Procedură : 2014/0185(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0225/2015

Texte depuse :

A8-0225/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0393

RAPORT     ***I
PDF 1268kWORD 868k
6.7.2015
PE 539.808v02-00 A8-0225/2015

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2)

Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Carlos Zorrinho

Raportori pentru aviz (*):

Liisa Jaakonsaari, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Jeroen Lenaers, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

(*)Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor(*)
 AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne(*)
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2)

Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0367),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 172 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0037/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 octombrie 2014(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 12 februarie 2015(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8 0225/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2)

de instituire a unui program privind cadrele și soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA 2)

Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public

Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

(Modificarea „ISA2” cu „ISA 2” se aplică pe tot cuprinsul textului. )

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În Rezoluția sa din 20 aprilie 2012 referitoare la o piață unică digitală competitivă – guvernarea electronică, un vârf de lance1a, Parlamentul European subliniază faptul că obstacolele în calea adoptării guvernării electronice nu sunt neapărat numai la nivel tehnologic sau legate de interoperabilitate și menționează necesitatea de a lua în considerare și de a combate decalajul digital;

 

__________________

 

1a P7_TA(2012)0140

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Interoperabilitatea în ceea ce privește protecția datelor și cooperarea transfrontalieră mai strânsă ar trebui să pună în evidență un potențial substanțial de îmbunătățire a eficienței serviciilor publice din statele membre care, dacă este exploatat pe de-a întregul, ar putea contribui la realizarea obiectivelor semestrului european.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) La nivelul Uniunii, interoperabilitatea facilitează punerea în aplicare cu succes a politicilor. În special politicile următoare se bazează pe interoperabilitate pentru punerea lor în aplicare eficace și eficientă:

(4) La nivelul Uniunii, interoperabilitatea facilitează punerea în aplicare cu succes a politicilor și oferă un important potențial în ceea ce privește evitarea barierelor electronice transfrontaliere, asigurând în continuare apariția unor servicii publice comune noi sau consolidarea celor în curs de dezvoltare. În special politicile următoare se bazează pe interoperabilitate pentru punerea lor în aplicare eficace și eficientă:

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) În ceea ce privește dreptul cetățenilor Uniunii de a circula și a își stabili reședința în mod liber pe teritoriul statelor membre, interoperabilitatea în cadrul administrațiilor locale, naționale și europene facilitează realizarea obiectivelor fixate de Parlamentul European în rezoluția sa din 29 martie 2012 referitoare la Raportul pe 2010 privind cetățenia UE: Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE1a.

 

____________________

 

1a P7_TA(2012)0120

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Interoperabilitatea a fost un factor-cheie al succesului în domeniul taxelor vamale, impozitelor și excizelor, în funcționarea sistemelor TIC transeuropene care acoperă toate statele membre și sprijină serviciile de interoperabilitate pentru întreprinderi finanțate prin programele Fiscalis 2013 și Vamă 2013, puse în aplicare și operate de Comisie și de administrațiile naționale. Activele create în cadrul programelor Fiscalis 2013 și Vamă 2013 sunt disponibile pentru partajare și reutilizare din alte domenii de politică.

(9) Interoperabilitatea a fost un factor-cheie al succesului în domeniul taxelor vamale, impozitelor și excizelor, în funcționarea sistemelor TIC transeuropene care acoperă toate statele membre și sprijină serviciile de interoperabilitate pentru întreprinderi finanțate prin programele Fiscalis 2013 și Vamă 2013, puse în aplicare și operate de Comisie și de administrațiile naționale. Activele create în cadrul programelor Fiscalis 2013 și Vamă 2013 sunt disponibile pentru partajare și reutilizare din alte domenii de politică. În plus, statele membre și Comisia s-au angajat, fapt confirmat de concluziile Consiliului din 26 mai 2014 privind reforma guvernanței uniunii vamale a UE, să dezvolte o strategie în ceea ce privește sistemele informatice gestionate și operate în comun în toate sectoarele legate de domeniul vamal.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) În domeniul standardizării tehnologiei informației și comunicațiilor, Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului face trimitere la interoperabilitate ca rezultat de bază al standardizării.

(14) În domeniul standardizării tehnologiei informației și comunicațiilor, Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului face trimitere la interoperabilitate ca rezultat de bază al standardizării. La elaborarea de standarde în cadrul programului ISA 2, instituit prin Decizia nr. 922/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a, ar trebui acordată o atenție deosebită dispozițiilor legate de participarea părților interesate sociale și societale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

 

___________________

 

1a Decizia nr. 922/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (ISA) (JO L 260, 3.10.2009, p. 20).

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În ceea ce privește achizițiile publice, Directivele 2014/25/UE19, 2014/24/UE20 și 2014/23/UE21 ale Parlamentului European și Consiliului din 28 martie 2014 solicită statelor membre punerea în aplicare a achizițiilor publice electronice. Acestea prevăd că instrumentele și dispozitivele care vor fi folosite pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum și caracteristicile tehnice ale acestora, trebuie să fie interoperabile cu produsele de tehnologie a informației și comunicațiilor de uz general. De asemenea, Directiva2014/55/UE22 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, adoptată de Parlamentul European la 11 martie 2014, vizează elaborarea unui standard european pentru facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice pentru a asigura interoperabilitatea dintre sistemele de facturare electronică la nivelul UE.

(16) În ceea ce privește achizițiile publice, Directivele 2014/25/UE19, 2014/24/UE20 și 2014/23/UE21 ale Parlamentului European și Consiliului din 28 martie 2014 solicită statelor membre punerea în aplicare a achizițiilor publice electronice pentru a spori eficiența și transparența procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice. Acestea prevăd că instrumentele și dispozitivele care vor fi folosite pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum și caracteristicile tehnice ale acestora, trebuie să fie interoperabile cu produsele de tehnologie a informației și comunicațiilor de uz general. Acest lucru înseamnă economii bugetare imense și crearea unui mediu concurențial echitabil, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) noi și pentru cele existente. De asemenea, Directiva 2014/55/UE22 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, adoptată de Parlamentul European la 11 martie 2014, vizează elaborarea unui standard european pentru facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice pentru a asigura interoperabilitatea dintre sistemele de facturare electronică la nivelul UE.

__________________

__________________

19 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Deciziei 2004/17/CE, JO L 94, 28.3.2014, p. 243.

19 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ. JO L 94, 28.3.2014, p. 243.

20 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, JO L 94, 28.3.2014, p. 65-242.

20 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE. JO L 94, 28.3.2014, pp. 65-242.

21 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, JO L 94, 28.3.2014, pp.1-64.

 

21 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune. JO L 94, 28.3.2014, pp. 1-64.

22 Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice. JO L 133, 6.5.2014, p. 1.

22 Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice. JO L 133, 6.5.2014, p. 1.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Domeniile de politică menționate la considerentele 4 și 16 arată cât de important este ca politicile legate de interoperabilitate să fie coordonate la nivelul Uniunii cât mai eficient și mai prompt posibil. Pentru a elimina fragmentarea în Uniune, ar trebui promovate o înțelegere comună a interoperabilității în Uniune și o abordare globală a soluțiilor de interoperabilitate.

Amendamentul    10

Propunere de decizie

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) De asemenea, interoperabilitatea reprezintă un element fundamental al Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), instituit de Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului23 în domeniul infrastructurii și serviciilor în bandă largă. Regulamentul 2014/283/UE24 privind orientările pentru rețelele transeuropene în domeniul infrastructurii telecomunicațiilor precizează în mod expres că o prioritate operațională a Mecanismului pentru interconectarea Europei în vederea îndeplinirii obiectivelor este interoperabilitatea, conectivitatea, implementarea sustenabilă, operarea și actualizarea infrastructurilor privind serviciile digitale transeuropene, precum și coordonarea acestora la nivelul UE.

(17) De asemenea, interoperabilitatea reprezintă un element fundamental al Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), instituit de Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului23 în domeniul infrastructurii și serviciilor în bandă largă. Regulamentul (UE) nr. 283/201424 privind orientările pentru rețelele transeuropene în domeniul infrastructurii telecomunicațiilor precizează în mod expres că una dintre prioritățile operaționale ale Mecanismului pentru interconectarea Europei în vederea îndeplinirii obiectivelor este interoperabilitatea, conectivitatea, implementarea sustenabilă, operarea și actualizarea infrastructurilor privind serviciile digitale transeuropene, precum și coordonarea acestora la nivelul UE. Regulamentul (UE) nr. 283/2014 cuprinde în mod special dispoziții privind așa-numitele elemente de bază, cum ar fi identificarea electronică, livrarea electronică și traducerea automată, pentru a facilita interoperabilitatea transfrontalieră.

__________________

__________________

23 Regulamentul (UE) nr. 1316/2013/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129. JO L 348, 20.12.13, p. 129.

23 Regulamentul (UE) nr. 1316/2013/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129. JO L 348, 20.12.13, p. 129.

24 Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE. JO L 86, 21.3.2014, p.14.

24 Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE. JO L 86, 21.3.2014, p.14.

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) La nivel politic, Consiliul a solicitat în mod repetat o interoperabilitate mult mai mare în Europa și continuarea eforturilor de modernizare a administrațiilor publice europene. În special, la 24 și 25 octombrie 2013, Consiliul European a adoptat concluzii care subliniază că modernizarea administrațiilor publice ar trebui să continue prin intermediul punerii în aplicare rapide a serviciilor precum guvernarea electronică, sănătatea electronică, facturarea electronică și achizițiile publice electronice, care se bazează pe interoperabilitate.

(18) La nivel politic, Consiliul a solicitat în mod repetat o interoperabilitate mult mai mare în Europa și continuarea eforturilor de modernizare a administrațiilor publice europene. În special, la 24 și 25 octombrie 2013, Consiliul European a adoptat concluzii care subliniază că modernizarea administrațiilor publice ar trebui să continue prin intermediul punerii în aplicare rapide a serviciilor precum guvernarea electronică, sănătatea electronică, facturarea electronică și achizițiile publice electronice, care se bazează pe interoperabilitate. Angajamentul statelor membre este esențial pentru a asigura edificarea rapidă a unei societăți electronizate interoperabile în Uniune, precum și implicarea administrațiilor publice în încurajarea utilizării procedurilor online. În plus, pentru a avea o administrație electronică mai eficientă, simplificată și accesibilă utilizatorilor, este necesară o modificare de substanță a administrației publice europene, care să se bucure de sprijinul și angajamentul mai ferm al statelor membre. Serviciile publice online eficiente sunt esențiale pentru a câștiga încrederea mediului de afaceri și a cetățenilor în serviciile digitale.

Amendamentul    12

Propunere de decizie

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) O perspectivă asupra interoperabilității în limitele unui sector este asociată cu riscul ca adoptarea unor soluții diferite sau incompatibile la niveluri naționale sau sectoriale să creeze noi bariere electronice care împiedică funcționarea corespunzătoare a pieței interne și a libertăților de circulație asociate și subminează deschiderea și competitivitatea piețelor și furnizarea serviciilor de interes general cetățenilor și întreprinderilor. Pentru a atenua acest risc, statele membre și Uniunea ar trebui să depună eforturi comune pentru a evita fragmentarea pieței și pentru a asigura interoperabilitatea transfrontalieră sau trans-sectorială în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației, reducând, în același timp, sarcinile administrative și costurile, și ar trebui să promoveze soluțiile de tehnologia informației și comunicațiilor stabilite de comun acord, asigurând, în același timp, guvernanța corespunzătoare.

(19) O perspectivă asupra interoperabilității în limitele unui sector este asociată cu riscul ca adoptarea unor soluții diferite sau incompatibile la niveluri naționale sau sectoriale să creeze noi bariere electronice care împiedică funcționarea corespunzătoare a pieței interne și a libertăților de circulație asociate și subminează deschiderea și competitivitatea piețelor și furnizarea serviciilor de interes general cetățenilor și întreprinderilor. Pentru a atenua acest risc, statele membre și Uniunea ar trebui să depună eforturi comune pentru a evita fragmentarea pieței și decalajul digital. Ele ar trebui să asigure interoperabilitatea transfrontalieră sau trans-sectorială în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației, reducând, în același timp, sarcinile și costurile administrative, sporind eficiența, și să promoveze soluțiile de tehnologia informației și comunicațiilor stabilite de comun acord cu scopul armonizării lor la nivelul Uniunii în cea mai mare măsură posibilă, asigurând, în același timp, guvernanța corespunzătoare. Programul ISA 2 ar trebui să acopere, de asemenea, securitatea datelor utilizate și stocarea în cloud.

Amendamentul    13

Propunere de decizie

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) În cadrul proceselor de stabilire, îmbunătățire sau operare a soluțiilor comune, toate inițiativele ar trebui, după caz, să se bazeze pe partajarea experienței și soluțiilor și pe schimbul și promovarea bunelor practici, neutralității tehnologice și adaptabilității sau să fie însoțite de acestea, în timp ce principiile securității, protecției vieții private și protecției datelor cu caracter personal ar trebui să se aplice întotdeauna. În acest context, ar trebui promovate respectarea CIE (Cadrul de interoperabilitate european) și standardele și specificațiile deschise.

Amendamentul    14

Propunere de decizie

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Întrucât Decizia nr. 922/2009/CE încetează să se aplice la 31 decembrie 2015, este necesar un nou program al Uniunii privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2), pentru a cartografia și analiza peisajul general al interoperabilității în Europa și pentru a evita fragmentarea acestuia. Programul va permite, sprijini și promova o abordare holistică referitoare la colectarea, evaluarea, elaborarea, stabilirea, industrializarea, operarea, îmbunătățirea și întreținerea soluțiilor privind interoperabilitatea, inclusiv a soluțiilor care facilitează reutilizarea datelor, precum și schimbul acestora, în vederea sprijinirii interacțiunii transfrontaliere și trans-sectoriale dintre administrațiile publice europene și dintre acestea și întreprinderi și cetățeni. În cele din urmă, programul va promova și sprijini reutilizarea, integrarea și convergența soluțiilor existente, inclusiv a celor din alte domenii de politică a Uniunii.

(22) Întrucât Decizia nr. 922/2009/CE încetează să se aplice la 31 decembrie 2015, este necesar un nou program al Uniunii privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA 2), pentru a cartografia și analiza peisajul general al interoperabilității în Europa și pentru a evita barierele electronice, incompatibilitatea cu statutul serviciilor publice și fragmentarea. Programul va permite, sprijini și promova o abordare holistică referitoare la colectarea, evaluarea, elaborarea, stabilirea, industrializarea, operarea, îmbunătățirea și întreținerea soluțiilor privind interoperabilitatea, inclusiv a soluțiilor care facilitează reutilizarea datelor, precum și schimbul acestora, în vederea sprijinirii interacțiunii transfrontaliere și trans-sectoriale dintre administrațiile publice europene și dintre acestea și întreprinderi și cetățeni. În cele din urmă, programul va promova și sprijini reutilizarea, integrarea și convergența soluțiilor existente, inclusiv a celor din alte domenii de politică a Uniunii. Programul ISA 2 ar trebui să aibă la bază experiența dobândită cu programele IDA, IDABC și ISA și progresele Agendei digitale pentru Europa; Cum domeniul de aplicare a fost extins astfel încât să includă interacțiunile administrațiilor publice cu întreprinderile și cetățenii, ar trebui asigurat un nivel înalt de securitate și confidențialitate.

Amendamentul    15

Propunere de decizie

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) În sensul prezentei decizii, prin utilizatorii soluțiilor de interoperabilitate ar trebui să se înțeleagă administrațiile publice europene de la nivel național, regional și local. Cetățenii și întreprinderile sunt utilizatori finali (utilizatori indirecți) ai soluțiilor de interoperabilitate ca rezultat al utilizării de către aceștia a serviciilor publice electronice furnizate de administrațiile publice. Abordarea centrată pe utilizator se referă la utilizatorii finali ai soluțiilor de interoperabilitate.

Amendamentul    16

Propunere de decizie

Considerentul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22b) Există un risc de „a rămâne cantonat” în vechile tehnologii. Interoperabilitatea nu ar trebui să fie un scop în sine, ci ar trebui să susțină tendințele existente de modernizare a guvernării și a administrației publice. Programul ISA 2 ar trebui să permită adaptarea la evoluțiile tehnologice viitoare și să fie deschis și flexibil pentru a putea răspunde nevoilor noilor modele de afaceri și întreprinderilor nou-înființate, care vor genera locuri de muncă pentru tineri.

Amendamentul    17

Propunere de decizie

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Soluțiile instituite sau operate în baza prezentului program ISA2 ar trebui, în măsura în care acest lucru este posibil, să constituie parte a unui mediu consecvent de servicii care facilitează interacțiunea dintre administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni, asigurând, facilitând și permițând interoperabilitatea transfrontalieră și trans-sectorială.

(23) Cadrele și soluțiile comune stabilite sau aplicate în baza prezentului program ISA 2 ar trebui să constituie parte a unui mediu consecvent de cadre și servicii comune care facilitează interacțiunea dintre administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni, încurajând exploatarea potențialului guvernării electronice și al democrației electronice și asigurând, facilitând și permițând interoperabilitatea transfrontalieră și trans-sectorială. Aceste soluții ar trebui să aducă o valoare adăugată clară în ceea ce privește condițiile care facilitează sau permit interoperabilitatea transfrontalieră sau trans-sectorială. Statele membre și Comisia ar trebui să colaboreze pentru a pune în aplicare programe specifice menite să asigure faptul că, acolo unde este necesar, politicile cu dimensiune transfrontalieră sau trans-sectorială sunt puse în aplicare în mod adecvat prin dezvoltarea de sisteme interoperabile.

Amendamentul    18

Propunere de decizie

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) Întrucât din ce în ce mai multe servicii publice devin „digitale prin definiție”, este important să se mărească la maximum eficiența cheltuielilor publice pentru soluții TIC. Acest lucru ar trebui facilitat prin asigurarea faptului că furnizarea unor astfel de servicii este planificată din timp și, atunci când acest lucru este posibil, prin partajarea și reutilizarea soluțiilor în vederea cheltuirii într-un mod cât mai profitabil a fondurilor publice. Programul ISA 2 ar trebui să contribuie la acest obiectiv.

Amendamentul    19

Propunere de decizie

Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23b) Pentru ca programul ISA 2 să aibe o valoare adăugată reală la nivelul Uniunii, principiul „o singură dată”, în cazul înregistrării datelor relevante, și principiul „digital prin definiție” ar trebui să fie elemente de bază ale punerii în aplicare a programului, ca parte a unei strategii cuprinzătoare de construire a mediului digital pentru furnizarea serviciilor publice în Uniune.

Amendamentul    20

Propunere de decizie

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Cetățenii și întreprinderile ar trebui să beneficieze, de asemenea, de servicii front-office, reutilizabile și interoperabile, care rezultă dintr-o mai bună integrare a proceselor și schimbului de date prin intermediul back-office-urilor administrațiilor publice europene.

(24) Cetățenii și întreprinderile ar trebui să beneficieze, de asemenea, de servicii front-office, reutilizabile și interoperabile, care rezultă dintr-o mai bună integrare a proceselor și schimbului de date prin intermediul back-office-urilor administrațiilor publice europene. Principiul „o singură dată”, vizând furnizarea de date o singură dată către administrațiile publice, ar trebui să fie promovat pentru a reduce sarcina administrativă cu care se confruntă cetățenii și întreprinderile. În plus, pentru ca cetățenii să aibă încredere în serviciile electronice, ar trebui promovate soluții pentru o comunicare sigură, în special prin autentificarea electronică și criptare.

Amendamentul    21

Propunere de decizie

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)Programul ISA 2 trebuie să respecte principiul securității juridice și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    22

Propunere de decizie

Considerentul 24 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24b) În conformitate cu articolul 8 din TFUE, în definirea și punerea în aplicare a politicilor sale, Uniunea trebuie să respecte principiul egalității cetățenilor săi, care, prin urmare, ar trebui să beneficieze în mod egal de atenție din partea instituțiilor, organelor și organismelor sale. În acest sens, accesibilitatea pentru toți trebuie integrată în dezvoltarea strategiilor de interoperabilitate la nivelul Uniunii, acordându-se o atenție deosebită zonelor defavorizate și depopulate, pentru a combate decalajul digital.

Amendamentul    23

Propunere de decizie

Considerentul 24 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24c) Pentru a permite tuturor cetățenilor și întreprinderilor să beneficieze pe deplin de programul ISA 2, ar trebui subliniat că stimularea dobândirii de competențe digitale rămâne o prioritate pentru Uniune și că familiarizarea cu TIC și competențele aferente ar trebui promovate în fiecare etapă a învățământului tradițional și a instruirii profesionale.

Amendamentul    24

Propunere de decizie

Considerentul 24 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24d) Soluțiile găsite și aplicate în contextul programului ISA 2 ar trebui să se bazeze pe principiul neutralității tehnologice și al adaptabilității pentru a fi siguri că cetățenii, întreprinderile și administrațiile publice au libertatea de a alege tehnologia pe care vor să o folosească.

Amendamentul    25

Propunere de decizie

Considerentul 24 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24e) În conformitate cu articolul 9 din TFUE, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind combaterea excluziunii sociale. Conceptele de accesibilitate și proiectare pentru toți trebuie integrate în procesul de elaborare a strategiilor privind interoperabilitatea la nivelul Uniunii.

Amendamentul    26

Propunere de decizie

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Programul ISA2 ar trebui să reprezinte un instrument pentru modernizarea sectorului public la nivelul Uniunii.

(25) Programul ISA 2 este unul dintre multele instrumente de încurajare a modernizării sectorului public la nivelul Uniunii. Modernizarea administrațiilor europene și creșterea gradului lor de interoperabilitate este o condiție preliminară pentru finalizarea pieței unice digitale, care va conduce la modernizarea industriei tradiționale, va genera câștiguri estimate de 500 de miliarde de euro sub formă de creștere anuală suplimentară și poate da un impuls semnificativ creării de locuri de muncă în Uniune. Statele membre ar trebui să continue să își modernizeze administrațiile prin îmbunătățirea proceselor economice și a infrastructurilor TIC. Această decizie ar trebui să fie în concordanță cu angajamentul Comisiei de a le permite cetățenilor Uniunii să beneficieze pe deplin de servicii electronice interoperabile, de la guvernarea electronică la asistența medicală electronică, acordând prioritate eliminării obstacolelor precum serviciile electronice neconectate, astfel încât libertățile pieței unice a UE să intre în era digitală.

Amendamentul    27

Propunere de decizie

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a) Elaborarea unor standarde comune și a unei semantici care să permită interconectarea cu ușurință a administrațiilor publice între ele și cu alte sectoare va permite impulsionarea competitivității pe plan internațional a economiei Uniunii.

Amendamentul    28

Propunere de decizie

Considerentul 25 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25b) Crearea unor cadre comune și a unor specificații și standarde de interoperabilitate care să permită interconectări viabile ale administrațiilor publice între ele și între administrațiile respective și alte sectoare va permite consolidarea capacității competitive a economiei Uniunii la nivel mondial.

Amendamentul    29

Propunere de decizie

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Interoperabilitatea este direct conectată și dependentă de utilizarea unor standarde și specificații comune. Programul ISA2 ar trebui să promoveze și, după caz, să sprijine standardizarea parțială sau deplină a soluțiilor existente privind interoperabilitatea. Acest lucru ar trebui obținut împreună cu alte activități de standardizare la nivelul UE, organizații de standardizare europene și organizații de standardizare internațională.

(26) Lipsa interoperabilității subminează deseori punerea în aplicare a unor servicii digitale cap-la-cap (end-to-end) și dezvoltarea unor ghișee unice pentru întreprinderi și cetățeni. Interoperabilitatea este direct conectată și dependentă de utilizarea unor standarde deschise și specificații comune. Programul ISA 2 ar trebui să promoveze și, după caz, să sprijine standardizarea parțială sau deplină a soluțiilor existente privind interoperabilitatea. Acest lucru ar trebui obținut împreună cu alte activități de standardizare la nivelul UE, organizații de standardizare europene și organizații de standardizare internațională.

Amendamentul    30

Propunere de decizie

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Modernizarea și administrațiile publice reprezintă una dintre prioritățile punerii în aplicare cu succes a Strategiei Europa 2020. În acest context, analizele anuale ale creșterii publicate de Comisie în anii 2011, 2012 și 2013 arată că nivelul de calitate a administrațiilor publice europene are un impact direct asupra mediului economic și, prin urmare, este esențial pentru a stimula creativitatea, competitivitatea și creșterea. Acest lucru se reflectă în mod clar în recomandările specifice fiecărei țări, care solicită luarea unor măsuri specifice care vizează reforma administrației publice.

(27) Modernizarea și administrațiile publice reprezintă una dintre prioritățile punerii în aplicare cu succes a Strategiei Europa 2020. În acest context, analizele anuale ale creșterii publicate de Comisie în anii 2011, 2012 și 2013 arată că nivelul de calitate a administrațiilor publice europene are un impact direct asupra mediului economic și, prin urmare, este esențial pentru a stimula creativitatea, competitivitatea, creșterea, cooperarea economică și ocuparea forței de muncă. Acest lucru se reflectă în mod clar în recomandările specifice fiecărei țări, care solicită luarea unor măsuri specifice care vizează reforma administrației publice.

Amendamentul    31

Propunere de decizie

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 include un obiectiv tematic „al îmbunătățirii capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și al unei administrații publice eficiente”. În acest context, programul ISA2 ar trebui să fie asociat cu programele și inițiativele care contribuie la modernizarea administrațiilor publice, cum ar fi, de exemplu, Agenda digitală pentru Europa, și a rețelelor similare, cum ar fi, de exemplu, Rețeaua pentru administrațiile publice europene (EUPAN), și să încerce obținerea unor sinergii cu acestea.

(28) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 include un obiectiv tematic „al îmbunătățirii capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și al unei administrații publice eficiente”. În acest context, programul ISA 2 ar trebui să fie asociat cu programele și inițiativele care contribuie la modernizarea administrațiilor publice, cum ar fi, de exemplu, Agenda digitală pentru Europa, și a rețelelor similare, cum ar fi, de exemplu, Rețeaua pentru administrațiile publice europene (EUPAN), să încerce obținerea unor sinergii cu acestea și să contribuie la consolidarea cunoștințelor în cadrul administrațiilor publice. Aceste programe și inițiative ar trebui să asigure, de asemenea, faptul că personalul administrațiilor publice europene primește instruirea necesară pentru a pune în aplicare soluțiile de interoperabilitate și că statele membre dispun de resursele financiare și umane necesare.

Amendamentul    32

Propunere de decizie

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Interoperabilitatea administrațiilor publice europene vizează toate nivelurile administrative: european, local, regional și național. Prin urmare, este important ca soluțiile să ia în considerare necesitățile respective ale acestora, precum și pe cele ale cetățenilor și întreprinderilor, dacă acest lucru este relevant.

(29) Interoperabilitatea administrațiilor publice europene vizează toate nivelurile administrative: european, local, regional și național. Prin urmare, este important să se asigure o participare cât mai largă cu putință la Programul ISA 2 și ca soluțiile să ia în considerare necesitățile respective ale acestora, precum și pe cele ale cetățenilor, întreprinderilor și, mai ales, ale IMM-urilor, dată fiind contribuția valoroasă a acestora la economia Uniunii.

Amendamentul    33

Propunere de decizie

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a) Interacțiunea cu sectorul privat și cu alte entități și-a dovedit deja eficiența și valoarea adăugată. Trebuie promovate sinergiile cu aceste părți interesate pentru a se acorda prioritate soluțiilor disponibile și susținute de piață. În acest context, trebuie menținută practica actuală de a organiza conferințe, ateliere și alte reuniuni, în scopul de a interacționa cu aceste entități. Trebuie promovată utilizarea în continuare a platformelor electronice, precum și utilizarea tuturor celorlalte mijloace adecvate pentru a menține contactul cu părțile interesate, inclusiv posibilitatea gestionării soluțiilor de interoperabilitate în comun cu asociații sau entități fără scop lucrativ, sub controlul Comisiei.

Amendamentul    34

Propunere de decizie

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Administrațiile naționale pot fi sprijinite în eforturile lor prin intermediul instrumentelor specifice din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Cooperarea îndeaproape cu programul ISA2 ar trebui să maximizeze beneficiile preconizate din astfel de instrumente prin garantarea alinierii proiectelor finanțate la cadrele și specificațiile de interoperabilitate la nivelul UE, cum ar fi Cadrul de interoperabilitate european.

(30) Administrațiile naționale, regionale și locale pot fi sprijinite în eforturile lor prin intermediul instrumentelor specifice din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și pot fi stimulate să dezvolte împreună soluții care să implice statele membre. Cooperarea îndeaproape cu programul ISA 2 ar trebui să maximizeze beneficiile preconizate din astfel de instrumente prin garantarea alinierii proiectelor finanțate la cadrele și specificațiile de interoperabilitate la nivelul UE, cum ar fi Cadrul de interoperabilitate european.

Amendamentul    35

Propunere de decizie

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Programul ISA2 ar trebui să contribuie la punerea în aplicare a inițiativelor de continuare în contextul Strategiei Europa 2020 și al Agendei digitale pentru Europa. Pentru a evita orice duplicare a eforturilor, ar trebui luate în considerare alte programe ale Uniunii în domeniul soluțiilor, serviciilor și infrastructurilor de tehnologia informației și comunicațiilor, în special Cadrul de interoperabilitate european, prevăzut în Regulamentul nr. 1316/2013/UE și Orizont 2020, prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1291/2013.

(33) Programul ISA 2 ar trebui să contribuie la punerea în aplicare a inițiativelor de continuare în contextul Strategiei Europa 2020 și al Agendei digitale pentru Europa. Pentru a evita orice duplicare a eforturilor, ar trebui luate în considerare alte programe ale Uniunii în domeniul soluțiilor, serviciilor și infrastructurilor de tehnologia informației și comunicațiilor și să se lucreze la asemenea programe, în special Cadrul de interoperabilitate european, prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 și Orizont 2020, prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1291/2013. Comisia ar trebui să coordoneze aceste acțiuni atunci când pune în aplicare programul ISA 2 și când planifică viitoare inițiative care ar putea afecta interoperabilitatea.

Amendamentul    36

Propunere de decizie

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a) Principiile și dispozițiile din legislația Uniunii privind protecția vieții private și a persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului1b, ar trebui să se aplice soluțiilor care presupun prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute și puse în aplicare în cadrul programului ISA 2.

 

______________________

 

1a Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

 

1b Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Amendamentul    37

Propunere de decizie

Considerentul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33b) În vederea completării sau a modificării anumitor elemente neesențiale din prezenta decizie, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la nuanțarea sau adaptarea normelor și criteriilor de eligibilitate, selecție și implementare, după caz, în funcție de circumstanțele viitoare. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul    38

Propunere de decizie

Considerentul 33 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33c) La evaluarea programului ISA 2, Comisia ar trebui mai ales să determine dacă soluțiile create și implementate au un impact pozitiv sau negativ asupra modernizării sectorului public și satisfacerii cu mai multă ușurință a nevoilor cetățenilor și IMM-urilor, de exemplu prin reducerea sarcinilor și a costurilor administrative pentru cetățeni și IMM-uri, prin crearea de oportunități de angajare și prin îmbunătățirea interconectării generale între administrația publică, de o parte, și cetățeni și întreprinderi, și în special IMM-uri, de cealaltă parte.

Amendamentul    39

Propunere de decizie

Considerentul 33 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33d) Atunci când recurge la servicii externe pentru programul ISA 2, Comisia ar trebui să încurajeze depunerea de oferte de către IMM-uri și, în special, să identifice oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriilor legate de obiectul contractului, inclusiv a caracteristicilor sociale și de mediu.

Amendamentul    40

Propunere de decizie

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) În cazul unor evenimente justificate corespunzător referitoare la programul de lucru deschis stabilit, Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile dacă există motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător.

(35) În cazul unor evenimente justificate corespunzător, ca de exemplu riscul de întrerupere a prestării serviciilor, referitoare la programul de lucru deschis stabilit, Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile dacă există motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător.

Amendamentul    41

Propunere de decizie

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Obiectivele prezentei decizii sunt de a facilita interacțiunea transfrontalieră și trans-sectorială eficientă și eficace dintre administrațiile publice europene și dintre acestea și cetățeni și întreprinderi, pentru a permite furnizarea de servicii publice electronice care sprijină punerea în aplicare a politicilor și activităților Uniunii. Întrucât acest lucru nu poate fi suficient obținut de statele membre pe cont propriu deoarece implementarea funcției de coordonare la nivel european ar fi dificilă și costisitoare la nivelul statelor membre și, datorită gradului și efectelor acțiunii propuse, se pot obține rezultate mai bune la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este stabilit la articolul 1, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective,

(36) Din moment ce obiectivele prezentei decizii, și anume a facilita interacțiunea transfrontalieră și trans-sectorială eficientă și eficace dintre administrațiile publice europene și dintre acestea și cetățeni și întreprinderi, pentru a permite furnizarea de servicii publice electronice care sprijină punerea în aplicare a politicilor și activităților Uniunii, nu pot fi obținute îndeplinite în mod satisfăcător de statele membre pe cont propriu deoarece implementarea funcției de coordonare la nivelul Uniunii ar fi dificilă și costisitoare la nivelul statelor membre ci, datorită gradului și efectelor acțiunii propuse, se pot mai curând obține rezultate mai bune la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective, Serviciile publice electronice necesită o abordare favorabilă incluziunii (incluziunii în domeniul electronic), care să reducă discrepanțele în ceea ce privește utilizarea soluțiilor TIC, să promoveze utilizarea TIC în vederea combaterii excluziunii și să contribuie la creșterea economică, la crearea de oportunități de angajare, la calitatea vieții și la participarea socială și coeziune.

Amendamentul    42

Propunere de decizie

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Prezenta decizie instituie, pentru perioada 2016-2020, un program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (denumit în continuare „programul ISA2”).

1. Prezenta decizie instituie, pentru perioada 2016-2020, un program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (denumit în continuare „programul ISA 2”).

Programul ISA2 facilitează interacțiunea transfrontalieră și trans-sectorială electronică, eficientă și eficace, dintre administrațiile publice europene și dintre acestea și cetățeni și întreprinderi, pentru a permite furnizarea de servicii publice electronice care vin în sprijinul procesului de punere în aplicare a politicilor și activităților Uniunii.

1a. Programul ISA 2 facilitează interacțiunea transfrontalieră și trans-sectorială electronică, eficientă și eficace, dintre administrațiile publice europene și dintre acestea și cetățeni și întreprinderi, pentru a permite furnizarea de servicii publice electronice care vin în sprijinul procesului de punere în aplicare a politicilor și activităților Uniunii.

 

Programul ISA 2 ia în considerare aspectele sociale, economice și de altă natură ale interoperabilității, precum și situația specifică a microîntreprinderilor și a IMM-urilor, în vederea îmbunătățirii interacțiunii dintre administrațiile publice europene, pe de o parte, și întreprinderile și cetățenii, pe de altă parte. Programul ISA 2 respectă dreptul cetățenilor și al întreprinderilor de a utiliza alte soluții decât soluțiile online.

 

Programul ISA 2 contribuie la dezvoltarea unei administrații electronice mai eficiente, mai simplificate și mai accesibile utilizatorilor la nivelurile național, regional și local ale administrației publice.

2. Prin intermediul programului ISA2, Uniunea identifică, creează și operează soluții de interoperabilitate care pun în aplicare politicile Uniunii. Ulterior, soluțiile respective vor fi furnizate spre utilizare nelimitată altor instituții și organisme europene, precum și administrațiilor publice naționale, regionale și locale, facilitând astfel interacțiunea transfrontalieră sau trans-sectorială dintre acestea.

2. Prin intermediul programului ISA 2, Uniunea sprijină și promovează identificarea, crearea și operarea unor soluții de interoperabilitate care pun în aplicare politicile Uniunii. Ulterior, soluțiile respective vor fi furnizate spre utilizare nelimitată altor instituții și organisme europene, precum și administrațiilor publice naționale, regionale și locale, facilitând astfel interacțiunea transfrontalieră sau trans-sectorială dintre acestea.

 

2a. Programul ISA 2 asigură o înțelegere comună a interoperabilității și evaluează în mod periodic evoluția acesteia. În plus, programul ISA 2 rămâne suficient de deschis și flexibil pentru a evolua și a putea integra noi provocări și noi domenii.

3. Programul ISA2 elaborează în mod autonom soluții de interoperabilitate sau care completează și sprijină alte inițiative ale Uniunii, prin experimentarea soluțiilor de interoperabilitate în calitate de incubator de soluții sau prin asigurarea sustenabilității acestora în calitate de punte de soluții.

3. Programul ISA 2 elaborează în mod autonom soluții de interoperabilitate sau care completează și sprijină alte inițiative ale Uniunii, prin experimentarea soluțiilor de interoperabilitate în calitate de incubator de soluții sau prin asigurarea sustenabilității acestora în calitate de punte de soluții. Comisia se asigură că aceste soluții nu au ca efect perturbări ale pieței sau dezavantajarea în mod inechitabil a furnizorilor privați de soluții de interoperabilitate.

 

3a. Prin intermediul programului ISA 2, Uniunea colaborează cu statele membre pentru a identifica și a promova cele mai bune practici, pentru a elabora orientări, pentru a coordona inițiative de interoperabilitate și pentru a stimula și sprijini comunitățile care se ocupă de chestiuni relevante pentru domeniul interacțiunii electronice transfrontaliere sau trans-sectoriale între administrațiile publice europene și dintre acestea și cetățeni și întreprinderi. Astfel, Uniunea colaborează cu întreprinderile și societatea civilă în legătură cu toate chestiunile relevante pentru sprijinirea interoperabilității și a eforturilor sale pentru o mai bună furnizare a serviciilor publice.

4. Programul ISA2 urmează programului Uniunii privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice, instituit prin Decizia nr. 922/2009/CE (în continuare „programul ISA”) și consolidează, promovează și extinde activitățile acestuia.

4. Programul ISA 2 urmează programului Uniunii privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice, instituit prin Decizia nr. 922/2009/CE (în continuare „programul ISA”) și consolidează, promovează și extinde activitățile acestuia.

Amendamentul    43

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) „interoperabilitate” înseamnă capacitatea organizațiilor distincte și diverse de a interacționa în scopul realizării unor obiective care aduc beneficii reciproce și sunt convenite reciproc, care implică partajarea de informații și cunoștințe între organizații, prin intermediul proceselor profesionale pe care acestea le sprijină, utilizând schimbul de date între respectivele sisteme de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC);

(1) „interoperabilitate” înseamnă capacitatea diferitelor organizații de a interacționa în scopul realizării unor obiective care aduc beneficii reciproce și sunt convenite reciproc, care implică partajarea de informații și cunoștințe între organizații, prin intermediul proceselor profesionale pe care acestea le sprijină, utilizând schimbul de date între respectivele sisteme de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC);

Justificare

„Diferit” exprimă în mod mai eficient „distinct și divers”.

Amendamentul    44

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) „cadru de interoperabilitate” înseamnă un set de recomandări care specifică modul în care administrațiile, întreprinderile și cetățenii comunică între ei în întreaga Uniune, promovează și sprijină furnizarea de servicii publice europene favorizând interoperabilitatea transfrontalieră și trans-sectorială și sprijină administrațiile publice în activitatea lor de furnizare de servicii publice europene întreprinderilor și cetățenilor;

Amendamentul    45

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) „administrații publice europene” înseamnă administrații publice de la nivelul Uniunii și de la nivel național, regional și local;

Amendamentul    46

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) „soluții de interoperabilitate” înseamnă cadre comune, servicii comune și instrumente generice care facilitează cooperarea dintre organizații distincte și diverse, fie finanțate și dezvoltate autonom de programul ISA2, fie dezvoltate în cooperare cu alte inițiative ale Uniunii, bazate pe cerințele identificate ale administrațiilor publice europene;

(2) „soluții de interoperabilitate” înseamnă cadre comune, servicii comune și instrumente funcționale care facilitează cooperarea dintre diferite organizații, fie finanțate și dezvoltate autonom de programul ISA 2, fie dezvoltate în cooperare cu alte inițiative ale Uniunii, bazate pe cerințele identificate ale administrațiilor publice europene;

Justificare

„Diferit” exprimă în mod mai eficient „distinct și divers”.

Amendamentul    47

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) „utilizator” al soluțiilor de interoperabilitate înseamnă administrații publice europene la nivel național, regional sau local;

Amendamentul    48

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) „utilizator final” al programului ISA 2 înseamnă cetățeni și întreprinderi;

Amendamentul    49

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) „cadre comune” înseamnă specificații, standarde, metodologii, linii directoare, bunuri semantice comune și abordări și documente similare;

(5) „cadre comune” înseamnă arhitectură de referință comună, specificații, standarde, metodologii, linii directoare, bunuri semantice comune și abordări și documente similare;

Amendamentul    50

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 10 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- măsuri strategice și de conștientizare;

- măsuri strategice;

Amendamentul    51

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 10 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- măsuri de informare, de comunicare cu privire la beneficiile programului ISA 2 și de sensibilizare, destinate cetățenilor și întreprinderilor, în special IMM-urilor;

Amendamentul    52

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) „motive de urgență imperativă” înseamnă situații care, în contextul programului ISA 2 și în sensul articolului 10 alineatul (3) pot antrena riscul de întrerupere a furnizării serviciilor aferente activităților menționate la articolul 3;

Amendamentul    53

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) evaluarea, îmbunătățirea, instituirea, industrializarea, operarea și reutilizarea soluțiilor de interoperabilitate transfrontaliere și trans-sectoriale existente;

(a) evaluarea, îmbunătățirea, instituirea, industrializarea, operarea și reutilizarea cadrelor și soluțiilor de interoperabilitate transfrontaliere și trans-sectoriale existente;

Amendamentul    54

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) elaborarea, instituirea, industrializarea, operarea și reutilizarea unor noi soluții de interoperabilitate transfrontaliere și trans-sectoriale;

(b) elaborarea, instituirea, industrializarea, operarea și reutilizarea unor noi cadre și soluții de interoperabilitate transfrontaliere și trans-sectoriale;

Amendamentul    55

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) evaluarea implicațiilor TIC ale actelor legislative ale Uniunii propuse sau adoptate;

(c) evaluarea implicațiilor TIC ale actelor legislative ale Uniunii propuse sau adoptate; cu evaluarea, după caz, a nevoii de extindere a domeniului de aplicare și a mandatului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA);

Amendamentul    56

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) identificarea lacunelor legislative care limitează interoperabilitatea dintre administrațiile publice europene;

(d) identificarea lacunelor legislative, la nivelul Uniunii și la nivel național, care limitează interoperabilitatea transfrontalieră și trans-sectorială între administrațiile publice europene;

Amendamentul    57

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) instituirea și întreținerea EIC ca instrument de facilitare a reutilizării soluțiilor de interoperabilitate existente și de identificare a domeniilor în care astfel de soluții încă lipsesc;

(f) instituirea și întreținerea EIC ca instrument de facilitare a reutilizării cadrelor și soluțiilor de interoperabilitate existente și de identificare a domeniilor în care astfel de cadre și soluții încă lipsesc;

Amendamentul    58

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) dezvoltarea și furnizarea de servicii publice cu sarcini administrative mai reduse și cu costuri mai mici, exploatând la maximum potențialul guvernării electronice și al democrației electronice;

Amendamentul    59

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) evaluarea, actualizarea și promovarea specificațiilor și standardelor comune existente și elaborarea, instituirea și promovarea unor noi specificații și standarde comune prin intermediul platformelor de standardizare ale Uniunii, în colaborare cu organizațiile de standardizare europene sau internaționale, după caz; și

(g) evaluarea, actualizarea și promovarea specificațiilor și standardelor comune existente și elaborarea, instituirea și promovarea unor noi specificații comune și a unor standarde deschise prin intermediul platformelor de standardizare ale Uniunii, în colaborare cu organizațiile de standardizare europene sau internaționale, după caz, inclusiv cu privire la securitatea transmiterii, prelucrării și stocării datelor; precum și

Amendamentul    60

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) elaborarea unor mecanisme care să măsoare și să cuantifice beneficiile soluțiilor de interoperabilitate.

(h) elaborarea unor mecanisme care să măsoare și să cuantifice beneficiile cadrelor și soluțiilor de interoperabilitate.

Amendamentul    61

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha) întreținerea și popularizarea pe scară largă a unui ghișeu unic virtual cu rolul de platformă de acces și bune practici desprinse din programul ISA 2 și de mijloc de răspândire a cadrelor comune pentru securitate și siguranță și a soluțiilor dezvoltate aflate deja în funcțiune, evitând totodată, dublarea eforturilor.

Amendamentul    62

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hb) crearea unui registru comun al soluțiilor și standardelor reutilizabile, accesibil administrațiilor publice care doresc să le adopte sau să le integreze ca și componente ale viitoarelor proiecte sau societăților private care doresc să le pună în aplicare în oferta lor de piață, astfel încât interoperabilitatea să își atingă potențialul maxim în toate sectoarele.

Amendamentul    63

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera hc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hc) facilitarea reutilizării datelor de către întreprinderi și cetățeni în mod benefic și concret, în conformitate, inter alia, cu legislația aplicabilă în materia protecției datelor.

Amendamentul    64

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera hd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hd) dezvoltarea unor mecanisme de protecție a vieții private și a siguranței în ceea ce privește administrațiile publice, cetățenii și întreprinderile;

Amendamentul    65

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, programul ISA2 funcționează în calitate de „incubator de soluții”, experimentând noi soluții de interoperabilitate, precum și în calitate de „punte de soluții”, operând soluțiile de interoperabilitate existente.

De asemenea, programul ISA 2 poate funcționa ca un „incubator de soluții”, experimentând noi soluții de interoperabilitate, precum și în calitate de „punte de soluții”, operând, dezvoltând sau asigurând suport pentru soluțiile de interoperabilitate existente și putând oferi informații și formare cu privire la importanța și utilizarea soluțiilor de interoperabilitate în întreaga Uniune.

 

Amendamentul    66

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Până la ...*, Comisia elaborează o strategie de comunicare și formare, menită să asigure o mai bună informare și să crească nivelul de conștientizare cu privire la programul ISA 2 și la beneficiile sale, destinată în special cetățenilor și IMM-urilor și utilizând un limbaj ușor accesibil pentru utilizatori și grafice de informare pe site-ul internet al programului ISA 2.

 

_____________

 

* 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Amendamentul    67

Propunere de decizie

Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) se bazează pe utilitate și sunt influențate de nevoile identificate;

(a) sunt selecționate pe baza utilității și a priorităților și sunt influențate de nevoile identificate și de obiectivele programului ISA 2;

Amendamentul    68

Propunere de decizie

Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) respectă următorul set de principii:

(b) respectă următorul set de principii:

- principiul subsidiarității și cel al proporționalității;

- principiul subsidiarității și cel al proporționalității;

 

- se pune un accent deosebit pe utilizatorii finali, în special pe nevoile cetățenilor și IMM-urilor;

- abordarea centrată pe utilizator;

- abordare centrată pe utilizator;

- incluziune și accesibilitate;

- incluziune și accesibilitate;

- securitate și confidențialitate;

- securitate, respectarea confidențialității și un nivel înalt de protecție a datelor;

 

– confidențialitate implicită și începând cu momentul conceperii;

- multilingvism;

- multilingvism;

- simplificare administrativă;

- simplificare și modernizare administrativă;

- transparență;

- transparență;

- conservarea informațiilor;

- conservarea informațiilor;

- deschidere;

- deschidere;

- reutilizare;

- reutilizabilitate;

- neutralitate și adaptabilitate tehnologică; și

- neutralitate tehnologică, soluții pe cât posibil valabile în viitor și adaptabilitate, precum și neutralitatea rețelei;

- eficacitate și eficiență;

- eficacitate și eficiență;

 

- furnizare de servicii pe mai multe canale, și anume menținerea posibilității de a accesa serviciile prin intermediul metodelor tradiționale, pe lângă cele electronice, și disponibilitatea asistenței tehnice atunci când se folosesc metodele electronice;

Amendamentul    69

Propunere de decizie

Articolul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) sunt flexibile pentru a se adapta noilor provocări și oportunități; și

Amendamentul    70

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După caz, acțiunile sub formă de proiecte includ următoarele etape:

Acțiunile sub formă de proiecte includ următoarele etape:

Amendamentul    71

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- supraveghere și control.

- supraveghere, control și evaluare ex-post.

Amendamentul    72

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Etapele proiectelor specifice vor fi definite și precizate în momentul includerii acțiunii în programul de lucru deschis.

Etapele proiectelor specifice pot fi definite și precizate în momentul includerii acțiunii în programul de lucru deschis. În cazul în care un proiect nu mai este necesar sau nu mai este considerat eficient, este posibil să i se pună capăt în orice moment.

Justificare

Ar trebui să existe flexibilitate, astfel încât prezenta decizie să nu oblige la elaborarea unei soluții.

Amendamentul    73

Propunere de decizie

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

Articolul 6

Norme de punere în aplicare

Criterii de eligibilitate și de selecție

1. În cursul punerii în aplicare a programului ISA2, se acordă atenție deosebită Strategiei europene de interoperabilitate, Cadrului european de interoperabilitate și actualizărilor viitoare ale acestora.

1. Cererile de finanțare în cadrul programului ISA 2 fac obiectul următoarelor criterii de eligibilitate:

 

(a) Pentru a asigura interoperabilitatea între sistemele informatice ale Uniunii și cele ale statelor membre, solicitanții trebuie să specifice soluții de interoperabilitate cu trimitere la standardele europene existente sau noi ori la specificațiile disponibile în domeniul public sau deschise pentru schimbul de informații și integrarea serviciilor;

 

(b) Pentru a evita duplicarea și pentru a grăbi crearea soluțiilor de interoperabilitate, sunt luate în considerare rezultatele obținute de alte inițiative relevante ale Uniunii și ale statelor membre, iar soluțiile copiate nu sunt eligibile.

2. Este încurajată implicarea celui mai mare număr posibil de state membre într-un proiect. Statele membre pot și sunt încurajate să se alăture unui proiect în orice etapă.

2. Programul ISA 2 face obiectul următoarelor criterii de selecție:

 

(a) Este încurajată implicarea celui mai mare număr posibil de state membre într-un proiect. Statele membre pot și sunt încurajate să se alăture unui proiect în orice etapă, încurajându-se, de asemenea, implicarea întreprinderilor și a altor organizații;

 

(b) toate acțiunile și soluțiile de interoperabilitate finanțate în cadrul programului ISA 2 sunt încurajate să reutilizeze soluțiile de interoperabilitate disponibile.

3. Pentru a asigura interoperabilitatea între sistemele informatice naționale și cele ale Uniunii, se specifică soluții de interoperabilitate, cu trimitere la standardele europene existente sau noi ori la specificațiile disponibile publicului larg sau deschise pentru schimbul de informații și integrarea serviciului.

 

4. Ori de câte ori este cazul, instituirea sau îmbunătățirea soluțiilor de interoperabilitate se axează pe sau este însoțită de schimbul de experiență, precum și de schimbul sau promovarea de bune practici. Se încurajează partajarea experienței și a bunelor practici între toate părțile interesate, precum și consultările publice.

 

5. Pentru a evita duplicarea și pentru a grăbi punerea în aplicare a soluțiilor de interoperabilitate, sunt luate în considerare, ori de câte ori este cazul, rezultatele obținute de alte inițiative relevante ale Uniunii și ale statelor membre.

 

6. Punerea în aplicare a soluțiilor de interoperabilitate în cadrul programului ISA2 este îndrumată, după caz, de EIRA.

 

7. Soluțiile de interoperabilitate și actualizările acestora vor fi incluse în EIC și puse la dispoziție, după caz, pentru a fi reutilizate de administrațiile publice europene.

 

8. Comisia va monitoriza periodic punerea în aplicare și reutilizarea soluțiilor de interoperabilitate la nivelul Uniunii, ca parte a programului de lucru deschis instituit în conformitate cu articolul 7.

 

9. Pentru maximalizarea sinergiilor și pentru asigurarea unor eforturi complementare și combinate, acțiunile sunt coordonate, ori de câte ori este cazul, cu alte inițiative relevante ale Uniunii.

 

10. Toate acțiunile și soluțiile de interoperabilitate finanțate în cadrul programului ISA2 sunt încurajate, după caz, să reutilizeze soluțiile de interoperabilitate disponibile.

 

Amendamentul    74

Propunere de decizie

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Norme de punere în aplicare

 

1. Se va ține seama în mod corespunzător de Strategia de interoperabilitate europene și Cadrul de interoperabilitate european și de viitoarele actualizări ale acestora.

 

2. Stabilirea sau îmbunătățirea soluțiilor de interoperabilitate se bazează pe sau, după caz, este însoțită de, partajarea experienței și schimbul și promovarea de bune practici. Printre acestea se numără și atenția corespunzătoare acordată impactului soluțiilor de interoperabilitate asupra confidențialității și protecției datelor. Partajarea experienței și a bunelor practici între toate părțile interesate, precum și consultările publice sunt încurajate și facilitate prin mijloace adecvate, de exemplu printr-un registru virtual. Se acordă o atenție deosebită angajamentului statelor membre de a asigura cooperarea experților naționali în materie de interoperabilitate.

 

3. După caz, EIRA vine cu îndrumări privind implementarea soluțiilor de interoperabilitate promovate prin programul ISA 2.

 

4. Soluțiile de interoperabilitate și actualizările acestora vor fi incluse în EIC și puse la dispoziție pentru a fi reutilizate de administrațiile publice europene.

 

5. Comisia monitorizează cel puțin anual punerea în aplicare și reutilizarea soluțiilor de interoperabilitate la nivelul Uniunii, ca parte a programului de lucru deschis instituit în conformitate cu articolul 7 și informează Parlamentul European cu privire la rezultatele monitorizării respective.

 

6. Implementarea programului ISA 2 contribuie, de asemenea, la implementarea Agendei digitale a Comisiei;

 

7. Pentru maximalizarea sinergiilor și pentru asigurarea unor eforturi complementare și combinate, acțiunile sunt coordonate, ori de câte ori este cazul, cu alte inițiative relevante ale Uniunii.

 

8. Comisia reunește părțile interesate în scopul realizării unui schimb de opinii între acestea, precum și cu Comisia, în legătură cu aspectele abordate în cadrul programului ISA 2. În acest scop, Comisia organizează conferințe, ateliere și alte reuniuni, utilizează platforme electronice interactive și poate folosi orice alte mijloace de interacțiune pe care le consideră adecvate.

 

9. Acțiunile și soluțiile de interoperabilitate care necesită prelucrarea unor date cu caracter personal sunt precedate, după caz și dacă este posibil, de o evaluare a impactului asupra protecției datelor.

 

10. În cazuri bine justificate, gestionarea soluțiilor de interoperabilitate poate fi partajată cu organizații non-profit, sub supravegherea Comisiei, iar acțiunile finanțate în cadrul programului ISA 2 pot fi legate direct de acțiunile care îi extind domeniul de aplicare, în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor și folosind, dacă este cazul, alte surse de finanțare din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene.

Amendamentul    75

Propunere de decizie

Articolul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6b

 

Acte delegate

 

Dacă este necesar pentru suplimentarea criteriilor de eligibilitate și selecție sau normele de implementare enunțate la articolele 6 și 6a, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în vederea modificării, clarificării sau adăugării unor noi criterii și norme.

Amendamentul    76

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La începutul programului ISA2, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care instituie programul de lucru deschis și care îl modifică cel puțin o dată pe an, pentru punerea în aplicare a acțiunilor pe întreaga durată de aplicare a prezentei decizii. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 10 alineatul (2).

La începutul programului ISA 2, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care instituie programul de lucru deschis și, dacă acest lucru este strict necesar, care îl modifică cel puțin o dată pe an, pentru punerea în aplicare a acțiunilor pe întreaga durată de aplicare a prezentei decizii, atunci când este absolut necesar. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 10 alineatul (2).

Programul de lucru deschis identifică, prioritizează, documentează, selectează, proiectează, pune în aplicare și evaluează acțiunile menționate la articolul 5, promovând rezultatele acestora.

Programul de lucru deschis identifică, prioritizează, documentează, selectează, proiectează, pune în aplicare și evaluează acțiunile menționate la articolul 5, inclusiv măsurile însoțitoare menționate la articolul 5 alineatul (3), asigurând o participare cât mai largă și mai incluzivă, în conformitate cu criteriile de eligibilitate și selecție stabilite la articolul 6, promovând, totodată, rezultatele acestora și aducându-le la cunoștința Parlamentului European.

Amendamentul    77

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Includerea acțiunilor în programul de lucru deschis face obiectul respectării unui set de norme și criterii de admisie înaintea includerii în programul de lucru deschis. Normele și criteriile respective, precum și orice modificări aduse acestora, constituie parte integrantă a programului de lucru deschis.

2. Includerea acțiunilor în programul de lucru deschis face obiectul respectării unui set de proceduri administrative care definesc obiectivele aplicabile. Procedurile administrative respective, precum și orice modificări aduse acestora, constituie parte integrantă a programului de lucru deschis.

Amendamentul    78

Propunere de decizie

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Exercitarea delegării de competențe

 

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6b se conferă Comisiei pe o perioadă de patru ani de la 1 ianuarie 2016.

 

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 6b poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară, specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

5. Un act delegat adoptat în temeiul articolul 6b intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost exprimată nicio obiecție de către Parlamentul European sau de către Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea acestui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor exprima obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul 79

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia va prezenta Comitetului ISA2 un raport anual cu privire la punerea în aplicare a programului.

2. Comisia va prezenta Comitetului ISA 2, comisiei sau comisiilor competente ale Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Regiunilor un raport anual cu privire la punerea în aplicare a programului ISA 2, la reutilizarea soluțiilor de interoperabilitate pe cuprinsul Uniunii și la evoluția indicatorilor de performanță.

 

Comisia sau comisiile competente ale Parlamentului European pot invita Comisia să prezinte un raport privind punerea în aplicare a programului ISA 2 și să răspundă întrebărilor adresate de membrii acestora.

Amendamentul    80

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Programul este supus unei evaluări intermediare și unei evaluări finale, iar rezultatele acestora sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2018 și, respectiv, 31 decembrie 2021. În acest context, comisia competentă a Parlamentului poate invita Comisia să prezinte rezultatele evaluării și să răspundă la întrebările adresate de membrii săi.

3. Programul ISA 2 este supus unei evaluări intermediare și unei evaluări finale, fiecare dintre acestea fiind însoțită de o evaluare de impact riguroasă, iar rezultatele acestora sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2018 și, respectiv, 31 decembrie 2021. În acest context, comisia sau comisiile competente ale Parlamentului European pot invita Comisia să prezinte rezultatele evaluării și să răspundă la întrebările adresate de membrii lor.

Amendamentul    81

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Evaluarea intermediară și cea finală a programului ISA 2 vor include o analiză a respectării legislației Uniunii privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în toate acțiunile relevante și soluțiile de interoperabilitate care necesită prelucrarea unor date cu caracter personal.

Amendamentul    82

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Evaluările examinează aspecte precum relevanța, eficacitatea, eficiența, utilitatea, sustenabilitatea și consecvența acțiunilor programului. În același timp, evaluarea finală examinează măsura în care programul și-a îndeplinit obiectivul.

4. Evaluările examinează aspecte precum relevanța, eficacitatea, eficiența, utilitatea, inclusiv satisfacția cetățenilor și a întreprinderilor, și sustenabilitatea și consecvența acțiunilor programului ISA 2. În plus, evaluările examinează consecvența, sinergiile și complementaritatea cu alte programe ale Uniunii, în special cu Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE). În același timp, evaluarea finală examinează măsura în care programul și-a îndeplinit obiectivul. Se va acorda o atenție deosebită nevoilor exprimate de utilizatorii programului respectiv.

Amendamentul    83

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Performanța programului este evaluată în baza obiectivului stabilit la articolul 1 și a acțiunilor programului de lucru deschis. Obiectivul este măsurat, în special, prin intermediul numărului de factori-cheie de interoperabilitate și prin intermediul numărului de instrumente de sprijin pentru administrațiile publice, furnizate și utilizate de administrațiile publice europene. Indicatorii pentru măsurarea rezultatului și a impactului programului sunt definiți în programul de lucru deschis.

5. Performanța programului ISA 2 este evaluată în baza obiectivului stabilit la articolul 1 alineatul (2) și a criteriilor de eligibilitate și de selecție stabilite la articolul 6. Realizarea obiectivului este măsurată, în special, în raport cu numărul de factori-cheie de interoperabilitate și de instrumente de sprijin pentru administrațiile publice, furnizate și utilizate de administrațiile publice europene.

Amendamentul    84

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Comisia stabilește indicatori de măsurare a rezultatelor și impactului Programul ISA 2.

 

Acești indicatori țin seama de criteriile de eligibilitate și de selecție stabilite la articolul 6.

Amendamentul    85

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. De asemenea, evaluările examinează beneficiile rezultate din acțiunile realizate pentru Uniune pentru promovarea politicilor comune, identifică domeniile în care se pot aduce îmbunătățiri și verifică sinergiile cu alte inițiative ale Uniunii în domeniul interoperabilității transfrontaliere și trans-sectoriale și al modernizării administrațiilor publice europene.

6. De asemenea, evaluările examinează beneficiile rezultate din acțiunile realizate pentru Uniune pentru promovarea politicilor comune, identifică domeniile în care se pot aduce îmbunătățiri și verifică sinergiile cu alte inițiative ale Uniunii în domeniul interoperabilității transfrontaliere și trans-sectoriale și al modernizării, simplificării și eficienței administrațiilor publice europene.

Amendamentul    86

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia evaluează, de asemenea, relevanța obiectivelor și măsurilor programului ISA 2 pentru autoritățile locale și regionale în vederea îmbunătățirii interoperabilității în administrația publică și a eficienței furnizării de servicii publice.

Amendamentul    87

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. Evaluarea programului ISA2 include, dacă este cazul, informații referitoare la:

8. Evaluarea programului ISA 2 include informații referitoare la:

Amendamentul    88

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 8 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) beneficiile cuantificabile pe care le furnizează soluțiile de interoperabilitate prin conectarea TIC la nevoile utilizatorilor;

(a) beneficiile cuantificabile și calificabile și reducerile de costuri pe care le furnizează soluțiile de interoperabilitate prin conectarea TIC la nevoile utilizatorilor și ale utilizatorilor finali, în special cetățenii și IMM-urile;

Amendamentul    89

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 8 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) impactul pozitiv cuantificabil al soluțiilor de interoperabilitate bazate pe TIC.

(b) impactul cuantificabil și calificabil al soluțiilor de interoperabilitate bazate pe TIC, în special asupra administrațiilor publice, cetățenilor și IMM-urilor.

Amendamentul    90

Propunere de decizie

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere politicilor Uniunii, soluțiile de interoperabilitate instituite sau operate de programul ISA2 ar putea fi folosite de inițiativele din afara Uniunii, în scopuri necomerciale, atât timp cât nu sunt angajate costuri pentru bugetul general al Uniunii Europene și principalul obiectiv al soluției de interoperabilitate nu este compromis.

Fără a aduce atingere politicilor Uniunii și în conformitate cu criteriile de eligibilitate și de selecție stabilite la articolul 6 alineatul (2), soluțiile de interoperabilitate instituite sau operate de programul ISA 2 ar putea fi folosite de inițiativele din afara Uniunii, în scopuri necomerciale, atât timp cât nu sunt angajate costuri pentru bugetul general al Uniunii Europene și principalul obiectiv al soluției de interoperabilitate nu este compromis.

Amendamentul    91

Propunere de decizie

Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Protecția datelor

 

Soluțiile concepute, stabilite și aplicate în cadrul programului ISA2 care presupun prelucrarea unor date cu caracter personal, inclusiv orice formă de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, respectă cu strictețe legislația Uniunii privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul salută propunerea Comisiei de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA 2).

Începând cu anul 1995, odată cu lansarea Programului privind schimbul de date între administrații (IDA), Comisia a promovat, împreună cu statele membre, soluții care să permită schimbul de date între administrațiile acestora și între administrații și instituțiile UE.

Prezenta decizie continuă calea urmată până acum, în special prin programul ISA (Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene), aflat încă în vigoare, dar, în același timp, inițiază o nouă etapă în care va trebui să se țină seama de evoluțiile tehnologice verificate, de noile nevoi ale administrației și ale societății civile și de noile oportunități privind tehnologia de tip cloud computing.

Faptul că programul ISA 2 vizează întreprinderile și cetățenii reprezintă un semnal important de progres și implică stabilirea de către Comisie a criteriilor folosite în cadrul punerii în aplicare și al evaluării, nu numai din perspectiva ofertei, ci mai ales din perspectiva cererii, adică a capacității de modernizare a sectorului public, pentru a se răspunde mai eficient și mai prompt necesităților societății civile.

Interoperabilitatea ameliorează din ce în ce mai mult calitatea potențială a serviciilor publice și creează un mediu mai competitiv pentru întreprinderi și care oferă satisfacții sporite cetățenilor. Ea este astfel un puternic aliat al strategiei europene pentru creștere și locuri de muncă.

Programul ISA 2 este interconectat cu alte inițiative care contribuie la modernizarea administrațiilor publice în Europa și sporește potențialul acestora de a deveni factori de diferențiere pozitivă, fie în ceea ce privește competitivitatea globală a economiilor, fie în ceea ce privește calitatea vieții populației.

Programul contribuie, de asemenea, la realizarea pieței unice digitale și la punerea în aplicare a unei Agende digitale europene ambițioase, lider la scară mondială și favorabilă incluziunii.

Raportorul consideră că valorificarea potențialului prezentei decizii necesită punerea unui accent sporit pe implicarea economică și socială a programului, în conformitate cu următoarele teme principale:

1.  dezvoltarea unei semantici comune, care să interconecteze administrațiile publice între ele și cu alte sectoare, ca factor de sporire a competitivității economiei europene pe plan global;

2.  crearea unui registru de soluții și standarde în vederea utilizării directe de către administrațiile publice sau a includerii în proiecte noi;

3.  dezvoltarea portalului unic de bune practici (platforma Joinup);

4.  protecția vieții private și a siguranței în ceea ce privește administrațiile, întreprinderile și cetățenii;

5.  simplificarea procedurilor și posibilitatea de extindere a domeniului de aplicare;

6.  stimularea dezvoltării soluțiilor în colaborare prin implicarea simultană a administrațiilor din două sau mai multe state membre;

7.  includerea impactului asupra întreprinderilor și cetățenilor și a satisfacției acestora printre criteriile de evaluare a succesului programului.


AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor(*) (11.6.2015)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2) - Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Raportoare pentru aviz (*): Liisa Jaakonsaari

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul propunerii Comisiei este instituirea unui program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (programul ISA2). Raportoarea pentru aviz salută propunerea și obiectivul acesteia și consideră că programul ISA2 este necesar pentru a depăși barierele electronice dintre statele membre.

1. Competențe

În cadrul Parlamentului, trei comisii își împart competențele privind acest dosar: Comisia ITRE este comisia competentă, iar Comisiile IMCO și LIBE sunt asociate în temeiul articolului 54 din Regulamentul de procedură. În timp ce Comisia LIBE deține competența exclusivă pentru toate aspectele legate de protecția datelor, competențele Comisiilor ITRE și IMCO sunt interconectate în textul propunerii și nu pot fi clar demarcate. De aceea, comisiile au convenit să se axeze, pe cât posibil, pe aspectele legate de principalele lor competențe.

Acesta este motivul pentru care raportoarea pentru aviz nu a abordat aspectele legate de protecția datelor, deși le consideră de cea mai mare importanță, lăsând Comisia LIBE să decidă cu privire la acestea. În schimb, raportoarea pentru aviz s-a axat pe competențele centrale ale Comisiei IMCO: piața internă și consumatorii.

2. Cetățenii și întreprinderile

În propunerea Comisiei se afirmă că programul ISA2 va aduce beneficii nu numai administrațiilor publice, ci și întreprinderilor și cetățenilor. Totuși, raportoarea pentru aviz consideră că propunerea nu reflectă acest lucru. Acesta este motivul pentru care a adăugat câteva clarificări și precizări pentru ca obiectivul stabilit de Comisie să fie mai bine reflectat:

(1) o serie de dispoziții care angajează Comisia să ia în considerare aspectele sociale ale interoperabilității, permițând tuturor să profite pe deplin de posibilitățile oferite de noile tehnologii;

(2) o serie de dispoziții care angajează Comisia să ia în considerare situația specifică a microîntreprinderilor și a întreprinderilor micii și mijlocii și să faciliteze soluții care satisfac nevoile IMM-urilor;

(3) definiția termenului „utilizatori”: propunerea Comisiei nu include definiția termenului „utilizatori” la articolul 2, deși acest termen este folosit în mai multe contexte, uneori diferite. „Utilizatorii” direcți vizați de propunere sunt administrațiile publice europene, utilizatorii indirecți (finali) ai ISA2 fiind cetățenii și întreprinderile. Sintagma „abordare centrată pe utilizator” se referă la grupul din urmă. Raportoarea pentru aviz consideră că folosirea diferită a terminologiei a produs confuzie și a necesitat clarificări.

3. Alte chestiuni

Raportoarea pentru aviz consideră că lipsesc informații cu privire la beneficiile programului ISA2 și la necesitatea de a institui acest program. Prin urmare, aceasta a inclus la articolul 3 o dispoziție care obligă Comisia să elaboreze o strategie de comunicare care are ca scop informarea și conștientizarea mai bună cu privire la ISA și beneficiile sale.

Raportoarea pentru aviz a completat, de asemenea, principiile generale prevăzute la articolul 4, subliniind necesitatea de a găsi soluții valabile în viitor. Raportoarea pentru aviz mai consideră că, în caz de necesitate, cetățenii și întreprinderile care utilizează soluții de interoperabilitate ar trebui să aibă acces la asistență tehnică. În plus, ar trebui menținută posibilitatea de a utiliza mijloacele tradiționale de acces la servicii, pe lângă punerea lor la dispoziție online.

Raportoarea pentru aviz salută propunerea Comisiei de monitorizare a punerii în aplicare a programului ISA2, precum și dispozițiile privind evaluarea acestuia stabilite la articolul 11. Totuși, aceasta consideră că Parlamentul European, în calitate de colegislator, ar trebui să ia parte și la procesul de punere în aplicare și evaluare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) La nivelul Uniunii, interoperabilitatea facilitează punerea în aplicare cu succes a politicilor. În special politicile următoare se bazează pe interoperabilitate pentru punerea lor în aplicare eficace și eficientă:

(4) La nivelul Uniunii, interoperabilitatea poate facilita punerea în aplicare cu succes a politicilor care au o dimensiune transfrontalieră relevantă. În special politicile următoare se bazează pe interoperabilitate pentru punerea lor în aplicare eficace și eficientă:

Justificare

Interoperabilitatea nu ar trebui privită ca un scop în sine, ci ca un mijloc de a spori eficiența acolo unde există o nevoie clară și o cerere evidentă din partea utilizatorilor relevanți. Este deosebit de important să nu se realizeze interoperabilitatea sistemelor care sunt învechite, redundante sau care necesită modernizare. Interoperabilitatea ar trebui să fie ulterioară digitizării și modernizării sistemelor de guvernare și administrație publică ale statelor membre.

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Interoperabilitatea a fost un factor-cheie al succesului în domeniul taxelor vamale, impozitelor și excizelor, în funcționarea sistemelor TIC transeuropene care acoperă toate statele membre și sprijină serviciile de interoperabilitate pentru întreprinderi finanțate prin programele Fiscalis 2013 și Vamă 2013, puse în aplicare și operate de Comisie și de administrațiile naționale. Activele create în cadrul programelor Fiscalis 2013 și Vamă 2013 sunt disponibile pentru partajare și reutilizare din alte domenii de politică.

(9) Interoperabilitatea a fost un factor-cheie al succesului în domeniul taxelor vamale, impozitelor și excizelor, în funcționarea sistemelor TIC transeuropene care acoperă toate statele membre și sprijină serviciile de interoperabilitate pentru întreprinderi finanțate prin programele Fiscalis 2013 și Vamă 2013, puse în aplicare și operate de Comisie și de administrațiile naționale. Activele create în cadrul programelor Fiscalis 2013 și Vamă 2013 sunt disponibile pentru partajare și reutilizare din alte domenii de politică. În plus, statele membre s-au angajat prin concluziile Consiliului privind forumul pentru guvernanța uniunii vamale a UE să elaboreze o strategie pentru sistemele IT administrate și operate în comun în toate domeniile vamale.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) În domeniul standardizării tehnologiei informației și comunicațiilor, Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului face trimitere la interoperabilitate ca rezultat de bază al standardizării.

(14) În domeniul standardizării tehnologiei informației și comunicațiilor, Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului face trimitere la interoperabilitate ca rezultat de bază al standardizării. La elaborarea de standarde în cadrul programului ISA 2, instituit prin Decizia nr. 922/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului17a, ar trebui acordată o atenție deosebită dispozițiilor legate de participarea părților interesate sociale și societale prevăzute în regulamentul respectiv.

 

___________________

 

17a Decizia nr. 922/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (ISA). JO L 260, 3.10.2009, p. 20.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În ceea ce privește achizițiile publice, Directivele 2014/25/UE19, 2014/24/UE20 și 2014/23/UE21 ale Parlamentului European și Consiliului din 28 martie 2014 solicită statelor membre punerea în aplicare a achizițiilor publice electronice. Acestea prevăd că instrumentele și dispozitivele care vor fi folosite pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum și caracteristicile tehnice ale acestora, trebuie să fie interoperabile cu produsele de tehnologie a informației și comunicațiilor de uz general. De asemenea, Directiva2014/55/UE22 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, adoptată de Parlamentul European la 11 martie 2014, vizează elaborarea unui standard european pentru facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice pentru a asigura interoperabilitatea dintre sistemele de facturare electronică la nivelul UE.

 

(16) În ceea ce privește achizițiile publice, Directivele 2014/25/UE19, 2014/24/UE20 și 2014/23/UE21 ale Parlamentului European și Consiliului din 28 martie 2014 solicită statelor membre punerea în aplicare a achizițiilor publice electronice pentru a spori eficiența și transparența procedurilor de achiziții publice. Acestea prevăd că instrumentele și dispozitivele care vor fi folosite pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum și caracteristicile tehnice ale acestora, trebuie să fie interoperabile cu produsele de tehnologie a informației și comunicațiilor de uz general. Acest lucru înseamnă economii bugetare imense și stabilirea unor condiții de concurență echitabile, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și antreprenori. De asemenea, Directiva2014/55/UE22 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, adoptată de Parlamentul European la 11 martie 2014, vizează elaborarea unui standard european pentru facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice pentru a asigura interoperabilitatea dintre sistemele de facturare electronică la nivelul UE.

__________________

__________________

19 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Deciziei 2004/17/CE, JO L 94, 28.3.2014, p. 243.

19 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Deciziei 2004/17/CE, JO L 94, 28.3.2014, p. 243.

20 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, JO L 94, 28.3.2014, p. 65-242.

20 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, JO L 94, 28.3.2014, p. 65-242.

21 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, JO L 94, 28.3.2014, p.1-64.

21 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, JO L 94, 28.3.2014, p.1-64.

22 Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice. JO L 133, 6.5.2014, p. 1.

22 Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice. JO L 133, 6.5.2014, p. 1.

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Domeniile de politică menționate la considerentele 4 și 16 arată cât de important este ca politicile legate de interoperabilitate și de eventualele sale utilizări să fie coordonate la nivelul Uniunii într-un mod cât mai eficient și reactiv posibil. Pentru a elimina fragmentarea din peisajul interoperabilității în Uniune, ar trebui promovate o înțelegere comună a interoperabilității în Uniune și o abordare globală a soluțiilor de interoperabilitate.

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) La nivel politic, Consiliul a solicitat în mod repetat o interoperabilitate mult mai mare în Europa și continuarea eforturilor de modernizare a administrațiilor publice europene. În special, la 24 și 25 octombrie 2013, Consiliul European a adoptat concluzii care subliniază că modernizarea administrațiilor publice ar trebui să continue prin intermediul punerii în aplicare rapide a serviciilor precum guvernarea electronică, sănătatea electronică, facturarea electronică și achizițiile publice electronice, care se bazează pe interoperabilitate.

(18) La nivel politic, Consiliul a solicitat în mod repetat o interoperabilitate mult mai mare în Europa și continuarea eforturilor de modernizare a administrațiilor publice europene. În special, la 24 și 25 octombrie 2013, Consiliul European a adoptat concluzii care subliniază că modernizarea administrațiilor publice ar trebui să continue prin intermediul punerii în aplicare rapide a serviciilor precum guvernarea electronică, sănătatea electronică, facturarea electronică și achizițiile publice electronice, care se bazează pe interoperabilitate. Angajamentul statelor membre este esențial pentru a asigura instituirea rapidă a unei societăți electronice interoperabile în Uniune, precum și implicarea administrațiilor publice în încurajarea utilizării procedurilor online. În plus, pentru a institui o administrație electronică mai eficientă, simplificată și accesibilă utilizatorilor, este necesară o modificare de substanță a administrației publice europene, care să se bucure de sprijinul și angajamentul mai ferm al statelor membre. Serviciile publice online eficiente sunt esențiale pentru a stimula încrederea mediului de afaceri și a cetățenilor în serviciile digitale.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) O perspectivă asupra interoperabilității în limitele unui sector este asociată cu riscul ca adoptarea unor soluții diferite sau incompatibile la niveluri naționale sau sectoriale să creeze noi bariere electronice care împiedică funcționarea corespunzătoare a pieței interne și a libertăților de circulație asociate și subminează deschiderea și competitivitatea piețelor și furnizarea serviciilor de interes general cetățenilor și întreprinderilor. Pentru a atenua acest risc, statele membre și Uniunea ar trebui să depună eforturi comune pentru a evita fragmentarea pieței și pentru a asigura interoperabilitatea transfrontalieră sau trans-sectorială în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației, reducând, în același timp, sarcinile administrative și costurile, și ar trebui să promoveze soluțiile de tehnologia informației și comunicațiilor stabilite de comun acord, asigurând, în același timp, guvernanța corespunzătoare.

(19) O perspectivă asupra interoperabilității în limitele unui sector este asociată cu riscul ca adoptarea unor soluții diferite sau incompatibile la niveluri naționale sau sectoriale să creeze noi bariere electronice care împiedică funcționarea corespunzătoare a pieței interne și a libertăților de circulație asociate și subminează deschiderea și competitivitatea piețelor, în special în cazul piețelor de achiziții publice, și furnizarea serviciilor de interes general cetățenilor și întreprinderilor. Cu toate acestea, având în vedere provocările diferite pe care le presupun obiectivele de politică diferite, este important să se recunoască faptul că adoptarea de soluții pentru interoperabilitate necesită o abordare orientată.

Justificare

Interoperabilitatea nu ar trebui privită ca un scop în sine, ci ca un mijloc de a spori eficiența acolo unde există o nevoie clară și o cerere evidentă din partea utilizatorilor relevanți. Este deosebit de important să nu se realizeze interoperabilitatea sistemelor care sunt învechite, redundante sau care necesită modernizare. Interoperabilitatea ar trebui să fie ulterioară digitizării și modernizării sistemelor de guvernare și administrație publică ale statelor membre.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) În sensul prezentei decizii, prin utilizatorii soluțiilor de interoperabilitate ar trebui să se înțeleagă administrațiile publice europene la nivel național, regional și local. Cetățenii și întreprinderile sunt utilizatori finali (utilizatori indirecți) ai soluțiilor de interoperabilitate ca rezultat a utilizării de către aceștia a serviciilor publice electronice furnizate de administrațiile publice. Abordarea centrată pe utilizator se referă la utilizatorii finali ai soluțiilor de interoperabilitate.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Considerentul 22 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22b) Există un risc de „blocare” în vechile tehnologii. Interoperabilitatea nu ar trebui să fie un scop în sine, ci ar trebui să consolideze tendințele existente de modernizare a guvernanței și a administrației publice. Programul ISA2 ar trebui să permită adaptarea la evoluțiile tehnologice viitoare și să fie deschis și flexibil pentru a putea răspunde nevoilor noilor modele de afaceri și întreprinderi nou-înființate, care vor genera locuri de muncă pentru tineri.

Amendamentul    10

Propunere de decizie

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Soluțiile instituite sau operate în baza prezentului program ISA2 ar trebui, în măsura în care acest lucru este posibil, să constituie parte a unui mediu consecvent de servicii care facilitează interacțiunea dintre administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni, asigurând, facilitând și permițând interoperabilitatea transfrontalieră și trans-sectorială.

(23) Soluțiile instituite sau operate în baza prezentului program ISA2 ar trebui, în măsura în care acest lucru este posibil, să constituie parte a unui mediu consecvent de servicii care facilitează interacțiunea dintre administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni, asigurând, facilitând și permițând interoperabilitatea transfrontalieră și trans-sectorială. Aceste soluții ar trebui să aducă o valoare adăugată clară în ceea ce privește condițiile care facilitează sau permit interoperabilitatea transfrontalieră sau trans-sectorială. Statele membre și Comisia ar trebui să colaboreze pentru a pune în aplicare programe specifice menite să asigure faptul că, acolo unde este necesar, politicile cu dimensiune transfrontalieră sau trans-sectorială sunt puse în aplicare în mod adecvat prin dezvoltarea de sisteme interoperabile.

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) Pentru ca programul ISA2 să aibă o valoare adăugată reală la nivelul Uniunii, principiul „o singură dată” pentru înregistrarea datelor relevante și principiile „implicit digital” și „date deschise” ar trebui să constituie pilonii esențiali ai punerii în aplicare a programului ISA2, ca parte a unei strategii cuprinzătoare de dezvoltare a mediului digital pentru furnizarea de servicii publice în Uniune.

Amendamentul    12

Propunere de decizie

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Cetățenii și întreprinderile ar trebui să beneficieze, de asemenea, de servicii front-office, reutilizabile și interoperabile, care rezultă dintr-o mai bună integrare a proceselor și schimbului de date prin intermediul back-office-urilor administrațiilor publice europene.

(24) Cetățenii și întreprinderile ar trebui să beneficieze, de asemenea, de servicii front-office, reutilizabile și interoperabile, care rezultă dintr-o mai bună integrare a proceselor și schimbului de date prin intermediul back-office-urilor administrațiilor publice europene. Principiul „o singură dată”, vizând furnizarea de date o singură dată către administrațiile publice, ar trebui să fie promovat pentru a reduce sarcina administrativă cu care se confruntă cetățenii și întreprinderile. În plus, pentru ca cetățenii să aibă încredere în serviciile electronice, ar trebui promovate soluții pentru o comunicare sigură, în special prin autentificarea electronică și criptare.

Amendamentul    13

Propunere de decizie

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a) Pentru a permite tuturor cetățenilor și întreprinderilor să beneficieze pe deplin de program, ar trebui să se sublinieze că încurajarea competențelor digitale rămâne o prioritate pentru Uniune și că familiarizarea cu TIC și competențele aferente ar trebui promovate în fiecare etapă a învățământului tradițional și profesional.

Amendamentul    14

Propunere de decizie

Considerentul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Programul ISA2 ar trebui să reprezinte un instrument pentru modernizarea sectorului public la nivelul Uniunii.

(25) Programul ISA2 este unul dintre multele instrumente de încurajare a modernizării sectorului public la nivelul Uniunii. Modernizarea administrațiilor europene și creșterea gradului lor de interoperabilitate este o condiție preliminară pentru finalizarea pieței unice digitale, care va conduce la modernizarea industriei tradiționale, va genera câștiguri estimate de 500 de miliarde de euro în creștere anuală suplimentară și poate stimula în mod semnificativ crearea de locuri de muncă în Uniune. Statele membre ar trebui să continue să își modernizeze administrațiile prin îmbunătățirea proceselor profesionale și a infrastructurilor TIC. Această decizie ar trebui să fie în concordanță cu angajamentul Comisiei de a le permite cetățenilor europeni să beneficieze pe deplin de servicii electronice interoperabile, de la guvernarea electronică la sănătatea electronică, acordând prioritate eliminării obstacolelor precum serviciile electronice neconectate, astfel încât libertățile pieței unice a UE să fie digitalizate.

Amendamentul    15

Propunere de decizie

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Interoperabilitatea este direct conectată și dependentă de utilizarea unor standarde și specificații comune. Programul ISA2 ar trebui să promoveze și, după caz, să sprijine standardizarea parțială sau deplină a soluțiilor existente privind interoperabilitatea. Acest lucru ar trebui obținut împreună cu alte activități de standardizare la nivelul UE, organizații de standardizare europene și organizații de standardizare internațională.

(26) Lipsa de interoperabilitate subminează adesea punerea în aplicare a serviciilor digitale de la un capăt la altul („end-to-end”) și dezvoltarea de ghișee unice pentru întreprinderi și cetățeni. Interoperabilitatea este direct conectată și dependentă de utilizarea unor standarde deschise și specificații comune. Programul ISA2 ar trebui să promoveze și, după caz, să sprijine standardizarea parțială sau deplină a soluțiilor existente privind interoperabilitatea. Acest lucru ar trebui obținut împreună cu alte activități de standardizare la nivelul UE, organizații de standardizare europene și organizații de standardizare internațională.

Amendamentul    16

Propunere de decizie

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 include un obiectiv tematic „al îmbunătățirii capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și al unei administrații publice eficiente”. În acest context, programul ISA2 ar trebui să fie asociat cu programele și inițiativele care contribuie la modernizarea administrațiilor publice, cum ar fi, de exemplu, Agenda digitală pentru Europa, și a rețelelor similare, cum ar fi, de exemplu, Rețeaua pentru administrațiile publice europene (EUPAN), și să încerce obținerea unor sinergii cu acestea.

(28) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 include un obiectiv tematic „al îmbunătățirii capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și al unei administrații publice eficiente”. În acest context, programul ISA2 ar trebui să fie asociat cu programele și inițiativele care contribuie la modernizarea administrațiilor publice, cum ar fi, de exemplu, Agenda digitală pentru Europa, și a rețelelor similare, cum ar fi, de exemplu, Rețeaua pentru administrațiile publice europene (EUPAN), și să încerce obținerea unor sinergii cu acestea. Aceste programe și inițiative ar trebui să asigure, de asemenea, faptul că personalul administrațiilor publice europene primesc instruirea necesară pentru a pune în aplicare soluțiile de interoperabilitate și că statele membre dispun de resursele financiare și umane necesare.

Amendamentul    17

Propunere de decizie

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Interoperabilitatea administrațiilor publice europene vizează toate nivelurile administrative: european, local, regional și național. Prin urmare, este important ca soluțiile să ia în considerare necesitățile respective ale acestora, precum și pe cele ale cetățenilor și întreprinderilor, dacă acest lucru este relevant.

(29) Interoperabilitatea administrațiilor publice europene vizează toate nivelurile administrative: european, local, regional și național. Prin urmare, este important ca soluțiile să ia în considerare necesitățile respective ale acestora, inclusiv pe cele ale cetățenilor, întreprinderilor și ale altor părți interesate, și în special pe cele ale întreprinderilor mici și mijlocii, având în vedere contribuția importantă a acestora la economia Uniunii.

Amendamentul    18

Propunere de decizie

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a) Interacțiunea cu sectorul privat și cu alte entități și părți interesate și-a dovedit deja eficiența și valoarea adăugată. Ar trebui promovate sinergiile cu aceste părți interesate pentru a se acorda prioritate soluțiilor disponibile și susținute de piață. În acest context, ar trebui continuată practica actuală de organizare de conferințe, ateliere și alte reuniuni, inclusiv cu reprezentanți ai utilizatorilor finali, și ar trebui promovată utilizarea continuă a platformelor electronice în vederea menținerii contactului cu părțile interesate.

Amendamentul    19

Propunere de decizie

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Administrațiile naționale pot fi sprijinite în eforturile lor prin intermediul instrumentelor specifice din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Cooperarea îndeaproape cu programul ISA2 ar trebui să maximizeze beneficiile preconizate din astfel de instrumente prin garantarea alinierii proiectelor finanțate la cadrele și specificațiile de interoperabilitate la nivelul UE, cum ar fi Cadrul de interoperabilitate european.

(30) Administrațiile naționale, regionale și locale pot fi sprijinite în eforturile lor prin intermediul instrumentelor specifice din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Cooperarea îndeaproape cu programul ISA2 ar trebui să maximizeze beneficiile preconizate din astfel de instrumente prin garantarea alinierii proiectelor finanțate la cadrele și specificațiile de interoperabilitate la nivelul UE, cum ar fi Cadrul de interoperabilitate european.

Amendamentul    20

Propunere de decizie

Considerentul 33

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Programul ISA2 ar trebui să contribuie la punerea în aplicare a inițiativelor de continuare în contextul Strategiei Europa 2020 și al Agendei digitale pentru Europa. Pentru a evita orice duplicare a eforturilor, ar trebui luate în considerare alte programe ale Uniunii în domeniul soluțiilor, serviciilor și infrastructurilor de tehnologia informației și comunicațiilor, în special Cadrul de interoperabilitate european, prevăzut în Regulamentul nr. 1316/2013/UE și Orizont 2020, prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1291/2013.

(33) Programul ISA2 ar trebui să contribuie la punerea în aplicare a inițiativelor de continuare în contextul Strategiei Europa 2020 și al Agendei digitale pentru Europa. Pentru a evita orice duplicare a eforturilor, ar trebui luate în considerare alte programe ale Uniunii în domeniul soluțiilor, serviciilor și infrastructurilor de tehnologia informației și comunicațiilor, în special Cadrul de interoperabilitate european, prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 și Orizont 2020, prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1291/2013. Comisia ar trebui să coordoneze aceste acțiuni atunci când pune în aplicare programul ISA2 și când planifică viitoare inițiative care ar afecta interoperabilitatea.

Amendamentul    21

Propunere de decizie

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a) La evaluarea programului ISA2, Comisia ar trebui mai ales să determine dacă soluțiile create și implementate au un impact pozitiv sau negativ asupra modernizării sectorului public și satisfacerii nevoilor cetățenilor și IMM-urilor, de exemplu prin reducerea sarcinilor administrative și a costurilor pentru cetățeni și IMM-uri, prin crearea de oportunități de angajare și prin îmbunătățirea interconectării generale între administrația publică, pe de o parte, și cetățeni și întreprinderi, și în special IMM-uri, pe de altă parte.

 

Amendamentul    22

Propunere de decizie

Considerentul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33b) Atunci când recurge la servicii externe pentru programul ISA2, Comisia ar trebui să încurajeze depunerea de oferte de către IMM-uri și, în special, să identifice oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriilor legate de obiectul contractului, inclusiv a caracteristicilor sociale și de mediu.

Amendamentul    23

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Prezenta decizie instituie, pentru perioada 2016-2020, un program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (denumit în continuare „programul ISA2”).

1. Prezenta decizie instituie, pentru perioada 2016-2020, un program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (denumit în continuare „programul ISA2”).

Programul ISA2 facilitează interacțiunea transfrontalieră și trans-sectorială electronică, eficientă și eficace, dintre administrațiile publice europene și dintre acestea și cetățeni și întreprinderi, pentru a permite furnizarea de servicii publice electronice care vin în sprijinul procesului de punere în aplicare a politicilor și activităților Uniunii.

1a. Programul ISA2 facilitează interacțiunea transfrontalieră și trans-sectorială electronică, eficientă și eficace, dintre administrațiile publice europene și dintre acestea și cetățeni și întreprinderi, pentru a permite furnizarea de servicii publice electronice care vin în sprijinul procesului de punere în aplicare a politicilor și activităților Uniunii.

 

Programul ISA2 ia în considerare aspectele sociale, economice și de altă natură ale interoperabilității, precum și situația specifică a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, în vederea îmbunătățirii interacțiunii dintre administrațiile publice europene, pe de o parte, și întreprinderile și cetățenii, pe de altă parte. Programul ISA2 respectă dreptul cetățenilor și al întreprinderilor de a utiliza alte soluții decât soluțiile online.

 

Programul ISA2 contribuie la dezvoltarea unei administrații electronice mai eficiente, simplificate și accesibile utilizatorilor la nivelurile național, regional și local ale administrației publice.

Amendamentul    24

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Prin intermediul programului ISA2, Uniunea identifică, creează și operează soluții de interoperabilitate care pun în aplicare politicile Uniunii. Ulterior, soluțiile respective vor fi furnizate spre utilizare nelimitată altor instituții și organisme europene, precum și administrațiilor publice naționale, regionale și locale, facilitând astfel interacțiunea transfrontalieră sau trans-sectorială dintre acestea.

2. Prin intermediul programului ISA2, Comisia, în colaborare cu statele membre, reprezentate de Comitetul privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (Comitetul ISA2), instituit în baza Regulamentului (UE) nr. 182/2011, identifică, creează și operează soluții de interoperabilitate care pun în aplicare politicile Uniunii. Ulterior, soluțiile respective vor fi furnizate spre utilizare nelimitată altor instituții și organisme europene, precum și administrațiilor publice naționale, regionale și locale, facilitând astfel interacțiunea transfrontalieră sau trans-sectorială dintre acestea.

Justificare

Comisia nu ar trebui să ia nicio decizie în temeiul acestui program fără a se consulta în prealabil pe deplin cu statele membre prin intermediul Comitetului ISA2, pentru a se asigura că nu se lansează sau se continuă programe inutile sau ineficiente.

Amendamentul    25

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Programul ISA2 urmează programului Uniunii privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice, instituit prin Decizia nr. 922/2009/CE (în continuare „programul ISA”) și consolidează, promovează și extinde activitățile acestuia.

(Nu privește versiunea în limba română.)

 

 

Amendamentul    26

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) „interoperabilitate” înseamnă capacitatea organizațiilor distincte și diverse de a interacționa în scopul realizării unor obiective care aduc beneficii reciproce și sunt convenite reciproc, care implică partajarea de informații și cunoștințe între organizații, prin intermediul proceselor profesionale pe care acestea le sprijină, utilizând schimbul de date între respectivele sisteme de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC);

(1) „interoperabilitate” înseamnă capacitatea diferitelor organizații de a interacționa în scopul realizării unor obiective care aduc beneficii reciproce și sunt convenite reciproc, care implică partajarea de informații și cunoștințe între organizații, prin intermediul proceselor profesionale pe care acestea le sprijină, utilizând schimbul de date între respectivele sisteme de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC);

Justificare

Cuvântul „diferit” exprimă în mod mai eficient sensul cuvintelor „distinct și divers”.

Amendamentul    27

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) „soluții de interoperabilitate” înseamnă cadre comune, servicii comune și instrumente generice care facilitează cooperarea dintre organizații distincte și diverse, fie finanțate și dezvoltate autonom de programul ISA2, fie dezvoltate în cooperare cu alte inițiative ale Uniunii, bazate pe cerințele identificate ale administrațiilor publice europene;

(2) „soluții de interoperabilitate” înseamnă cadre comune, servicii comune și instrumente operaționale care facilitează cooperarea dintre diferite organizații, fie finanțate și dezvoltate autonom de programul ISA2, fie dezvoltate în cooperare cu alte inițiative ale Uniunii, bazate pe cerințele identificate ale administrațiilor publice europene;

Justificare

Cuvântul „diferit” exprimă în mod mai eficient sensul cuvintelor „distinct și divers”.

Amendamentul    28

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) „utilizator” al soluțiilor de interoperabilitate înseamnă administrații publice europene la nivel național, regional sau local;

Amendamentul    29

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) „utilizator final” al programului ISA2 înseamnă cetățeni și întreprinderi;

Amendamentul    30

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) „cadre comune” înseamnă specificații, standarde, metodologii, linii directoare, bunuri semantice comune și abordări și documente similare;

(5) „cadre comune” înseamnă arhitectură de referință comună, specificații, standarde, metodologii, linii directoare, bunuri semantice comune și abordări și documente similare;

Amendamentul    31

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 10 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- măsuri strategice și de conștientizare;

- măsuri strategice;

Amendamentul    32

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 10 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- măsuri de informare, de comunicare cu privire la beneficiile programului ISA2 și de conștientizare, destinate cetățenilor și întreprinderilor, în special IMM-urilor;

Amendamentul    33

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) evaluarea implicațiilor TIC ale actelor legislative ale Uniunii propuse sau adoptate;

(c) evaluarea implicațiilor TIC ale actelor legislative ale Uniunii planificate, propuse sau adoptate, cu evaluarea, după caz, a nevoii de extindere a domeniului de aplicare și a mandatului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA);

Amendamentul    34

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) identificarea lacunelor legislative care limitează interoperabilitatea dintre administrațiile publice europene;

(d) identificarea lacunelor legislative, la nivelul Uniunii și la nivel național, care limitează interoperabilitatea transfrontalieră și trans-sectorială dintre administrațiile publice europene;

Amendamentul    35

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) evaluarea, actualizarea și promovarea specificațiilor și standardelor comune existente și elaborarea, instituirea și promovarea unor noi specificații și standarde comune prin intermediul platformelor de standardizare ale Uniunii, în colaborare cu organizațiile de standardizare europene sau internaționale, după caz; și

(g) evaluarea, actualizarea și promovarea specificațiilor și standardelor comune existente și elaborarea, instituirea și promovarea unor noi specificații și standarde deschise comune prin intermediul platformelor de standardizare ale Uniunii, în colaborare cu organizațiile de standardizare europene sau internaționale, după caz, inclusiv cu privire la securitatea transmiterii, prelucrării și stocării datelor; și

Amendamentul    36

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) elaborarea unor mecanisme care să măsoare și să cuantifice beneficiile soluțiilor de interoperabilitate.

(h) elaborarea unor mecanisme care să măsoare și, atunci când este cazul, să cuantifice beneficiile soluțiilor de interoperabilitate.

Amendamentul    37

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Atunci când se analizează ce măsuri menționate la primul paragraf trebuie luate, programul ISA2 ia în considerare, în special, criteriile de eligibilitate și de selecție stabilite la articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul    38

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, programul ISA2 funcționează în calitate de „incubator de soluții”, experimentând noi soluții de interoperabilitate, precum și în calitate de „punte de soluții”, operând soluțiile de interoperabilitate existente.

2. Programul ISA2 poate funcționa în calitate de „incubator de soluții”, experimentând noi soluții de interoperabilitate, precum și în calitate de „punte de soluții”, operând soluțiile de interoperabilitate existente.

Amendamentul    39

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Până la ...*, Comisia elaborează o strategie de comunicare și formare, menită să consolideze informarea și să crească nivelul de conștientizare cu privire la programul ISA2 și la beneficiile sale, destinată în special cetățenilor și IMM-urilor și utilizând un limbaj ușor accesibil pentru utilizatori și grafice de informare pe site-ul internet al programului ISA2.

 

_____________

 

* JO: a se introduce data: 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Amendamentul    40

Propunere de decizie

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Principii generale

Criterii de eligibilitate și de selecție

Acțiunile lansate sau continuate în cadrul programului ISA2:

1. Acțiunile lansate sau continuate în cadrul programului ISA2 se bazează pe utilitate și pe valoarea adăugată pentru administrațiile publice, întreprinderile și cetățenii europeni și sunt influențate de nevoile identificate ca fiind utile, rentabile și făcând obiectul cererii.

(a) se bazează pe utilitate și sunt influențate de nevoile identificate;

 

 

2. Acțiunile lansate sau continuate în cadrul programului ISA2 țin seama de principiile care stau la baza serviciilor publice europene, astfel cum sunt stabilite în Cadrul de interoperabilitate european.

(b) respectă următorul set de principii:

În plus, ele țin seama de următoarele criterii de eligibilitate și de selecție:

- principiul subsidiarității și cel al proporționalității;

- principiul subsidiarității și cel al proporționalității;

- abordarea centrată pe utilizator;

- un accent deosebit pe utilizatorii finali, în special pe nevoile cetățenilor și IMM-urilor;

- incluziune și accesibilitate;

- capacitate de incluziune și accesibilitate;

- securitate și confidențialitate;

- securitate și confidențialitate;

- multilingvism;

- multilingvism;

- simplificare administrativă;

- simplificare administrativă și modernizare;

- transparență;

- transparență;

- conservarea informațiilor;

- conservarea informațiilor;

- deschidere;

- deschidere;

- reutilizare;

- reutilizare;

- neutralitate și adaptabilitate tehnologică; și

- neutralitate tehnologică, soluții pe cât posibil valabile în viitor și adaptabilitate;

 

- neutralitatea rețelei;

- eficacitate și eficiență;

- eficacitate și eficiență; și

 

- furnizare de servicii pe mai multe canale, și anume menținerea posibilității de a accesa serviciile prin intermediul metodelor tradiționale, pe lângă cele electronice, și disponibilitatea asistenței tehnice atunci când se folosesc metodele electronice;

 

3. Acțiunile lansate sau continuate în cadrul programului ISA2 sunt în conformitate cu cel puțin unul dintre obiectivele programului ISA2, astfel cum sunt menționate la articolul 1.

 

4. Acțiunile lansate sau continuate în cadrul programului ISA2 sunt întreprinse în conformitate cu standardele europene existente sau viitoare sau specificațiile disponibile public pentru schimbul de informații și integrarea serviciilor.

 

5. Acțiunile lansate sau continuate în cadrul programului ISA2 respectă orientările stabilite de grupul de experți privind guvernarea electronică, Strategia de interoperabilitate europeană, Cadrul de interoperabilitate european și Codul de bune practici al statisticilor europene, precum și cu actualizările viitoare ale acestora.

(c) sunt extensibile și aplicabile altor întreprinderi și domenii de politică; și

6. Acțiunile lansate sau continuate în cadrul programului ISA2 sunt extensibile și aplicabile altor întreprinderi sau domenii de politică, în special prin punerea în aplicare a principiilor privind datele deschise, și sunt flexibile în ceea ce privește evoluțiile tehnologice viitoare.

(d) demonstrează sustenabilitate financiară, organizațională și tehnică.

7. Acțiunile lansate sau continuate în cadrul programului ISA2 demonstrează sustenabilitate financiară, organizațională și tehnică.

 

8. Pentru ca o acțiune să fie lansată sau continuată în cadrul programului ISA2, trebuie ca în prealabil să fi fost identificată o nevoie specifică a utilizatorilor sau un sector de piață specific, încă neexplorat. De asemenea, trebuie să se fi demonstrat clar modul în care acțiunea va satisface nevoia respectivă, în conformitate cu activitățile menționate la articolul 3.

Amendamentul    41

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După caz, acțiunile sub formă de proiecte includ următoarele etape:

După caz, acțiunile sub formă de proiecte pot include etape multiple:

Justificare

Ar trebui să existe flexibilitate, astfel încât prezenta decizie să nu limiteze procesul de elaborare a unei soluții.

Amendamentul    42

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Etapele proiectelor specifice vor fi definite și precizate în momentul includerii acțiunii în programul de lucru deschis.

Etapele proiectelor specifice pot fi definite și precizate în momentul includerii acțiunii în programul de lucru deschis. În cazul în care un proiect nu mai este necesar sau nu mai este considerat eficient, este posibil să i se pună capăt în orice moment.

Justificare

Ar trebui să existe flexibilitate, astfel încât prezenta decizie să nu limiteze procesul de elaborare a unei soluții.

Amendamentul    43

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În cursul punerii în aplicare a programului ISA2, se acordă atenție deosebită Strategiei europene de interoperabilitate, Cadrului european de interoperabilitate și actualizărilor viitoare ale acestora.

1. În cursul punerii în aplicare a programului ISA2, soluțiile contribuie la punerea în aplicare a Strategiei europene de interoperabilitate, Cadrului european de interoperabilitate, strategiei Comisiei privind piața unică digitală și actualizărilor viitoare ale acestora și se elaborează doar dacă sunt în deplină conformitate cu acestea.

Amendamentul    44

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. În cursul punerii în aplicare a programului ISA2, Comisia consultă în cel mai mare grad posibil părțile interesate, în special cetățenii și IMM-urile, în măsura în care acestea sunt implicate.

 

În măsura în care acest lucru este posibil, Comisia implică IMM-urile într-un număr cât mai mare de proiecte.

Amendamentul    45

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Pentru a evita duplicarea și pentru a grăbi punerea în aplicare a soluțiilor de interoperabilitate, sunt luate în considerare, ori de câte ori este cazul, rezultatele obținute de alte inițiative relevante ale Uniunii și ale statelor membre.

5. Pentru a evita duplicarea și pentru a grăbi punerea în aplicare a soluțiilor de interoperabilitate, sunt luate în considerare rezultatele obținute de alte inițiative relevante ale Uniunii și ale statelor membre, iar bunele practici se comunică și se promovează.

Amendamentul    46

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatele 7 - 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Soluțiile de interoperabilitate și actualizările acestora vor fi incluse în EIC și puse la dispoziție, după caz, pentru a fi reutilizate de administrațiile publice europene.

7. Soluțiile de interoperabilitate și actualizările acestora sunt incluse în EIC și puse la dispoziție, după caz, pentru a fi reutilizate de administrațiile publice europene și, după caz, de cetățeni și întreprinderi.

8. Comisia va monitoriza periodic punerea în aplicare și reutilizarea soluțiilor de interoperabilitate la nivelul Uniunii, ca parte a programului de lucru deschis instituit în conformitate cu articolul 7.

 

9. Pentru maximalizarea sinergiilor și pentru asigurarea unor eforturi complementare și combinate, acțiunile sunt coordonate, ori de câte ori este cazul, cu alte inițiative relevante ale Uniunii.

9. Pentru maximalizarea sinergiilor, pentru asigurarea unor eforturi complementare și combinate și pentru evitarea suprapunerilor, acțiunile sunt coordonate, ori de câte ori este cazul, cu alte inițiative relevante ale Uniunii.

10. Toate acțiunile și soluțiile de interoperabilitate finanțate în cadrul programului ISA2 sunt încurajate, după caz, să reutilizeze soluțiile de interoperabilitate disponibile.

10. Toate acțiunile și soluțiile de interoperabilitate finanțate în cadrul programului ISA2 reutilizează, după caz, soluțiile de interoperabilitate disponibile.

Amendamentul    47

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatele 1 și 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. La începutul programului ISA2, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care instituie programul de lucru deschis și care îl modifică cel puțin o dată pe an, pentru punerea în aplicare a acțiunilor pe întreaga durată de aplicare a prezentei decizii. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 10 alineatul (2).

1. La începutul programului ISA2, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care instituie programul de lucru deschis și care îl modifică cel puțin o dată pe an, pentru punerea în aplicare a acțiunilor pe întreaga durată de aplicare a prezentei decizii. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 10 alineatul (2).

Programul de lucru deschis identifică, prioritizează, documentează, selectează, proiectează, pune în aplicare și evaluează acțiunile menționate la articolul 5, promovând rezultatele acestora.

Programul de lucru deschis identifică, prioritizează, documentează, selectează, proiectează, pune în aplicare și evaluează acțiunile menționate la articolul 5, inclusiv măsurile însoțitoare menționate la articolul 5 alineatul (3), promovând rezultatele acestora.

 

Programul de lucru deschis ia în considerare măsura în care sunt respectate criteriile de eligibilitate și de selecție stabilite la articolul 4 alineatul (2).

2. Includerea acțiunilor în programul de lucru deschis face obiectul respectării unui set de norme și criterii de admisie înaintea includerii în programul de lucru deschis. Normele și criteriile respective, precum și orice modificări aduse acestora, constituie parte integrantă a programului de lucru deschis.

2. Includerea acțiunilor în programul de lucru deschis face obiectul respectării unui set de proceduri administrative de stabilire a obiectivelor aplicabile înaintea includerii în programul de lucru deschis. Procedurile administrative respective, precum și orice modificări aduse acestora, constituie parte integrantă a programului de lucru deschis.

Amendamentul    48

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatele 2 și 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia va prezenta Comitetului ISA2 un raport anual cu privire la punerea în aplicare a programului.

2. Comisia prezintă Comitetului ISA2 și comisiei sau comisiilor competente ale Parlamentului European un raport anual cu privire la punerea în aplicare a programului ISA2și la reutilizarea soluțiilor de interoperabilitate în întreaga Uniune.

 

Comisia sau comisiile competente ale Parlamentului European pot invita Comisia să prezinte un raport privind punerea în aplicare a programului ISA2 și să răspundă întrebărilor adresate de membrii acestora.

3. Programul este supus unei evaluări intermediare și unei evaluări finale, iar rezultatele acestora sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2018 și, respectiv, 31 decembrie 2021. În acest context, comisia competentă a Parlamentului poate invita Comisia să prezinte rezultatele evaluării și să răspundă la întrebările adresate de membrii săi.

3. Programul ISA2 este supus unei evaluări intermediare și unei evaluări finale, fiecare dintre acestea fiind însoțită de o evaluare de impact, iar rezultatele acestora sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2018 și, respectiv, 31 decembrie 2021. În acest context, comisia sau comisiile competente ale Parlamentului European pot invita Comisia să prezinte rezultatele evaluării și să răspundă la întrebările adresate de membrii acestora.

Amendamentul    49

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Evaluările examinează aspecte precum relevanța, eficacitatea, eficiența, utilitatea, sustenabilitatea și consecvența acțiunilor programului. În același timp, evaluarea finală examinează măsura în care programul și-a îndeplinit obiectivul.

4. Evaluările examinează aspecte precum relevanța, valoarea adăugată, eficacitatea, eficiența, utilitatea, satisfacția cetățenilor și întreprinderilor, sustenabilitatea și consecvența acțiunilor programului ISA2, precum și coordonarea acestora cu alte inițiative relevante ale Uniunii. În același timp, evaluarea finală examinează măsura în care programul ISA2 și-a îndeplinit obiectivul.

Amendamentul    50

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Performanța programului este evaluată în baza obiectivului stabilit la articolul 1 și a acțiunilor programului de lucru deschis. Obiectivul este măsurat, în special, prin intermediul numărului de factori-cheie de interoperabilitate și prin intermediul numărului de instrumente de sprijin pentru administrațiile publice, furnizate și utilizate de administrațiile publice europene. Indicatorii pentru măsurarea rezultatului și a impactului programului sunt definiți în programul de lucru deschis.

5. Performanța programului ISA2 este evaluată în baza obiectivului stabilit la articolul 1 alineatul (2) și a criteriilor de eligibilitate și de selecție stabilite la articolul 4 alineatul (2). Realizarea obiectivului este măsurată, în special, în raport cu numărul de factori-cheie de interoperabilitate și de instrumente de sprijin pentru administrațiile publice, furnizate și utilizate de administrațiile publice europene.

Amendamentul    51

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Comisia stabilește indicatori de măsurare a rezultatelor și impactului Programul ISA2.

 

Acești indicatori țin seama de criteriile de eligibilitate și de selecție stabilite la articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul    52

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. De asemenea, evaluările examinează beneficiile rezultate din acțiunile realizate pentru Uniune pentru promovarea politicilor comune, identifică domeniile în care se pot aduce îmbunătățiri și verifică sinergiile cu alte inițiative ale Uniunii în domeniul interoperabilității transfrontaliere și trans-sectoriale și al modernizării administrațiilor publice europene.

6. De asemenea, evaluările examinează beneficiile rezultate din acțiunile realizate pentru Uniune pentru promovarea politicilor comune, identifică domeniile în care se pot aduce îmbunătățiri și verifică sinergiile cu alte inițiative ale Uniunii în domeniul interoperabilității transfrontaliere și trans-sectoriale și al modernizării, simplificării și eficienței administrațiilor publice europene.

Amendamentul    53

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 8 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) beneficiile cuantificabile pe care le furnizează soluțiile de interoperabilitate prin conectarea TIC la nevoile utilizatorilor;

(a) beneficiile cuantificabile și calificabile pe care le furnizează soluțiile de interoperabilitate prin conectarea TIC la nevoile utilizatorilor și ale utilizatorilor finali, în special cetățenii și IMM-urile;

Amendamentul    54

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 8 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) impactul pozitiv cuantificabil al soluțiilor de interoperabilitate bazate pe TIC.

(b) impactul cuantificabil și calificabil al soluțiilor de interoperabilitate bazate pe TIC, în special asupra administrațiilor publice, cetățenilor și IMM-urilor.

Amendamentul    55

Propunere de decizie

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere politicilor Uniunii, soluțiile de interoperabilitate instituite sau operate de programul ISA2 ar putea fi folosite de inițiativele din afara Uniunii, în scopuri necomerciale, atât timp cât nu sunt angajate costuri pentru bugetul general al Uniunii Europene și principalul obiectiv al soluției de interoperabilitate nu este compromis.

Fără a aduce atingere politicilor Uniunii și în conformitate cu criteriile de eligibilitate și de selecție stabilite la articolul 4 alineatul (2), soluțiile de interoperabilitate instituite sau operate de programul ISA2 ar putea fi folosite de inițiativele din afara Uniunii, în scopuri necomerciale, atât timp cât nu sunt angajate costuri pentru bugetul general al Uniunii Europene și principalul obiectiv al soluției de interoperabilitate nu este compromis.

PROCEDURĂ

Titlu

Soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2) Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public

Referințe

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

IMCO

3.7.2014

Comisii asociate - data anunțului în plen

15.1.2015

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

Examinare în comisie

5.2.2015

17.3.2015

6.5.2015

 

Data adoptării

4.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Țurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Andrey Kovatchev


AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne(*) (10.6.2015)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2)

Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Raportor pentru aviz: Jeroen Lenaers

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere prevede instituirea unui program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrația publică europeană, întreprinderi și cetățeni (ISA2), care va fi o continuare și o îmbunătățire salutară a programelor anterioare (IDA, IDABC, ISA). Conform acordului cu comisiile ITRE și IMCO, comisia LIBE, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul de procedură, va avea competența exclusivă pentru aspectele legate de protecția datelor și drepturile fundamentale.

Deși nu toate soluțiile de interoperabilitate care vor fi dezvoltate în conformitate cu ISA2 vor implica prelucrarea datelor cu caracter personal, anumite soluții o vor face cu siguranță. Raportorul pentru aviz consideră, prin urmare, că este important să fie introduse trimiteri specifice la acquis-ul Uniunii privind protecția datelor, deoarece actuala propunere a Comisiei Europene nu tratează suficient acest aspect.

Amendamentele propuse de raportorul pentru aviz introduc trimiteri specifice la acquis-ul Uniunii cu privire la protecția datelor, în special Directiva 95/46/CE și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului, pentru a se asigura că drepturile persoanelor sunt respectate în momentul în care acțiunile care se încadrează în sfera de aplicare a ISA2 vor presupune prelucrarea datelor cu caracter personal.

În plus, principiul protecției datelor se adaugă, încă din faza de elaborare, principiilor generale pe care se bazează acțiunile din cadrul programului ISA2. Astfel se asigură luarea în considerare a cerințelor privind protecția datelor încă din stadiul de dezvoltare a soluției de interoperabilitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal. Trimiteri similare sunt introduse referitor la etapele de punere în aplicare, monitorizare și evaluare, pentru a face astfel încât să se acorde o atenție corespunzătoare protecției datelor cu caracter personal și în cursul etapelor respective.

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Interoperabilitatea în ceea ce privește protecția datelor și mai strânsa cooperare transfrontalieră ar trebui să pună în evidență un potențial substanțial de îmbunătățire a eficienței serviciilor publice din statele membre care, dacă este exploatat pe de-a întregul, ar putea contribui la realizarea obiectivelor semestrului european.

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) O perspectivă asupra interoperabilității în limitele unui sector este asociată cu riscul ca adoptarea unor soluții diferite sau incompatibile la niveluri naționale sau sectoriale să creeze noi bariere electronice care împiedică funcționarea corespunzătoare a pieței interne și a libertăților de circulație asociate și subminează deschiderea și competitivitatea piețelor și furnizarea serviciilor de interes general cetățenilor și întreprinderilor. Pentru a atenua acest risc, statele membre și Uniunea ar trebui să depună eforturi comune pentru a evita fragmentarea pieței și pentru a asigura interoperabilitatea transfrontalieră sau trans-sectorială în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației, reducând, în același timp, sarcinile administrative și costurile, și ar trebui să promoveze soluțiile de tehnologia informației și comunicațiilor stabilite de comun acord, asigurând, în același timp, guvernanța corespunzătoare.

(19) O perspectivă asupra interoperabilității în limitele unui sector este asociată cu riscul ca adoptarea unor soluții diferite sau incompatibile la niveluri naționale sau sectoriale să creeze noi bariere electronice care împiedică funcționarea corespunzătoare a pieței interne și a libertăților de circulație asociate și subminează deschiderea și competitivitatea piețelor și furnizarea serviciilor de interes general cetățenilor și întreprinderilor. Pentru a atenua acest risc, statele membre și Uniunea ar trebui să depună eforturi comune pentru a evita fragmentarea pieței și pentru a asigura interoperabilitatea transfrontalieră sau trans-sectorială în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației, reducând, în același timp, sarcinile administrative și costurile, și ar trebui să promoveze soluțiile de tehnologia informației și comunicațiilor stabilite de comun acord, asigurând, în același timp, guvernanța corespunzătoare. Programul ISA2 ar trebui să acopere, de asemenea, securitatea datelor utilizate și stocarea cloud.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a) Principiile și dispozițiile din legislația Uniunii privind protecția vieții private și a persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului1b, ar trebui să se aplice oricărei soluții care presupune prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute și puse în aplicare în cadrul programului ISA2 .

 

______________________

 

1a Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

 

1b Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) evaluarea, actualizarea și promovarea specificațiilor și standardelor comune existente și elaborarea, instituirea și promovarea unor noi specificații și standarde comune prin intermediul platformelor de standardizare ale Uniunii, în colaborare cu organizațiile de standardizare europene sau internaționale, după caz; și

(g) evaluarea, actualizarea și promovarea specificațiilor și standardelor comune existente și elaborarea, instituirea și promovarea unor noi specificații și standarde comune prin intermediul platformelor de standardizare ale Uniunii, în colaborare cu organizațiile de standardizare europene sau internaționale, după caz, inclusiv cu privire la securitatea transmiterii, prelucrării și stocării datelor; și

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha) facilitarea reutilizării datelor de către întreprinderi și cetățeni în mod benefic și concret, în conformitate cu legislația aplicabilă, inter alia, în materie de protecția datelor.

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Articolul 4 – litera b – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– securitate și confidențialitate;

– securitate, respect pentru viața privată și un nivel înalt de protecția datelor;

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Articolul 4 – litera b – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

– confidențialitate implicită și începând cu momentul conceperii;

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Ori de câte ori este cazul, instituirea sau îmbunătățirea soluțiilor de interoperabilitate se axează pe sau este însoțită de schimbul de experiență, precum și de schimbul sau promovarea de bune practici. Se încurajează partajarea experienței și a bunelor practici între toate părțile interesate, precum și consultările publice.

4. Ori de câte ori este cazul, instituirea sau îmbunătățirea soluțiilor de interoperabilitate se axează pe sau este însoțită de schimbul de experiență, precum și de schimbul sau promovarea de bune practici. Printre acestea ar trebui să se numere și atenția corespunzătoare acordată impactului soluțiilor de interoperabilitate asupra confidențialității și protecției datelor. Se încurajează partajarea experienței și a bunelor practici între toate părțile interesate, precum și consultările publice.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11. Acțiunile și soluțiile de interoperabilitate care necesită prelucrarea unor date cu caracter personal sunt precedate, după caz și dacă este posibil, de o evaluare a impactului asupra protecției datelor.

Amendamentul    10

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Evaluarea intermediară și cea finală a programului ISA2 vor include o analiză a respectării legislației Uniunii privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în toate acțiunile relevante și soluțiile de interoperabilitate care necesită prelucrarea unor date cu caracter personal.

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Protecția datelor

 

Soluțiile elaborate, aprobate și puse în aplicare în cadrul programului ISA2 care presupun prelucrarea unor date cu caracter personal, inclusiv orice formă de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, respectă cu strictețe legislația Uniunii privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

PROCEDURĂ

Titlu

Soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2) Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public

Referințe

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

LIBE

3.7.2014

Comisii asociate - data anunțului în plen

15.1.2015

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Jeroen Lenaers

3.12.2014

Examinare în comisie

5.2.2015

5.3.2015

6.5.2015

26.5.2015

Data adoptării

26.5.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Ruža Tomašić, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Andrey Novakov, Annie Schreijer-Pierik


PROCEDURĂ

Titlu

Soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2) Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public

Referințe

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Data prezentării la PE

23.6.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

REGI

3.7.2014

 

JURI

3.7.2014

LIBE

3.7.2014

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

3.9.2014

ENVI

24.7.2014

REGI

3.12.2014

JURI

3.9.2014

Comisii asociate

Data anunțului în plen

LIBE

15.1.2015

IMCO

15.1.2015

 

 

Raportori

Data numirii

Carlos Zorrinho

9.9.2014

 

 

 

Examinare în comisie

3.12.2014

22.1.2015

 

 

Data adoptării

16.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, David Coburn, Philippe De Backer, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Membri supleanți prezenți la votul final

Michał Boni, Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Svetoslav Hristov Malinov, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Indrek Tarand, Mihai Țurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bart Staes

Data depunerii

6.7.2015

Aviz juridic - Politica de confidențialitate