Postopek : 2014/0185(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0225/2015

Predložena besedila :

A8-0225/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0393

POROČILO     ***I
PDF 1150kWORD 836k
6.7.2015
PE 539.808v02-00 A8-0225/2015

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2)

Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Carlos Zorrinho

Pripravljavca mnenj: (*):

Liisa Jaakonsaari, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Jeroen Lenaers, Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

(*) Pridruženi odbori – člen 54 Poslovnika

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (*)
 MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve(*)
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2)

Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0367),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 172 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8‑0037/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. oktobra 2014(1),

–       ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 12. februarja 2015(2),

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0225/2015),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2)

o uvedbi programa za interoperabilnostne okvire in rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA 2)

Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja

Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja

(Besedilo velja za EGP)

(Besedilo velja za EGP)

 

(Sprememba z „ISA2“ v „ISA 2“ velja za celotno besedilo. )

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) V svoji resoluciji z dne 20. aprila 2012 o konkurenčnem enotnem digitalnem trgu – e-uprava kot vodilna sila1a, Evropski parlament poudarja, da ovire vzpostavitvi javne e-uprave niso le tehnološke narave in niso nujno povezane z interoperabilnostjo ter da je treba upoštevati digitalni razkorak in se mu hkrati zoperstaviti.

 

__________________

 

1a P7_TA(2012)0140

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Interoperabilnost bi morala na področju varstva podatkov in tesnejšega čezmejnega sodelovanja pokazati znaten potencial za večjo učinkovitost javnih storitev držav članic in bi lahko, če bo njena zmogljivost v celoti izkoriščena, prispevala k doseganju ciljev evropskega semestra.

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Interoperabilnost na ravni Unije lajša uspešno izvajanje politik. Omogoča zlasti učinkovito in uspešno izvajanje naslednjih politik:

(4) Interoperabilnost na ravni Unije omogoča uspešno izvajanje politik in nudi ogromen potencial za premostitev čezmejnih elektronskih ovir, s čimer dodatno krepi nastanek novih ali konsolidacijo razvijajočih se skupnih javnih storitev. Omogoča zlasti učinkovito in uspešno izvajanje naslednjih politik:

Predlog spremembe  5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) V zvezi s pravico državljanov Unije do svobodnega gibanja in bivanja na ozemlju držav članic interoperabilnost v lokalni, nacionalni in evropski upravi pospešuje doseganje ciljev, ki jih je Evropski parlament določil v svoji resoluciji z dne 29. marca 2012 o poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010: „Odpravljanje ovir za pravice državljanov EU“1a.

 

____________________

 

1a P7_TA (2012) 0120

Predlog spremembe  6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Interoperabilnost je ključni dejavnik za uspeh na področju carin, obdavčevanja in trošarin ter pri upravljanju vseevropskih sistemov IKT, ki vključujejo vse države članice in podpirajo interoperabilne poslovne storitve, ki so financirane v okviru programov Fiscalis 2013 in Carina 2013 ter jih izvajajo in upravljajo Komisija in nacionalne uprave. Sredstva, ustvarjena v okviru programov Fiscalis 2013 in Carina 2013, so na voljo za izmenjavo in ponovno uporabo z drugih političnih področij.

(9) Interoperabilnost je ključni dejavnik za uspeh na področju carin, obdavčevanja in trošarin ter pri upravljanju vseevropskih sistemov IKT, ki vključujejo vse države članice in podpirajo interoperabilne poslovne storitve, ki so financirane v okviru programov Fiscalis 2013 in Carina 2013 ter jih izvajajo in upravljajo Komisija in nacionalne uprave. Sredstva, ustvarjena v okviru programov Fiscalis 2013 in Carina 2013, so na voljo za izmenjavo in ponovno uporabo z drugih političnih področij. Poleg tega so se države članice in Komisija zavezale, kot je potrjeno v sklepih Sveta z dne 26. maja 2014 o reformi upravljanja carinske unije EU, da bodo zasnovale strategijo skupnega upravljanja in delovanja sistemov IT na vseh področjih, povezanih s carino.

Predlog spremembe  7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Na področju standardizacije IKT Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta navaja interoperabilnost kot bistveni rezultat standardizacije.

(14) Na področju standardizacije IKT Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta navaja interoperabilnost kot bistveni rezultat standardizacije. Pri razvoju standardov v okviru programa ISA 2, ki je bil uveden s Sklepom št. 922/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta 1a, bi bilo treba posebno pozornost nameniti določbam o vključevanju socialnih in družbenih deležnikov, kakor določa Uredba (EU) št. 1025/2012.

 

___________________

 

1a Sklep št. 922/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o interoperabilnostnih rešitvah za evropske javne uprave (ISA) (UL L 260, 3.10.2009, str. 20).

Predlog spremembe  8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Na področju javnih naročil direktive 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 in 2014/23/EU21 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. marca 2014 od držav članic zahtevajo, da izvajajo elektronsko javno naročanje. Določajo, da morajo biti orodja in naprave, ki se uporabljajo za sporočanje z elektronskimi sredstvi, ter njihove tehnične lastnosti interoperabilni z izdelki informacijske in komunikacijske tehnologije v splošni uporabi. Poleg tega Direktiva 2014/55/EU22 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju, ki jo je Parlament sprejel 11. marca 2014, obravnava razvoj evropskega standarda za izdajanje elektronskih računov pri oddaji javnih naročil, ki bo zagotovil interoperabilnost med sistemi za izdajanje elektronskih računov po vsej EU.

(16) Na področju javnih naročil direktive 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 in 2014/23/EU21 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. marca 2014 od držav članic zahtevajo, da izvajajo elektronsko javno naročanje in tako zagotovijo učinkovitejše in preglednejše postopke javnega naročanja. Določajo, da morajo biti orodja in naprave, ki se uporabljajo za sporočanje z elektronskimi sredstvi, ter njihove tehnične lastnosti interoperabilni z izdelki informacijske in komunikacijske tehnologije v splošni uporabi. To pomeni izjemen proračunski prihranek in vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev, zlasti za nova in obstoječa mala in srednja podjetja. Poleg tega Direktiva 2014/55/EU22 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju, ki jo je Parlament sprejel 11. marca 2014, obravnava razvoj evropskega standarda za izdajanje elektronskih računov pri oddaji javnih naročil, ki bo zagotovil interoperabilnost med sistemi za izdajanje elektronskih računov po vsej EU.

__________________

__________________

19 Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES, UL L 94, 28.3.14, str. 14.

19 Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES, UL L 94, 28.3.2014, str. 243.

20 Direktiva 2014/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, UL L 94, 28.3.2014, str. 65–242.

20 Direktiva 2014/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, UL L 94, 28.3.2014, str. 65–242.

21 Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb, UL L 94, 28.3.2014, str. 1–64.

21 Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb, UL L 94, 28.3.2014, str. 1–64.

22 Direktiva 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju, UL L 133, 6.5.2014, str. 1.

22 Direktiva 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju, UL L 133, 6.5.2014, str. 1.

Predlog spremembe  9

Predlog sklepa

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Področja politike, navedena v uvodnih izjavah od 4 do 16, kažejo, da bi bilo treba politiko o interoperabilnosti usklajevati na ravni Unije na kar najbolj učinkovit in odziven način. Da bi omejili in odpravili razdrobljenost v Uniji, bi morali podpreti skupno razumevanje interoperabilnosti v Uniji in spodbujati celosten pristop k interoperabilnostnim rešitvam.

Predlog spremembe  10

Predlog sklepa

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Interoperabilnost je tudi temeljni element instrumenta za povezovanje Evrope (IPE), ki je bil vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta23, ki se nanaša na področje širokopasovne infrastrukture in storitev. Uredba 2014/283/EU24 o smernicah za vseevropska telekomunikacijska omrežja izrecno navaja, da operativne prednostne naloge, ki prispevajo k doseganju ciljev IPE, vključujejo interoperabilnost, povezljivost, trajnostno vzpostavitev, delovanje in nadgradnjo vseevropskih infrastruktur za digitalne storitve ter njihovo usklajevanje na ravni Unije.

(17) Interoperabilnost je tudi temeljni element instrumenta za povezovanje Evrope (IPE), ki je bil vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta23, ki se nanaša na področje širokopasovne infrastrukture in storitev. Uredba (EU) št. 283/201424 o smernicah za vseevropska telekomunikacijska omrežja izrecno navaja, da ena od operativnih prednostnih nalog, ki prispevajo k doseganju ciljev IPE, vključuje interoperabilnost, povezljivost, trajnostno vzpostavitev, delovanje in nadgradnjo vseevropskih infrastruktur za digitalne storitve ter njihovo usklajevanje na ravni Unije. Zlasti Uredba (EU) št. 283/2014 določa tako imenovane gradnike, kot so elektronska identifikacija, elektronska dostava dokumentov in avtomatsko prevajanje, ki omogočajo čezmejno interoperabilnost.

__________________

__________________

23 Uredba (EU) št. 1316/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010, UL L 348, 20.12.13, str. 129.

23 Uredba (EU) št. 1316/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010. UL L 348, 20.12.13, str. 129.

24 Uredba (EU) št. 283/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o smernicah za vseevropska omrežja na področju telekomunikacijske infrastrukture in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES, UL L 86, 21.3.2014, str. 14.

24 Uredba (EU) št. 283/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o smernicah za vseevropska omrežja na področju telekomunikacijske infrastrukture in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES, UL L 86, 21.3.2014, str. 14.

Predlog spremembe  11

Predlog sklepa

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Svet je na politični ravni večkrat pozval k še večji interoperabilnosti v Evropi in k nadaljevanju prizadevanj za posodobitev evropskih javnih uprav. in 25. oktobra 2013 je sprejel sklepe, v katerih je poudaril, da bi bilo treba nadaljevati posodabljanje javnih uprav s hitrim uvajanjem storitev, kot so e-uprava, e-zdravje, e-izdajanje računov in e-naročila, ki temeljijo na interoperabilnosti.

(18) Svet je na politični ravni večkrat pozval k še večji interoperabilnosti v Evropi in k nadaljevanju prizadevanj za posodobitev evropskih javnih uprav in 25. oktobra 2013 je sprejel sklepe, v katerih je poudaril, da bi bilo treba nadaljevati posodabljanje javnih uprav s hitrim uvajanjem storitev, kot so e-uprava, e-zdravje, e-izdajanje računov in e-naročila, ki temeljijo na interoperabilnosti. Zavezanost držav članic je bistvena, da bi zagotovili hitro vzpostavitev interoperabilne e-družbe v Uniji in sodelovanje javnih uprav pri spodbujanju uporabe spletnih postopkov. Za vzpostavitev učinkovitejše, enostavnejše in uporabnikom prijazne e-uprave je poleg tega treba znatno spremeniti evropsko javno upravo, po potrebi s podporo in močnejšo zavezo držav članic. Učinkovite spletne javne storitve so bistvene za krepitev zaupanja podjetij in državljanov v digitalne storitve.

Predlog spremembe  12

Predlog sklepa

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Vidik interoperabilnosti v enem sektorju je povezan s tveganjem, da bi sprejetje različnih ali nezdružljivih rešitev na nacionalni ali sektorski ravni ustvarilo nove e-ovire, ki bi ovirale ustrezno delovanje notranjega trga in s tem povezana prosta gibanja, ter negativno vplivalo na odprtost in konkurenčnost trgov ter na zagotavljanje storitev splošnega interesa za državljane in podjetja. Za zmanjšanje tega tveganja bi morale države članice in Unija okrepiti skupna prizadevanja za preprečevanje razdrobljenosti trga in za zagotovitev čezmejne ali čezsektorske interoperabilnosti pri izvajanju zakonodaje, hkrati pa zmanjšati upravna bremena in stroške ter spodbujati skupno dogovorjene rešitve IKT in hkrati zagotoviti ustrezno upravljanje.

(19) Vidik interoperabilnosti v enem sektorju je povezan s tveganjem, da bi sprejetje različnih ali nezdružljivih rešitev na nacionalni ali sektorski ravni ustvarilo nove e-ovire, ki bi ovirale ustrezno delovanje notranjega trga in s tem povezana prosta gibanja, ter negativno vplivalo na odprtost in konkurenčnost trgov ter na zagotavljanje storitev splošnega interesa za državljane in podjetja. Za zmanjšanje tega tveganja bi morale države članice in Unija okrepiti skupna prizadevanja za preprečevanje razdrobljenosti trga in digitalnega razkoraka. Zagotoviti bi morale čezmejno ali čezsektorsko interoperabilnost pri izvajanju zakonodaje, hkrati pa zmanjšati upravna bremena in stroške, izboljšati učinkovitost ter spodbujati skupno dogovorjene rešitve IKT, da bi jih čim bolj uskladile na ravni Unije, in hkrati zagotoviti ustrezno upravljanje. V program ISA2 bi morala biti zajeta tudi varnost uporabe podatkov in shranjevanje v oblaku.

Predlog spremembe  13

Predlog sklepa

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Pri vzpostavitvi, izboljševanju ali izvajanju skupnih rešitev bi se morale vse pobude po potrebi opirati na ali vključevati izmenjavo izkušenj in rešitev, izmenjavo in spodbujanje dobre praske, tehnološko nevtralnost ter prilagodljivost, vedno pa je treba upoštevati tudi načela varnosti, zasebnosti in varstva podatkov. V zvezi s tem je treba spodbujati skladnost z EIF ter odprtimi standardi in specifikacijami.

Predlog spremembe  14

Predlog sklepa

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Ker se bo Sklep št. 922/2009/ES prenehal uporabljati 31. decembra 2015, je potreben nov program Unije za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2), ki bo posnel stanje celotnega interoperabilnostnega okolja v Evropi, ga analiziral in preprečil njegovo razdrobljenost. Program bo omogočil, spodbudil in podprl celosten pristop k zbiranju, ocenjevanju, razvoju, uvajanju, industrializaciji, upravljanju, izboljševanju in vzdrževanju interoperabilnostnih rešitev, vključno s tistimi, ki spodbujajo ponovno uporabo podatkov in njihovo izmenjavo, v podporo čezmejnemu in čezsektorskemu sodelovanju med evropskimi javnimi upravami ter med upravami, podjetji in državljani. Poleg tega bo spodbudil ponovno uporabo, vključevanje in zbliževanje obstoječih rešitev, vključno s tistimi, ki izvirajo iz drugih političnih področij Unije.

(22) Ker se bo Sklep št. 922/2009/ES prenehal uporabljati 31. decembra 2015, je potreben nov program Unije za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA 2), ki bo posnel stanje celotnega interoperabilnostnega okolja v Evropi, ga analiziral in preprečil elektronske ovire, nezdružljivost javnih storitev in razdrobljenost. Program bo omogočil, spodbudil in podprl celosten pristop k zbiranju, ocenjevanju, razvoju, uvajanju, industrializaciji, upravljanju, izboljševanju in vzdrževanju interoperabilnostnih rešitev, vključno s tistimi, ki spodbujajo ponovno uporabo podatkov in njihovo izmenjavo, v podporo čezmejnemu in čezsektorskemu sodelovanju med evropskimi javnimi upravami ter med upravami, podjetji in državljani. Poleg tega bo spodbudil ponovno uporabo, vključevanje in zbliževanje obstoječih rešitev, vključno s tistimi, ki izvirajo iz drugih političnih področij Unije. Program ISA 2 bi moral temeljiti na izkušnjah, pridobljenih s programi IDA, IDABC in ISA, ter na napredku Evropske digitalne agende. Ker se je področje delovanja programa razširilo in zdaj vključuje tudi stike javne uprave s podjetji in državljani, je treba zagotoviti višjo raven varnosti in zasebnosti.

Predlog spremembe  15

Predlog sklepa

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a) V tem sklepu bi morali kot uporabnike interoperabilnostnih rešitev šteti evropsko javno upravo na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Državljani in podjetja so končni (posredni) uporabniki interoperabilnostnih rešitev, saj uporabljajo elektronske javne storitve, ki jim jih zagotavljajo javne uprave. Osredotočenost na uporabnika pri interoperabilnostnih rešitvah se nanaša na končnega uporabnika.

Predlog spremembe  16

Predlog sklepa

Uvodna izjava 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22b) Obstaja tveganje, da bomo s tem ostali vezani na stare tehnologije. Interoperabilnost ne bi smela biti cilj sama po sebi, pač pa bi morala krepiti obstoječe ukrepe za posodobitev upravljanja in javne uprave. Program ISA 2 bi moral omogočiti prilagoditve prihodnjemu tehnološkemu razvoju ter biti odprt in prožen, da bi lahko izpolnjeval potrebe novih poslovnih modelov in zagonskih podjetij, ki bodo ustvarjala delovna mesta za mlade.

Predlog spremembe  17

Predlog sklepa

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Rešitve, ki se bodo uvedle in upravljale v okviru programa ISA2, bi morale v največji možni meri pripadati skladnemu okolju storitev, ki bodo pospešile sodelovanje med evropskimi javnimi upravami, podjetji in državljani, ter zagotavljati, pospeševati in omogočati čezmejno ali čez-sektorsko interoperabilnost.

(23) Skupni okviri in rešitve, ki se bodo uvedli in upravljali v okviru programa ISA 2, bi morali v največji možni meri pripadati skladnemu okolju skupnih okvirov in storitev, ki bodo pospešili sodelovanje med evropskimi javnimi upravami, podjetji in državljani, spodbudili izkoriščanje potenciala e-uprave in zagotovili, olajšali in omogočili tako čezmejno kot čezsektorsko interoperabilnost. Takšne rešitve bi morale prinesti nedvomno dodano vrednost v smislu lajšanja ali omogočanja čezmejne ali čezsektorske interoperabilnosti. Države članice in Komisija bi morale skupaj uvesti ciljno usmerjene programe, da bi se politike s čezmejno razsežnostjo ustrezno izvajale prek oblikovanja interoperabilnih sistemov.

Predlog spremembe  18

Predlog sklepa

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a) Vse več javnih storitev ima „privzeto digitalnost“, zato je treba čim bolj povečati učinkovitost javnih izdatkov za rešitve IKT. To bi bilo treba spodbuditi s tem, da se dovolj zgodaj načrtuje razpoložljivost teh rešitev ter da se, kadar je to mogoče, omogočita njihova izmenjava in ponovna uporaba za čim večji izkoristek javnih izdatkov. Program ISA 2 bi moral prispevati k temu cilju.

Predlog spremembe  19

Predlog sklepa

Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23b) Da bi imel program ISA 2 resnično dodano vrednost na ravni Unije, bi moralo njegovo izvajanje temeljiti na načelu, da se registracija ustreznih podatkov opravi samo enkrat, in na načelu privzete digitalnosti; ti načeli bi morali biti ključna temelja izvajanja programa ISA 2 kot del celovite strategije za vzpostavitev digitalnega okolja za zagotavljanje javnih storitev v Uniji.

Predlog spremembe  20

Predlog sklepa

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Državljani in podjetja bi morali imeti tudi koristi od skupnih interoperabilnih storitev za stranke, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ter so rezultat boljšega povezovanja postopkov in izmenjave podatkov prek zalednih služb evropskih javnih uprav.

(24) Državljani in podjetja bi morali imeti tudi koristi od skupnih interoperabilnih storitev za stranke, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ter so rezultat boljšega povezovanja postopkov in izmenjave podatkov prek zalednih služb evropskih javnih uprav. Za zmanjšanje upravnega bremena državljanov in podjetij bi bilo treba uveljaviti načelo, da se podatki predložijo javni upravi samo enkrat. Da bi državljani zaupali e-storitvam, bi bilo treba poleg tega podpirati rešitve za zagotavljanje varne komunikacije, zlasti z elektronsko avtentikacijo in šifriranjem.

Predlog spremembe  21

Predlog sklepa

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a) Program ISA 2 bi moral spoštovati načelo pravne varnosti in načela, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe  22

Predlog sklepa

Uvodna izjava 24 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24b) Skladno s členom 8 PDEU Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik spoštuje načelo enakosti svojih državljanov, ki zato uživajo enako pozornost njenih institucij, organov in agencij. V zvezi s tem bi morala biti dostopnost vključena v pripravo strategij interoperabilnosti v vsej Uniji, posebno pozornost pa bi bilo treba posvetiti najbolj prikrajšanim in najmanj poseljenim območjem, da bi zmanjšali digitalni razkorak.

Predlog spremembe  23

Predlog sklepa

Uvodna izjava 24 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24c) Poudariti bi bilo treba, da je krepitev digitalnih znanj in spretnosti še naprej prednostna naloga Unije in da bi morali pismenost ter znanja in spretnosti na področju IKT spodbujati na vseh stopnjah tradicionalnega in poklicnega izobraževanja, saj bi tako državljani in podjetja lahko izkoriščali vse prednosti programa ISA 2.

Predlog spremembe  24

Predlog sklepa

Uvodna izjava 24 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24d) Rešitve, ki se odkrijejo in izvajajo v okviru programa ISA 2, bi morale temeljiti na načelu tehnološke nevtralnosti in prilagodljivosti, da bi državljanom, podjetjem in javnim upravam zagotovili svobodno izbiro tehnologije, ki jo bodo uporabljali.

Predlog spremembe  25

Predlog sklepa

Uvodna izjava 24 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24e) V skladu s členom 9 PDEU Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in ukrepov upošteva zahteve, povezane z bojem proti socialni izključenosti. Načelo dostopnosti in primernosti za vse bi moralo biti del postopka za oblikovanje strategij interoperabilnosti na ravni Unije.

Predlog spremembe  26

Predlog sklepa

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Program ISA2 bi moral biti instrument za posodobitev javnega sektorja v Uniji.

 

(25) Program ISA 2 je eden od številnih instrumentov, ki spodbujajo posodobitev javnega sektorja v Uniji. Posodobitev evropskih uprav in krepitev njihove interoperabilnosti je osnovni pogoj za dokončanje digitalnega enotnega trga, ki bo vodil k posodobitvi tradicionalne industrije in katerega dodatna letna rast bo po ocenah prinesla 500 milijard EUR in ki bo lahko znatno spodbudil ustvarjanje delovnih mest v Uniji. Države članice bi morale še naprej posodabljati svoje uprave z izboljševanjem poslovnih procesov in infrastrukture IKT. Sklep bi moral biti v skladu z zavezo Komisije, da bodo državljani Unije lahko izkoristili vse prednosti interoperabilnih e-storitev, od e-uprave do e-zdravja, pri čemer bi bilo treba dati prednost odstranitvi ovir, kot so nepovezane e-storitve, da bi svoboščine enotnega trga Unije zagotovili tudi v digitalnem okolju.

Predlog spremembe  27

Predlog sklepa

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a) Oblikovanje skupnih standardov in izrazov, ki bodo omogočali enostavno povezovanje javnih uprav med seboj in z drugimi sektorji, bo zagotovilo okrepitev konkurenčnosti gospodarstva Unije na svetovni ravni.

Predlog spremembe  28

Predlog sklepa

Uvodna izjava 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25b) Vzpostavitev skupnih okvirov ter specifikacij in standardov interoperabilnosti, ki bodo omogočili učinkovite povezave med javnimi upravami ter med njimi in drugimi sektorji, kar bo omogočilo krepitev konkurenčnosti gospodarstva Unije na svetovni ravni.

Predlog spremembe  29

Predlog sklepa

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Interoperabilnost je neposredno povezana s standardi in skupnimi specifikacijami ter odvisna od njihove uporabe. Program ISA2 bi moral spodbujati in, kjer je to primerno, podpirati delno ali popolno standardizacijo obstoječih interoperabilnostnih rešitev. To bi bilo treba doseči s sodelovanjem z drugimi dejavnostmi standardizacije na ravni Unije ter z evropskimi organizacijami za standardizacijo in drugimi mednarodnimi organizacijami za standardizacijo.

(26) Brez interoperabilnosti pogosto ni možno izvajati digitalnih celovitih storitev in tudi ne razvijati enotnih vstopnih točk za podjetja in državljane. Interoperabilnost je neposredno povezana z odprtimi standardi in skupnimi specifikacijami ter odvisna od njihove uporabe. Program ISA 2 bi moral spodbujati in po potrebi podpirati delno ali popolno standardizacijo obstoječih interoperabilnostnih rešitev. To bi bilo treba doseči s sodelovanjem z drugimi dejavnostmi standardizacije na ravni Unije ter z evropskimi organizacijami za standardizacijo in drugimi mednarodnimi organizacijami za standardizacijo.

Predlog spremembe  30

Predlog sklepa

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Posodobitev javnih uprav je ena od ključnih prednostnih nalog za uspešno izvajanje strategije Evropa 2020. V zvezi s tem letni pregledi rasti, ki jih je Komisija objavila leta 2011, 2012 in 2013, kažejo, da kakovost dela evropskih javnih uprav neposredno vpliva na gospodarsko okolje, zato je bistvenega pomena za spodbujanje produktivnosti, konkurenčnosti in rasti. To je jasno izraženo v priporočilih za posamezne države članice, ki pozivajo k posebnim ukrepom za reformo javne uprave.

(27) Posodobitev javnih uprav je ena od ključnih prednostnih nalog za uspešno izvajanje strategije Evropa 2020. V zvezi s tem letni pregledi rasti, ki jih je Komisija objavila leta 2011, 2012 in 2013, kažejo, da kakovost dela evropskih javnih uprav neposredno vpliva na gospodarsko okolje, zato je bistvenega pomena za spodbujanje produktivnosti, konkurenčnosti, gospodarskega sodelovanja, rasti in zaposlovanja. To je jasno izraženo v priporočilih za posamezne države članice, ki pozivajo k posebnim ukrepom za reformo javne uprave.

Predlog spremembe  31

Predlog sklepa

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28) Uredba (EU) št. 1303/2013 vsebuje tematski cilj „izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava“. V zvezi s tem bi se moral program ISA2 povezati s programi in pobudami, ki prispevajo k posodobitvi javnih uprav, kot je npr. Evropska digitalna agenda, ter s povezanimi omrežji, kot je npr. evropsko omrežje javne uprave (EUPAN), in si prizadevati za razvoj sinergij z njimi.

(28) Uredba (EU) št. 1303/2013 vsebuje tematski cilj „izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava“. V zvezi s tem bi se moral program ISA 2 povezati s programi in pobudami, ki prispevajo k posodobitvi javnih uprav, kot je Evropska digitalna agenda, ter s povezanimi omrežji, kot je evropsko omrežje javne uprave (EUPAN), si prizadevati za razvoj sinergij z njimi in prispevati h krepitvi znanja v javnih upravah. S temi programi in pobudami bi morali tudi poskrbeti za potrebno usposabljanje zaposlenih v evropskih javnih upravah, da bodo lahko izvajali interoperabilne rešitve, in zagotoviti, da bodo imele države članice potrebne finančne in človeške vire.

Predlog spremembe  32

Predlog sklepa

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Interoperabilnost evropskih javnih uprav zadeva vse ravni uprave: evropsko, lokalno, regionalno in nacionalno. Zato je pomembno, da rešitve upoštevajo njihove potrebe, pa tudi potrebe državljanov in podjetij, kjer je to ustrezno.

(29) Interoperabilnost evropskih javnih uprav zadeva vse ravni uprave: evropsko, lokalno, regionalno in nacionalno. Zato je pomembno zagotoviti karseda široko udeležbo v programu ISA 2 in, da rešitve upoštevajo njihove potrebe, pa tudi potrebe državljanov, podjetij, zlasti MSP, ker pomembno prispevajo h gospodarstvu Unije.

Predlog spremembe  33

Predlog sklepa

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a) Sodelovanje z zasebnim sektorjem in drugimi subjekti je že pokazalo svojo učinkovitost in dodano vrednost. Spodbujati bi bilo treba sinergije z drugimi deležniki, da bi dali prednost razpoložljivim rešitvam, ki jih bo podpiral trg. Ohraniti bi bilo treba sedanjo prakso organiziranja konferenc, delavnic in drugih srečanj z namenom interakcije s tem delom javnosti. Spodbujati je treba nadaljnjo uporabo elektronskih platform, pa tudi ustreznih sredstev za vzdrževanje stikov z deležniki, tudi možnost skupnega upravljanja interoperabilnih rešitev z nepridobitnimi organizacijami ali organi pod nadzorom Komisije.

Predlog spremembe  34

Predlog sklepa

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30) Prizadevanja nacionalnih uprav se lahko podprejo s posebnimi instrumenti iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Tesno sodelovanje v okviru programa ISA2 bi moralo čim bolj povečati pričakovane koristi teh instrumentov z zagotovitvijo, da so financirani projekti usklajeni z vseevropskimi okviri interoperabilnosti in specifikacijami, kot je EIF.

(30) Prizadevanja nacionalnih, regionalnih in lokalnih uprav je mogoče podpreti s posebnimi instrumenti iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov in države članice spodbuditi, da bi skupaj razvile rešitve. Tesno sodelovanje v okviru programa ISA 2 bi moralo čim bolj povečati pričakovane koristi teh instrumentov z zagotovitvijo, da so financirani projekti usklajeni z vseevropskimi okviri interoperabilnosti in specifikacijami, kot je EIF.

Predlog spremembe  35

Predlog sklepa

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Program ISA2 naj bi prispeval k izvajanju morebitnih nadaljevalnih pobud v zvezi s strategijo Evropa 2020 in Evropsko digitalno agendo. Da bi se preprečilo morebitno podvajanje prizadevanj, bi moral upoštevati druge programe Unije na področju rešitev, storitev in infrastruktur IKT, predvsem IPE iz Uredbe št. 1316/2013/EU in Obzorje 2020 iz Uredbe (EU) št. 1291/2013.

(33) Program ISA 2 naj bi prispeval k izvajanju morebitnih nadaljevalnih pobud v zvezi s strategijo Evropa 2020 in Evropsko digitalno agendo. Da bi se preprečilo morebitno podvajanje prizadevanj, bi moral upoštevati druge programe Unije na področju rešitev, storitev in infrastruktur IKT, predvsem IPE iz Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Obzorje 2020 iz Uredbe (EU) št. 1291/2013, ter k njim prispevati. Komisija bi morala te ukrepe usklajevati pri izvajanju programa ISA 2, pa tudi pri načrtovanju prihodnjih pobud, ki bi zadevale interoperabilnost.

Predlog spremembe  36

Predlog sklepa

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a) Pri rešitvah, ki se bodo razvile, uvedle in upravljale v okviru programa ISA 2, pri katerih se bodo obdelovali osebni podatki, bi bilo treba uporabljati načela in določbe iz prava Unije o varstvu zasebnosti in posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov, zlasti iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a ter Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta1b.

 

______________________

 

1a Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

 

1b Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe  37

Predlog sklepa

Uvodna izjava 33 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33b) Da bi lahko dopolnjevala ali spreminjala nekatere nebistvene elemente tega sklepa, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z dopolnjevanjem ali prilagajanjem pravil in meril za upravičenost ter meril in pravil za izbor in izvajanje, kadar je to potrebno zaradi okoliščin v prihodnosti. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Predlog spremembe  38

Predlog sklepa

Uvodna izjava 33 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33c) Komisija bi morala pri ocenjevanju programa ISA 2 posebno pozornost nameniti vprašanju, ali rešitve, ki se oblikujejo in izvajajo, pozitivno ali negativno vplivajo na posodabljanje javnega sektorja in ustrezajo potrebam državljanov ter malih in srednjih podjetij, na primer z zmanjševanjem njihovega upravnega bremena in stroškov, z ustvarjanjem zaposlitvenih priložnosti in spodbujanjem splošne medsebojne povezljivosti med javnimi upravami na eni strani ter državljani in podjetji, zlasti malimi in srednjimi, na drugi.

Predlog spremembe  39

Predlog sklepa

Uvodna izjava 33 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33d) Komisija bi morala pri javnih razpisih za zunanje storitve v okviru programa ISA 2 spodbujati sodelovanje malih in srednjih podjetij pri javnih razpisih in zlasti poiskati ekonomsko najugodnejšega ponudnika na podlagi meril, povezanih z vsebino pogodbe, vključno s socialnimi in okoljskimi značilnostmi.

Predlog spremembe  40

Predlog sklepa

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) Komisija bi morala v ustrezno utemeljenih primerih v zvezi z vzpostavljenim tekočim delovnim programom sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, če to zahtevajo izredno nujni razlogi.

(35) Komisija bi morala v ustrezno utemeljenih primerih v zvezi z vzpostavljenim tekočim delovnim programom, kot je na primer tveganje prekinitve izvajanja storitve, sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, če to zahtevajo izredno nujni razlogi.

Predlog spremembe  41

Predlog sklepa

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36) Cilj tega sklepa je spodbuditi zmogljivo in učinkovito elektronsko čezmejno ali čezsektorsko sodelovanje med evropskimi javnimi upravami ter med upravami, državljani in podjetji, da se omogoči zagotavljanje elektronskih javnih storitev v podporo izvajanju politik in dejavnosti Unije. Ker države članice z nepovezanim sodelovanjem ne bi mogle zadostno doseči tega cilja, saj bi bila vzpostavitev usklajevanja na evropski ravni, če bi bila izvedena na nacionalni ravni, za države članice zelo zapletena in draga, je mogoče cilj zaradi obsega in učinkov predlaganih ukrepov lažje doseči na ravni Unije, zato lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena 1 ta sklep ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev –

(36) Ker države članice ciljev tega sklepa, namreč spodbuditi zmogljivo in učinkovito elektronsko čezmejno ali čezsektorsko sodelovanje med evropskimi javnimi upravami ter med upravami, državljani in podjetji, da se omogoči zagotavljanje elektronskih javnih storitev v podporo izvajanju politik in dejavnosti Unije, ne bi mogle zadostno doseči, saj bi bila vzpostavitev usklajevanja na ravni Unije, če bi bila izvedena na nacionalni ravni, za države članice zelo zapletena in draga, vendar jih je zaradi obsega in učinkov predlaganih ukrepov lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep ne presega tistega, kar je nujno za doseganje teh ciljev. Te elektronske javne storitve zahtevajo vključujoč pristop (e-vključujoč), ki bo zmanjšal razlike pri uporabi rešitev IKT, spodbujal njihovo uporabo pri boju proti izključenosti in prispeval h gospodarski rasti, da bi ustvarili priložnosti za zaposlovanje, dvignili kakovost življenja ter okrepili socialno vključenost in kohezijo.

Predlog spremembe  42

Predlog sklepa

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta sklep vzpostavlja program za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane za obdobje 2016–2020 (v nadaljnjem besedilu: program ISA2).

1. Ta sklep vzpostavlja program za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane za obdobje 2016–2020 (v nadaljnjem besedilu: program ISA 2).

Program ISA2 spodbuja zmogljivo in učinkovito elektronsko čezmejno ali čezsektorsko sodelovanje med evropskimi javnimi upravami in med upravami ter državljani in podjetji, da se omogoči zagotavljanje elektronskih javnih storitev v podporo izvajanju politik in dejavnosti Unije.

1a. Program ISA 2 spodbuja zmogljivo in učinkovito elektronsko čezmejno ali čezsektorsko sodelovanje med evropskimi javnimi upravami in med upravami ter državljani in podjetji, da se omogoči zagotavljanje elektronskih javnih storitev v podporo izvajanju politik in dejavnosti Unije.

 

Program ISA 2 upošteva socialne, ekonomske in druge vidike interoperabilnosti, pa tudi posebni položaj mikropodjetij ter malih in srednjih podjetij, da bi se izboljšalo sodelovanje med evropskimi javnimi upravami ter podjetji in državljani. Program ISA 2 spoštuje pravico državljanov in podjetij, da ne uporabljajo samo spletnih rešitev, marveč tudi druge.

 

Program prispeva k razvoju učinkovitejše, poenostavljene in uporabniku prijazne e-uprave na nacionalni, regionalni in lokalni ravni javnih uprav.

2. Unija prek programa ISA2 določi, oblikuje in upravlja interoperabilnostne rešitve za izvajanje politik Unije. Te rešitve nato da na voljo drugim institucijam in organom Unije ter nacionalnim, regionalnim in lokalnim javnim upravam za neomejeno uporabo, kar bo spodbudilo njihovo čezmejno ali čezsektorsko sodelovanje.

2. Unija prek programa ISA 2 podpira in spodbuja določanje, oblikovanje in upravljanje interoperabilnostne rešitve za izvajanje politik Unije. Te rešitve nato da na voljo drugim institucijam in organom Unije ter nacionalnim, regionalnim in lokalnim javnim upravam za neomejeno uporabo, kar bo spodbudilo njihovo čezmejno ali čezsektorsko sodelovanje.

 

2a. Program ISA 2 zagotovi skupno razumevanje interoperabilnosti in redno ocenjuje razvoj na tem področju. Poleg tega program ISA 2 ostane dovolj odprt in prožen, da ga je mogoče razviti in vanj vključiti nove izzive in področje.

3. Program ISA2 samostojno razvija interoperabilnostne rešitve ali dopolnjuje in podpira druge pobude Unije s poskusnim izvajanjem interoperabilnostnih rešitev kot inkubator za rešitve ali z zagotavljanjem njihove trajnosti kot most za rešitve.

3. Program ISA 2 samostojno razvija interoperabilnostne rešitve ali dopolnjuje in podpira druge pobude Unije s poskusnim izvajanjem interoperabilnostnih rešitev kot inkubator za rešitve ali z zagotavljanjem njihove trajnosti kot most za rešitve. Komisija zagotovi, da te rešitve ne povzročijo motenj na trgu ali neugodnega položaja za zasebne ponudnike interoperabilnostnih rešitev.

 

3a. V času trajanja programa ISA 2 Unija sodeluje z državami članicami, da bi ugotovila in spodbujala primere najboljše prakse, pripravile smernice, usklajevale interoperabilnostne pobude ter motivirale in spodbudile skupnosti, ki se ukvarjajo z vprašanji, ki zadevajo področje elektronskega čezmejnega in čezsektorskega sodelovanja ter sodelovanja med evropskimi javnimi upravami, podjetji in državljani. Pri tem Unija sodeluje z industrijo in civilno družbo ter pri vseh vprašanjih v zvezi s podporo interoperabilnosti in njeno povezavo z boljšim zagotavljanjem javnih storitev.

4. Program ISA2 je naslednik programa Unije za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, ki je bil uveden s Sklepom št. 922/2009/ES (v nadaljnjem besedilu: program ISA), ter utrjuje, spodbuja in širi njegove dejavnosti.

4. Program ISA 2 je naslednik programa Unije za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, ki je bil uveden s Sklepom št. 922/2009/ES (v nadaljnjem besedilu: program ISA), ter utrjuje, spodbuja in širi njegove dejavnosti.

Predlog spremembe  43

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) „interoperabilnost“ pomeni zmožnost neenakih in različnih organizacij, da sodelujejo pri vzajemno koristnih in dogovorjenih skupnih ciljih, ki vključujejo izmenjavo informacij in znanja med organizacijami prek poslovnih procesov, ki jih podpirajo, z izmenjavo podatkov med zadevnimi sistemi informacijske in komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT);

(1) „interoperabilnost“ pomeni zmožnost različnih organizacij, da sodelujejo pri vzajemno koristnih in dogovorjenih skupnih ciljih, ki vključujejo izmenjavo informacij in znanja med organizacijami prek poslovnih procesov, ki jih podpirajo, z izmenjavo podatkov med zadevnimi sistemi informacijske in komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT);

Obrazložitev

Beseda „različnih‟ učinkoviteje izrazi pomen besed „neenakih in različnih‟.

Predlog spremembe  44

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) „okvir interoperabilnosti‟ pomeni niz priporočil, ki določajo, kako uprave, podjetja in državljani komunicirajo med sabo po vsej Uniji, spodbujajo in podpirajo izvajanje evropskih javnih storitev prek spodbujanja čezmejne in medsektorske interoperabilnosti ter podpirajo javne uprave pri njihovem delu, in sicer pri zagotavljanju evropskih javnih storitev za podjetja in državljane;

Predlog spremembe  45

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b) „evropske javne uprave“ pomenijo javne uprave na ravni Unije ter državni, regionalni in lokalni ravni;

Predlog spremembe  46

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) „interoperabilnostne rešitve“ pomeni skupne okvire, skupne storitve in generična orodja, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi organizacijami ter jih samostojno financira in razvija program ISA2 ali jih razvija v sodelovanju z drugimi pobudami Unije na podlagi ugotovljenih zahtev evropskih javnih uprav;

(2) „interoperabilnostne rešitve“ pomeni skupne okvire, skupne storitve in funkcionalna orodja, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi organizacijami ter jih samostojno financira in razvija program ISA 2 ali jih razvija v sodelovanju z drugimi pobudami Unije na podlagi ugotovljenih zahtev evropskih javnih uprav;

Obrazložitev

Beseda „različnih‟ učinkoviteje izrazi pomen besed „neenakih in različnih‟.

Predlog spremembe  47

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) „uporabnik“ interoperabilnostnih rešitev pomeni evropske javne uprave na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni;

Predlog spremembe  48

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) „končni uporabnik“ programa ISA 2 pomeni državljane in podjetja;

Predlog spremembe  49

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) „skupni okviri“ pomeni specifikacije, standarde, metodologije, smernice, skupna semantična sredstva ter podobne pristope in dokumente;

(5) „skupni okviri“ pomeni skupno referenčno arhitekturo, specifikacije, standarde, metodologije, smernice, skupna semantična sredstva ter podobne pristope in dokumente;

Predlog spremembe  50

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 10 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– strateške ukrepe in ukrepe za osveščanje;

– strateške ukrepe;

Predlog spremembe  51

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 10 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– obveščanje, predstavitev prednosti programa ISA 2 ter ukrepe ozaveščanja, ki so namenjeni državljanom in podjetjem, zlasti MSP;

Predlog spremembe  52

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) „nujen primer“ pomeni situacije, ki lahko v kontekstu programa ISA 2 in za namene člena 10(3) pomenijo tveganje prekinitve zagotavljanja storitev, povezanih z dejavnostmi iz člena 3;

Predlog spremembe  53

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ocenjevanje, izboljševanje, uvajanje, industrializacijo, upravljanje in ponovno uporabo obstoječih čezmejnih ali čezsektorskih interoperabilnostnih rešitev;

(a) ocenjevanje, izboljševanje, uvajanje, industrializacijo, upravljanje in ponovno uporabo obstoječih čezmejnih ali čezsektorskih interoperabilnostnih okvirov in rešitev;

Predlog spremembe  54

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) razvoj, uvajanje, industrializacijo, upravljanje in ponovno uporabo novih čezmejnih ali čezsektorskih interoperabilnostnih rešitev;

(b) razvoj, uvajanje, industrializacijo, upravljanje in ponovno uporabo novih čezmejnih ali čezsektorskih interoperabilnostnih okvirov in rešitev;

Predlog spremembe  55

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) ocenjevanje učinkov predlagane ali sprejete zakonodaje Unije na IKT;

(c) ocenjevanje učinkov predlagane ali sprejete zakonodaje Unije na IKT; po potrebi z oceno o tem, ali je potrebna razširitev obsega in mandata Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA);

Predlog spremembe  56

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) opredelitev zakonodajnih vrzeli, ki ovirajo interoperabilnost med evropskimi javnimi upravami;

(d) opredelitev zakonodajnih vrzeli na ravni Unije in nacionalni ravni, ki ovirajo čezmejno ali čezsektorsko interoperabilnost med evropskimi javnimi upravami;

Predlog spremembe  57

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) vzpostavljanje in vzdrževanje evropske kartografije interoperabilnosti kot instrumenta, ki spodbuja ponovno uporabo obstoječih interoperabilnostnih rešitev in ugotavlja področja, kjer takih rešitev še ni;

(f) vzpostavljanje in vzdrževanje evropske kartografije interoperabilnosti kot instrumenta, ki spodbuja ponovno uporabo obstoječih interoperabilnostnih okvirov in rešitev in ugotavlja področja, kjer takih okvirov in rešitev še ni;

Predlog spremembe  58

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) razvoj in izvajanje javnih storitev z manjšim upravnim bremenom in nižjimi stroški, in sicer prek polnega izkoriščanja potenciala e-uprave in e-demokracije;

Predlog spremembe  59

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) ocenjevanje, posodabljanje in spodbujanje obstoječih skupnih specifikacij in standardov ter razvoj, uvajanje in spodbujanje novih skupnih specifikacij in standardov prek platform Unije za standardizacijo in v sodelovanju z ustreznimi evropskimi ali mednarodnimi organizacijami za standardizacijo; ter

(g) ocenjevanje, posodabljanje in spodbujanje obstoječih skupnih specifikacij in standardov ter razvoj, uvajanje in spodbujanje novih skupnih specifikacij in odprtih standardov prek platform Unije za standardizacijo in v sodelovanju z ustreznimi evropskimi ali mednarodnimi organizacijami za standardizacijo, tudi ob upoštevanju varnega prenašanja, obdelovanja in shranjevanja podatkov ter

Predlog spremembe  60

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) razvoj mehanizmov, s katerimi se bodo izmerile in količinsko opredelile koristi interoperabilnostnih rešitev.

(h) razvoj mehanizmov, s katerimi se bodo izmerile in količinsko opredelile koristi interoperabilnostnih okvirov in rešitev.

Predlog spremembe  61

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha) vzdrževanje in širše oglaševanje enotnega virtualnega portala, ki bo deloval kot platforma za dostop in primere najboljše prakse, ki izhajajo iz programa ISA 2, ter kot orodje za širjenje skupnih okvirov za varnost in že razvitih in delujočih rešitev, preprečeval pa naj bi tudi podvajanje.

Predlog spremembe  62

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka h b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hb) vzpostavitev skupne zbirke rešitev in standardov, ki jih je mogoče večkrat uporabiti, dostopnega javnim upravam, ki jih želijo sprejeti ali vključiti v prihodnje projekte, ali podjetjem, ki jih želijo izvajati pri svojih tržnih ponudbah, da bi uresničili poln potencial interoperabilnosti v vseh sektorjih.

Predlog spremembe  63

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka h c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hc) omogočanje podjetjem in državljanom, da na koristen in praktičen način ter v skladu z veljavno zakonodajo, med drugim o varstvu podatkov, ponovno uporabijo podatke.

Predlog spremembe  64

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka h d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hd) razvoj mehanizmov za zagotavljanje zasebnosti in varstva za javne uprave, državljane in podjetja;

Predlog spremembe  65

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg tega lahko program ISA2 deluje kot „inkubator za rešitve“, ki poskusno izvaja nove interoperabilnostne rešitve, in kot „most za rešitve“, ki upravlja obstoječe interoperabilnostne rešitve.

Poleg tega lahko program ISA 2 deluje kot „inkubator za rešitve“, ki poskusno izvaja nove interoperabilnostne rešitve, in kot „most za rešitve“, ki upravlja, razvija ali podpira obstoječe interoperabilnostne rešitve, ter zagotavlja informacije in usposabljanje o pomenu in uporabi interoperabilnostnih rešitev v vsej Uniji.

Predlog spremembe  66

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija do ... * pripravi strategijo za komuniciranje in usposabljanje, ki naj okrepi obveščenost in ozaveščenost o programu ISA 2 in njegovih koristih in je zlasti namenjena državljanom in MSP, pri tem pa uporablja uporabniku prijazen jezik in infografiko na spletnem mestu programa ISA 2.

 

_____________

 

* 6 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te odločbe.

Predlog spremembe  67

Predlog sklepa

Člen 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) temeljijo na uporabnosti in upoštevajo ugotovljene potrebe;

(a) izberejo se na podlagi uporabnosti in prednostnih nalog ter upoštevajo ugotovljene potrebe in cilje programa ISA 2;

Predlog spremembe  68

Predlog sklepa

Člen 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) so v skladu z naslednjimi načeli:

(b) so v skladu z naslednjimi načeli:

subsidiarnost in sorazmernost,

subsidiarnost in sorazmernost,

 

– osredotočenost na končnega uporabnika, zlasti na potrebe državljanov ter MSP,

osredotočenost na uporabnika,

osredotočenost na uporabnika,

vključevanje in dostopnost,

vključevanje in dostopnost,

varnost in zasebnost,

varnost, spoštovanje zasebnosti in visoka raven varstva podatkov,

 

 

– privzeto in vgrajeno spoštovanje zasebnosti,

večjezičnost,

večjezičnost,

upravna poenostavitev,

upravna poenostavitev in posodobitev,

preglednost,

preglednost,

ohranjanje informacij,

ohranjanje informacij,

odprtost,

odprtost,

možnost ponovne uporabe,

možnost ponovne uporabe,

tehnološka nevtralnost in prilagodljivost ter

tehnološka nevtralnost, priprava rešitev, ki bodo karseda kos prihodnjim izzivom, in prilagodljivost ter omrežna nevtralnost,

učinkovitost in uspešnost;

učinkovitost in uspešnost,

 

– zagotovitev dostopnosti po več poteh, tako da se poleg dostopa do storitev prek elektronskih sredstev ohrani tradicionalni način dostopa, ter razpoložljivost tehnične podpore.

Predlog spremembe  69

Predlog sklepa

Člen 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) prožnost za prilagajanje novim izzivom in priložnostim ter

Predlog spremembe  70

Predlog sklepa

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi v obliki projektov vključujejo naslednje faze, če je to primerno:

Ukrepi v obliki projektov vključujejo naslednje faze:

Predlog spremembe  71

Predlog sklepa

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

spremljanje in nadzor.

spremljanje, nadzor in naknadno vrednotenje.

Predlog spremembe  72

Predlog sklepa

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Faze posameznih projektov so opredeljene, ko se ukrep vključi v tekoči delovni program.

Faze posameznih projektov se lahko opredelijo, ko se ukrep vključi v tekoči delovni program. Če projekt ni več potreben ali če ni ocenjen kot učinkovit, ga je mogoče kadarkoli prekiniti.

Obrazložitev

Zagotoviti bi bilo treba določeno prožnost, da ta sklep ne bi oviral razvoja rešitve.

Predlog spremembe  73

Predlog sklepa

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

Člen 6

Izvedbena pravila

Merila za upravičenost in izbor

1. Pri izvajanju programa ISA2 se ustrezno upoštevajo evropska strategija interoperabilnosti, evropski okvir interoperabilnosti in njune prihodnje posodobitve.

1. Pri prošnjah za financiranje iz programa ISA 2 se upoštevajo naslednja merila upravičenosti:

 

(a) da se zagotovi interoperabilnost med informacijskimi sistemi Unije in informacijskimi sistemi v državah članicah, morajo vložniki določiti interoperabilnostne rešitve v zvezi z obstoječimi in novimi standardi Unije ali javno razpoložljivimi ali odprtimi specifikacijami za izmenjavo informacij in integracijo storitve;.

 

(b) da bi se izognili podvajanju in pospešili uvajanje interoperabilnostnih rešitev, se upoštevajo rezultati, doseženi z drugimi ustreznimi pobudami Unije in držav članic, in upoštevajo pobude, podvajanje rešitev pa ni upravičeno.

2. Spodbuja se sodelovanje čim večjega števila držav članic v projektu. Države članice se lahko projektu pridružijo v kateri koli fazi in se k temu tudi spodbujajo.

2. Pri programu ISA 2 se upoštevajo naslednja merila za izbor:

 

(a) spodbuja se sodelovanje čim večjega števila držav članic v projektu. Države članice se lahko projektu pridružijo v kateri koli fazi in se jih k temu tudi spodbuja, prav tako pa se spodbuja tudi sodelovanje podjetij in drugih organizacij;

 

(b) pri vseh ukrepih in interoperabilnostnih rešitvah, financiranih v okviru programa ISA 2, se ponovno uporabijo razpoložljive interoperabilnostne rešitve.

3. Da bi se zagotovila interoperabilnost med nacionalnimi informacijskimi sistemi in informacijskimi sistemi Unije, se določijo interoperabilnostne rešitve v zvezi z obstoječimi in novimi evropskimi standardi ali javno razpoložljivimi ali odprtimi specifikacijami za izmenjavo informacij in integracijo storitev.

 

4. Uvajanje ali izboljševanje interoperabilnostnih rešitev temelji, kadar je primerno, na izmenjavi izkušenj ter izmenjavi in spodbujanju dobrih praks ali pa ga to spremlja. Spodbujajo se izmenjava izkušenj in dobrih praks med vsemi deležniki ter ustrezna javna posvetovanja.

 

5. Da bi se izognili podvajanju in pospešili uvajanje interoperabilnostnih rešitev, se, kadar je primerno, upoštevajo rezultati, doseženi z drugimi ustreznimi pobudami Unije in držav članic.

 

6. Izvajanje interoperabilnostnih rešitev v okviru programa ISA2 usmerja EIRA, kjer je to primerno.

 

7. Interoperabilnostne rešitve in njihove posodobitve se vključijo v EIC ter dajo na voljo evropskim javnim upravam za ponovno uporabo, če je to primerno.

 

8. Komisija redno spremlja izvajanje in ponovno uporabo interoperabilnostnih rešitev po vsej Uniji v okviru tekočega delovnega programa iz člena 7.

 

9. Da bi kar najbolj povečali sinergije ter zagotovili dopolnilna in skupna prizadevanja, se ukrepi, kadar je to primerno, uskladijo z drugimi ustreznimi pobudami Skupnosti.

 

10. Pri vseh ukrepih in interoperabilnostnih rešitvah, financiranih v okviru programa ISA2, se spodbuja ponovna uporaba razpoložljivih interoperabilnostnih rešitev, če je to primerno.

 

 

Predlog spremembe  74

Predlog sklepa

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Izvedbena pravila

 

1. Ustrezno se upoštevajo evropska strategija interoperabilnosti in evropski okvir interoperabilnosti ter njune prihodnje različice.

 

2. Uvajanje ali izboljševanje interoperabilnostnih rešitev temelji, kolikor mogoče, na izmenjavi izkušenj ter izmenjavi in spodbujanju primerov dobre prakse ali pa ga to spremlja. To zajema tudi ustrezno upoštevanje učinka interoperabilnostnih rešitev na zasebnost in varstvo podatkov. Spodbujajo in omogočajo se izmenjava izkušenj in dobrih praks med vsemi deležniki ter ustrezna javna posvetovanja, in sicer na ustrezne načine, kot je virtualna zbirka. Posebno pozornost se posveti pripravljenosti držav članic, da bodo zagotovile sodelovanje nacionalnih strokovnjakov na področju interoperabilnosti.

 

3. Izvajanje interoperabilnostnih rešitev v okviru programa ISA 2 po potrebi poteka pod vodstvom evropske referenčne arhitekture interoperabilnosti.

 

4. Interoperabilnostne rešitve in njihove posodobitve se vključijo v EIC ter dajo na voljo evropskim javnim upravam za ponovno uporabo.

 

5. Komisija vsaj enkrat letno spremlja izvajanje in ponovno uporabo interoperabilnostnih rešitev po vsej Uniji v okviru tekočega delovnega programa iz člena 7 in Evropski parlament obvesti o rezultatih spremljanja.

 

6. Izvajanje programa ISA 2 prispeva tudi k izvajanju digitalne agende Komisije.

 

7. Da bi kar najbolj povečali sinergije ter zagotovili dopolnilna in skupna prizadevanja, se ukrepi, kadar je to primerno, uskladijo z drugimi ustreznimi pobudami Unije.

 

8. Komisija zbere deležnike, da lahko izmenjujejo mnenja med seboj in s Komisijo o vprašanjih, ki jih obravnava program. V ta namen Komisija organizira konference, delavnice in druga srečanja, uporablja elektronske interaktivne platforme in lahko uporablja tudi druga sredstva za sodelovanje, za katera meni, da so ustrezna.

 

9. Pred ukrepi in interoperabilnostnimi rešitvami, ki zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, se, kadar je to primerno in mogoče, opravi ocena učinkov na varstvo podatkov.

 

10. V upravičenih primerih in pod nadzorom Komisije lahko interoperabilnostne rešitve uporabljajo tudi neprofitne organizacije, ukrepi, financirani v okviru programa ISA 2, pa se lahko neposredno povežejo z ukrepi, s katerimi se področje uporabe programa razširi v korist državljanov in podjetij, pri čemer se po potrebi uporabljajo drugi viri financiranja iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Predlog spremembe  75

Predlog sklepa

Člen 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6b

 

Delegirani akti

 

Če je treba dopolniti merila za upravičenost in izbor ali pravila izvajanja iz členov 6 in 6a, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s spreminjanjem, pojasnjevanjem ali dopolnjevanjem teh meril in pravil.

Predlog spremembe  76

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija ob začetku programa ISA2 sprejme izvedbene akte o vzpostavitvi tekočega delovnega programa, ki ga spremeni vsaj enkrat na leto, za izvajanje ukrepov za celotno obdobje veljavnosti tega sklepa. Komisija navedene izvedbene akte sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2).

Komisija ob začetku programa ISA 2 sprejme izvedbene akte o vzpostavitvi tekočega delovnega programa, ki ga spremeni vsaj enkrat na leto, če je to nujno potrebno, za izvajanje ukrepov za celotno obdobje veljavnosti tega sklepa. Komisija navedene izvedbene akte sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2).

V okviru tekočega delovnega programa se opredelijo, prednostno razvrstijo, dokumentirajo, izberejo, oblikujejo, izvedejo in ocenijo ukrepi iz člena 5 ter sporočajo njihovi rezultati.

V okviru tekočega delovnega programa se opredelijo, prednostno razvrstijo, dokumentirajo, izberejo, oblikujejo, izvedejo in ocenijo ukrepi iz člena 5, vključno s spremljajočimi ukrepi iz člena 5(3), s čimer se zagotovi čim obsežnejše in vključujoče sodelovanje v skladu z merili upravičenosti in izbora iz člena 6, ter sporočajo njihovi rezultati, o katerih se obvesti tudi Evropski parlament.

Predlog spremembe  77

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vključitev ukrepov v tekoči delovni program je odvisna od njihove skladnosti s sklopom pravil in meril za vključitev, ki jih morajo izpolniti pred vključitvijo v tekoči delovni program. Navedena pravila in merila ter vse njihove spremembe so sestavni del tekočega delovnega programa.

 

2. Vključitev ukrepov v tekoči delovni program je odvisna od njihove skladnosti s sklopom upravnih postopkov, s katerimi se opredelijo zastavljeni cilji. Navedeni upravni postopki ter vse njihove spremembe so sestavni del tekočega delovnega programa.

Predlog spremembe  78

Predlog sklepa

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

 

Izvajanje pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6b se prenese na Komisijo za obdobje štirih let od 1. januarja 2016.

 

3. Prenos pooblastila iz člena 6b lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6b, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe                79

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija odboru ISA2 vsako leto poroča o izvajanju programa.

2. Komisija odboru ISA 2, pristojnemu odboru ali odborom Evropskega parlamenta, Svetu in Odboru regij vsako leto poroča o izvajanju programa ISA 2, ponovni uporabi interoperabilnostnih rešitev po Uniji in razvoju njegovih kazalnikov uspešnosti.

 

Pristojni odbor ali odbori Evropskega parlamenta lahko pozovejo Komisijo, naj poroča o izvajanju programa ISA 2 in odgovori na vprašanja njihovih članov.

Predlog spremembe  80

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Program je predmet vmesnega in končnega ocenjevanja, rezultati teh ocenjevanj pa se sporočijo Evropskemu parlamentu in Svetu do 31. decembra 2018 oziroma 31. decembra 2021. V zvezi s tem lahko pristojni odbor Parlamenta pozove Komisijo, naj predstavi rezultate ocenjevanja in odgovori na vprašanja njegovih članov.

3. Program ISA 2 je predmet vmesnega in končnega ocenjevanja, obema ocenama se priloži poglobljena ocena učinka, rezultati teh ocenjevanj pa se sporočijo Evropskemu parlamentu in Svetu do 31. decembra 2018 oziroma 31. decembra 2021. V zvezi s tem lahko pristojni odbor ali odbori Evropskega parlamenta pozovejo Komisijo, naj predstavi rezultate ocenjevanja in odgovori na vprašanja njihovih članov.

Predlog spremembe  81

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Vmesna in končna ocena programa ISA 2 vključuje analizo skladnosti z zakonodajo Unije o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostem pretoku teh podatkov v vseh ustreznih ukrepih in interoperabilnostnih rešitvah, ki zahtevajo obdelavo osebnih podatkov.

Predlog spremembe  82

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pri ocenjevanju se proučijo vprašanja, kot so ustreznost, učinkovitost, uspešnost, uporabnost, trajnost in skladnost ukrepov programa. Pri končnem ocenjevanju se poleg tega prouči, v kakšnem obsegu je program izpolnil svoj cilj.

4. Pri ocenjevanju se proučijo vprašanja, kot so ustreznost, učinkovitost, uspešnost, uporabnost, vključno z zadovoljstvom državljanov in podjetij, ter trajnost in skladnost ukrepov programa ISA 2. Preučijo se tudi njegova skladnost, sinergije in to, kako dopolnjuje druge programe Unije, zlasti Instrument za povezovanje Evrope. Pri končnem ocenjevanju se poleg tega prouči, v kakšnem obsegu je program izpolnil svoj cilj. Posebno pozornost se nameni potrebam, ki so jih izrazili uporabniki programa.

Predlog spremembe  83

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Uspešnost programa se oceni glede na cilj iz člena 1 in ukrepe tekočega delovnega programa. Cilj se meri zlasti na podlagi števila ključnih dejavnikov, ki omogočajo interoperabilnost, in števila podpornih instrumentov za javne uprave, ki so bili zagotovljeni evropskim javnim upravam in jih te uporabljajo. Kazalniki za merjenje rezultatov in učinkov programa se opredelijo v tekočem delovnem programu.

5. Uspešnost programa ISA 2 se oceni glede na cilj iz člena 1(2) in merila upravičenosti in izbora, določena v členu 6. Izpolnjevanje cilja se meri zlasti v smislu števila ključnih dejavnikov, ki omogočajo interoperabilnost, in podpornih instrumentov za javne uprave, ki so bili zagotovljeni evropskim javnim upravam in jih te uporabljajo.

Predlog spremembe  84

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Komisija oblikuje kazalnike za merjenje rezultata in učinka programa ISA2.

 

Pri kazalnikih je treba upoštevati merila upravičenosti in izbora iz člena 6.

Predlog spremembe  85

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Pri ocenjevanju se proučijo tudi koristi ukrepov za Unijo v zvezi z izboljšanjem skupnih politik, opredelijo področja za mogoče izboljšanje ter preverijo sinergije z drugimi pobudami Unije na področju čezmejne ali čezsektorske interoperabilnosti in posodobitve evropskih javnih uprav.

6. Pri ocenjevanju se proučijo tudi koristi ukrepov za Unijo v zvezi z izboljšanjem skupnih politik, opredelijo področja za mogoče izboljšanje ter preverijo sinergije z drugimi pobudami Unije na področju čezmejne ali čezsektorske interoperabilnosti in posodobitve, poenostavitve in učinkovitost evropskih javnih uprav.

Predlog spremembe  86

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija tudi oceni ustreznost ciljev in ukrepov programa ISA 2 za lokalne in regionalne organe, da bi izboljšala interoperabilnost v javni upravi in učinkovitost izvajanja javnih storitev.

Predlog spremembe  87

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Kjer je to primerno, ocene programa ISA2 vsebujejo informacije o:

8. Ocene programa ISA 2 vsebujejo informacije o:

Predlog spremembe  88

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 8 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) količinsko opredeljivih koristih, ki jih prinašajo interoperabilnostne rešitve s povezovanjem IKT s potrebami uporabnikov;

(a) količinsko in kvalitativno opredeljivih koristih in prihrankih stroškov, ki jih prinašajo interoperabilnostne rešitve s povezovanjem IKT s potrebami uporabnikov in končnih uporabnikov, zlasti državljanov ter MSP;

Predlog spremembe  89

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 8 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) količinsko opredeljivih pozitivnih učinkih interoperabilnostnih rešitev, ki temeljijo na IKT.

(b) količinsko in kvalitativno opredeljivih učinkih interoperabilnostnih rešitev, ki temeljijo na IKT, zlasti za javne uprave, državljane ter MSP.

Predlog spremembe  90

Predlog sklepa

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v druge politike Unije se lahko interoperabilnostne rešitve, ki se uvajajo ali upravljajo s programom ISA2, uporabljajo tudi v okviru pobud, ki niso pobude Unije, za nekomercialne namene, če to ne ustvari dodatnih stroškov za splošni proračun Unije in ne ogrozi glavnega cilja Unije v zvezi z interoperabilnostno rešitvijo.

Brez poseganja v druge politike Unije in v skladu z merili upravičenosti in izbora iz člena 6 se lahko interoperabilnostne rešitve, ki se uvajajo ali upravljajo s programom ISA 2, uporabljajo tudi v okviru pobud, ki niso pobude Unije, za nekomercialne namene, če to ne ustvari dodatnih stroškov za splošni proračun Unije in ne ogrozi glavnega cilja Unije v zvezi z interoperabilnostno rešitvijo.

Predlog spremembe  91

Predlog sklepa

Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13a

 

Varstvo podatkov

 

Pri rešitvah, ki se bodo razvile, uvedle in upravljale v okviru programa ISA 2, vključno s katero koli obliko sodelovanja s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, pri katerih se bodo obdelovali osebni podatki, je treba strogo spoštovati zakonodajo Unije o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA 2).

Od leta 1995, ko se je začel izvajati program za izmenjavo podatkov med upravami (IDA), Evropska komisija skupaj z državami članicami spodbuja rešitve, ki omogočajo izmenjavo podatkov med upravami in z institucijami EU.

Ta dokument pomeni nadaljevanje prehojene poti, predvsem, kar zadeva program ISA (program za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave), ki se še uporablja, obenem pa odpira nov cikel, ki ne more zanemariti tehničnega razvoja, ki smo mu priča, novih potreb uprav in civilne družbe ter novih priložnosti na področju računalništva v oblaku.

Uvedba podjetij in državljanov kot uporabnikov progama ISA 2 je pomemben signal razvoja in od Komisije zahteva določitev meril za uporabo pri izvajanju in oceni programa, ne le z vidika ponudbe, ampak tudi z vidika povpraševanja ali zmožnosti modernizacije javnega sektorja, da bi na kar najbolj učinkovit način odgovorili na potrebe civilne družbe.

Interoperabilnost vedno bolj spodbuja potencialno kakovost javnih storitev in ustvarja okolje, ki podjetjem omogoča večjo konkurenčnost, državljanom pa več zadovoljstva. Tako je inteorperabilnost trdna zaveznica evropske strategije za rast in zaposlovanje.

Program ISA 2 je povezan z drugimi pobudami, ki prispevajo k posodobitvi javnih uprav v Evropi, in povečuje njihov potencial v smislu pozitivne diferenciacije, tako na področju svetovne konkurenčnosti gospodarstva, kot na področju kakovosti življenja prebivalstva.

Tako pripeva k oblikovanju enotnega digitalnega trga in k izvajanju ambiciozne evropske digitalne agende, ki bo vodilna na svetovni ravni in socialno vključujoča.

Poročevalec meni, da je za izkoristek potenciala dokumenta v obravnavi potreben večji poudarek na gospodarskem in socialnem lastništvu programa v skladu z naslednjimi točkami.

1.   Oblikovanje skupnih izrazov, ki bodo povezali javne uprave med seboj in z drugimi sektorji ter tako prispevali k okrepitvi evropskega gospodarstva v smislu konkurenčnosti na svetovni ravni.

2.   Vzpostavitev zbirke rešitev in standardov za neposredno uporabo v upravah ali vključitev v nove projekte.

3.   Vzpostavitev enotnega portala s primeri dobrih praks (platforma Joinup).

4.   Zagotavljanje zasebnosti in varstva za uprave, podjetja in državljane.

5.   Poenostavitev postopkov in potencialna širitev področja uporabe.

6.   Spodbujanje razvoja rešitev na področju sodelovanja, ki hkrati vključujejo uprave dveh ali več držav članic.

7.   Upoštevanje učinkov ter zadovoljstva podjetij in državljanov kot meril za ocenjevanje uspešnosti programa.


MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (*) (11.6.2015)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2) – Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Pripravljavka mnenja (*): Liisa Jaakonsaari

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije je uvesti program za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2). Pripravljavka mnenja odobrava predlog in njegov namen ter meni, da je program ISA2 potreben za odpravo elektronskih ovir med državami članicami.

1. Pristojnosti

Pristojnosti Parlamenta glede te zadeve so si razdelili trije odbori, ITRE kot pristojni ter IMCO in LIBE kot pridružena odbora po členu 54 poslovnika. Medtem ko je LIBE izključno pristojen za vse vidike v zvezi z varstvom podatkov, se pristojnosti odborov ITRE in IMCO skozi predlog prekrivajo in jih ni mogoče jasno razdeliti. Zato so se odbori dogovorili, da se bo vsak kolikor mogoče osredotočil na teme, ki zadevajo njihove osrednje pristojnosti.

Zato se pripravljavka mnenja ni dotikala vprašanj varstva podatkov, čeprav meni, da so izrednega pomena, marveč to področje prepušča odboru LIBE. Namesto tega se je osredotočila na osrednji pristojnosti odbora IMCO – notranji trg in potrošnike.

2. Državljani in podjetja

Komisija v svojem predlogu navaja, da naj bi program ISA2 prinesel koristi javnim upravam, pa tudi podjetjem in državljanom. Pripravljavka mnenja meni, da vsebina predloga ne kaže tako. Zato je dodala nekaj pojasnil in natančnejših ubeseditev, da bi bila bolje odražena namera Komisije:

(1) sklop določb, da mora Komisija upoštevati socialne vidike interoperabilnosti, s čimer bo vsem omogočeno, da bodo lahko dodobra izkoristili priložnosti, ki jih prinaša nova tehnologija;

(2) sklop določb, da mora Komisija upoštevati specifični položaj mikropodjetij ter malih in srednjih podjetij ter omogočiti izvajanje rešitev, ki bodo ustrezale njihovim potrebam;

(3) opredelitev uporabnikov: predlog Komisije v členu 2 ne opredeljuje uporabnikov, a je to poimenovanje večkrat uporabljeno, čeprav v različnem kontekstu. Neposredni uporabniki v predlogu so evropske javne uprave, posredni (končni uporabniki) pa državljani in podjetja. Izraz „osredotočenost na uporabnika“ se nanaša prav na slednje. Stališče pripravljavke mnenja je, da neenotna uporaba poimenovanj vnaša nekaj zmede in da je potrebna razjasnitev.

3. Dodatna vprašanja

Po mnenju pripravljavke mnenja primanjkuje informacij o koristnosti tega programa in o tem, ali je sploh potreben. Zato je v členu 3 zajela obveznost, da mora Komisija razviti komunikacijsko strategijo za obveščanje in osveščanje o programu ISA in njegovih koristih.

Pripravljavka mnenja je tudi dopolnila splošna načela iz člena 4, pri čemer je poudarila, da je treba poiskati dolgoročno rešitev. Meni tudi, da bi bilo treba državljanom in podjetjem po potrebi zagotoviti podporo za uporabo interoperabilnostnih rešitev. Poleg tega bi morali še naprej omogočiti uporabo tradicionalnih načinov za dostopanje do storitev, ne samo spletnega dostopa.

Pripravljavka mnenja odobrava predlog Komisije o spremljanju izvajanja programa ISA2 ter določbe o vrednotenju iz člena 11. Meni pa tudi, da bi moral Evropski parlament kot sozakonodajalec sodelovati v procesu izvajanja in vrednotenja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Interoperabilnost na ravni Unije lajša uspešno izvajanje politik. Omogoča zlasti učinkovito in uspešno izvajanje naslednjih politik:

(4) Interoperabilnost na ravni Unije lahko lajša uspešno izvajanje politik z ustrezno čezmejno razsežnostjo. Omogoča zlasti učinkovito in uspešno izvajanje naslednjih politik:

Obrazložitev

Interoperabilnosti same po sebi ne bi smeli obravnavati kot cilja, pač pa kot sredstvo za doseganje večje učinkovitosti, če je za to očitna potreba in jasno izražena zahteva ustreznih uporabnikov. Zlasti pomembno je, da se interoperabilnost sistemov ne zagotovi, če so ti zastareli, odvečni ali jih je treba posodobiti. Digitalizacija in posodabljanje sistemov upravljanja in javne uprave v državah članicah bi morala imeti prednost pred interoperabilnostjo.

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Interoperabilnost je ključni dejavnik za uspeh na področju carin, obdavčevanja in trošarin ter pri upravljanju vseevropskih sistemov IKT, ki vključujejo vse države članice in podpirajo interoperabilne poslovne storitve, ki so financirane v okviru programov Fiscalis 2013 in Carina 2013 ter jih izvajajo in upravljajo Komisija in nacionalne uprave. Sredstva, ustvarjena v okviru programov Fiscalis 2013 in Carina 2013, so na voljo za izmenjavo in ponovno uporabo z drugih političnih področij.

(9) Interoperabilnost je ključni dejavnik za uspeh na področju carin, obdavčevanja in trošarin ter pri upravljanju vseevropskih sistemov IKT, ki vključujejo vse države članice in podpirajo interoperabilne poslovne storitve, ki so financirane v okviru programov Fiscalis 2013 in Carina 2013 ter jih izvajajo in upravljajo Komisija in nacionalne uprave. Sredstva, ustvarjena v okviru programov Fiscalis 2013 in Carina 2013, so na voljo za izmenjavo in ponovno uporabo z drugih političnih področij. Poleg tega so se države članice v sklepih Sveta o reformi upravljanja carinske unije EU zavezale, da bodo oblikovale strategijo za skupno vodene in upravljane informacijske sisteme na vseh s carino povezanih področjih.

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Na področju standardizacije IKT Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta navaja interoperabilnost kot bistveni rezultat standardizacije.

(14) Na področju standardizacije IKT Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta navaja interoperabilnost kot bistveni rezultat standardizacije. Pri razvoju standardov v okviru programa ISA2, ki je bil uveden s Sklepom št. 922/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta17a, bi bilo treba nameniti posebno pozornost določbam o vključevanju socialnih in družbenih deležnikov, kakor določa tudi navedena uredba.

 

___________________

 

17a Sklep št. 922/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o interoperabilnostnih rešitvah za evropske javne uprave (ISA) (UL L 260, 3.10.2009, str. 20).

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Na področju javnih naročil direktive 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 in 2014/23/EU21 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. marca 2014 od držav članic zahtevajo, da izvajajo elektronsko javno naročanje. Določajo, da morajo biti orodja in naprave, ki se uporabljajo za sporočanje z elektronskimi sredstvi, ter njihove tehnične lastnosti interoperabilni z izdelki informacijske in komunikacijske tehnologije v splošni uporabi. Poleg tega Direktiva 2014/55/EU22 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju, ki jo je Parlament sprejel 11. marca 2014, obravnava razvoj evropskega standarda za izdajanje elektronskih računov pri oddaji javnih naročil, ki bo zagotovil interoperabilnost med sistemi za izdajanje elektronskih računov po vsej EU.

(16) Na področju javnih naročil direktive 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 in 2014/23/EU21 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. marca 2014 od držav članic zahtevajo, da izvajajo elektronsko javno naročanje in tako zagotovijo učinkovitejše in preglednejše postopke javnega naročanja. Določajo, da morajo biti orodja in naprave, ki se uporabljajo za sporočanje z elektronskimi sredstvi, ter njihove tehnične lastnosti interoperabilni z izdelki informacijske in komunikacijske tehnologije v splošni uporabi. To pomeni ogromen proračunski prihranek in vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev, zlasti za mala in srednja podjetja ter podjetnike. Poleg tega Direktiva 2014/55/EU22 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju, ki jo je Parlament sprejel 11. marca 2014, obravnava razvoj evropskega standarda za izdajanje elektronskih računov pri oddaji javnih naročil, ki bo zagotovil interoperabilnost med sistemi za izdajanje elektronskih računov po vsej EU.

__________________

__________________

19 Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES, UL L 94, 28.3.2014, str. 243.

19 Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES, UL L 94, 28.3.2014, str. 243.

20 Direktiva 2014/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, UL L 94, 28.3.2014, str. 65–242.

20 Direktiva 2014/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, UL L 94, 28.3.2014, str. 65–242.

21 Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb, UL L 94, 28.3.2014, str. 1–64.

21 Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb, UL L 94, 28.3.2014, str. 1–64.

22Direktiva 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju, UL L 133, 6.5.2014, str. 1.

22 Direktiva 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju, UL L 133, 6.5.2014, str. 1.

Predlog spremembe  5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Področja politike, navedena v uvodnih izjavah 4 do 16, kažejo, da je politiko o interoperabilnosti in njeni možni uporabi pomembno usklajevati na ravni Unije na čim bolj učinkovit in odziven način. Da bi čim bolj omejili in odpravili razdrobljenost v interoperabilnem okolju v Uniji, bi morali podpreti skupno razumevanje interoperabilnosti v Uniji in celostni pristop k interoperabilnostnim rešitvam.

Predlog spremembe  6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Svet je na politični ravni večkrat pozval k še večji interoperabilnosti v Evropi in k nadaljevanju prizadevanj za posodobitev evropskih javnih uprav. in 25. oktobra 2013 je sprejel sklepe, v katerih je poudaril, da bi bilo treba nadaljevati posodabljanje javnih uprav s hitrim uvajanjem storitev, kot so e-uprava, e-zdravje, e-izdajanje računov in e-naročila, ki temeljijo na interoperabilnosti.

(18) Svet je na politični ravni večkrat pozval k še večji interoperabilnosti v Evropi in k nadaljevanju prizadevanj za posodobitev evropskih javnih uprav. in 25. oktobra 2013 je sprejel sklepe, v katerih je poudaril, da bi bilo treba nadaljevati posodabljanje javnih uprav s hitrim uvajanjem storitev, kot so e-uprava, e-zdravje, e-izdajanje računov in e-naročila, ki temeljijo na interoperabilnosti. Zavezanost držav članic je bistvena, da bi zagotovili hitro vzpostavitev interoperabilne e-družbe v Uniji in sodelovanje javnih uprav pri spodbujanju uporabe spletnih postopkov. Za vzpostavitev učinkovitejše, poenostavljene in uporabnikom prijazne e-uprave je poleg tega treba znatno spremeniti evropsko javno upravo, po potrebi s podporo in močnejšo zavezo držav članic. Učinkovite spletne javne storitve so bistvene za krepitev zaupanja podjetij in državljanov v digitalne storitve.

Predlog spremembe  7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Vidik interoperabilnosti v enem sektorju je povezan s tveganjem, da bi sprejetje različnih ali nezdružljivih rešitev na nacionalni ali sektorski ravni ustvarilo nove e-ovire, ki bi ovirale ustrezno delovanje notranjega trga in s tem povezana prosta gibanja, ter negativno vplivalo na odprtost in konkurenčnost trgov ter na zagotavljanje storitev splošnega interesa za državljane in podjetja. Za zmanjšanje tega tveganja bi morale države članice in Unija okrepiti skupna prizadevanja za preprečevanje razdrobljenosti trga in za zagotovitev čezmejne ali čezsektorske interoperabilnosti pri izvajanju zakonodaje, hkrati pa zmanjšati upravna bremena in stroške ter spodbujati skupno dogovorjene rešitve IKT in hkrati zagotoviti ustrezno upravljanje.

(19) Vidik interoperabilnosti v enem sektorju je povezan s tveganjem, da bi sprejetje različnih ali nezdružljivih rešitev na nacionalni ali sektorski ravni ustvarilo nove e-ovire, ki bi ovirale ustrezno delovanje notranjega trga in s tem povezana prosta gibanja, ter negativno vplivalo na odprtost in konkurenčnost trgov, zlasti trgov javnih naročil, ter na zagotavljanje storitev splošnega interesa za državljane in podjetja. Zavedati pa se moramo, da je pri sprejemanju rešitev v zvezi z interoperabilnostjo potreben ciljno usmerjen pristop, saj posamezne politične cilje spremljajo različni izzivi.

Obrazložitev

Interoperabilnosti same po sebi ne bi smeli obravnavati kot cilja, pač pa kot sredstvo za doseganje večje učinkovitosti, če je za to očitna potreba in jasno izražena zahteva ustreznih uporabnikov. Zlasti pomembno je, da se interoperabilnost sistemov ne zagotovi, če so ti zastareli, odvečni ali jih je treba posodobiti. Digitalizacija in posodabljanje sistemov upravljanja in javne uprave v državah članicah bi morala imeti prednost pred interoperabilnostjo.

Predlog spremembe  8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a) V tem sklepu bi morali kot uporabnike interoperabilnostnih rešitev šteti evropsko javno upravo na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Državljani in podjetja so končni (posredni) uporabniki interoperabilnostnih rešitev, saj uporabljajo elektronske javne storitve, ki jim jih zagotavljajo javne uprave. Osredotočenost na uporabnika pri interoperabilnostnih rešitvah se nanaša na končnega uporabnika.

Predlog spremembe  9

Predlog sklepa

Uvodna izjava 22 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22b) Obstaja tveganje, da bomo s tem ostali vezani na stare tehnologije. Interoperabilnost ne bi smela biti cilj sama po sebi, pač pa bi morala krepiti obstoječe ukrepe za posodobitev upravljanja in javne uprave. Program ISA2 bi moral omogočiti prilagoditve prihodnjemu tehnološkemu razvoju ter biti odprt in prožen, da bi lahko izpolnjeval potrebe novih poslovnih modelov in zagonskih podjetij, ki bodo ustvarjala delovna mesta za mlade.

Predlog spremembe  10

Predlog sklepa

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Rešitve, ki se bodo uvedle in upravljale v okviru programa ISA2, bi morale v največji možni meri pripadati skladnemu okolju storitev, ki bodo pospešile sodelovanje med evropskimi javnimi upravami, podjetji in državljani, ter zagotavljati, pospeševati in omogočati čezmejno ali čez-sektorsko interoperabilnost.

(23) Rešitve, ki se bodo uvedle in upravljale v okviru programa ISA2, bi morale v največji možni meri pripadati skladnemu okolju storitev, ki bodo pospešile sodelovanje med evropskimi javnimi upravami, podjetji in državljani, ter zagotavljati, pospeševati in omogočati čezmejno ali čez-sektorsko interoperabilnost. Rešitve bi morale prinesti nedvomno dodano vrednost v smislu olajšanja ali omogočanja čezmejne ali čezsektorske interoperabilnosti. Države članice in Komisija bi morale skupaj uvesti ciljno usmerjene programe, da bi se politike s čezmejno razsežnostjo ustrezno izvajale prek oblikovanja interoperabilnih sistemov.

Predlog spremembe  11

Predlog sklepa

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a) Da bi imel program ISA2 resnično dodano vrednost na ravni Unije, bi moralo njegovo izvajanje temeljiti na naslednjih stebrih: načelu, da se registracija ustreznih podatkov opravi samo enkrat, ter načelih privzete digitalnosti in odprtih podatkov; to bi moralo biti del celovite strategije za vzpostavitev digitalnega okolja za zagotavljanje javnih storitev v Uniji.

Predlog spremembe  12

Predlog sklepa

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Državljani in podjetja bi morali imeti tudi koristi od skupnih interoperabilnih storitev za stranke, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ter so rezultat boljšega povezovanja postopkov in izmenjave podatkov prek zalednih služb evropskih javnih uprav.

(24) Državljani in podjetja bi morali imeti tudi koristi od skupnih interoperabilnih storitev za stranke, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ter so rezultat boljšega povezovanja postopkov in izmenjave podatkov prek zalednih služb evropskih javnih uprav. Za zmanjšanje upravnega bremena državljanov in podjetij bi bilo treba uveljaviti načelo, da se podatki predložijo javni upravi samo enkrat. Da bi državljani zaupali e-storitvam, bi bilo treba poleg tega podpirati rešitve za zagotavljanje varne komunikacije, zlasti z elektronsko avtentikacijo in šifriranjem.

Predlog spremembe  13

Predlog sklepa

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a) Poudariti bi bilo treba, da je krepitev digitalnih znanj in spretnosti še naprej prednostna naloga Unije in da bi morali pismenost ter znanja in spretnosti na področju IKT spodbujati na vseh stopnjah tradicionalnega in poklicnega izobraževanja, saj bi tako državljani in podjetja lahko izkoriščali vse prednosti programa.

Predlog spremembe  14

Predlog sklepa

Uvodna izjava 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Program ISA2 bi moral biti instrument za posodobitev javnega sektorja v Uniji.

(25) Program ISA2 je eden od številnih instrumentov, ki spodbujajo posodobitev javnega sektorja v Uniji. Posodobitev evropskih uprav in krepitev njihove interoperabilnosti je osnovni pogoj za dokončanje digitalnega enotnega trga, ki bo vodil k posodobitvi tradicionalne industrije in katerega dodatna letna rast bo po ocenah prinesla 500 milijard EUR in ki bo lahko znatno spodbudil ustvarjanje delovnih mest v Uniji. Države članice bi morale še naprej posodabljati svoje uprave z izboljševanjem poslovnih procesov in infrastrukture IKT. Sklep bi moral biti v skladu z zavezo Komisije, da bodo evropski državljani lahko izkoristili vse prednosti interoperabilnih e-storitev, od e-uprave do e-zdravja, pri čemer bi bilo treba dati prednost odstranitvi ovir, kot so nepovezane e-storitve, da bi svoboščine enotnega trga Unije zagotovili tudi v digitalnem okolju.

Predlog spremembe  15

Predlog sklepa

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Interoperabilnost je neposredno povezana s standardi in skupnimi specifikacijami ter odvisna od njihove uporabe. Program ISA2 bi moral spodbujati in, kjer je to primerno, podpirati delno ali popolno standardizacijo obstoječih interoperabilnostnih rešitev. To bi bilo treba doseči s sodelovanjem z drugimi dejavnostmi standardizacije na ravni Unije ter z evropskimi organizacijami za standardizacijo in drugimi mednarodnimi organizacijami za standardizacijo.

(26) Brez interoperabilnosti pogosto ni možno izvajati digitalnih storitev med koncema in tudi ne razvijati enotnih vstopnih točk za podjetja in državljane. Interoperabilnost je neposredno povezana z odprtimi standardi in skupnimi specifikacijami ter odvisna od njihove uporabe. Program ISA2 bi moral spodbujati in po potrebi podpirati delno ali popolno standardizacijo obstoječih interoperabilnostnih rešitev. To bi bilo treba doseči s sodelovanjem z drugimi dejavnostmi standardizacije na ravni Unije ter z evropskimi organizacijami za standardizacijo in drugimi mednarodnimi organizacijami za standardizacijo.

Predlog spremembe  16

Predlog sklepa

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28) Uredba (EU) št. 1303/2013 vsebuje tematski cilj „izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava“. V zvezi s tem bi se moral program ISA2 povezati s programi in pobudami, ki prispevajo k posodobitvi javnih uprav, kot je npr. Evropska digitalna agenda, ter s povezanimi omrežji, kot je npr. evropsko omrežje javne uprave (EUPAN), in si prizadevati za razvoj sinergij z njimi.

(28) Uredba (EU) št. 1303/2013 vsebuje tematski cilj „izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava“. V zvezi s tem bi se moral program ISA2 povezati s programi in pobudami, ki prispevajo k posodobitvi javnih uprav, kot je npr. Evropska digitalna agenda, ter s povezanimi omrežji, kot je npr. evropsko omrežje javne uprave (EUPAN), in si prizadevati za razvoj sinergij z njimi. S temi programi in pobudami bi morali tudi poskrbeti za potrebno usposabljanje zaposlenih v evropskih javnih upravah, da bodo lahko izvajali interoperabilne rešitve, in zagotoviti, da bodo imele države članice potrebne finančne in človeške vire.

Predlog spremembe  17

Predlog sklepa

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Interoperabilnost evropskih javnih uprav zadeva vse ravni uprave: evropsko, lokalno, regionalno in nacionalno. Zato je pomembno, da rešitve upoštevajo njihove potrebe, pa tudi potrebe državljanov in podjetij, kjer je to ustrezno.

(29) Interoperabilnost evropskih javnih uprav zadeva vse ravni uprave: evropsko, lokalno, regionalno in nacionalno. Zato je pomembno, da rešitve upoštevajo njihove potrebe, vključno s potrebami državljanov, podjetij in drugih deležnikov, zlasti malih in srednjih podjetij, saj pomembno prispevajo k evropskemu gospodarstvu.

Predlog spremembe  18

Predlog sklepa

Uvodna izjava 29 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a) Sodelovanje z zasebnim sektorjem in drugimi subjekti in deležniki je že pokazalo svojo učinkovitost in dodano vrednost. Spodbujati bi bilo treba sinergije z drugimi deležniki, da bi dali prednost razpoložljivim rešitvam, ki jih bo podpiral trg. Zato bilo treba nadaljevati sedanjo prakso konferenc, delavnic in drugih srečanj, tudi s predstavniki končnih uporabnikov, in spodbujati uporabo elektronskih platform, da bi ohranili stik z deležniki.

Predlog spremembe  19

Predlog sklepa

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30) Prizadevanja nacionalnih uprav se lahko podprejo s posebnimi instrumenti iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Tesno sodelovanje v okviru programa ISA2 bi moralo čim bolj povečati pričakovane koristi teh instrumentov z zagotovitvijo, da so financirani projekti usklajeni z vseevropskimi okviri interoperabilnosti in specifikacijami, kot je EIF.

(30) Prizadevanja nacionalnih, regionalnih in lokalnih uprav se lahko podprejo s posebnimi instrumenti iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Tesno sodelovanje v okviru programa ISA2 bi moralo čim bolj povečati pričakovane koristi teh instrumentov z zagotovitvijo, da so financirani projekti usklajeni z vseevropskimi okviri interoperabilnosti in specifikacijami, kot je EIF.

Predlog spremembe  20

Predlog sklepa

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Program ISA2 naj bi prispeval k izvajanju morebitnih nadaljevalnih pobud v zvezi s strategijo Evropa 2020 in Evropsko digitalno agendo. Da bi se preprečilo morebitno podvajanje prizadevanj, bi moral upoštevati druge programe Unije na področju rešitev, storitev in infrastruktur IKT, predvsem IPE iz Uredbe št. 1316/2013/EU in Obzorje 2020 iz Uredbe (EU) št. 1291/2013.

(33) Program ISA2 naj bi prispeval k izvajanju morebitnih nadaljevalnih pobud v zvezi s strategijo Evropa 2020 in Evropsko digitalno agendo. Da bi se preprečilo morebitno podvajanje prizadevanj, bi moral upoštevati druge programe Unije na področju rešitev, storitev in infrastruktur IKT, predvsem IPE iz Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Obzorje 2020 iz Uredbe (EU) št. 1291/2013. Komisija bi morala usklajevati te ukrepe pri izvajanju programa ISA2, pa tudi pri načrtovanju prihodnjih pobud, ki bi zadevale interoperabilnost.

Predlog spremembe  21

Predlog sklepa

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a) Komisija bi morala pri ocenjevanju programa ISA2 nameniti posebno pozornost temu, ali rešitve, ki se oblikujejo in izvajajo, pozitivno ali negativno vplivajo na posodabljanje javnega sektorja in ustrezajo potrebam državljanov ter malih in srednjih podjetij, na primer z zmanjševanjem njihovega upravnega bremena in stroškov, z ustvarjanjem zaposlitvenih priložnosti in spodbujanjem splošne medsebojne povezljivosti med javnimi upravami na eni strani ter državljani in podjetji, zlasti malimi in srednjimi, na drugi.

Predlog spremembe  22

Predlog sklepa

Uvodna izjava 33 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33b) Komisija bi morala pri javnih razpisih za zunanje storitve v okviru programa ISA2 spodbujati sodelovanje malih in srednjih podjetij pri javnih razpisih in zlasti poiskati ekonomsko najugodnejšega ponudnika na podlagi meril, povezanih z vsebino pogodbe, vključno s socialnimi in okoljskimi značilnostmi.

Predlog spremembe  23

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta sklep vzpostavlja program za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane za obdobje 2016–2020 (v nadaljnjem besedilu: program ISA2).

1. Ta sklep vzpostavlja program za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane za obdobje 2016–2020 (v nadaljnjem besedilu: program ISA2).

Program ISA2 spodbuja zmogljivo in učinkovito elektronsko čezmejno ali čezsektorsko sodelovanje med evropskimi javnimi upravami in med upravami ter državljani in podjetji, da se omogoči zagotavljanje elektronskih javnih storitev v podporo izvajanju politik in dejavnosti Unije.

1a. Program ISA2 spodbuja zmogljivo in učinkovito elektronsko čezmejno ali čezsektorsko sodelovanje med evropskimi javnimi upravami in med upravami ter državljani in podjetji, da se omogoči zagotavljanje elektronskih javnih storitev v podporo izvajanju politik in dejavnosti Unije.

 

Program ISA2 upošteva socialne, ekonomske in druge vidike interoperabilnosti, pa tudi posebni položaj mikropodjetij ter malih in srednjih podjetij, da bi se izboljšalo sodelovanje med evropskimi javnimi upravami ter podjetji in državljani. Program ISA2 spoštuje pravico državljanov in podjetij, da ne uporabljajo samo spletnih rešitev, marveč tudi druge.

 

Program prispeva k razvoju učinkovitejše, poenostavljene in uporabniku prijazne e-uprave na nacionalni, regionalni in lokalni ravni javnih uprav.

Predlog spremembe  24

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Unija prek programa ISA2 določi, oblikuje in upravlja interoperabilnostne rešitve za izvajanje politik Unije. Te rešitve nato da na voljo drugim institucijam in organom Unije ter nacionalnim, regionalnim in lokalnim javnim upravam za neomejeno uporabo, kar bo spodbudilo njihovo čezmejno ali čezsektorsko sodelovanje.

2. Komisija skupaj z državami članicam, ki jih predstavlja odbor za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (odbor ISA2), ustanovljen na podlagi Uredbe (EU) št. 182/2011, prek programa ISA2 določi, oblikuje in upravlja interoperabilnostne rešitve za izvajanje politik Unije. Te rešitve nato da na voljo drugim institucijam in organom Unije ter nacionalnim, regionalnim in lokalnim javnim upravam za neomejeno uporabo, kar bo spodbudilo njihovo čezmejno ali čezsektorsko sodelovanje.

Obrazložitev

Da bi preprečili začetek ali nadaljevanje nepotrebnih ali negospodarnih programov, Komisija v okviru tega programa ne bi smela sprejemati odločitev brez posvetovanja z državami članicami prek odbora ISA2.

Predlog spremembe  25

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Program ISA2 je naslednik programa Unije za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, ki je bil uveden s Sklepom št. 922/2009/ES (v nadaljnjem besedilu: program ISA), ter utrjuje, spodbuja in širi njegove dejavnosti.

(Ne zadeva slovenske različice.)

 

 

Predlog spremembe  26

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) „interoperabilnost“ pomeni zmožnost neenakih in različnih organizacij, da sodelujejo pri vzajemno koristnih in dogovorjenih skupnih ciljih, ki vključujejo izmenjavo informacij in znanja med organizacijami prek poslovnih procesov, ki jih podpirajo, z izmenjavo podatkov med zadevnimi sistemi informacijske in komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT);

(1) „interoperabilnost“ pomeni zmožnost različnih organizacij, da sodelujejo pri vzajemno koristnih in dogovorjenih skupnih ciljih, ki vključujejo izmenjavo informacij in znanja med organizacijami prek poslovnih procesov, ki jih podpirajo, z izmenjavo podatkov med zadevnimi sistemi informacijske in komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT);

Obrazložitev

Beseda „različnih“ je primernejša od „neenakih in različnih“.

Predlog spremembe  27

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) „interoperabilnostne rešitve“ pomeni skupne okvire, skupne storitve in generična orodja, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi organizacijami ter jih samostojno financira in razvija program ISA2 ali jih razvija v sodelovanju z drugimi pobudami Unije na podlagi ugotovljenih zahtev evropskih javnih uprav;

(2) „interoperabilnostne rešitve“ pomeni skupne okvire, skupne storitve in funkcionalna orodja, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi organizacijami ter jih samostojno financira in razvija program ISA2 ali jih razvija v sodelovanju z drugimi pobudami Unije na podlagi ugotovljenih zahtev evropskih javnih uprav;

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  28

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) „uporabniki“ interoperabilnostnih rešitev pomeni evropske javne uprave na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni;

Predlog spremembe  29

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) „končni uporabniki“ programa ISA2 pomeni državljane in podjetja;

Predlog spremembe  30

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) „skupni okviri“ pomeni specifikacije, standarde, metodologije, smernice, skupna semantična sredstva ter podobne pristope in dokumente;

(5) „skupni okviri“ pomeni skupno referenčno arhitekturo, specifikacije, standarde, metodologije, smernice, skupna semantična sredstva ter podobne pristope in dokumente;

Predlog spremembe  31

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 10 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

strateške ukrepe in ukrepe za osveščanje;

strateške ukrepe;

Predlog spremembe  32

Predlog sklepa

Člen 2 – točka 10 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– obveščanje, predstavitev prednosti programa ISA2 ter ukrepe ozaveščanja, ki so namenjeni državljanom in podjetjem, zlasti MSP;

 

Predlog spremembe  33

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) ocenjevanje učinkov predlagane ali sprejete zakonodaje Unije na IKT;

(c) ocenjevanje učinkov načrtovane, predlagane ali sprejete zakonodaje Unije na IKT, po potrebi z oceno o tem, ali je potrebna razširitev obsega in mandata Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA);

Predlog spremembe  34

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) opredelitev zakonodajnih vrzeli, ki ovirajo interoperabilnost med evropskimi javnimi upravami;

(d) opredelitev zakonodajnih vrzeli na ravni Unije in nacionalni ravni, ki ovirajo čezmejno ali čezsektorsko interoperabilnost med evropskimi javnimi upravami;

Predlog spremembe  35

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) ocenjevanje, posodabljanje in spodbujanje obstoječih skupnih specifikacij in standardov ter razvoj, uvajanje in spodbujanje novih skupnih specifikacij in standardov prek platform Unije za standardizacijo in v sodelovanju z ustreznimi evropskimi ali mednarodnimi organizacijami za standardizacijo; ter

(g) ocenjevanje, posodabljanje in spodbujanje obstoječih skupnih specifikacij in standardov ter razvoj, uvajanje in spodbujanje novih skupnih specifikacij in odprtih standardov prek platform Unije za standardizacijo in v sodelovanju z ustreznimi evropskimi ali mednarodnimi organizacijami za standardizacijo, vključno s prenosom podatkov, obdelavo in varnostjo hrambe; ter

Predlog spremembe  36

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) razvoj mehanizmov, s katerimi se bodo izmerile in količinsko opredelile koristi interoperabilnostnih rešitev.

(h) razvoj mehanizmov, s katerimi se bodo izmerile in po potrebi količinsko opredelile koristi interoperabilnostnih rešitev.

Predlog spremembe  37

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Pri ocenjevanju, katere ukrepe iz odstavka 1 je treba sprejeti, se pri programu ISA2 upoštevajo predvsem merila za upravičenost in izbor iz člena 4(2).

Predlog spremembe  38

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg tega lahko program ISA2 deluje kot „inkubator za rešitve“, ki poskusno izvaja nove interoperabilnostne rešitve, in kot „most za rešitve“, ki upravlja obstoječe interoperabilnostne rešitve.

2. Program ISA2 lahko deluje kot „inkubator za rešitve“, ki poskusno izvaja nove interoperabilnostne rešitve, in kot „most za rešitve“, ki upravlja obstoječe interoperabilnostne rešitve.

Predlog spremembe  39

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija bo do ... * pripravila strategijo za komuniciranje in usposabljanje, ki naj okrepi obveščenost in ozaveščenost o programu ISA2 in njegovih koristih in je zlasti namenjena državljanom in MSP, pri tem pa uporablja uporabniku prijazen jezik in infografiko na spletnem mestu programa.

 

_____________

 

* UL: prosimo, vstavite datum: 6 mesecev po dnevu začetka veljavnosti tega sklepa.

Predlog spremembe  40

Predlog sklepa

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 4

Člen 4

Splošna načela

Merila za upravičenost in izbor

Ukrepi, ki se uvedejo ali nadaljujejo s programom ISA2:

1. Ukrepi, ki se uvedejo ali nadaljujejo s programom ISA2, temeljijo na uporabnosti in dodani vrednosti za evropske javne uprave, podjetja in državljane in upoštevajo potrebe, ki so se izkazale kot koristne, stroškovno učinkovite in potrebne.

(a) temeljijo na uporabnosti in upoštevajo ugotovljene potrebe;

 

 

2. Ukrepi, ki se uvedejo ali nadaljujejo v okviru programa ISA2, upoštevajo temeljna načela evropskih javnih služb, kakor določa EIF.

(b) so v skladu z naslednjimi načeli:

Poleg tega upoštevajo naslednja merila za upravičenost in izbor:

– subsidiarnost in sorazmernost,

subsidiarnost in sorazmernost,

– osredotočenost na uporabnika,

osredotočenost na končnega uporabnika, zlasti na potrebe državljanov ter malih in srednjih podjetij,

– vključevanje in dostopnost,

vključevanje in dostopnost,

– varnost in zasebnost,

varnost in zasebnost,

– večjezičnost,

večjezičnost,

upravna poenostavitev,

– upravno poenostavitev in posodobitev,

– preglednost,

preglednost,

– ohranjanje informacij,

ohranjanje informacij,

– odprtost,

odprtost,

– možnost ponovne uporabe,

možnost ponovne uporabe,

tehnološka nevtralnost in prilagodljivost ter

– tehnološko nevtralnost, pripravo čimbolj dolgoročnih rešitev in prilagodljivost,

 

– internetno nevtralnost,

– učinkovitost in uspešnost;

učinkovitost in uspešnost ter

 

– zagotovitev dostopnosti po več poteh, tako da se poleg dostopa do storitev prek elektronskih sredstev ohrani tradicionalni način dostopa, ter razpoložljivost tehnične podpore.

 

3. Ukrepi, ki se uvedejo ali nadaljujejo v okviru programa ISA2, morajo biti v skladu z vsaj enim ciljem programa iz člena 1.

 

4. Ukrepi, ki se uvedejo ali nadaljujejo v okviru programa ISA2, se izvajajo v skladu z obstoječimi ali novimi evropskimi standardi ali javno dostopnimi specifikacijami za izmenjavo informacij in integracijo storitev.

 

5. Ukrepi, se uvedejo ali nadaljujejo v okviru programa ISA2, so v skladu z navodili skupine strokovnjakov za e-upravo, evropsko strategijo interoperabilnosti, evropskim okvirom interoperabilnosti in evropskim statističnim kodeksom ravnanja ter njihovimi prihodnjimi posodobitvami.

(c) se lahko uporabljajo na drugih poslovnih ali političnih področjih ali se na njih lahko razširijo; ter

6. Ukrepi, ki se uvedejo ali nadaljujejo v okviru programa ISA2, se lahko uporabljajo na drugih poslovnih ali političnih področjih ali se na njih lahko razširijo, zlasti z uporabo načel odprtih podatkov, ter so prilagodljivi glede prihodnjega tehnološkega razvoja.

(d) kažejo finančno, organizacijsko in tehnično trajnost.

7. Ukrepi, ki se uvedejo ali nadaljujejo v okviru programa ISA2, kažejo finančno vzdržnost ter organizacijsko in tehnično trajnost.

 

8. Za ukrep, ki se uvede ali nadaljuje v okviru programa ISA2, se predhodno opredeli posebna potreba uporabnikov ali področje trga, ki še ni raziskano. Prav tako je treba v skladu z aktivnostmi iz člena 3 jasno prikazati, kako bo ukrep zadovoljil to potrebo.

Predlog spremembe  41

Predlog sklepa

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi v obliki projektov vključujejo naslednje faze, če je to primerno:

Ukrepi v obliki projektov lahko po potrebi vključujejo več faz:

Obrazložitev

Zagotoviti bi bilo treba določeno prožnost, da ta sklep ne bi oviral razvoja rešitve.

Predlog spremembe  42

Predlog sklepa

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Faze posameznih projektov so opredeljene, ko se ukrep vključi v tekoči delovni program.

Faze posameznih projektov se lahko opredelijo, ko se ukrep vključi v tekoči delovni program. Če projekt ni več potreben ali če ni ocenjen kot učinkovit, ga je mogoče kadarkoli prekiniti.

Obrazložitev

Zagotoviti bi bilo treba določeno prožnost, da ta sklep ne bi oviral razvoja rešitve.

Predlog spremembe  43

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pri izvajanju programa ISA2 se ustrezno upoštevajo evropska strategija interoperabilnosti, evropski okvir interoperabilnosti in njune prihodnje posodobitve.

1. Pri izvajanju programa ISA2 morajo rešitve prispevati k izvajanju evropske strategije interoperabilnosti, evropskega okvira interoperabilnosti in njunimi prihodnjimi posodobitvami, in se razvijejo le, če so v celoti v skladu z njimi.

Predlog spremembe  44

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Komisija se pri izvajanju programa ISA2 čim bolj posvetuje z deležniki, zlasti državljani ter malimi in srednjimi podjetij, če jih to zadeva.

 

Komisija v okviru možnosti v čim večje število projektov vključi mala in srednja podjetja.

Predlog spremembe  45

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Da bi se izognili podvajanju in pospešili uvajanje interoperabilnostnih rešitev, se, kadar je primerno, upoštevajo rezultati, doseženi z drugimi ustreznimi pobudami Unije in držav članic.

5. Da bi se izognili podvajanju in pospešili uvajanje interoperabilnostnih rešitev, se upoštevajo rezultati, doseženi z drugimi ustreznimi pobudami Unije in držav članic, ter posredujejo in spodbujajo primeri dobre prakse.

Predlog spremembe  46

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavki 7 do 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Interoperabilnostne rešitve in njihove posodobitve se vključijo v EIC ter dajo na voljo evropskim javnim upravam za ponovno uporabo, če je to primerno.

7. Interoperabilnostne rešitve in njihove posodobitve se vključijo v EIC ter po potrebi dajo na voljo evropskim javnim upravam za ponovno uporabo, pa tudi državljanom in podjetjem.

8. Komisija redno spremlja izvajanje in ponovno uporabo interoperabilnostnih rešitev po vsej Uniji v okviru tekočega delovnega programa iz člena 7.

 

9. Da bi kar najbolj povečali sinergije ter zagotovili dopolnilna in skupna prizadevanja, se ukrepi, kadar je to primerno, uskladijo z drugimi ustreznimi pobudami Skupnosti.

9. Da bi kar najbolj povečali sinergije, zagotovili dopolnilna in skupna prizadevanja ter preprečili podvajanje, se ukrepi, kadar je to primerno, uskladijo z drugimi ustreznimi pobudami Skupnosti.

10. Pri vseh ukrepih in interoperabilnostnih rešitvah, financiranih v okviru programa ISA2, se spodbuja ponovna uporaba razpoložljivih interoperabilnostnih rešitev, če je to primerno.

10. Pri vseh ukrepih in interoperabilnostnih rešitvah, financiranih v okviru programa ISA2, se po potrebi ponovno uporabijo razpoložljive interoperabilnostne rešitve.

Predlog spremembe  47

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija ob začetku programa ISA2 sprejme izvedbene akte o vzpostavitvi tekočega delovnega programa, ki ga spremeni vsaj enkrat na leto, za izvajanje ukrepov za celotno obdobje veljavnosti tega sklepa. Komisija navedene izvedbene akte sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2).

1. Komisija ob začetku programa ISA2 sprejme izvedbene akte o vzpostavitvi tekočega delovnega programa, ki ga spremeni vsaj enkrat na leto, za izvajanje ukrepov za celotno obdobje veljavnosti tega sklepa. Komisija navedene izvedbene akte sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2).

V okviru tekočega delovnega programa se opredelijo, prednostno razvrstijo, dokumentirajo, izberejo, oblikujejo, izvedejo in ocenijo ukrepi iz člena 5 ter sporočajo njihovi rezultati.

V okviru tekočega delovnega programa se opredelijo, prednostno razvrstijo, dokumentirajo, izberejo, oblikujejo, izvedejo in ocenijo ukrepi iz člena 5, vključno s spremljevalnimi ukrepi iz člena 5(3), ter sporočajo njihovi rezultati.

 

V tekočem delovnem programu se upošteva, v kolikšni meri so izpolnjena merila za upravičenost in izbor iz člena 4(2).

2. Vključitev ukrepov v tekoči delovni program je odvisna od njihove skladnosti s sklopom pravil in meril za vključitev, ki jih morajo izpolniti pred vključitvijo v tekoči delovni program. Navedena pravila in merila ter vse njihove spremembe so sestavni del tekočega delovnega programa.

2. Vključitev ukrepov v tekoči delovni program je odvisna od njihove skladnosti s sklopom upravnih postopkov za določitev veljavnih ciljev, ki jih morajo izpolniti pred vključitvijo v tekoči delovni program. Navedeni upravni postopki ter vse njihove spremembe so sestavni del tekočega delovnega programa.

Predlog spremembe  48

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija odboru ISA2 vsako leto poroča o izvajanju programa.

2. Komisija odboru ISA2 in pristojnemu odboru ali odborom Evropskega parlamenta vsako leto poroča o izvajanju programa in ponovni uporabi interoperabilnostnih rešitev po vsej Uniji.

 

Pristojni odbor ali odbori Evropskega parlamenta lahko pozovejo Komisijo, naj poroča o izvajanju programa ISA2 in odgovori na vprašanja njihovih članov.

3. Program je predmet vmesnega in končnega ocenjevanja, rezultati teh ocenjevanj pa se sporočijo Evropskemu parlamentu in Svetu do 31. decembra 2018 oziroma 31. decembra 2021. V zvezi s tem lahko pristojni odbor Parlamenta pozove Komisijo, naj predstavi rezultate ocenjevanja in odgovori na vprašanja njegovih članov.

3. Program je predmet vmesnega in končnega ocenjevanja, ki oba vsebujeta oceno učinka, rezultati teh ocenjevanj pa se sporočijo Evropskemu parlamentu in Svetu do 31. decembra 2018 oziroma 31. decembra 2021. V zvezi s tem lahko pristojni odbor ali odbori Parlamenta pozovejo Komisijo, naj predstavi rezultate ocenjevanja in odgovori na vprašanja njihovih članov.

Predlog spremembe  49

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pri ocenjevanju se proučijo vprašanja, kot so ustreznost, učinkovitost, uspešnost, uporabnost, trajnost in skladnost ukrepov programa. Pri končnem ocenjevanju se poleg tega prouči, v kakšnem obsegu je program izpolnil svoj cilj.

4. Pri ocenjevanju se proučijo vprašanja, kot so ustreznost, dodana vrednost, učinkovitost, uspešnost, uporabnost, zadovoljstvo državljanov in podjetij, trajnost in skladnost ukrepov programa ISA2, pa tudi njihova usklajenost z drugimi ustreznimi pobudami Unije. Pri končnem ocenjevanju se poleg tega preuči, v kakšnem obsegu je program izpolnil svoj cilj.

Predlog spremembe  50

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Uspešnost programa se oceni glede na cilj iz člena 1 in ukrepe tekočega delovnega programa. Cilj se meri zlasti na podlagi števila ključnih dejavnikov, ki omogočajo interoperabilnost, in števila podpornih instrumentov za javne uprave, ki so bili zagotovljeni evropskim javnim upravam in jih te uporabljajo. Kazalniki za merjenje rezultatov in učinkov programa se opredelijo v tekočem delovnem programu.

5. Uspešnost programa ISA2 se oceni glede na cilj iz člena 1(2) in merila za upravičenost in izbor iz člena 4(2). Doseganje cilja se meri zlasti s pomočjo števila ključnih dejavnikov, ki omogočajo interoperabilnost, in podpornih instrumentov za javne uprave, ki so bili zagotovljeni evropskim javnim upravam in jih te uporabljajo.

Predlog spremembe  51

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Komisija oblikuje kazalnike za merjenje rezultata in učinka programa ISA2.

 

Pri kazalnikih je treba upoštevati merila za upravičenost in izbor iz člena 4(2).

Predlog spremembe  52

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Pri ocenjevanju se proučijo tudi koristi ukrepov za Unijo v zvezi z izboljšanjem skupnih politik, opredelijo področja za mogoče izboljšanje ter preverijo sinergije z drugimi pobudami Unije na področju čezmejne ali čezsektorske interoperabilnosti in posodobitve evropskih javnih uprav.

6. Pri ocenjevanju se proučijo tudi koristi ukrepov za Unijo v zvezi z izboljšanjem skupnih politik, opredelijo področja za mogoče izboljšanje ter preverijo sinergije z drugimi pobudami Unije na področju čezmejne ali čezsektorske interoperabilnosti in posodobitve, poenostavitve in učinkovitosti evropskih javnih uprav.

Predlog spremembe  53

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 8 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) količinsko opredeljivih koristih, ki jih prinašajo interoperabilnostne rešitve s povezovanjem IKT s potrebami uporabnikov;

(a) količinsko in kvalitativno opredeljivih koristih, ki jih prinašajo interoperabilnostne rešitve s povezovanjem IKT s potrebami uporabnikov in končnih uporabnikov, zlasti državljanov ter malih in srednjih podjetij;

Predlog spremembe  54

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 8 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) količinsko opredeljivih pozitivnih učinkih interoperabilnostnih rešitev, ki temeljijo na IKT.

(b) količinsko in kvalitativno opredeljivih učinkih interoperabilnostnih rešitev, ki temeljijo na IKT, zlasti za javne uprave, državljane ter mala in srednja podjetja.

Predlog spremembe  55

Predlog sklepa

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v druge politike Unije se lahko interoperabilnostne rešitve, ki se uvajajo ali upravljajo s programom ISA2, uporabljajo tudi v okviru pobud, ki niso pobude Unije, za nekomercialne namene, če to ne ustvari dodatnih stroškov za splošni proračun Unije in ne ogrozi glavnega cilja Unije v zvezi z interoperabilnostno rešitvijo.

Brez poseganja v druge politike Unije in v skladu z merili za upravičenost in izbor iz člena 4(2) se lahko interoperabilnostne rešitve, ki se uvajajo ali upravljajo s programom ISA2, uporabljajo tudi v okviru pobud, ki niso pobude Unije, za nekomercialne namene, če to ne ustvari dodatnih stroškov za splošni proračun Unije in ne ogrozi glavnega cilja Unije v zvezi z interoperabilnostno rešitvijo.

POSTOPEK

Naslov

Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2) Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja

Referenčni dokumenti

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Pristojni odbor

     Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

3.7.2014

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

15.1.2015

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

Obravnava v odboru

5.2.2015

17.3.2015

6.5.2015

 

Datum sprejetja

4.6.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)


MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve(*) (10.6.2015)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2) – Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Pripravljavec mnenja: Jeroen Lenaers

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog govori o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2), ki bo dobrodošlo nadaljevanje in izboljšanje prejšnjih tovrstnih programov (IDA, IDABC, ISA). Kot sta se dogovorila odbora ITRE in IMCO, bo v skladu s Prilogo VI poslovnika za vidike v zvezi z varstvom podatkov in temeljnimi pravicami izključno pristojen odbor LIBE.

Čeprav vse interoperabilnostne rešitve, ki bodo razvite v okviru programa ISA2, ne bodo zajemale obdelave osebnih podatkov, jo nekatere nedvomno bodo. Zato pripravljavec mnenja meni, da je pomembno vstaviti izrecne sklice na pravni red EU o varstvu podatkov, saj sedanji predlog Evropske komisije tega vidika ne zajema v zadostni meri.

S spremembami, ki jih predlaga, se vstavijo izrecni sklici na pravni red Unije na področju varstva podatkov, zlasti Direktivo 95/46/ES in Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta. S tem bi zagotovili spoštovanje pravic posameznikov, če bodo ukrepi po programu ISA2 zajemali obdelavo osebnih podatkov.

Poleg tega je splošnim načelom, po katerih se sprejemajo ukrepi v okviru programa, dodano načelo vgrajenega varstva podatkov. S tem bomo zagotovili, da bodo zahteve glede varstva podatkov upoštevane že v fazi razvijanja interoperabilne rešitve, ki bo vključevala obdelavo osebnih podatkov. Podobni sklici so vstavljeni pri izvajanju, spremljanju in ocenjevanju, da bi ustrezno pozornost varstvu osebnih podatkov zagotovili tudi v teh fazah.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Interoperabilnost bi morala na področju varstva podatkov in tesnejšega čezmejnega sodelovanja pokazati znaten potencial za večjo učinkovitost javnih storitev držav članic in bi lahko, če bo njena zmogljivost v celoti izkoriščena, prispevala k doseganju ciljev evropskega semestra.

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Vidik interoperabilnosti v enem sektorju je povezan s tveganjem, da bi sprejetje različnih ali nezdružljivih rešitev na nacionalni ali sektorski ravni ustvarilo nove e-ovire, ki bi ovirale ustrezno delovanje notranjega trga in s tem povezana prosta gibanja, ter negativno vplivalo na odprtost in konkurenčnost trgov ter na zagotavljanje storitev splošnega interesa za državljane in podjetja. Za zmanjšanje tega tveganja bi morale države članice in Unija okrepiti skupna prizadevanja za preprečevanje razdrobljenosti trga in za zagotovitev čezmejne ali čezsektorske interoperabilnosti pri izvajanju zakonodaje, hkrati pa zmanjšati upravna bremena in stroške ter spodbujati skupno dogovorjene rešitve IKT in hkrati zagotoviti ustrezno upravljanje.

(19) Vidik interoperabilnosti v enem sektorju je povezan s tveganjem, da bi sprejetje različnih ali nezdružljivih rešitev na nacionalni ali sektorski ravni ustvarilo nove e-ovire, ki bi ovirale ustrezno delovanje notranjega trga in s tem povezana prosta gibanja, ter negativno vplivalo na odprtost in konkurenčnost trgov ter na zagotavljanje storitev splošnega interesa za državljane in podjetja. Za zmanjšanje tega tveganja bi morale države članice in Unija okrepiti skupna prizadevanja za preprečevanje razdrobljenosti trga in za zagotovitev čezmejne ali čezsektorske interoperabilnosti pri izvajanju zakonodaje, hkrati pa zmanjšati upravna bremena in stroške ter spodbujati skupno dogovorjene rešitve IKT in hkrati zagotoviti ustrezno upravljanje. V program ISA2 bi morala biti zajeta tudi varnost uporabe podatkov in shranjevanje v oblaku.

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a) Pri rešitvah, ki se bodo razvile, uvedle in upravljale v okviru programa ISA2, pri katerih se bodo obdelovali osebni podatki, bi se morala uporabljati načela in določbe iz prava Unije o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov, zlasti Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a ter Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta1b.

 

______________________

 

1a Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

 

1b Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.01.01, str. 1).

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) ocenjevanje, posodabljanje in spodbujanje obstoječih skupnih specifikacij in standardov ter razvoj, uvajanje in spodbujanje novih skupnih specifikacij in standardov prek platform Unije za standardizacijo in v sodelovanju z ustreznimi evropskimi ali mednarodnimi organizacijami za standardizacijo; ter

(g) ocenjevanje, posodabljanje in spodbujanje obstoječih skupnih specifikacij in standardov ter razvoj, uvajanje in spodbujanje novih skupnih specifikacij in standardov prek platform Unije za standardizacijo in v sodelovanju z ustreznimi evropskimi ali mednarodnimi organizacijami za standardizacijo, tudi ob upoštevanju varnega prenašanja, obdelovanja in shranjevanja podatkov; ter

Predlog spremembe  5

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha) omogočanje podjetjem in državljanom, da na koristen in praktičen način ter v skladu z veljavno zakonodajo, med drugim o varstvu podatkov, podatke ponovno uporabijo.

Predlog spremembe  6

Predlog sklepa

Člen 4 – točka b – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

varnost in zasebnost,

varnost, spoštovanje zasebnosti in visoka raven varstva podatkov;

Predlog spremembe  7

Predlog sklepa

Člen 4 – točka b – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– privzeto in vgrajeno spoštovanje zasebnosti;

Predlog spremembe  8

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Uvajanje ali izboljševanje interoperabilnostnih rešitev temelji, kadar je primerno, na izmenjavi izkušenj ter izmenjavi in spodbujanju dobrih praks ali pa ga to spremlja. Spodbujajo se izmenjava izkušenj in dobrih praks med vsemi deležniki ter ustrezna javna posvetovanja.

4. Uvajanje ali izboljševanje interoperabilnostnih rešitev temelji, kadar je primerno, na izmenjavi izkušenj ter izmenjavi in spodbujanju dobrih praks ali pa ga to spremlja. To zajema tudi ustrezno upoštevanje učinka interoperabilnostnih rešitev na zasebnost in varstvo podatkov. Spodbujajo se izmenjava izkušenj in dobrih praks med vsemi deležniki ter ustrezna javna posvetovanja.

Predlog spremembe  9

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

11. Pred ukrepi in interoperabilnostnimi rešitvami, ki zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, se, kadar je to primerno in mogoče, opravi ocena učinkov na varstvo podatkov.

Predlog spremembe  10

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Vmesna in končna ocena programa ISA2 vključuje analizo skladnosti z zakonodajo Unije o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostem pretoku teh podatkov v vseh ustreznih ukrepih in interoperabilnostnih rešitvah, ki zahtevajo obdelavo osebnih podatkov.

Predlog spremembe  11

Predlog sklepa

Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13a

 

Varstvo podatkov

 

Pri rešitvah, ki se bodo razvile, uvedle in upravljale v okviru programa ISA2, vključno s katero koli obliko sodelovanja s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, pri katerih se bodo obdelovali osebni podatki, je treba strogo spoštovati zakonodajo Unije o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov.

POSTOPEK

Naslov

Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2) Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja

Referenčni dokumenti

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

3.7.2014

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

15.1.2015

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jeroen Lenaers

3.12.2014

Obravnava v odboru

5.2.2015

5.3.2015

6.5.2015

26.5.2015

Datum sprejetja

26.5.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos)), Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Ruža Tomašić, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Andrej Novakov (Andrey Novakov), Annie Schreijer-Pierik


POSTOPEK

Naslov

Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2) Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja

Referenčni dokumenti

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Datum predložitve EP

23.6.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

REGI

3.7.2014

 

JURI

3.7.2014

LIBE

3.7.2014

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

3.9.2014

ENVI

24.7.2014

REGI

3.12.2014

JURI

3.9.2014

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

15.1.2015

IMCO

15.1.2015

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Carlos Zorrinho

9.9.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

3.12.2014

22.1.2015

 

 

Datum sprejetja

16.6.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, David Coburn, Philippe De Backer, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Michał Boni, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Svetoslav Hristov Malinov, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bart Staes

Datum predložitve

6.7.2015

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov