elektronisko rēķinu sagatavošanas sistēmu sadarbspēju ES.

__________________

__________________

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK, OV L 94, 28.3.2004., 243. lpp. OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK, OV L 94, 28.3.2004., 243. lpp. OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK, OV L 94, 28.3.2014., 65.–242. lpp.

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, OV L 94, 28.3.2014., 1.–64. lpp.

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/55/ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās, OV L 133, 20.12.2013., 1. lpp.

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/55/ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās, OV L 133, 20.12.2013., 1. lpp.

Grozījums Nr.    9

Lēmuma priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16.a) Lēmuma 4. un 16. apsvērumā minētās politikas jomas liecina par to, cik būtiski ir tas, lai ar sadarbspēju saistītā politika pēc iespējas efektīvākā un tiešākā veidā būtu saskaņota Savienības līmenī. Lai Savienībā likvidētu sadrumstalotību, būtu jāveicina vienota izpratne par sadarbspēju Savienībā un holistiska pieeja sadarbspējas risinājumiem.

Grozījums Nr.    10

Lēmuma priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Sadarbspēja ir būtisks elements arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā (EISI), kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1316/2013l55 platjoslas tīklu infrastruktūras un pakalpojumu jomā. Regulā 2014/283/ES56 par pamatnostādnēm attiecībā uz Eiropas tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras jomā skaidri noteikts, ka, lai sasniegtu EISI mērķus, darbības prioritāte ir sadarbspēja un savienojamība, Eiropas digitālo pakalpojumu infrastruktūras ilgtspējīga ekspluatācija, darbība un pilnveidošana, kā arī koordinēšana Savienības līmenī.

(17) Sadarbspēja ir būtisks elements arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā (EISI), kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1316/201355 platjoslas tīklu infrastruktūras un pakalpojumu jomā. Regulā (ES) Nr. 283/201456 par pamatnostādnēm attiecībā uz Eiropas tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras jomā skaidri noteikts, ka, lai sasniegtu EISI mērķus, viena no darbības prioritātēm ir sadarbspēja un savienojamība, Eiropas digitālo pakalpojumu infrastruktūras ilgtspējīga ekspluatācija, darbība un pilnveidošana, kā arī koordinēšana Savienības līmenī. Regulā (ES) Nr. 283/2014 jo īpaši ir paredzēti tā sauktie struktūras modeļi, piemēram elektroniskā identifikācija, elektroniskā piegāde un automatizētā tulkošana, lai veicinātu pārrobežu sadarbspēju.

__________________

__________________

55 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.

55 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.

56 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 283/2014 par pamatnostādnēm Eiropas komunikāciju tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras jomā, ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK. OV L 86, 21.3.2014., 14. lpp.

56 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 283/2014 par pamatnostādnēm Eiropas komunikāciju tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras jomā, ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK. OV L 86, 21.3.2014., 14. lpp.

Grozījums Nr.    11

Lēmuma priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Politiskā līmenī Padome vairākkārt ir aicinājusi nodrošināt vienmērīgi labāku sadarbspēju Eiropā un turpināt centienus, lai modernizētu Eiropas publiskās pārvaldes iestādes. Eiropadome 2013. gada 24. un 25. oktobrī pieņēma secinājumus, kuros tika uzsvērts, ka publiskās pārvaldes iestāžu modernizācija būtu jāturpina, nekavējoties ieviešot uz sadarbspēju balstītus pakalpojumus, piemēram, e-pārvaldi, e-veselību, e-rēķinus un e-iepirkumu.

(18) Politiskā līmenī Padome vairākkārt ir aicinājusi nodrošināt vienmērīgi labāku sadarbspēju Eiropā un turpināt centienus, lai modernizētu Eiropas publiskās pārvaldes iestādes. Eiropadome 2013. gada 24. un 25. oktobrī pieņēma secinājumus, kuros tika uzsvērts, ka publiskās pārvaldes iestāžu modernizācija būtu jāturpina, nekavējoties ieviešot uz sadarbspēju balstītus pakalpojumus, piemēram, e-pārvaldi, e-veselību, e-rēķinus un e-iepirkumu. Dalībvalstu apņemšanās ir būtiska, lai nodrošinātu strauju sadarbspējīgas e-sabiedrības izveidi Savienībā un valsts pārvaldes iestāžu iesaistīšanos nolūkā mudināt izmantot tiešsaistes procedūras. Turklāt, lai nodrošinātu efektīvāku, vienkāršotu un lietotājiem draudzīgu e-pārvaldi, ir jāveic jēgpilnas izmaiņas Eiropas publiskajā pārvaldē, nodrošinot dalībvalstu atbalstu un to lielāku saistību uzņemšanos. Lai veicinātu uzņēmumu un iedzīvotāju uzticību digitālajiem pakalpojumiem, izšķiroša nozīme ir efektīviem publiskajiem pakalpojumiem tiešsaistē.

Grozījums Nr.    12

Lēmuma priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Vienas nozares sadarbspējas perspektīva ir saistīta ar risku, ka atšķirīgu vai nesaderīgu risinājumu pieņemšana dalībvalstu vai nozaru līmenī radīs jaunas e-barjeras, kuras traucētu iekšējā tirgus pienācīgai darbībai un ar to saistītajām pārvietošanās brīvībām un negatīvi ietekmētu tirgu atvērtību un konkurētspēju, kā arī vispārējas nozīmes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Lai mazinātu šo risku, dalībvalstīm un Savienībai būtu jāpastiprina kopīgie centieni izvairīties no tirgus sadrumstalotības un nodrošināt pārrobežu vai starpnozaru sadarbspēju tiesību aktu īstenošanā, vienlaikus mazinot administratīvos šķēršļus un izmaksas, kā arī jāveicina kopīgi saskaņoti IKT risinājumi, nodrošinot atbilstīgu pārvaldību.

(19) Vienas nozares sadarbspējas perspektīva ir saistīta ar risku, ka atšķirīgu vai nesaderīgu risinājumu pieņemšana dalībvalstu vai nozaru līmenī radīs jaunas e-barjeras, kuras traucētu iekšējā tirgus pienācīgai darbībai un ar to saistītajām pārvietošanās brīvībām un negatīvi ietekmētu tirgu atvērtību un konkurētspēju, kā arī vispārējas nozīmes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Lai mazinātu šo risku, dalībvalstīm un Savienībai būtu jāpastiprina kopīgie centieni izvairīties no tirgus sadrumstalotības un digitālās plaisas. Tiem būtu jānodrošina pārrobežu vai starpnozaru sadarbspēja tiesību aktu īstenošanā, vienlaikus mazinot administratīvos šķēršļus un izmaksas, izlabojot efektivitāti, kā arī jāveicina kopīgi saskaņoti IKT risinājumi, lai tos pēc iespējas saskaņotu Savienības līmenī, nodrošinot atbilstīgu pārvaldību. Programmā ISA 2 būtu jāiekļauj arī datu lietošanas un mākoņglabāšanas drošība.

Grozījums Nr.    13

Lēmuma priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a) Visās iniciatīvās kopīgu risinājumu izveidē, pilnveidē vai izmantošanā pēc iespējas būtu jāizmanto vai jāievēro pieredzes un risinājumu apmaiņa, kā arī labākās prakses, tehnoloģiskās neitralitātes un pielāgojamības principu apmaiņa un veicināšana, vienmēr piemērojot drošības, privātuma un personas datu aizsardzības principus. Šajā sakarībā būtu jāveicina standartu un specifikāciju ziņā atvērta atbilstība EIS.

Grozījums Nr.    14

Lēmuma priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Tā kā Lēmumu Nr. 922/2009/EK ir paredzēts piemērot līdz 2015. gada 31. decembrim, ir vajadzīga jauna Savienības programma sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem (ISA2), lai plānotu un analizētu kopējo situāciju sadarbspējas jomā Eiropā un izvairītos no tās sadrumstalotības. Programma nodrošinās, veicinās un atbalstīs holistisku pieeju sadarbspējas risinājumu apkopošanai, izvērtēšanai, attīstībai, ieviešanai, industrializācijai, darbībai, pilnveidei un uzturēšanai, tostarp saistībā ar risinājumiem, kuri veicina datu atkalizmantošanu un apmaiņu, atbalstot Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu pārrobežu vai starpnozaru mijiedarbību, kā arī to mijiedarbību ar uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Visbeidzot jāpiebilst, ka programma veicinās un atbalstīs esošo risinājumu atkalizmantošanu, integrāciju un konverģenci, attiecinot šo nosacījumu arī uz risinājumiem, kuri rasti citās Savienības politikas jomās.

(22) Tā kā Lēmumu Nr. 922/2009/EK ir paredzēts piemērot līdz 2015. gada 31. decembrim, ir vajadzīga jauna Savienības programma sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem (ISA 2), lai plānotu un analizētu kopējo situāciju sadarbspējas jomā Eiropā un izvairītos no elektroniskajiem šķēršļiem, publisko pakalpojumu neatbilstības un sadrumstalotības. Programma nodrošinās, veicinās un atbalstīs holistisku pieeju sadarbspējas risinājumu apkopošanai, izvērtēšanai, attīstībai, ieviešanai, industrializācijai, darbībai, pilnveidei un uzturēšanai, tostarp saistībā ar risinājumiem, kuri veicina datu atkalizmantošanu un apmaiņu, atbalstot Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu pārrobežu vai starpnozaru mijiedarbību, kā arī to mijiedarbību ar uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Visbeidzot jāpiebilst, ka programma veicinās un atbalstīs esošo risinājumu atkalizmantošanu, integrāciju un konverģenci, attiecinot šo nosacījumu arī uz risinājumiem, kuri rasti citās Savienības politikas jomās. Programmai ISA 2 vajadzētu būt balstītai uz pieredzi, kas gūta IDA, IDABC un ISA programmas īstenošanas laikā, un uz ,,Digitālās programmas Eiropai” sasniegumiem. Tā kā programmas ISA 2 darbības joma ir paplašināta, lai aptvertu publiskās pārvaldes iestāžu mijiedarbību ar uzņēmumiem un iedzīvotājiem, ir jānodrošina augsts drošības un privātuma garantiju līmenis.

Grozījums Nr.    15

Lēmuma priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22.a) Šajā lēmumā par sadarbspējas risinājumu lietotājiem būtu jāuzskata Eiropas publiskās pārvaldes iestādes valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Iedzīvotāji un uzņēmumi ir sadarbspējas risinājumu galalietotāji (netiešie lietotāji), jo tie šos risinājumus izmanto kā publiskās pārvaldes iestāžu nodrošinātus publiskos elektroniskos pakalpojumus. Uzsvars uz lietotāju attiecas uz sadarbspējas risinājumu galalietotājiem.

Grozījums Nr.    16

Lēmuma priekšlikums

22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22.b) Pastāv risks nokļūt vecu tehnoloģiju ,,slazdā”. Sadarbspējai nevajadzētu būt pašmērķim, bet tai būtu jāstiprina spēkā esošie pasākumi pārvaldības un valsts pārvaldes modernizēšanai. Programmā ISA 2 ir jāparedz iespēja pielāgoties turpmākai tehnoloģiskajai attīstībai, un tai vajadzētu būt atvērtai un elastīgai, lai spētu reaģēt uz tādu jaunu uzņēmējdarbības modeļu un jaunizveidotu uzņēmumu vajadzībām, kuri radīs darbvietas jauniešiem.

Grozījums Nr.    17

Lēmuma priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Risinājumiem, kurus izveido vai izmanto šajā programmā ISA2, cik vien iespējams jāveido daļa no konsekventas pakalpojumu sistēmas, kas atvieglo mijiedarbību starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kā arī nodrošina, atvieglo un dod iespējas īstenot pārrobežu vai starpnozaru sadarbspēju.

(23) Kopējām sistēmām un risinājumiem, kurus izveido vai izmanto programmā ISA 2, jāveido daļa no konsekventas kopēju sistēmu un pakalpojumu sistēmas, kas atvieglo mijiedarbību starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem, veicina e-pārvaldes un e-demokrātijas potenciāla izmantošanu, kā arī nodrošina, atvieglo un dod iespējas īstenot pārrobežu vai starpnozaru sadarbspēju. Šādiem risinājumiem būtu jāsniedz skaidra pievienotā vērtība tādā ziņā, ka tiek atvieglināta vai nodrošināta pārrobežu vai starpnozaru sadarbspēja. Dalībvalstīm un Komisijai kopīgi būtu jāievieš mērķorientētas programmas, ar kurām nodrošinātu, ka, izstrādājot sadarbspējas sistēmas, vajadzības gadījumā pienācīgi tiek īstenotas politikas nostādnes ar pārrobežu vai starpnozaru dimensiju.

Grozījums Nr.    18

Lēmuma priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23.a) Tā kā aizvien lielāks skaits sabiedrisko pakalpojumu kļūst “automātiski digitāli”, ir svarīgi publiskos izdevumus IKT risinājumiem izmantot pēc iespējas efektīvāk. Tas būtu jāveicina, nodrošinot, ka šādu pakalpojumu ieviešana tiek plānota pietiekami agrīnā posmā, un, ja iespējams, daloties ar risinājumiem un tos atkārtoti izmantojot, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu publiskos līdzekļus. Programmai ISA 2 vajadzētu veicināt šā mērķa īstenošanu.

Grozījums Nr.    19

Lēmuma priekšlikums

23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23.b) Lai programma ISA 2 dotu reālu pievienoto vērtību Savienības līmenī, šīs programmas īstenošanas pamatpīlāriem vajadzētu būt "tikai vienreiz" principam saistībā ar attiecīgo datu reģistrēšanu un ,,digitāls pēc noklusējuma" principam, kuri būtu daļa no visaptverošas stratēģijas tādas digitālās vides izveidei, kurā Savienībā sniegt publiskos pakalpojumus.

Grozījums Nr.    20

Lēmuma priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu jāgūst labums arī no kopīgiem, atkalizmantojamiem un sadarbspējīgiem apkalpošanas risinājumiem, kurus nodrošina procesu labāka integrācija un datu apmaiņa starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm tehniskā un administratīvā līmenī.

(24) Iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu jāgūst labums arī no kopīgiem, atkalizmantojamiem un sadarbspējīgiem apkalpošanas risinājumiem, kurus nodrošina procesu labāka integrācija un datu apmaiņa starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm tehniskā un administratīvā līmenī. Būtu jāveicina “tikai vienreiz” principa piemērošana, paredzot, ka dati publiskās pārvaldes iestādēs ir jāiesniedz tikai vienu reizi, lai mazinātu iedzīvotājiem un uzņēmumiem radīto administratīvo slogu. Turklāt, lai iedzīvotāji uzticētos e-pakalpojumiem, būtu jāveicina risinājumi, ar kuriem panāk drošu saziņu, jo īpaši izmantojot e-autentifikāciju un kodēšanu.

Grozījums Nr.    21

Lēmuma priekšlikums

24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24.a) Programmai ISA 2 būtu jāievēro juridiskās noteiktības princips un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītie principi.

Grozījums Nr.    22

Lēmuma priekšlikums

24.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24.b) LESD 8. pantā noteikts, ka, veicot savas darbības, Savienība ievēro iedzīvotāju vienlīdzības principu, tādējādi ikvienam vajadzētu saņemt vienlīdzīgu attieksmi tās iestādēs un struktūrvienībās un aģentūrās. Šajā sakarībā, lai novērstu digitālo plaisu, sadarbspējas stratēģiju izstrādē Savienības līmenī būtu jāiekļauj pieejamība visiem, īpašu uzmanību pievēršot vismazāk attīstītajām un neapdzīvotām teritorijām.

Grozījums Nr.    23

Lēmuma priekšlikums

24.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24.c) Lai visi iedzīvotāji un uzņēmumi varētu pilnībā izmantot programmas ISA 2 sniegtās iespējas, būtu jāuzsver, ka Savienības prioritāte joprojām ir e-prasmju veicināšana un ka IKT lietotprasme un iemaņas būtu jāatbalsta katrā vispārizglītojošās un profesionālās izglītības posmā.

Grozījums Nr.    24

Lēmuma priekšlikums

24.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24.d) Saistībā ar programmu ISA 2 rastie un īstenotie risinājumi būtu jābalsta uz tehniskās neitralitātes un pielāgojamības principu, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji, uzņēmumi un publiskās pārvaldes iestādes var brīvi izvēlēties izmantojamo tehnoloģiju.

Grozījums Nr.    25

Lēmuma priekšlikums

24.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24.e) Saskaņā ar LESD 9. pantu, nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas ar sociālās atstumtības apkarošanu. Sadarbspējas stratēģijas izstrāde Savienības līmenī būtu jāveic atbilstīgi koncepcijām „visiem pieejams” un „universāls dizains”.

Grozījums Nr.    26

Lēmuma priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25) Programmai ISA2 jābūt Savienības publiskā sektora modernizēšanas instrumentam.

(25) Programma ISA 2 ir viens no daudziem instrumentiem Savienības publiskā sektora modernizēšanas veicināšanai. Eiropas publisko pārvaldes iestāžu modernizēšana un to sadarbspējas uzlabošana ir priekšnoteikums digitālā vienotā tirgus izveides pabeigšanai, kā rezultātā tiks modernizētas tradicionālās rūpniecības nozares, un ir aplēsts, ka tādējādi ik gadu tiks nodrošināta papildu izaugsme EUR 500 miljardu apmērā, kas var dot būtisku stimulu darbvietu radīšanai Savienībā. Dalībvalstīm būtu jāturpina savu pārvaldes iestāžu modernizācija, uzlabojot darbības procesus un IKT infrastruktūru. Šim lēmumam vajadzētu būt saskaņā ar Komisijas apņemšanos nodrošināt Eiropas iedzīvotājiem iespēju pilnībā izmantot ieguvumus, ko sniedz sadarbspējīgi e-pakalpojumi — no e-pārvaldes līdz e-veselībai —, par prioritāti nosakot vajadzību novērst šķēršļus, tādus kā nesavienoti e-pakalpojumi, lai digitalizētu Savienības vienotā tirgus brīvības.

Grozījums Nr.    27

Lēmuma priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25.a) Vienotu standartu un semantikas sistēmas izstrādāšana ļaus vieglāk radīt saikni starp publiskās pārvaldes iestādēm, kā arī starp publiskās pārvaldes iestādēm un citām nozarēm, tādējādi dodot iespēju uzlabot Savienības ekonomikas konkurētspēju pasaulē.

Grozījums Nr.    28

Lēmuma priekšlikums

25.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25.b) Tādu kopīgu sistēmu un sadarbspējas specifikāciju un standartu izveide, kas ļauj nodrošināt dzīvotspējīgu saikni starp publiskās pārvaldes iestādēm, kā arī šo iestāžu saikni ar citām nozarēm, ļaus uzlabot Savienības ekonomikas konkurētspēju pasaules līmenī.

Grozījums Nr.    29

Lēmuma priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26) Sadarbspēja ir tieši saistīta un atkarīga no standartu un kopīgu specifikāciju izmantošanas. Programmai ISA2 būtu jāveicina un attiecīgā gadījumā jāatbalsta esošo sadarbspējas risinājumu daļēja vai pilnīga standartizācija. Tas būtu jāpanāk atbilstīgi citām standartizācijas darbībām Savienības līmenī, sadarbojoties ar Eiropas standartizācijas organizācijām un citām starptautiskām standartizācijas organizācijām.

(26) Nepietiekama sadarbspēja bieži kavē digitālo savstarpējo pakalpojumu ieviešanu un vienas pieturas aģentūru izveidi uzņēmumu un iedzīvotāju vajadzībām. Sadarbspēja ir tieši saistīta un atkarīga no atvērtu standartu un kopīgu specifikāciju izmantošanas. Programmai ISA 2 būtu jāveicina un attiecīgā gadījumā jāatbalsta esošo sadarbspējas risinājumu daļēja vai pilnīga standartizācija. Tas būtu jāpanāk atbilstīgi citām standartizācijas darbībām Savienības līmenī, sadarbojoties ar Eiropas standartizācijas organizācijām un citām starptautiskām standartizācijas organizācijām.

Grozījums Nr.    30

Lēmuma priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) Publiskās pārvaldes iestāžu modernizācija ir viena no galvenajām prioritātēm, lai varētu sekmīgi īstenot stratēģiju “Eiropa 2020”. Šai kontekstā Komisijas 2011., 2012. un 2013. gadā publicētie gada izaugsmes pētījumi norāda uz to, ka Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu kvalitātei ir tieša ietekme uz ekonomikas vidi un tādēļ tai ir izšķiroša nozīme produktivitātes, konkurētspējas un izaugsmes veicināšanā. Tas skaidri noteikts konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos, kuros pausts aicinājums veikt konkrētus pasākumus, lai īstenotu publiskās pārvaldes iestāžu reformu.

(27) Publiskās pārvaldes iestāžu modernizācija ir viena no galvenajām prioritātēm, lai varētu sekmīgi īstenot stratēģiju “Eiropa 2020”. Šai kontekstā Komisijas 2011., 2012. un 2013. gadā publicētie gada izaugsmes pētījumi norāda uz to, ka Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu kvalitātei ir tieša ietekme uz ekonomikas vidi un tādēļ tai ir izšķiroša nozīme produktivitātes, konkurētspējas, ekonomiskās sadarbības, izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā. Tas skaidri noteikts konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos, kuros pausts aicinājums veikt konkrētus pasākumus, lai īstenotu publiskās pārvaldes iestāžu reformu.

Grozījums Nr.    31

Lēmuma priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28) Regulā (ES) Nr. 1303/2013 paredzēts tematiskais mērķis “uzlabot publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālo spēju un efektīvu valsts pārvaldi”. Šai kontekstā programma ISA2 būtu jāsaskaņo ar programmām un iniciatīvām, kuras sekmē publiskās pārvaldes iestāžu modernizāciju, piemēram, ar DAE, un ar tādiem saistītiem tīkliem kā Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu tīkls (EUPAN), kā arī būtu jācenšas panākt programmas ISA2 sinerģiju ar tiem.

(28) Regulā (ES) Nr. 1303/2013 paredzēts tematiskais mērķis “uzlabot publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālo spēju un efektīvu valsts pārvaldi”. Šai kontekstā programma ISA 2 būtu jāsaskaņo ar programmām un iniciatīvām, kuras sekmē publiskās pārvaldes iestāžu modernizāciju, piemēram, ar DAE, un ar tādiem saistītiem tīkliem kā Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu tīkls (EUPAN), kā arī būtu jācenšas panākt programmas ISA 2 sinerģiju ar tiem un jāpalīdz publiskās pārvaldes iestādēm zināšanu uzkrāšanas procesā. Ar šādām programmām un iniciatīvām būtu arī jānodrošina, ka Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu darbinieki saņem sadarbspējas risinājumu ieviešanai vajadzīgo apmācību un dalībvalstīm ir pieejami vajadzīgie finanšu līdzekļi un cilvēkresursi.

Grozījums Nr.    32

Lēmuma priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29) Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu sadarbspēja attiecas uz visiem pārvaldes līmeņiem, proti, Eiropas, vietējo, reģionālo un dalībvalstu līmeni. Tādēļ ir svarīgi risinājumos ņemt vērā visu pārvaldes līmeņu vajadzības un attiecīgā gadījumā arī iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzības.

(29) Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu sadarbspēja attiecas uz visiem pārvaldes līmeņiem, proti, Eiropas, vietējo, reģionālo un dalībvalstu līmeni. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, ka programmā ISA 2 tiek iesaistīts pēc iespējas lielāks skaits dalībnieku un ka risinājumos tiek ņemtas vērā viņu attiecīgās vajadzības, kā arī iedzīvotāju, uzņēmumu, jo īpaši MVU vajadzības, ņemot vērā to vērtīgo ieguldījumu Savienības ekonomikā.

Grozījums Nr.    33

Lēmuma priekšlikums

29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29a) Mijiedarbība ar privāto sektoru un citām struktūrvienībām ir jau pierādījusi tās efektivitāti un pievienoto vērtību. Būtu jāuzlabo sinerģija ar šīm ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu, ka priekšroka tiek dota pieejamiem un tirgus atbalstītiem risinājumiem. Būtu jāturpina izveidojusies prakse organizēt konferences, seminārus un citas sanāksmes, lai sadarbotos ar šo sabiedrības daļu. Būtu jāveicina elektronisko platformu pastāvīga lietošana, kā arī jāizmanto visi piemērotie līdzekļi, lai uzturētu sakarus ar ieinteresētajām personām, cita starpā arī iespēja sadarbspējas risinājumus pārvaldīt kopīgi ar bezpeļņas organizācijām vai struktūrvienībām, veicot to Komisijas uzraudzībā.

Grozījums Nr.    34

Lēmuma priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30) Publiskās pārvaldes iestāžu centienus var atbalstīt, izmantojot konkrētus instrumentus, kurus paredz Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESI fondi). Ciešai sadarbībai programmas ISA2 īstenošanā būtu jāpalielina sagaidāmie ieguvumi no šādu instrumentu izmantošanas, nodrošinot, ka finansētie projekti ir pielāgoti Savienības mēroga sadarbspējas sistēmām un specifikācijām, piemēram, EIF.

(30) Valsts, reģionālo un vietējo pārvaldes iestāžu centienus var atbalstīt, izmantojot konkrētus instrumentus, kurus paredz Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESI fondi), un mudinot dalībvalstis kopīgi izstrādāt risinājumus. Ciešai sadarbībai programmas ISA 2 īstenošanā būtu jāpalielina sagaidāmie ieguvumi no šādu instrumentu izmantošanas, nodrošinot, ka finansētie projekti ir pielāgoti Savienības mēroga sadarbspējas sistēmām un specifikācijām, piemēram, EIF.

Grozījums Nr.    35

Lēmuma priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33) Programmai ISA2 būtu jāveicina visu turpinājuma iniciatīvu īstenošana saistībā ar stratēģiju “Eiropa 2020” un DPE. Lai izvairītos no centienu dublēšanās, izstrādājot programmu, būtu jāņem vērā citas Savienības programmas IKT risinājumu, pakalpojumu un infrastruktūras jomā, jo īpaši instruments EISI, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1316/2013, un programma “Apvārsnis 2020”, kas paredzēta Regulā (ES) Nr. 1291/2013.

(33) Programmai ISA 2 būtu jāveicina visu turpinājuma iniciatīvu īstenošana saistībā ar stratēģiju “Eiropa 2020” un DPE. Lai izvairītos no centienu dublēšanās, izstrādājot programmu, būtu jāņem vērā citas Savienības programmas IKT risinājumu, pakalpojumu un infrastruktūras jomā, jo īpaši instruments EISI, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1316/2013, un programma “Apvārsnis 2020”, kas paredzēta Regulā (ES) Nr. 1291/2013, un jādod ieguldījums šajās programmās. Komisijai šīs darbības būtu jākoordinē, īstenojot Programmu ISA 2, kā arī plānojot turpmākās iniciatīvas, kas varētu ietekmēt sadarbspēju.

Grozījums Nr.    36

Lēmuma priekšlikums

33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(33.a) Principi un noteikumi, kas iekļauti Savienības tiesību aktos attiecībā uz personas privātuma aizsardzību un fizisku personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK1.a un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/20011.b, būtu jāpiemēro risinājumiem, kas ir izstrādāti, ieviesti un izmantoti saskaņā ar programmu ISA 2 un ir saistīti ar personas datu apstrādi.

 

______________________

 

1.aEiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

 

1.b Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    37

Lēmuma priekšlikums

33.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(33b) Lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus šā lēmuma elementus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz atbilstības kritēriju, atlases un īstenošanas kritēriju un noteikumu uzlabošanu vai pielāgošanu, ja tas nepieciešams nākotnē iespējamu apstākļu dēļ. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    38

Lēmuma priekšlikums

33.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(33.c) Izvērtējot programmu ISA 2, Komisijai īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, vai rastie un īstenotie risinājumi atstāj pozitīvu vai negatīvu ietekmi uz publiskā sektora modernizēšanu un iedzīvotāju un MVU vajadzību apmierināšanu, piemēram, samazinot iedzīvotājiem un MVU uzlikto administratīvo slogu un izmaksas, radot nodarbinātības iespējas un uzlabojot kopējos savstarpējos sakarus starp publiskās pārvaldes iestādēm, no vienas puses, un iedzīvotājiem un uzņēmumiem, jo īpaši MVU, no otras puses.

Grozījums Nr.    39

Lēmuma priekšlikums

33.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(33.d) Ja programmas ISA 2 mērķiem rīko iepirkuma konkursu par ārpakalpojumu sniegšanu, Komisijai būtu jāmudina MVU piedalīties iepirkuma konkursā un jo īpaši būtu jākonstatē saimnieciski visizdevīgākais konkursa piedāvājums, pamatojoties uz kritērijiem, kas saistīti ar līguma priekšmetu, tostarp ar sociālajiem un vides raksturlielumiem.

Grozījums Nr.    40

Lēmuma priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35) Komisijai būtu jāpieņem tūlītēji piemērojami īstenošanas akti, ja pienācīgi pamatotos gadījumos saistībā ar pastāvīgo darba programmu ir nepieciešama rīcība būtisku un steidzamu iemeslu dēļ.

(35) Komisijai būtu jāpieņem tūlītēji piemērojami īstenošanas akti, ja pienācīgi pamatotos gadījumos saistībā ar pastāvīgo darba programmu, piemēram, ja pastāv risks, ka varētu tikt pārtraukta pakalpojumu sniegšana, ir nepieciešama rīcība būtisku un steidzamu iemeslu dēļ.

Grozījums Nr.    41

Lēmuma priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36) Šā lēmuma mērķi ir sekmēt efektīvu un rezultatīvu elektronisko pārrobežu vai starpnozaru mijiedarbību starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, kā arī starp šīm iestādēm un iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lai nodrošinātu elektronisko publisko pakalpojumu sniegšanu Savienības politikas un darbību īstenošanas atbalstam. Tā kā dalībvalstis, rīkojoties atsevišķi, minētos mērķus nevar sasniegt pietiekami, jo dalībvalstīm valsts līmenī būtu sarežģīti un dārgi ieviest Eiropas līmeņa koordinēšanas funkciju, un tādējādi ierosinātās rīcības apjoma un ietekmes dēļ mērķi labāk sasniedzami Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētā līguma 1. pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā tiek paredzēti vienīgi tie pasākumi, kuri vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

(36) Tā kā šā lēmuma mērķi, proti, sekmēt efektīvu un rezultatīvu elektronisko pārrobežu vai starpnozaru mijiedarbību starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, kā arī starp šīm iestādēm un iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lai nodrošinātu elektronisko publisko pakalpojumu sniegšanu Savienības politikas un darbību īstenošanas atbalstam, dalībvalstis, rīkojoties atsevišķi, nevar sasniegt pietiekami, jo tām valsts līmenī būtu sarežģīti un dārgi ieviest Savienības līmeņa koordinēšanas funkciju, bet ierosinātās rīcības apjoma un ietekmes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā paredz vienīgi pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai. Šiem elektroniskajiem publiskajiem pakalpojumiem ir nepieciešama ietveroša (e-ietveroša) pieeja, kas samazinās neatbilstības IST risinājumu izmantošanā, veicinās IST izmantošanu, lai samazinātu atstumtību un stimulētu ekonomikas attīstību nolūkā radīt nodarbinātības iespējas un uzlabot dzīves kvalitāti, sociālo līdzdalību un kohēziju.

Grozījums Nr.    42

Lēmuma priekšlikums

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ar šo lēmumu laikposmam no 2016. līdz 2020. gadam izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (“programma ISA2”).

1. Ar šo lēmumu laikposmam no 2016. līdz 2020. gadam izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (“programma ISA 2”).

Programma ISA2 sekmē efektīvus un rezultatīvus pārrobežu vai starpnozaru elektroniskus sakarus gan starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, gan starp šīm iestādēm un iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lai būtu iespējams sniegt elektroniskus publiskos pakalpojumus, ar kuriem tiek atbalstīta Savienības politikas un darbību īstenošana.

1.a Programma ISA 2 sekmē efektīvus un rezultatīvus pārrobežu vai starpnozaru elektroniskus sakarus gan starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, gan starp šīm iestādēm un iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lai būtu iespējams sniegt elektroniskus publiskos pakalpojumus, ar kuriem tiek atbalstīta Savienības politikas un darbību īstenošana.

 

Lai uzlabotu mijiedarbību starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, no vienas puses, un uzņēmumiem un iedzīvotājiem, no otras puses, programmā ISA 2 ņem vērā sadarbspējas sociālos, ekonomiskos un citus aspektus, kā arī mikrouzņēmumu un MVU īpašo situāciju. Programmā ISA 2 ievēro iedzīvotāju un uzņēmumu tiesības izmantot arī citus risinājumus, nevis tikai tos, kurus piedāvā tiešsaistē.

 

Programma ISA 2 veicina efektīvākas, vienkāršotas un lietotājam draudzīgākas e-pārvaldes izveidi publiskās pārvaldes valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

2. Ar programmu ISA2 Savienība identificē, izstrādā un izmanto sadarbspējas risinājumus, ar kuriem tiek īstenota Savienības politika. Šos risinājumus pēc tam piedāvā neierobežotai izmantošanai citām Savienības iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstu, reģionu un vietējām publiskās pārvaldes iestādēm, tādējādi veicinot to pārrobežu vai starpnozaru sakarus.

2. Ar programmu ISA 2 Savienība atbalsta un veicina to sadarbspējas risinājumu identificēšanu, izstrādāšanu un izmantošanu, ar kuriem tiek īstenota Savienības politika. Šos risinājumus pēc tam piedāvā neierobežotai izmantošanai citām Savienības iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstu, reģionu un vietējām publiskās pārvaldes iestādēm, tādējādi veicinot to pārrobežu vai starpnozaru sakarus.

 

2.a Ar programmu ISA 2 tiek nodrošināta kopīga izpratne par sadarbspēju un regulāri novērtēta tās attīstības gaita. Turklāt programma ISA 2 paliek atvērta un pietiekami elastīga, lai novērtētu un spētu iekļaut jaunus uzdevumus un jomas.

3. Ar programmas ISA2 palīdzību autonomi vai komplementāri izstrādā sadarbspējas risinājumus un atbalsta citas Savienības iniciatīvas, izmēģinājuma veidā atbalstot sadarbspējas risinājumus kā risinājumu inkubatoru vai nodrošinot to kā risinājumu tilta ilgtspējību.

3. Ar programmas ISA 2 palīdzību autonomi vai komplementāri izstrādā sadarbspējas risinājumus un atbalsta citas Savienības iniciatīvas, izmēģinājuma veidā atbalstot sadarbspējas risinājumus kā risinājumu inkubatoru vai nodrošinot to kā risinājumu tilta ilgtspējību. Komisija nodrošina, ka šādi risinājumi nerada ne tirgus darbības traucējumus, ne negodīgas priekšrocības tiem privātajiem piegādātājiem, kas sniedz šādus sadarbspējas risinājumus.

 

3.a Ar programmu ISA 2 Savienība strādā kopā ar dalībvalstīm, lai noteiktu un veicinātu paraugpraksi, izstrādātu pamatnostādnes, koordinētu sadarbspējas iniciatīvas un iedvesmotu un atbalstītu kopienas, kuras nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar pārrobežu vai starpnozaru elektroniskajiem sakariem gan starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, gan starp šīm iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Šādā veidā Savienība sadarbojas ar rūpniecības nozari un pilsonisko sabiedrību visos jautājumos, kas skar atbalstu sadarbspējai un tās saikni ar publisko pakalpojumu labāku sniegšanu.

4. Programma ISA2 ir pēctecīgā programma Savienības programmai par Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumiem, kas tika izveidota ar Lēmumu Nr. 922/2009/EK (“programma ISA”), un ar to nostiprina, sekmē un paplašina programmas ISA darbības.

4. Programma ISA 2 ir pēctecīgā programma Savienības programmai par Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumiem, kas tika izveidota ar Lēmumu Nr. 922/2009/EK (“programma ISA”), un ar to nostiprina, sekmē un paplašina programmas ISA darbības.

Grozījums Nr.    43

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) “sadarbspēja” ir dažādu un atšķirīgu organizāciju spēja mijiedarboties savstarpēji izdevīgu un saskaņotu kopīgu mērķu sasniegšanā, un tā ietver informācijas un zināšanu apmaiņu starp organizācijām atbilstīgi to darbības procesiem, izmantojot datu apmaiņu starp to attiecīgām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēmām;

(1) “sadarbspēja” ir dažādu organizāciju spēja mijiedarboties savstarpēji izdevīgu un saskaņotu kopīgu mērķu sasniegšanā, un tā ietver informācijas un zināšanu apmaiņu starp organizācijām atbilstīgi to darbības procesiem, izmantojot datu apmaiņu starp to attiecīgām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēmām;

Pamatojums

Vārds „dažādas” ir veiksmīgāks formulējums nekā „dažādas un atšķirīgas”.

Grozījums Nr.    44

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.a) „sadarbspējas sistēma” ir ieteikumu kopums, kurā konkretizē to, kā iestādes, uzņēmumi un iedzīvotāji Savienības teritorijā savstarpēji sazinās, un kurš veicina un atbalsta Eiropas publisko pakalpojumu sniegšanu, uzlabojot pārrobežu un starpnozaru sadarbspēju, un atbalsta publiskās pārvaldes iestādes to darbā, sniedzot Eiropas publiskos pakalpojumus uzņēmumiem un iedzīvotājiem;

Grozījums Nr.    45

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.b) „Eiropas publiskās pārvaldes iestādes” ir publiskās pārvaldes iestādes Savienības, valstu, reģionālajā un vietējā līmenī;

Grozījums Nr.    46

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) “sadarbspējas risinājumi” ir vai nu neatkarīgi finansētas un programmas ISA2 ietvaros izstrādātas, vai sadarbībā ar citām Savienības iniciatīvām izstrādātas kopīgas sistēmas, kopīgi pakalpojumi un funkcionāli rīki, kuri sekmē dažādu un atšķirīgu organizāciju sadarbību un kuru pamatā ir apzinātās Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu prasības;

(2) “sadarbspējas risinājumi” ir vai nu neatkarīgi finansētas un programmas ISA 2 ietvaros izstrādātas, vai sadarbībā ar citām Savienības iniciatīvām izstrādātas kopīgas sistēmas, kopīgi pakalpojumi un funkcionāli rīki, kuri sekmē dažādu organizāciju sadarbību un kuru pamatā ir apzinātās Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu prasības;

Pamatojums

Vārds „dažādas” ir veiksmīgāks formulējums nekā „dažādas un atšķirīgas”.

Grozījums Nr.    47

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2.a) sadarbspējas risinājumu „lietotāji” ir Eiropas publiskās pārvaldes iestādes valsts, reģionālā vai vietējā līmenī;

Grozījums Nr.    48

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2.b) programmas ISA 2 „galalietotāji” ir iedzīvotāji un uzņēmumi;

Grozījums Nr.    49

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) “kopīgas sistēmas” ir specifikācijas, standarti, metodika, pamatnostādnes, kopīgi semantiskie aktīvi un līdzīgas pieejas un dokumenti;

(5) “kopīgas sistēmas” ir kopēja atsauces arhitektūra, specifikācijas, standarti, metodika, pamatnostādnes, kopīgi semantiskie aktīvi un līdzīgas pieejas un dokumenti;

Grozījums Nr.    50

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 10. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

- stratēģiski un izpratnes veicināšanas pasākumi;

- stratēģiski pasākumi;

Grozījums Nr.    51

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 10. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– iedzīvotājiem un uzņēmumiem, jo īpaši MVU paredzēti informēšanas pasākumi programmas ISA 2 priekšrocību popularizēšanai un izpratnes veidošanai par to;

Grozījums Nr.    52

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10.a) „nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ” nozīmē situācijas programmas ISA 2 kontekstā un 10. panta 3. punkta nozīmē varētu būt saistītas ar risku, kad varētu tikt pārtraukta ar 3. pantā minētajām darbībām saistīto pakalpojumu sniegšana;

Grozījums Nr.    53

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) esošo pārrobežu vai starpnozaru sadarbspējas risinājumu izvērtēšanu, pilnveidi, ieviešanu, industrializāciju, ekspluatāciju un atkalizmantošanu;

(a) esošo pārrobežu vai starpnozaru sadarbspējas sistēmu un risinājumu izvērtēšanu, pilnveidi, ieviešanu, industrializāciju, ekspluatāciju un atkalizmantošanu;

Grozījums Nr.    54

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) jaunu pārrobežu vai starpnozaru sadarbspējas risinājumu izstrādi, ieviešanu, industrializāciju, ekspluatāciju un atkalizmantošanu;

(b) jaunu pārrobežu vai starpnozaru sadarbspējas sistēmu un risinājumu izstrādi, ieviešanu, industrializāciju, ekspluatāciju un atkalizmantošanu;

Grozījums Nr.    55

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) ierosināto vai pieņemto Savienības tiesību aktu ietekmes uz IKT novērtēšanu;

(c) ierosināto vai pieņemto Savienības tiesību aktu ietekmes uz IKT novērtēšanu, attiecīgā gadījumā novērtējot nepieciešamību paplašināt Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) darbības jomu un pilnvaras;

Grozījums Nr.    56

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) tādu trūkumu atklāšanu tiesību aktos, kuri traucē Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu sadarbspējai;

(d) tādu trūkumu atklāšanu Savienības un valstu līmeņa tiesību aktos, kuri traucē Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu pārrobežu vai starpnozaru sadarbspējai;

Grozījums Nr.    57

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f) EIC izveidi un uzturēšanu kā instrumentu, kas sekmē esošo sadarbspējas risinājumu atkalizmantošanu un palīdz noteikt jomas, kurās risinājumu joprojām trūkst;

(f) EIC izveidi un uzturēšanu kā instrumentu, kas sekmē esošo sadarbspējas sistēmu un risinājumu atkalizmantošanu un palīdz noteikt jomas, kurās šādu sistēmu un risinājumu joprojām trūkst;

Grozījums Nr.    58

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa) publisko pakalpojumu izstrādi un sniegšanu ar samazinātiem administratīvajiem šķēršļiem un par zemākām cenām, pilnībā izmantojot e-pārvaldes un e-demokrātijas potenciālu;

Grozījums Nr.    59

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) esošo kopīgo specifikāciju un standartu izvērtēšanu, atjaunināšanu un izplatīšanu, kā arī jaunu kopīgo specifikāciju un standartu izstrādi, ieviešanu un izplatīšanu, izmantojot Savienības standartizācijas platformas un attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar Eiropas vai starptautiskajām standartizācijas organizācijām; kā arī

(g) esošo kopīgo specifikāciju un standartu izvērtēšanu, atjaunināšanu un izplatīšanu, kā arī jaunu kopīgo specifikāciju un atvērtu standartu izstrādi, ieviešanu un izplatīšanu, izmantojot Savienības standartizācijas platformas un attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar Eiropas vai starptautiskajām standartizācijas organizācijām, tostarp attiecībā uz datu pārraides, apstrādes un glabāšanas drošību; kā arī

Grozījums Nr.    60

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h) tādu mehānismu izstrādi, kuri ļauj novērtēt un kvantificēt sadarbspējas risinājumu sniegtās priekšrocības.

(h) tādu mehānismu izstrādi, kuri ļauj novērtēt un kvantificēt sadarbspējas sistēmu un risinājumu sniegtās priekšrocības.

Grozījums Nr.    61

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha) tādas virtuālas vienas pieturas aģentūras uzturēšanu un popularizēšanu, kas darbotos kā piekļuves un diskusiju platforma, kurā apspriest labāko programmas ISA 2 radīto praksi, un palīdzētu izplatīt kopīgās drošības un drošuma sistēmas un izstrādātos un izmantojamos risinājumus, tādējādi novēršot pārklāšanos;

Grozījums Nr.    62

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – hb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(hb) tādas kopējas krātuves izveidi, kurā glabātos atkārtoti izmantojami risinājumi un standarti, kas ir pieejami publiskās pārvaldes iestādēm, kuras vēlas tos pieņemt vai iekļaut kā savu turpmāko projektu elementu, vai arī uzņēmumiem, kuri vēlas īstenot tos savā tirgus piedāvājumā, tā lai visās konkrētajās nozarēs tiktu panākta maksimāli iespējamā sadarbspēja;

Grozījums Nr.    63

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – hc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(hc) to, lai uzņēmumi un iedzīvotāji varētu atkārtoti izmantot datus lietderīgā un praktiskā veidā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp tiesību aktiem par datu aizsardzību;

Grozījums Nr.    64

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – hd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(hd) tādu mehānismu izstrādi, kas ļaus publiskās pārvaldes iestādēm, iedzīvotājiem un uzņēmumiem aizsargāt privātumu un drošību;

Grozījums Nr.    65

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Turklāt programma ISA2 var būt "risinājumu inkubators", kas ļauj izmēģināt sadarbspējas risinājumus, un arī "risinājumu tilts", kas ļauj izmantot esošos sadarbspējas risinājumus.

Turklāt programma ISA 2 var būt "risinājumu inkubators", kas ļauj izmēģināt sadarbspējas risinājumus, un arī "risinājumu tilts", kas ļauj izmantot, izstrādāt vai atbalstīt esošos sadarbspējas risinājumus, kā arī sniegt informāciju un apmācību par sadarbspējas risinājumu nozīmi un to pielietošanu visā Savienībā.

Grozījums Nr.    66

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Līdz …* Komisija izstrādā komunikācijas un apmācības stratēģiju, ar ko tiek uzlabota informēšana un palielināta izpratne par programmu ISA 2 un tās priekšrocībām, jo īpaši orientējoties uz iedzīvotājiem un MVU, un tiek izmantota lietotājam draudzīga valoda un infografika programmas ISA 2 tīmekļa vietnē.

 

_____________

 

* 6 mēneši pēc šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr.    67

Lēmuma priekšlikums

4. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) ir lietderīga un pamatota uz identificētām vajadzībām;

(a) tiek izraudzīta, balstoties uz lietderību un prioritātēm, kā arī pamatota uz identificētām vajadzībām un programmas ISA 2 mērķiem;

Grozījums Nr.    68

Lēmuma priekšlikums

4. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) atbilst šādiem principiem:

(b) atbilst šādiem principiem:

- subsidiaritāte un proporcionalitāte,

- subsidiaritāte un proporcionalitāte,

 

- uzsvars uz galalietotājiem, jo īpaši uz iedzīvotāju un MVU vajadzībām,

- uzsvars uz lietotāju,

- uzsvars uz lietotāju,

- iekļautība un pieejamība,

- iekļautība un pieejamība,

- drošība un privātums,

- drošība, privātuma ievērošana un augsts datu aizsardzības līmenis,

 

- privātuma aizsardzība pēc noklusējuma un integrēta privātuma aizsardzība,

- daudzvalodība,

- daudzvalodība,

- administratīvā vienkāršošana,

- administratīvā vienkāršošana un modernizēšana,

- pārredzamība,

- pārredzamība,

- informācijas saglabāšana,

- informācijas saglabāšana,

- atklātums,

- atklātums,

- atkalizmantojamība,

- atkalizmantojamība,

- tehniskā neitralitāte un pielāgojamība; kā arī

- tehniskā neitralitāte, risinājumi, kas pēc iespējas lielākā mērā atbilst nākotnes vajadzībām, un pielāgojamība, kā arī tīkla neitralitāte,

- efektivitāte un rezultativitāte,

- efektivitāte un rezultativitāte,

 

- daudzkanālu sistēma, jo īpaši saglabājot iespēju piekļūt pakalpojumiem ne vien ar elektroniskajiem līdzekļiem, bet arī ar tradicionālajiem līdzekļiem, un tehniskā atbalsta pieejamība, ja tiek izmantoti elektroniskie līdzekļi.

Grozījums Nr.    69

Lēmuma priekšlikums

4. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) to var pielāgot jauniem uzdevumiem un iespējām; kā arī

Grozījums Nr.    70

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Darbības, ko īsteno kā projektus, attiecīgā gadījumā sastāv no šādiem posmiem:

Darbības, ko īsteno kā projektus, sastāv no šādiem posmiem:

Grozījums Nr.    71

Lēmuma priekšlikums

5.pants – 2. punkts – 1. daļa – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

uzraudzība un kontrole.

uzraudzība, kontrole un paveiktā novērtējums.

Grozījums Nr.    72

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Konkrētu projektu posmus nosaka un konkretizē tad, kad darbību iekļauj pastāvīgajā darba programmā.

Konkrētu projektu posmus var noteikt un konkretizēt tad, kad darbību iekļauj pastāvīgajā darba programmā. Ir jābūt iespējai pārtraukt projektu jebkurā laikā, ja tas vairs nav vajadzīgs vai netiek uzskatīts par efektīvu.

Pamatojums

Būtu jāparedz elastīgums, lai šis lēmums neierobežotu risinājuma izstrādi.

Grozījums Nr.    73

Lēmuma priekšlikums

6. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. pants

6. pants

Īstenošanas noteikumi

Atbilstības un atlases kritēriji

1. Programmas ISA2 īstenošanā pietiekami ņem vērā Eiropas sadarbspējas stratēģiju, Eiropas sadarbspējas satvaru un to turpmākos atjauninājumus.

1. Pieteikumiem finansējuma saņemšanai no programmu ISA 2 tiek piemēroti šādi atbilstības kritēriji:

 

(a) lai nodrošinātu dalībvalstu un Savienības informācijas sistēmu sadarbspēju, pieteikumu iesniedzējiem jānorāda konkrēti sadarbspējas risinājumi, atsaucoties uz spēkā esošiem un jauniem Savienības standartiem vai publiski pieejamām vai atklātām specifikācijām par informācijas apmaiņu un pakalpojumu integrāciju;

 

(b) lai izvairītos no dublēšanās un paātrinātu sadarbspējas risinājumu izveidi, jāņem vērā rezultāti, kuri sasniegti citās saistītās Savienības un dalībvalstu iniciatīvās, un dublējošus risinājumus nevar uzskatīt par atbilstošiem.

2. Tiek veicināta iespējami vairāku dalībvalstu iesaiste projektā. Dalībvalstis var un tiek rosinātas iesaistīties projektā jebkurā tā posmā.

2. Uz programmu ISA 2 attiecina šādus atlases kritērijus:

 

(a) tiek veicināta iespējami vairāku dalībvalstu iesaiste projektā. Dalībvalstis var un tiek rosinātas iesaistīties projektā jebkurā tā posmā un tiek arī veicināta uzņēmumu un citu organizāciju iesaiste;

 

(b) tiek veicināta visu no programmas ISA 2 līdzekļiem finansēto darbību un sadarbspējas risinājumu atkalizmantošana.

3. Lai nodrošinātu nacionālo un Savienības informācijas sistēmu sadarbspēju, sadarbspējas risinājumus nosaka, atsaucoties uz spēkā esošiem un jauniem Eiropas standartiem vai publiski pieejamām vai atklātām specifikācijām par informācijas apmaiņu un pakalpojumu integrāciju.

 

4. Sadarbspējas risinājumu izveidē vai pilnveidē pēc iespējas izmanto vai ievēro pieredzes apmaiņu, kā arī labākās prakses apmaiņu un veicināšanu. Tiek veicināta pieredzes un labākās prakses apmaiņa starp visām ieinteresētajām personām, kā arī sabiedriskās apspriešanas.

 

5. Lai izvairītos no dublēšanās un paātrinātu sadarbspējas risinājumu izveidi, attiecīgā gadījumā ņem vērā rezultātus, kuri sasniegti citās saistītās Savienības un dalībvalstu iniciatīvās.

 

6. Programmas ISA nodrošināto sadarbspējas risinājumu īstenošanu attiecīgā gadījumā veic, ievērojot EIRA.

 

7. Sadarbspējas risinājumus un to atjauninājumus iekļauj EIC un attiecīgā gadījumā dara pieejamus atkalizmantošanai Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm.

 

8. Komisija saskaņā ar 7. pantu izveidotās pastāvīgās darba programmas īstenošanas gaitā periodiski uzrauga sadarbspējas risinājumu īstenošanu un atkalizmantošanu Savienībā.

 

9. Lai panāktu pēc iespējas lielāku sinerģiju un nodrošinātu komplementārus un apvienotus centienus, darbības attiecīgā gadījumā ir koordinējamas ar citām saistītām Savienības iniciatīvām.

 

10. Attiecīgā gadījumā veicina visu no programmas ISA2 līdzekļiem finansēto darbību un sadarbspējas risinājumu atkalizmantošanu.

 

Grozījums Nr.    74

Lēmuma priekšlikums

6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a pants

 

Īstenošanas noteikumi

 

1. Atbilstīgi tiek ņemti vērā Eiropas sadarbspējas stratēģija, Eiropas sadarbspējas satvars un to turpmākās izpausmes.

 

2. Sadarbspējas risinājumu izveidē vai pilnveidē pēc iespējas izmanto vai ievēro pieredzes apmaiņu, kā arī labākās prakses apmaiņu un veicināšanu. Turklāt pienācīgi tiek ņemta vērā sadarbspējas risinājumu ietekme uz privātumu un datu aizsardzību. Tiek veicināta un ar atbilstīgiem līdzekļiem, piemēram, piemēram, ar virtuālu krātuvi, sekmēta pieredzes un labākās prakses apmaiņa starp visām ieinteresētajām personām, kā arī attiecīgas sabiedriskās apspriešanas. Īpašu uzmanību pievērš dalībvalstu iesaistei, nodrošinot sadarbību ar valstu ekspertiem sadarbspējas jomā.

 

3. Attiecīgā gadījumā EIRA vada programmā ISA 2 izmantoto sadarbspējas risinājumu īstenošanu.

 

4. Tādēļ sadarbspējas risinājumus un to atjauninājumus iekļauj EIC un dara pieejamus atkalizmantošanai Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm.

 

5. Komisija saskaņā ar 7. pantu izveidotās pastāvīgās darba programmas īstenošanas gaitā vismaz reizi gadā pārbauda sadarbspējas risinājumu īstenošanu un atkalizmantošanu Savienībā un informē Eiropas Parlamentu par šīs pārbaudes rezultātiem.

 

6. Programmas ISA 2 īstenošana sniedz ieguldījumu arī Komisijas digitālās programmas īstenošanā.

 

7. Lai panāktu pēc iespējas lielāku sinerģiju un nodrošinātu komplementārus un apvienotus centienus, darbības attiecīgā gadījumā ir koordinējamas ar citām saistītām Savienības iniciatīvām.

 

8. Komisija saved kopā attiecīgās ieinteresētās personas nolūkā savstarpēji un ar Komisiju apmainīties viedokļiem par jautājumiem, uz kuriem attiecas programma. Šajā sakarībā Komisija organizē konferences, darbseminārus un citas sanāksmes, izmanto elektroniskās interaktīvās platformas un var izmantot citus saziņas līdzekļus, ko tā uzskata par atbilstīgiem.

 

9. Attiecīgā gadījumā un ja tas ir iespējams, darbībām un sadarbspējas risinājumiem, kas ietver personas datu apstrādi, veic iepriekšēju datu aizsardzības ietekmes novērtējumu.

 

10. Pamatotos gadījumos sadarbspējas risinājumu pārvaldību var veikt kopīgi ar bezpeļņas organizācijām, darbojoties Komisijas pārraudzībā, un programmas ISA 2 finansētās darbības var būt tieši saistītas ar darbībām, kas paplašina tās darbības jomu, tādējādi dodot labumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem un attiecīgā gadījumā izmantojot citus Eiropas strukturālajos un investīciju fondos pieejamus finansējuma avotus.

Grozījums Nr.    75

Lēmuma priekšlikums

6.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.b pants

 

Deleģētie akti

 

Ja nepieciešams papildināt 6. un 6.a pantā noteiktos atbilstības un atlases kritērijus, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz grozīšanu, precizēšanu vai jaunu kritēriju un noteikumu pievienošanu.

Grozījums Nr.    76

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Uzsākot programmu ISA2, Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem izveido un vismaz reizi gadā groza pastāvīgo darba programmu, lai varētu īstenot darbības visā šā lēmuma piemērošanas periodā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Uzsākot programmu ISA 2, Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem izveido un, ja tas ir noteikti nepieciešams, vismaz reizi gadā groza pastāvīgo darba programmu, lai varētu īstenot darbības visā šā lēmuma piemērošanas periodā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Pastāvīgo darba programmu izmanto, lai noteiktu, dokumentētu, atlasītu, plānotu, īstenotu un izvērtētu 5. pantā minētās darbības un noteiktu prioritātes, kā arī lai izplatītu darbības rezultātus.

Pastāvīgo darba programmu izmanto, lai noteiktu, dokumentētu, atlasītu, plānotu, īstenotu un izvērtētu 5. pantā minētās darbības un noteiktu prioritātes, tostarp 5. panta 3. punktā minētos papildpasākumus, nodrošinot visplašāko un iekļaujošāko līdzdalību atbilstīgi 6. pantā izklāstītajiem atbilstības un atlases kritērijiem, kā arī lai popularizētu darbības rezultātus un darītu tos zināmus Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr.    77

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Lai darbību varētu iekļaut pastāvīgajā darba programmā, tai jāatbilst vairākiem noteikumiem un pieņemamības kritērijiem. Minētie noteikumi un kritēriji, kā arī visi to grozījumi ir pastāvīgās darba programmas neatņemama daļa.

2. Lai darbību varētu iekļaut pastāvīgajā darba programmā, tai jāatbilst vairākām administratīvajām procedūrām, ar ko nosaka piemērojamos mērķus. Minētās administratīvās procedūras, kā arī visi to grozījumi ir pastāvīgās darba programmas neatņemama daļa.

Grozījums Nr.    78

Lēmuma priekšlikums

10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2. Pilnvaras pieņemt 6.b  pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 4 gadu laikposmu no 2016. gada 1. janvāra.

 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 6.b  pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

5. Saskaņā ar 6.b pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    79

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija katru gadu ziņo ISA2 komitejai par programmas īstenošanu.

2. Komisija katru gadu ziņo ISA 2 komitejai, Eiropas Parlamenta kompetentajai komitejai vai komitejām, Padomei un Reģionu komitejai par programmas ISA 2 īstenošanu, sadarbspējas risinājumu atkalizmantošanu Savienībā un par tās darbības rādītāju novērtējumu.

 

Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja vai komitejas var uzaicināt Komisiju ziņot par programmas ISA 2 īstenošanu un atbildēt uz komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

Grozījums Nr.    80

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Par programmu sagatavo starpposma novērtējumu un galīgo novērtējumu un to rezultātus dara zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei attiecīgi līdz 2018. gada 31. decembrim un 2021. gada 31. decembrim. Šai kontekstā Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja var aicināt Komisiju iesniegt novērtējuma rezultātus un atbildēt uz deputātu uzdotajiem jautājumiem.

3. Par programmu ISA 2 sagatavo starpposma novērtējumu un galīgo novērtējumu, katru no tiem papildinot ar izsmeļošu ietekmes novērtējumu, un to rezultātus dara zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei attiecīgi līdz 2018. gada 31. decembrim un 2021. gada 31. decembrim. Šai kontekstā Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja vai komitejas var aicināt Komisiju iesniegt novērtēšanas rezultātus un atbildēt uz tās/ to locekļu uzdotajiem jautājumiem.

Grozījums Nr.    81

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 3. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Saistībā ar visām attiecīgajām darbībām un sadarbspējas risinājumiem, kas ietver personas datu apstrādi, programmas ISA 2 starpposma un galīgajā novērtējumā ietver analīzi par atbilstību Savienības tiesību aktiem, kas saistīti ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Grozījums Nr.    82

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Novērtēšanā skata tādus jautājumus kā programmas darbību būtiskums, efektivitāte, rezultativitāte, lietderība, ilgtspēja un saskaņotība. Galīgajā novērtējumā apskata arī to, kādā mērā programma ir sasniegusi savu mērķi.

4. Novērtēšanā skata tādus jautājumus kā programmas darbību būtiskums, efektivitāte, rezultativitāte, lietderība, tostarp iedzīvotāju un uzņēmumu apmierinātība, kā arī ilgtspēja un saskaņotība ar programmas ISA 2 darbībām. Turklāt tiek pārbaudīta saskaņotība, sinerģija un papildināmība ar citām Savienības programmām, jo īpaši ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI). Galīgajā novērtējumā apskata arī to, kādā mērā programma ir sasniegusi savu mērķi. Īpaša uzmanība tiek veltīta vajadzībām, kuras izteikuši šīs programmas lietotāji.

Grozījums Nr.    83

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Programmas rezultātus vērtē pēc tā, kā sasniegts 1. pantā noteiktais mērķis, un pēc tā, kādas ir pastāvīgajā darba programmā ietvertās darbības. Mērķa sasniegšanu mēra pēc būtiskāko sadarbspēju veicinošo faktoru skaita, kā arī pēc atbalsta instrumentu skaitu, kuri ir nodrošināti Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm un kurus tās lieto. Programmas rezultātu un ietekmes mērījumu rādītājus definē pastāvīgajā darba programmā.

5. Programmas ISA 2 rezultātus vērtē pēc tā, kā sasniegti 1. panta 2. punktā noteiktie mērķi un 6. pantā paredzētie atbilstības un atlases kritēriji. Mērķa sasniegšanu jo īpaši mēra pēc būtiskāko sadarbspēju veicinošo faktoru un atbalsta instrumentu skaita, kuri ir nodrošināti Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm un kurus tās lieto.

Grozījums Nr.    84

Lēmuma priekšlikums

11. pants–- 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Komisija nosaka rādītājus, ar kuriem mērīt programmas ISA 2 rezultātus un ietekmi.

 

Šajos rādītājos ņem vērā 6. pantā noteiktos atbilstības un atlases kritērijus.

Grozījums Nr.    85

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Novērtējumos izskata arī ieguvumus no darbībām par labu Savienības kopīgās politikas attīstībai, apzina iespējamo uzlabojumu jomas un pārliecinās, vai pastāv sinerģija ar citām Savienības iniciatīvām pārrobežu vai starpnozaru sadarbspējas jomā un Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu modernizācijas jomā.

6. Novērtējumos izskata arī ieguvumus no darbībām par labu Savienības kopīgās politikas attīstībai, apzina iespējamo uzlabojumu jomas un pārliecinās, vai pastāv sinerģija ar citām Savienības iniciatīvām pārrobežu vai starpnozaru sadarbspējas jomā un Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu modernizācijas, vienkāršošanas un efektivitātes jomā.

Grozījums Nr.    86

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija arī izvērtē programmas ISA 2 mērķu un pasākumu būtiskumu vietējām un reģionālajām iestādēm, lai uzlabotu publiskās pārvaldes sadarbspēju un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas efektivitāti.

Grozījums Nr.    87

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Programmas ISA2 novērtējumā attiecīgā gadījumā iekļauj šādu informāciju:

8. Programmas ISA 2 novērtējumā iekļauj šādu informāciju:

Grozījums Nr.    88

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) kvantificējami ieguvumi, ko sadarbspējas risinājumi dod, saistot IKT ar lietotāju vajadzībām;

(a) kvantificējami un kvalificējami ieguvumi, kā arī izmaksu ietaupījumi, ko sadarbspējas risinājumi dod, saistot IKT ar lietotāju un galalietotāju, jo īpaši iedzīvotāju un MVU, vajadzībām;

Grozījums Nr.    89

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 8. punkts –b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) uz IKT balstītu sadarbspējas risinājumu kvantificējamā pozitīvā ietekme.

(b) uz IKT balstītu sadarbspējas risinājumu kvantificējamā un kvalificējamā ietekme, jo īpaši uz publiskās pārvaldes iestādēm, iedzīvotājiem un MVU.

Grozījums Nr.    90

Lēmuma priekšlikums

13. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot citas Savienības politikas jomas, sadarbspējas risinājumus, kuri izveidoti vai darbojas saskaņā ar programmu ISA2, var izmantot ārpussavienības iniciatīvās nekomerciāliem nolūkiem, ciktāl nerodas papildu izmaksas Savienības vispārējam budžetam un netiek apdraudēts sadarbspējas risinājuma galvenais Savienības mērķis.

Neskarot citas Savienības politikas jomas un ievērojot 6. pantā noteiktos atbilstības un atlases kritērijus, sadarbspējas risinājumus, kuri izveidoti vai darbojas saskaņā ar Programmu ISA 2, var izmantot ārpussavienības iniciatīvās nekomerciāliem nolūkiem, ciktāl nerodas papildu izmaksas Savienības vispārējam budžetam un netiek apdraudēts sadarbspējas risinājuma galvenais Savienības mērķis.

Grozījums Nr.    91

Lēmuma priekšlikums

13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

13.a pants

 

Datu aizsardzība

 

Saskaņā ar ISA 2 programmu izstrādātie, vispāratzītie un izmantotie risinājumi, tostarp jebkāda veida sadarbība ar trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas ietver personas datu apstrādi, stingri atbilst Savienības tiesību aktiem attiecībā uz fizisku personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Referents atzinīgi vērtē šo Komisijas priekšlikumu, ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (ISA2).

Kopš 1995. gada, kad tā sāka programmu datu apmaiņai starp iestādēm (IDA), Komisija kopīgi ar dalībvalstīm ir veicinājusi risinājumus, kas ļauj iestādēm apmainīties ar pārvaldi saistītajiem datiem gan savā starpā, gan ar ES iestādēm.

Šajā jaunākajā lēmumā tiek izmantota līdzšinējā pieeja, ko vislabāk parāda joprojām spēkā esošā programma ISA Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai, vienlaikus iezīmējot jauna posma sākumu, kurā būs jāņem vērā tehnoloģiju attīstība, pārvaldes iestāžu un iedzīvotāju jaunās vajadzības, kā arī jaunās iespējas, ko sniedz mākoņdatošana.

Tas, ka ISA2 programma ir vērsta uz uzņēmumiem un iedzīvotājiem, liecina par nozīmīgu sākumpunktu un norāda, ka Komisija, nosakot piemērojamos īstenošanas un vērtēšanas kritērijus, nevar ņemt vērā tikai piedāvājuma puses dimensiju, bet, tieši pretēji, tai būs jāuzsver pieprasījuma puses dimensija, tas ir, spēju modernizēt publisko sektoru, lai tas daudz efektīvāk un lietderīgāk reaģētu uz pilsoniskās sabiedrības vajadzībām.

Sadarbspēja arvien vairāk palielina publisko pakalpojumu iespējamo kvalitāti un rada vidi, kurā uzņēmumi var kļūt vēl konkurētspējīgāki un iedzīvotāji — pilnīgāk apmierināt savas vajadzības. Tas ir spēcīgs atbalsts Eiropas izaugsmes un nodarbinātības stratēģijai.

ISA2 programma ir saskaņota ar citām iniciatīvām, kas palīdz publiskās pārvaldes iestādēm Eiropā modernizēt savu darbību un gūt priekšrocības neatkarīgi no tā, vai tās cenšas uzlabot ekonomikas vispārējo konkurētspēju vai cilvēku dzīves kvalitāti.

Tādējādi tā ir viena no digitālā vienotā tirgus sastāvdaļām un vērsta uz vērienīgas, sociāli iekļaujošas un pasaulē plašākās Eiropas digitālās programmas īstenošanu.

Referents uzskata, ka nolūkā izmantot apspriežamā jautājuma potenciālu lielāks uzsvars ir jāliek uz programmas ekonomiskajām un sociālajām īpašumtiesībām, lai atbilstu turpmāk minētajām svarīgākajām tēmām.

1.  Vienotas semantikas izstrādāšana, lai savstarpēji saistītu publiskās pārvaldes iestādes un vienotu tās ar citām nozarēm, tādējādi radot iespēju uzlabot Eiropas ekonomikas vispārējo konkurētspēju.

2.  Risinājumu un standartu krātuves izveidošana, lai to tieši izmantotu pārvaldes iestādes vai iekļautu jaunos projektos.

3.  Vienas pieturas aģentūras izstrādāšana darbam ar paraugpraksi (Iekļaušanās platforma).

4.  Privātuma un drošības nodrošināšana, raugoties no pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju viedokļa.

5.  Procedūru vienkāršošana un veidu izpēte, kā paplašināt šīs programmas darbības jomu.

6.  Mudinājumi izstrādāt risinājumus sadarbībā ar iesaistītajām pārvaldes iestādēm divās vai vairākās dalībvalstīs.

7.  Programmas panākumu noteikšana atbilstīgi tās ietekmei un uzņēmumu un iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai.


Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ATZINUMS(*) (11.6.2015)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (ISA2) „Sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai”

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Liisa Jaakonsaari

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Šā Komisijas priekšlikuma mērķis ir izveidot programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (programma ISA2). Atzinuma sagatavotāja priekšlikumu un tā mērķi vērtē atzinīgi un uzskata, ka programma ISA2 ir vajadzīga, lai pārvarētu elektroniskos šķēršļus starp dalībvalstīm.

1. Kompetences

Parlamentā saistībā ar šo procedūru kompetences ir sadalītas starp trim komitejām, proti, ITRE komiteja ir atbildīgā komiteja, savukārt IMCO komiteja un LIBE komiteja ir iesaistītās komitejas saskaņā ar Reglamenta 54. pantu. Kamēr LIBE komitejai ir eksluzīva kompetence visos ar datu aizsardzību saistītajos jautājumos, ITRE komitejas un IMCO komitejas kompetences šā priekšlikuma jomā pārklājas un nav skaidri nodalāmas. Līdz ar to komitejas vienojās, ka katra komiteja pēc iespējas centīsies pievērsties jautājumiem, kas ir saistīti ar to pamata kompetencēm.

Tāpēc atzinuma sagatavotāja ar datu aizsardzību saistītos jautājumus nav skārusi, lai gan viņa tos uzskata par ārkārtīgi svarīgiem, bet ir tos atstājusi izskatīšanai LIBE komitejā. Tā vietā atzinuma sagatavotāja ir pievērsusies IMCO komitejas pamata kompetencēm — iekšējam tirgum un patērētājiem.

2. Iedzīvotāji un uzņēmumi

Komisijas priekšlikumā ir apgalvots, ka programma ISA2 sniedz priekšrocības ne tikai publiskās pārvaldes iestādēm, bet arī uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Tomēr atzinuma sagatavotāja uzskata, ka priekšlikuma saturā tas nav atspoguļots. Līdz ar to atzinuma sagatavotāja ir pievienojusi atsevišķus skaidrojumus un precizējumus, lai labāk atspoguļotu Komisijas noteikto mērķi:

1) noteikumu kopums, ar ko Komisijai uzliek saistības ņemt vērā sadarbspējas sociālos aspektus, ļaujot ikvienam pilnībā izmantot jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas;

2) noteikumu kopums, ar ko Komisijai uzliek saistības ņemt vērā mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu īpašo situāciju un veicināt risinājumus, kas atbilst MVU vajadzībām;

3) termina „lietotāji” definīcija: Komisijas priekšlikuma 2. pantā nav ietverta termina „lietotāji” definīcija, lai gan šis termins ir lietots vairākos, reizēm atšķirīgos, kontekstos. Priekšlikumā minētie tiešie lietotāji ir Eiropas publiskās pārvaldes iestādes, savukārt ISA2 netiešie (gala) lietotāji ir iedzīvotāji un uzņēmumi. Termins „uzsvars uz lietotāju” attiecas uz šo pēdējo grupu. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka nekonsekvents terminoloģijas lietojums ir radījis atsevišķas neskaidrības un ir vajadzīgs precizējums.

3. Citi jautājumi

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka trūkst informācijas par to, kādas ir programmas ISA2 priekšrocības un kāpēc šāda programma ir vajadzīga. Tāpēc viņa 3. pantā ir iekļāvusi noteikumu, ar ko Komisijai uzliek pienākumu izstrādāt komunikācijas stratēģiju nolūkā informēt un veidot izpratni par ISA un tās priekšrocībām.

Turklāt atzinuma sagatavotāja ir papildinājusi 4. pantā izklāstītos vispārīgos principus, uzsverot vajadzību rast nākotnē ilgtspējīgu risinājumu. Viņa arī uzskata, ka vajadzības gadījumā ir jāsniedz tehnisks atbalsts iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kad viņi lieto sadarbspējas risinājumus. Turklāt arī turpmāk ir jābūt iespējai izmantot tradicionālos pakalpojumu piekļuves līdzekļus, nevis tikai tos, kas pieejami tiešsaistē.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par programmas ISA2 īstenošanas uzraudzību, kā arī noteikumus par tās novērtēšanu, kā tas izklāstīts 11. pantā. Tomēr atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Eiropas Parlaments kā viens no likumdevējiem arī ir jāiesaista novērtēšanas procesa īstenošanā.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.     1

Lēmuma priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Savienības līmenī sadarbspēja sekmē politikas veiksmīgu īstenošanu. Sadarbspēja īpaši nepieciešama turpmāk minēto rīcībpolitiku efektīvai un rezultatīvai īstenošanai.

(4) Savienības līmenī sadarbspēja var sekmēt tādas politikas veiksmīgu īstenošanu, kam ir atbilstīga pārrobežu dimensija. Sadarbspēja īpaši nepieciešama turpmāk minēto rīcībpolitiku efektīvai un rezultatīvai īstenošanai.

Pamatojums

Sadarbspēja nebūtu jāuzskata par pašmērķi, bet par līdzekli lielākas efektivitātes nodrošināšanai gadījumos, kad pastāv skaidri izteikta vajadzība un nepārprotams pieprasījums no attiecīgo lietotāju puses. Ir īpaši svarīgi, lai sadarbspēja netiktu nodrošināta tādu sistēmu gadījumā, kas ir novecojušas, liekas vai modernizējamas. Sadarbspējas nozīmei vajadzētu būt otršķirīgai un galvenā uzmanība būtu jāvelta dalībvalstu pārvaldības un publiskās pārvaldes sistēmu digitalizācijai un modernizācijai.

Grozījums Nr.     2

Lēmuma priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) To nodrošina tādu Eiropas IKT sistēmu darbība, kuras aptver visas dalībvalstis un atbalsta sadarbspējīgus uzņēmējdarbības pakalpojumus, kurām finansējumu piešķir programmu “Fiscalis 2013” un “Muita 2013” ietvaros un kuras ievieš un izmanto Komisija un publiskās pārvaldes iestādes. Instrumenti, kas izveidoti, īstenojot programmas “Fiscalis 2013” un “Muita 2013”, ir pieejami apmaiņai un atkalizmantošanai citās politikas jomās.

(9) To nodrošina tādu Eiropas IKT sistēmu darbība, kuras aptver visas dalībvalstis un atbalsta sadarbspējīgus uzņēmējdarbības pakalpojumus, kurām finansējumu piešķir programmu “Fiscalis 2013” un “Muita 2013” ietvaros un kuras ievieš un izmanto Komisija un publiskās pārvaldes iestādes. Instrumenti, kas izveidoti, īstenojot programmas “Fiscalis 2013” un “Muita 2013”, ir pieejami apmaiņai un atkalizmantošanai citās politikas jomās. Turklāt dalībvalstis Padomes secinājumos par ES Muitas savienības pārvaldības forumu ir paudušas apņemšanos izstrādāt stratēģiju par kopīgi pārvaldītām un ekspluatētām IT sistēmām visās ar muitu saistītās jomās.

Grozījums Nr.     3

Lēmuma priekšlikums

14. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) IKT standartizācijas jomā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1025/2012 norādīta atsauce uz sadarbspēju kā standartizācijas būtisku rezultātu.

(14) IKT standartizācijas jomā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1025/2012 norādīta atsauce uz sadarbspēju kā standartizācijas būtisku rezultātu. Izstrādājot standartus Programmas ISA2 ietvaros, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 922/2009/EK17a, īpaša uzmanība būtu jāpievērš noteikumiem par sociālās un sabiedriskās darbības jomas ieinteresēto personu iesaistīšanu, kā tas paredzēts minētajā regulā.

 

___________________

 

17a Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Lēmums Nr. 922/2009/EK par Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumiem (ISA). OV L 260, 3.10.2009., 20. lpp.

Grozījums Nr.     4

Lēmuma priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Publiskā iepirkuma jomā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 28. marta Direktīvas 2014/25/ES19, 2014/24/ES20 un 2014/23/ES21 prasa dalībvalstīm ieviest elektronisko iepirkumu. Direktīvās noteikts, ka līdzekļi un iekārtas, kas izmantojami saziņai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem, kā arī to tehniskie parametri ir savietojami ar vispārēji izmantotiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju produktiem. Turklāt Direktīva 2014/55/ES22 par elektronisko rēķinu sagatavošanu publiskā iepirkuma jomā, ko Parlaments pieņēma 2014. gada 11. martā, paredz Eiropas standartu izstrādi attiecībā uz elektronisko rēķinu sagatavošanu publiskā iepirkuma jomā, lai nodrošinātu elektronisko rēķinu sagatavošanas sistēmu sadarbspēju ES.

(16) Publiskā iepirkuma jomā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 28. marta Direktīvas 2014/25/ES19, 2014/24/ES20 un 2014/23/ES21 prasa dalībvalstīm ieviest elektronisko iepirkumu, lai publiskā iepirkuma procedūras padarītu efektīvākas un pārredzamākas. Direktīvās noteikts, ka līdzekļi un iekārtas, kas izmantojami saziņai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem, kā arī to tehniskie parametri ir savietojami ar vispārēji izmantotiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju produktiem. Tas nodrošina milzīgus budžeta līdzekļu ietaupījumus un līdzvērtīgus konkurences apstākļus, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un uzņēmējiem. Turklāt Direktīva 2014/55/ES22 par elektronisko rēķinu sagatavošanu publiskā iepirkuma jomā, ko Parlaments pieņēma 2014. gada 11. martā, paredz Eiropas standartu izstrādi attiecībā uz elektronisko rēķinu sagatavošanu publiskā iepirkuma jomā, lai nodrošinātu elektronisko rēķinu sagatavošanas sistēmu sadarbspēju ES.

__________________

__________________

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK. OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK. OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK. OV L 94, 28.3.2014., 65.–242. lpp.

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK. OV L 94, 28.3.2014., 65.–242. lpp.

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu. OV L 94, 28.3.2014., 1.–64. lpp.

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu. OV L 94, 28.3.2014., 1.–64. lpp.

22Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/55/ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās. OV L 133, 6.5.2014., 1. lpp.

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/55/ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās. OV L 133, 6.5.2014., 1. lpp.

Grozījums Nr.     5

Lēmuma priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a) Lēmuma 4. un 16. apsvērumā minētās politikas jomas liecina par to, cik būtiski ir tas, lai ar sadarbspēju un tās iespējamo pielietojumu saistītā politika pēc iespējas efektīvākajā un tiešākajā veidā būtu saskaņota Savienības līmenī. Lai Savienībā likvidētu sadrumstalotību sadarbspējas jomā, būtu jāveicina vienota izpratne par sadarbspēju Savienībā un holistiska pieeja sadarbspējas risinājumiem.

Grozījums Nr.     6

Lēmuma priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Politiskā līmenī Padome vairākkārt ir aicinājusi nodrošināt vienmērīgi labāku sadarbspēju Eiropā un turpināt centienus, lai modernizētu Eiropas publiskās pārvaldes iestādes. Eiropadome 2013. gada 24. un 25. oktobrī pieņēma secinājumus, kuros tika uzsvērts, ka publiskās pārvaldes iestāžu modernizācija būtu jāturpina, nekavējoties ieviešot uz sadarbspēju balstītus pakalpojumus, piemēram, e-pārvaldi, e-veselību, e-rēķinus un e-iepirkumu.

(18) Politiskā līmenī Padome vairākkārt ir aicinājusi nodrošināt vienmērīgi labāku sadarbspēju Eiropā un turpināt centienus, lai modernizētu Eiropas publiskās pārvaldes iestādes. Eiropadome 2013. gada 24. un 25. oktobrī pieņēma secinājumus, kuros tika uzsvērts, ka publiskās pārvaldes iestāžu modernizācija būtu jāturpina, nekavējoties ieviešot uz sadarbspēju balstītus pakalpojumus, piemēram, e-pārvaldi, e-veselību, e-rēķinus un e-iepirkumu. Dalībvalstu apņemšanās ir būtiska, lai nodrošinātu strauju sadarbspējīgas e-sabiedrības izveidi Savienībā un valsts pārvaldes iestāžu iesaistīšanos nolūkā mudināt izmantot tiešsaistes procedūras. Turklāt, lai izveidotu efektīvāku, vienkāršotu un lietotājiem draudzīgu e-pārvaldi, ir nepieciešamas nozīmīgas izmaiņas Eiropas publiskās pārvaldes iestādēs, nodrošinot, ka dalībvalstis sniedz atbalstu un uzņemas lielākas saistības. Lai veicinātu uzņēmumu un iedzīvotāju uzticību digitālajiem pakalpojumiem, izšķiroša nozīme ir efektīviem publiskajiem pakalpojumiem tiešsaistē.

Grozījums Nr.     7

Lēmuma priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Vienas nozares sadarbspējas perspektīva ir saistīta ar risku, ka atšķirīgu vai nesaderīgu risinājumu pieņemšana dalībvalstu vai nozaru līmenī radīs jaunas e-barjeras, kuras traucētu iekšējā tirgus pienācīgai darbībai un ar to saistītajām pārvietošanās brīvībām un negatīvi ietekmētu tirgu atvērtību un konkurētspēju, kā arī vispārējas nozīmes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Lai mazinātu šo risku, dalībvalstīm un Savienībai būtu jāpastiprina kopīgie centieni izvairīties no tirgus sadrumstalotības un nodrošināt pārrobežu vai starpnozaru sadarbspēju tiesību aktu īstenošanā, vienlaikus mazinot administratīvos šķēršļus un izmaksas, kā arī jāveicina kopīgi saskaņoti IKT risinājumi, nodrošinot atbilstīgu pārvaldību.

(19) Vienas nozares sadarbspējas perspektīva ir saistīta ar risku, ka atšķirīgu vai nesaderīgu risinājumu pieņemšana dalībvalstu vai nozaru līmenī radīs jaunas e-barjeras, kuras traucētu iekšējā tirgus pienācīgai darbībai un ar to saistītajām pārvietošanās brīvībām un negatīvi ietekmētu tirgu, jo īpaši publiskā iepirkuma tirgu, atvērtību un konkurētspēju, kā arī vispārējas nozīmes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tomēr ir svarīgi atzīt, ka, ņemot vērā dažādos uzdevumus, ko izvirza atšķirīgi politikas mērķi, risinājumu pieņemšanai saistībā ar sadarbspēju ir jāpiemēro mērķorientēta pieeja.

Pamatojums

Sadarbspēja nebūtu jāuzskata par pašmērķi, bet par līdzekli lielākas efektivitātes nodrošināšanai gadījumos, kad pastāv skaidri izteikta vajadzība un nepārprotams pieprasījums no attiecīgo lietotāju puses. Ir īpaši svarīgi, lai sadarbspēja netiktu nodrošināta tādu sistēmu gadījumā, kas ir novecojušas, liekas vai modernizējamas. Sadarbspējas nozīmei vajadzētu jābūt otršķirīgai un galvenā uzmanība būtu jāvelta dalībvalstu pārvaldības un publiskās pārvaldes sistēmu digitalizācijai un modernizācijai.

Grozījums Nr.     8

Lēmuma priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a) Šajā lēmumā par sadarbspējas risinājumu lietotājiem būtu jāuzskata Eiropas publiskās pārvaldes iestādes valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Iedzīvotāji un uzņēmumi ir sadarbspējas risinājumu galalietotāji (netiešie lietotāji), jo tie šos risinājumus izmanto kā publiskās pārvaldes iestāžu nodrošinātus publiskos elektroniskos pakalpojumus. Uzsvars uz lietotāju attiecas uz sadarbspējas risinājumu galalietotājiem.

Grozījums Nr.     9

Lēmuma priekšlikums

22.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22b) Pastāv risks nokļūt vecu tehnoloģiju slazdā. Sadarbspējai nevajadzētu būt pašmērķim, bet tai būtu jāsekmē pašreizējie centieni modernizēt pārvaldību un publisko pārvaldi. Programmā ISA2 būtu jāparedz iespēja pielāgoties turpmākai tehnoloģiskajai attīstībai un nodrošināt atklātu un elastīgu pieeju, lai spētu reaģēt uz jaunu uzņēmējdarbības modeļu un tādu jaunizveidotu uzņēmumu vajadzībām, kuri radīs darbvietas jauniešiem.

Grozījums Nr.     10

Lēmuma priekšlikums

23. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Risinājumiem, kurus izveido vai izmanto šajā programmā ISA2, cik vien iespējams jāveido daļa no konsekventas pakalpojumu sistēmas, kas atvieglo mijiedarbību starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kā arī nodrošina, atvieglo un dod iespējas īstenot pārrobežu vai starpnozaru sadarbspēju.

(23) Risinājumiem, kurus izveido vai izmanto šajā programmā ISA2, cik vien iespējams jāveido daļa no konsekventas pakalpojumu sistēmas, kas atvieglo mijiedarbību starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kā arī nodrošina, atvieglo un dod iespējas īstenot pārrobežu vai starpnozaru sadarbspēju. Šādiem risinājumiem būtu jāsniedz skaidra pievienotā vērtība tādā ziņā, ka tiek atvieglināta vai nodrošināta pārrobežu vai starpnozaru sadarbspēja. Dalībvalstīm un Komisijai kopīgi būtu jāievieš mērķorientētas programmas, ar kurām nodrošinātu, ka, izstrādājot sadarbspējas sistēmas, vajadzības gadījumā pienācīgi tiek īstenotas politikas nostādnes ar pārrobežu vai starpnozaru dimensiju.

Grozījums Nr.     11

Lēmuma priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a) Lai Programmai ISA2 būtu īstena Savienības līmeņa pievienotā vērtība, tās īstenošanas galvenajiem pīlāriem vajadzētu būt principam „tikai vienreiz” attiecībā uz būtisko datu reģistrāciju, kā arī “digitāls pēc noklusējuma” un “atklāto datu” principam, kas būtu daļa no visaptverošas stratēģijas, ar ko izveidot digitālu vidi publisko pakalpojumu sniegšanai Savienībā.

Grozījums Nr.     12

Lēmuma priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu jāgūst labums arī no kopīgiem, atkalizmantojamiem un sadarbspējīgiem apkalpošanas risinājumiem, kurus nodrošina procesu labāka integrācija un datu apmaiņa starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm tehniskā un administratīvā līmenī.

(24) Iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu jāgūst labums arī no kopīgiem, atkalizmantojamiem un sadarbspējīgiem apkalpošanas risinājumiem, kurus nodrošina procesu labāka integrācija un datu apmaiņa starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm tehniskā un administratīvā līmenī. Būtu jāveicina principa „tikai vienreiz” piemērošana, lai valsts pārvaldes iestādēm datus sniegtu tikai vienreiz nolūkā samazināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem uzlikto administratīvo slogu. Turklāt, lai iedzīvotāji uzticētos e-pakalpojumiem, būtu jāveicina risinājumi, ar kuriem panāk drošu komunikāciju, jo īpaši izmantojot e-autentifikāciju un kodēšanu.

Grozījums Nr.     13

Lēmuma priekšlikums

24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24a) Lai iedzīvotāji un uzņēmumi varētu pilnībā izmantot programmas sniegtās iespējas, būtu jāuzsver, ka Savienības prioritāte joprojām ir e-prasmju veicināšana un ka IKT izmantošana un prasmes būtu jāatbalsta katrā tradicionālās un profesionālās izglītības posmā.

Grozījums Nr.     14

Lēmuma priekšlikums

25. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25) Programmai ISA2 jābūt Savienības publiskā sektora modernizēšanas instrumentam.

(25) Programma ISA2 ir viens no daudziem Savienības publiskā sektora modernizēšanas veicinātājinstrumentiem. Eiropas publisko pārvaldes iestāžu modernizēšana un to sadarbspējas uzlabošana ir priekšnoteikums digitālā vienotā tirgus izveides pabeigšanai, kā rezultātā tiks modernizētas tradicionālās rūpniecības nozares, un ir aplēsts, ka tādējādi ik gadu tiks nodrošināta papildu izaugsme EUR 500 miljardu apmērā, kas var dot būtisku stimulu darbvietu radīšanai Savienībā. Dalībvalstīm būtu jāturpina savu pārvaldes iestāžu modernizācija, uzlabojot darbības procesus un IKT infrastruktūru. Lēmumam vajadzētu būt saskaņā ar Komisijas apņemšanos nodrošināt Eiropas iedzīvotājiem iespēju pilnībā izmantot ieguvumus, ko sniedz sadarbspējīgi e-pakalpojumi — no e-pārvaldes līdz e-veselībai —, par prioritāti nosakot vajadzību novērst šķēršļus, tādus kā nesavienoti e-pakalpojumi, lai digitalizētu Savienības vienotā tirgus brīvības.

Grozījums Nr.     15

Lēmuma priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26) Sadarbspēja ir tieši saistīta un atkarīga no standartu un kopīgu specifikāciju izmantošanas. Programmai ISA2 būtu jāveicina un attiecīgā gadījumā jāatbalsta esošo sadarbspējas risinājumu daļēja vai pilnīga standartizācija. Tas būtu jāpanāk atbilstīgi citām standartizācijas darbībām Savienības līmenī, sadarbojoties ar Eiropas standartizācijas organizācijām un citām starptautiskām standartizācijas organizācijām.

(26) Nepietiekama sadarbspēja bieži kavē digitālo savstarpējo pakalpojumu ieviešanu un vienas pieturas aģentūru izveidi uzņēmumu un iedzīvotāju vajadzībām. Sadarbspēja ir tieši saistīta un atkarīga no atklāto standartu un kopīgu specifikāciju izmantošanas. Programmai ISA2 būtu jāveicina un attiecīgā gadījumā jāatbalsta esošo sadarbspējas risinājumu daļēja vai pilnīga standartizācija. Tas būtu jāpanāk atbilstīgi citām standartizācijas darbībām Savienības līmenī, sadarbojoties ar Eiropas standartizācijas organizācijām un citām starptautiskām standartizācijas organizācijām.

Grozījums Nr.     16

Lēmuma priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28) Regulā (ES) Nr. 1303/2013 paredzēts tematiskais mērķis “uzlabot publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālo spēju un efektīvu valsts pārvaldi”. Šai kontekstā programma ISA2 būtu jāsaskaņo ar programmām un iniciatīvām, kuras sekmē publiskās pārvaldes iestāžu modernizāciju, piemēram, ar DAE, un ar tādiem saistītiem tīkliem kā Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu tīkls (EUPAN), kā arī būtu jācenšas panākt programmas ISA2 sinerģiju ar tiem.

(28) Regulā (ES) Nr. 1303/2013 paredzēts tematiskais mērķis “uzlabot publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālo spēju un efektīvu valsts pārvaldi”. Šai kontekstā programma ISA2 būtu jāsaskaņo ar programmām un iniciatīvām, kuras sekmē publiskās pārvaldes iestāžu modernizāciju, piemēram, ar DAE, un ar tādiem saistītiem tīkliem kā Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu tīkls (EUPAN), kā arī būtu jācenšas panākt programmas ISA2 sinerģiju ar tiem. Ar šādām programmām un iniciatīvām būtu arī jānodrošina, ka Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu darbinieki saņem sadarbspējas risinājumu ieviešanai vajadzīgo apmācību un dalībvalstīm ir pieejami vajadzīgie finanšu līdzekļi un cilvēkresursi.

Grozījums Nr.     17

Lēmuma priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29) Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu sadarbspēja attiecas uz visiem pārvaldes līmeņiem, proti, Eiropas, vietējo, reģionālo un dalībvalstu līmeni. Tādēļ ir svarīgi risinājumos ņemt vērā visu pārvaldes līmeņu vajadzības un attiecīgā gadījumā arī iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzības.

(29) Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu sadarbspēja attiecas uz visiem pārvaldes līmeņiem, proti, Eiropas, vietējo, reģionālo un dalībvalstu līmeni. Tādēļ ir svarīgi risinājumos ņemt vērā visu pārvaldes līmeņu vajadzības, tostarp iedzīvotāju, uzņēmumu un citu ieinteresēto personu un jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu vajadzības, ņemot vērā to vērtīgo ieguldījumu Savienības ekonomikā.

Grozījums Nr.     18

Lēmuma priekšlikums

29.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29a) Mijiedarbība ar privāto sektoru, kā arī citām struktūrvienībām un ieinteresētajām personām jau ir pierādījusi savu efektivitāti un pievienoto vērtību. Būtu jāuzlabo sinerģija ar šīm ieinteresētajām personām, lai priekšroka tiktu dota pieejamiem un tirgus atbalstītiem risinājumiem. Šajā sakarībā būtu jāturpina tagadējā konferenču, semināru un citu sanāksmju rīkošanas prakse, tostarp ar galalietotāju pārstāvjiem, un būtu jāveicina jau notiekošā elektronisko platformu lietošana, lai saglabātu kontaktu ar ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr.     19

Lēmuma priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30) Publiskās pārvaldes iestāžu centienus var atbalstīt, izmantojot konkrētus instrumentus, kurus paredz Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESI fondi). Ciešai sadarbībai programmas ISA2 īstenošanā būtu jāpalielina sagaidāmie ieguvumi no šādu instrumentu izmantošanas, nodrošinot, ka finansētie projekti ir pielāgoti Savienības mēroga sadarbspējas sistēmām un specifikācijām, piemēram, EIF.

(30) Publiskās, reģionālās un vietējās pārvaldes iestāžu centienus var atbalstīt, izmantojot konkrētus instrumentus, kurus paredz Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESI fondi). Ciešai sadarbībai programmas ISA2 īstenošanā būtu jāpalielina sagaidāmie ieguvumi no šādu instrumentu izmantošanas, nodrošinot, ka finansētie projekti ir pielāgoti Savienības mēroga sadarbspējas sistēmām un specifikācijām, piemēram, EIF.

Grozījums Nr.     20

Lēmuma priekšlikums

33. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33) Programmai ISA2 būtu jāveicina visu turpinājuma iniciatīvu īstenošana saistībā ar stratēģiju “Eiropa 2020” un DPE. Lai izvairītos no centienu dublēšanās, izstrādājot programmu, būtu jāņem vērā citas Savienības programmas IKT risinājumu, pakalpojumu un infrastruktūras jomā, jo īpaši instruments EISI, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1316/2013, un programma “Apvārsnis 2020”, kas paredzēta Regulā (ES) Nr. 1291/2013.

(33) Programmai ISA2 būtu jāveicina visu turpinājuma iniciatīvu īstenošana saistībā ar stratēģiju “Eiropa 2020” un DPE. Lai izvairītos no centienu dublēšanās, izstrādājot programmu, būtu jāņem vērā citas Savienības programmas IKT risinājumu, pakalpojumu un infrastruktūras jomā, jo īpaši instruments EISI, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1316/2013, un programma “Apvārsnis 2020”, kas paredzēta Regulā (ES) Nr. 1291/2013. Komisijai šīs darbības būtu jākoordinē, īstenojot Programmu ISA2, kā arī plānojot turpmākās iniciatīvas, kas varētu ietekmēt sadarbspēju.

Grozījums Nr.     21

Lēmuma priekšlikums

33.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(33a) Izvērtējot Programmu ISA2, Komisijai īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, vai rastie un īstenotie risinājumi atstāj pozitīvu vai negatīvu ietekmi uz publiskā sektora modernizēšanu un iedzīvotāju un MVU vajadzību apmierināšanu, piemēram, samazinot iedzīvotājiem un MVU uzlikto administratīvo slogu un izmaksas, radot darba iespējas un uzlabojot kopējos savstarpējos sakarus starp publiskās pārvaldes iestādēm, no vienas puses, un iedzīvotājiem un uzņēmumiem, jo īpaši MVU, no otras puses.

Grozījums Nr.     22

Lēmuma priekšlikums

33.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(33b) Ja Programmas ISA2 mērķiem rīko iepirkuma konkursu par ārpakalpojumu sniegšanu, Komisijai būtu jāmudina iepirkuma konkursā piedalīties MVU un jo īpaši būtu jākonstatē saimnieciski visizdevīgākais konkursa piedāvājums, pamatojoties uz kritērijiem, kas saistīti ar līguma priekšmetu, tostarp ar sociālajiem un vides raksturlielumiem.

Grozījums Nr.     23

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ar šo lēmumu laikposmam no 2016. līdz 2020. gadam izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (“programma ISA2”).

1. Ar šo lēmumu laikposmam no 2016. līdz 2020. gadam izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (“Programma ISA2”).

Programma ISA2 sekmē efektīvus un rezultatīvus pārrobežu vai starpnozaru elektroniskus sakarus gan starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, gan starp šīm iestādēm un iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lai būtu iespējams sniegt elektroniskus publiskos pakalpojumus, ar kuriem tiek atbalstīta Savienības politikas un darbību īstenošana.

1.a Programma ISA2 sekmē efektīvus un rezultatīvus pārrobežu vai starpnozaru elektroniskus sakarus gan starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, gan starp šīm iestādēm un iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lai būtu iespējams sniegt elektroniskus publiskos pakalpojumus, ar kuriem tiek atbalstīta Savienības politikas un darbību īstenošana.

 

Lai uzlabotu mijiedarbību starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, no vienas puses, un uzņēmumiem un iedzīvotājiem, no otras puses, Programmā ISA2 ņem vērā sadarbspējas sociālos, ekonomiskos un citus aspektus, kā arī mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu īpašo situāciju. Programmā ISA2 ievēro iedzīvotāju un uzņēmumu tiesības izmantot arī citus risinājumus, nevis tikai tos, kurus piedāvā tiešsaistē.

 

Programma ISA2 veicina efektīvākas, vienkāršotas un lietotājam draudzīgākas e-pārvaldes izveidi publiskās pārvaldes valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

Grozījums Nr.     24

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ar programmu ISA2 Savienība identificē, izstrādā un izmanto sadarbspējas risinājumus, ar kuriem tiek īstenota Savienības politika. Šos risinājumus pēc tam piedāvā neierobežotai izmantošanai citām Savienības iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstu, reģionu un vietējām publiskās pārvaldes iestādēm, tādējādi veicinot to pārrobežu vai starpnozaru sakarus.

2. Ar programmu ISA2 Komisija kopīgi ar dalībvalstīm, ko pārstāv Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu komiteja (ISA2 komiteja), kas izveidota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011, identificē, izstrādā un izmanto sadarbspējas risinājumus, ar kuriem tiek īstenota Savienības politika. Šos risinājumus pēc tam piedāvā neierobežotai izmantošanai citām Savienības iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstu, reģionu un vietējām publiskās pārvaldes iestādēm, tādējādi veicinot to pārrobežu vai starpnozaru sakarus.

Pamatojums

Komisijai šīs programmas ietvaros nevajadzētu pieņemt nekādus lēmumus pirms apspriešanās ar dalībvalstīm ISA2 komitejā, lai novērstu lieku vai neefektīvu programmu sākšanu vai turpināšanu.

Grozījums Nr.     25

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Programma ISA2 ir pēctecīgā programma Savienības programmai par Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumiem, kas tika izveidota ar Lēmumu Nr. 922/2009/EK (“programma ISA”), un ar to nostiprina, sekmē un paplašina programmas ISA darbības.

4. Programma ISA2 ir pēctecīgā programma Savienības programmai par Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumiem, kas tika izveidota ar Lēmumu Nr. 922/2009/EK (“Programma ISA”), un ar to nostiprina, sekmē un paplašina programmas ISA darbības.

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.     26

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) “sadarbspēja” ir dažādu un atšķirīgu organizāciju spēja mijiedarboties savstarpēji izdevīgu un saskaņotu kopīgu mērķu sasniegšanā, un tā ietver informācijas un zināšanu apmaiņu starp organizācijām atbilstīgi to darbības procesiem, izmantojot datu apmaiņu starp to attiecīgām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēmām;

(1) “sadarbspēja” ir dažādu organizāciju spēja mijiedarboties savstarpēji izdevīgu un saskaņotu kopīgu mērķu sasniegšanā, un tā ietver informācijas un zināšanu apmaiņu starp organizācijām atbilstīgi to darbības procesiem, izmantojot datu apmaiņu starp to attiecīgām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēmām;

Pamatojums

Vārds „dažādas” ir veiksmīgāks formulējums nekā „dažādas un atšķirīgas”.

Grozījums Nr.     27

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) “sadarbspējas risinājumi” ir vai nu neatkarīgi finansētas un programmas ISA2 ietvaros izstrādātas, vai sadarbībā ar citām Savienības iniciatīvām izstrādātas kopīgas sistēmas, kopīgi pakalpojumi un vispārīgi rīki, kuri sekmē dažādu un atšķirīgu organizāciju sadarbību un kuru pamatā ir apzinātās Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu prasības;

(2) “sadarbspējas risinājumi” ir vai nu neatkarīgi finansētas un programmas ISA2 ietvaros izstrādātas, vai sadarbībā ar citām Savienības iniciatīvām izstrādātas kopīgas sistēmas, kopīgi pakalpojumi un funkcionāli rīki, kuri sekmē dažādu organizāciju sadarbību un kuru pamatā ir apzinātās Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu prasības;

Pamatojums

Vārds „dažādas” ir veiksmīgāks formulējums nekā „dažādas un atšķirīgas”.

Grozījums Nr.     28

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) sadarbspējas risinājumu „lietotājs” ir Eiropas publiskās pārvaldes iestādes valsts, reģionālā vai vietējā līmenī;

Grozījums Nr.     29

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b) ISA2 Programmas „tiešais lietotājs” ir iedzīvotāji un uzņēmumi;

Grozījums Nr.     30

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) “kopīgas sistēmas” ir specifikācijas, standarti, metodika, pamatnostādnes, kopīgi semantiskie aktīvi un līdzīgas pieejas un dokumenti;

(5) “kopīgas sistēmas” ir kopēja atsauces arhitektūra, specifikācijas, standarti, metodika, pamatnostādnes, kopīgi semantiskie aktīvi un līdzīgas pieejas un dokumenti;

Grozījums Nr.     31

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 10. punkts – 1. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– stratēģiski un izpratnes veicināšanas pasākumi;

– stratēģiski pasākumi;

Grozījums Nr.     32

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 10. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– iedzīvotājiem un uzņēmumiem, jo īpaši MVU, paredzēti informēšanas, ISA2 Programmas priekšrocību popularizēšanas un izpratnes veidošanas pasākumi;

Grozījums Nr.     33

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) ierosināto vai pieņemto Savienības tiesību aktu ietekmes uz IKT novērtēšanu;

(c) plānoto, ierosināto vai pieņemto Savienības tiesību aktu ietekmes uz IKT novērtēšanu un attiecīgā gadījumā novērtēšanu saistībā ar vajadzību paplašināt darbības jomu un pilnvaras Eiropas Aģentūrai lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA);

Grozījums Nr.     34

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. daļa – d punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) tādu trūkumu atklāšanu tiesību aktos, kuri traucē Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu sadarbspējai;

(d) tādu trūkumu atklāšanu Savienības un valstu līmeņa tiesību aktos, kuri traucē Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu pārrobežu vai starpnozaru sadarbspējai;

Grozījums Nr.     35

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) esošo kopīgo specifikāciju un standartu izvērtēšanu, atjaunināšanu un izplatīšanu, kā arī jaunu kopīgo specifikāciju un standartu izstrādi, ieviešanu un izplatīšanu, izmantojot Savienības standartizācijas platformas un attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar Eiropas vai starptautiskajām standartizācijas organizācijām; kā arī

(g) esošo kopīgo specifikāciju un standartu izvērtēšanu, atjaunināšanu un izplatīšanu, kā arī jaunu kopīgo specifikāciju un atklāto standartu izstrādi, ieviešanu un izplatīšanu, izmantojot Savienības standartizācijas platformas un attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar Eiropas vai starptautiskajām standartizācijas organizācijām, tostarp saistībā ar datu pārraides, apstrādes un uzglabāšanas drošību; kā arī

Grozījums Nr.     36

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. daļa – h punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h) tādu mehānismu izstrādi, kuri ļauj novērtēt un kvantificēt sadarbspējas risinājumu sniegtās priekšrocības.

(h) tādu mehānismu izstrādi, kuri ļauj novērtēt un attiecīgā gadījumā kvantificēt sadarbspējas risinājumu sniegtās priekšrocības.

Grozījums Nr.     37

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Izvērtējot to, kuri no 1. daļā minētajiem pasākumiem ir jāpieņem, Programmā ISA2 jo īpaši ņem vērā 4. panta 2. punktā noteiktos atbilstības un atlases kritērijus.

Grozījums Nr.     38

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Turklāt programma ISA2 var būt "risinājumu inkubators", kas ļauj izmēģināt sadarbspējas risinājumus, un arī "risinājumu tilts", kas ļauj izmantot esošos sadarbspējas risinājumus.

2. Programma ISA2 var būt "risinājumu inkubators", kas ļauj izmēģināt sadarbspējas risinājumus, un arī "risinājumu tilts", kas ļauj izmantot esošos sadarbspējas risinājumus.

Grozījums Nr.     39

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Līdz …* Komisija izstrādā komunikācijas un apmācības stratēģiju, ar ko tiek uzlabota informēšana un palielināta izpratne par Programmu ISA2 un tās priekšrocībām, jo īpaši orientējoties uz iedzīvotājiem un MVU, un tiek izmantota lietotājam draudzīga valoda un infografika Programmas ISA2 tīmekļa vietnē.

 

_____________

 

* OV lūdzu ievietot datumu: 6 mēneši pēc šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr.     40

Lēmuma priekšlikums

4. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. pants

4. pants

Vispārīgi principi

Atbilstības un atlases kritēriji

Darbība, ko uzsāk vai turpina saskaņā ar programmu ISA2:

1. Darbība, ko uzsāk vai turpina saskaņā ar programmu ISA2 ir lietderīga un rada pievienoto vērtību Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem, un pamatota uz vajadzībām, kas atzītas par noderīgām, rentablām un pieprasītām.

(a) ir lietderīga un pamatota uz identificētām vajadzībām;

 

 

2. Saskaņā ar Programmu ISA2 sāktajās vai turpinātajās darbībās ņem vērā Eiropas publisko pakalpojumu pamatprincipus, kā noteikts EIF.

(b) atbilst šādiem principiem:

Turklāt ņem vērā šādus atbilstības un atlases kritērijus:

– subsidiaritāte un proporcionalitāte,

– subsidiaritāte un proporcionalitāte,

– uzsvars uz lietotāju,

– uzsvars uz galalietotājiem, jo īpaši iedzīvotāju un MVU vajadzībām,

iekļautība un pieejamība,

iekļaušana un pieejamība,

– drošība un privātums,

– drošība un privātums,

– daudzvalodība,

– daudzvalodība,

– administratīvā vienkāršošana,

– administratīvā vienkāršošana un modernizēšana,

– pārredzamība,

– pārredzamība,

–informācijas saglabāšana,

– informācijas saglabāšana,

– atklātums,

– atklātums,

– atkalizmantojamība,

– atkalizmantojamība,

– tehniskā neitralitāte un pielāgojamība, kā arī

– tehniskā neitralitāte, risinājumi, kas pēc iespējas lielākā mērā atbilst nākotnes vajadzībām, un pielāgojamība,

 

– tīkla neitralitāte,

– efektivitāte un rezultativitāte;

– efektivitāte un rezultativitāte, kā arī

 

– daudzkanālu sistēma, jo īpaši saglabājot iespēju piekļūt pakalpojumiem ar tradicionālajiem līdzekļiem papildus elektroniskajiem līdzekļiem, un tehniskā atbalsta pieejamība, ja tiek izmantoti elektroniskie līdzekļi.

 

3. Saskaņā ar Programmu ISA2 sāktās vai turpinātās darbības atbilst vismaz vienam Programmas ISA2 mērķim, kā noteikts 1. pantā.

 

4. Saskaņā ar Programmu ISA2 sāktās vai turpinātās darbības veic atbilstīgi spēkā esošiem vai jauniem Eiropas standartiem vai publiski pieejamām specifikācijām attiecībā uz informācijas apmaiņu un pakalpojumu integrāciju.

 

5. Saskaņā ar Programmu ISA2 sāktās vai turpinātās darbības atbilst e-pārvaldes ekspertu grupas norādījumiem, Eiropas Sadarbspējas stratēģijai, Eiropas Sadarbspējas satvaram un Eiropas Statistikas prakses kodeksam, kā arī minēto dokumentu turpmākajiem atjauninājumiem.

(c) ir paplašināma un attiecināma uz citām darbības vai politikas jomām; kā arī

6. Saskaņā ar Programmu ISA2 sāktās vai turpinātās darbības ir paplašināmas un attiecināmas uz citām darbības vai politikas jomām, jo īpaši īstenojot atklāto datu principus, un ir elastīgas attiecībā uz nākotnes tehnoloģiskajiem atklājumiem.

(d) ir finansiāli, organizatoriski un tehniski ilgtspējīga.

7. Saskaņā ar Programmu ISA2 sāktās vai turpinātās darbības ir finansiāli, organizatoriski un tehniski ilgtspējīgas.

 

8. Lai kādu darbību sāktu vai turpinātu saskaņā ar Programmu ISA2, ir jānosaka konkrēta lietotāju vajadzība vai vēl neizpētīta tirgus joma. Ir arī uzskatāmi jāparāda, kā attiecīgā darbība apmierinās konkrēto vajadzību saskaņā ar 3. pantā minētajām darbībām.

Grozījums Nr.     41

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Darbības, ko īsteno kā projektus, attiecīgā gadījumā sastāv no šādiem posmiem:

Attiecīgā gadījumā darbības, ko īsteno kā projektus, var sastāvēt no vairākiem posmiem:

Pamatojums

Būtu jāparedz elastīgums, lai šis lēmums neierobežotu risinājuma izstrādi.

Grozījums Nr.     42

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Konkrētu projektu posmus nosaka un konkretizē tad, kad darbību iekļauj pastāvīgajā darba programmā.

Konkrētu projektu posmus var noteikt un konkretizēt tad, kad darbību iekļauj pastāvīgajā darba programmā. Ir jābūt iespējai pārtraukt projektu jebkurā laikā, ja tas vairs nav vajadzīgs vai netiek uzskatīts par efektīvu.

Pamatojums

Būtu jāparedz elastīgums, lai šis lēmums neierobežotu risinājuma izstrādi.

Grozījums Nr.     43

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Programmas ISA2 īstenošanā pietiekami ņem vērā Eiropas sadarbspējas stratēģiju, Eiropas sadarbspējas satvaru un to turpmākos atjauninājumus.

1. Programmas ISA2 īstenošanā risinājumi veicina Eiropas sadarbspējas stratēģijas, Eiropas sadarbspējas satvara, Komisijas digitālā vienotā tirgus stratēģijas un to turpmāko atjauninājumu īstenošanu, un risinājumus izstrādā tikai tad, ja tie pilnībā atbilst minētajiem instrumentiem.

Grozījums Nr.     44

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Programmas ISA2 īstenošanā Komisija pēc iespējas plašāk apspriežas ar ieinteresētajām personām, jo īpaši iedzīvotājiem un MVU, ja tie ir iesaistīti.

 

Ja vien tas ir izdarāms, Komisija iesaista MVU pēc iespējas lielākā skaitā projektu.

Grozījums Nr.     45

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Lai izvairītos no dublēšanās un paātrinātu sadarbspējas risinājumu izveidi, attiecīgā gadījumā ņem vērā rezultātus, kuri sasniegti citās saistītās Savienības un dalībvalstu iniciatīvās.

5. Lai izvairītos no dublēšanās un paātrinātu sadarbspējas risinājumu izveidi, ņem vērā rezultātus, kuri sasniegti citās saistītās Savienības un dalībvalstu iniciatīvās, kā arī sniedz informāciju par labu praksi un to popularizē.

Grozījums Nr.     46

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 7. – 10. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Sadarbspējas risinājumus un to atjauninājumus iekļauj EIC un attiecīgā gadījumā dara pieejamus atkalizmantošanai Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm.

7. Sadarbspējas risinājumus un to atjauninājumus iekļauj EIC un attiecīgā gadījumā dara pieejamus atkalizmantošanai Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm un, ja vajadzīgs, arī iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

8. Komisija saskaņā ar 7. pantu izveidotās pastāvīgās darba programmas īstenošanas gaitā periodiski uzrauga sadarbspējas risinājumu īstenošanu un atkalizmantošanu Savienībā.

 

9. Lai panāktu pēc iespējas lielāku sinerģiju un nodrošinātu komplementārus un apvienotus centienus, darbības attiecīgā gadījumā ir koordinējamas ar citām saistītām Savienības iniciatīvām.

9. Lai panāktu pēc iespējas lielāku sinerģiju, nodrošinātu komplementārus un apvienotus centienus un izvairītos no dublēšanās, darbības attiecīgā gadījumā ir koordinējamas ar citām saistītām Savienības iniciatīvām.

10. Attiecīgā gadījumā veicina visu no programmas ISA2 līdzekļiem finansēto darbību un sadarbspējas risinājumu atkalizmantošanu.

10. Attiecīgā gadījumā nodrošina visu no programmas ISA2 līdzekļiem finansēto darbību un sadarbspējas risinājumu atkalizmantošanu.

Grozījums Nr.     47

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 1. un 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Uzsākot programmu ISA2, Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem izveido un vismaz reizi gadā groza pastāvīgo darba programmu, lai varētu īstenot darbības visā šā lēmuma piemērošanas periodā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 10. panta 2. punktā.

1. Uzsākot programmu ISA2, Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem izveido un vismaz reizi gadā groza pastāvīgo darba programmu, lai varētu īstenot darbības visā šā lēmuma piemērošanas periodā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 10. panta 2. punktā.

Pastāvīgo darba programmu izmanto, lai noteiktu, dokumentētu, atlasītu, plānotu, īstenotu un izvērtētu 5. pantā minētās darbības un noteiktu prioritātes, kā arī lai izplatītu darbības rezultātus.

Pastāvīgo darba programmu izmanto, lai noteiktu, dokumentētu, atlasītu, plānotu, īstenotu un izvērtētu 5. pantā minētās darbības, tostarp 5. panta 3. punktā minētos papildpasākumus, un noteiktu prioritātes, kā arī lai izplatītu darbības rezultātus.

 

Pastāvīgajā darba kārtībā ņem vērā to, cik lielā mērā ir ievēroti 4. panta 2. punktā minētie atbilstības un atlases kritēriji.

2. Lai darbību varētu iekļaut pastāvīgajā darba programmā, tai jāatbilst vairākiem noteikumiem un pieņemamības kritērijiem. Minētie noteikumi un kritēriji, kā arī visi to grozījumi ir pastāvīgās darba programmas neatņemama daļa.

2. Lai darbību varētu iekļaut pastāvīgajā darba programmā, tai jāatbilst vairākām administratīvajām procedūrām, ar kurām nosaka piemērojamos kritērijus. Minētās administratīvās procedūras, kā arī visi to grozījumi ir pastāvīgās darba programmas neatņemama daļa.

Grozījums Nr.     48

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 2. un 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija katru gadu ziņo ISA2 komitejai par programmas īstenošanu.

2. Komisija katru gadu ziņo ISA2 komitejai un Eiropas Parlamenta kompetentajai komitejai vai komitejām par Programmas ISA2 īstenošanu un sadarbspējas risinājumu atkalizmantošanu visā Savienībā.

 

Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja vai komitejas var uzaicināt Komisiju ziņot par Programmas ISA2 īstenošanu un atbildēt uz komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

3. Par programmu sagatavo starpposma novērtējumu un galīgo novērtējumu un to rezultātus dara zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei attiecīgi līdz 2018. gada 31. decembrim un 2021. gada 31. decembrim. Šai kontekstā Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja var aicināt Komisiju iesniegt novērtēšanas rezultātus un atbildēt uz deputātu uzdotajiem jautājumiem.

3. Par Programmu ISA2 sagatavo starpposma novērtējumu un galīgo novērtējumu, katru no tiem papildinot ar ietekmes novērtējumu, un to rezultātus dara zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei attiecīgi līdz 2018. gada 31. decembrim un 2021. gada 31. decembrim. Šai kontekstā Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja vai komitejas var aicināt Komisiju iesniegt novērtēšanas rezultātus un atbildēt uz komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

Grozījums Nr.     49

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Novērtēšanā skata tādus jautājumus kā programmas darbību būtiskums, efektivitāte, rezultativitāte, lietderība, ilgtspēja un saskaņotība. Galīgajā novērtējumā apskata arī to, kādā mērā programma ir sasniegusi savu mērķi.

4. Novērtēšanā skata tādus jautājumus kā Programmas ISA2 darbību būtiskums, pievienotā vērtība, efektivitāte, rezultativitāte, lietderība, iedzīvotāju un uzņēmumu apmierinātība, ilgtspēja un saskaņotība, kā arī darbību saskaņotība ar citām attiecīgajām Savienības iniciatīvām. Galīgajā novērtējumā apskata arī to, kādā mērā Programma ISA2 ir sasniegusi savu mērķi.

Grozījums Nr.     50

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Programmas rezultātus vērtē pēc tā, kā sasniegts 1. pantā noteiktais mērķis, un pēc tā, kādas ir pastāvīgajā darba programmā ietvertās darbības. Mērķa sasniegšanu mēra pēc būtiskāko sadarbspēju veicinošo faktoru skaita, kā arī pēc atbalsta instrumentu skaitu, kuri ir nodrošināti Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm un kurus tās lieto. Programmas rezultātu un ietekmes mērījumu rādītājus definē pastāvīgajā darba programmā.

5. Programmas ISA2 rezultātus vērtē pēc tā, kā sasniegti 1. panta 2. punktā noteiktie mērķi un 4. panta 2. punktā paredzētie atlases kritēriji. Mērķa sasniegšanu jo īpaši mēra pēc būtiskāko sadarbspēju veicinošo faktoru un atbalsta instrumentu skaita, kuri ir nodrošināti Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm un kurus tās lieto.

Grozījums Nr.     51

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Komisija nosaka rādītājus, ar kuriem mērīt Programmas ISA2 rezultātus un ietekmi.

 

Šajos rādītājos ņem vērā 4. panta 2. punktā noteiktos atbilstības un atlases kritērijus.

Grozījums Nr.     52

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Novērtējumos izskata arī ieguvumus no darbībām par labu Savienības kopīgās politikas attīstībai, apzina iespējamo uzlabojumu jomas un pārliecinās, vai pastāv sinerģija ar citām Savienības iniciatīvām pārrobežu vai starpnozaru sadarbspējas jomā un Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu modernizācijas jomā.

6. Novērtējumos izskata arī ieguvumus no darbībām par labu Savienības kopīgās politikas attīstībai, apzina iespējamo uzlabojumu jomas un pārliecinās, vai pastāv sinerģija ar citām Savienības iniciatīvām pārrobežu vai starpnozaru sadarbspējas jomā un Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu modernizācijas, vienkāršošanas un efektivitātes jomā.

Grozījums Nr.     53

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) kvantificējami ieguvumi, ko sadarbspējas risinājumi dod, saistot IKT ar lietotāju vajadzībām;

(a) kvantificējami un kvalificējami ieguvumi, ko sadarbspējas risinājumi dod, saistot IKT ar lietotāju un galalietotāju, jo īpaši iedzīvotāju un MVU, vajadzībām;

Grozījums Nr.     54

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) uz IKT balstītu sadarbspējas risinājumu kvantificējamā pozitīvā ietekme.

(b) uz IKT balstītu sadarbspējas risinājumu kvantificējamā un kvalificējamā ietekme, jo īpaši uz publiskās pārvaldes iestādēm, iedzīvotājiem un MVU.

Grozījums Nr.     55

Lēmuma priekšlikums

13. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot citas Savienības politikas jomas, sadarbspējas risinājumus, kuri izveidoti vai darbojas saskaņā ar programmu ISA2, var izmantot ārpussavienības iniciatīvās nekomerciāliem nolūkiem, ciktāl nerodas papildu izmaksas Savienības vispārējam budžetam un netiek apdraudēts sadarbspējas risinājuma galvenais Savienības mērķis.

Neskarot citas Savienības politikas jomas un ievērojot 4. panta 2. punktā noteiktos atbilstības un atlases kritērijus, sadarbspējas risinājumus, kuri izveidoti vai darbojas saskaņā ar Programmu ISA2, var izmantot ārpussavienības iniciatīvās nekomerciāliem nolūkiem, ciktāl nerodas papildu izmaksas Savienības vispārējam budžetam un netiek apdraudēts sadarbspējas risinājuma galvenais Savienības mērķis.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Programma Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (ISA2) “Sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai”

Atsauces

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

3.7.2014

Iesaistītās komitejas - datums, kad paziņoja plenārsēdē

15.1.2015

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

Izskatīšana komitejā

5.2.2015

17.3.2015

6.5.2015

 

Pieņemšanas datums

4.6.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrey Kovatchev


Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ATZINUMS (*) (10.6.2015)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (ISA2) „Sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai”

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Jeroen Lenaers

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Šajā priekšlikumā ir paredzēts izveidot programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (ISA2), kas turpinās un uzlabos iepriekšējās programmas (IDA, IDABC, ISA). Pēc vienošanās ar ITRE un IMCO komiteju, LIBE komitejai saskaņā ar Reglamenta VI pielikumu būs ekskluzīva kompetence jautājumos saistībā ar datu aizsardzību un pamattiesībām.

Lai gan ne visi sadarbspējas risinājumi, kas tiks izstrādāti ISA2 programmas ietvaros, būs saistīti ar personas datu apstrādi, daži no šiem risinājumiem tādi noteikti būs. Tādēļ referents uzskata, ka ir svarīgi iekļaut konkrētas atsauces uz Savienības datu aizsardzības aquis, jo šajā Eiropas Komisijas priekšlikumā minētais aspekts nav pietiekami iztirzāts.

Ar referenta ierosinātajiem grozījumiem tiek iekļautas īpašas atsauces uz Savienības datu aizsardzības aquis, jo īpaši uz Direktīvu 95/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 45/2001, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar ISA2 programmu veiktajās darbībās, kurās ietilps personas datu apstrāde, tiek ievērotas personu tiesības.

Turklāt pamatprincipiem tiek pievienots integrētas datu aizsardzības princips, saskaņā ar kuru tiek veiktas ISA2 programmā paredzētās darbības. Tas nodrošinās, ka, jau izstrādājot sadarbspējas risinājumu, kas ir saistīts ar personas datu apstrādi, tiek ņemtas vērā datu aizsardzības prasības. Līdzīga atsauce ir ievietota uz īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas fāzi, lai nodrošinātu, ka šajās fāzēs pienācīga vērība tiek veltīta personas datu aizsardzībai.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Lēmuma priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Attiecībā uz datu aizsardzību un ciešāku pārrobežu sadarbību sadarbspējai būtu jārada ievērojams potenciāls uzlabot dalībvalstu publisko pakalpojumu efektivitāti, un, ja sadarbspējas potenciālu izmantotu pilnībā, tas varētu palīdzēt sasniegt Eiropas pusgada mērķus.

Grozījums Nr.    2

Lēmuma priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Vienas nozares sadarbspējas perspektīva ir saistīta ar risku, ka atšķirīgu vai nesaderīgu risinājumu pieņemšana dalībvalstu vai nozaru līmenī radīs jaunas e-barjeras, kuras traucētu iekšējā tirgus pienācīgai darbībai un ar to saistītajām pārvietošanās brīvībām un negatīvi ietekmētu tirgu atvērtību un konkurētspēju, kā arī vispārējas nozīmes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Lai mazinātu šo risku, dalībvalstīm un Savienībai būtu jāpastiprina kopīgie centieni izvairīties no tirgus sadrumstalotības un nodrošināt pārrobežu vai starpnozaru sadarbspēju tiesību aktu īstenošanā, vienlaikus mazinot administratīvos šķēršļus un izmaksas, kā arī jāveicina kopīgi saskaņoti IKT risinājumi, nodrošinot atbilstīgu pārvaldību.

(19) Vienas nozares sadarbspējas perspektīva ir saistīta ar risku, ka atšķirīgu vai nesaderīgu risinājumu pieņemšana dalībvalstu vai nozaru līmenī radīs jaunas e-barjeras, kuras traucētu iekšējā tirgus pienācīgai darbībai un ar to saistītajām pārvietošanās brīvībām un negatīvi ietekmētu tirgu atvērtību un konkurētspēju, kā arī vispārējas nozīmes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Lai mazinātu šo risku, dalībvalstīm un Savienībai būtu jāpastiprina kopīgie centieni izvairīties no tirgus sadrumstalotības un nodrošināt pārrobežu vai starpnozaru sadarbspēju tiesību aktu īstenošanā, vienlaikus mazinot administratīvos šķēršļus un izmaksas, kā arī jāveicina kopīgi saskaņoti IKT risinājumi, nodrošinot atbilstīgu pārvaldību. Programmā ISA2 būtu jāiekļauj arī datu lietošanas un mākoņglabāšanas drošība.

Grozījums Nr.    3

Lēmuma priekšlikums

33.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(33a) Principi un noteikumi, kas iekļauti Savienības tiesību aktos attiecībā uz personas privātuma aizsardzību un fizisku personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK1a un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/20011b, būtu jāpiemēro risinājumiem, kas ir izstrādāti, ieviesti un izmantoti saskaņā ar programmu ISA2 un ir saistīti ar personas datu apstrādi.

 

______________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    4

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. daļa – g punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) esošo kopīgo specifikāciju un standartu izvērtēšanu, atjaunināšanu un izplatīšanu, kā arī jaunu kopīgo specifikāciju un standartu izstrādi, ieviešanu un izplatīšanu, izmantojot Savienības standartizācijas platformas un attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar Eiropas vai starptautiskajām standartizācijas organizācijām; kā arī

(g) esošo kopīgo specifikāciju un standartu izvērtēšanu, atjaunināšanu un izplatīšanu, kā arī jaunu kopīgo specifikāciju un standartu izstrādi, ieviešanu un izplatīšanu, izmantojot Savienības standartizācijas platformas un attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar Eiropas vai starptautiskajām standartizācijas organizācijām, tostarp attiecībā uz datu pārraides, apstrādes un glabāšanas drošību; kā arī

Grozījums Nr.    5

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. daļa – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha) to, lai uzņēmumi un iedzīvotāji varētu atkārtoti izmantot datus lietderīgā un praktiskā veidā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp tiesību aktiem par datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    6

Lēmuma priekšlikums

4. pants – b punkts – 4. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– drošība un privātums,

– drošība, privātuma ievērošana un augsts datu aizsardzības līmenis,

Grozījums Nr.    7

Lēmuma priekšlikums

4. pants – b punkts – 4.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– privātuma aizsardzība pēc noklusējuma un integrēta privātuma aizsardzība,

Grozījums Nr.    8

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Sadarbspējas risinājumu izveidē vai pilnveidē pēc iespējas izmanto vai ievēro pieredzes apmaiņu, kā arī labākās prakses apmaiņu un veicināšanu. Tiek veicināta pieredzes un labākās prakses apmaiņa starp visām ieinteresētajām personām, kā arī sabiedriskās apspriešanas.

4. Sadarbspējas risinājumu izveidē vai pilnveidē pēc iespējas izmanto vai ievēro pieredzes apmaiņu, kā arī labākās prakses apmaiņu un veicināšanu. Tas ietver to, ka pienācīgi tiek apsvērta sadarbspējas risinājumu ietekme uz privātumu un datu aizsardzību. Tiek veicināta pieredzes un labākās prakses apmaiņa starp visām ieinteresētajām personām, kā arī sabiedriskās apspriešanas.

Grozījums Nr.    9

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 11. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11. Attiecīgā gadījumā un ja tas ir iespējams, darbībām un sadarbspējas risinājumiem, kas ietver personas datu apstrādi, veic iepriekšēju datu aizsardzības ietekmes novērtējumu.

Grozījums Nr.    10

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Saistībā ar visām attiecīgajām darbībām un sadarbspējas risinājumiem, kas ietver personas datu apstrādi, programmas ISA2 starpposma un galīgajā novērtējumā ietver analīzi par atbilstību Savienības tiesību aktiem, kas saistīti ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Grozījums Nr.    11

Lēmuma priekšlikums

13.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

13.a pants

 

Datu aizsardzība

 

Saskaņā ar ISA2 programmu izstrādātie un izmantotie risinājumi, tostarp jebkāda veida sadarbība ar trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas ietver personas datu apstrādi, stingri atbilst Savienības tiesību aktiem, kas saistīti ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Programma Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (ISA2) “Sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai”

Atsauces

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

3.7.2014

Iesaistītās komitejas - datums, kad paziņoja plenārsēdē

15.1.2015

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Jeroen Lenaers

3.12.2014

Izskatīšana komitejā

5.2.2015

5.3.2015

6.5.2015

26.5.2015

Pieņemšanas datums

26.5.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Ruža Tomašić, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrey Novakov, Annie Schreijer-Pierik


PROCEDŪRA

Virsraksts

Programma Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (ISA2) “Sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai”

Atsauces

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

23.6.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

REGI

3.7.2014

 

JURI

3.7.2014

LIBE

3.7.2014

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

3.9.2014

ENVI

24.7.2014

REGI

3.12.2014

JURI

3.9.2014

Iesaistītās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

15.1.2015

IMCO

15.1.2015

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Carlos Zorrinho

9.9.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

3.12.2014

22.1.2015

 

 

Pieņemšanas datums

16.6.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

55

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, David Coburn, Philippe De Backer, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michał Boni, Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Svetoslav Hristov Malinov, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bart Staes

Iesniegšanas datums

6.7.2015

Juridisks paziņojums - Privātuma politika