SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2)Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora

6.7.2015 - (COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD)) - ***I

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Carlos Zorrinho
Spravodajcovia výboru požiadaného o stanovisko (*):
Liisa Jaakonsaari, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Jeroen Lenaers, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
(*)Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku


Postup : 2014/0185(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0225/2015
Predkladané texty :
A8-0225/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2)

Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0367),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0037/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. októbra 2014[1],

–       zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 12. februára 2015[2],

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0225/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Názov 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje program pre riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2)

ktorým sa zriaďuje program pre rámce a riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA 2)

Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora

Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP)

 

(Zmena z ISA2 na ISA 2 sa týka celého textu. )

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Vo svojom uznesení z 20. apríla 2012 o konkurencieschopnom jednotnom digitálnom trhu – elektronická verejná správa ako vedúca sila1a Európsky parlament poukázal na to, že prekážky prijatia elektronickej verejnej správy nie sú nevyhnutne len technického rázu či prepojené s interoperabilitou, a zdôraznil potrebu zohľadniť digitálnu priepasť a bojovať proti nej;

 

__________________

 

1a P7_TA(2012)0140.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) Interoperabilita by mala v súvislosti s ochranou údajov a intenzívnejšou cezhraničnou spoluprácou odhaliť významný potenciál efektívnejšieho fungovania verejných služieb členských štátov, ktoré by mohli prispieť k dosiahnutiu cieľov európskeho semestra, pokiaľ budú využívané v plnej miere.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Interoperabilita na úrovni Únie uľahčuje úspešné vykonávanie politík. Interoperabilita je základom pre účinné a efektívne vykonávanie najmä týchto politík:

(4) Interoperabilita na úrovni Únie uľahčuje úspešné vykonávanie politík a má veľký potenciál zabrániť cezhraničným elektronickým prekážkam, čím sa zabezpečí vznik nových alebo konsolidácia rozvíjajúcich sa spoločných verejných služieb. Interoperabilita je základom pre účinné a efektívne vykonávanie najmä týchto politík:

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) So zreteľom na právo občanov Únie voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov uľahčuje interoperabilita verejnej správy na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni dosiahnutie cieľov, ktoré Európsky parlament vytýčil vo svojom uznesení z 29. marca 2012 s názvom Správa o občianstve EÚ za rok 2010: Odstránenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ1a.

 

____________________

 

1a P7_TA (2012)0120.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Interoperabilita sa osvedčila ako hlavný faktor úspechu v oblasti colníctva, zdanenia a spotrebných daní a pri prevádzkovaní transeurópskych systémov IKT zahŕňajúcich všetky členské štáty podporujúce interoperabilné služby pre podniky financované z programov Fiscalis 2013 a Colníctvo 2013, ktoré realizovala a prevádzkovala Komisia a vnútroštátne orgány verejnej správy. Aktíva vytvorené v rámci programov Fiscalis 2013 a Colníctvo 2013 sú k dispozícii na spoločné využívanie a opätovné použitie v iných oblastiach politiky.

(9) Interoperabilita sa osvedčila ako hlavný faktor úspechu v oblasti colníctva, zdanenia a spotrebných daní a pri prevádzkovaní transeurópskych systémov IKT zahŕňajúcich všetky členské štáty podporujúce interoperabilné služby pre podniky financované z programov Fiscalis 2013 a Colníctvo 2013, ktoré realizovala a prevádzkovala Komisia a vnútroštátne orgány verejnej správy. Aktíva vytvorené v rámci programov Fiscalis 2013 a Colníctvo 2013 sú k dispozícii na spoločné využívanie a opätovné použitie v iných oblastiach politiky. Okrem toho sa členské štáty a Komisia zaviazali k tomu, že vypracujú stratégiu pre spoločne spravované a prevádzkované IT systémy vo všetkých oblastiach súvisiacich s colníctvom, čo bolo potvrdené aj v záveroch Rady z 26. mája 2014 o vládnej reforme colnej únie EÚ.

 

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Pokiaľ ide o oblasť normalizácie IKT, v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 sa uvádza interoperabilita ako základný výsledok normalizácie.

(14) Pokiaľ ide o oblasť normalizácie IKT, v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 sa uvádza interoperabilita ako základný výsledok normalizácie. Pri vypracúvaní noriem v rámci programu ISA 2 zriadeného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 922/2009/ES1a by sa osobitná pozornosť mala venovať ustanoveniam súvisiacim s angažovanosťou zainteresovaných sociálnych a spoločenských subjektov uvedených v nariadení (EÚ) č. 1025/2012.

 

___________________

 

1a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 922/2009/ES zo 16. septembra 2009 o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA) (Ú. v. EÚ L 260, 3.10.2009, s. 20).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Pokiaľ ide o oblasť verejného obstarávania, v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ19, 2014/24/EÚ20 a 2014/23/EÚ21 z 28. marca 2014 sa vyžaduje, aby členské štáty zaviedli elektronické obstarávanie. V smerniciach sa uvádza, že nástroje a zariadenia, ktoré sa majú používať na komunikáciu elektronickými prostriedkami, ako aj ich technické vlastnosti, musia byť kompatibilné s výrobkami informačných a komunikačných technológií, ktoré sa všeobecne používajú. Okrem toho sa smernica 2014/55/EÚ22 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní prijatá Parlamentom 11. marca 2014 týka vypracovania európskej normy pre elektronickú fakturáciu vo verejnom obstarávaní na zabezpečenie interoperability medzi systémami elektronickej fakturácie v rámci EÚ.

(16) Pokiaľ ide o oblasť verejného obstarávania, v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ19, 2014/24/EÚ20 a 2014/23/EÚ21 z 28. marca 2014 sa vyžaduje, aby členské štáty zaviedli elektronické obstarávanie s cieľom zabezpečiť väčšiu efektívnosť a transparentnosť postupov obstarávania. V smerniciach sa uvádza, že nástroje a zariadenia, ktoré sa majú používať na komunikáciu elektronickými prostriedkami, ako aj ich technické vlastnosti, musia byť kompatibilné s výrobkami informačných a komunikačných technológií, ktoré sa všeobecne používajú. Predstavuje to obrovské rozpočtové úspory a vytvorenie rovnakých podmienok, a to najmä pre nové a existujúce malé a stredné podniky (MSP). Okrem toho sa smernica 2014/55/EÚ22 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní prijatá Parlamentom 11. marca 2014 týka vypracovania európskej normy pre elektronickú fakturáciu vo verejnom obstarávaní na zabezpečenie interoperability medzi systémami elektronickej fakturácie v rámci EÚ.

__________________

__________________

19 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES, Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.

19 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES, Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65 – 242.

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65 – 242.

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií, Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1 – 64.

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií, Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1 – 64.

22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní . Ú. v. EÚ L 133, 6.5.2014, s. 1.

22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní . Ú. v. EÚ L 133, 6.5.2014, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a) Politické oblasti uvedené v odôvodneniach 4 až 16 poukazujú na to, aké dôležité je čo najefektívnejšie a najpohotovejšie koordinovať politiku súvisiacu s interoperabilitou na úrovni Únie. S cieľom odstrániť fragmentáciu v Únii by sa malo podporovať spoločné ponímanie interoperability v Únii a presadzovať ucelený prístup k riešeniam interoperability.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Interoperabilita predstavuje základný prvok Nástroja na prepájanie Európy (NPE) zriadeného na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/201355 v oblasti širokopásmovej infraštruktúry a služieb. V nariadení 2014/283/EÚ56 o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúr sa výslovne uvádza, že medzi prevádzkové priority, ktoré umožnia dosiahnutie cieľov Nástroja na prepájanie Európy, patrí interoperabilita, možnosti pripojenia, udržateľné zavádzanie, prevádzka a modernizácia infraštruktúry transeurópskych digitálnych služieb, ako aj ich koordinácia na úrovni Únie.

(17) Interoperabilita predstavuje základný prvok Nástroja na prepájanie Európy (NPE) zriadeného na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/201355 v oblasti širokopásmovej infraštruktúry a služieb. V nariadení (EÚ) č. 283/201456 o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry sa výslovne uvádza, že medzi prevádzkové priority, ktoré umožnia dosiahnutie cieľov Nástroja na prepájanie Európy, patrí interoperabilita, možnosti pripojenia, udržateľné zavádzanie, prevádzka a modernizácia infraštruktúry transeurópskych digitálnych služieb, ako aj ich koordinácia na úrovni Únie. Najmä v nariadení (EÚ) č. 283/2014 sa stanovujú takzvané základné prvky, ako je elektronická identifikácia, elektronický prenos a automatizovaný preklad, ktoré uľahčujú cezhraničnú interoperabilitu.

__________________

__________________

55 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013/EÚ z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010. Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129.

55 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010. Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129.

56 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES. Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 14.

56 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES. Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 14.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Rada na politickej úrovni opakovane vyzvala na ďalšie zvýšenie interoperability v Európe a na pokračovanie úsilia o modernizáciu európskej verejnej správy. Konkrétne v dňoch 24. a 25. októbra 2013 prijala Európska rada závery, v ktorých pripomína, že modernizácia verejnej správy by mala pokračovať a zahŕňať rýchle zavedenie služieb, ako sú elektronická verejná správa, elektronické zdravotníctvo, elektronická fakturácia a elektronické verejné obstarávanie, ktoré sa zakladajú na interoperabilite.

(18) Rada na politickej úrovni opakovane vyzvala na ďalšie zvýšenie interoperability v Európe a na pokračovanie úsilia o modernizáciu európskej verejnej správy. Konkrétne v dňoch 24. a 25. októbra 2013 prijala Európska rada závery, v ktorých pripomína, že modernizácia verejnej správy by mala pokračovať a zahŕňať rýchle zavedenie služieb, ako sú elektronická verejná správa, elektronické zdravotníctvo, elektronická fakturácia a elektronické verejné obstarávanie, ktoré sa zakladajú na interoperabilite. Je nevyhnutne dôležité, aby členské štáty prijali záväzok na zabezpečenie rýchleho rozvoja interoperabilnej elektronickej spoločnosti v Únii a aby sa orgány verejnej správy zapojili do podpory používania on-line postupov. Okrem toho je pre zriadenie efektívnejšej, jednoduchšej a užívateľsky prístupnejšej elektronickej správy nevyhnutné vykonať primerané zmeny v európskych verejných správach, a to s podporou a vyššou mierou záväzku členských štátov. Účinné verejné on-line služby sú nevyhnutné pre posilnenie dôvery podnikov a občanov v digitálne služby.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Perspektíva interoperability v rámci samostatných odvetví je spojená s rizikom, že prijatie rozdielnych alebo nekompatibilných riešení na vnútroštátnej alebo odvetvovej úrovni vytvorí nové elektronické prekážky, ktoré budú brániť riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a súvisiacich slobôd pohybu a oslabovať otvorenosť a konkurencieschopnosť trhov a poskytovanie služieb všeobecného záujmu občanom a podnikom. Členské štáty a Únia by mali v záujme zmiernenia tohto rizika znásobiť spoločné úsilie s cieľom predísť fragmentácii trhu, zaistiť cezhraničnú alebo medziodvetvovú interoperabilitu pri vykonávaní právnych predpisov a zároveň znížiť administratívne zaťaženie a náklady a podporiť spoločne odsúhlasené riešenia IKT spolu so zaistením vhodnej správy.

(19) Perspektíva interoperability v rámci samostatných odvetví je spojená s rizikom, že prijatie rozdielnych alebo nekompatibilných riešení na vnútroštátnej alebo odvetvovej úrovni vytvorí nové elektronické prekážky, ktoré budú brániť riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a súvisiacich slobôd pohybu a oslabovať otvorenosť a konkurencieschopnosť trhov a poskytovanie služieb všeobecného záujmu občanom a podnikom. Členské štáty a Únia by mali v záujme zmiernenia tohto rizika znásobiť spoločné úsilie s cieľom predísť fragmentácii trhu a digitálnej priepasti. Mali by zaistiť cezhraničnú alebo medziodvetvovú interoperabilitu pri vykonávaní právnych predpisov a zároveň znížiť administratívne zaťaženie a náklady, zvýšiť efektívnosť, podporiť spoločne odsúhlasené riešenia IKT s cieľom v čo najväčšej miere ich zharmonizovať na úrovni Únie a súčasne zaistiť vhodnú správu. Program ISA 2 by sa mal taktiež vzťahovať na bezpečnosť údajov a ich ukladania v cloude.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a) Pri zavádzaní, zlepšovaní alebo používaní spoločných riešení by sa v rámci všetkých iniciatív mali v prípade potreby využívať spoločné skúsenosti a riešenia, ako aj výmena a presadzovanie osvedčených postupov či technologická neutralita a prispôsobivosť, alebo by sa z nich malo vychádzať, pričom by sa vždy mali uplatňovať zásady bezpečnosti, ochrany súkromia a ochrany osobných údajov. V tejto súvislosti by sa mal podporovať súlad s EIF, ako aj otvorené normy a špecifikácie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Keďže rozhodnutie č. 922/2009/ES sa prestane uplatňovať k 31. decembru 2015, vzniká potreba nového programu Únie pre riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2) s cieľom zmapovať a zanalyzovať celkovú situáciu v oblasti interoperability v Európe a predísť jej fragmentácii. Prostredníctvom programu sa umožní, podporí a presadí celostný prístup k zhromažďovaniu, hodnoteniu, rozvoju, zavádzaniu, industrializácii, prevádzke, zlepšovaniu a udržiavaniu riešení interoperability vrátane riešení, ktoré uľahčia opätovné používanie údajov, ako aj ich výmenu, na podporu cezhraničnej alebo medziodvetvovej vzájomnej súčinnosti európskych orgánov verejnej správy a ich kontaktu s podnikmi a občanmi. Napokon sa v rámci programu bude presadzovať a podporovať opätovná použiteľnosť, integrácia a konvergencia existujúcich riešení vrátane riešení odvodených z iných oblastí politiky Únie.

(22) Keďže rozhodnutie č. 922/2009/ES sa prestane uplatňovať k 31. decembru 2015, vzniká potreba nového programu Únie pre riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA 2) s cieľom zmapovať a zanalyzovať celkovú situáciu v oblasti interoperability v Európe a predísť elektronickým prekážkam, nesúladu verejných služieb a fragmentácii. Prostredníctvom programu sa umožní, podporí a presadí celostný prístup k zhromažďovaniu, hodnoteniu, rozvoju, zavádzaniu, industrializácii, prevádzke, zlepšovaniu a udržiavaniu riešení interoperability vrátane riešení, ktoré uľahčia opätovné používanie údajov, ako aj ich výmenu, na podporu cezhraničnej alebo medziodvetvovej vzájomnej súčinnosti európskych orgánov verejnej správy a ich kontaktu s podnikmi a občanmi. Napokon sa v rámci programu bude presadzovať a podporovať opätovná použiteľnosť, integrácia a konvergencia existujúcich riešení vrátane riešení odvodených z iných oblastí politiky Únie. Program ISA 2 by mal vychádzať zo skúseností získaných v rámci programov IDA, IDABC a ISA, ako aj z pokroku Digitálnej agendy pre Európu. Keďže rozsah pôsobnosti programu ISA sa rozširuje tak, aby program zahŕňal interakciu orgánov verejnej správy s podnikmi a občanmi, mala by sa zabezpečiť vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany súkromia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a) Na účely tohto rozhodnutia by sa pod používateľmi riešení v oblasti interoperability mali chápať európske orgány verejnej správy na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Občania a podniky sú konečnými (nepriamymi) používateľmi riešení v oblasti interoperability v dôsledku toho, že využívajú elektronické verejné služby, ktoré poskytujú orgány verejnej správy. Zameranie na používateľov sa vzťahuje na konečných používateľov riešení v oblasti interoperability.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 22 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22b) Existuje tu riziko „zablokovania“ starých technológií. Interoperabilita by nemala byť cieľom ako takým, ale mala by byť prostriedkom na zvýšenie existujúceho úsilia o modernizáciu riadenia a verejnej správy. Program ISA 2 by mal ponechať priestor na prispôsobenie sa budúcemu technologickému vývoju a mal by byť otvorený a pružný, aby dokázal reagovať na potreby nových podnikateľských modelov a začínajúcich podnikov, ktoré vytvoria pracovné miesta pre mladých ľudí.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Riešenia zavedené alebo prevádzkované v rámci predmetného programu ISA2 by sa podľa možností mali stať súčasťou konzistentného prostredia služieb uľahčujúcich vzájomnú interakciu medzi európskymi orgánmi verejnej správy, podnikmi a občanmi a zaisťujúcich, uľahčujúcich a umožňujúcich cezhraničnú a medziodvetvovú interoperabilitu.

(23) Spoločné rámce a riešenia zavedené alebo prevádzkované v rámci predmetného programu ISA 2 by sa mali stať súčasťou konzistentného prostredia spoločných rámcov a služieb uľahčujúceho vzájomnú interakciu medzi európskymi orgánmi verejnej správy, podnikmi a občanmi, mali by podporovať využívanie potenciálu elektronickej verejnej správy a elektronickej demokraciezaisťovať, uľahčovať a umožňovať cezhraničnú a medziodvetvovú interoperabilitu. Tieto riešenia by mali poskytovať jasnú pridanú hodnotu v zmysle uľahčenia alebo umožnenia cezhraničnej alebo medziodvetvovej interoperability. Členské štáty spolu s Komisiou by mali zaviesť cielené programy, v rámci ktorých sa zabezpečí, že sa politiky s cezhraničným alebo medziodvetvovým rozmerom budú v prípade potreby vykonávať primeraným spôsobom prostredníctvom rozvoja interoperabilných systémov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a) Keďže sa v rámci čoraz väčšieho počtu verejných služieb štandardne využívajú elektronické postupy, je dôležité maximalizovať efektívnosť verejných výdavkov na riešenia IKT. To by sa malo uľahčiť tým, že sa zabezpečí plánovanie poskytovania takýchto služieb v ranom štádiu, a podľa možnosti prostredníctvom spoločného využívania a opätovného použitia riešení, aby sa maximalizovala hodnota verejných výdavkov. Program ISA 2 by mal prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23b) Nato, aby mal program ISA 2 skutočnú pridanú hodnotu na úrovni Únie, by mali byť kľúčovými piliermi pri jeho vykonávaní zásada „len raz“ uplatňovaná v súvislosti s registráciou príslušných údajov, ako aj zásada štandardného používania elektronických postupov, a to ako súčasť komplexnej stratégie na zabezpečenie digitálneho prostredia na poskytovanie verejných služieb v Únii.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Občania a podniky by mali mať takisto možnosť využívať spoločné, opätovne použiteľné a interoperabilné služby „front office“ vyplývajúce z lepšej integrácie procesov a výmeny údajov prostredníctvom administratívneho zázemia európskych orgánov verejnej správy.

(24) Občania a podniky by mali mať takisto možnosť využívať spoločné, opätovne použiteľné a interoperabilné služby „front office“ vyplývajúce z lepšej integrácie procesov a výmeny údajov prostredníctvom administratívneho zázemia európskych orgánov verejnej správy. Na zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikov by sa mala presadzovať zásada „len raz“, ktorá znamená, že orgánom verejnej správy sa údaje poskytnú iba jedenkrát. Okrem toho by sa na zabezpečenie dôvery občanov v elektronické služby mali presadzovať riešenia poskytujúce bezpečnú komunikáciu, a to najmä prostredníctvom elektronickej autentifikácie a kódovania.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)V rámci programu ISA 2 by sa mala dodržiavať zásada právnej istoty a zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 24 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24b) Podľa článku 8 ZFEÚ Únia dodržiava pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík zásadu rovnosti občanov, ktorým by sa teda malo dostávať rovnakej pozornosti zo strany jej inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr. V tejto súvislosti by sa do rozvoja stratégií v oblasti interoperability v celej Únii mala zahrnúť dostupnosť pre všetkých, pričom treba venovať osobitnú pozornosť najviac znevýhodneným a neobývaným oblastiam v záujme boja proti digitálnej priepasti.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 24 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24c) S cieľom umožniť všetkým občanom a podnikom, aby v plnej miere využívali program ISA 2, je potrebné zdôrazniť, že posilnenie elektronických zručností má pre Úniu prioritné postavenie a gramotnosť a zručnosti v oblasti IKT by mali byť podporované na každom stupni tradičného vzdelávacieho systému a odbornej prípravy.

 

 

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 24 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24d) Riešenia nájdené alebo realizované v rámci programu ISA 2 by sa mali zakladať na zásade technologickej neutrality a adaptability s cieľom zabezpečiť, aby si občania, podniky a orgány verejnej správy mohli slobodne vybrať technológiu, ktorú budú používať.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 24 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24e) Podľa článku 9 ZFEÚ má Únia pri vymedzovaní a vykonávaní svojich politík zohľadňovať požiadavky súvisiace s bojom proti sociálnemu vylúčeniu. Do tvorby stratégií interoperability na úrovni Únie by mali byť začlenené koncepcie dostupnosti a dizajnu pre všetkých.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Program ISA2 by sa mal stať nástrojom modernizácie verejného sektora v Únii.

(25) Program ISA 2 je jeden z mnohých nástrojov modernizácie verejného sektora v Únii. Modernizácia európskych orgánov verejnej správy a zvýšenie ich interoperability je predpokladom pre vytvorenie jednotného digitálneho trhu, ktorý povedie k modernizácii tradičných priemyselných odvetví, ktorého odhadovaný prínos je 500 miliárd EUR v dodatočnom ročnom raste a ktorý výrazným spôsobom podnieti tvorbu pracovných miest v Únii. Členské štáty by mali pokračovať v modernizácii svojich orgánov verejnej správy zlepšovaním podnikateľských postupov a infraštruktúry IKT. Toto rozhodnutie by malo byť v súlade so záväzkom Komisie, v rámci ktorého sa občanom Únie umožní v plnej miere využívať interoperabilné elektronické služby, a to od elektronickej verejnej správy až po elektronické zdravotníctvo, pričom pozornosť sa bude venovať odstraňovaniu prekážok, ako je chýbajúce pripojenie k elektronickým službám, s cieľom „zdigitalizovať“ slobody spojené s jednotným trhom Únie.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a) Tvorba spoločných noriem a sémantiky, ktoré umožnia prepojiť orgány verejnej správy medzi sebou navzájom a s ostatnými sektormi, umožní posilniť konkurenčné postavenie ekonomiky Únie vo svete.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 25 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25b) Vytvorenie spoločných rámcov a špecifikácií a noriem v oblasti interoperability, ktoré umožnia udržateľné prepojenia medzi orgánmi verejnej správy navzájom a s inými odvetviami, napomôže posilneniu globálnej konkurenčnej kapacity hospodárstva Únie.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Interoperabilita priamo súvisí s normami a spoločnými špecifikáciami a závisí od ich používania. Program ISA2 by mal podporovať a v prípade potreby presadzovať čiastočnú alebo úplnú normalizáciu existujúcich riešení interoperability. To by sa malo dosiahnuť v spolupráci s ďalšími normalizačnými činnosťami na úrovni Únie, európskymi normalizačnými organizáciami a ostatnými medzinárodnými normalizačnými organizáciami.

(26) Nedostatok interoperability často ohrozuje vykonávanie koncových digitálnych služieb a rozvoj jednotných kontaktných miest pre podniky a občanov. Interoperabilita priamo súvisí s otvorenými normami a spoločnými špecifikáciami a závisí od ich používania. Program ISA 2 by mal podporovať a v prípade potreby presadzovať čiastočnú alebo úplnú normalizáciu existujúcich riešení interoperability. To by sa malo dosiahnuť v spolupráci s ďalšími normalizačnými činnosťami na úrovni Únie, európskymi normalizačnými organizáciami a ostatnými medzinárodnými normalizačnými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Modernizácia verejnej správy predstavuje jednu z kľúčových priorít pre úspešné vykonávanie stratégie Európa 2020. V tejto súvislosti sa na základe ročných prieskumov rastu (uverejnených Komisiou v rokoch 2011, 2012 a 2013) ukazuje, že kvalita európskych orgánov verejnej správy má priamy vplyv na hospodárske prostredie, a teda aj zásadný význam pri podnietení produktivity, konkurencieschopnosti a rastu. To sa jasne odráža v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, v ktorých sa požadujú konkrétne opatrenia zamerané na reformu orgánov verejnej správy.

(27) Modernizácia verejnej správy predstavuje jednu z kľúčových priorít pre úspešné vykonávanie stratégie Európa 2020. V tejto súvislosti sa na základe ročných prieskumov rastu (uverejnených Komisiou v rokoch 2011, 2012 a 2013) ukazuje, že kvalita európskych orgánov verejnej správy má priamy vplyv na hospodárske prostredie, a teda aj zásadný význam pri podnietení produktivity, konkurencieschopnosti, hospodárskej spolupráce, rastu a zamestnanosti. To sa jasne odráža v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, v ktorých sa požadujú konkrétne opatrenia zamerané na reformu orgánov verejnej správy.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Do nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je zahrnutý tematický cieľ „posilnenia inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy“. V tejto súvislosti by mal program ISA2 nadviazať na programy a iniciatívy prispievajúce k modernizácii orgánov verejnej správy, napríklad DAE, a súvisiace siete, napríklad Európsku sieť verejnej správy (EUPAN), a snažiť sa o dosiahnutie synergií.

(28) Do nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je zahrnutý tematický cieľ „posilnenia inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy“. V tejto súvislosti by mal program ISA 2 nadviazať na programy a iniciatívy prispievajúce k modernizácii orgánov verejnej správy, napríklad DAE, a súvisiace siete, napríklad Európsku sieť verejnej správy (EUPAN), a snažiť sa o dosiahnutie synergií, ako aj prispieť k rozvíjaniu znalostí v orgánoch verejnej správy. Tieto programy a iniciatívy by mali tiež zabezpečiť, aby zamestnanci európskej verejnej správy absolvovali nevyhnutné školenie o realizácii riešení interoperability a aby členské štáty mali dostatok nevyhnutných finančných a ľudských zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) Interoperabilita európskych orgánov verejnej správy sa týka všetkých úrovní verejnej správy: európskej, miestnej, regionálnej a vnútroštátnej. Je preto dôležité, aby riešenia zohľadnili príslušné potreby orgánov verejnej správy, prípadne potreby občanov a podnikov.

(29) Interoperabilita európskych orgánov verejnej správy sa týka všetkých úrovní verejnej správy: európskej, miestnej, regionálnej a vnútroštátnej. Je preto dôležité, aby sa zaistila čo najširšia účasť na programe ISA 2 aby riešenia zohľadnili príslušné potreby orgánov verejnej správy, ako aj potreby občanov, podnikov, a najmä MSP, keďže predstavujú cenný prínos pre hospodárstvo Únie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a) Interakcia so súkromným sektorom a inými subjektmi už preukázala svoju efektívnosť a pridanú hodnotu. Mala by sa podporiť súčinnosť s týmito zainteresovanými stranami, aby sa zabezpečilo, že sa uprednostnia dostupné a trhovo udržateľné riešenia. V tejto súvislosti by sa malo pokračovať v existujúcej praxi organizovania konferencií, seminárov a iných stretnutí, aby sa zabezpečila interakcia s týmto publikom. Naďalej by sa malo podporovať využívanie elektronických platforiem a mali by sa tiež využívať všetky vhodné prostriedky na udržiavanie kontaktu so zainteresovanými stranami vrátane možného riadenia riešení interoperability spolu s neziskovými organizáciami alebo orgánmi pod dohľadom Komisie.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30) Vnútroštátne orgány verejnej správy možno podporiť v ich úsilí prostredníctvom špecifických nástrojov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF). Úzka spolupráca v rámci programu ISA2 by mala maximalizovať prínos, ktorý sa očakáva od takýchto nástrojov, a to zabezpečením zosúladenia financovaných projektov s celoúnijnými rámcami interoperability a špecifikáciami, ako je napríklad EIF.

(30) Vnútroštátne, regionálne a miestne orgány verejnej správy možno podporiť v ich úsilí prostredníctvom špecifických nástrojov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF) a povzbudzovať ich, aby spoločne rozvíjali riešenia medzi členskými štátmi. Úzka spolupráca v rámci programu ISA 2 by mala maximalizovať prínos, ktorý sa očakáva od takýchto nástrojov, a to zabezpečením zosúladenia financovaných projektov s celoúnijnými rámcami interoperability a špecifikáciami, ako je napríklad EIF.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33) Program ISA2 by mal prispieť k realizácii prípadných nadväzujúcich iniciatív v kontexte stratégie Európa 2020 a DAE. V záujme predchádzania zdvojeniu úsilia by sa mali zohľadniť ďalšie programy Únie v oblasti riešení IKT, služieb a infraštruktúry, predovšetkým program NPE stanovený v nariadení 1316/2013/EÚ a program Horizont 2020 stanovený v nariadení (EÚ) č. 1291/2013.

(33) Program ISA 2 by mal prispieť k realizácii prípadných nadväzujúcich iniciatív v kontexte stratégie Európa 2020 a DAE. V záujme predchádzania zdvojeniu úsilia by mal zohľadniť ďalšie programy Únie v oblasti riešení IKT, služieb a infraštruktúry, predovšetkým program NPE stanovený v nariadení (EÚ) č. 1316/2013 a program Horizont 2020 stanovený v nariadení (EÚ) č. 1291/2013, a prispieť k nim. Komisia by mala koordinovať tieto kroky počas realizácie programu ISA 2 a pri plánovaní budúcich iniciatív, ktoré by mali vplyv na interoperabilitu.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a) Na akékoľvek riešenie vypracované, zriadené a prevádzkované v rámci programu ISA 2, ktoré si vyžaduje spracovanie osobných údajov, by sa mali vzťahovať ustanovenia a zásady stanovené v právnych predpisoch Únie týkajúce sa ochrany súkromia a ochrany jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES1a a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/20011b.

 

______________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 33 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33b) S cieľom nahradiť alebo zmeniť niektoré nepodstatné prvky tohto rozhodnutia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o úpravu alebo prispôsobovanie pravidiel a kritérií oprávnenosti, výberových a implementačných kritérií a v prípade potreby pravidiel v dôsledku budúcich okolností. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 33 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33c) Komisia by pri hodnotení programu ISA 2 mala venovať osobitnú pozornosť tomu, či vypracované a uplatňované riešenia majú pozitívny alebo negatívny vplyv na modernizáciu verejného sektora a uspokojovanie potrieb občanov a MSP napríklad tým, že znižujú administratívnu záťaž a náklady pre občanov a MSP, vytvárajú pracovné príležitosti a celkovo napomáhajú na jednej strane prepájaniu orgánov verejnej správy a občanov a na druhej strane podnikov, najmä malých a stredných podnikov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 33 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33d) Komisia by pri obstarávaní externých služieb na účely programu ISA 2 mala podporovať účasť malých a stredných podnikov vo verejnej súťaži, a najmä určiť hospodársky najvýhodnejšiu ponuku na základe kritérií súvisiacich s predmetom zmluvy, spolu so sociálnymi a ekologickými charakteristikami.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35) Komisia by mala v riadne odôvodnených prípadoch súvisiacich so zavedeným priebežným pracovným programom a vtedy, keď si to vyžadujú naliehavé dôvody, ihneď prijať uplatniteľné vykonávacie akty.

(35) Komisia by mala v riadne odôvodnených prípadoch súvisiacich so zavedeným priebežným pracovným programom, napríklad ak hrozí prerušenie poskytovania služieb, a vtedy, keď si to vyžadujú naliehavé dôvody, ihneď prijať uplatniteľné vykonávacie akty.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36) Cieľom tohto rozhodnutia je uľahčiť efektívnu a účinnú elektronickú cezhraničnú alebo medziodvetvovú vzájomnú súčinnosť európskych orgánov verejnej správy a interakciu týchto orgánov s občanmi a podnikmi v záujme poskytovania elektronických verejných služieb podporujúcich vykonávanie politík a činností Únie. Keďže tento cieľ nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, pretože pre samostatné členské štáty by bolo náročné a nákladné zabezpečiť koordináciu na európskej úrovni, a pretože z dôvodu rozsahu a dôsledkov navrhovaného opatrenia sa cieľ dá lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže v súlade so zásadou subsidiarity prijať opatrenia podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v článku l zmluvy rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutne potrebný na dosiahnutie uvedených cieľov,

(36) Keďže ciele tohto rozhodnutia, ktorými je uľahčiť efektívnu a účinnú elektronickú cezhraničnú alebo medziodvetvovú vzájomnú súčinnosť európskych orgánov verejnej správy a interakciu týchto orgánov s občanmi a podnikmi v záujme poskytovania elektronických verejných služieb podporujúcich vykonávanie politík a činností Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, pretože pre samostatné členské štáty by bolo náročné a nákladné zabezpečiť koordináciu na úrovni Únie, ale z dôvodu rozsahu a dôsledkov navrhovaného opatrenia sa cieľ dá lepšie dosiahnuť skôr na úrovni Únie, Únia môže v súlade so zásadou subsidiarity prijať opatrenia podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov. Tieto elektronické verejné služby si vyžadujú inkluzívny (elektronický inkluzívny) prístup, ktorý zmierni rozdiely v používaní riešení IKT, podporí využívanie IKT v boji proti vylúčeniu a prispeje k hospodárskemu rastu, a to v záujme tvorby pracovných príležitostí, zvýšenia kvality života a sociálnej účasti a súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh rozhodnutia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto rozhodnutím sa stanovuje program riešení interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ďalej len „program ISA2“) na obdobie rokov 2016 až 2020.

1. Týmto rozhodnutím sa stanovuje program riešení interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ďalej len „program ISA 2“) na obdobie rokov 2016 až 2020.

Cieľom programu ISA2 je uľahčiť efektívnu a účinnú elektronickú cezhraničnú alebo medziodvetvovú vzájomnú súčinnosť európskych orgánov verejnej správy a ich interakciu s občanmi a podnikmi v záujme umožnenia poskytovania elektronických verejných služieb podporujúcich vykonávanie politík a činností Únie.

1a. Cieľom programu ISA 2 je uľahčiť efektívnu a účinnú elektronickú cezhraničnú alebo medziodvetvovú vzájomnú súčinnosť európskych orgánov verejnej správy a ich interakciu s občanmi a podnikmi v záujme umožnenia poskytovania elektronických verejných služieb podporujúcich vykonávanie politík a činností Únie.

 

S cieľom zlepšiť vzájomnú súčinnosť medzi európskymi orgánmi verejnej správy na jednej strane a podnikmi a občanmi na strane druhej program ISA 2 zohľadňuje sociálne, hospodárske a iné aspekty interoperability, ako aj osobitnú situáciu mikropodnikov a MSP. Program ISA 2 rešpektuje právo občanov a podnikov na využívanie riešení, ktoré nie sú internetovými riešeniami.

 

Program ISA 2 prispieva k rozvoju účinnejšej, zjednodušenej a užívateľsky ústretovej elektronickej správy na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni verejnej správy.

2. Prostredníctvom programu ISA2 sa v Únii vymedzia, vytvoria a začnú prevádzkovať riešenia interoperability na vykonávanie politík Únie. Tieto riešenia sa následne poskytnú na neobmedzené použitie ďalším inštitúciám a orgánom Únie, ako aj vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom verejnej správy, čím sa uľahčí ich cezhraničná a medzirezortná súčinnosť.

2. Prostredníctvom programu ISA 2 Únia podporuje a presadzuje identifikáciu, tvorbu a využívanie riešení interoperability na vykonávanie politík Únie. Tieto riešenia sa následne poskytnú na neobmedzené použitie ďalším inštitúciám a orgánom Únie, ako aj vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom verejnej správy, čím sa uľahčí ich cezhraničná a medzirezortná súčinnosť.

 

2a. Prostredníctvom programu ISA 2 sa zaručí spoločné chápanie interoperability, pričom sa bude pravidelne vyhodnocovať jej vývoj. Okrem toho ostane program ISA 2 dostatočne otvorený a flexibilný, aby sa mohol vyvíjať a aby sa doň mohli zahrnúť nové výzvy a oblasti.

3. V rámci programu ISA2 sa vypracujú samostatné alebo doplnkové riešenia interoperability a podporia sa ďalšie iniciatívy Únie, a to pilotným vývojom riešení interoperability v rámci „inkubátora riešení“ alebo zabezpečením ich udržateľnosti ako „mosta riešení“.

3. V rámci programu ISA 2 sa vypracujú samostatné alebo doplnkové riešenia interoperability a podporia sa ďalšie iniciatívy Únie, a to pilotným vývojom riešení interoperability v rámci „inkubátora riešení“ alebo zabezpečením ich udržateľnosti ako „mosta riešení“. Komisia zabezpečí, aby z týchto riešení nevyplynuli žiadne narušenia trhu ani nespravodlivé zvýhodnenie súkromných poskytovateľov riešení interoperability.

 

3a. Prostredníctvom programu ISA 2 Únia spolupracuje s členskými štátmi na identifikácii a presadzovaní najlepších postupov, vypracúvaní usmernení, koordinácii iniciatív v oblasti interoperability a povzbudzovaní a podpore spoločenstiev pracujúcich na príslušných otázkach v oblasti elektronickej cezhraničnej alebo medziodvetvovej interakcie medzi európskymi orgánmi verejnej správy a medzi týmito orgánmi, občanmi a podnikmi. Pri tejto činnosti bude Únia spolupracovať s priemyselným odvetvím a občianskou spoločnosťou, pričom sa bude zaoberať všetkými otázkami relevantnými pre podporu interoperability a jej vzťahu k lepšiemu poskytovaniu verejných služieb.

4. Programom ISA2 sa nadviaže na program riešení interoperability pre orgány verejnej správy stanovený v rozhodnutí č. 922/2009/ES (ďalej len „program ISA“) a poskytne pomoc pri konsolidácii, presadzovaní a rozšírení činností uvedeného programu.

4. Programom ISA 2 sa nadviaže na program riešení interoperability pre orgány verejnej správy stanovený v rozhodnutí č. 922/2009/ES (ďalej len „program ISA“) a poskytne pomoc pri konsolidácii, presadzovaní a rozšírení činností uvedeného programu.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) „interoperabilita“ znamená schopnosť rôznorodých a odlišných organizácií spoločne vykonávať činnosť smerujúcu k vzájomne prospešným a odsúhlaseným spoločným cieľom, vrátane výmeny informácií a poznatkov medzi organizáciami prostredníctvom obchodných postupov, ktoré podporujú, a to výmenou informácií medzi ich príslušnými systémami informačných a komunikačných technológií (IKT);

(1) „interoperabilita“ znamená schopnosť rôznych organizácií spoločne vykonávať činnosť smerujúcu k vzájomne prospešným a odsúhlaseným spoločným cieľom, vrátane výmeny informácií a poznatkov medzi organizáciami prostredníctvom obchodných postupov, ktoré podporujú, a to výmenou informácií medzi ich príslušnými systémami informačných a komunikačných technológií (IKT);

Odôvodnenie

Slovo „rôzni“ je vhodnejší termín pre pojem „rôznorodí a odlišní“.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) „rámec interoperability“ znamená súbor odporúčaní, v ktorých sa uvádza, ako navzájom komunikujú správne orgány, podniky a občania v celej Únii, ako presadzujú a podporujú poskytovanie európskych verejných služieb prostredníctvom posilnenia cezhraničnej a medziodvetvovej interoperability a ako podporujú orgány verejnej správy v ich úsilí o poskytovanie európskych verejných služieb podnikom a občanom;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) „európska verejná správa“ znamená verejnú správu na úrovni Únie, ako aj na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) „riešenia interoperability“ znamenajú spoločné rámce, spoločné služby a všeobecné nástroje uľahčujúce spoluprácu rôznorodých a odlišných organizácií, a to buď nezávisle financované a vyvinuté v programe ISA2, alebo vyvinuté v spolupráci s inými iniciatívami Únie na základe vymedzených požiadaviek európskych orgánov verejnej správy;

(2) „riešenia interoperability“ znamenajú spoločné rámce, spoločné služby a funkčné nástroje uľahčujúce spoluprácu rôznych organizácií, a to buď nezávisle financované a vyvinuté v programe ISA 2, alebo vyvinuté v spolupráci s inými iniciatívami Únie na základe vymedzených požiadaviek európskych orgánov verejnej správy;

Odôvodnenie

Slovo „rôzni“ je vhodnejší termín pre pojem „rôznorodí a odlišní“.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) „používateľ“ riešení interoperability znamená európske orgány verejnej správy na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b) „konečný používateľ“ programu ISA 2 znamená občania a podniky;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) „spoločné rámce“ znamenajú špecifikácie, normy, metodiky, usmernenia, spoločné sémantické aktíva a podobné prístupy a dokumenty;

(5) „spoločné rámce“ znamenajú spoločnú referenčnú architektúru, špecifikácie, normy, metodiky, usmernenia, spoločné sémantické aktíva a podobné prístupy a dokumenty;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 10 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- strategické opatrenia a opatrenia na zvýšenie informovanosti;

- strategické opatrenia;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 10 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

informácie, oznámenie prínosov programu ISA 2 a opatrenia na zvyšovanie povedomia zamerané na občanov a podniky, najmä MSP;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) „vážne a naliehavé dôvody“ znamenajú situácie, ktoré v kontexte programu ISA 2 a na účely článku 10 ods. 3 môžu zahŕňať riziko prerušenia poskytovania služieb v súvislosti s činnosťami uvedenými v článku 3;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) posúdenie, zlepšenie, zavedenie, industrializácia, prevádzka a opätovné použitie cezhraničných alebo medziodvetvových riešení interoperability;

(a) posúdenie, zlepšenie, zavedenie, industrializácia, prevádzka a opätovné použitie cezhraničných alebo medziodvetvových rámcov a riešení interoperability;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) vývoj, zavedenie, industrializácia, prevádzka a opätovné použitie nových cezhraničných alebo medziodvetvových riešení interoperability;

(b) vývoj, zavedenie, industrializácia, prevádzka a opätovné použitie nových cezhraničných alebo medziodvetvových rámcov a riešení interoperability;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) posúdenie vplyvu navrhovaných alebo prijatých právnych predpisov Únie na IKT;

(c) posúdenie vplyvu navrhovaných alebo prijatých právnych predpisov Únie na IKT; v prípade potreby sa posúdi aj potreba rozšíriť oblasť pôsobnosti a mandát Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA);

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) určenie legislatívnych medzier, ktoré zabraňujú interoperabilite medzi európskymi orgánmi verejnej správy;

(d) určenie legislatívnych medzier na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, ktoré zabraňujú cezhraničnej a medziodvetvovej interoperabilite medzi európskymi orgánmi verejnej správy;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f) zriadenie a správa EIC ako nástroja na uľahčenie opätovného použitia existujúcich riešení interoperability a na vymedzenie oblastí, v ktorých takéto riešenia zatiaľ chýbajú;

(f) zriadenie a správa EIC ako nástroja na uľahčenie opätovného použitia existujúcich rámcov a riešení interoperability a na vymedzenie oblastí, v ktorých takéto rámce a riešenia zatiaľ chýbajú;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(fa) rozvoj a poskytovanie verejných služieb vyznačujúcich sa menšou administratívnou záťažou a nižšími nákladmi prostredníctvom plného využitia potenciálu elektronickej verejnej správy a elektronickej demokracie;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g) posúdenie, aktualizácia a podpora existujúcich spoločných špecifikácií a noriem a vývoj, zriadenie a podpora nových spoločných špecifikácií a noriem prostredníctvom normalizačných platforiem Únie a v prípade potreby v spolupráci s európskymi alebo medzinárodnými normalizačnými organizáciami; and

(g) posúdenie, aktualizácia a podpora existujúcich spoločných špecifikácií a noriem a vývoj, zriadenie a podpora nových spoločných špecifikácií a otvorených noriem prostredníctvom normalizačných platforiem Únie a v prípade potreby v spolupráci s európskymi alebo medzinárodnými normalizačnými organizáciami, a to aj so zreteľom na bezpečnosť prenosu, spracúvania a uchovávania údajov; and

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(h) vývoj mechanizmov na meranie a kvantifikáciu prínosov riešení interoperability.

(h) vývoj mechanizmov na meranie a kvantifikáciu prínosov rámcov a riešení interoperability.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ha) údržba a širšia propagácia virtuálneho miesta jednotného kontaktu, ktoré funguje ako platforma pre prístup a pre osvedčené postupy vyplývajúce z programu ISA 2 a ako prostriedok šírenia spoločných rámcov pre bezpečnosť a vypracovaných a zavedených riešení, a to pri súčasnom predchádzaní zdvojovaniu úsilia.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(hb) vytvorenie spoločnej databázy opätovne použiteľných riešení a noriem, prístupnej pre orgány verejnej správy, ktoré ich chcú prijať alebo zahrnúť do nadchádzajúcich projektov, alebo pre podniky, ktoré ich chcú použiť v rámci svojich trhových ponúk, a to tak, aby sa plne využil potenciál interoperability vo všetkých odvetviach.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno h c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(hc) uľahčenie prínosného a praktického opätovného využívania údajov podnikmi a občanmi v súlade s uplatniteľným právom, napr. právnymi predpismi o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno h d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(hd) rozvoj mechanizmov na zabezpečenie súkromia a bezpečnosti z hľadiska orgánov verejnej správy, občanov a podnikov;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem toho môže program ISA2 fungovať ako „inkubátor riešení“, v ktorom sa presadzujú nové riešenia interoperability a ako „most riešení“ s prevádzkou existujúcich riešení interoperability.

Okrem toho môže program ISA 2 fungovať ako „inkubátor riešení“, v ktorom sa presadzujú nové riešenia interoperability, a ako „most riešení“, ktorý zabezpečuje prevádzku, rozvoj alebo podporu existujúcich riešení interoperability a poskytuje informácie a odbornú prípravu, pokiaľ ide o význam a využívanie riešení interoperability v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia vypracuje do ... * komunikačnú a odborno-vzdelávaciu stratégiu zameranú na posilnenie informácií a zvýšenie povedomia o programe ISA 2 a jeho výhodách, ktorá bude adresovaná najmä občanom a MSP, pričom bude na internetovej stránke programu ISA 2 používať užívateľsky prístupný jazyk a informačnú grafiku.

 

_____________

 

* 6 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) byť založené na úžitkovosti a riadené vymedzenými potrebami;

(a) byť vyberané na základe úžitkovosti a priorít a riadené vymedzenými potrebami a cieľmi programu ISA 2;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) byť v súlade s týmto súborom zásad:

(b) byť v súlade s týmto súborom zásad:

- subsidiarity a proporcionality,

— subsidiarity a proporcionality,

 

— dôrazu na koncového používateľa, najmä na potreby občanov a MSP,

- zamerania na používateľa,

— zamerania na používateľa,

- začlenenia a dostupnosti,

— začlenenia a dostupnosti,

- bezpečnosti a ochrany súkromia,

— bezpečnosti, rešpektovania súkromia a vysokej úrovne ochrany údajov,

 

— štandardnej ochrany súkromia a ochrany súkromia už v štádiu návrhu,

- viacjazyčnosti,

— viacjazyčnosti,

 

- administratívneho zjednodušenia,

— administratívneho zjednodušenia a modernizácie,

- transparentnosti,

— transparentnosti,

- uchovávania informácií,

— uchovávania informácií,

- otvorenosti,

— otvorenosti,

- možnosti opätovného použitia,

— možnosti opätovného použitia,

- technologickej neutrality a prispôsobivosti, a

— technologickej neutrality, riešení, ktoré budú v čo najväčšej miere odolné voči budúcim zmenám, a prispôsobivosti, ako aj neutrality siete,

- účinnosti a efektívnosti;

— účinnosti a efektívnosti,

 

— poskytovania služieb viacerými prostriedkami, konkrétne zachovania možnosti prístupu k službám tradičnými prostriedkami súbežne s prostriedkami elektronickými, a dostupnosti technickej podpory pri používaní elektronických prostriedkov;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca) byť flexibilné s cieľom prispôsobiť sa novým výzvam a príležitostiam; a

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akcie v podobe projektov v prípade potreby zahŕňajú nasledujúce fázy:

Akcie v podobe projektov zahŕňajú nasledujúce fázy:

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

– monitorovanie a kontrola.

— monitorovanie, kontrola a hodnotenie ex-post.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné fázy projektu sa vymedzia, keď sa akcia zapracuje do priebežného pracovného programu.

Príslušné fázy projektu sa môžu vymedziť, keď sa akcia zapracuje do priebežného pracovného programu. Musí existovať možnosť kedykoľvek projekt ukončiť, ak už nie je potrebný alebo už nie je považovaný za efektívny.

Odôvodnenie

Mala by existovať pružnosť, ktorou sa zaručí, že toto rozhodnutie neobmedzí rozvoj riešenia.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh rozhodnutia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

Článok 6

Vykonávacie pravidlá

Kritériá oprávnenosti a výberové kritériá

1. Pri vykonávaní programu ISA2 sa riadne zohľadní európska stratégia interoperability, európsky rámec interoperability a ich budúce aktualizácie.

1. Na žiadosti o financovanie z programu ISA 2 sa uplatňujú tieto kritériá oprávnenosti:

 

(a) S cieľom zabezpečiť interoperabilitu medzi informačnými systémami Únie a členských štátov musia žiadatelia vymedziť riešenia interoperability s ohľadom na existujúce a nové európske normy alebo verejne dostupné či otvorené špecifikácie na výmenu informácií a integráciu služieb.

 

(b) S cieľom zabrániť zdvojeniu a urýchliť zavedenie riešení interoperability sa musia zohľadniť výsledky dosiahnuté v rámci iných príslušných iniciatív Únie a členských štátov, pričom duplicitné riešenia nesmú byť oprávnené na financovanie.

2. Podporuje sa zapojenie čo najväčšieho počtu členských štátov do projektu. Musí byť možné, aby sa členské štáty zapojili do projektu v ktorejkoľvek fáze, k čomu sa vyzývajú.

2. Program ISA 2 podlieha týmto výberovým kritériám:

 

(a) Podporuje sa zapojenie čo najväčšieho počtu členských štátov do projektu. Musí byť možné, aby sa členské štáty zapojili do projektu v ktorejkoľvek fáze, v čom ich treba podporovať. Podporovať sa musí aj zapájanie podnikov a iných organizácií.

 

(b) Pri všetkých akciách a riešeniach interoperability financovaných v rámci programu ISA 2 sa podporuje opätovné používanie dostupných riešení interoperability.

3. S cieľom zabezpečiť interoperabilitu medzi vnútroštátnymi informačnými systémami a systémami Únie sa riešenia interoperability stanovia s ohľadom na existujúce a nové európske normy alebo verejne dostupné či otvorené špecifikácie na výmenu informácií a integráciu služieb.

 

4. Pri zavádzaní alebo zlepšovaní riešení interoperability sa v prípade potreby využívajú spoločné skúsenosti a výmena a presadzovanie osvedčených postupov alebo sa z nich vychádza. Podporuje sa výmena skúseností a osvedčených postupov medzi zainteresovanými stranami a príslušné verejné konzultácie.

 

5. S cieľom zabrániť zdvojeniu a urýchliť zavedenie riešení interoperability sa v prípade potreby zohľadnia výsledky dosiahnuté v rámci iných príslušných iniciatív Únie a členských štátov.

 

6. Vykonávanie riešení interoperability v rámci programu ISA2 sa v prípade potreby riadi prostredníctvom EIRA.

 

7. Riešenia interoperability a ich aktualizácie sa začlenia do EIC a v prípade potreby sa sprístupnia európskym orgánom verejnej správy na opätovné použitie.

 

8. Komisia pravidelne monitoruje vykonávanie a opätovné používanie riešení interoperability v celej Únii v rámci priebežného pracovného programu stanoveného podľa článku 7.

 

9. S cieľom maximalizovať synergie a zabezpečiť doplňujúci a kombinovaný účinok sa akcie v prípade potreby koordinujú s ostatnými príslušnými iniciatívami Únie.

 

10. Pri všetkých akciách a riešeniach interoperability financovaných v rámci programu ISA2 sa v prípade potreby podporuje opätovné používanie dostupných riešení interoperability.

 

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh rozhodnutia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Vykonávacie pravidlá

 

1. Náležite sa zohľadňuje európska stratégia interoperability, európsky rámec interoperability a ich budúce formy.

 

2. Pri zavádzaní alebo zlepšovaní riešení interoperability sa v prípade potreby využívajú spoločné skúsenosti a výmena a presadzovanie osvedčených postupov alebo sa z nich vychádza. Toto zahŕňa aj náležité zváženie dosahu riešení interoperability na ochranu súkromia a údajov. Pomocou vhodných prostriedkov, napríklad prostredníctvom virtuálnej databázy, sa podporuje a uľahčuje výmena skúseností a osvedčených postupov medzi všetkými zainteresovanými stranami a príslušné verejné konzultácie. Osobitný dôraz sa kladie na zapojenie členských štátov v záujme zabezpečenia spolupráce národných expertov v oblasti interoperability.

 

3. Zavádzanie riešení interoperability v rámci programu ISA 2 usmerňuje vo vhodných prípadoch EIRA.

 

4. Riešenia interoperability a ich aktualizácie sa začlenia do EIC a sprístupnia sa európskym orgánom verejnej správy na opätovné použitie.

 

5. Komisia prinajmenšom raz ročne monitoruje vykonávanie a opätovné používanie riešení interoperability v celej Únii v rámci priebežného pracovného programu stanoveného podľa článku 7 a informuje Európsky parlament o výsledkoch takéhoto monitorovania.

 

6. Vykonávanie programu ISA 2 prispieva aj k vykonávaniu digitálnej agendy Komisie.

 

7. S cieľom maximalizovať synergie a zabezpečiť doplňujúci a kombinovaný účinok sa akcie v prípade potreby koordinujú s ostatnými príslušnými iniciatívami Únie.

 

8. Komisia združí príslušné zainteresované strany na účely výmeny názorov medzi nimi navzájom a s Komisiou o otázkach, na ktoré sa zameriava program. Na tento účel Komisia organizuje konferencie, semináre a iné stretnutia, využíva elektronické interaktívne platformy a môže použiť akékoľvek ďalšie prostriedky interakcie, ktoré považuje za vhodné.

 

9. Akciám a riešeniam interoperability, ktoré vyžadujú spracovanie osobných údajov, v prípadoch, ak je to primerané a možné, predchádza posúdenie vplyvu na ochranu údajov.

 

10. V riadne odôvodnených prípadoch sa na riadení riešení interoperability môžu spolupodieľať neziskové organizácie, a to pod dohľadom Komisie, a akcie financované z programu ISA 2 možno priamo prepojiť s akciami, ktoré rozširujú svoj rozsah v prospech občanov a podnikov, pričom možno prípadne využiť iné zdroje financovania v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh rozhodnutia

Článok 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6b

 

Delegované akty

 

V prípadoch, keď je potrebné doplniť kritéria oprávnenosti a výberové kritériá alebo vykonávacie pravidlá stanovené v článkoch 6 a 6a, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty s cieľom zmeniť, objasniť alebo doplniť tieto kritériá a pravidlá.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na začiatku programu ISA2 Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví priebežný pracovný program, a tento program aspoň raz ročne zmení, a to na účely vykonávania akcií počas celého obdobia uplatňovania tohto rozhodnutia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10 ods. 2.

Na začiatku programu ISA 2 Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví priebežný pracovný program, a ak je to absolútne nevyhnutné, tento program aspoň raz ročne zmení, a to na účely vykonávania akcií počas celého obdobia uplatňovania tohto rozhodnutia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10 ods. 2.

V priebežnom pracovnom programe sa vymedzia, usporiadajú podľa dôležitosti, zdokumentujú, vyberú, navrhnú, vykonajú a zhodnotia akcie uvedené v článku 5, ako aj podporia ich výsledky.

V priebežnom pracovnom programe sa vymedzia, usporiadajú podľa dôležitosti, zdokumentujú, vyberú, navrhnú, vykonajú a zhodnotia akcie uvedené v článku 5, spolu so sprievodnými opatreniami uvedenými v článku 5 ods. 3, čím sa zaručí čo najširšia a najinkluzívnejšia účasť, v súlade s kritériami oprávnenosti a výberovými kritériami stanovenými v článku 6, ako aj podporia ich výsledky a oznámia sa Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Začlenenie akcií do priebežného pracovného programu je podmienené splnením súboru pravidiel a vstupných kritérií pred začlenením do priebežného pracovného programu. Uvedené pravidlá, kritériá a ich akékoľvek zmeny sú neoddeliteľnou súčasťou priebežného pracovného programu.

2. Začlenenie akcií do priebežného pracovného programu je podmienené splnením súboru administratívnych postupov na vytýčenie uplatniteľných cieľov. Uvedené administratívne postupy a ich akékoľvek zmeny sú neoddeliteľnou súčasťou priebežného pracovného programu.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh rozhodnutia

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6b sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 1. januára 2016.

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 6b môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 6b nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh                  79

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia každoročne informuje výbor ISA2 o vykonávaní programu ISA.

2. Komisia každoročne informuje výbor ISA 2, príslušný výbor alebo príslušné výbory Európskeho parlamentu, Radu a Výbor regiónov o vykonávaní programu ISA 2, o opätovnom použití riešení interoperability v celej Únii a o vývoji ukazovateľov jeho výkonnosti.

 

Príslušný výbor alebo výbory Európskeho parlamentu môžu vyzvať Komisiu, aby predložila správu o vykonávaní programu ISA 2 a aby odpovedala na otázky ich členov.

 

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Program podlieha priebežnému hodnoteniu a záverečnému hodnoteniu, ktorých výsledky sa oznámia Európskemu parlamentu do 31. decembra 2018 a Rade do 31. decembra 2021. V tejto súvislosti môže príslušný výbor Európskeho parlamentu vyzvať Komisiu, aby predstavila výsledky hodnotenia a odpovedala na otázky jeho členov.

3. Program ISA 2 podlieha priebežnému hodnoteniu a záverečnému hodnoteniu, ku ktorým sa pripojí dôkladné posúdenie vplyvu a ktorých výsledky sa oznámia Európskemu parlamentu do 31. decembra 2018 a Rade do 31. decembra 2021. V tejto súvislosti môže príslušný výbor alebo príslušné výbory Európskeho parlamentu vyzvať Komisiu, aby predložila výsledky hodnotenia a odpovedala na otázky ich členov.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Súčasťou priebežného a záverečného hodnotenia programu ISA 2 je analýza toho, či sú všetky príslušné akcie a riešenia interoperability, ktoré vyžadujú spracovanie osobných údajov, v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Pri hodnoteniach sa preskúmajú záležitosti ako je význam, efektívnosť, účinnosť, užitočnosť, udržateľnosť a súdržnosť akcií programu. Pri záverečnom hodnotení sa okrem toho preskúma rozsah, v akom program dosiahol svoj cieľ.

4. Pri hodnoteniach sa preskúmajú záležitosti ako je význam, efektívnosť, účinnosť, užitočnosť vrátane spokojnosti občanov a podnikov, udržateľnosť a súdržnosť akcií programu ISA 2. Ďalej sa preskúma jeho súdržnosť, súčinnosť a doplnkovosť s ostatnými programami Únie, najmä Nástrojom na prepájanie Európy (NPE). Pri záverečnom hodnotení sa okrem toho preskúma rozsah, v akom program dosiahol svoj cieľ. Osobitná pozornosť sa venuje potrebám užívateľov tohto programu.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Posúdi sa aj výkonnosť vzhľadom na cieľ programu stanovený v článku 1 a akcie priebežného pracovného programu. Cieľ sa meria najmä podľa počtu kľúčových faktorov umožňujúcich interoperabilitu a počtu podporných nástrojov pre orgány verejnej správy, ktoré boli poskytnuté európskej verejnej správe a ktoré sa v jej rámci využívajú. Ukazovatele merania výsledku a vplyvu programu sa vymedzia v rámci priebežného pracovného programu.

5. Posúdi sa aj výkonnosť programu ISA 2 vzhľadom na cieľ stanovený v článku 1 ods. 2 a kritériá oprávnenosti a výberové kritériá stanovené v článku 6. Dosiahnutie cieľa sa meria najmä podľa počtu kľúčových faktorov umožňujúcich interoperabilitu a počtu podporných nástrojov pre orgány verejnej správy, ktoré boli poskytnuté európskej verejnej správe a ktoré sa v jej rámci využívajú.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Komisia vypracuje ukazovatele na meranie výsledku a účinku programu ISA 2.

 

Tieto ukazovatele zohľadnia kritériá oprávnenosti a výberové kritériá uvedené v článku 6.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Pri hodnoteniach sa preskúmajú aj prínosy akcií pre Úniu z hľadiska pokroku spoločných politík, určia sa oblasti pre potenciálne zlepšenie a overia sa synergie s ostatnými iniciatívami Únie v oblasti cezhraničnej alebo medziodvetvovej interoperability a modernizácie európskej verejnej správy.

6. Pri hodnoteniach sa preskúmajú aj prínosy akcií pre Úniu z hľadiska pokroku spoločných politík, určia sa oblasti pre potenciálne zlepšenie a overia sa synergie s ostatnými iniciatívami Únie v oblasti cezhraničnej alebo medziodvetvovej interoperability a modernizácie, zjednodušenia a účinnosti európskej verejnej správy.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 6 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia tiež vyhodnotí význam cieľov a opatrení programu ISA 2 pre miestne a regionálne orgány z hľadiska zlepšovania interoperability orgánov verejnej správy a účinnosti poskytovania verejných služieb.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 8 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. Hodnotenie programu ISA2 obsahuje v prípade potreby informácie týkajúce sa:

8. Hodnotenie programu ISA 2 obsahuje informácie týkajúce sa:

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 8 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) kvantifikovateľných prínosov, ktoré riešenia interoperability priniesli prostredníctvom prepojenia IKT s potrebami používateľov;

(a) kvantifikovateľných a kvalifikovateľných prínosov a úspor nákladov, ktoré riešenia interoperability priniesli prostredníctvom prepojenia IKT s potrebami používateľov a konečných používateľov, najmä občanov a malých a stredných podnikov;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) kvantifikovateľného kladného vplyvu riešení interoperability založených na IKT.

(b) kvantifikovateľného a kvalifikovateľného vplyvu riešení interoperability založených na IKT najmä na orgány verejnej správy, občanov a MSP.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh rozhodnutia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné politiky Únie, riešenia interoperability zavedené alebo realizované v rámci programu ISA2 sa môžu použiť iniciatívami mimo Únie na nekomerčné účely, pokiaľ vo všeobecnom rozpočte Európskej únie nevzniknú mimoriadne náklady a ak nie je ohrozený základný cieľ riešenia interoperability na úrovni Únie.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné politiky Únie, a v súlade s kritériami oprávnenosti a výberovými kritériami stanovenými v článku 6 riešenia interoperability zavedené alebo realizované v rámci programu ISA 2 sa môžu použiť iniciatívami mimo Únie na nekomerčné účely, pokiaľ vo všeobecnom rozpočte Európskej únie nevzniknú mimoriadne náklady a ak nie je ohrozený základný cieľ riešenia interoperability na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh rozhodnutia

Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Ochrana údajov

 

Akékoľvek riešenie vypracované, zriadené a prevádzkované v rámci programu ISA 2 vrátane akejkoľvek formy spolupráce s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, ktoré si vyžaduje spracovanie osobných údajov, musí byť striktne v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa ochrany jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca víta návrh Komisie, ktorým sa zriaďuje program pre riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA 2).

Európska komisia už od roku 1995, kedy bol uvedený do činnosti program výmeny údajov medzi orgánmi verejnej správy (program IDA), podporuje spolu s členskými štátmi riešenia, ktoré umožňujú výmenu údajov v rámci ich orgánov verejnej správy a medzi orgánmi verejnej správy a inštitúciami EÚ.

Toto rozhodnutie je pokračovaním doterajšieho postupu, najmä doposiaľ platného programu ISA (Riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy), ale súčasne otvára nový cyklus, v ktorom nemožno opomenúť dosiahnutý technický pokrok, nové potreby orgánov verejnej správy a občianskej spoločnosti a nové príležitosti, ktoré ponúka cloud computing.

Skutočnosť, že sa program ISA 2 zameriava na podniky a občanov, signalizuje významný posun a vyplýva z neho potreba, aby Komisia pri vytyčovaní kritérií, ktoré bude pri jeho vykonávaní a hodnotení uplatňovať, nevychádzala výlučne z hľadiska ponuky, ale predovšetkým z dopytu, čiže zo schopnosti modernizácie verejného sektora, aby mohol na potreby občianskej spoločnosti reagovať účinnejšie a efektívnejšie.

Interoperabilita postupne zlepšuje potenciálnu kvalitu verejných služieb a vytvára prostredie, ktoré umožňuje vyššiu konkurencieschopnosť podnikov a väčšiu spokojnosť občanov. Je preto silným spojencom európskej stratégie pre rast a zamestnanosť.

Program ISA 2 je prepojený s inými iniciatívami, ktoré prispievajú k modernizácii orgánov verejnej správy v Európe, a zvyšuje ich potenciál priniesť pozitívne výsledky, či už v rámci celkovej konkurencieschopnosti ekonomík, alebo v rámci kvality života občanov.

Prispieva teda k stavbe jednotného digitálneho trhu a k vykonávaniu ambicióznej a sociálne inkluzívnej európskej digitálnej agendy, ktorá bude na špičkovej svetovej úrovni.

Spravodajca sa nazdáva, že v záujme využitia potenciálu predmetného rozhodnutia je potrebné klásť silnejší dôraz na hospodársku a sociálnu zodpovednosť programu v súlade s nasledujúcimi kľúčovými oblasťami:

1.   Vývoj spoločnej sémantiky na prepojenie orgánov verejnej správy medzi sebou navzájom a s inými odvetviami, čo bude viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti európskej ekonomiky vo svete.

2.   Vytvorenie registra riešení a noriem, ktorý budú môcť orgány verejne správy priamo využívať alebo ich začleňovať do nových projektov.

3.   Vytvorenie jednotného kontaktného miesta pre osvedčené postupy (platforma Joinup)

4.   Ochrana súkromia a bezpečnosti z hľadiska orgánov verejnej správy, podnikov a občanov.

5.   Zjednodušenie postupov a možné rozšírenie pôsobnosti programu.

6.   Podnet pre spoločné hľadanie riešení v spolupráci, ktorá bude zahŕňať orgány verejnej správy vo dvoch alebo viacerých členských štátoch.

7.        Meranie úspešnosti programu podľa jeho vplyvov a podľa toho, ako bude uspokojovať potreby občanov a podnikov.

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (11.6.2015)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2) Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora
(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Liisa Jaakonsaari

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zámerom návrhu Komisie je vytvorenie programu na riešenie otázok interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (program ISA). Spravodajkyňa víta návrh, ako a jeho zámer, a domnieva sa, že program ISA2 je potrebný na prekonávanie elektronických prekážok medzi členskými štátmi.

1. Právomoci

O právomoci týkajúce sa tohto spisu sa v rámci Parlamentu delia tri výbory, pričom ITRE je hlavný výbor a IMCO a LIBE sú pridružené podľa článku 54 rokovacieho poriadku. LIBE má výhradnú právomoc pre všetky otázky súvisiace s ochranou údajov, kým právomoci ITRE a IMCO sa v návrhy preplietajú a nedajú sa jasne rozdeliť. Výbory sa teda dohodli, že každý výbor sa bude v čo najväčšej miere zameriavať na otázky, ktoré súvisia s jeho hlavnými právomocami

Spravodajkyňa sa preto nedotkla otázok týkajúcich sa ochrany údajov, hoci ich považuje za mimoriadne dôležité, ale nechala ich na zváženie výboru LIBE. Namiesto toho sa zamerala na hlavné právomoci výboru IMCO, ktorými sú vnútorný trh a spotrebitelia.

2. Občania a podniky

V návrhu Komisia tvrdí, že z programu ISA2 majú mať osoh nielen orgány verejnej správy, ale aj podniky a občania. Podľa názoru spravodajkyne sa to však v obsahu návrhu neodráža. Spravodajkyňa preto pridala nejaké vysvetlenia a spresnenia, aby sa lepšie odzrkadľoval zámer vytýčený Komisiou:

(1) súbor ustanovení, ktoré zaväzujú Komisiu, aby zohľadnila sociálne aspekty interoperability, ktoré by umožnili všetkým stranám využívať možnosti, ktoré ponúkajú nové technológie;

(2) súbor ustanovení, ktoré zaväzujú Komisiu, aby zohľadnila špecifickú situáciu mikropodnikov, malých a stredných podnikov a aby zjednodušila riešenia, ktoré vyhovujú potrebám malých a stredných podnikov;

(3) vymedzenie pojmu „používatelia“: návrh Komisie nezahrnuje vymedzenie pojmu „používatelia“ v článku 2, hoci termín sa používa vo viacerých, niekedy odlišných kontextoch. Priamymi „používateľmi“ uvádzanými v návrhu sú európske orgány verejnej správy, pričom nepriamymi (konečnými) používateľmi programu ISA2 sú občania a podniky. Termín „zameranie na používateľa“ sa vzťahuje práve na občanov a podniky. Podľa názoru spravodajkyne divergentné používanie terminológie spôsobilo určitý zmätok a potrebovalo vysvetlenie.

3. Ďalšie otázky

V stanovisku spravodajkyne sa hovorí, že chýbajú informácie týkajúce sa výhod a potreby vypracovania programu ISA2. Do článku 3 preto zaradila ustanovenie, ktorým zaväzuje Komisiu vypracovať komunikačnú stratégiu zameranú na zlepšovanie informovanosti a zvyšovanie povedomia v súvislosti s programom ISA a jeho výhodami.

Spravodajkyňa ešte vypracovala dodatok k všeobecným zásadám stanoveným v článku 4, ktorým zdôraznila potrebu nájdenia riešenia, ktoré obstojí aj v budúcnosti. Ďalej sa domnieva, že by sa podľa potreby mala poskytovať technická pomoc občanom a podnikom, keď budú využívať riešenia v oblasti interoperability. Navyše by sa mali dať aj ďalej využívať tradičné prostriedky na prístup k službám, nielen internetové poskytovanie.

Spravodajkyňa víta návrh Komisie na monitorovanie realizácie programu ISA2, ako aj ustanovenia týkajúce sa jeho vyhodnocovania, ako sa uvádza v článku 11. Spravodajkyňa sa však domnieva, že Európsky parlament ako spoluzákonodarca by sa mal podieľať aj na procese realizácie a vyhodnocovania.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Interoperabilita na úrovni Únie uľahčuje úspešné vykonávanie politík. Interoperabilita je základom pre účinné a efektívne vykonávanie najmä týchto politík:

(4) Interoperabilita na úrovni Únie môže uľahčiť úspešné vykonávanie politík s príslušným cezhraničným rozmerom. Interoperabilita je základom pre účinné a efektívne vykonávanie najmä týchto politík:

Odôvodnenie

Interoperabilita by sa nemala považovať za cieľ ako taký, ale za prostriedok na dosiahnutie väčšej účinnosti v prípade jasnej potreby a jasnej požiadavky zo strany príslušných používateľov. Dôležitá je najmä skutočnosť, aby sa nevytvárala interoperabilita systémov, ktoré sú neaktuálne, nadbytočné alebo vyžadujú modernizáciu. Interoperabilita by mala mať sekundárne postavenie pri digitalizácii a modernizácii riadenia a verejnej správy členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Interoperabilita sa osvedčila ako hlavný faktor úspechu v oblasti colníctva, zdanenia a spotrebných daní a pri prevádzkovaní transeurópskych systémov IKT zahŕňajúcich všetky členské štáty podporujúce interoperabilné služby pre podniky financované z programov Fiscalis 2013 a Colníctvo 2013, ktoré realizovala a prevádzkovala Komisia a vnútroštátne orgány verejnej správy. Aktíva vytvorené v rámci programov Fiscalis 2013 a Colníctvo 2013 sú k dispozícii na spoločné využívanie a opätovné použitie v iných oblastiach politiky.

(9) Interoperabilita sa osvedčila ako hlavný faktor úspechu v oblasti colníctva, zdanenia a spotrebných daní a pri prevádzkovaní transeurópskych systémov IKT zahŕňajúcich všetky členské štáty podporujúce interoperabilné služby pre podniky financované z programov Fiscalis 2013 a Colníctvo 2013, ktoré realizovala a prevádzkovala Komisia a vnútroštátne orgány verejnej správy. Aktíva vytvorené v rámci programov Fiscalis 2013 a Colníctvo 2013 sú k dispozícii na spoločné využívanie a opätovné použitie v iných oblastiach politiky. Okrem toho sa členské štáty v záveroch Rady o Fóre riadenia colnej únie EÚ zaviazali vypracovať stratégiu spoločne spravovaných a prevádzkovaných IT systémov vo všetkých oblastiach súvisiacich s colnými záležitosťami.

 

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Pokiaľ ide o oblasť normalizácie IKT, v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 sa uvádza interoperabilita ako základný výsledok normalizácie.

(14) Pokiaľ ide o oblasť normalizácie IKT, v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 sa uvádza interoperabilita ako základný výsledok normalizácie. Pri vypracúvaní noriem v rámci programu ISA2 zriadeného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 922/2009/ES17a by sa osobitná pozornosť mala venovať ustanoveniam súvisiacim s angažovanosťou zainteresovaných sociálnych a spoločenských subjektov uvedených v tomto nariadení.

 

___________________

 

17a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 922/2009/ES zo 16. septembra 2009 o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA). Ú. v. EÚ L 260, 03.10.2009, s. 20.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Pokiaľ ide o oblasť verejného obstarávania, v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ19, 2014/24/EÚ20 a 2014/23/EÚ21 z 28. marca 2014 sa vyžaduje, aby členské štáty zaviedli elektronické obstarávanie. V smerniciach sa uvádza, že nástroje a zariadenia, ktoré sa majú používať na komunikáciu elektronickými prostriedkami, ako aj ich technické vlastnosti, musia byť kompatibilné s výrobkami informačných a komunikačných technológií, ktoré sa všeobecne používajú. Okrem toho sa smernica 2014/55/EÚ22 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní prijatá Parlamentom 11. marca 2014 týka vypracovania európskej normy pre elektronickú fakturáciu vo verejnom obstarávaní na zabezpečenie interoperability medzi systémami elektronickej fakturácie v rámci EÚ.

(16) Pokiaľ ide o oblasť verejného obstarávania, v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ19, 2014/24/EÚ20 a 2014/23/EÚ21 z 28. marca 2014 sa vyžaduje, aby členské štáty zaviedli elektronické obstarávanie s cieľom zabezpečiť väčšiu efektívnosť a transparentnosť postupov obstarávania. V smerniciach sa uvádza, že nástroje a zariadenia, ktoré sa majú používať na komunikáciu elektronickými prostriedkami, ako aj ich technické vlastnosti, musia byť kompatibilné s výrobkami informačných a komunikačných technológií, ktoré sa všeobecne používajú. Predstavuje to obrovské rozpočtové úspory a vytvorenie rovnakých podmienok, a to najmä pre malé a stredné podniky (MSP) a podnikateľov. Okrem toho sa smernica 2014/55/EÚ22 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní prijatá Parlamentom 11. marca 2014 týka vypracovania európskej normy pre elektronickú fakturáciu vo verejnom obstarávaní na zabezpečenie interoperability medzi systémami elektronickej fakturácie v rámci EÚ.

__________________

__________________

19 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES, Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.

19 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES, Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65 – 242.

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65 – 242.

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií, Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1 – 64.

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií, Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1 – 64.

22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní . Ú. v. EÚ L 133, 6.5.2014, s. 1.

22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní . Ú. v. EÚ L 133, 6.5.2014, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a) Politické oblasti uvedené v odôvodneniach 4 až 16 poukazujú na dôležitosť politiky súvisiacej s interoperabilitou a jej prípadné využívanie by sa malo čo najefektívnejšie a najpohotovejšie koordinovať na úrovni Únie. S cieľom odstrániť fragmentáciu v oblasti interoperability v Únii by sa malo podporovať spoločné ponímanie interoperability v Únii a presadzovať ucelený prístup k riešeniam interoperability.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Rada na politickej úrovni opakovane vyzvala na ďalšie zvýšenie interoperability v Európe a na pokračovanie úsilia o modernizáciu európskej verejnej správy. Konkrétne v dňoch 24. a 25. októbra 2013 prijala Európska rada závery, v ktorých pripomína, že modernizácia verejnej správy by mala pokračovať a zahŕňať rýchle zavedenie služieb, ako sú elektronická verejná správa, elektronické zdravotníctvo, elektronická fakturácia a elektronické verejné obstarávanie, ktoré sa zakladajú na interoperabilite.

(18) Rada na politickej úrovni opakovane vyzvala na ďalšie zvýšenie interoperability v Európe a na pokračovanie úsilia o modernizáciu európskej verejnej správy. Konkrétne v dňoch 24. a 25. októbra 2013 prijala Európska rada závery, v ktorých pripomína, že modernizácia verejnej správy by mala pokračovať a zahŕňať rýchle zavedenie služieb, ako sú elektronická verejná správa, elektronické zdravotníctvo, elektronická fakturácia a elektronické verejné obstarávanie, ktoré sa zakladajú na interoperabilite. V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby členské štáty prijali záväzok na zabezpečenie rýchleho rozvoja interoperabilnej elektronickej spoločnosti v Únii a aby sa orgány verejnej správy zapojili do podpory používania on-line postupov. Okrem toho je pre zriadenie efektívnejšej, jednoduchšej a užívateľsky prístupnejšej elektronickej správy nevyhnutné vykonať primerané zmeny v európskej verejnej správe, a to s podporou a vyššou mierou záväzku členských štátov. Účinné verejné on-line služby sú nevyhnutné pre posilnenie dôvery podnikov a občanov v digitálne služby.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Perspektíva interoperability v rámci samostatných odvetví je spojená s rizikom, že prijatie rozdielnych alebo nekompatibilných riešení na vnútroštátnej alebo odvetvovej úrovni vytvorí nové elektronické prekážky, ktoré budú brániť riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a súvisiacich slobôd pohybu a oslabovať otvorenosť a konkurencieschopnosť trhov a poskytovanie služieb všeobecného záujmu občanom a podnikom. Členské štáty a Únia by mali v záujme zmiernenia tohto rizika znásobiť spoločné úsilie s cieľom predísť fragmentácii trhu, zaistiť cezhraničnú alebo medziodvetvovú interoperabilitu pri vykonávaní právnych predpisov a zároveň znížiť administratívne zaťaženie a náklady a podporiť spoločne odsúhlasené riešenia IKT spolu so zaistením vhodnej správy.

(19) Perspektíva interoperability v rámci samostatných odvetví je spojená s rizikom, že prijatie rozdielnych alebo nekompatibilných riešení na vnútroštátnej alebo odvetvovej úrovni vytvorí nové elektronické prekážky, ktoré budú brániť riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a súvisiacich slobôd pohybu a oslabovať otvorenosť a konkurencieschopnosť trhov, najmä v oblasti verejného obstarávania, a poskytovanie služieb všeobecného záujmu občanom a podnikom. Je však dôležité uvedomiť si, že k prijímaniu riešení týkajúcich sa interoperability treba pristupovať cielene z dôvodu rôznych výziev vyplývajúcich z rôznych politických cieľov.

Odôvodnenie

Interoperabilita by sa nemala považovať za cieľ ako taký, ale za prostriedok na dosiahnutie väčšej účinnosti v prípade jasnej potreby a jasnej požiadavky zo strany príslušných používateľov. Dôležitá je najmä skutočnosť, aby sa nevytvárala interoperabilita systémov, ktoré sú neaktuálne, nadbytočné alebo vyžadujú modernizáciu. Interoperabilita by mala mať sekundárne postavenie pri digitalizácii a modernizácii riadenia a verejnej správy členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 22 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a) Na účely tejto smernice by sa pod používateľmi riešení v oblasti interoperability mali chápať európske orgány verejnej správy na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Občania a podniky sú konečnými (nepriamymi) používateľmi riešení v oblasti interoperability v dôsledku toho, že využívajú elektronické verejné služby, ktoré poskytujú orgány verejnej správy. Zameranie na používateľov sa vzťahuje na konečných používateľov riešení v oblasti interoperability.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 22 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22b) Existuje tu riziko „zablokovania“ starých technológií. Interoperabilita by nemala byť cieľom ako takým, ale mala by byť prostriedkom na zvýšenie existujúceho úsilia o modernizáciu riadenia a verejnej správy. Program ISA2 by mal ponechať priestor pre prispôsobenie sa budúcemu technologickému vývoju a mal by byť otvorený a pružný, aby dokázal reagovať na potreby nových podnikateľských modelov a začínajúcich podnikov, ktoré vytvoria pracovné miesta pre mladých ľudí.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 23

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Riešenia zavedené alebo prevádzkované v rámci predmetného programu ISA2 by sa podľa možností mali stať súčasťou konzistentného prostredia služieb uľahčujúcich vzájomnú interakciu medzi európskymi orgánmi verejnej správy, podnikmi a občanmi a zaisťujúcich, uľahčujúcich a umožňujúcich cezhraničnú a medziodvetvovú interoperabilitu.

(23) Riešenia zavedené alebo prevádzkované v rámci predmetného programu ISA2 by sa podľa možností mali stať súčasťou konzistentného prostredia služieb uľahčujúcich vzájomnú interakciu medzi európskymi orgánmi verejnej správy, podnikmi a občanmi a zaisťujúcich, uľahčujúcich a umožňujúcich cezhraničnú a medziodvetvovú interoperabilitu. Tieto riešenia by mali poskytovať jasnú pridanú hodnotu v zmysle uľahčenia alebo umožnenia cezhraničnej alebo medziodvetvovej interoperability. Členské štáty spolu s Komisiou by mali zaviesť cielené programy, v rámci ktorých sa zabezpečí, že sa politiky s cezhraničným alebo medziodvetvovým rozmerom budú v prípade potreby vykonávať primeraným spôsobom prostredníctvom rozvoja interoperabilných systémov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a) Vzhľadom na skutočnosť, že program ISA2 musí predstavovať skutočnú pridanú hodnotu na úrovni Únie, kľúčovým pilierom pri vykonávaní programu ISA2 by malo byť uplatňovanie zásady „len raz“ pre zaznamenávanie príslušných údajov a zásad „štandardného používania elektronických postupov“ a „otvoreného prístupu k údajom“ ako súčasť komplexnej stratégie pre budovanie digitálneho prostredia pre poskytovanie verejných služieb v Únii.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Občania a podniky by mali mať takisto možnosť využívať spoločné, opätovne použiteľné a interoperabilné služby „front office“ vyplývajúce z lepšej integrácie procesov a výmeny údajov prostredníctvom administratívneho zázemia európskych orgánov verejnej správy.

(24) Občania a podniky by mali mať takisto možnosť využívať spoločné, opätovne použiteľné a interoperabilné služby „front office“ vyplývajúce z lepšej integrácie procesov a výmeny údajov prostredníctvom administratívneho zázemia európskych orgánov verejnej správy. V záujme zníženia administratívnej záťaže občanov a podnikov by sa mala presadzovať zásada „len raz“ uplatňovaná v súvislosti s poskytovaním údajov orgánom verejnej správy. Okrem toho by sa pre zabezpečenie dôvery občanov v elektronické služby mali presadzovať riešenia poskytujúce bezpečnú komunikáciu, a to najmä prostredníctvom elektronickej autentifikácie a kódovania.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a) S cieľom umožniť všetkým občanom a podnikom, aby v plnej miere využívali tento program, je potrebné zdôrazniť, že posilnenie elektronických zručností má pre Úniu prioritné postavenie a gramotnosť a zručnosti v oblasti IKT by mali byť podporované na každom stupni tradičného vzdelávacieho systému a odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Program ISA2 by sa mal stať nástrojom modernizácie verejného sektora v Únii.

(25) Program ISA2 je jeden z mnohých nástrojov modernizácie verejného sektora v Únii. Modernizácia európskych orgánov verejnej správy a zvýšenie ich interoperability je predpokladom pre vytvorenie jednotného digitálneho trhu, ktorý povedie k modernizácii tradičných priemyselných odvetví, ktorého odhadovaný prínos je 500 miliárd EUR v dodatočnom ročnom raste a ktorý výrazným spôsobom podnieti tvorbu pracovných miest v Únii. Členské štáty by mali pokračovať v modernizácii svojich orgánov verejnej správy zlepšovaním podnikateľských postupov a infraštruktúry IKT. Toto rozhodnutie by malo byť v súlade so záväzkom Komisie, v rámci ktorého sa európskym občanom umožní v plnej miere využívať interoperabilné elektronické služby, a to od elektronickej verejnej správy až po elektronické zdravotníctvo, pričom pozornosť sa bude venovať odstraňovaniu prekážok, ako je chýbajúce pripojenie k elektronickým službám, s cieľom „zdigitalizovať“ slobody spojené s jednotným trhom Únie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Interoperabilita priamo súvisí s normami a spoločnými špecifikáciami a závisí od ich používania. Program ISA2 by mal podporovať a v prípade potreby presadzovať čiastočnú alebo úplnú normalizáciu existujúcich riešení interoperability. To by sa malo dosiahnuť v spolupráci s ďalšími normalizačnými činnosťami na úrovni Únie, európskymi normalizačnými organizáciami a ostatnými medzinárodnými normalizačnými organizáciami.

(26) Nedostatok interoperability často ohrozuje vykonávanie koncových digitálnych služieb a rozvoj jednotných kontaktných miest pre podniky a občanov. Interoperabilita priamo súvisí s otvorenými normami a spoločnými špecifikáciami a závisí od ich používania. Program ISA2 by mal podporovať a v prípade potreby presadzovať čiastočnú alebo úplnú normalizáciu existujúcich riešení interoperability. To by sa malo dosiahnuť v spolupráci s ďalšími normalizačnými činnosťami na úrovni Únie, európskymi normalizačnými organizáciami a ostatnými medzinárodnými normalizačnými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Do nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je zahrnutý tematický cieľ „posilnenia inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy“. V tejto súvislosti by mal program ISA2 nadviazať na programy a iniciatívy prispievajúce k modernizácii orgánov verejnej správy, napríklad DAE, a súvisiace siete, napríklad Európsku sieť verejnej správy (EUPAN), a snažiť sa o dosiahnutie synergií.

(28) Do nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je zahrnutý tematický cieľ „posilnenia inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy“. V tejto súvislosti by mal program ISA2 nadviazať na programy a iniciatívy prispievajúce k modernizácii orgánov verejnej správy, napríklad DAE, a súvisiace siete, napríklad Európsku sieť verejnej správy (EUPAN), a snažiť sa o dosiahnutie synergií. Tieto programy a iniciatívy by mali tiež zabezpečiť, aby zamestnanci európskej verejnej správy absolvovali nevyhnutné školenie o realizácii riešení interoperability a aby členské štáty mali dostatok nevyhnutných finančných a ľudských zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) Interoperabilita európskych orgánov verejnej správy sa týka všetkých úrovní verejnej správy: európskej, miestnej, regionálnej a vnútroštátnej. Je preto dôležité, aby riešenia zohľadnili príslušné potreby orgánov verejnej správy, prípadne potreby občanov a podnikov.

(29) Interoperabilita európskych orgánov verejnej správy sa týka všetkých úrovní verejnej správy: európskej, miestnej, regionálnej a vnútroštátnej. Je preto dôležité, aby sa v rámci riešení zohľadnili príslušné potreby orgánov verejnej správy vrátane potrieb občanov, podnikov a iných zainteresovaných strán, predovšetkým malých a stredných podnikov vzhľadom na ich cenný prínos pre hospodárstvo Únie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 29 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a) Interakcia so súkromným sektorom, ako aj s inými subjektmi a zainteresovanými stranami už preukázala svoju účinnosť a pridanú hodnotu. Mala by sa podporiť súčinnosť s týmito zainteresovanými stranami, aby sa mohli uprednostniť dostupné a trhovo udržateľné riešenia. V tejto súvislosti sa musí zachovať zaužívaná prax usporadúvania konferencií, seminárov a iných stretnutí vrátane stretnutí s predstaviteľmi konečných používateľov a mala by sa podporovať ďalšie využívanie elektronických platforiem, aby sa zabezpečila interakcia so zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30) Vnútroštátne orgány verejnej správy možno podporiť v ich úsilí prostredníctvom špecifických nástrojov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF). Úzka spolupráca v rámci programu ISA2 by mala maximalizovať prínos, ktorý sa očakáva od takýchto nástrojov, a to zabezpečením zosúladenia financovaných projektov s celoúnijnými rámcami interoperability a špecifikáciami, ako je napríklad EIF.

(30) Vnútroštátne, regionálne a miestne orgány verejnej správy možno podporiť v ich úsilí prostredníctvom špecifických nástrojov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Úzka spolupráca v rámci programu ISA2 by mala maximalizovať prínos, ktorý sa očakáva od takýchto nástrojov, a to zabezpečením zosúladenia financovaných projektov s celoúnijnými rámcami interoperability a špecifikáciami, ako je napríklad EIF.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 33

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33) Program ISA2 by mal prispieť k realizácii prípadných nadväzujúcich iniciatív v kontexte stratégie Európa 2020 a DAE. V záujme predchádzania zdvojeniu úsilia by sa mali zohľadniť ďalšie programy Únie v oblasti riešení IKT, služieb a infraštruktúry, predovšetkým program NPE stanovený v nariadení 1316/2013/EÚ a program Horizont 2020 stanovený v nariadení (EÚ) č. 1291/2013.

(33) Program ISA2 by mal prispieť k realizácii prípadných nadväzujúcich iniciatív v kontexte stratégie Európa 2020 a DAE. V záujme predchádzania zdvojeniu úsilia by sa mali zohľadniť ďalšie programy Únie v oblasti riešení IKT, služieb a infraštruktúry, predovšetkým program NPE stanovený v nariadení (EÚ) č. 1316/2013 a program Horizont 2020 stanovený v nariadení (EÚ) č. 1291/2013. Komisia by mala koordinovať tieto kroky počas realizácie programu ISA2 a pri plánovaní budúcich iniciatív, ktoré by mali vplyv na interoperabilitu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 33 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a) Komisia by pri hodnotení programu ISA2 mala venovať osobitnú pozornosť tomu, či vypracované a uplatňované riešenia majú kladný alebo záporný vplyv na modernizáciu verejného sektora a uspokojovanie potrieb občanov a MSP napríklad tým, že znižujú administratívnu záťaž a náklady pre občanov a MSP, vytvárajú pracovné príležitosti a celkovo spájajú na jednej strane orgány verejnej správy a občanov a na druhej strane podniky, najmä malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 33 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33b) Komisia by pri obstarávaní externých služieb na účely programu ISA2 mala podporovať účasť malých a stredných podnikov vo verejnej súťaži a najmä určiť hospodársky najvýhodnejšiu verejnú súťaž na základe kritérií súvisiacich s predmetom zmluvy, spolu so sociálnymi a ekologickými vlastnosťami.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto rozhodnutím sa stanovuje program riešení interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ďalej len „program ISA2“) na obdobie rokov 2016 až 2020.

1. Týmto rozhodnutím sa stanovuje program riešení interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ďalej len „program ISA2“) na obdobie rokov 2016 až 2020.

Cieľom programu ISA2 je uľahčiť efektívnu a účinnú elektronickú cezhraničnú alebo medziodvetvovú vzájomnú súčinnosť európskych orgánov verejnej správy a ich interakciu s občanmi a podnikmi v záujme umožnenia poskytovania elektronických verejných služieb podporujúcich vykonávanie politík a činností Únie.

1a. Cieľom programu ISA2 je uľahčiť efektívnu a účinnú elektronickú cezhraničnú alebo medziodvetvovú vzájomnú súčinnosť európskych orgánov verejnej správy a ich interakciu s občanmi a podnikmi v záujme umožnenia poskytovania elektronických verejných služieb podporujúcich vykonávanie politík a činností Únie.

 

S cieľom zlepšiť vzájomnú súčinnosť medzi európskymi orgánmi verejnej správy na jednej strane a podnikmi a občanmi na strane druhej program ISA2 zohľadňuje sociálne, hospodárske a inéaspekty interoperability mikropodnikov, malých a stredných podnikov. Program ISA2 rešpektuje právo občanov a podnikov na využívanie riešení, ktoré nie sú internetovými riešeniami.

 

Program ISA2 prispieva k rozvoju účinnejšej, zjednodušenej a užívateľsky ústretovej elektronickej správy na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni verejnej správy.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Prostredníctvom programu ISA2 sa v Únii vymedzia, vytvoria a začnú prevádzkovať riešenia interoperability na vykonávanie politík Únie. Tieto riešenia sa následne poskytnú na neobmedzené použitie ďalším inštitúciám a orgánom Únie, ako aj vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom verejnej správy, čím sa uľahčí ich cezhraničná a medzirezortná súčinnosť.

2. Prostredníctvom programu ISA2 Komisia spolu s členskými štátmi zastúpenými Výborom pre riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (Výbor ISA2) zriadenom na základe nariadenia (EÚ) č. 182/2011 vymedzí, vytvorí a začne prevádzkovať riešenia interoperability na vykonávanie politík Únie. Tieto riešenia sa následne poskytnú na neobmedzené použitie ďalším inštitúciám a orgánom Únie, ako aj vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom verejnej správy, čím sa uľahčí ich cezhraničná a medzirezortná súčinnosť.

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť začatiu alebo pokračovaniu vykonávania programov, ktoré sú zbytočné a nehospodárne , by Komisia nemala prijímať rozhodnutia v rámci tohto programu, pokiaľ ich neprekonzultuje s členským štátom prostredníctvom Výboru ISA2.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Programom ISA2 sa nadviaže na program riešení interoperability pre orgány verejnej správy stanovený v rozhodnutí č. 922/2009/ES (ďalej len „program ISA“) a poskytne pomoc pri konsolidácii, presadzovaní a rozšírení činností uvedeného programu.

4. (Netýka sa slovenskej verzie.)

 

 

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) „interoperabilita“ znamená schopnosť rôznorodých a odlišných organizácií spoločne vykonávať činnosť smerujúcu k vzájomne prospešným a odsúhlaseným spoločným cieľom, vrátane výmeny informácií a poznatkov medzi organizáciami prostredníctvom obchodných postupov, ktoré podporujú, a to výmenou informácií medzi ich príslušnými systémami informačných a komunikačných technológií (IKT);

(1) „interoperabilita“ znamená schopnosť rôznych organizácií spoločne vykonávať činnosť smerujúcu k vzájomne prospešným a odsúhlaseným spoločným cieľom, vrátane výmeny informácií a poznatkov medzi organizáciami prostredníctvom obchodných postupov, ktoré podporujú, a to výmenou informácií medzi ich príslušnými systémami informačných a komunikačných technológií (IKT);

Odôvodnenie

Slovo „rôzni“ je vhodnejší termín pre vyjadrenie pojmu „rôznorodí a odlišní“.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) „riešenia interoperability“ znamenajú spoločné rámce, spoločné služby a všeobecné nástroje uľahčujúce spoluprácu rôznorodých a odlišných organizácií, a to buď nezávisle financované a vyvinuté v programe ISA2, alebo vyvinuté v spolupráci s inými iniciatívami Únie na základe vymedzených požiadaviek európskych orgánov verejnej správy;

(2) „riešenia interoperability“ znamenajú spoločné rámce, spoločné služby a funkčné nástroje uľahčujúce spoluprácu rôznych organizácií, a to buď nezávisle financované a vyvinuté v programe ISA2, alebo vyvinuté v spolupráci s inými iniciatívami Únie na základe vymedzených požiadaviek európskych orgánov verejnej správy;

Odôvodnenie

Slovo „rôzni“ je vhodnejší termín pre vyjadrenie pojmu „rôznorodí a odlišní“.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) „používateľ“ riešení interoperability znamená európske orgány verejnej správy na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b) „konečný používateľ“ programu ISA2 znamená občania a podniky;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) „spoločné rámce“ znamenajú špecifikácie, normy, metodiky, usmernenia, spoločné sémantické aktíva a podobné prístupy a dokumenty;

(5) „spoločné rámce“ znamenajú spoločnú referenčnú architektúru, špecifikácie, normy, metodiky, usmernenia, spoločné sémantické aktíva a podobné prístupy a dokumenty;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 10 – zarážka 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- strategické opatrenia a opatrenia na zvýšenie informovanosti;

– strategické opatrenia;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 10 – zarážka 1 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

– informácie, oznámenie prínosov programu ISA2 a opatrenia na zvyšovanie povedomia zamerané na občanov a podniky, najmä MSP;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) posúdenie vplyvu navrhovaných alebo prijatých právnych predpisov Únie na IKT;

(c) posúdenie vplyvu plánovaných, navrhovaných alebo prijatých právnych predpisov Únie na IKT s prípadným posúdením potreby rozšíriť rozsah pôsobnosti a mandát Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA);

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) určenie legislatívnych medzier, ktoré zabraňujú interoperabilite medzi európskymi orgánmi verejnej správy;

(d) určenie legislatívnych medzier na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, ktoré zabraňujú cezhraničnej a medziodvetvovej interoperabilite medzi európskymi orgánmi verejnej správy;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g) posúdenie, aktualizácia a podpora existujúcich spoločných špecifikácií a noriem a vývoj, zriadenie a podpora nových spoločných špecifikácií a noriem prostredníctvom normalizačných platforiem Únie a v prípade potreby v spolupráci s európskymi alebo medzinárodnými normalizačnými organizáciami; ako aj

(g) posúdenie, aktualizácia a podpora existujúcich spoločných špecifikácií a noriem a vývoj, zriadenie a podpora nových spoločných špecifikácií a otvorených noriem prostredníctvom normalizačných platforiem Únie a v prípade potreby v spolupráci s európskymi alebo medzinárodnými normalizačnými organizáciami vrátane bezpečnosti prenosu, spracovania a uchovávania údajov; ako aj

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(h) vývoj mechanizmov na meranie a kvantifikáciu prínosov riešení interoperability.

(h) vývoj mechanizmov na meranie a podľa potreby kvantifikáciu prínosov riešení interoperability.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Pri hodnotení, ktoré opatrenia uvedené v odseku 1 sa majú prijať, sa v programe ISA2 zohľadňujú najmä kritériá oprávnenosti a výberové kritériá stanovené v článku 4 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem toho môže program ISA2 fungovať ako „inkubátor riešení“, v ktorom sa presadzujú nové riešenia interoperability a ako „most riešení“ s prevádzkou existujúcich riešení interoperability.

2. Program ISA2 môže fungovať ako „inkubátor riešení“, v ktorom sa presadzujú nové riešenia interoperability a ako „most riešení“ s prevádzkou existujúcich riešení interoperability.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia vypracuje do ... * komunikačnú a vzdelávaciu stratégiu zameranú na posilnenie informácií a zvýšenie povedomia o programe ISA2 a jeho výhodách, ktorá bude adresovaná najmä občanom a MSP, pričom bude na internetovej stránke programu ISA2 používať užívateľsky prístupný jazyk a informačnú grafiku.

 

_____________

 

* Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum: 6 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh rozhodnutia

Článok 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Všeobecné zásady

Kritériá oprávnenosti a výberové kritériá

Akcie, ktoré sa začnú alebo pokračujú na základe programu ISA2 musia:

1. Akcie, ktoré sa začnú alebo pokračujú na základe programu ISA2 musia byť založené na úžitkovosti a pridanej hodnote pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov a byť riadené potrebami, ktoré sú vymedzené ako užitočné, nákladovo efektívne a po ktorých je dopyt.

(a) byť založené na úžitkovosti a riadené vymedzenými potrebami;

 

 

2. Akcie, ktoré sa začnú alebo pokračujú na základe programu ISA2, zohľadnia základné zásady európskych verejných služieb, ako sa ustanovujú v EIF.

(b) byť v súlade s týmto súborom zásad:

Ďalej zohľadňuejú tieto kritéria oprávnenosti a výberové kritériá:

- subsidiarityproporcionality,

- subsidiaritaproporcionalita,

- zamerania na používateľa,

– zameranie na koncového používateľa, najmä na potreby občanov a MSP,

- začleneniadostupnosti,

začleniteľnosť a dostupnosť,

- bezpečnostiochrany súkromia,

- bezpečnosťochrana súkromia,

- viacjazyčnosti,

- viacjazyčnosť,

- administratívneho zjednodušenia,

- administratívne zjednodušenie a modernizácia,

- transparentnosti,

- transparentnosť,

- uchovávania informácií,

- uchovávanie informácií,

- otvorenosti,

- otvorenosť,

- možnosti opätovného použitia,

- možnosť opätovného použitia,

- technologickej neutralityprispôsobivosti, a

- technologická neutralita, riešenia, ktoré sa z hľadiska budúcnosti javia ako možné, a prispôsobivosť,

 

- sieťová neutralita,

- účinnostiefektívnosti;

- účinnosťefektívnosť; ako aj

 

- poskytovanie služieb viacerými prostriedkami, konkrétne zachovanie možnosti prístupu k službám tradičnými prostriedkami súbežne s prostriedkami elektronickými, a dostupnosť technickej podpory pri používaní elektronických prostriedkov;

 

3. Akcie, ktoré sa začnú alebo pokračujú na základe programu ISA2, musia byť v súlade s aspoň jedným cieľom programu ISA2, ako sa uvádza v článku 1.

 

4. Akcie, ktoré sa začnú alebo pokračujú na základe programu ISA2, sa musia uskutočňovať v súlade s existujúcimi alebo novými európskymi normami alebo verejne dostupnými špecifikáciami týkajúcimi sa výmeny informácií a integrácie služieb.

 

5. Akcie, ktoré sa začnú alebo pokračujú na základe programu ISA2, musia dodržiavať usmernenia stanovené skupinou odborníkov na elektronickú verejnú správu, európskou stratégiou interoperability, európskym rámcom interoperability a Kódexom postupov pre európsku štatistiku a ich budúce aktualizácie.

(c) byť rozšíriteľné a uplatniteľné v iných oblastiach činnosti alebo politiky; ako aj

6. Akcie, ktoré sa začnú alebo pokračujú na základe programu ISA2, musia byť rozšíriteľné a uplatniteľné v iných oblastiach činnosti alebo politiky, najmä prostredníctvom vykonávania otvorených údajových zásad, a musia byť flexibilné, pokiaľ ide o budúci technický vývoj.

(d) preukazovať finančnú, organizačnú a technickú udržateľnosť.

7. Akcie, ktoré sa začnú alebo pokračujú na základe programu ISA2, musia preukazovať finančnú, organizačnú a technickú udržateľnosť.

 

8. V prípade začatia alebo pokračovania akcie na základe programu ISA2 je nutné identifikovať osobitnú užívateľskú potrebu alebo oblasť trhu, ktorá ešte nebola preskúmaná. Zároveň je nutné jasne preukázať, akým spôsobom daná akcia uspokojí predmetnú potrebu v súlade s činnosťami uvedenými v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akcie v podobe projektov v prípade potreby zahŕňajú nasledujúce fázy:

Akcie v podobe projektov môžu v prípade potreby zahŕňať viaceré fázy:

Odôvodnenie

Mala by existovať pružnosť, ktorou sa zaručí, že toto rozhodnutie neobmedzí rozvoj riešenia.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné fázy projektu sa vymedzia, keď sa akcia zapracuje do priebežného pracovného programu.

Príslušné fázy projektu sa môžu vymedziť, keď sa akcia zapracuje do priebežného pracovného programu. Musí byť možnosť kedykoľvek projekt ukončiť, ak už nie je potrebný alebo považovaný za efektívny.

Odôvodnenie

Mala by existovať pružnosť, ktorou sa zaručí, že toto rozhodnutie neobmedzí rozvoj riešenia.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Pri vykonávaní programu ISA2 sa riadne zohľadní európska stratégia interoperability, európsky rámec interoperability a ich budúce aktualizácie.

1. Pri vykonávaní programu ISA2 riešenia prispievajú k európskej stratégii interoperability, európskym rámcom interoperability a ich budúcim aktualizáciám a môžu sa vyvíjať iba vtedy, ak sú s nimi a ich budúcimi aktualizáciami v plnom súlade.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Pri vykonávaní programu ISA2 Komisia vedie so zúčastnenými stranami v čo konzultácie v čo najvyššom rozsahu, najmä s občanmi a MSP, pokiaľ sa ich dané akcie týkajú.

 

Komisia v rámci možnosti zapojí MSP do čo najvyššieho možného počtu projektov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. S cieľom zabrániť zdvojeniu a urýchliť zavedenie riešení interoperability sa v prípade potreby zohľadnia výsledky dosiahnuté v rámci iných príslušných iniciatív Únie a členských štátov.

5. S cieľom zabrániť zdvojeniu a urýchliť zavedenie riešení interoperability sa zohľadnia výsledky dosiahnuté v rámci iných príslušných iniciatív Únie a členských štátov a oznámia sa a šíria sa osvedčené postupy.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odseky 7 až 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Riešenia interoperability a ich aktualizácie sa začlenia do EIC a v prípade potreby sa sprístupnia európskym orgánom verejnej správy na opätovné použitie.

7. Riešenia interoperability a ich aktualizácie sa začlenia do EIC a v prípade potreby sa sprístupnia európskym orgánom verejnej správy a podľa možnosti aj občanom a podnikom na opätovné použitie.

8. Komisia pravidelne monitoruje vykonávanie a opätovné používanie riešení interoperability v celej Únii v rámci priebežného pracovn ého programu stanoveného podľa článku 7.

 

9. S cieľom maximalizovať synergie a zabezpečiť doplňujúci a kombinovaný účinok sa akcie v prípade potreby koordinujú s ostatnými príslušnými iniciatívami Únie.

9. S cieľom maximalizovať synergiezabezpečiť doplňujúci a kombinovaný účinok a zabrániť duplicite sa akcie v prípade potreby koordinujú s ostatnými príslušnými iniciatívami Únie.

10. Pri všetkých akciách a riešeniach interoperability financovaných v rámci programu ISA2 sa v prípade potreby podporuje opätovné používanie dostupných riešení interoperability.

10. Pri všetkých akciách a riešeniach interoperability financovaných v rámci programu ISA2 sa v prípade potreby opätovne použijú dostupné riešenia interoperability.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odseky 1 a 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na začiatku programu ISA2 Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví priebežný pracovný program, a tento program aspoň raz ročne zmení, a to na účely vykonávania akcií počas celého obdobia uplatňovania tohto rozhodnutia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10 ods. 2.

1. Na začiatku programu ISA2 Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví priebežný pracovný program, a tento program aspoň raz ročne zmení, a to na účely vykonávania akcií počas celého obdobia uplatňovania tohto rozhodnutia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10 ods. 2.

V priebežnom pracovnom programe sa vymedzia, usporiadajú podľa dôležitosti, zdokumentujú, vyberú, navrhnú, vykonajú a zhodnotia akcie uvedené v článku 5, ako aj podporia ich výsledky.

V priebežnom pracovnom programe sa vymedzia, usporiadajú podľa dôležitosti, zdokumentujú, vyberú, navrhnú, vykonajú a zhodnotia akcie uvedené v článku 5, medzi nimi aj sprievodné opatrenia uvedené v článku 5 ods. 3, ako aj podporia ich výsledky.

 

V priebežnom pracovnom programe sa zohľadní, do akej miery boli splnené kritériá oprávnenosti a výberové kritériá uvedené v článku 4 ods. 2.

2. Začlenenie akcií do priebežného pracovného programu je podmienené splnením súboru pravidiel a vstupných kritérií pred začlenením do priebežného pracovného programu. Uvedené pravidlá, kritériá a ich akékoľvek zmeny sú neoddeliteľnou súčasťou priebežného pracovného programu.

2. Začlenenie akcií do priebežného pracovného programu je podmienené splnením súboru administratívnych postupov ustanovujúcich uplatniteľné ciele pred začlenením do priebežného pracovného programu. Uvedené administratívne postupy a ich akékoľvek zmeny sú neoddeliteľnou súčasťou priebežného pracovného programu.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odseky 2 a 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia každoročne informuje výbor ISA2 o vykonávaní programu ISA.

2. Komisia každoročne informuje výbor ISA2 a príslušný výbor alebo výbory Európskeho parlamentu o vykonávaní programu ISA2 a opätovnom využívaní riešení interoperability v celej Únii.

 

Príslušný výbor alebo výbory môžu vyzvať Komisiu, aby predložila správu o vykonávaní programu ISA2 a aby odpovedala na otázky ich členov.

3. Program podlieha priebežnému hodnoteniu a záverečnému hodnoteniu, ktorých výsledky sa oznámia Európskemu parlamentu do 31. decembra 2018 a Rade do 31. decembra 2021. V tejto súvislosti môže príslušný výbor Európskeho parlamentu vyzvať Komisiu, aby predstavila výsledky hodnotenia a odpovedala na otázky jeho členov.

3. Program ISA2 podlieha priebežnému hodnoteniu a záverečnému hodnoteniu, pričom každý z ich sprevádza posúdenie vplyvu a ktorých výsledky sa oznámia Európskemu parlamentu do 31. decembra 2018 a Rade do 31. decembra 2021. V tejto súvislosti môže príslušný výbor alebo príslušné výbory Európskeho parlamentu vyzvať Komisiu, aby predložila výsledky hodnotenia a odpovedala na otázky ich členov.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Pri hodnoteniach sa preskúmajú záležitosti ako je význam, efektívnosť, účinnosť, užitočnosť, udržateľnosť a súdržnosť akcií programu. Pri záverečnom hodnotení sa okrem toho preskúma rozsah, v akom program dosiahol svoj cieľ.

4. Pri hodnoteniach sa preskúmajú záležitosti ako je význam, pridaná hodnota, efektívnosť, účinnosť, užitočnosť, spokojnosť občanov a podnikov, udržateľnosť a súdržnosť akcií programu ISA2, ako aj ich koordinácia s inými náležitými iniciatívami Únie. Pri záverečnom hodnotení sa okrem toho preskúma rozsah, v akom program ISA2 dosiahol svoj cieľ.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Posúdi sa aj výkonnosť vzhľadom na cieľ programu stanovený v článku 1 a akcie priebežného pracovného programu. Cieľ sa meria najmä podľa počtu kľúčových faktorov umožňujúcich interoperabilitu a počtu podporných nástrojov pre orgány verejnej správy, ktoré boli poskytnuté európskej verejnej správe a ktoré sa v jej rámci využívajú. Ukazovatele merania výsledku a vplyvu programu sa vymedzia v rámci priebežného pracovného programu.

5. Posúdi sa aj výkonnosť vzhľadom na cieľ programu ISA2 stanovený v článku 1 ods. 2 a kritériá oprávnenosti a výberové kritériá uvedené v článku 4 ods. 2. Plnenie cieľa sa meria najmä z hľadiska počtu kľúčových faktorov umožňujúcich interoperabilitu a počtu podporných nástrojov pre orgány verejnej správy, ktoré boli poskytnuté európskym orgánom verejnej správy a ktoré sa v jej rámci využívajú.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Komisia stanoví ukazovatele na meranie výsledku a dosahu programu ISA2.

 

Tieto ukazovatele zohľadnia kritériá oprávnenosti a výberové kritériá uvedené v článku 4 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Pri hodnoteniach sa preskúmajú aj prínosy akcií pre Úniu z hľadiska pokroku spoločných politík, určia sa oblasti pre potenciálne zlepšenie a overia sa synergie s ostatnými iniciatívami Únie v oblasti cezhraničnej alebo medziodvetvovej interoperability a modernizácie európskej verejnej správy.

6. Pri hodnoteniach sa preskúmajú aj prínosy akcií pre Úniu z hľadiska pokroku spoločných politík, určia sa oblasti pre potenciálne zlepšenie a overia sa synergie s ostatnými iniciatívami Únie v oblasti cezhraničnej alebo medziodvetvovej interoperability a modernizácie, zjednodušenia a účinnosti európskej verejnej správy.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 8 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) kvantifikovateľných prínosov, ktoré riešenia interoperability priniesli prostredníctvom prepojenia IKT s potrebami používateľov;

a) kvantifikovateľných a kvalifikovateľných prínosov, ktoré riešenia interoperability priniesli prostredníctvom prepojenia IKT s potrebami používateľov a koncových používateľov, najmä občanov a MSP;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 8 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) kvantifikovateľného kladného vplyvu riešení interoperability založených na IKT.

b) kvantifikovateľného a kvalifikovateľného vplyvu riešení interoperability založených na IKT najmä na orgány verejnej správy, občanov a MSP.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh rozhodnutia

Článok 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné politiky Únie, riešenia interoperability zavedené alebo realizované v rámci programu ISA2 sa môžu použiť iniciatívami mimo Únie na nekomerčné účely, pokiaľ vo všeobecnom rozpočte Európskej únie nevzniknú mimoriadne náklady a ak nie je ohrozený základný cieľ riešenia interoperability na úrovni Únie.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné politiky Únie, a v súlade s kritériami oprávnenosti a výberovými kkritériami stanovenými v článku 4 ods. 2 riešenia interoperability zavedené alebo realizované v rámci programu ISA2 sa môžu použiť iniciatívami mimo Únie na nekomerčné účely, pokiaľ vo všeobecnom rozpočte Európskej únie nevzniknú mimoriadne náklady a ak nie je ohrozený základný cieľ riešenia interoperability na úrovni Únie.

POSTUP

Názov

Program riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2) Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora

Referenčné čísla

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

3.7.2014

Pridružený výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

15.1.2015

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko :

dátum vymenovania

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

Prerokovanie vo výbore

5.2.2015

17.3.2015

6.5.2015

 

Dátum prijatia

4.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Andrey Kovatchev

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (10.6.2015)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program riešení interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2) Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora
(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jeroen Lenaers

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V tomto návrhu sa ustanovuje program riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2), čo bude vítaným pokračovaním a zlepšením predchádzajúcich programov (IDA, IDABC, ISA). Ako sa dohodlo s výbormi ITRE a IMCO, výbor LIBE bude mať podľa prílohy VI k rokovaciemu poriadku výlučnú právomoc týkajúcu sa aspektov ochrany údajov a základných práv.

Hoci nie všetky riešenia interoperability, ktoré sa vypracujú v rámci ISA2, budú zahŕňať spracovanie osobných údajov, niektoré riešenia ich zahŕňať určite budú. Spravodajca preto považuje za dôležité začleniť osobitné odkazy na acquis Únie v oblasti ochrany údajov, pretože súčasný návrh Európskej komisie sa touto otázkou nezaoberá dostatočne.

Pozmeňujúce návrhy, ktoré predkladá spravodajca, zahŕňajú osobitné odkazy na acquis Únie v oblasti ochrany údajov, najmä na smernicu 95/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001, aby sa zabezpečilo, že sa dodržiavajú práv jednotlivcov v prípadoch, keď opatrenia v rámci ISA2 budú vyžadovať spracovanie osobných údajov.

Ďalej sa medzi všeobecné zásady, na základe ktorých sa prijímajú opatrenia v rámci ISA2, dopĺňa špecificky navrhnutá ochrana údajov. Týmto sa zabezpečí, že požiadavky na ochranu údajov sa zohľadňujú už vo vývojovej fáze riešenia interoperability, ktoré zahŕňa spracovanie osobných údajov. Podobný odkaz sa vkladá aj do vykonávacej, monitorovacej a hodnotiacej fázy s cieľom zabezpečiť, aby sa aj v týchto fázach ochrane údajov venovala náležitá pozornosť.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Interoperabilita by mala v súvislosti s ochranou údajov a intenzívnejšou cezhraničnou spoluprácou odhaliť významný potenciál efektívnejšieho fungovania verejných služieb členských štátov, ktoré by mohli prispieť k dosiahnutiu cieľov európskeho semestra, pokiaľ budú využívané v plnej kapacite.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Perspektíva interoperability v rámci samostatných odvetví je spojená s rizikom, že prijatie rozdielnych alebo nekompatibilných riešení na vnútroštátnej alebo odvetvovej úrovni vytvorí nové elektronické prekážky, ktoré budú brániť riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a súvisiacich slobôd pohybu a oslabovať otvorenosť a konkurencieschopnosť trhov a poskytovanie služieb všeobecného záujmu občanom a podnikom. Členské štáty a Únia by mali v záujme zmiernenia tohto rizika znásobiť spoločné úsilie s cieľom predísť fragmentácii trhu, zaistiť cezhraničnú alebo medziodvetvovú interoperabilitu pri vykonávaní právnych predpisov a zároveň znížiť administratívne zaťaženie a náklady a podporiť spoločne odsúhlasené riešenia IKT spolu so zaistením vhodnej správy.

(19) Perspektíva interoperability v rámci samostatných odvetví je spojená s rizikom, že prijatie rozdielnych alebo nekompatibilných riešení na vnútroštátnej alebo odvetvovej úrovni vytvorí nové elektronické prekážky, ktoré budú brániť riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a súvisiacich slobôd pohybu a oslabovať otvorenosť a konkurencieschopnosť trhov a poskytovanie služieb všeobecného záujmu občanom a podnikom. Členské štáty a Únia by mali v záujme zmiernenia tohto rizika znásobiť spoločné úsilie s cieľom predísť fragmentácii trhu, zaistiť cezhraničnú alebo medziodvetvovú interoperabilitu pri vykonávaní právnych predpisov a zároveň znížiť administratívne zaťaženie a náklady a podporiť spoločne odsúhlasené riešenia IKT spolu so zaistením vhodnej správy. Program ISA2 by sa mal taktiež vzťahovať na bezpečnosť údajov a ich ukladania v cloude.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 33 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a) Na akékoľvek riešenie vypracované, zriadené a prevádzkované v rámci programu ISA, ktoré si vyžaduje spracovanie osobných údajov, by sa mali vzťahovať ustanovenia a zásady stanovené v právnych predpisoch Únie týkajúce sa ochrany jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES1a a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/20011b.

 

______________________

 

1a Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g) posúdenie, aktualizácia a podpora existujúcich spoločných špecifikácií a noriem a vývoj, zriadenie a podpora nových spoločných špecifikácií a noriem prostredníctvom normalizačných platforiem Únie a v prípade potreby v spolupráci s európskymi alebo medzinárodnými normalizačnými organizáciami; a

(g) posúdenie, aktualizácia a podpora existujúcich spoločných špecifikácií a noriem a vývoj, zriadenie a podpora nových spoločných špecifikácií a noriem prostredníctvom normalizačných platforiem Únie a v prípade potreby v spolupráci s európskymi alebo medzinárodnými normalizačnými organizáciami, a to aj so zreteľom na bezpečnosť prenosu, spracúvania a uchovávania údajov ; a

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ha) uľahčenie prínosného a praktického opätovného využívania údajov podnikmi a občanmi v súlade s uplatniteľným právom, napr. právnymi predpismi o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – písmeno b – zarážka 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

– bezpečnosti a ochrany súkromia,

– bezpečnosti, rešpektovania súkromia a vysokej úrovne ochrany údajov;

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – písmeno b – zarážka 4 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

– súkromia podľa štandardného nastavenia a návrhu;

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Pri zavádzaní alebo zlepšovaní riešení interoperability sa v prípade potreby využívajú spoločné skúsenosti a výmena a presadzovanie osvedčených postupov alebo sa z nich vychádza. Podporuje sa výmena skúseností a osvedčených postupov medzi zainteresovanými stranami a príslušné verejné konzultácie.

4. Pri zavádzaní alebo zlepšovaní riešení interoperability sa v prípade potreby využívajú spoločné skúsenosti a výmena a presadzovanie osvedčených postupov alebo sa z nich vychádza. Toto zahŕňa aj náležité zváženie dosahu riešení interoperability na ochranu súkromia a osobných údajov. Podporuje sa výmena skúseností a osvedčených postupov medzi zainteresovanými stranami a príslušné verejné konzultácie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11. Akciám a riešeniam interoperability, ktoré vyžadujú spracovanie osobných údajov, v prípadoch, ak je to primerané a možné, predchádza posúdenie vplyvu na ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Súčasťou priebežného a záverečného hodnotenia programu ISA2 je analýza toho, či sú všetky podstatné akcie a riešenia interoperability vyžadujúce spracovanie osobných údajov v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Článok 13 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Ochrana údajov

 

Akékoľvek riešenie vypracované, zriadené a prevádzkované v rámci programu ISA2 vrátane akejkoľvek formy spolupráce s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, ktoré si vyžaduje spracovanie osobných údajov, musí byť striktne v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa ochrany jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov.

POSTUP

Názov

Riešenie interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2) Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora

Referenčné čísla

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

3.7.2014

Pridružený výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

15.1.2015

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

  dátum vymenovania

Jeroen Lenaers

3.12.2014

Prerokovanie vo výbore

5.2.2015

5.3.2015

6.5.2015

26.5.2015

Dátum prijatia

26.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Ruža Tomašić, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrey Novakov, Annie Schreijer-Pierik

POSTUP

Názov

Riešenie interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2) Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora

Referenčné čísla

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Dátum predloženia v EP

23.6.2014

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

REGI

3.7.2014

 

JURI

3.7.2014

LIBE

3.7.2014

 

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

BUDG

3.9.2014

ENVI

24.7.2014

REGI

3.12.2014

JURI

3.9.2014

Pridružené výbory

dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.1.2015

IMCO

15.1.2015

 

 

Spravodajcovia

dátum vymenovania

Carlos Zorrinho

9.9.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.12.2014

22.1.2015

 

 

Dátum prijatia

16.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

55

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, David Coburn, Philippe De Backer, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michał Boni, Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Svetoslav Hristov Malinov, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bart Staes

Dátum predloženia

6.7.2015