SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2)Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego

6.7.2015 - (COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Carlos Zorrinho
Sprawozdawcy komisji opiniodawczej (*):
Liisa Jaakonsaari, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Jeroen Lenaers, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(*) Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu


Procedura : 2014/0185(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0225/2015
Teksty złożone :
A8-0225/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2)

Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0367),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0037/2014),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 października 2014 r.[1],

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 12 lutego 2015 r.[2],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0225/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiająca program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2)

ustanawiająca program na rzecz ram i rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA 2)

Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego

Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

 

(Zmiana „ISA2” na „ISA 2” ma zastosowanie do całego tekstu.)

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) W swojej rezolucji z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego – administracja elektroniczna jako projekt przewodni1a, Parlament Europejski zauważył, że bariery we wdrażaniu administracji elektronicznej mają nie tylko charakter technologiczny i nie dotyczą tylko interoperacyjności oraz podkreślił konieczność uwzględniania zjawiska „przepaści cyfrowej”, a jednocześnie walki z nim;

 

__________________

 

1a P7_TA(2012)0140

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b) Interoperacyjność w odniesieniu do ochrony danych oraz ściślejsza współpraca transgraniczna powinny dysponować znacznym potencjałem w zwiększaniu skuteczności usług publicznych w państwach członkowskich, które to usługi – przy ich pełnym wykorzystaniu – mogłyby przyczynić się do realizacji celów europejskiego semestru.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Na szczeblu Unii interoperacyjność ułatwia udaną realizację polityk. Interoperacyjność stanowi warunek skutecznego i efektywnego wdrażania w szczególności niżej wymienionych polityk.

(4) Na szczeblu Unii interoperacyjność ułatwia udaną realizację polityk i oferuje duży potencjał w zakresie unikania transgranicznych barier elektronicznych, przyczyniając się do pojawienia się nowych lub skonsolidowania rozwijających się wspólnych usług publicznych. Interoperacyjność stanowi warunek skutecznego i efektywnego wdrażania w szczególności niżej wymienionych polityk.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Jeżeli chodzi o prawo obywateli UE do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich interoperacyjność w administracji lokalnej, krajowej i europejskiej ułatwia osiągnięcie celów wymienionych przez Parlament Europejski w rezolucji z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE – 2010 r.: Usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE1a.

 

____________________

 

1a P7_TA (2012) 0120

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Interoperacyjność ma kluczowe znaczenie dla udanego prowadzenia polityk w obszarze ceł, opodatkowania i akcyzy, w funkcjonowaniu transeuropejskich systemów teleinformatycznych, które obejmują wszystkie państwa członkowskie i wspierają funkcjonowanie interoperacyjnych usług biznesowych finansowanych z programów Fiscalis 2013 i Cła 2013 wdrażanych i obsługiwanych przez Komisję i administracje krajowe. Aktywa uzyskane w ramach programów Fiscalis 2013 i Cła 2013 dostępne są na potrzeby dzielenia się nimi i wykorzystywania ich w innych obszarach polityki.

(9) Interoperacyjność ma kluczowe znaczenie dla udanego prowadzenia polityk w obszarze ceł, opodatkowania i akcyzy, w funkcjonowaniu transeuropejskich systemów teleinformatycznych, które obejmują wszystkie państwa członkowskie i wspierają funkcjonowanie interoperacyjnych usług biznesowych finansowanych z programów Fiscalis 2013 i Cła 2013 wdrażanych i obsługiwanych przez Komisję i administracje krajowe. Aktywa uzyskane w ramach programów Fiscalis 2013 i Cła 2013 dostępne są na potrzeby dzielenia się nimi i wykorzystywania ich w innych obszarach polityki. Ponadto państwa członkowskie i Komisja zobowiązały się – w przyjętych konkluzjach Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie reformy zarządzania unią celną UE – do opracowania strategii na rzecz wspólnie zarządzanych i obsługiwanych systemów informatycznych we wszystkich dziedzinach związanych z cłem.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) W obszarze normalizacji ICT – w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 interoperacyjność określana jest jako jeden z zasadniczych rezultatów normalizacji.

(14) W obszarze normalizacji ICT – w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 interoperacyjność określana jest jako jeden z zasadniczych rezultatów normalizacji. Przy opracowywaniu norm w ramach programu ISA 2 ustanowionego decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE1a należy zwrócić szczególną uwagę na postanowienia przyjęte w tym rozporządzeniu dotyczące udziału zainteresowanych grup społecznych i socjalnych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1025/2012.

 

___________________

 

1a Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA) (Dz.U. L 260 z 3.10.2009, s. 20).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr: 2014/25/UE19, 2014/24/UE20 i 2014/23/UE21 z dnia 28 marca 2014 r. nakładają na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia systemu elektronicznych zamówień publicznych. Dyrektywy te stanowią, że narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikowania się drogą elektroniczną, jak również ich właściwości techniczne powinny być interoperacyjne z powszechnie wykorzystywanymi produktami technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Ponadto dyrektywa 2014/55/UE22 w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, przyjęta przez Parlament w dniu 11 marca 2014 r., dotyczy ustanowienia normy europejskiej dotyczącej fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych w celu zagwarantowania interoperacyjności między elektronicznymi systemami fakturowania w całej UE.

(16) Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr: 2014/25/UE19, 2014/24/UE20 i 2014/23/UE21 z dnia 28 marca 2014 r. nakładają na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia systemu elektronicznych zamówień publicznych w celu zwiększenia skuteczności i przejrzystości procedur udzielania zamówień publicznych. Dyrektywy te stanowią, że narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikowania się drogą elektroniczną, jak również ich właściwości techniczne powinny być interoperacyjne z powszechnie wykorzystywanymi produktami technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jest to równoznaczne z ogromnymi oszczędnościami budżetowymi i ustanowieniem równych warunków działania, w szczególności dla nowych i już funkcjonujących małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ponadto dyrektywa 2014/55/UE22 w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, przyjęta przez Parlament w dniu 11 marca 2014 r., dotyczy ustanowienia normy europejskiej dotyczącej fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych w celu zagwarantowania interoperacyjności między elektronicznymi systemami fakturowania w całej UE.

__________________

__________________

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE; Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE; Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE; Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65-242.

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE; Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65-242.

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji; Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1-64.

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji; Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1-64.

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych; Dz.U. L 133 z 6.5.2014, s. 1.

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych; Dz.U. L 133 z 6.5.2014, s. 1.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Obszary polityki, o których mowa w motywach 4–16 pokazują, jak ważne jest, by polityka dotycząca interoperacyjności była skoordynowana na poziomie Unii w jak najbardziej efektywny i dostosowany do sytuacji sposób. Aby ograniczyć rozdrobnienie w zakresie interoperacyjności w Unii, należy propagować wspólne rozumienie interoperacyjności w Unii oraz całościowe podejście do rozwiązań interoperacyjnych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Interoperacyjność jest także jednym z podstawowych elementów instrumentu „Łącząc Europę” ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/201355 w obszarze infrastruktury i usług łączy szerokopasmowych. W rozporządzeniu (UE) nr 283/201456 w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej wyraźnie wspomina się, że operacyjnym priorytetem tego instrumentu, umożliwiającym osiągnięcie zakładanych celów, jest interoperacyjność, łączność, trwały rozwój, obsługa i rozbudowa transeuropejskiej infrastruktury w zakresie usług cyfrowych, jak również jej koordynacja na szczeblu Unii.

(17) Interoperacyjność jest także jednym z podstawowych elementów instrumentu „Łącząc Europę” ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/201355 w obszarze infrastruktury i usług łączy szerokopasmowych. W rozporządzeniu (UE) nr 283/201456 w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej wyraźnie wspomina się, że jednym z operacyjnych priorytetów tego instrumentu, umożliwiającym osiągnięcie zakładanych celów, jest interoperacyjność, łączność, trwały rozwój, obsługa i rozbudowa transeuropejskiej infrastruktury w zakresie usług cyfrowych, jak również jej koordynacja na szczeblu Unii. Rozporządzenie (UE) nr 283/2014 przewiduje w szczególności tak zwane części składowe, mające ułatwić transgraniczną operacyjność, a mianowicie identyfikację elektroniczną, dostarczanie elektroniczne i tłumaczenie maszynowe.

__________________

__________________

55 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010; Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129.

55 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010; Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129.

56 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej, uchylające decyzję nr 1336/97/WE; Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 14.

56 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej, uchylające decyzję nr 1336/97/WE; Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 14.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Na szczeblu politycznym Rada wielokrotnie wzywała do zapewnienia jeszcze większej interoperacyjności w Europie oraz kontynuowania wysiłków na rzecz modernizacji europejskich administracji publicznych. W szczególności w dniach 24–25 października 2013 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje, w których podkreśliła, że należy kontynuować modernizację administracji publicznych, szybko wdrażając takie usługi jak administracja elektroniczna, e-zdrowie, e-fakturowanie oraz e-zamówienia, które opierają się na interoperacyjności.

(18) Na szczeblu politycznym Rada wielokrotnie wzywała do zapewnienia jeszcze większej interoperacyjności w Europie oraz kontynuowania wysiłków na rzecz modernizacji europejskich administracji publicznych. W szczególności w dniach 24–25 października 2013 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje, w których podkreśliła, że należy kontynuować modernizację administracji publicznych, szybko wdrażając takie usługi jak administracja elektroniczna, e-zdrowie, e-fakturowanie oraz e-zamówienia, które opierają się na interoperacyjności. Zaangażowanie państw członkowskich jest niezbędne do zapewnienia szybkiej budowy interoperacyjnego e-społeczeństwa w Unii i uczestnictwa administracji publicznej w propagowaniu korzystania z procedur online. Ponadto, aby wprowadzić bardziej efektywną, uproszczoną i przyjazną dla użytkownika e-administrację, konieczna jest znacząca zmiana europejskich administracji publicznych, przy wsparciu i większym zaangażowaniu ze strony państw członkowskich. Sprawne usługi publiczne online mają zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia zaufania przedsiębiorstw i obywateli do usług cyfrowych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Podchodzenie do kwestii interoperacyjności z perspektywy jednego tylko sektora niesie ze sobą ryzyko przyjęcia różnych lub niekompatybilnych rozwiązań w poszczególnych państwach bądź sektorach, które to rozwiązania stworzą nowe elektroniczne bariery utrudniające odpowiednie funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz powiązanej swobody przepływu, jak również zaszkodzą otwartości i konkurencyjności rynków, a także realizacji usług świadczonych w interesie ogólnym obywatelom i przedsiębiorstwom. Aby zmniejszyć to ryzyko państwa członkowskie i Unia powinny zintensyfikować wysiłki na rzecz zapobieżenia rozdrobnieniu rynku oraz zagwarantowania transgranicznej i międzysektorowej interoperacyjności w toku wdrażania przepisów, ograniczając równocześnie koszty i obciążenia administracyjne, jak również promować wspólnie uzgodnione rozwiązania ICT, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego zarządzania.

(19) Podchodzenie do kwestii interoperacyjności z perspektywy jednego tylko sektora niesie ze sobą ryzyko przyjęcia różnych lub niekompatybilnych rozwiązań w poszczególnych państwach bądź sektorach, które to rozwiązania stworzą nowe elektroniczne bariery utrudniające odpowiednie funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz powiązanej swobody przepływu, jak również zaszkodzą otwartości i konkurencyjności rynków, a także realizacji usług świadczonych w interesie ogólnym obywatelom i przedsiębiorstwom. Aby zmniejszyć to ryzyko państwa członkowskie i Unia powinny zintensyfikować wysiłki na rzecz zapobieżenia rozdrobnieniu rynku i przepaści cyfrowej. Powinny również zagwarantować transgraniczną i międzysektorową interoperacyjność w toku wdrażania przepisów, ograniczając równocześnie koszty i obciążenia administracyjne oraz poprawiając skuteczność, jak również promować wspólnie uzgodnione rozwiązania ICT z myślą o jak najlepszej ich harmonizacji na szczeblu UE, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego zarządzania. Bezpieczeństwo korzystania z danych i przechowywania ich w chmurze powinno również zostać objęte programem ISA 2.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Podczas tworzenia, ulepszania lub stosowania wspólnych rozwiązań wszelkie inicjatywy powinny, w stosownych przypadkach, opierać się na dzieleniu się doświadczeniem i rozwiązaniami oraz wymianie i promowaniu dobrych praktyk, technologicznej neutralności i przystosowalności lub powinny im one towarzyszyć, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad bezpieczeństwa, ochrony prywatności i danych osobowych. W tym kontekście należy promować przestrzeganie otwartych standardów i specyfikacji Europejskiej Fundacji Internetowej.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Ponieważ decyzja nr 922/2009/WE przestanie obowiązywać z dniem 31 grudnia 2015 r., potrzebny jest nowy unijny program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2), aby uzyskać i przeanalizować ogólny obraz sytuacji w zakresie interoperacyjności w Europie oraz zapobiec rozdrobnieniu. Program służyć będzie umożliwieniu, promowaniu i wspieraniu całościowego podejścia do gromadzenia, oceny, opracowywania, ustanawiania, industrializacji, obsługi, doskonalenia i utrzymywania rozwiązań interoperacyjnych, w tym rozwiązań ułatwiających ponowne wykorzystanie danych, jak również ich wymianę, wspierając transgraniczne i międzysektorowe kontakty między europejskimi administracjami publicznymi oraz między tymi administracjami a przedsiębiorstwami i obywatelami. Program będzie wreszcie służyć promowaniu i wspieraniu ponownego wykorzystywania oraz integracji i konwergencji istniejących rozwiązań, w tym tych pochodzących z innych obszarów polityki UE.

(22) Ponieważ decyzja nr 922/2009/WE przestanie obowiązywać z dniem 31 grudnia 2015 r., potrzebny jest nowy unijny program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA 2), aby uzyskać i przeanalizować ogólny obraz sytuacji w zakresie interoperacyjności w Europie oraz zapobiegać elektronicznym barierom, niekompatybilności usług publicznych i rozdrobnieniu. Program służyć będzie umożliwieniu, promowaniu i wspieraniu całościowego podejścia do gromadzenia, oceny, opracowywania, ustanawiania, industrializacji, obsługi, doskonalenia i utrzymywania rozwiązań interoperacyjnych, w tym rozwiązań ułatwiających ponowne wykorzystanie danych, jak również ich wymianę, wspierając transgraniczne i międzysektorowe kontakty między europejskimi administracjami publicznymi oraz między tymi administracjami a przedsiębiorstwami i obywatelami. Program będzie wreszcie służyć promowaniu i wspieraniu ponownego wykorzystywania oraz integracji i konwergencji istniejących rozwiązań, w tym tych pochodzących z innych obszarów polityki UE. Program ISA 2 powinien opierać się na doświadczeniu zdobytym w ramach programów IDA, IDABC i ISA oraz postępach Europejskiej agendy cyfrowej, a z uwagi na fakt, że zakres programu ISA 2 został rozszerzony w celu objęcia nim kontaktów administracji publicznej z przedsiębiorcami i obywatelami, należy zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Do celów niniejszej decyzji przez użytkowników rozwiązań interoperacyjnych rozumie się europejską administrację publiczną na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Obywatele i przedsiębiorstwa są końcowymi użytkownikami (pośrednimi użytkownikami) rozwiązań interoperacyjnych, ponieważ korzystają z elektronicznych usług publicznych świadczonych przez administrację publiczną. Koncentracja na użytkowniku odnosi się do końcowych użytkowników rozwiązań interoperacyjnych.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22b) Istnieje ryzyko „utknięcia” w starych technologiach. Interoperacyjność nie powinna być celem samym w sobie, lecz powinna wzmacniać dotychczasowe dążenia do modernizacji zarządzania i administracji publicznej. Program ISA 2 powinien umożliwiać dostosowywanie się do postępu technologicznego w przyszłości oraz powinien być otwarty i elastyczny, aby móc reagować na potrzeby nowych modeli biznesowych i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, które będą tworzyć miejsca pracy dla młodych ludzi.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Rozwiązania tworzone lub wdrażane w ramach niniejszego programu ISA2 powinny, w miarę możliwości, tworzyć część spójnego środowiska usług ułatwiających kontakty pomiędzy europejskimi administracjami publicznymi, przedsiębiorstwami i obywatelami oraz zapewniających, ułatwiających i umożliwiających transgraniczną i międzysektorową interoperacyjność.

(23) Wspólne ramy i rozwiązania tworzone lub wdrażane w ramach niniejszego programu ISA 2 powinny tworzyć część spójnego środowiska wspólnych ram i usług ułatwiających kontakty pomiędzy europejskimi administracjami publicznymi, przedsiębiorstwami i obywatelami, zachęcać do wykorzystywania potencjału administracji elektronicznej i e-demokracji oraz zapewniać, ułatwiać i umożliwiać zarówno transgraniczną, jak i międzysektorową interoperacyjność. Takie rozwiązania powinny oferować wyraźną wartość dodaną, jeśli chodzi o ułatwienie lub umożliwienie transgranicznej i międzysektorowej interoperacyjności. Państwa członkowskie wspólnie z Komisją powinny wprowadzić ukierunkowane programy, aby dopilnować, żeby tam, gdzie jest to konieczne, strategie polityczne o wymiarze transgranicznym lub międzysektorowym były odpowiednio wdrażane poprzez rozwój systemów interoperacyjnych.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a) Ponieważ coraz więcej usług publicznych ma domyślnie cyfrowy charakter istotne jest, aby maksymalnie zwiększyć skuteczność wydatków publicznych na rozwiązania ICT. Pomocne w tym zakresie może być zaplanowanie już na wczesnym etapie świadczenia takich usług, i tam gdzie to możliwe, dzielenie się i ponowne wykorzystywanie rozwiązań w celu optymalnego wykorzystania środków publicznych. Program ISA 2 powinien się przyczynić do osiągnięcia tego celu.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23b) Aby program ISA 2 wniósł realną wartość dodaną na szczeblu unijnym najważniejszymi filarami jego wdrażania – w ramach kompleksowej strategii konstruowania środowiska cyfrowego do dostarczania usług publicznych w Unii – powinna być zasada jednorazowości przy rejestracji istotnych danych oraz zasada stosowania rozwiązań cyfrowych jako domyślnych.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Także obywatele i przedsiębiorstwa powinni korzystać ze wspólnych, nadających się do ponownego wykorzystania oraz interoperacyjnych usług związanych z bezpośrednią obsługą klientów, wynikających z lepszej integracji procesów i wymiany danych za pośrednictwem działów wsparcia administracyjnego europejskich administracji publicznych.

(24) Także obywatele i przedsiębiorstwa powinni korzystać ze wspólnych, nadających się do ponownego wykorzystania oraz interoperacyjnych usług związanych z bezpośrednią obsługą klientów, wynikających z lepszej integracji procesów i wymiany danych za pośrednictwem działów wsparcia administracyjnego europejskich administracji publicznych. W celu ograniczenia obciążeń administracyjnych nakładanych na obywateli i przedsiębiorstwa należy propagować zasadę jednorazowego przekazywania danych administracjom publicznym. Ponadto, aby obywatele mieli zaufanie do e-usług, należy wspierać rozwiązania zapewniające bezpieczną komunikację, w szczególności za pomocą uwierzytelniania elektronicznego oraz szyfrowania.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)Program ISA 2 powinien przestrzegać zasady pewności prawa i zasad uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 24 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24b) Zgodnie z art. 8 TFUE przy określaniu i realizacji swoich polityki i działań Unia przestrzega zasady równości swoich obywateli, którzy w związku z tym powinni być traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje, organy i jednostki organizacyjne. W tym sensie powszechna dostępność powinna być od początku uwzględniana podczas rozwoju strategii w zakresie interoperacyjności na szczeblu Unii, a szczególną uwagę należy poświęcić obszarom w najbardziej niekorzystnej sytuacji i najbardziej wyludnionym, z myślą o zlikwidowaniu przepaści cyfrowej.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 24 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24c) Aby umożliwić wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom korzystanie w pełni z programu ISA 2, należy podkreślić, że rozwijanie umiejętności cyfrowych pozostaje priorytetem Unii oraz że znajomość ICT i umiejętności w tej dziedzinie powinny być wspierane na każdym poziomie kształcenia tradycyjnego i zawodowego.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 24 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24d) Rozwiązania znalezione i zastosowane w kontekście programu ISA 2 powinny opierać się na zasadzie neutralności i przystosowalności technologicznej z myślą o zagwarantowaniu obywatelom, przedsiębiorstwom i administracji publicznej swobody wyboru technologii.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 24 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24e) Zgodnie z art. 9 TFUE przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze zwalczaniem wyłączenia społecznego. Koncepcja przystępności i projektowania dla wszystkich powinna zostać uwzględniona podczas opracowywania strategii w zakresie interoperacyjności na szczeblu Unii.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Program ISA2 powinien być instrumentem modernizacji sektora publicznego w Unii.

(25) Program ISA 2 jest jednym z wielu instrumentów zachęcających do modernizacji sektora publicznego w Unii. Modernizacja administracji europejskich i zwiększenie ich interoperacyjności jest warunkiem wstępnym urzeczywistnienia jednolitego rynku cyfrowego, co doprowadzi do modernizacji tradycyjnego przemysłu i przyniesie zyski rzędu 500 mld EUR wynikające z dodatkowego rocznego wzrostu oraz da poważny bodziec do tworzenia miejsc pracy w Unii. Państwa członkowskie powinny kontynuować modernizację swoich administracji w drodze udoskonalania procesów biznesowych i infrastruktury ICT. Niniejsza decyzja powinna być zgodna z zobowiązaniem Komisji do umożliwienia obywatelom UE korzystania w pełni z interoperacyjnych e-usług – począwszy od administracji elektronicznej po e-zdrowie – przy czym priorytet powinno mieć usuwanie przeszkód, takich jak wzajemnie niepołączone e-usługi, aby doprowadzić do cyfryzacji swobód jednolitego rynku unijnego.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a) Stworzenie wspólnych norm i systemu nazewnictwa, które ułatwią wzajemne połączenia między administracjami publicznymi oraz między administracjami publicznymi i innymi sektorami, pozwoli na zwiększenie globalnej przewagi konkurencyjnej gospodarki UE.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 25 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25b) Utworzenie wspólnych ram oraz specyfikacji i norm dotyczących interoperacyjności, dzięki któremu możliwe będą realne wzajemne połączenia administracji publicznych między sobą oraz administracji publicznych i z innymi sektorami, przyczyni się do zwiększenia globalnych możliwości konkurencyjnych unijnej gospodarki.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Interoperacyjność jest bezpośrednio powiązana z korzystaniem z norm i wspólnych specyfikacji oraz zależy od tych elementów. Program ISA2 powinien promować oraz, w odpowiednich przypadkach, wspierać, częściową lub pełną normalizację istniejących rozwiązań interoperacyjnych. Należy to osiągnąć we współpracy z innymi działaniami normalizacyjnymi na szczeblu Unii, europejskimi organizacjami normalizacyjnymi oraz innymi międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi.

(26) Brak interoperacyjności często osłabia wdrażanie usług cyfrowych typu koniec-koniec oraz rozwój punktów kompleksowej obsługi przedsiębiorstw i obywateli. Interoperacyjność jest bezpośrednio powiązana z korzystaniem z otwartych norm i wspólnych specyfikacji oraz zależy od tych elementów. Program ISA 2 powinien promować oraz, w odpowiednich przypadkach, wspierać, częściową lub pełną normalizację istniejących rozwiązań interoperacyjnych. Należy to osiągnąć we współpracy z innymi działaniami normalizacyjnymi na szczeblu Unii, europejskimi organizacjami normalizacyjnymi oraz innymi międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Modernizacja administracji publicznych stanowi jeden z zasadniczych priorytetów dla udanego wdrożenia strategii „Europa 2020”. W tym kontekście roczne analizy wzrostu gospodarczego opublikowane przez Komisję w latach 2011, 2012 i 2013 pokazują, że jakość europejskich administracji publicznych ma bezpośredni wpływ na otoczenie gospodarcze i w związku z tym ma zasadnicze znaczenie dla stymulowania produktywności, konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Znajduje to wyraźne odzwierciedlenie w zaleceniach dla poszczególnych państw, w których wezwano do konkretnych działań na rzecz reformy administracji publicznej.

(27) Modernizacja administracji publicznych stanowi jeden z zasadniczych priorytetów dla udanego wdrożenia strategii „Europa 2020”. W tym kontekście roczne analizy wzrostu gospodarczego opublikowane przez Komisję w latach 2011, 2012 i 2013 pokazują, że jakość europejskich administracji publicznych ma bezpośredni wpływ na otoczenie gospodarcze i w związku z tym ma zasadnicze znaczenie dla stymulowania produktywności, konkurencyjności, współpracy gospodarczej, wzrostu i zatrudnienia. Znajduje to wyraźne odzwierciedlenie w zaleceniach dla poszczególnych państw, w których wezwano do konkretnych działań na rzecz reformy administracji publicznej.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 zawiera cel tematyczny „wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej”. W tym kontekście należy powiązać program ISA2 z programami i inicjatywami przyczyniającymi się do modernizacji administracji publicznych (np. EAC) oraz odpowiednimi sieciami (takimi jak np. europejska sieć administracji publicznej), a także należy dążyć do uzyskania synergii z tymi programami i inicjatywami.

(28) Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 zawiera cel tematyczny „wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej”. W tym kontekście należy powiązać program ISA 2 z programami i inicjatywami przyczyniającymi się do modernizacji administracji publicznych (np. EAC) oraz odpowiednimi sieciami (takimi jak np. europejska sieć administracji publicznej), a także należy dążyć do uzyskania synergii z tymi programami i inicjatywami oraz wnosić wkład w budowanie wiedzy w administracji publicznej. W ramach tych programów i inicjatyw należy również zagwarantować, że pracownicy europejskich administracji publicznych otrzymają szkolenia niezbędne do wdrażania rozwiązań interoperacyjnych oraz że państwa członkowskie będą dysponowały niezbędnymi zasobami finansowymi i ludzkimi.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Interoperacyjność europejskich administracji publicznych dotyczy wszystkich szczebli administracji: europejskiego, lokalnego, regionalnego i krajowego. Dlatego też istotne jest, aby w rozwiązaniach uwzględniono potrzeby poszczególnych szczebli, jak również – w odpowiednich przypadkach – potrzeby obywateli i przedsiębiorstw.

(29) Interoperacyjność europejskich administracji publicznych dotyczy wszystkich szczebli administracji: europejskiego, lokalnego, regionalnego i krajowego. Dlatego też istotne jest zapewnienie jak najszerszego uczestnictwa w programie ISA 2 oraz uwzględnienie w rozwiązaniach potrzeb poszczególnych szczebli, jak również potrzeb obywateli, przedsiębiorstw i w szczególności MŚP z uwagi na ich wartościowy wkład w gospodarkę UE.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a) Współdziałanie z sektorem prywatnym i innymi podmiotami dowiodło już swojej skuteczności i wartości dodanej. Należy wspierać synergie z tymi zainteresowanymi stronami, tak aby priorytetowo traktowano przystępne rozwiązania akceptowane przez rynek. Należy kontynuować obecną praktykę organizowania konferencji, warsztatów i innych spotkań w celu współdziałania z tą częścią opinii publicznej. Należy promować stałe korzystanie z platform elektronicznych, a także wykorzystywanie wszelkich odpowiednich środków podtrzymywania kontaktów z zainteresowanymi stronami, w tym możliwość zarządzania rozwiązaniami interoperacyjnymi na zasadzie współudziału z organizacjami lub organami niekomercyjnymi, pod nadzorem Komisji.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Krajowe organy administracji można wspierać w ich wysiłkach poprzez szczególne instrumenty realizowane w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Bliska współpraca w ramach programu ISA2 powinna doprowadzić do maksymalizacji korzyści oczekiwanych dzięki takim instrumentom poprzez zagwarantowanie, by finansowane projekty były uzgodnione z ogólnounijnymi ramami interoperacyjności oraz specyfikacjami, takimi jak europejskie ramy interoperacyjności.

(30) Krajowe, regionalne i lokalne organy administracji można wspierać w ich wysiłkach poprzez szczególne instrumenty realizowane w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz zachęcać do wspólnego opracowywania rozwiązań przez państwa członkowskie. Bliska współpraca w ramach programu ISA 2 powinna doprowadzić do maksymalizacji korzyści oczekiwanych dzięki takim instrumentom poprzez zagwarantowanie, by finansowane projekty były uzgodnione z ogólnounijnymi ramami interoperacyjności oraz specyfikacjami, takimi jak europejskie ramy interoperacyjności.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Program ISA2 powinien przyczyniać się do realizacji wszelkich inicjatyw następczych w kontekście strategii „Europa 2020” oraz EAC. Aby zapobiec powielaniu wysiłków, należy w nim uwzględnić inne unijne programy w obszarze rozwiązań, usług i infrastruktury ICT, w szczególności instrument „‎Łącząc Europę” ustanowiony w rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013 oraz program „Horyzont 2020” ustanowiony w rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013.

(33) Program ISA 2 powinien przyczyniać się do realizacji wszelkich inicjatyw następczych w kontekście strategii „Europa 2020” oraz EAC. Aby zapobiec powielaniu wysiłków, program ten powinien uwzględniać inne unijne programy w obszarze rozwiązań, usług i infrastruktury ICT, w szczególności instrument „‎Łącząc Europę” ustanowiony w rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013 oraz program „Horyzont 2020” ustanowiony w rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013 oraz przyczyniać się do ich realizacji. Komisja powinna koordynować te działania przy wdrażaniu programu ISA 2 oraz planowaniu przyszłych inicjatyw dotyczących interoperacyjności.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a) Zasady i przepisy zawarte w prawodawstwie Unii dotyczącym ochrony prywatności i ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu, w szczególności dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE1a oraz rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 45/20011b, powinny mieć zastosowanie do wszelkich rozwiązań stworzonych, przyjętych i wdrażanych w ramach programu ISA 2, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.

 

______________________

 

1a Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

 

1b Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U L 8 z 12.1.2001, s. 1).

Poprawka    37

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 33 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33b) W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych innych niż istotne elementów niniejszej decyzji należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do sprecyzowania lub dostosowania zasad i kryteriów kwalifikowalności, kryteriów i zasad selekcji i zastosowania, o ile będzie to konieczne w przyszłości z powodu zmiany okoliczności. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 33 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33c) Przy ocenie programu ISA 2 Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę na to, czy stworzone i wdrożone rozwiązania mają pozytywny czy negatywny wpływ na modernizację sektora publicznego oraz zaspokajanie potrzeb obywateli i MŚP, na przykład dzięki redukcji obciążeń administracyjnych i kosztów dla obywateli i MŚP, tworzeniu możliwości zatrudnienia oraz usprawnianiu ogólnej sieci wzajemnych połączeń między administracją publiczną z jednej strony a obywatelami i przedsiębiorstwami, w szczególności MŚP, z drugiej.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 33 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33d) Przy zamawianiu usług zewnętrznych do celów programu ISA 2 Komisja powinna zachęcać MŚP do składania ofert i w szczególności wyróżniać oferty najbardziej korzystne ekonomicznie w oparciu o kryteria związane z przedmiotem zamówienia, w tym aspekty społeczne i te związane z ochroną środowiska.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, jeżeli – w uzasadnionych przypadkach związanych z ustanowieniem kroczącego programu prac – jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą.

(35) Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, jeżeli – w uzasadnionych przypadkach, takich jak ryzyko przerwy w świadczeniu usług, związanych z ustanowieniem kroczącego programu prac – jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Niniejsza decyzja ma ułatwić skuteczne i efektywne elektroniczne kontakty transgraniczne lub międzysektorowe między europejskimi administracjami publicznymi oraz między nimi a obywatelami i przedsiębiorstwami, aby umożliwić świadczenie elektronicznych usług publicznych wspierających realizację polityk i działań Unii. Z uwagi na to, iż cele te nie mogą zostać w wystarczającym stopniu osiągnięte przez same państwa członkowskie, ponieważ ustanowienie funkcji koordynującej na szczeblu europejskim byłoby trudne i kosztowne na poziomie państw członkowskich, gdyby miały się tego podjąć same państwa członkowskie, i mogą w związku z tym – ze względu na skalę i efekty proponowanych działań – zostać lepiej osiągnięte na szczeblu unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną we wspomnianym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(36) Z uwagi na to, że cele niniejszej decyzji, tj. ułatwienie skutecznych i efektywnych elektronicznych kontaktów transgranicznych lub międzysektorowych między europejskimi administracjami publicznymi oraz między nimi a obywatelami i przedsiębiorstwami, aby umożliwić świadczenie elektronicznych usług publicznych wspierających realizację polityk i działań Unii, nie mogą zostać w wystarczającym stopniu osiągnięte przez same państwa członkowskie, ponieważ ustanowienie funkcji koordynującej na szczeblu unijnym byłoby trudne i kosztowne na poziomie państw członkowskich, gdyby miały się tego podjąć same państwa członkowskie, tylko – ze względu na skalę i efekty proponowanych działań – mogą raczej zostać lepiej osiągnięte na szczeblu unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów. Te elektroniczne usługi publiczne wymagają zastosowania integracyjnego podejścia (e-podejścia), które zmniejszy różnice w stosowaniu rozwiązań ICT, wesprze stosowanie ICT w celu zwalczania wyłączenia i przyczyni się do wzrostu gospodarczego, z myślą o nowych możliwościach zatrudnienia, podnoszeniu jakości życia oraz uczestnictwa w życiu społecznym i spójności.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza decyzja ustanawia program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (zwany dalej „programem ISA2”) na lata 2016–2020.

1. Niniejsza decyzja ustanawia program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (zwany dalej „programem ISA 2”) na lata 2016–2020.

Program ISA2 ułatwia skuteczne i efektywne elektroniczne interakcje transgraniczne lub międzysektorowe między europejskimi administracjami publicznymi oraz między tymi administracjami a obywatelami i przedsiębiorstwami, aby umożliwić świadczenie elektronicznych usług publicznych wspierających realizację polityk i działań Unii.

1a. Program ISA 2 ułatwia skuteczne i efektywne elektroniczne interakcje transgraniczne lub międzysektorowe między europejskimi administracjami publicznymi oraz między tymi administracjami a obywatelami i przedsiębiorstwami, aby umożliwić świadczenie elektronicznych usług publicznych wspierających realizację polityk i działań Unii.

 

Program ISA 2 uwzględnia aspekty społeczne, ekonomiczne oraz inne aspekty interoperacyjności, a także szczególną sytuację mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP, celem usprawnienia interakcji między europejskimi administracjami publicznymi z jednej strony, a obywatelami i przedsiębiorstwami z drugiej. Program ISA 2 szanuje prawo obywateli i przedsiębiorstw do korzystania z innych rozwiązań niż internetowe.

 

Program ISA 2 powinien przyczynić się do rozwoju bardziej efektywnej, uproszczonej i przyjaznej dla użytkownika administracji elektronicznej na krajowym, regionalnym i lokalnym szczeblu administracji publicznej.

2. Poprzez program ISA2 Unia ustala, tworzy i obsługuje rozwiązania interoperacyjne wdrażające unijne polityki. Rozwiązania te zostają następnie bez ograniczeń udostępnione innym instytucjom i organom Unii, jak również administracjom publicznym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, ułatwiając tym samym transgraniczne i międzysektorowe interakcje między nimi.

2. Za pomocą programu ISA 2 Unia wspiera i promuje identyfikację, tworzenie i obsługę rozwiązań interoperacyjnych wdrażających polityki UE. Rozwiązania te zostają następnie bez ograniczeń udostępnione innym instytucjom i organom Unii, jak również administracjom publicznym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, ułatwiając tym samym transgraniczne i międzysektorowe interakcje między nimi.

 

2a. Program ISA 2 zapewnia wspólne rozumienie interoperacyjności i regularnie ocenia jej postępy. Ponadto program ISA 2 pozostaje otwarty i wystarczająco elastyczny na zmiany i integrowanie nowych wyzwań i dziedzin.

3. W ramach programu ISA2 opracowuje się rozwiązania interoperacyjne w sposób autonomiczny lub jako uzupełnienie i wsparcie innych unijnych inicjatyw, pilotując rozwiązania interoperacyjne jako „inkubator rozwiązań”, bądź gwarantując ich trwały charakter jako „pomost dla rozwiązań”.

3. W ramach programu ISA 2 opracowuje się rozwiązania interoperacyjne w sposób autonomiczny lub jako uzupełnienie i wsparcie innych unijnych inicjatyw, pilotując rozwiązania interoperacyjne jako „inkubator rozwiązań”, bądź gwarantując ich trwały charakter jako „pomost dla rozwiązań”. Komisja dopilnowuje, aby z powodu takich rozwiązań prywatni dostawcy rozwiązań interoperacyjnych nie byli narażeni na żadne zaburzenia rynku lub niekorzystną sytuację.

 

3a. Za pośrednictwem programu ISA 2 Unia współpracuje z państwami członkowskimi w celu ustalania i promowania najlepszych praktyk, opracowywania wytycznych, koordynowania inicjatyw dotyczących interoperacyjności i zachęcania oraz wspierania społeczności pracujących nad zagadnieniami z dziedziny elektronicznych transgranicznych lub międzysektorowych kontaktów między administracjami publicznymi oraz obywatelami i przedsiębiorstwami. Postępując w ten sposób Unia współpracuje z branżą i społeczeństwem obywatelskim we wszelkich kwestiach istotnych z punktu widzenia wspierania interoperacyjności i jej związku z poprawą świadczenia usług publicznych.

4. Program ISA2 zastępuje unijny program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla administracji publicznych ustanowiony decyzją nr 922/2009/WE (zwany dalej „programem ISA”) oraz konsoliduje, promuje i rozszerza zakres związanych z nim działań.

4. Program ISA 2 zastępuje unijny program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla administracji publicznych ustanowiony decyzją nr 922/2009/WE (zwany dalej „programem ISA”) oraz konsoliduje, promuje i rozszerza zakres związanych z nim działań.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) „interoperacyjność” oznacza możliwość współdziałania odrębnych i zróżnicowanych organizacji na rzecz osiągnięcia wspólnie uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, co obejmuje dzielenie się informacjami i wiedzą pomiędzy tymi organizacjami poprzez wspierane przez nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych między ich odpowiednimi systemami technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT);

1) „interoperacyjność” oznacza możliwość współdziałania różnych organizacji na rzecz osiągnięcia wspólnie uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, co obejmuje dzielenie się informacjami i wiedzą pomiędzy tymi organizacjami poprzez wspierane przez nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych między ich odpowiednimi systemami technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT);

Uzasadnienie

Słowo „różny” lepiej oddaje znaczenie słów „odrębny i zróżnicowany”.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a) „ramy interoperacyjności” oznaczają zestaw zaleceń, które określają jak administracje, przedsiębiorstwa i obywatele komunikują się ze sobą w Unii, promują i wspierają dostarczanie europejskich usług publicznych przez wspieranie transgranicznej i międzysektorowej interoperacyjności i wspieranie administracji publicznej w działaniach na rzecz oferowania europejskich usług publicznych przedsiębiorcom i obywatelom;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b) „europejskie administracje publiczne” oznaczają administracje publiczne na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) „rozwiązania interoperacyjne” oznaczają wspólne ramy, wspólne usługi i generyczne narzędzia ułatwiające współpracę między odrębnymi i zróżnicowanymi organizacjami, które są albo niezależnie finansowane i tworzone w ramach programu ISA2 albo też tworzone we współpracy z innymi inicjatywami Unii, w oparciu o ustalone wymogi europejskich administracji publicznych;

2) „rozwiązania interoperacyjne” oznaczają wspólne ramy, wspólne usługi i funkcjonalne narzędzia ułatwiające współpracę między różnymi organizacjami, które są albo niezależnie finansowane i tworzone w ramach programu ISA 2 albo też tworzone we współpracy z innymi inicjatywami Unii, w oparciu o ustalone wymogi europejskich administracji publicznych;

Uzasadnienie

Słowo „różny” lepiej oddaje znaczenie słów „odrębny i zróżnicowany”.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a) „użytkownik” rozwiązań interoperacyjnych oznacza europejską administrację publiczną na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b) „użytkownik końcowy” programu ISA 2 oznacza obywateli i przedsiębiorstwa;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5) „wspólne ramy” oznaczają specyfikacje, normy, metodyki, wytyczne, wspólne aktywa semantyczne oraz podobne podejścia i dokumenty;

5) „wspólne ramy” oznaczają wspólną architekturę referencyjną, specyfikacje, normy, metodyki, wytyczne, wspólne aktywa semantyczne oraz podobne podejścia i dokumenty;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 10 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– środki strategiczne i służące pogłębianiu świadomości;

– środki strategiczne;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 10 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– informacje, komunikowanie o korzyściach płynących z programu ISA 2 i działania podnoszące świadomość skierowane do obywateli i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a) „pilna potrzeba” oznacza sytuację, która, w kontekście programu ISA 2 i dla celów art. 10 ust. 3, może spowodować ryzyko przerwy w dostawie usług związanych z działaniami, o których mowa w art. 3;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ocenę, doskonalenie, ustanawianie, industrializację, obsługę i ponowne wykorzystywanie istniejących transgranicznych lub międzysektorowych rozwiązań interoperacyjnych;

a) ocenę, doskonalenie, ustanawianie, industrializację, obsługę i ponowne wykorzystywanie istniejących transgranicznych lub międzysektorowych ram i rozwiązań interoperacyjnych;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) opracowywanie, ustanawianie, industrializację, obsługę i ponowne wykorzystywanie nowych transgranicznych lub międzysektorowych rozwiązań interoperacyjnych;

b) opracowywanie, ustanawianie, industrializację, obsługę i ponowne wykorzystywanie nowych transgranicznych lub międzysektorowych ram i rozwiązań interoperacyjnych;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) ocenę konsekwencji proponowanych lub przyjętych przepisów Unii w obszarze ICT;

c) ocenę konsekwencji proponowanych lub przyjętych przepisów Unii w obszarze ICT, wraz z, w stosownych przypadkach, oceną konieczności poszerzenia zakresu i mandatu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA);

Poprawka    56

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) ustalanie luk w prawodawstwie szkodzących interoperacyjności między europejskimi administracjami publicznymi;

d) ustalanie luk w prawodawstwie, na szczeblu unijnym i krajowym, szkodzących transgranicznej lub międzysektorowej interoperacyjności między europejskimi administracjami publicznymi;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) ustanowienie i utrzymanie EIC jako instrumentu mającego ułatwić ponowne wykorzystywanie istniejących rozwiązań interoperacyjnych oraz ustalenie obszarów, w których takich rozwiązań nadal brakuje;

f) ustanowienie i utrzymanie EIC jako instrumentu mającego ułatwić ponowne wykorzystywanie istniejących ram i rozwiązań interoperacyjnych oraz ustalenie obszarów, w których takich ram i rozwiązań nadal brakuje;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) rozwój i świadczenie usług publicznych przy mniejszych obciążeniach administracyjnych i niższych kosztach, dzięki pełnemu wykorzystaniu potencjału administracji elektronicznej i e-demokracji;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) ocenę, aktualizację i promowanie istniejących wspólnych specyfikacji i norm oraz opracowywanie, ustanawianie i promowanie nowych wspólnych specyfikacji i norm za pośrednictwem unijnych platform normalizacyjnych, jak również – w odpowiednich przypadkach – we współpracy z europejskimi lub międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi; oraz

g) ocenę, aktualizację i promowanie istniejących wspólnych specyfikacji i norm oraz opracowywanie, ustanawianie i promowanie nowych wspólnych specyfikacji i otwartych norm za pośrednictwem unijnych platform normalizacyjnych, jak również – w odpowiednich przypadkach – we współpracy z europejskimi lub międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi, w tym w odniesieniu do bezpieczeństwa przekazywania, przetwarzania i składowania danych; oraz

Poprawka    60

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) opracowywanie mechanizmów, które pozwolą określić w sposób wymierny i ilościowy korzyści wynikające z rozwiązań interoperacyjnych.

h) opracowywanie mechanizmów, które pozwolą określić w sposób wymierny i ilościowy korzyści wynikające z ram i rozwiązań interoperacyjnych.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha) utrzymywanie i popularyzowanie wirtualnego kompleksowego punktu funkcjonującego jako platforma dostępu i najlepszych praktyk będących rezultatem programu ISA 2 oraz jako narzędzie popularyzujące wspólne ramy w zakresie bezpieczeństwa, a także sprawdzone i funkcjonujące rozwiązania, przy jednoczesnym unikaniu dublowania działań.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hb) ustanowienie wspólnego repozytorium rozwiązań i norm nadających się do ponownego wykorzystania, dostępnego dla podmiotów administracji publicznej, które chcą je przejąć lub włączyć jako elementy składowe kolejnych projektów, lub dla przedsiębiorstw, które chcą je wdrożyć w ramach swojej oferty rynkowej, aby interoperacyjność wykorzystała cały swój potencjał we wszystkich sektorach.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hc) ułatwianie ponownego wykorzystania danych przez przedsiębiorstwa i obywateli w sposób korzystny i praktyczny, zgodnie z obowiązującym prawem, m. in. w zakresie ochrony danych.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hd) rozwój mechanizmów służących ochronie prywatności i bezpieczeństwa z punktu widzenia administracji publicznej, obywateli i firm;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Poza tym program ISA2 może stanowić „inkubator rozwiązań” pilotujący nowe rozwiązania interoperacyjne, jak również „pomost dla rozwiązań”, co polega na obsłudze istniejących rozwiązań interoperacyjnych.

Poza tym program ISA 2 może stanowić „inkubator rozwiązań” pilotujący nowe rozwiązania interoperacyjne, jak również „pomost dla rozwiązań”, co polega na obsłudze, rozwoju i konserwacji istniejących rozwiązań interoperacyjnych, a także zapewnieniu informacje i szkoleń na temat znaczenia i wykorzystania rozwiązań interoperacyjnych w całej Unii.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do dnia ...* Komisja opracowuje strategię komunikacyjną i szkoleniową, która ma na celu szersze informowanie i podnoszenie świadomości na temat programu ISA 2 i jego korzyści, i która jest skierowana w szczególności do obywateli i MŚP, oraz stosuje język zrozumiały dla użytkowników oraz wykorzystuje infografikę na stronie internetowej programu ISA 2.

 

_____________

 

* 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) być użyteczne i zaspokajać ustalone potrzeby;

a) być wybierane pod kątem ich użyteczności i priorytetów, zaspokajać ustalone potrzeby i realizować cele programu ISA 2;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) być zgodne z następującym zestawem zasad:

b) być zgodne z następującym zestawem zasad:

– pomocniczość i proporcjonalność;

– pomocniczość i proporcjonalność;

 

– koncentracja na użytkownikach końcowych, szczególnie na potrzebach obywateli i MŚP;

– koncentracja na użytkowniku

– koncentracja na użytkowniku;

– włączanie i dostępność

– włączanie i dostępność

– bezpieczeństwo i prywatność

– bezpieczeństwo, poszanowanie prywatności i wysoki poziom ochrony danych;

 

– domyślne poszanowanie prywatności już od etapu projektu;

– wielojęzyczność

– wielojęzyczność

– uproszczenie procedur administracyjnych

– uproszczenie i modernizacja procedur administracyjnych;

 

– przejrzystość;

– przejrzystość;

– zachowanie informacji;

– zachowanie informacji

– otwartość;

– otwartość;

– możliwość ponownego wykorzystania;

– możliwość ponownego wykorzystania;

– technologiczna neutralność i przystosowalność; oraz

– technologiczna neutralność, w miarę możliwości stosowanie rozwiązań przyszłościowych oraz przystosowalność i neutralność sieci;

– skuteczność i efektywność;

– skuteczność i efektywność;

 

– świadczenie usług wieloma kanałami, czyli zachowanie możliwości dostępu do usług z wykorzystaniem tradycyjnych metod, a nie tylko dostępu elektronicznego, oraz dostęp do wsparcia technicznego dla korzystających z dostępu elektronicznego.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) być elastyczne, jeżeli chodzi o dostosowanie do nowych wyzwań i możliwości; oraz

Poprawka    70

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania w formie projektów składają się – w odpowiednich przypadkach – z następujących faz:

Działania w formie projektów składają się z następujących faz:

Poprawka    71

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– monitorowanie i kontrola.

– monitorowanie, kontrola i ocena ex-post.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Fazy konkretnych projektów określane w momencie, w którym działanie zostaje włączone do kroczącego programu prac.

Fazy konkretnych projektów mogą być określane w momencie, w którym działanie zostaje włączone do kroczącego programu prac. Powinna istnieć możliwość zakończenia projektu w każdym momencie, w przypadku gdy nie jest on już potrzebny lub gdy przestanie być uznawany za skuteczny.

Uzasadnienie

Należy zachować elastyczność, aby niniejsza decyzja nie ograniczała rozwoju rozwiązań.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

Artykuł 6

Przepisy wykonawcze

Kryteria kwalifikowalności i selekcji

1. Przy realizacji programu ISA2 uwzględnia się odpowiednio europejską strategię interoperacyjności oraz europejskie ramy interoperacyjności, łącznie z ich przyszłymi aktualizacjami.

1. Do wniosków o finansowanie z programu ISA 2 zastosowanie mają następujące kryteria kwalifikowalności:

 

a) aby zapewnić interoperacyjność między systemami informacyjnymi w UE i w państwach członkowskich, wnioskodawcy muszą przedstawić rozwiązania interoperacyjne w nawiązaniu do istniejących lub nowych norm unijnych bądź do publicznie dostępnych lub otwartych specyfikacji dotyczących wymiany informacji i integracji usług;

 

b) aby uniknąć powielania wysiłków oraz przyspieszyć tworzenie rozwiązań interoperacyjnych, należy uwzględnić wyniki osiągnięte w ramach innych odpowiednich inicjatyw Unii lub państw członkowskich, natomiast rozwiązania stanowiące powielanie działań uznaje się za niekwalifikujące się.

2. Do udziału w projektach zachęca się jak największą liczbę państw członkowskich. Państwa członkowskie mogą przyłączyć się do projektu na każdym etapie i są do tego zachęcane.

2. Program ISA 2 obowiązują następujące kryteria selekcji:

 

a) do udziału w projektach zachęca się jak największą liczbę państw członkowskich. Państwa członkowskie mogą przyłączyć się do projektu na każdym etapie i są do tego zachęcane, wspierane jest również zaangażowanie przedsiębiorstw i innych organizacji;

 

b) zachęca się do tego, aby we wszystkich działaniach i rozwiązaniach interoperacyjnych finansowanych w ramach programu ISA 2 ponownie wykorzystywano dostępne rozwiązania interoperacyjne.

3. Aby zapewnić interoperacyjność między systemami krajowymi i unijnymi, specyfikacja rozwiązań interoperacyjnych tworzona jest w nawiązaniu do istniejących lub nowych norm europejskich bądź do publicznie dostępnych lub otwartych specyfikacji dotyczących wymiany informacji i integracji usług.

 

4. Ustanawianie lub doskonalenie rozwiązań interoperacyjnych opiera się – w stosownych przypadkach – na dzieleniu się doświadczeniami oraz na wymianie i promocji dobrych praktyk bądź też środki te towarzyszą temu procesowi. Wszystkie zainteresowane strony są zachęcane do dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami, promuje się również przeprowadzanie odpowiednich konsultacji społecznych.

 

5. Aby uniknąć powielania wysiłków oraz przyspieszyć tworzenie rozwiązań interoperacyjnych, uwzględnia się – w stosownych przypadkach – wyniki osiągnięte w ramach innych odpowiednich inicjatyw Unii lub państw członkowskich.

 

6. W stosownych przypadkach przy wdrażaniu rozwiązań interoperacyjnych w ramach programu ISA2 uwzględnia się wytyczne wynikające z EIRA.

 

7. Rozwiązania interoperacyjne i ich aktualizacje ujmowane są w EIC oraz udostępniane, w stosownych przypadkach, do ponownego wykorzystania przez europejskie administracje publiczne.

 

8. Komisja okresowo monitoruje wdrażanie i ponowne wykorzystywanie rozwiązań interoperacyjnych w Unii w ramach kroczącego programu prac ustanowionego na podstawie art. 7.

 

9. Aby zmaksymalizować synergię oraz zapewnić podjęcie połączonych i wzajemnie uzupełniających się wysiłków, działania są koordynowane – w stosownych przypadkach – z innymi odpowiednimi inicjatywami Unii.

 

10. Zachęca się do tego, aby – w stosownych przypadkach – we wszystkich działaniach i rozwiązaniach interoperacyjnych finansowanych w ramach programu ISA2 ponownie wykorzystywano dostępne rozwiązania interoperacyjne.

 

Poprawka    74

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Przepisy wykonawcze

 

1. Należy należycie uwzględnić europejską strategię interoperacyjności, europejskie ramy interoperacyjności oraz przyszłe powiązane z nimi działania.

 

2. Ustanawianie lub doskonalenie rozwiązań interoperacyjnych opiera się – w stosownych przypadkach – na dzieleniu się doświadczeniami oraz na wymianie i promocji dobrych praktyk bądź też środki te towarzyszą temu procesowi. Obejmuje to należyte rozważenie wpływu rozwiązań interoperacyjnych na prywatność i ochronę danych. Należy zachęcać wszystkie zainteresowane strony do dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami oraz do przeprowadzania konsultacji społecznych i należy w tym celu udzielać odpowiedniego wsparcia, np. za pomocą wirtualnego repozytorium. Szczególną uwagę należy zwrócić na zaangażowanie państw członkowskich, co zapewni współpracę z krajowymi ekspertami w dziedzinie interoperacyjności.

 

3. W stosownych przypadkach EIRA nadzoruje wdrażanie rozwiązań interoperacyjnych w ramach programu ISA 2.

 

4. Rozwiązania interoperacyjne i ich aktualizacje ujmowane są w EIC oraz udostępniane do ponownego wykorzystania przez europejskie administracje publiczne.

 

5. Komisja przynajmniej co roku monitoruje wdrażanie i ponowne wykorzystywanie rozwiązań interoperacyjnych w Unii w ramach kroczącego programu prac ustanowionego na podstawie art. 7, a wyniki tej kontroli przekazuje do wiadomości Parlamentu Europejskiego.

 

6. Realizacja programu ISA 2 przyczynia się do wdrożenia europejskiej agendy cyfrowej Komisji.

 

7. Aby zmaksymalizować synergię oraz zapewnić podjęcie połączonych i wzajemnie uzupełniających się wysiłków, działania są koordynowane – w stosownych przypadkach – z innymi odpowiednimi inicjatywami Unii.

 

8. Komisja skupia wokół siebie zainteresowane strony, aby mogły one wymieniać poglądy między sobą oraz z Komisją na temat kwestii objętych programem ISA 2. W tym celu Komisja organizuje konferencje, warsztaty i inne spotkania, wykorzystuje elektroniczne platformy interaktywne oraz może wykorzystać wszelkie inne formy kontaktu, jakie uzna za stosowne.

 

9. Działania i rozwiązania interoperacyjne wymagające przetwarzania danych osobowych – w stosownych przypadkach i w miarę możliwości – poprzedzane są oceną skutków w zakresie ochrony danych.

 

10. W należycie uzasadnionych przypadkach ciężar zarządzania rozwiązaniami interoperacyjnymi dzielony jest z organizacjami niekomercyjnymi – pod nadzorem Komisji – a działania finansowane z programu ISA 2 mogą być bezpośrednio związane z działaniami o zakresie poszerzonym w interesie obywateli i przedsiębiorstw, które wykorzystują, w stosownych przypadkach, inne źródła finansowania w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6b

 

Akty delegowane

 

Jeżeli konieczne okaże się uzupełnienie kryteriów kwalifikowalności i selekcji lub postanowień wykonawczych określonych w art. 6 i 6a, Komisja jest uprawniona do przyjęcia – zgodnie z art. 10a – aktów delegowanych zmieniających, wyjaśniających lub uzupełniających te kryteria i przepisy.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na początku realizacji programu ISA2 Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające kroczący program prac, a także przewidujące jego zmianę co najmniej raz w roku, na potrzeby realizacji działań przez cały okres stosowania niniejszej decyzji. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 10 ust. 2.

Na początku realizacji programu ISA 2 Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające kroczący program prac, a także – jeżeli to bezwzględnie konieczne – przewidujące jego zmianę co najmniej raz w roku, na potrzeby realizacji działań przez cały okres stosowania niniejszej decyzji. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 10 ust. 2.

W kroczącym programie prac określa się, ustala według priorytetów, dokumentuje, wybiera, projektuje, wdraża i ocenia działania, o których mowa w art. 5, jak również promuje się ich rezultaty.

W kroczącym programie prac określa się, ustala według priorytetów, dokumentuje, wybiera, projektuje, wdraża i ocenia działania, o których mowa w art. 5, w tym środki towarzyszące, o których mowa w art. 5 ust. 3, zapewniając jak najszerszy i najbardziej nieograniczony udział, zgodnie z kryteriami kwalifikowalności i selekcji określonymi w art. 6, jak również promując ich wyniki, które przekazywane są do wiadomości Parlamentu Europejskiego.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do kroczącego programu prac mogą być włączone jedynie działania zgodne z zestawem reguł i kryteriów dopuszczenia. Wspomniane reguły i kryteria oraz wszelkie ich zmiany stanowią integralną część kroczącego programu prac.

2. Do kroczącego programu prac mogą być włączone jedynie działania zgodne z zestawem procedur administracyjnych określających obowiązujące cele. Wspomniane procedury oraz wszelkie ich zmiany stanowią integralną część kroczącego programu prac.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6b, powierza się Komisji na okres czterech lat od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6b, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6b wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja przekazuje Komitetowi ISA2 roczne sprawozdanie z realizacji programu.

2. Komisja przekazuje Komitetowi ISA 2, właściwej komisji lub właściwym komisjom Parlamentu Europejskiego, Radzie i Komitetowi Regionów roczne sprawozdanie z realizacji programu ISA 2 oraz z ponownego wykorzystywania rozwiązań interoperacyjnych w Unii, a także na temat zmian jego wskaźników efektywności.

 

Właściwa komisja lub właściwe komisje Parlamentu Europejskiego mogą zwrócić się do Komisji o złożenie sprawozdania z wdrażania programu ISA 2 i o udzielenie odpowiedzi na pytania postawione przez członków komisji.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Program podlega ocenie okresowej i ocenie końcowej, których wyniki zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, odpowiednio, do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2021 r. W tym kontekście właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zwrócić się do Komisji o przedstawienie wyników oceny oraz udzielenie odpowiedzi na pytania postawione przez jej członków.

3. Program ISA 2 podlega ocenie okresowej i ocenie końcowej, którym towarzyszą dokładne oceny skutków i których wyniki zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, odpowiednio, do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2021 r. W tym kontekście właściwa komisja lub właściwe komisje Parlamentu Europejskiego mogą zwrócić się do Komisji o przedstawienie wyników oceny oraz udzielenie odpowiedzi na pytania postawione przez członków komisji.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Śródokresowa i końcowa ocena programu ISA 2 powinna zawierać analizę zgodności z prawem Unii dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w odniesieniu do swobodnego przepływu takich danych we wszystkich odnośnych działaniach i rozwiązaniach interoperacyjnych, które wymagają przetwarzania danych.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W ramach oceny bada się takie kwestie jak istotność, skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość i spójność działań realizowanych w ramach programu. W ocenie końcowej bada się ponadto, w jakim zakresie osiągnięto cel programu.

4. W ramach oceny bada się takie kwestie jak istotność, skuteczność, efektywność, użyteczność, w tym satysfakcję obywateli i firm, trwałość i spójność działań realizowanych w ramach programu ISA 2. Ponadto analizuje się spójność, synergię i komplementarność z innymi programami unijnymi, w szczególności z instrumentem „Łącząc Europę”. W ocenie końcowej bada się ponadto, w jakim zakresie osiągnięto cel programu. Szczególną uwagę należy zwrócić na potrzeby wyrażone przez użytkowników tego programu.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Funkcjonowanie programu ocenia się pod kątem celu ustanowionego w artykule 1 oraz działań przewidzianych w kroczącym programie prac. Realizację celu ocenia się w szczególności za pośrednictwem szeregu kluczowych czynników umożliwiających interoperacyjność oraz szeregu instrumentów wspierających dla administracji publicznych dostarczonych europejskim administracjom publicznym i wykorzystywanych przez te administracje. Wskaźniki służące ocenie rezultatów i wpływu programu określa się w kroczącym programie prac.

5. Funkcjonowanie programu ISA 2 ocenia się pod kątem celu ustanowionego w art. 1 ust. 2 oraz kryteriów kwalifikowalności i selekcji określonych w art. 6. Realizację celu ocenia się w szczególności pod względem szeregu kluczowych czynników umożliwiających interoperacyjność oraz instrumentów wspierających dla administracji publicznych dostarczonych europejskim administracjom publicznym i wykorzystywanych przez te administracje.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Komisja opracuje wskaźniki służące ocenie rezultatów i wpływu programu ISA 2.

 

Takie wskaźniki uwzględniają kryteria kwalifikowalności i selekcji wymienione w art. 6.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W ramach oceny bada się również korzyści, jakie Unia odniosła w związku z realizacją wspólnych polityk, określa potencjalne pole do ulepszeń i weryfikuje synergię z innymi inicjatywami Unii w dziedzinie interoperacyjności transgranicznej i międzysektorowej oraz modernizacji europejskich administracji publicznych.

6. W ramach oceny bada się również korzyści, jakie Unia odniosła w związku z realizacją wspólnych polityk, określa potencjalne pole do ulepszeń i weryfikuje synergię z innymi inicjatywami Unii w dziedzinie interoperacyjności transgranicznej i międzysektorowej oraz modernizacji, uproszczenia i skuteczności europejskich administracji publicznych.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja ocenia również relewantność środków i celów programu ISA 2 dla organów regionalnych i lokalnych pod kątem poprawy interoperacyjności w administracji publicznej i efektywności świadczenia usług publicznych.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Ocena programu ISA2 zawiera, w odpowiednich przypadkach, informacje dotyczące:

8. Ocena programu ISA 2 zawiera informacje dotyczące:

Poprawka    88

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 8 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ilościowych korzyści uzyskiwanych dzięki rozwiązaniom interoperacyjnym poprzez powiązanie ICT z potrzebami użytkowników;

a) ilościowych i jakościowych korzyści oraz oszczędności uzyskiwanych dzięki rozwiązaniom interoperacyjnym poprzez powiązanie ICT z potrzebami użytkowników i końcowych użytkowników, w szczególności obywateli i MŚP;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 8 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) ilościowych pozytywnych rezultatów rozwiązań interoperacyjnych opartych na ICT.

b) ilościowych i jakościowych rezultatów rozwiązań interoperacyjnych opartych na ICT, w szczególności dla administracji publicznej, obywateli i MŚP.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla innych polityk Unii, rozwiązania interoperacyjne stworzone lub realizowane w ramach programu ISA2 mogą być wykorzystywane w ramach pozaunijnych inicjatyw, do celów niezarobkowych, o ile budżet ogólny Unii nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, a realizacja głównego celu Unii związanego z danym rozwiązaniem nie jest zagrożona.

Bez uszczerbku dla innych polityk Unii oraz zgodnie z kryteriami kwalifikowalności i selekcji określonymi w art. 6 rozwiązania interoperacyjne stworzone lub realizowane w ramach programu ISA 2 mogą być wykorzystywane w ramach pozaunijnych inicjatyw, do celów niezarobkowych, o ile budżet ogólny Unii nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, a realizacja głównego celu Unii związanego z danym rozwiązaniem nie jest zagrożona.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

Ochrona danych

 

Rozwiązania stworzone, przyjęte i wdrażane w ramach programu ISA 2, w tym wszelkie formy współpracy z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, które wiążą się z przetwarzaniem danych, muszą być w pełni zgodne z prawodawstwem Unii dotyczącym ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
  • [2]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

Sprawozdawca pozytywnie przyjmuje wniosek Komisji ustanawiający program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA 2).

Od 1995 r., kiedy zainicjowano program wymiany danych między administracjami (IDA), Komisja Europejska wspiera wraz z państwami członkowskimi rozwiązania, które umożliwiają wymianę danych między administracjami i między administracjami i instytucjami UE.

Ta najnowsza decyzja stanowi kontynuację stosowanego dotąd podejścia, najlepiej widocznego we wciąż realizowanym programie ISA (rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych), a jednocześnie inicjuje nowy etap, który nie może ignorować ewolucji technologicznej, nowych potrzeb administracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz nowych możliwości oferowanych przez chmurę obliczeniową.

Zorientowanie programu ISA 2 na obywateli i przedsiębiorstwa to istotna zmiana, która oznacza, że Komisja, podczas określania kryteriów wdrażania i oceny, nie może się ograniczać do perspektywy skoncentrowanej tylko na podaży, ale głównie na popycie, czyli na potencjale modernizacyjnym sektora publicznego, tak aby był on w stanie skuteczniej i sprawniej reagować na potrzeby społeczeństwa obywatelskiego.

Interoperacyjność w coraz większym stopniu sprzyja rozwojowi potencjału jakości usług publicznych i tworzy warunki, w których firmy stają się bardziej konkurencyjne, a obywatele bardziej zadowoleni. Dzięki temu jest ona ważną sojuszniczką europejskiej strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

Program ISA 2 łączy się z innymi inicjatywami, które przyczyniają się do modernizacji administracji publicznej w Europie i zwiększają ich potencjał, co pozytywnie wpływa zarówno na konkurencyjną przewagę gospodarki, jak i jakość życia ludności.

Program ten stanowi zatem ważny element realizacji jednolitego rynku cyfrowego i ambitnej europejskiej agendy cyfrowej, która aspiruje do bycia światowym liderem i nikogo nie wyklucza.

Sprawozdawca uważa, że pełne wykorzystanie potencjału tej decyzji wymaga większego nacisku na odpowiedzialność ekonomiczną i społeczną programu, zgodnie z następującymi kluczowymi zagadnieniami:

1.  opracowanie wspólnego systemu nazewnictwa, który połączy administracje publiczne między sobą i z innymi sektorami, stając się czynnikiem zwiększającym konkurencyjność europejskiej gospodarki na skalę globalną;

2.  stworzenie repozytorium rozwiązań i norm, nadających się do wykorzystania przez administracje lub które można włączyć do nowych projektów;

3.  opracowanie kompleksowego punktu wymiany dobrych praktyk (platforma Joinup);

4.  ochrona prywatności i bezpieczeństwa z punktu widzenia administracji, obywateli i firm;

5.  uproszczenie procedur i ewentualne rozszerzenie zakresu;

6.  zachęcanie do opracowywania rozwiązań w ramach współpracy administracji dwóch lub więcej państw członkowskich;

7.  ocena sukcesu programu na podstawie analizy wywartego przez niego na obywateli i firmy wpływu oraz ich satysfakcji z programu.

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów(*) (11.6.2015)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) - Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego
(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Liisa Jaakonsaari

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku Komisji jest ustanowienie programu na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (program ISA2). Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek oraz jego cel i uważa, że program ISA2 jest potrzebny do zlikwidowania barier elektronicznych między państwami członkowskimi.

1. Właściwość

Przedmiotowy obszar należy do właściwości trzech komisji, przy czym komisja ITRE jest komisją przedmiotowo właściwą, a komisje IMCO i LIBE są komisjami zaangażowanymi zgodnie z art. 54 Regulaminu. O ile komisja LIBE ma wyłączną właściwość jeśli chodzi o kwestie związane z ochroną danych, zakresu właściwości komisji ITRE i IMCO nie da się jasno oddzielić, ponieważ wiele kwestii we wniosku wchodzi w zakres ich wspólnych właściwości. Komisje zgodziły się zatem, że każda z nich skoncentruje się w miarę możliwości na kwestiach wchodzących w zakres jej podstawowych właściwości.

Pomimo że sprawozdawczyni uważa, iż kwestia ochrony danych ma olbrzymie znaczenie, pomija ją, pozostawiając tę sprawę komisji LIBE. W zamian sprawozdawczyni koncentruje się na podstawowych właściwościach komisji IMCO – rynku wewnętrznym i konsumentach.

2. Obywatele i przedsiębiorstwa

W swoim wniosku Komisja twierdzi, że program ISA2 ma przynieść korzyści administracji publicznej, lecz również przedsiębiorstwom i obywatelom. Jednak zdaniem sprawozdawczyni treść wniosku tego nie odzwierciedla. Sprawozdawczyni dodała zatem pewne wyjaśnienia i szczegółowe informacje, aby lepiej oddać cel, jaki wyznaczyła Komisja:

(1) szereg postanowień mających na celu uwzględnienie społecznych aspektów interoperacyjności, co pozwoli wszystkim na czerpanie pełnych korzyści z możliwości oferowanych przez nowe technologie;

(2) szereg postanowień mających na celu uwzględnienie szczególnej sytuacji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz zaproponowanie rozwiązań, które wyjdą naprzeciw MŚP;

(3) definicja „użytkowników”: wniosek Komisji nie zawiera definicji „użytkownika” w art. 2, chociaż termin ten jest używany w wielu, czasem różniących się, kontekstach. Bezpośredni „użytkownicy”, o których mowa we wniosku, to europejska administracja publiczna, a niebezpośredni (końcowi) użytkownicy ISA2 to obywatele i przedsiębiorstwa. Termin „koncentracja na użytkowniku” odnosi się do tej drugiej grupy. Zdaniem sprawozdawczyni rozbieżne stosowanie terminologii wprowadziło pewne zamieszanie, dlatego potrzebne są wyjaśnienia.

3. Inne kwestie

Sprawozdawczyni uważa, że brakuje informacji dotyczących korzyści płynących z ustanowienia programu ISA2 oraz potrzeby uruchomienia tego programu. Zawarła zatem w art. 3 postanowienie dotyczące konieczności opracowania strategii komunikacyjnej mającej na celu informowanie i podnoszenie świadomości jeśli chodzi o ISA i płynące z nich korzyści.

Sprawozdawczyni rozszerzyła ponadto ogólne zasady zawarte w art. 4, kładąc nacisk na potrzebę znalezienia przyszłościowego rozwiązania. Uważa ona również, że w razie potrzeby należy zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom stosującym rozwiązania interoperacyjne wsparcie techniczne. Ponadto nadal powinno być możliwe korzystanie z tradycyjnych metod dostępu do usług innych niż internet.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie monitorowania wdrażania programu ISA2 oraz postanowienia dotyczące jego oceny, o których mowa w art. 11. Jednak uważa ona, że Parlament Europejski, jako współprawodawca, również powinien być zaangażowany w proces wdrażania i oceny.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Na szczeblu Unii interoperacyjność ułatwia udaną realizację polityk. Interoperacyjność stanowi warunek skutecznego i efektywnego wdrażania w szczególności niżej wymienionych polityk.

(4) Na szczeblu Unii interoperacyjność może ułatwiać udaną realizację polityk o istotnym wymiarze transgranicznym. Interoperacyjność stanowi warunek skutecznego i efektywnego wdrażania w szczególności niżej wymienionych polityk.

Uzasadnienie

Interoperacyjności nie należy postrzegać jako celu samego w sobie, ale jako sposób na osiągnięcie większej efektywności, tam gdzie istnieje wyraźna potrzeba i jeżeli jest wyraźne zapotrzebowanie ze strony ważnych użytkowników. Szczególnie ważne jest to, aby nie dążyć do interoperacyjności systemów, które są przestarzałe, zbędne lub wymagają modernizacji. Interoperacyjność powinna być wtórna wobec cyfryzacji i modernizacji systemów zarządzania i administracji publicznej państw członkowskich.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Interoperacyjność ma kluczowe znaczenie dla udanego prowadzenia polityk w obszarze ceł, opodatkowania i akcyzy, w funkcjonowaniu transeuropejskich systemów teleinformatycznych, które obejmują wszystkie państwa członkowskie i wspierają funkcjonowanie interoperacyjnych usług biznesowych finansowanych z programów Fiscalis 2013 i Cła 2013 wdrażanych i obsługiwanych przez Komisję i administracje krajowe. Aktywa uzyskane w ramach programów Fiscalis 2013 i Cła 2013 dostępne są na potrzeby dzielenia się nimi i wykorzystywania ich w innych obszarach polityki.

(9) Interoperacyjność ma kluczowe znaczenie dla udanego prowadzenia polityk w obszarze ceł, opodatkowania i akcyzy, w funkcjonowaniu transeuropejskich systemów teleinformatycznych, które obejmują wszystkie państwa członkowskie i wspierają funkcjonowanie interoperacyjnych usług biznesowych finansowanych z programów Fiscalis 2013 i Cła 2013 wdrażanych i obsługiwanych przez Komisję i administracje krajowe. Aktywa uzyskane w ramach programów Fiscalis 2013 i Cła 2013 dostępne są na potrzeby dzielenia się nimi i wykorzystywania ich w innych obszarach polityki. Ponadto w konkluzjach Rady w sprawie forum zarządzania unią celną UE państwa członkowskie zobowiązały się do opracowania strategii wspólnie zarządzanych i obsługiwanych systemów informatycznych we wszystkich obszarach związanych z cłami.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) W obszarze normalizacji ICT – w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 interoperacyjność określana jest jako jeden z zasadniczych rezultatów normalizacji.

(14) W obszarze normalizacji ICT – w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 interoperacyjność określana jest jako jeden z zasadniczych rezultatów normalizacji. Przy opracowywaniu norm w ramach programu ISA2 ustanowionego decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE17a należy zwrócić szczególną uwagę na postanowienia przyjęte w tym rozporządzeniu dotyczące udziału społecznych i socjalnych zainteresowanych stron.

 

___________________

 

17aDecyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA). Dz.U. L 260 z 3.10.2009, s. 20.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr: 2014/25/UE19, 2014/24/UE20 i 2014/23/UE21 z dnia 28 marca 2014 r. nakładają na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia systemu elektronicznych zamówień publicznych. Dyrektywy te stanowią, że narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikowania się drogą elektroniczną, jak również ich właściwości techniczne powinny być interoperacyjne z powszechnie wykorzystywanymi produktami technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Ponadto dyrektywa 2014/55/UE22 w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, przyjęta przez Parlament w dniu 11 marca 2014 r., dotyczy ustanowienia normy europejskiej dotyczącej fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych w celu zagwarantowania interoperacyjności między elektronicznymi systemami fakturowania w całej UE.

(16) Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr: 2014/25/UE19, 2014/24/UE20 i 2014/23/UE21 z dnia 28 marca 2014 r. nakładają na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia systemu elektronicznych zamówień publicznych, aby postępowania o udzielenie zamówienia stały się bardziej efektywne i przejrzyste. Dyrektywy te stanowią, że narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikowania się drogą elektroniczną, jak również ich właściwości techniczne powinny być interoperacyjne z powszechnie wykorzystywanymi produktami technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jest to równoznaczne z ogromnymi oszczędnościami budżetowymi i ustanowieniem równych warunków działania, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i przedsiębiorców. Ponadto dyrektywa 2014/55/UE22 w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, przyjęta przez Parlament w dniu 11 marca 2014 r., dotyczy ustanowienia normy europejskiej dotyczącej fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych w celu zagwarantowania interoperacyjności między elektronicznymi systemami fakturowania w całej UE.

__________________

__________________

19Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE; Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE; Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE; Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65-242.

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE; Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65-242.

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji; Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1-64.

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji; Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1-64.

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych; Dz.U. L 133 z 6.5.2014, s. 1.

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych; Dz.U. L 133 z 6.5.2014, s. 1.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Obszary polityki, o których mowa w motywach 4–16 pokazują, jak ważne jest, by polityka dotycząca interoperacyjności i jej możliwych zastosowań była skoordynowana na poziomie Unii w jak najbardziej efektywny i dostosowany do sytuacji sposób. Aby eliminować fragmentaryzację, jeśli chodzi o ogólną sytuację w zakresie interoperacyjności w Unii, należy propagować wspólne rozumienie interoperacyjności w Unii oraz całościowe podejście do rozwiązań interoperacyjnych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Na szczeblu politycznym Rada wielokrotnie wzywała do zapewnienia jeszcze większej interoperacyjności w Europie oraz kontynuowania wysiłków na rzecz modernizacji europejskich administracji publicznych. W szczególności w dniach 24–25 października 2013 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje, w których podkreśliła, że należy kontynuować modernizację administracji publicznych, szybko wdrażając takie usługi jak administracja elektroniczna, e-zdrowie, e-fakturowanie oraz e-zamówienia, które opierają się na interoperacyjności.

(18) Na szczeblu politycznym Rada wielokrotnie wzywała do zapewnienia jeszcze większej interoperacyjności w Europie oraz kontynuowania wysiłków na rzecz modernizacji europejskich administracji publicznych. W szczególności w dniach 24–25 października 2013 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje, w których podkreśliła, że należy kontynuować modernizację administracji publicznych, szybko wdrażając takie usługi jak administracja elektroniczna, e-zdrowie, e-fakturowanie oraz e-zamówienia, które opierają się na interoperacyjności. Zaangażowanie państw członkowskich jest niezbędne do zapewnienia szybkiej budowy interoperacyjnego e-społeczeństwa w Unii i uczestnictwa administracji publicznej w propagowaniu korzystania z procedur online. Ponadto, aby wprowadzić bardziej efektywną, uproszczoną i przyjazną dla użytkownika e-administrację, konieczna jest znacząca zmiana europejskich administracji publicznych, przy wsparciu i większym zaangażowaniu ze strony państw członkowskich. Sprawne usługi publiczne online mają zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia zaufania przedsiębiorstw i obywateli do usług cyfrowych.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Podchodzenie do kwestii interoperacyjności z perspektywy jednego tylko sektora niesie ze sobą ryzyko przyjęcia różnych lub niekompatybilnych rozwiązań w poszczególnych państwach bądź sektorach, które to rozwiązania stworzą nowe elektroniczne bariery utrudniające odpowiednie funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz powiązanej swobody przepływu, jak również zaszkodzą otwartości i konkurencyjności rynków, a także realizacji usług świadczonych w interesie ogólnym obywatelom i przedsiębiorstwom. Aby zmniejszyć to ryzyko państwa członkowskie i Unia powinny zintensyfikować wysiłki na rzecz zapobieżenia rozdrobnieniu rynku oraz zagwarantowania transgranicznej i międzysektorowej interoperacyjności w toku wdrażania przepisów, ograniczając równocześnie koszty i obciążenia administracyjne, jak również promować wspólnie uzgodnione rozwiązania ICT, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego zarządzania.

(19) Podchodzenie do kwestii interoperacyjności z perspektywy jednego tylko sektora niesie ze sobą ryzyko przyjęcia różnych lub niekompatybilnych rozwiązań w poszczególnych państwach bądź sektorach, które to rozwiązania stworzą nowe elektroniczne bariery utrudniające odpowiednie funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz powiązanej swobody przepływu, jak również zaszkodzą otwartości i konkurencyjności rynków, w szczególności zamówień publicznych, a także realizacji usług świadczonych w interesie ogólnym obywatelom i przedsiębiorstwom. Z uwagi jednak na zróżnicowane wyzwania stawiane przez różne cele polityki ważne jest, by dostrzec konieczność ukierunkowanego podejścia do przyjmowania rozwiązań w zakresie interoperacyjności.

Uzasadnienie

Interoperacyjności nie należy postrzegać jako celu samego w sobie, ale jako sposób na osiągnięcie większej efektywności, tam gdzie istnieje wyraźna potrzeba i jeżeli jest wyraźne zapotrzebowanie ze strony ważnych użytkowników. Szczególnie ważne jest to, aby nie dążyć do interoperacyjności systemów, które są przestarzałe, zbędne lub wymagają modernizacji. Interoperacyjność powinna być wtórna wobec cyfryzacji i modernizacji systemów zarządzania i administracji publicznej państw członkowskich.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 22 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Do celów niniejszej decyzji przez użytkowników rozwiązań interoperacyjnych rozumie się europejską administrację publiczną na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Obywatele i przedsiębiorstwa są końcowymi użytkownikami (pośrednimi użytkownikami) rozwiązań interoperacyjnych, ponieważ korzystają z elektronicznych usług publicznych świadczonych przez administrację publiczną. Koncentracja na użytkowniku odnosi się do użytkowników końcowych rozwiązań interoperacyjnych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 22 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22b) Istnieje ryzyko „zamknięcia” w starych technologiach. Interoperacyjność nie powinna być celem samym w sobie, lecz powinna wzmacniać dotychczasowe dążenia do modernizacji zarządzania i administracji publicznej. Program ISA2 powinien umożliwiać dostosowywanie się do postępu technologicznego w przyszłości oraz powinien być otwarty i elastyczny, aby móc reagować na potrzeby nowych modeli biznesowych i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, które będą tworzyć miejsca pracy dla młodych ludzi.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 23

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Rozwiązania tworzone lub wdrażane w ramach niniejszego programu ISA2 powinny, w miarę możliwości, tworzyć część spójnego środowiska usług ułatwiających kontakty pomiędzy europejskimi administracjami publicznymi, przedsiębiorstwami i obywatelami oraz zapewniających, ułatwiających i umożliwiających transgraniczną i międzysektorową interoperacyjność.

(23) Rozwiązania tworzone lub wdrażane w ramach niniejszego programu ISA2 powinny, w miarę możliwości, tworzyć część spójnego środowiska usług ułatwiających kontakty pomiędzy europejskimi administracjami publicznymi, przedsiębiorstwami i obywatelami oraz zapewniających, ułatwiających i umożliwiających transgraniczną i międzysektorową interoperacyjność. Takie rozwiązania oferują wyraźną wartość dodaną jeśli chodzi o ułatwienie lub umożliwienie transgranicznej i międzysektorowej interoperacyjności. Państwa członkowskie wspólnie z Komisją powinny wprowadzić ukierunkowane programy, aby dopilnować, żeby tam, gdzie jest to konieczne, strategie polityczne o wymiarze transgranicznym lub międzysektorowym były odpowiednio wdrażane poprzez rozwój systemów interoperacyjnych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a) Aby program ISA2 miał rzeczywistą wartość dodaną na szczeblu Unii, podstawowymi filarami jego wdrażania powinny być zasada jednokrotnej rejestracji istotnych danych oraz zasada „domyślnie cyfrowy” i zasada otwartego dostępu do danych, stanowiące elementy wszechstronnej strategii na rzecz budowy cyfrowego środowiska świadczenia usług publicznych w Unii.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Także obywatele i przedsiębiorstwa powinni korzystać ze wspólnych, nadających się do ponownego wykorzystania oraz interoperacyjnych usług związanych z bezpośrednią obsługą klientów, wynikających z lepszej integracji procesów i wymiany danych za pośrednictwem działów wsparcia administracyjnego europejskich administracji publicznych.

(24) Także obywatele i przedsiębiorstwa powinni korzystać ze wspólnych, nadających się do ponownego wykorzystania oraz interoperacyjnych usług związanych z bezpośrednią obsługą klientów, wynikających z lepszej integracji procesów i wymiany danych za pośrednictwem działów wsparcia administracyjnego europejskich administracji publicznych. Zasada jednorazowości stosowana do dostarczania danych administracji publicznej powinna być promowana, aby zmniejszyć obciążenie administracyjne obywateli i przedsiębiorstw. Ponadto, aby obywatele mieli zaufanie do e-usług, należy wspierać rozwiązania zapewniające bezpieczną komunikację, w szczególności za pomocą uwierzytelniania elektronicznego oraz szyfrowania.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a) Aby umożliwić wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom korzystanie w pełni z programu, należy podkreślić, że rozwijanie umiejętności cyfrowych pozostaje priorytetem Unii oraz że znajomość ICT i umiejętności w tej dziedzinie powinny być wspierane na każdym poziomie kształcenia tradycyjnego i zawodowego.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 25

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Program ISA2 powinien być instrumentem modernizacji sektora publicznego w Unii.

(25) Program ISA2 jest jednym z wielu instrumentów zachęcających do modernizacji sektora publicznego w Unii. Modernizacja administracji europejskich i zwiększenie ich interoperacyjności jest warunkiem wstępnym urzeczywistnienia jednolitego rynku cyfrowego, co doprowadzi do modernizacji tradycyjnego przemysłu i przyniesie zyski rzędu 500 mld EUR wynikające z dodatkowego rocznego wzrostu oraz da poważny bodziec do tworzenia miejsc pracy w Unii. Państwa członkowskie powinny kontynuować modernizację swoich administracji w drodze udoskonalania procesów biznesowych i infrastruktury ICT. Niniejsza decyzja powinna być zgodna z zobowiązaniem Komisji do umożliwienia obywatelom europejskim korzystania w pełni z e-usług – począwszy od administracji elektronicznej po e-zdrowie – przy czym priorytet powinno mieć usuwanie przeszkód, takich jak niepodłączone e-usługi, aby doprowadzić do cyfryzacji swobód jednolitego rynku unijnego.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Interoperacyjność jest bezpośrednio powiązana z korzystaniem z norm i wspólnych specyfikacji oraz zależy od tych elementów. Program ISA2 powinien promować oraz, w odpowiednich przypadkach, wspierać, częściową lub pełną normalizację istniejących rozwiązań interoperacyjnych. Należy to osiągnąć we współpracy z innymi działaniami normalizacyjnymi na szczeblu Unii, europejskimi organizacjami normalizacyjnymi oraz innymi międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi.

(26) Brak interoperacyjności często osłabia wdrażanie usług cyfrowych od punktu wyjścia do punktu końcowego oraz rozwój punktów kompleksowej obsługi przedsiębiorstw i obywateli. Interoperacyjność jest bezpośrednio powiązana z korzystaniem z otwartych norm i wspólnych specyfikacji oraz zależy od tych elementów. Program ISA2 powinien promować oraz, w odpowiednich przypadkach, wspierać, częściową lub pełną normalizację istniejących rozwiązań interoperacyjnych. Należy to osiągnąć we współpracy z innymi działaniami normalizacyjnymi na szczeblu Unii, europejskimi organizacjami normalizacyjnymi oraz innymi międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 zawiera cel tematyczny „wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej”. W tym kontekście należy powiązać program ISA2 z programami i inicjatywami przyczyniającymi się do modernizacji administracji publicznych (np. EAC) oraz odpowiednimi sieciami (takimi jak np. europejska sieć administracji publicznej), a także należy dążyć do uzyskania synergii z tymi programami i inicjatywami.

(28) Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 zawiera cel tematyczny „wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej”. W tym kontekście należy powiązać program ISA2 z programami i inicjatywami przyczyniającymi się do modernizacji administracji publicznych (np. EAC) oraz odpowiednimi sieciami (takimi jak np. europejska sieć administracji publicznej), a także należy dążyć do uzyskania synergii z tymi programami i inicjatywami. Te programy i inicjatywy powinny również gwarantować, że pracownicy europejskich administracji publicznych otrzymają szkolenia niezbędne do wdrażania rozwiązań interoperacyjnych oraz że państwa członkowskie dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi i ludzkimi.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Interoperacyjność europejskich administracji publicznych dotyczy wszystkich szczebli administracji: europejskiego, lokalnego, regionalnego i krajowego. Dlatego też istotne jest, aby w rozwiązaniach uwzględniono potrzeby poszczególnych szczebli, jak również – w odpowiednich przypadkach – potrzeby obywateli i przedsiębiorstw.

(29) Interoperacyjność europejskich administracji publicznych dotyczy wszystkich szczebli administracji: europejskiego, lokalnego, regionalnego i krajowego. Dlatego też istotne jest, aby w rozwiązaniach uwzględniono potrzeby poszczególnych szczebli, w tym potrzeby obywateli, przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron, w tym szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, z uwagi na ich wartościowy wkład w gospodarkę Unii.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a) Współdziałanie z sektorem prywatnym oraz innymi podmiotami i zainteresowanymi stronami dowiodło już swojej skuteczności i wartości dodanej. Należy wspierać synergię z tymi zainteresowanymi stronami, tak aby priorytetowo traktowano przystępne rozwiązania akceptowane przez rynek. W tym kontekście powinno się kontynuować obecną praktykę organizowania konferencji, warsztatów i innych spotkań, w tym z przedstawicielami użytkowników końcowych, oraz promować stałe korzystanie z platform elektronicznych, tak aby utrzymać kontakt z zainteresowanymi stronami.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Krajowe organy administracji można wspierać w ich wysiłkach poprzez szczególne instrumenty realizowane w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Bliska współpraca w ramach programu ISA2 powinna doprowadzić do maksymalizacji korzyści oczekiwanych dzięki takim instrumentom poprzez zagwarantowanie, by finansowane projekty były uzgodnione z ogólnounijnymi ramami interoperacyjności oraz specyfikacjami, takimi jak europejskie ramy interoperacyjności.

(30) Krajowe, regionalne i lokalne organy administracji można wspierać w ich wysiłkach poprzez szczególne instrumenty realizowane w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Bliska współpraca w ramach programu ISA2 powinna doprowadzić do maksymalizacji korzyści oczekiwanych dzięki takim instrumentom poprzez zagwarantowanie, by finansowane projekty były uzgodnione z ogólnounijnymi ramami interoperacyjności oraz specyfikacjami, takimi jak europejskie ramy interoperacyjności.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 33

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Program ISA2 powinien przyczyniać się do realizacji wszelkich inicjatyw następczych w kontekście strategii „Europa 2020” oraz EAC. Aby zapobiec powielaniu wysiłków, należy w nim uwzględnić inne unijne programy w obszarze rozwiązań, usług i infrastruktury ICT, w szczególności instrument „‎Łącząc Europę” ustanowiony w rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013 oraz program „Horyzont 2020” ustanowiony w rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013.

(33) Program ISA2 powinien przyczyniać się do realizacji wszelkich inicjatyw następczych w kontekście strategii „Europa 2020” oraz EAC. Aby zapobiec powielaniu wysiłków, należy w nim uwzględnić inne unijne programy w obszarze rozwiązań, usług i infrastruktury ICT, w szczególności instrument „‎Łącząc Europę” ustanowiony w rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013 oraz program „Horyzont 2020” ustanowiony w rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013. Komisja powinna koordynować te działania przy wdrażania programu ISA2 oraz planowaniu przyszłych inicjatyw dotyczących interoperacyjności.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 33 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a) Przy ocenie programu ISA2 Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę na to, czy stworzone i wdrożone rozwiązania mają pozytywny czy negatywny wpływ na modernizację sektora publicznego oraz zaspokajanie potrzeb obywateli i MŚP, na przykład dzięki redukcji obciążeń administracyjnych i kosztów dla obywateli i MŚP, tworzeniu możliwości zatrudnienia oraz usprawnianiu ogólnej sieci wzajemnych połączeń między administracją publiczną z jednej strony a obywatelami i przedsiębiorstwami, w szczególności MŚP, z drugiej.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 33 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33b) Przy zamawianiu usług zewnętrznych do celów programu ISA2 Komisja powinna zachęcać MŚP do składania ofert i w szczególności wyróżniać oferty najbardziej korzystne ekonomicznie w oparciu o kryteria związane z przedmiotem zamówienia, w tym aspekty społeczne i związane z ochroną środowiska.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza decyzja ustanawia program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (zwany dalej „programem ISA2”) na lata 2016–2020.

1. Niniejsza decyzja ustanawia program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (zwany dalej „programem ISA2”) na lata 2016–2020.

Program ISA2 ułatwia skuteczne i efektywne elektroniczne interakcje transgraniczne lub międzysektorowe między europejskimi administracjami publicznymi oraz między tymi administracjami a obywatelami i przedsiębiorstwami, aby umożliwić świadczenie elektronicznych usług publicznych wspierających realizację polityk i działań Unii.

1a. Program ISA2 ułatwia skuteczne i efektywne elektroniczne interakcje transgraniczne lub międzysektorowe między europejskimi administracjami publicznymi oraz między tymi administracjami a obywatelami i przedsiębiorstwami, aby umożliwić świadczenie elektronicznych usług publicznych wspierających realizację polityk i działań Unii.

 

Program ISA2 uwzględnia aspekty społeczne, ekonomiczne i inne interoperacyjności, oraz szczególną sytuację mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, aby usprawniać interakcję między europejskimi administracjami publicznymi z jednej strony, a obywatelami i przedsiębiorstwami z drugiej. Program ISA2 szanuje prawo obywateli i przedsiębiorstw do korzystania z innych rozwiązań niż internetowe.

 

Program ISA2 powinien przyczynić się do rozwoju bardziej efektywnej, uproszczonej i przyjaznej dla użytkownika administracji elektronicznej na krajowym, regionalnym i lokalnym szczeblu administracji publicznej.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Poprzez program ISA2 Unia ustala, tworzy i obsługuje rozwiązania interoperacyjne wdrażające unijne polityki. Rozwiązania te zostają następnie bez ograniczeń udostępnione innym instytucjom i organom Unii, jak również administracjom publicznym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, ułatwiając tym samym transgraniczne i międzysektorowe interakcje między nimi.

2. Poprzez program ISA2 Komisja wspólnie z państwami członkowskimi, reprezentowanymi przez Komitet ds. Rozwiązań Interoperacyjnych dla Europejskich Administracji Publicznych, Przedsiębiorstw i Obywateli (Komitet ISA2), ustanowiony na podstawie rozporządzenia (UE) nr 182/2011, ustala, tworzy i obsługuje rozwiązania interoperacyjne wdrażające unijne polityki. Rozwiązania te zostają następnie bez ograniczeń udostępnione innym instytucjom i organom Unii, jak również administracjom publicznym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, ułatwiając tym samym transgraniczne i międzysektorowe interakcje między nimi.

Uzasadnienie

Komisja nie powinna podejmować żadnych decyzji w ramach programu, jeżeli nie przeprowadziła pełnych konsultacji z państwami członkowskimi za pośrednictwem Komitetu ISA2, aby mieć pewność, że nie będą rozpoczynane lub kontynuowane programy, które są zbędne lub nieekonomiczne.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Program ISA2 zastępuje unijny program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla administracji publicznych ustanowiony decyzją nr 922/2009/WE (zwany dalej „programem ISA”) oraz konsoliduje, promuje i rozszerza zakres związanych z nim działań.

4. Program ISA2 zastępuje unijny program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla administracji publicznych ustanowiony decyzją nr 922/2009/WE (zwany dalej „programem ISA”) oraz konsoliduje, promuje i rozszerza zakres związanych z nim działań.

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    26

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) „interoperacyjność” oznacza możliwość współdziałania odrębnych i zróżnicowanych organizacji na rzecz osiągnięcia wspólnie uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, co obejmuje dzielenie się informacjami i wiedzą pomiędzy tymi organizacjami poprzez wspierane przez nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych między ich odpowiednimi systemami technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT);

1) „interoperacyjność” oznacza możliwość współdziałania różnych organizacji na rzecz osiągnięcia wspólnie uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, co obejmuje dzielenie się informacjami i wiedzą pomiędzy tymi organizacjami poprzez wspierane przez nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych między ich odpowiednimi systemami technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT);

Uzasadnienie

Słowo „różny” w bardziej racjonalny sposób wyraża znaczenie „odrębny i zróżnicowany”.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) „rozwiązania interoperacyjne” oznaczają wspólne ramy, wspólne usługi i generyczne narzędzia ułatwiające współpracę między odrębnymi i zróżnicowanymi organizacjami, które są albo niezależnie finansowane i tworzone w ramach programu ISA2 albo też tworzone we współpracy z innymi inicjatywami Unii, w oparciu o ustalone wymogi europejskich administracji publicznych;

2) „rozwiązania interoperacyjne” oznaczają wspólne ramy, wspólne usługi i funkcjonalne narzędzia ułatwiające współpracę między różnymi organizacjami, które są albo niezależnie finansowane i tworzone w ramach programu ISA2 albo też tworzone we współpracy z innymi inicjatywami Unii, w oparciu o ustalone wymogi europejskich administracji publicznych;

Uzasadnienie

Słowo „różny” w bardziej racjonalny sposób wyraża znaczenie „odrębny i zróżnicowany”.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a) „użytkownik” rozwiązań interoperacyjnych oznacza administrację publiczną na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;

 

 

Poprawka    29

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

 

2b) „użytkownik końcowy” programu ISA2 oznacza obywateli i przedsiębiorstwa;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5) „wspólne ramy” oznaczają specyfikacje, normy, metodyki, wytyczne, wspólne aktywa semantyczne oraz podobne podejścia i dokumenty;

5) „wspólne ramy” oznaczają wspólną architekturę referencyjną, specyfikacje, normy, metodyki, wytyczne, wspólne aktywa semantyczne oraz podobne podejścia i dokumenty;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 10 – tiret pierwsze

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– środki strategiczne i służące pogłębianiu świadomości;

– środki strategiczne;

 

 

Poprawka    32

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – punkt 10 – tiret pierwsze a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

 

– informacje, komunikowanie o korzyściach płynących z programu ISA2 i działania podnoszące świadomość skierowane do obywateli i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) ocenę konsekwencji proponowanych lub przyjętych przepisów Unii w obszarze ICT;

c) ocenę konsekwencji planowanych, proponowanych lub przyjętych przepisów Unii w obszarze ICT, wraz z, w stosownych przypadkach, oceną konieczności poszerzenia zakresu i mandatu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA);

Poprawka    34

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) ustalanie luk w prawodawstwie szkodzących interoperacyjności między europejskimi administracjami publicznymi;

d) ustalanie luk w prawodawstwie, na szczeblu unijnym i krajowym, szkodzących transgranicznej lub międzysektorowej interoperacyjności między europejskimi administracjami publicznymi;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) ocenę, aktualizację i promowanie istniejących wspólnych specyfikacji i norm oraz opracowywanie, ustanawianie i promowanie nowych wspólnych specyfikacji i norm za pośrednictwem unijnych platform normalizacyjnych, jak również – w odpowiednich przypadkach – we współpracy z europejskimi lub międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi; oraz

g) ocenę, aktualizację i promowanie istniejących wspólnych specyfikacji i norm oraz opracowywanie, ustanawianie i promowanie nowych wspólnych specyfikacji i otwartych norm za pośrednictwem unijnych platform normalizacyjnych, jak również – w odpowiednich przypadkach – we współpracy z europejskimi lub międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi, między innymi w zakresie transmisji i przetwarzania danych oraz bezpieczeństwa ich przechowywania; oraz

Poprawka    36

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) opracowywanie mechanizmów, które pozwolą określić w sposób wymierny i ilościowy korzyści wynikające z rozwiązań interoperacyjnych.

h) opracowywanie mechanizmów, które pozwolą w stosownych przypadkach określić w sposób wymierny i ilościowy korzyści wynikające z rozwiązań interoperacyjnych.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Przy ocenie, które ze środków, o których mowa w ust. 1, należy przedsięwziąć, program ISA2 bierze pod uwagę w szczególności kryteria kwalifikowalności i selekcji wymienione w art. 4 ust. 2.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Poza tym program ISA2 może stanowić „inkubator rozwiązań” pilotujący nowe rozwiązania interoperacyjne, jak również „pomost dla rozwiązań”, co polega na obsłudze istniejących rozwiązań interoperacyjnych.

2. Program ISA2 może stanowić „inkubator rozwiązań” pilotujący nowe rozwiązania interoperacyjne, jak również „pomost dla rozwiązań”, co polega na obsłudze istniejących rozwiązań interoperacyjnych.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do dnia ...* Komisja opracowuje strategię komunikacyjną i szkoleniową, która ma na celu szersze informowanie i podnoszenie świadomości na temat programu ISA2 i jego korzyści, i która jest skierowana w szczególności do obywateli i MŚP, oraz stosuje język zrozumiały dla użytkowników oraz infografikę na stronie internetowej programu ISA2.

 

_____________

 

* Dz.U.: proszę wstawić datę: 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

Artykuł 4

Zasady ogólne

Kryteria kwalifikowalności i selekcji

Działania zainicjowane lub kontynuowane w ramach programu ISA2 muszą:

1. Działania zainicjowane lub kontynuowane w ramach programu ISA2 powinny być przydatne i posiadać wartość dodaną dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli, oraz powinny się kierować potrzebami uznanymi za przydatne, oszczędne i pożądane.

a) być użyteczne i zaspokajać ustalone potrzeby;

 

 

2. Działania zainicjowane lub kontynuowane w ramach programu ISA2 muszą być zgodne z zasadami leżącymi u podstaw europejskich usług publicznych określonymi w europejskich ramach interoperacyjności.

b) być zgodne z następującym zestawem zasad:

Ponadto powinny uwzględniać następujące kryteria kwalifikowalności i selekcji:

– pomocniczość i proporcjonalność;

– pomocniczość i proporcjonalność;

– koncentracja na użytkowniku;

– koncentracja na użytkownikach końcowych, szczególnie na potrzebach obywateli i MŚP;

włączanie i dostępność;

powszechność i dostępność;

– bezpieczeństwo i prywatność;

– bezpieczeństwo i prywatność;

– wielojęzyczność;

– wielojęzyczność;

– uproszczenie procedur administracyjnych;

– uproszczenie i modernizacja procedur administracyjnych;

– przejrzystość;

– przejrzystość;

– zachowanie informacji;

– zachowanie informacji;

– otwartość;

– otwartość;

– możliwość ponownego wykorzystania;

– możliwość ponownego wykorzystania;

– technologiczna neutralność i przystosowalność; oraz

– technologiczna neutralność, w miarę możliwości stosowanie rozwiązań przyszłościowych oraz przystosowalność;

 

– neutralność sieci;

– skuteczność i efektywność;

– skuteczność i efektywność; oraz

 

– świadczenie usług wieloma kanałami, czyli zachowanie możliwości dostępu do usług z wykorzystaniem tradycyjnych metod, a nie tylko dostępu elektronicznego, oraz dostęp do wsparcia technicznego dla korzystających z dostępu elektronicznego.

 

3. Działania inicjowane lub kontynuowane w ramach programu ISA2muszą być zgodne z co najmniej jednym z celów programu ISA2 określonych w art. 1.

 

4. Działania inicjowane lub kontynuowane w ramach programu ISA2 są podejmowane zgodnie z istniejącymi lub nowymi normami europejskimi lub z dostępnymi publicznie specyfikacjami dotyczącymi wymiany informacji i integracji usług.

 

5. Działania inicjowane lub kontynuowane w ramach programu ISA2 przestrzegają wytycznych ustalonych przez grupę ekspertów ds. administracji elektronicznej, europejską strategię interoperacyjności, europejskie ramy interoperacyjności oraz Europejski kodeks praktyk statystycznych, łącznie z ich przyszłymi aktualizacjami.

c) umożliwiać rozciągnięcie ich zakresu i zastosowania na inne obszary działalności lub polityki; oraz

6. Działania inicjowane lub kontynuowane w ramach programu ISA2 mogą być przedłużane i stosowane w innych obszarach działalności lub polityki, zwłaszcza przez stosowanie zasad otwartego dostępu do danych, oraz są elastyczne jeśli chodzi o rozwój technologiczny w przyszłości.

d) wykazywać trwałość pod względem finansowym, organizacyjnym i technicznym.

7. Działania inicjowane lub kontynuowane w w ramach programu ISA2 wykazują się trwałością pod względem finansowym, organizacyjnym i technicznym.

 

8. Aby zainicjować lub kontynuować działanie w ramach programu ISA2, określa się szczególne potrzeby użytkownika lub obszar rynku, który nie został jeszcze zbadany. Należy również jasno wykazać, w jaki sposób to działanie zaspokoi te potrzeby, zgodnie z działaniami określonymi w art. 3.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania w formie projektów składają się – w odpowiednich przypadkach – z następujących faz:

W odpowiednich przypadkach działania w formie projektów mogą składać się z wielu faz:

Uzasadnienie

Należy zachować elastyczność, aby niniejsza decyzja nie ograniczała rozwoju rozwiązań.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Fazy konkretnych projektów określane w momencie, w którym działanie zostaje włączone do kroczącego programu prac.

Fazy konkretnych projektów mogą być określane w momencie, w którym działanie zostaje włączone do kroczącego programu prac. Powinna istnieć możliwość zakończenia projektu w każdym momencie, w przypadku gdy nie jest on już potrzebny lub gdy przestanie być uznawany za skuteczny.

Uzasadnienie

Należy zachować elastyczność, aby niniejsza decyzja nie ograniczała rozwoju rozwiązań.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przy realizacji programu ISA2 uwzględnia się odpowiednio europejską strategię interoperacyjności oraz europejskie ramy interoperacyjności, łącznie z ich przyszłymi aktualizacjami.

1. Przy wdrażaniu programu ISA2 wprowadza się tylko te rozwiązania, które przyczyniają się do realizacji europejskiej strategii interoperacyjności, europejskich ram interoperacyjności, strategii Komisji dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego, łącznie z ich przyszłymi aktualizacjami.

 

 

Poprawka    44

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

 

2a. W czasie wdrażania programu ISA2 Komisja, w jak największym możliwym zakresie, konsultuje się z zainteresowanymi stronami, w szczególności z obywatelami i MŚP, w stopniu, w jakim to ich dotyczy.

 

Komisja angażuje MŚP, w miarę możliwości i w jak największą liczbę projektów.

 

 

 

 

Poprawka    45

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

5. Aby uniknąć powielania wysiłków oraz przyspieszyć tworzenie rozwiązań interoperacyjnych, uwzględnia się – w stosownych przypadkach – wyniki osiągnięte w ramach innych odpowiednich inicjatyw Unii lub państw członkowskich.

5. Aby uniknąć powielania wysiłków oraz przyspieszyć tworzenie rozwiązań interoperacyjnych, uwzględnia się wyniki osiągnięte w ramach innych odpowiednich inicjatyw Unii lub państw członkowskich, a także informuje się o dobrych praktykach i upowszechnia się je.

 

 

 

 

Poprawka    46

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustępy 7–10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

7. Rozwiązania interoperacyjne i ich aktualizacje ujmowane są w EIC oraz udostępniane, w stosownych przypadkach, do ponownego wykorzystania przez europejskie administracje publiczne.

7. Rozwiązania interoperacyjne i ich aktualizacje ujmowane są w EIC oraz udostępniane, w stosownych przypadkach, do ponownego wykorzystania przez europejskie administracje publiczne, a także, w stosownych przypadkach, przez obywateli i przedsiębiorstwa.

8. Komisja okresowo monitoruje wdrażanie i ponowne wykorzystywanie rozwiązań interoperacyjnych w Unii w ramach kroczącego programu prac ustanowionego na podstawie art. 7.

 

9. Aby zmaksymalizować synergię oraz zapewnić podjęcie połączonych i wzajemnie uzupełniających się wysiłków, działania są koordynowane – w stosownych przypadkach – z innymi odpowiednimi inicjatywami Unii.

9. Aby zmaksymalizować synergię, zapewnić podjęcie połączonych i wzajemnie uzupełniających się wysiłków oraz uniknąć powielania, działania są koordynowane – w stosownych przypadkach – z innymi odpowiednimi inicjatywami Unii.

10. Zachęca się do tego, aby – w stosownych przypadkach – we wszystkich działaniach i rozwiązaniach interoperacyjnych finansowanych w ramach programu ISA2 ponownie wykorzystywano dostępne rozwiązania interoperacyjne.

10. We wszystkich działaniach i rozwiązaniach interoperacyjnych finansowanych w ramach programu ISA2 w stosownych przypadkach wykorzystuje się ponownie dostępne rozwiązania interoperacyjne.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustępy 1 i 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na początku realizacji programu ISA2 Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające kroczący program prac, a także przewidujące jego zmianę co najmniej raz w roku, na potrzeby realizacji działań przez cały okres stosowania niniejszej decyzji. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 10 ust. 2.

1. Na początku realizacji programu ISA2 Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające kroczący program prac, a także przewidujące jego zmianę co najmniej raz w roku, na potrzeby realizacji działań przez cały okres stosowania niniejszej decyzji. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 10 ust. 2.

W kroczącym programie prac określa się, ustala według priorytetów, dokumentuje, wybiera, projektuje, wdraża i ocenia działania, o których mowa w art. 5, jak również promuje się ich rezultaty.

W kroczącym programie prac określa się, ustala według priorytetów, dokumentuje, wybiera, projektuje, wdraża i ocenia działania, o których mowa w art. 5, w tym środki towarzyszące, o których mowa w art. 5 ust. 3, jak również promuje się ich rezultaty.

 

W kroczącym programie prac uwzględnia się zakres, w jakim kryteria kwalifikowalności i selekcji określone w art. 4 ust. 2 zostały spełnione.

2. Do kroczącego programu prac mogą być włączone jedynie działania zgodne z zestawem reguł i kryteriów dopuszczenia. Wspomniane reguły i kryteria oraz wszelkie ich zmiany stanowią integralną część kroczącego programu prac.

2. Do kroczącego programu prac mogą być włączone jedynie działania zgodne z zestawem procedur administracyjnych określających obowiązujące cele. Wspomniane procedury administracyjne oraz wszelkie ich zmiany stanowią integralną część kroczącego programu prac.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustępy 2 i 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja przekazuje Komitetowi ISA2 roczne sprawozdanie z realizacji programu.

2. Komisja przekazuje Komitetowi ISA2 i właściwej komisji lub komisjom Parlamentu Europejskiego roczne sprawozdanie z realizacji programu ISA2 oraz z ponownego wykorzystywania rozwiązań interoperacyjnych w Unii.

 

Właściwa komisja lub właściwe komisje Parlamentu Europejskiego mogą zwrócić się do Komisji o złożenie sprawozdania z wdrażania programu ISA2 i o udzielenie odpowiedzi na pytania postawione przez członków komisji.

3. Program podlega ocenie okresowej i ocenie końcowej, których wyniki zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, odpowiednio, do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2021 r. W tym kontekście właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zwrócić się do Komisji o przedstawienie wyników oceny oraz udzielenie odpowiedzi na pytania postawione przez jej członków.

3. Program ISA2 podlega ocenie okresowej i ocenie końcowej, którym towarzyszą oceny skutków i których wyniki zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, odpowiednio, do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2021 r. W tym kontekście właściwa komisja lub właściwe komisje Parlamentu Europejskiego mogą zwrócić się do Komisji o przedstawienie wyników oceny oraz udzielenie odpowiedzi na pytania postawione przez członków komisji.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W ramach oceny bada się takie kwestie jak istotność, skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość i spójność działań realizowanych w ramach programu. W ocenie końcowej bada się ponadto, w jakim zakresie osiągnięto cel programu.

4. W ramach oceny bada się takie kwestie jak istotność, wartość dodana, skuteczność, efektywność, użyteczność, satysfakcja obywateli i przedsiębiorstw, trwałość i spójność działań realizowanych w ramach programu ISA2 oraz koordynacja z innymi odpowiednimi inicjatywami Unii. W ocenie końcowej bada się ponadto, w jakim zakresie osiągnięto cel programu ISA2.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Funkcjonowanie programu ocenia się pod kątem celu ustanowionego w artykule 1 oraz działań przewidzianych w kroczącym programie prac. Realizację celu ocenia się w szczególności za pośrednictwem szeregu kluczowych czynników umożliwiających interoperacyjność oraz szeregu instrumentów wspierających dla administracji publicznych dostarczonych europejskim administracjom publicznym i wykorzystywanych przez te administracje. Wskaźniki służące ocenie rezultatów i wpływu programu określa się w kroczącym programie prac.

5. Funkcjonowanie programu ISA2 ocenia się pod kątem celu ustanowionego w art. 1 ust. 2 i kryteriów kwalifikowalności i selekcji ustanowionych w art. 4 ust. 2. Realizację celu ocenia się w szczególności za pośrednictwem szeregu kluczowych czynników umożliwiających interoperacyjność oraz szeregu instrumentów wspierających dla administracji publicznych dostarczonych europejskim administracjom publicznym i wykorzystywanych przez te administracje.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Komisja opracuje wskaźniki służące ocenie rezultatów i wpływu programu ISA2.

 

Takie wskaźniki uwzględniają kryteria kwalifikowalności i selekcji wymienione w art. 4 ust. 2.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W ramach oceny bada się również korzyści, jakie Unia odniosła w związku z realizacją wspólnych polityk, określa potencjalne pole do ulepszeń i weryfikuje synergię z innymi inicjatywami Unii w dziedzinie interoperacyjności transgranicznej i międzysektorowej oraz modernizacji europejskich administracji publicznych.

6. W ramach oceny bada się również korzyści, jakie Unia odniosła w związku z realizacją wspólnych polityk, określa potencjalne pole do ulepszeń i weryfikuje synergię z innymi inicjatywami Unii w dziedzinie interoperacyjności transgranicznej i międzysektorowej oraz modernizacji, uproszczenia i skuteczności europejskich administracji publicznych.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 8 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ilościowych korzyści uzyskiwanych dzięki rozwiązaniom interoperacyjnym poprzez powiązanie ICT z potrzebami użytkowników;

a) ilościowych i jakościowych korzyści uzyskiwanych dzięki rozwiązaniom interoperacyjnym poprzez powiązanie ICT z potrzebami użytkowników i końcowych użytkowników, w szczególności obywateli i MŚP;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 8 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) ilościowych pozytywnych rezultatów rozwiązań interoperacyjnych opartych na ICT.

b) ilościowych i jakościowych rezultatów rozwiązań interoperacyjnych opartych na ICT, w szczególności dla administracji publicznej, obywateli i MŚP.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla innych polityk Unii, rozwiązania interoperacyjne stworzone lub realizowane w ramach programu ISA2 mogą być wykorzystywane w ramach pozaunijnych inicjatyw, do celów niezarobkowych, o ile budżet ogólny Unii nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, a realizacja głównego celu Unii związanego z danym rozwiązaniem nie jest zagrożona.

Bez uszczerbku dla innych polityk Unii oraz zgodnie z kryteriami kwalifikowalności i selekcji określonymi w art. 4 ust. 2 rozwiązania interoperacyjne stworzone lub realizowane w ramach programu ISA2 mogą być wykorzystywane w ramach pozaunijnych inicjatyw, do celów niezarobkowych, o ile budżet ogólny Unii nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, a realizacja głównego celu Unii związanego z danym rozwiązaniem nie jest zagrożona.

PROCEDURA

Tytuł

Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2): Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego

Odsyłacze

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

3.7.2014

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

15.1.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

Rozpatrzenie w komisji

5.2.2015

17.3.2015

6.5.2015

 

Data przyjęcia

4.6.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Andrey Kovatchev

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych(*) (10.6.2015)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego
(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jeroen Lenaers

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Omawiany wniosek przewiduje ustanowienie programu na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2), który będzie oczekiwaną kontynuacją i udoskonaleniem poprzednich programów (IDA, IDABC, ISA). Na podstawie ustaleń z komisjami ITRE i IMCO komisja LIBE, zgodnie z treścią załącznika VI do Regulaminu, będzie jedyną komisją przedmiotowo właściwą w zakresie aspektów związanych z ochroną danych i prawami podstawowymi.

Pomimo że nie wszystkie rozwiązania interoperacyjne realizowane w ramach programu ISA2 będą obejmowały przetwarzanie danych osobowych, niektóre z nich z pewnością będą się z tym wiązały. Sprawozdawca komisji opiniodawczej uznaje zatem za istotne wprowadzenie do wniosku szczegółowych odniesień do dorobku Unii w dziedzinie ochrony danych, gdyż wniosek w obecnym kształcie nie poświęca wystarczającej uwagi temu aspektowi.

Poprawki proponowane przez sprawozdawcę polegają na wprowadzeniu do wniosku szczegółowych odniesień do dorobku prawnego Unii w dziedzinie ochrony danych, a w szczególności do dyrektywy 95/46/WE i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001, tak by zapewnić przestrzeganie praw osób fizycznych w przypadku, gdy działania realizowane w ramach programu ISA2 będą wiązały się z przetwarzaniem danych.

Ponadto do ogólnych zasad, na podstawie których podejmowane są działania w ramach programu ISA2, dodano zasadę ochrony danych w fazie projektowania. Pozwoli to zapewnić uwzględnienie wymogów w zakresie ochrony danych już na etapie opracowywania rozwiązania interoperacyjnego obejmującego przetwarzanie danych. Podobne odniesienie zostało dodane w przypadku etapów wdrażania, monitorowania i oceny, aby zadbać o to, by również na tych etapach poświęcano należytą uwagę ochronie danych osobowych.

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Interoperacyjność w odniesieniu do ochrony danych i ściślejszej współpracy transgranicznej powinna ukazywać znaczny potencjał na rzecz większej skuteczności usług publicznych w państwach członkowskich, które to usługi – gdy są w pełni wykorzystywane – mogłyby przyczyniać się do realizacji celów europejskiego semestru.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Podchodzenie do kwestii interoperacyjności z perspektywy jednego tylko sektora niesie ze sobą ryzyko przyjęcia różnych lub niekompatybilnych rozwiązań w poszczególnych państwach bądź sektorach, które to rozwiązania stworzą nowe elektroniczne bariery utrudniające odpowiednie funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz powiązanej swobody przepływu, jak również zaszkodzą otwartości i konkurencyjności rynków, a także realizacji usług świadczonych w interesie ogólnym obywatelom i przedsiębiorstwom. Aby zmniejszyć to ryzyko państwa członkowskie i Unia powinny zintensyfikować wysiłki na rzecz zapobieżenia rozdrobnieniu rynku oraz zagwarantowania transgranicznej i międzysektorowej interoperacyjności w toku wdrażania przepisów, ograniczając równocześnie koszty i obciążenia administracyjne, jak również promować wspólnie uzgodnione rozwiązania ICT, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego zarządzania.

(19) Podchodzenie do kwestii interoperacyjności z perspektywy jednego tylko sektora niesie ze sobą ryzyko przyjęcia różnych lub niekompatybilnych rozwiązań w poszczególnych państwach bądź sektorach, które to rozwiązania stworzą nowe elektroniczne bariery utrudniające odpowiednie funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz powiązanej swobody przepływu, jak również zaszkodzą otwartości i konkurencyjności rynków, a także realizacji usług świadczonych w interesie ogólnym obywatelom i przedsiębiorstwom. Aby zmniejszyć to ryzyko państwa członkowskie i Unia powinny zintensyfikować wysiłki na rzecz zapobieżenia rozdrobnieniu rynku oraz zagwarantowania transgranicznej i międzysektorowej interoperacyjności w toku wdrażania przepisów, ograniczając równocześnie koszty i obciążenia administracyjne, jak również promować wspólnie uzgodnione rozwiązania ICT, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego zarządzania. Bezpieczeństwo korzystania z danych i przechowywania ich w chmurze powinno również zostać objęte programem ISA2.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 33 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a) Zasady i przepisy zawarte w prawodawstwie Unii dotyczącym ochrony prywatności i ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu, w szczególności dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE1a oraz rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 45/20011b, powinny mieć zastosowanie do wszelkich rozwiązań stworzonych, przyjętych i wdrażanych w ramach programu ISA2, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.

 

______________________

 

1a Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

 

1b Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U L 8 z 12.1.2001, s. 1).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) ocenę, aktualizację i promowanie istniejących wspólnych specyfikacji i norm oraz opracowywanie, ustanawianie i promowanie nowych wspólnych specyfikacji i norm za pośrednictwem unijnych platform normalizacyjnych, jak również – w odpowiednich przypadkach – we współpracy z europejskimi lub międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi; oraz

g) ocenę, aktualizację i promowanie istniejących wspólnych specyfikacji i norm oraz opracowywanie, ustanawianie i promowanie nowych wspólnych specyfikacji i norm za pośrednictwem unijnych platform normalizacyjnych, jak również – w odpowiednich przypadkach – we współpracy z europejskimi lub międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi, w tym w odniesieniu do bezpieczeństwa przekazywania, przetwarzania i składowania danych; oraz

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha) ułatwianie ponownego wykorzystania danych przez przedsiębiorstwa i obywateli w sposób korzystny i praktyczny, zgodnie z obowiązującym prawem, m. in. w zakresie ochrony danych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – litera b – tiret czwarte

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– bezpieczeństwo i prywatność;

bezpieczeństwo, poszanowanie prywatności i wysoki poziom ochrony danych;

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – litera b – tiret czwarte a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– domyślne poszanowanie prywatności już od etapu projektu;

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Ustanawianie lub doskonalenie rozwiązań interoperacyjnych opiera się – w stosownych przypadkach – na dzieleniu się doświadczeniami oraz na wymianie i promocji dobrych praktyk bądź też środki te towarzyszą temu procesowi. Wszystkie zainteresowane strony są zachęcane do dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami, promuje się również przeprowadzanie odpowiednich konsultacji społecznych.

4. Ustanawianie lub doskonalenie rozwiązań interoperacyjnych opiera się – w stosownych przypadkach – na dzieleniu się doświadczeniami oraz na wymianie i promocji dobrych praktyk bądź też środki te towarzyszą temu procesowi. Obejmuje to należyte rozważenie wpływu rozwiązań interoperacyjnych na prywatność i ochronę danych. Wszystkie zainteresowane strony są zachęcane do dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami, promuje się również przeprowadzanie odpowiednich konsultacji społecznych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11. Działania i rozwiązania interoperacyjne wymagające przetwarzania danych osobowych – w stosownych przypadkach i w miarę możliwości – poprzedzane są oceną skutków w zakresie ochrony danych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Śródokresowa i końcowa ocena programu ISA2 powinna zawierać analizę zgodności z prawem Unii dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w odniesieniu do swobodnego przepływu takich danych we wszystkich odnośnych działaniach i rozwiązaniach interoperacyjnych, które wymagają przetwarzania danych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

Ochrona danych

 

Rozwiązania stworzone, przyjęte i wdrażane w ramach programu ISA2, w tym wszelkie formy współpracy z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, które wiążą się z przetwarzaniem danych, muszą być w pełni zgodne z prawodawstwem Unii dotyczącym ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych.

PROCEDURA

Tytuł

Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2): Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego

Odsyłacze

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

3.7.2014

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

15.1.2015

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jeroen Lenaers

3.12.2014

Rozpatrzenie w komisji

5.2.2015

5.3.2015

6.5.2015

26.5.2015

Data przyjęcia

26.5.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Ruža Tomašić, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Andrey Novakov, Annie Schreijer-Pierik

PROCEDURA

Tytuł

Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2): Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego

Odsyłacze

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Data przedstawienia w PE

23.6.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

REGI

3.7.2014

 

JURI

3.7.2014

LIBE

3.7.2014

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

3.9.2014

ENVI

24.7.2014

REGI

3.12.2014

JURI

3.9.2014

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

15.1.2015

IMCO

15.1.2015

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Carlos Zorrinho

9.9.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.12.2014

22.1.2015

 

 

Data przyjęcia

16.6.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

55

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, David Coburn, Philippe De Backer, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Michał Boni, Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Svetoslav Hristov Malinov, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Bart Staes

Data złożenia

6.7.2015