BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2) – Interoperabilitet för modernisering av den offentliga sektorn

6.7.2015 - (COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD)) - ***I

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Carlos Zorrinho
Rådgivande utskotts föredragande (*):
Liisa Jaakonsaari, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Jeroen Lenaers, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen


Förfarande : 2014/0185(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0225/2015
Ingivna texter :
A8-0225/2015
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2) – Interoperabilitet för modernisering av den offentliga sektorn

(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0367),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 172 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0037/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 15 oktober 2014[1],

–       med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 12 februari 2015[2],

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0225/2015),

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om inrättandet av ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2)

om inrättandet av ett program för interoperabilitetsramar och interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA 2)

Interoperabilitet för modernisering av den offentliga sektorn

Interoperabilitet för modernisering av den offentliga sektorn

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES)

 

(Ändringen från ISA2 till ISA 2 berör hela texten.)

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Europaparlamentet betonar i sin resolution av den 20 april 2012 om en konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets1a, att de hinder som förekommer för införandet av e-förvaltning inte nödvändigtvis bara är tekniska eller kopplade till interoperabilitet och att den digitala klyftan måste beaktas och motverkas.

 

__________________

 

1a P7_TA(2012)0140.

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Interoperabilitet inom området uppgiftsskydd och ökat gränsöverskridande samarbete bör visa en betydande potential för effektivare offentliga tjänster i medlemsstaterna, vilken om den utnyttjas fullt ut kan bidra till att den europeiska planeringsterminens mål uppnås.

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) På unionsnivå bidrar interoperabilitet till ett framgångsrikt genomförande av politiken. Nedanstående politikområden är särskilt beroende av interoperabilitet för ett effektivt och ändamålsenligt genomförande.

(4) På unionsnivå bidrar interoperabilitet till ett framgångsrikt genomförande av politiken och innebär stora möjligheter att undvika gränsöverskridande elektroniska hinder, ytterligare säkra framväxten av nya gemensamma offentliga tjänster på unionsnivå eller konsolidering av sådana tjänster som är under utveckling. Nedanstående politikområden är särskilt beroende av interoperabilitet för ett effektivt och ändamålsenligt genomförande.

Ändringsförslag  5

Förslag till beslut

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) När det gäller unionsmedborgarnas rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier underlättar interoperabiliteten på lokal, nationell och europeisk nivå de mål som Europaparlamentet uttrycker i sin resolution av den 29 mars 2012 om rapporten om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter1a.

 

____________________

 

1a P7_TA (2012) 0120.

Ändringsförslag  6

Förslag till beslut

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Interoperabilitet har varit nyckeln till framgång på området skatter, tullar och punktskatter, i driften av transeuropeiska IKT-system som omfattar samtliga medlemsstater och används för interoperabla företagstjänster som finansieras genom Fiscalis 2013-programmet och Tull 2013-programmet, som införts och drivs av kommissionen och de nationella myndigheterna. De tillgångar som genererats inom ramen för Fiscalis 2013-programmet och Tull 2013-programmet finns tillgängliga för gemensam användning och vidareutnyttjande inom andra politikområden.

(9) Interoperabilitet har varit nyckeln till framgång på området skatter, tullar och punktskatter, i driften av transeuropeiska IKT-system som omfattar samtliga medlemsstater och används för interoperabla företagstjänster som finansieras genom Fiscalis 2013-programmet och Tull 2013-programmet, som införts och drivs av kommissionen och de nationella myndigheterna. De tillgångar som genererats inom ramen för Fiscalis 2013-programmet och Tull 2013-programmet finns tillgängliga för gemensam användning och vidareutnyttjande inom andra politikområden. Dessutom har medlemsstaterna och kommissionen gjort ett åtagande, erkänt i rådets slutsatser av den 26 maj 2014 om förvaltningsreformen av EU:s tullunion, om att utarbeta en strategi för gemensamt förvaltade och hanterade it-system på samtliga tullrelaterade områden.

Ändringsförslag  7

Förslag till beslut

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) När det gäller IKT-standardisering nämner Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 interoperabilitet som ett viktigt resultat av standardisering.

(14) När det gäller IKT-standardisering nämner Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 interoperabilitet som ett viktigt resultat av standardisering. Vid utarbetande av standarder inom ramen för ISA 2-programmet som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 922/2009/EG1a bör särskild uppmärksamhet ägnas åt de bestämmelser som rör delaktighet av arbetsmarknadens parter och samhällsintressenter som fastställs i förordning (EU) nr 1025/2012.

 

___________________

 

1a Europaparlamentets och rådets beslut nr 922/2009/EG av den 16 september 2009 om lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar (ISA) (EUT L 260, 3.10.2009, s. 20)

Ändringsförslag  8

Förslag till beslut

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) När det gäller offentlig upphandling föreskriver Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 och 2014/23/EU21 av den 28 mars 2014 att medlemsstaterna ska införa elektronisk upphandling. Direktivet fastställer att de verktyg och anordningar som används för kommunikation med elektroniska medel, liksom deras tekniska egenskaper, ska vara interoperabla med allmänt använda IKT-produkter. Dessutom behandlar direktiv 2014/55/EU22 om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling, som antogs av Europaparlamentet den 11 mars 2014, utvecklingen av en europeisk standard för elektronisk fakturering i offentlig upphandling, för att säkerställa interoperabilitet mellan de olika systemen för elektronisk fakturering i EU.

(16) När det gäller offentlig upphandling föreskriver Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 och 2014/23/EU21 av den 28 mars 2014 att medlemsstaterna ska införa elektronisk upphandling för att öka effektiviteten och öppenheten i upphandlingsprocesserna. Direktivet fastställer att de verktyg och anordningar som ska användas för kommunikation med elektroniska medel, liksom deras tekniska egenskaper, måste vara interoperabla med allmänt använda IKT-produkter. Detta innebär enorma budgetbesparingar och skapar lika villkor, särskilt för nya och befintliga små och medelstora företag. Dessutom behandlar direktiv 2014/55/EU22 om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling, som antogs av Europaparlamentet den 11 mars 2014, utvecklingen av en europeisk standard för elektronisk fakturering i offentlig upphandling, för att säkerställa interoperabilitet mellan de olika systemen för elektronisk fakturering i EU.

__________________

__________________

19 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 1.

19 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 1.

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 65–242.

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 65–242.

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, EUT L 94, 28.3.2014, s. 1.

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, EUT L 94, 28.3.2014, s. 1.

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU av den 16 april 2014 om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling,. EUT L 133, 28.12.2011, s. 1.

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU av den 16 april 2014 om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling,. EUT L 133, 28.12.2011, s. 1.

Ändringsförslag  9

Förslag till beslut

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) De politikområden som anges i skäl 4 till 16 visar hur viktigt det är att politik som rör interoperabilitet samordnas på unionsnivå på ett så effektivt och lyhört sätt som möjligt. För att få slut på fragmenteringen i unionen bör en gemensam tolkning av interoperabilitet i unionen och ett helhetsgrepp på interoperabilitetslösningar främjas.

Ändringsförslag  10

Förslag till beslut

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Interoperabilitet är också ett grundläggande inslag i Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/201323 på området bredbandsinfrastruktur och bredbandstjänster. Förordning 2014/283/EU24 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur anger uttryckligen att en operativ prioritet för att fonden för ett sammanlänkat Europa ska kunna uppnå sina mål är interoperabilitet, anslutbarhet, hållbar utbyggnad, drift och uppgradering av transeuropeiska infrastrukturer för digitala tjänster och en samordning av dessa på unionsnivå.

(17) Interoperabilitet är också ett grundläggande inslag i Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/201323 på området bredbandsinfrastruktur och bredbandstjänster. Förordning (EU) nr 283/201424 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur anger uttryckligen att en av de operativa prioriteringarna för att fonden för ett sammanlänkat Europa ska kunna uppnå sina mål är interoperabilitet, anslutbarhet, hållbar utbyggnad, drift och uppgradering av transeuropeiska infrastrukturer för digitala tjänster och en samordning av dessa på unionsnivå. Förordning (EU) nr 283/2014 föreskriver särskilt s.k. byggstenar, såsom e-identifiering, e-tillhandahållande och automatisk översättning, för att främja gränsöverskridande interoperabilitet.

 

__________________

__________________

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010, EUT L 348, 28.12.2011, s. 129.

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010, EUT L 348, 28.12.2011, s. 129.

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG, EUT L 86, 21.3.2014, s. 14.

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG, EUT L 86, 21.3.2014, s. 14.

Ändringsförslag  11

Förslag till beslut

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) På politisk nivå har rådet upprepade gånger krävt ännu större interoperabilitet i Europa och fortsatta insatser för att modernisera offentliga förvaltningar i Europa. Den 24 och 25 oktober 2013 antog Europeiska rådet slutsatser som underströk att moderniseringen av offentliga förvaltningar måste fortsätta, med ett snabbt införande av sådana tjänster som e-förvaltning, e-hälsovård, e-fakturor och e-upphandling som är beroende av interoperabilitet.

(18) På politisk nivå har rådet upprepade gånger krävt ännu större interoperabilitet i Europa och fortsatta insatser för att modernisera offentliga förvaltningar i Europa. Den 24 och 25 oktober 2013 antog Europeiska rådet slutsatser som underströk att moderniseringen av offentliga förvaltningar måste fortsätta, med ett snabbt införande av sådana tjänster som e-förvaltning, e-hälsovård, e-fakturor och e-upphandling som är beroende av interoperabilitet. Medlemsstaternas engagemang är väsentligt för att säkerställa en snabb utbyggnad av ett interoperabelt e-samhälle i unionen samt de offentliga förvaltningarnas medverkan när det gäller att uppmuntra användningen av onlineförfaranden. För att skapa en effektivare, förenklad och mer användarvänlig e-förvaltning krävs dessutom en meningsfull förändring inom den europeiska offentliga förvaltningen, med stöd och ökat engagemang från medlemsstaterna. Effektiva offentliga onlinetjänster är avgörande för att främja företagens och medborgarnas förtroende för digitala tjänster.

Ändringsförslag  12

Förslag till beslut

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Ett interoperabilitetsperspektiv som begränsas till enskilda sektorer riskerar medföra att olikartade eller oförenliga lösningar införs på nationell nivå eller sektorsnivå, vilket skapar nya e-hinder som hindrar den inre marknadens funktion och den fria rörligheten, undergräver öppenheten och konkurrensen på marknaderna och äventyrar tillhandahållandet av tjänster av allmänt intresse till medborgarna och företagen. För att minska denna risk bör medlemsstaterna och unionen intensifiera sina gemensamma insatser för att motverka fragmentering av marknaden och säkerställa gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet i samband med genomförandet av lagstiftningen; de bör samtidigt minska de administrativa bördorna och kostnaderna, främja gemensamma IKT-lösningar och säkra lämplig styrning.

(19) Ett interoperabilitetsperspektiv som begränsas till enskilda sektorer riskerar medföra att olikartade eller oförenliga lösningar införs på nationell nivå eller sektorsnivå, vilket skapar nya e-hinder som hindrar den inre marknadens funktion och den fria rörligheten, undergräver öppenheten och konkurrensen på marknaderna och äventyrar tillhandahållandet av tjänster av allmänt intresse till medborgarna och företagen. För att minska denna risk bör medlemsstaterna och unionen intensifiera sina gemensamma insatser för att motverka fragmentering av marknaden och den digitala klyftan. De bör säkerställa gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet i samband med genomförandet av lagstiftningen; de bör samtidigt minska de administrativa bördorna och kostnaderna, öka effektiviteten och främja gemensamma IKT-lösningar som ska harmoniseras på EU-nivå i den utsträckning det är möjligt samt säkra lämplig styrning. ISA 2-programmet bör också omfatta säkerhet vid användningen av data och datalagring i moln.

Ändringsförslag  13

Förslag till beslut

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Vid inrättande, förbättring eller drift av gemensamma lösningar bör alla initiativ, där så är lämpligt, bygga på eller kompletteras av ett utbyte av erfarenheter och lösningar och utbyte och främjande av god praxis, teknikneutralitet och anpassbarhet, samtidigt som principerna om säkerhet, integritet och skydd av personuppgifter alltid bör tillämpas. I detta sammanhang bör efterlevnad av den europeiska interoperabilitetsramen och öppna standarder och specifikationer främjas.

Ändringsförslag  14

Förslag till beslut

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) I och med att beslut nr 922/2009/EG upphör att gälla den 31 december 2015 behövs ett nytt unionsprogram för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2) för att kartlägga och analysera den allmänna interoperabilitetssituationen i Europa och se till att den inte fragmenteras. Programmet kommer att möjliggöra, stödja och främja ett helhetsgrepp när det gäller insamling, bedömning, utveckling, inrättande, industrialisering, drift, förbättring och underhåll av interoperabilitetslösningar, inklusive lösningar som främjar vidareutnyttjande av data och datautbyte, till stöd för gräns- och sektorsöverskridande kontakter mellan europeiska offentliga förvaltningar och mellan europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare. Slutligen kommer programmet att främja återanvändbarhet, integrering och konvergens för befintliga lösningar, inbegripet lösningar från andra EU-politikområden.

(22) I och med att beslut nr 922/2009/EG upphör att gälla den 31 december 2015 behövs ett nytt unionsprogram för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA 2) för att kartlägga och analysera den allmänna interoperabilitetssituationen i Europa och undvika elektroniska hinder, inkompatibilitet mellan offentliga tjänster och fragmentering. Programmet kommer att möjliggöra, stödja och främja ett helhetsgrepp när det gäller insamling, bedömning, utveckling, inrättande, industrialisering, drift, förbättring och underhåll av interoperabilitetslösningar, inklusive lösningar som främjar vidareutnyttjande av data och datautbyte, till stöd för gräns- och sektorsöverskridande kontakter mellan europeiska offentliga förvaltningar och mellan europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare. Slutligen kommer programmet att främja återanvändbarhet, integrering och konvergens för befintliga lösningar, inbegripet lösningar från andra EU-politikområden. ISA 2-programmet bör bygga på erfarenheter från IDA-, IDABC- och ISA-programmen och framstegen i den digitala agendan för Europa. Eftersom ISA 2-programmets tillämpningsområde utvidgats till att omfatta offentliga förvaltningars kontakter med företag och medborgare bör omfattande garantier för säkerheten och integriteten säkerställas.

Ändringsförslag  15

Förslag till beslut

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) Vid tillämpningen av detta beslut bör med användare av interoperabilitetslösningar avses de europeiska offentliga förvaltningarna på nationell, regional och lokal nivå. Medborgarna och företagen är slutanvändare (indirekta användare) av interoperabilitetslösningar som ett resultat av deras användning av elektroniska offentliga tjänster som tillhandahålls av offentliga förvaltningar. Användaren i centrum hänför sig till slutanvändarna av interoperabilitetslösningar.

Ändringsförslag  16

Förslag till beslut

Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b) Det finns en risk att man ”låser in” gammal teknik. Interoperabilitet bör inte vara ett självändamål utan bör stärka befintliga insatser som görs för att modernisera samhällstyrningen och den offentliga förvaltningen. ISA 2-programmet bör ge utrymme för anpassning till framtida teknisk utveckling och vara öppet och flexibelt för att kunna tillgodose behoven hos nya företagsmodeller och företagsetableringar, som kommer att generera arbetstillfällen för unga.

Ändringsförslag  17

Förslag till beslut

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Lösningar som inrättas eller tas i drift under ISA2-programmet bör, i möjligaste mån, ingå som en del i ett sammanhängande ekosystem av tjänster som underlättar kontakter mellan europeiska offentliga förvaltningar och säkrar, främjar eller möjliggör gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet.

(23) Gemensamma ramar och lösningar som inrättas eller tas i drift under ISA 2-programmet bör ingå som en del i ett sammanhängande ekosystem av gemensamma ramar och tjänster som underlättar kontakter mellan europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare, främjar utnyttjandet av e-förvaltningens och e-demokratins möjligheter och säkrar, främjar eller möjliggör både gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet. Dessa lösningar bör ge ett tydligt mervärde i form av förenkling eller möjliggörande av gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet. Medlemsstaterna och kommissionen bör tillsammans införa riktade program för att se till att det vid behov och på lämpligt sätt genomförs en politik med en gräns- eller sektorsöverskridande dimension genom utveckling av interoperabla system.

Ändringsförslag  18

Förslag till beslut

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a) Allteftersom fler och fler offentliga tjänster blir digitala som standard är det viktigt att de offentliga utgifterna för IKT-lösningar blir så effektiva som möjligt. Detta bör främjas genom att man ser till att tillhandahållandet av sådana tjänster planeras i tillräckligt god tid och att lösningar, när så är möjligt, delas och vidareutnyttjas för att offentliga utgifter ska ge största möjliga utdelning. ISA 2-programmet bör bidra till detta mål.

Ändringsförslag  19

Förslag till beslut

Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23b) För att ISA 2-programmet ska ha ett verkligt EU-mervärde bör engångsprincipen för registrering av relevanta uppgifter och principen om digitalt som standard vara centrala inslag i genomförandet av ISA 2-programmet, som ett led i en övergripande strategi för att bygga den digitala miljön för tillhandahållandet av offentliga tjänster i unionen.

Ändringsförslag  20

Förslag till beslut

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Medborgare och företag skulle även gynnas av gemensamma, återanvändbara och interoperabla tjänster för yttre avdelningar (front-office) som kan tas fram genom förbättrad integrering av processer och datautbyte via de europeiska offentliga förvaltningarnas inre avdelningar (back-office).

(24) Medborgare och företag skulle även gynnas av gemensamma, återanvändbara och interoperabla tjänster för yttre avdelningar (front-office) som kan tas fram genom förbättrad integrering av processer och datautbyte via de europeiska offentliga förvaltningarnas inre avdelningar (back-office). Engångsprincipen, att uppgifter ska inlämnas endast en gång till offentliga förvaltningar, bör främjas för att minska den administrativa bördan för medborgare och företag. För att medborgarna ska känna förtroende för e-tjänster är det dessutom lämpligt att främja lösningar för tillhandahållande av säker kommunikation, särskilt genom e-autentisering och kryptering.

Ändringsförslag  21

Förslag till beslut

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a) ISA 2-programmet bör iaktta rättssäkerhetsprincipen och de principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag  22

Förslag till beslut

Skäl 24b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24b) Enligt artikel 8 i EUF-fördraget ska unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet iaktta principen om jämställdhet bland medborgarna, som därför ska ägnas samma uppmärksamhet av EU:s institutioner, organ och byråer. I detta sammanhang bör tillgängligheten för alla ingå i interoperabilitetsstrategierna på EU-nivå, och särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de mest missgynnade och avfolkade områdena, i syfte att motverka den digitala klyftan.

Ändringsförslag  23

Förslag till beslut

Skäl 24c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24c) För att alla medborgare och företag ska kunna utnyttja ISA 2-programmet fullt ut bör det betonas att främjande av e-kompetens alltjämt är en prioritering för unionen och att kunskaper och kompetens inom IKT bör främjas på varje nivå i den traditionella och yrkesinriktade utbildningen.

Ändringsförslag  24

Förslag till beslut

Skäl 24d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24d) De lösningar som man kommer fram till och genomför i samband med ISA 2-programmet bör baseras på principen om teknikneutralitet och anpassningsbarhet med målet att medborgare, företag och offentliga förvaltningar ska vara fria att välja vilken teknik de vill använda.

Ändringsförslag  25

Förslag till beslut

Skäl 24e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24e) Enligt artikel 9 i EUF-fördraget ska EU vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet beakta de krav som är förknippade med kampen mot social utestängning. Begrepp som tillgänglighet och design för alla bör tas med vid framtagandet av interoperabilitetsstrategier på EU-nivå.

Ändringsförslag  26

Förslag till beslut

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) ISA2-programme bör fungera som ett instrument för modernisering av den offentliga sektorn i unionen.

(25) ISA 2-programmet är ett av många instrument för att uppmuntra modernisering av den offentliga sektorn i unionen. Att modernisera Europas förvaltningar och stärka deras interoperabilitet är en förutsättning för fullbordandet av den digitala inre marknaden, vilket kommer att leda till en modernisering av den traditionella industrin och uppskattningsvis kommer att medföra en vinst på 500 miljarder euro i ytterligare årlig tillväxt, och vilket kan ge en verklig skjuts åt jobbskapandet i unionen. Medlemsstaterna bör fortsätta att modernisera sina förvaltningar genom att förbättra sina affärsprocesser och IKT-infrastrukturer. Detta beslut bör vara i linje med kommissionens åtagande att göra det möjligt för unionsmedborgarna att fullt ut utnyttja interoperabla e-tjänster, från e-förvaltning till e-hälsa, och man ska prioritera avlägsnandet av hinder såsom icke sammankopplade e-tjänster för att göra friheterna på unionens inre marknad digitala.

Ändringsförslag  27

Förslag till beslut

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a) Gemensamma standarder och en semantik som gör det möjligt att enkelt koppla ihop offentliga förvaltningar sinsemellan och med andra sektorer kommer att göra det möjligt att förstärka EU-ekonomins övergripande konkurrenskraft.

Ändringsförslag  28

Förslag till beslut

Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25b) Inrättandet av gemensamma ramar och specifikationer och standarder för interoperabilitet som möjliggör en praktisk koppling mellan offentliga förvaltningar och mellan sådana förvaltningar och andra sektorer gör att EU-ekonomins globala konkurrensförmåga kan stärkas.

Ändringsförslag  29

Förslag till beslut

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Interoperabiliteten är direkt kopplad till och beroende av användningen av standarder och gemensamma specifikationer. ISA2-programmet bör därför främja och, när så är lämpligt, stödja partiell eller fullständig standardisering av befintliga interoperabilitetslösningar. Detta bör ske i samarbete med annan standardiseringsverksamhet på unionsnivå, Europeiska standardiseringsorganisationer och internationella standardiseringsorganisationer.

(26) Bristande interoperabilitet undergräver ofta tillämpningen av digitala tjänster längs hela kedjan och utvecklingen av gemensamma kontaktpunkter (one-stop shops) för företag och medborgare. Interoperabiliteten är direkt kopplad till och beroende av användningen av öppna standarder och gemensamma specifikationer. ISA 2-programmet bör därför främja och, när så är lämpligt, stödja partiell eller fullständig standardisering av befintliga interoperabilitetslösningar. Detta bör ske i samarbete med annan standardiseringsverksamhet på unionsnivå, Europeiska standardiseringsorganisationer och internationella standardiseringsorganisationer.

Ändringsförslag  30

Förslag till beslut

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Modernisering av offentliga förvaltningar är en av de viktigaste prioriteringarna för ett framgångsrikt genomförande av Europa 2020-strategin. De årliga tillväxtöversikter som kommissionen offentliggjort för 2011, 2012 och 2013 visar att de europeiska offentliga förvaltningarnas kvalitet har en direkt inverkan på den ekonomiska miljön och därmed är centrala faktorer när det gäller att stimulera produktivitet, konkurrenskraft och tillväxt. Detta återspeglas tydligt i de landsspecifika rekommendationerna, som kräver särskilda åtgärder inriktade på reformer av den offentliga förvaltningen.

(27) Modernisering av offentliga förvaltningar är en av de viktigaste prioriteringarna för ett framgångsrikt genomförande av Europa 2020-strategin. De årliga tillväxtöversikter som kommissionen offentliggjort för 2011, 2012 och 2013 visar att de europeiska offentliga förvaltningarnas kvalitet har en direkt inverkan på den ekonomiska miljön och därmed är centrala faktorer när det gäller att stimulera produktivitet, konkurrenskraft, ekonomiskt samarbete, tillväxt och sysselsättning. Detta återspeglas tydligt i de landsspecifika rekommendationerna, som kräver särskilda åtgärder inriktade på reformer av den offentliga förvaltningen.

Ändringsförslag  31

Förslag till beslut

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) Förordning (EU) nr 1303/2013 omfattar det tematiska målet ”Att förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter och bidra till effektiv offentlig förvaltning”. Därför bör ISA2-programmet kopplas till program och initiativ som bidrar till modernisering av offentliga förvaltningar, som t.ex. den digitala agendan för Europa och berörda nätverk som t.ex. Europeiska nätverket av offentliga förvaltningar (EUPAN), och samordningsvinster ska eftersträvas.

(28) Förordning (EU) nr 1303/2013 omfattar det tematiska målet ”Att förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter och bidra till effektiv offentlig förvaltning”. Därför bör ISA 2-programmet kopplas till program och initiativ som bidrar till modernisering av offentliga förvaltningar, som t.ex. den digitala agendan för Europa och berörda nätverk som t.ex. Europeiska nätverket av offentliga förvaltningar (EUPAN), eftersträva samordningsvinster med dessa och bidra till kompetensutveckling inom offentlig förvaltning. Dessa program och initiativ bör även se till att personalen vid europeiska offentliga förvaltningar får nödvändig utbildning för att genomföra interoperabilitetslösningar och att medlemsstaterna förfogar över nödvändiga finansiella och mänskliga resurser.

Ändringsförslag  32

Förslag till beslut

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) Frågan om interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU berör alla förvaltningsnivåer: europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Därför är det viktigt att lösningarna tar hänsyn till behoven på respektive nivå, liksom kostnaderna för medborgare och företag, i förekommande fall.

(29) Frågan om interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU berör alla förvaltningsnivåer: europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Därför är det viktigt att säkerställa största möjliga deltagande i ISA 2-programmet och att lösningarna tar hänsyn till behoven på respektive nivå, liksom till medborgarnas och företagens behov och särskilt de små och medelstora företagens behov med tanke på deras värdefulla bidrag till EU:s ekonomi.

Ändringsförslag  33

Förslag till beslut

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a) Samverkan med den privata sektorn och andra organ har redan visat sig vara effektivt och ge mervärde. Synergier med dessa intressenter bör främjas för att tillgängliga lösningar som stöds av marknaden ska prioriteras. Konferenser, seminarier och andra sammankomster bör fortsätta att anordnas för att säkra samverkan med intressenterna. Fortsatt användning av elektroniska plattformar bör främjas liksom alla andra former som lämpar sig för att hålla kontakt med intressenterna, däribland möjligheten att hanteringen av interoperabilitetslösningar delas med ideella föreningar eller organ, under kommissionens överinseende.

Ändringsförslag  34

Förslag till beslut

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) De nationella förvaltningarnas ansträngningar kan stödjas genom särskilda instrument inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna (Esif). Det nära samarbetet inom ISA2-programmet bör inriktas på att maximera de fördelar som väntas från sådana instrument, genom att man säkerställer att de finansierade projekten är förenliga med unionens allmänna interoperabilitetsramar och specifikationer som EIF.

(30) De nationella, regionala och lokala förvaltningarnas ansträngningar kan stödjas genom särskilda instrument inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonder) och förvaltningarna kan också uppmuntras att gemensamt utveckla lösningar mellan medlemsstaterna. Det nära samarbetet inom ISA 2-programmet bör inriktas på att maximera de fördelar som väntas från sådana instrument, genom att man säkerställer att de finansierade projekten är förenliga med unionens allmänna interoperabilitetsramar och specifikationer som EIF.

Ändringsförslag  35

Förslag till beslut

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) ISA2-programmet bör bidra till genomförandet av eventuella uppföljningsinitiativ till Europa 2020 och den digitala agendan. För att undvika dubblering av insatser bör programmet ta hänsyn till andra unionsprogram på området IKT-lösningar, IKT-tjänster och IKT-infrastrukturer, särskilt Fonden för ett sammanlänkat Europa enligt förordning (EU) nr 1316/2013 och Horisont 2020 enligt förordning (EU) nr 1291/2013.

(33) ISA 2-programmet bör bidra till genomförandet av eventuella uppföljningsinitiativ till Europa 2020 och den digitala agendan. För att undvika dubblering av insatser bör programmet ta hänsyn, och bidra, till andra unionsprogram på området IKT-lösningar, IKT-tjänster och IKT-infrastrukturer, särskilt Fonden för ett sammanlänkat Europa enligt förordning (EU) nr 1316/2013 och Horisont 2020 enligt förordning (EU) nr 1291/2013. Kommissionen bör samordna dessa insatser när den genomför ISA 2-programmet och planerar framtida insatser som skulle kunna röra interoperabilitet.

Ändringsförslag  36

Förslag till beslut

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a) Principerna och bestämmelserna i unionslagstiftningen om integritetsskydd och skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och den fria rörligheten för sådana uppgifter, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG1a och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/20011b, bör gälla för lösningar som utarbetats, inrättats och genomförts inom ramen för ISA 2-programmet som innebär behandling av personuppgifter.

 

______________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Ändringsförslag  37

Förslag till beslut

Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33b) I syfte att komplettera eller ändra vissa icke-väsentliga delar av detta beslut, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på vidareutveckling eller anpassning av bestämmelserna och kriterierna för stödberättigande, urval och genomförande, vid behov på grund av framtida omständigheter. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  38

Förslag till beslut

Skäl 33c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33c) När kommissionen utvärderar ISA 2-programmet bör den ägna särskild uppmärksamhet åt huruvida de lösningar som skapas och genomförs har positiva eller negativa effekter på moderniseringen av den offentliga sektorn och tillmötesgår medborgarnas och de små och medelstora företagens behov, exempelvis genom att minska den administrativa bördan och kostnaderna för medborgarna och de små och medelstora företagen, skapa sysselsättningsmöjligheter och förbättra den allmänna sammanlänkningen mellan å ena sidan offentliga förvaltningar och å andra sidan medborgarna och företagen, särskilt de små och medelstora företagen.

Ändringsförslag  39

Förslag till beslut

Skäl 33d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33d) När kommissionen anskaffar externa tjänster för tillämpning av ISA 2-programmet bör den uppmuntra anbudsförfaranden för de små och medelstora företagens del och, i synnerhet, identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet på grundval av kriterier som gäller den sakfråga avtalet avser, inbegripet sociala och miljömässiga särdrag.

Ändringsförslag  40

Förslag till beslut

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) Kommissionen bör omedelbart anta tillämpliga genomförandeakter då det finns vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med tanke på det fastställda rullande arbetsprogrammet.

(35) Kommissionen bör omedelbart anta tillämpliga genomförandeakter då det finns vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med tanke på det fastställda rullande arbetsprogrammet, till exempel en risk för avbrott i tillhandahållandet av tjänster.

Ändringsförslag  41

Förslag till beslut

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) Målen med detta beslut är att underlätta effektiva och ändamålsenliga elektroniska gräns- och sektorsöverskridande kontakter mellan europeiska offentliga förvaltningar och mellan dessa och medborgare och företag, för att underlätta tillhandahållandet av elektroniska offentliga tjänster som stödjer genomförandet av unionens politik och verksamheter. Detta mål kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna, eftersom samordningsfunktionen på europeisk nivå skulle vara besvärlig och kostsam att bygga upp på medlemsstatsnivå av medlemsstaterna själva och kan därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre uppnås på unionsnivå; därmed kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 1 går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(36) Målen med detta beslut är att underlätta effektiva och ändamålsenliga elektroniska gräns- och sektorsöverskridande kontakter mellan europeiska offentliga förvaltningar och mellan dessa och medborgare och företag, för att underlätta tillhandahållandet av elektroniska offentliga tjänster som stödjer genomförandet av unionens politik och verksamheter. Då dessa mål inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, eftersom samordningsfunktionen på EU- nivå skulle vara besvärlig och kostsam att bygga upp på medlemsstatsnivå av medlemsstaterna själva och därför, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå kan unionen i stället vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. Dessa elektroniska offentliga tjänster kräver en inkluderande strategi (e-inkluderande) som minskar skillnaderna i användning av IKT-lösningar och främjar användningen av IKT för att motverka utestängning och bidra till ekonomisk tillväxt, skapa sysselsättningsmöjligheter och, för att säkra livskvalitet, främja deltagande i samhällslivet och sammanhållning.

Ändringsförslag  42

Förslag till beslut

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Genom detta beslut inrättas för perioden 2016–20 ett program om lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (nedan kallat ISA2-programmet).

1. Genom detta beslut inrättas för perioden 2016–20 ett program om lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (nedan kallat ISA 2-programmet).

ISA2-programmet ska underlätta effektiva och ändamålsenliga elektroniska gräns- eller sektorsöverskridande kontakter mellan europeiska offentliga förvaltningar och mellan europeiska förvaltningar och medborgare och företag, för att underlätta tillhandahållandet av elektroniska offentliga tjänster som stödjer genomförandet av unionens politik och verksamheter.

1a. ISA 2-programmet ska underlätta effektiva och ändamålsenliga elektroniska gräns- eller sektorsöverskridande kontakter mellan europeiska offentliga förvaltningar och mellan europeiska förvaltningar och medborgare och företag, för att underlätta tillhandahållandet av elektroniska offentliga tjänster som stödjer genomförandet av unionens politik och verksamheter.

 

ISA 2-programmet ska ta hänsyn till sociala, ekonomiska och andra aspekter av interoperabilitet liksom till den särskilda situationen för mikroföretag samt små och medelstora företag, för att förbättra kontakten mellan å ena sidan europeiska offentliga förvaltningar och å andra sidan företagen och medborgarna. ISA 2-programmet ska respektera medborgarnas och företagens rätt att använda andra lösningar än onlinelösningar.

 

ISA 2-programmet ska bidra till utvecklingen av en effektivare, förenklad och mer användarvänlig e-förvaltning på nationell, regional och lokal nivå inom de offentliga förvaltningarna.

2. Genom ISA2-programmet ska unionen identifiera, skapa och använda interoperabilitetslösningar för genomförandet av unionens politik. Dessa lösningar ska sedan kunna användas utan begränsningar av andra EU-institutioner och EU-organ samt av nationella, regionala och lokala förvaltningar, vilket kommer att främja gräns- eller sektorsöverskridande samverkan dem emellan.

2. Genom ISA 2-programmet ska unionen stödja och främja identifieringen, skapandet och användningen av interoperabilitetslösningar för genomförandet av unionens politik. Dessa lösningar ska sedan kunna användas utan begränsningar av andra EU-institutioner och EU-organ samt av nationella, regionala och lokala förvaltningar, vilket kommer att främja gräns- eller sektorsöverskridande samverkan dem emellan.

 

2a. ISA 2-programmet ska garantera en samsyn på interoperabilitet och regelbundet utvärdera utvecklingen på området. Dessutom ska ISA 2-programmet vara tillräckligt öppet och flexibelt för att kunna utvecklas och integrera nya utmaningar och nya områden.

3. ISA2-programmet ska utveckla interoperabilitetslösningar självständigt eller komplettera och stödja andra unionsinitiativ och lotsa fram interoperabiltitetslösningar genom att fungera som interoperabilitetskuvös eller interoperabilitetsbrygga.

3. ISA 2-programmet ska utveckla interoperabilitetslösningar självständigt eller komplettera och stödja andra unionsinitiativ och lotsa fram interoperabiltitetslösningar genom att fungera som interoperabilitetskuvös eller interoperabilitetsbrygga. Kommissionen ska säkerställa att sådana lösningar inte stör marknaden eller missgynnar privata leverantörer av interoperabilitetslösningar.

 

3a. Genom ISA 2-programmet ska unionen samarbeta med medlemsstaterna för att kartlägga och främja bästa praxis, utarbeta riktlinjer, samordna interoperabilitetsinitiativ och sporra och stödja grupper som arbetar med frågor som är relevanta för elektroniska gräns- eller sektorsöverskridande kontakter mellan europeiska offentliga förvaltningar sinsemellan och mellan sådana förvaltningar och medborgare och företag. Unionen ska samarbeta med näringslivet och det civila samhället i alla frågor som är relevanta för interoperabilitet för bättre tillhandahållande av offentliga tjänster.

4. ISA2-programmet är efterföljare till unionens program för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar som inrättades genom beslut nr 922/2009/EG (nedan kallat ISA-programmet) och ska konsolidera, främja och utvidga dess verksamhet.

4. ISA 2-programmet är efterföljare till unionens program för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar som inrättades genom beslut nr 922/2009/EG (nedan kallat ISA-programmet) och ska konsolidera, främja och utvidga dess verksamhet.

Ändringsförslag  43

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) interoperabilitet: förmågan hos olika och olikartade organisationer att interagera i riktning mot ömsesidigt fördelaktiga och överenskomna gemensamma mål, inbegripet informations- och kunskapsdelning mellan organisationerna via de verksamhetsprocesser de stöder, genom utbyte av uppgifter mellan deras respektive informations- och kommunikationssystem (IKT-system).

(1) interoperabilitet: förmågan hos olika organisationer att interagera i riktning mot ömsesidigt fördelaktiga och överenskomna gemensamma mål, inbegripet informations- och kunskapsdelning mellan organisationerna via de verksamhetsprocesser de stöder, genom utbyte av uppgifter mellan deras respektive informations- och kommunikationssystem (IKT-system).

Motivering

Ordet ”olika” är effektivare än ”olika och olikartade”.

Ändringsförslag  44

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) interoperabilitetsram: en uppsättning rekommendationer som anger hur förvaltningar, företag och medborgare kommunicerar med varandra i unionen, som främjar och stöder de europeiska offentliga tjänsterna genom underlättande av gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet och som stöder de offentliga förvaltningarna i deras arbete med att tillhandahålla europeiska offentliga tjänster för företag och medborgare.

Ändringsförslag  45

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) europeiska offentliga förvaltningar: offentliga förvaltningar på unionsnivå, nationell, regional och lokal nivå.

Ändringsförslag  46

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) interoperabilitetslösningar: gemensamma ramar, gemensamma tjänster och allmänna verktyg som underlättar samarbetet mellan olika och olikartade organisationer, som antingen finansieras självständigt och utvecklas av ISA2-programmet eller som utvecklas i samarbete med andra unionsinitiativ, på grundval av krav som uppställts av europeiska offentliga förvaltningar.

(2) interoperabilitetslösningar: gemensamma ramar, gemensamma tjänster och fungerande verktyg som underlättar samarbetet mellan olika organisationer, som antingen finansieras självständigt och utvecklas av ISA 2-programmet eller som utvecklas i samarbete med andra unionsinitiativ, på grundval av krav som uppställts av europeiska offentliga förvaltningar.

Motivering

Ordet ”olika” är effektivare än ”olika och olikartade”.

Ändringsförslag  47

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) användare av interoperabilitetslösningar: europeiska offentliga förvaltningar på nationell, regional eller lokal nivå.

Ändringsförslag  48

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) slutanvändare av ISA 2-programmet: medborgare och företag.

Ändringsförslag  49

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) gemensamma ramar: specifikationer, standarder, metoder, riktlinjer, gemensamma semantiska tillgångar och liknande tillvägagångssätt och dokument.

(5) gemensamma ramar: gemensam referensarkitektur, specifikationer, standarder, metoder, riktlinjer, gemensamma semantiska tillgångar och liknande tillvägagångssätt och dokument.

Ändringsförslag  50

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 10 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– strategiska åtgärder och åtgärder för att öka medvetenheten,

– strategiska åtgärder,

Ändringsförslag  51

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 10 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– information och kommunikation om fördelarna med ISA 2-programmet, och upplysningsåtgärder riktade till medborgare och företag, särskilt små och medelstora företag,

Ändringsförslag  52

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) tvingande skäl till skyndsamhet: sådana situationer som i samband med ISA 2-programmet och vid tillämpning av artikel 10.3 kan innebära risk för avbrott i tillhandahållandet av de tjänster som hänger samman med den verksamhet som anges i artikel 3.

Ändringsförslag  53

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) bedömning, förbättring, inrättande, industrialisering, drift och vidareutnyttjande av befintliga gränsöverskridande eller sektorsöverskridande interoperabilitetslösningar,

(a) bedömning, förbättring, inrättande, industrialisering, drift och vidareutnyttjande av befintliga gränsöverskridande eller sektorsöverskridande interoperabilitetsramar och interoperabilitetslösningar,

Ändringsförslag  54

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) utveckling, inrättande, industrialisering, drift och vidareutnyttjande av nya gränsöverskridande eller sektorsöverskridande interoperabilitetslösningar,

(b) utveckling, inrättande, industrialisering, drift och vidareutnyttjande av nya gränsöverskridande eller sektorsöverskridande interoperabilitetsramar och interoperabilitetslösningar,

Ändringsförslag  55

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) bedömning av IKT-konsekvenserna av föreslagen eller antagen EU-lagstiftning,

(c) bedömning av IKT-konsekvenserna av föreslagen eller antagen EU-lagstiftning, åtföljt, i förekommande fall, av en bedömning av behovet att utvidga tillämpningsområdet och mandatet för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA),

Ändringsförslag  56

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) kartläggning av brister i lagstiftningen som hindrar interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar,

(d) kartläggning av brister i lagstiftningen på unionsnivå och nationell nivå som hindrar gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar,

Ändringsförslag  57

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) upprättande och underhåll av EIC som ett instrument för att främja vidareutnyttjande av befintliga interoperabilitetslösningar och för att kartlägga på vilka områden sådana lösningar fortfarande saknas,

(f) upprättande och underhåll av EIC som ett instrument för att främja vidareutnyttjande av befintliga interoperabilitetsramar och interoperabilitetslösningar och för att kartlägga på vilka områden sådana ramar och lösningar fortfarande saknas,

Ändringsförslag  58

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) utveckling och tillhandahållande av offentliga tjänster som innebär färre administrativa bördor och lägre kostnader genom utnyttjande till fullo av e-förvaltningens och e-demokratins möjligheter,

Ändringsförslag  59

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g) bedömning, uppdatering och främjande av befintliga gemensamma specifikationer och standarder, samt utveckling, fastställande och främjande av nya gemensamma specifikationer och standarder genom unionens standardiseringsplattformar och i samarbete med europeiska eller internationella standardiseringsorganisationer, såsom lämpligt, och

(g) bedömning, uppdatering och främjande av befintliga gemensamma specifikationer och standarder, samt utveckling, fastställande och främjande av nya gemensamma specifikationer och öppna standarder genom unionens standardiseringsplattformar och i samarbete med europeiska eller internationella standardiseringsorganisationer, såsom lämpligt, inbegripet vad gäller säkerheten vid överföring, behandling och lagring av data, och

Ändringsförslag  60

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h) utveckling av mekanismer för att mäta och kvantifiera fördelarna med interoperabilitetslösningar.

(h) utveckling av mekanismer för att mäta och kvantifiera fördelarna med interoperabilitetsramar och interoperabilitetslösningar.

Ändringsförslag  61

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha) underhåll och ökad spridning av en enda virtuell informationsplats som ska fungera som plattform för tillgång till och bästa praxis som följer av ISA 2-programmet och som vektor för spridning av de gemensamma ramarna för säkerhet och skydd och de lösningar som utvecklats och redan tagits i drift, och samtidigt undvika överlappning.

Ändringsförslag  62

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 1 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hb) inrättande av en gemensam samling återanvändbara lösningar och standarder som är tillgängliga för offentliga förvaltningar som vill anta dem eller låta dem ingå i kommande projekt eller för företag som vill tillämpa dem i sitt marknadsutbud, så att interoperabilitet utnyttjas till fullo i alla sektorer.

Ändringsförslag  63

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 1 – led hc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hc) främjande av företags och medborgares vidareutnyttjande av data på ett fördelaktigt och praktiskt sätt, i enlighet med gällande lagstiftning om bl.a. uppgiftsskydd.

Ändringsförslag  64

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 1 – led hd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hd) utarbetande av mekanismer för skydd av integriteten och för att garantera säkerheten för offentliga förvaltningar, medborgare och företag,

Ändringsförslag  65

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom kan ISA2-programmet fungera som ”interoperabilitetskuvös” genom att lotsa fram nya interoperabilitetslösningar och som ”interoperabilitetsbrygga” genom att driva befintliga interoperabilitetslösningar.

Dessutom kan ISA 2-programmet fungera som ”interoperabilitetskuvös” genom att lotsa fram nya interoperabilitetslösningar och som ”interoperabilitetsbrygga” genom att driva, utveckla eller stödja befintliga interoperabilitetslösningar och tillhandahålla information och utbildning om vikten och användningen av interoperabilitetslösningar i hela unionen.

Ändringsförslag  66

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Senast den ...* ska kommissionen utveckla en kommunikations- och utbildningsstrategi för att öka medvetenheten om ISA 2-programmet och dess fördelar, riktad i första hand till medborgare samt små och medelstora företag, med tillämpning av ett användarvänligt språk och användarvänlig infografik på ISA 2-programmets webbplats.

 

_____________

 

* 6 månader efter dagen för detta besluts ikraftträdande.

Ändringsförslag  67

Förslag till beslut

Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Grundas på nytta och styras av identifierade behov.

(a) Väljas ut på grundval av nytta och prioriteringar och styras av identifierade behov och ISA 2-programmets mål.

Ändringsförslag  68

Förslag till beslut

Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Vara förenliga med följande principer:

(b) Vara förenliga med följande principer:

– Subsidiaritet och proportionalitet.

– Subsidiaritet och proportionalitet.

– Användaren i centrum.

Fokusering på slutanvändaren, särskilt på medborgarnas och de små och medelstora företagens behov.

– Integration och tillgänglighet.

– Användaren i centrum.

– Säkerhet och personlig integritet.

– Integration och tillgänglighet.

– Flerspråkighet.

Säkerhet, respekt för personlig integritet och en hög uppgiftsskyddsnivå.

– Administrativ förenkling.

Integritetsskydd som standard och inbyggt integritetsskydd.

– Insyn.

– Flerspråkighet.

– Bevarande av uppgifter.

– Administrativ förenkling och modernisering.

– Öppenhet.

– Insyn.

– Återanvändbarhet.

– Bevarande av uppgifter.

– Teknikneutralitet och anpassbarhet.

– Öppenhet.

– Effektivitet och ändamålsenlighet.

– Återanvändbarhet.

 

Teknikneutralitet, lösningar som är så framtidssäkra som möjligt och anpassbarhet liksom nätneutralitet.

 

– Effektivitet och ändamålsenlighet.

 

– Tillhandahållande av flera olika kanaler, dvs. bevarandet av möjligheten att tillgå tjänster på traditionellt sätt vid sidan av elektroniska medel, och tillgång till tekniskt stöd vid användning av elektroniska medel.

Ändringsförslag  69

Förslag till beslut

Artikel 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Vara flexibla för anpassning till nya utmaningar och möjligheter.

Ändringsförslag  70

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder i form av projekt ska, där så är lämpligt, omfatta följande etapper:

Åtgärder i form av projekt ska omfatta följande etapper:

Ändringsförslag  71

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Övervakning och kontroller.

Övervakning, kontroller och efterhandsutvärdering.

Ändringsförslag  72

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De enskilda projektens etapper ska fastställas och specificeras vid den tidpunkt då åtgärden tas med i det rullande arbetsprogrammet.

De enskilda projektens etapper får fastställas och specificeras vid den tidpunkt då åtgärden tas med i det rullande arbetsprogrammet. Det ska vara möjligt att när som helst avsluta ett projekt om det inte längre behövs eller inte längre anses ändamålsenligt.

Motivering

Flexibilitet bör medges så att direktivet inte hämmar utvecklingen av en lösning.

Ändringsförslag  73

Förslag till beslut

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

Artikel 6

Genomförandebestämmelser

Stöd- och urvalskriterier

 

1. Vid genomförandet av ISA2-programmet ska vederbörlig hänsyn tas till den europeiska interoperabilitetsstrategin, den europeiska interoperabilitetsramen och framtida uppdateringar av dessa.

1. Följande stödkriterier ska gälla för ansökningar om finansiering från ISA 2-programmet:

 

(a) För att säkerställa interoperabiliteten mellan unionens informationssystem och nationella informationssystem måste sökandena specificera interoperabilitetslösningarna med hänvisning till befintliga och nya EU-standarder eller allmänt tillgängliga eller öppna specifikationer för utbyte av information och integrering av tjänster.

 

(b) För att undvika överlappning och påskynda fastställandet av interoperabilitetslösningar ska resultat som uppnåtts inom ramen för andra relevanta unionsinitiativ och medlemsstatsinitiativ beaktas; överlappande lösningar ska inte kunna få stöd.

2. Så många medlemsstater som möjligt ska stimuleras att delta i projekt. Medlemsstaterna ska kunna, och uppmuntras att, gå med i ett projekt i varje projektetapp.

2. ISA 2-programmet ska vara föremål för följande urvalskriterier:

 

(a) Så många medlemsstater som möjligt ska stimuleras att delta i projekt. Medlemsstaterna ska kunna, och uppmuntras att, gå med i ett projekt i varje projektetapp, och även företags och andra organisationers deltagande ska uppmuntras.

 

(b) Alla åtgärder och interoperabilitetslösningar som finansieras inom ISA 2-programmet ska uppmuntras att vidareutnyttja tillgängliga interoperabilitetslösningar.

3. För att säkerställa interoperabiliteten mellan nationella informationssystem och unionens informationssystem ska interoperabilitetslösningarna specificeras med hänvisning till befintliga och nya europeiska standarder eller allmänt tillgängliga eller öppna specifikationer för utbyte av information och integrering av tjänster.

 

4. Inrättandet eller förbättringarna av interoperabilitetslösningar ska, där så är lämpligt, bygga på eller kompletteras av ett utbyte av erfarenheter och utbyte och främjande av god praxis. Utbyte av erfarenheter och god praxis mellan samtliga berörda parter och relevanta offentliga samråd ska uppmuntras.

 

5. För att undvika dubblerade insatser och påskynda fastställandet av interoperabilitetslösningar ska resultat som uppnåtts inom ramen för andra relevanta unionsinitiativ och medlemsstatsinitiativ beaktas när så är lämpligt.

 

6. Genomförandet av interoperabilitetslösningar inom ramen för ISA2-programmet ska, när så är lämpligt, vägledas av Eira.

 

7. Interoperabilitetslösningar och uppdateringar av dessa ska tas med i EIC och när så är lämpligt göras tillgängliga för vidareutnyttjande av europeiska offentliga förvaltningar.

 

8. Kommissionen ska regelbundet övervaka genomförandet och vidareutnyttjandet av interoperabilitetslösningar i hela unionen, som ett led i det rullande arbetsprogram som inrättas enligt artikel 7.

 

9. För att uppnå största möjliga samordningsvinster och se till att relevanta insatser kombineras och kompletterar varandra ska åtgärderna när så är lämpligt samordnas med andra relevanta unionsinitiativ.

 

10. Alla åtgärder och interoperabilitetslösningar som finansieras inom ISA2-programmet ska, när så är lämpligt, uppmuntras att vidareutnyttja tillgängliga interoperabilitetslösningar.

 

Ändringsförslag  74

Förslag till beslut

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Genomförandebestämmelser

 

1. Vederbörlig hänsyn ska tas till den europeiska interoperabilitetsstrategin, den europeiska interoperabilitetsramen och de framtida uppdateringarna av dessa.

 

 

2. Inrättandet eller förbättringarna av interoperabilitetslösningar ska, där så är lämpligt, bygga på eller kompletteras av ett utbyte av erfarenheter och utbyte och främjande av god praxis. Detta ska omfatta vederbörlig hänsyn till hur interoperabilitetslösningar påverkar integriteten och skyddet av personuppgifter. Utbyte av erfarenheter och god praxis mellan samtliga berörda parter och relevanta offentliga samråd ska uppmuntras och främjas med lämpliga medel, t.ex. ett virtuellt register. Särskilt fokus ska läggas vid medlemsstaternas delaktighet i syfte att säkerställa att nationella experter på interoperabilitet medverkar.

 

3. Eira ska där så är lämpligt vägleda genomförandet av interoperabilitetslösningarna inom ISA 2-programmet.

 

4. Interoperabilitetslösningar och uppdateringar av dessa ska tas med i EIC och göras tillgängliga för vidareutnyttjande av europeiska offentliga förvaltningar.

 

5. Kommissionen ska minst årligen kontrollera genomförandet och vidareutnyttjandet av interoperabilitetslösningar i hela unionen, som ett led i det rullande arbetsprogram som inrättas enligt artikel 7, och ska informera Europaparlamentet om resultatet av denna kontroll.

 

6. Genomförandet av ISA 2-programmet ska också bidra till genomförandet av kommissionens digitala agenda.

 

7. För att uppnå största möjliga samordningsvinster och se till att relevanta insatser kombineras och kompletterar varandra ska åtgärderna när så är lämpligt samordnas med andra relevanta unionsinitiativ.

 

8. Kommissionen ska sammanföra berörda intressenter för diskussioner sinsemellan och med kommissionen om frågor som berörs av programmet. För detta ändamål ska kommissionen anordna konferenser, seminarier och andra sammankomster, använda sig av elektroniska interaktiva plattformar och alla andra medel för interaktion som den finner lämpligt.

 

9. Åtgärder och interoperabilitetslösningar som kräver behandling av personuppgifter ska, när så är lämpligt och möjligt, föregås av en konsekvensbedömning avseende uppgiftsskydd.

 

10. I vederbörligen motiverade fall kan hanteringen av interoperabilitetslösningar delas med ideella föreningar, under kommissionens överinseende, och åtgärder som finansieras via ISA 2-programmet kan kopplas direkt till åtgärder som utvidgar dess tillämpningsområde till förmån för medborgare och företag, med användning, där så är lämpligt, av andra finansieringskällor inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Ändringsförslag  75

Förslag till beslut

Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6b

 

Delegerade akter

 

Om det är nödvändigt för att komplettera stöd- och urvalskriterierna eller genomförandebestämmelserna i artiklarna 6 och 6a ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att ändra, förtydliga eller komplettera dessa kriterier och bestämmelser.

Ändringsförslag  76

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När ISA2-programmet inleds ska kommissionen anta genomförandeakter där man fastställer ett rullande arbetsprogram som ändras minst en gång per år, för genomförandet av verksamheter under hela tillämpningsperioden för detta beslut. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 10.2.

När ISA 2-programmet inleds ska kommissionen anta genomförandeakter där man fastställer ett rullande arbetsprogram som, om så är absolut nödvändigt, ändras minst en gång per år, för genomförandet av verksamheter under hela tillämpningsperioden för detta beslut. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 10.2.

Det rullande arbetsprogrammet ska kartlägga, prioritera, dokumentera, välja ut, utforma, genomföra och utvärdera de verksamheter som avses i artikel 5, samt föra ut deras resultat.

Det rullande arbetsprogrammet ska kartlägga, prioritera, dokumentera, välja ut, utforma, genomföra och utvärdera de verksamheter som avses i artikel 5, inbegripet de kompletterande åtgärder som avses i artikel 5.3, med största möjliga deltagande av så många parter som möjligt i enlighet med de stöd- och urvalskriterier som fastställs i artikel 6, samt föra ut deras resultat och informera Europaparlamentet om dem.

Ändringsförslag  77

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När verksamheter ska införas i det löpande arbetsprogrammet måste ett antal bestämmelser och kriterier först uppfyllas. Dessa bestämmelser och kriterier samt alla ändringar av dessa ska ingå i det rullande arbetsprogrammet.

2. När verksamheter ska införas i det löpande arbetsprogrammet måste ett antal administrativa förfaranden för att definiera de tillämpliga målen uppfyllas. Dessa administrativa förfaranden samt alla ändringar av dem ska ingå i det rullande arbetsprogrammet.

Ändringsförslag  78

Förslag till beslut

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Utövande av delegering

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6b ska ges till kommissionen för en period av fyra år från och med den 1 januari 2016.

 

3. Den delegering av befogenheter som avses i artikel 6b kan när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 6b ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag 79

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska årligen rapportera till ISA2-kommittén om genomförandet av programmet. Programmet ska utvärderas efter halva tiden och i slutet av programtiden.

2. Kommissionen ska årligen rapportera till ISA 2-kommittén, Europaparlamentets behöriga utskott, rådet och Regionkommittén om genomförandet av ISA 2-programmet, vidareutnyttjandet av interoperabilitetslösningar i hela unionen och utvärderingen av dess resultatindikatorer.

 

Det eller de behöriga utskotten i Europaparlamentet får uppmana kommissionen att rapportera om genomförandet av ISA 2-programmet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Ändringsförslag  80

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Programmet ska utvärderas efter halva tiden och i slutet av programtiden. Resultaten av utvärderingarna ska meddelas Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2018 respektive den 31 december 2021. Europaparlamentets ansvariga utskott får i detta sammanhang uppmana kommissionen att lägga fram utvärderingsresultaten och att besvara frågor från dess ledamöter.

3. ISA 2-programmet ska utvärderas efter halva tiden och i slutet av programtiden, och båda utvärderingarna ska åtföljas av en omfattande konsekvensbedömning. Resultaten av utvärderingarna ska meddelas Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2018 respektive den 31 december 2021. Europaparlamentets behöriga utskott får i detta sammanhang uppmana kommissionen att lägga fram utvärderingsresultaten och att besvara frågor från utskottsledamöterna.

Ändringsförslag  81

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Halvtidsutvärderingen och den slutliga utvärderingen av ISA 2-programmet ska innehålla en analys av hur unionslagstiftningen om behandling av personuppgifter och den fria rörligheten för sådana uppgifter upprätthålls i alla relevanta åtgärder och interoperabilitetslösningar som kräver behandling av personuppgifter.

Ändringsförslag  82

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I utvärderingarna ska man analysera ISA2-åtgärdernas relevans, genomslagskraft, effektivitet, nytta, hållbarhet och enhetlighet. I den slutliga utvärderingen ska man dessutom undersöka i vilken utsträckning programmets mål har uppnåtts.

4. I utvärderingarna ska man analysera ISA 2-programmets åtgärders relevans, genomslagskraft, effektivitet, nytta, inbegripet medborgarnas och företagens nöjdhet, samt hållbarhet och enhetlighet. Vidare ska man analysera samstämdheten, synergierna och komplementariteten med andra unionsprogram, särskilt Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). I den slutliga utvärderingen ska man dessutom undersöka i vilken utsträckning programmets mål har uppnåtts. Särskild tonvikt ska läggas vid de behov som uttrycks av programmets användare.

Ändringsförslag  83

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Programmets effektivitet ska bedömas mot bakgrund av det mål som anges i artikel 1 och verksamheterna i det rullande arbetsprogrammet. Detta mål ska i synnerhet mätas genom antalet nyckelfaktorer som krävs för interoperabilitet och genom antalet stödinstrument för offentliga förvaltningar som levereras till och används av europeiska offentliga förvaltningar. Indikatorer för att mäta resultaten och effekterna av programmet ska fastställas i det rullande arbetsprogrammet.

5. ISA 2-programmets effektivitet ska bedömas mot bakgrund av det mål som anges i artikel 1.2 och de stöd- och urvalskriterier som fastställs i artikel 6. Uppnåendet av detta mål ska i synnerhet mätas genom antalet nyckelfaktorer som krävs för interoperabilitet och genom antalet stödinstrument för offentliga förvaltningar som levereras till och används av europeiska offentliga förvaltningar.

Ändringsförslag  84

Förslag till beslut

Artikel 11–- punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Kommissionen ska fastställa indikatorer för att mäta resultaten och effekterna av ISA 2-programmet.

 

Dessa indikatorer ska beakta de stöd- och urvalskriterier som fastställs i artikel 6.

Ändringsförslag  85

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. I utvärderingarna ska man också undersöka de fördelar som åtgärderna inneburit för unionens del när det gäller att främja gemensam politik, identifiera områden för möjliga förbättringar och hitta synergier med andra unionsinitiativ på området gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet och modernisering av europeiska offentliga förvaltningar.

6. I utvärderingarna ska man också undersöka de fördelar som åtgärderna inneburit för unionens del när det gäller att främja gemensam politik, identifiera områden för möjliga förbättringar och hitta synergier med andra unionsinitiativ på området gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet samt modernisering, förenkling och effektivisering av europeiska offentliga förvaltningar.

Ändringsförslag  86

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska också utvärdera relevansen av ISA 2-programmets mål och åtgärder för de lokala och regionala myndigheterna för att förbättra interoperabiliteten i offentlig förvaltning och effektiviteten i tillhandahållandet av offentliga tjänster.

Ändringsförslag  87

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Utvärderingen av ISA2-programmet ska i tillämpliga fall omfatta information om följande:

8. Utvärderingen av ISA 2-programmet ska omfatta information om följande:

Ändringsförslag  88

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Kvantifierbara fördelar som interoperabilitetslösningar ger genom att koppla samman IKT med användarnas behov.

(a) Kvantifierbara och kvalitativa fördelar samt kostnadsbesparingar som interoperabilitetslösningar ger genom att koppla samman IKT med användarnas och slutanvändarnas, särskilt medborgarnas och de små och medelstora företagens, behov.

Ändringsförslag  89

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 8 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Kvantifierbara positiva effekter av de interoperabla IKT-baserade lösningarna.

(b) Kvantifierbara och kvalitativa effekter av de interoperabla IKT-baserade lösningarna, särskilt för de offentliga förvaltningarna, medborgarna och de små och medelstora företagen.

Ändringsförslag  90

Förslag till beslut

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av unionens politik på andra områden ska det vara möjligt att använda lösningar som inrättas eller drivs genom ISA2-programmet även inom ramen för icke-unionsinitiativ, så länge som detta inte innebär någon extra belastning för unionens budget och så länge det huvudsakliga syftet med interoperabilitetslösningen på unionsnivå inte sätts ur spel.

Utan att det påverkar tillämpningen av unionens politik på andra områden, och i enlighet med de stöd- och urvalskriterier som fastställs i artikel 6, ska det vara möjligt att använda lösningar som inrättas eller drivs genom ISA 2-programmet även inom ramen för icke-unionsinitiativ, så länge som detta inte innebär någon extra belastning för unionens budget och så länge det huvudsakliga syftet med interoperabilitetslösningen på unionsnivå inte sätts ur spel.

Ändringsförslag  91

Förslag till beslut

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

Uppgiftsskydd

 

Lösningar som utarbetats, inrättats och genomförts inom ramen för ISA 2-programmet, inbegripet varje form av samarbete med tredjeland och internationella organisationer, och som innebär behandling av personuppgifter ska vara strikt förenliga med unionslagstiftningen om skyddet av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter och den fria rörligheten för sådana uppgifter.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [2]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Föredraganden ställer sig positiv till kommissionens förslag om inrättandet av ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA 2).

Kommissionen har sedan 1995 i och med lanseringen av programmet för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA-programmet) tillsammans med medlemsstaterna främjat lösningar för datautbyte mellan förvaltningar och mellan förvaltningar och EU-institutionerna.

Föreliggande beslut är en uppföljning till tidigare insatser, särskilt ISA-programmet som fortfarande är i kraft, i fråga om lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU, men inleder också en ny fas, där man måste ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, förvaltningarnas och civilsamhällets nya behov och de möjligheter som molnbaserade datortjänster skapar.

Att ISA 2-programmet har företag och medborgare som målgrupp är en viktig signal och innebär att kommissionen vid fastställandet av vilka genomförande- och bedömningskriterier som ska tillämpas inte kan begränsa sig till enbart utbudsperspektivet, utan också måste beakta efterfrågeperspektivet, det vill säga modernisera den offentliga förvaltningen så att den på ett effektivare och mer ändamålsenligt sätt motsvarar civilsamhällets behov.

Interoperabiliteten ökar de offentliga tjänsternas potentiella kvalitet och skapar förutsättningar för företag att bli mer konkurrenskraftiga och för medborgarna att bli nöjdare. Den är därför en stark bundsförvant till den europeiska tillväxt- och sysselsättningsstrategin.

ISA 2-programmet är kopplat till andra initiativ som bidrar till moderniseringen av offentliga förvaltningar i Europa och ökar dess potential till positiv differentiering, både vad gäller ekonomins övergripande konkurrenskraft och livskvaliteten.

Programmet bidrar till förverkligandet av den digitala inre marknaden och genomförandet av en ambitiös, världsledande och socialt inkluderande europeisk digital agenda.

Föredraganden anser att man för att kunna utnyttja beslutets potential bör lägga större tonvikt vid programmets ekonomiska och sociala tillämpning, enligt följande:

1.   En gemensam semantik som sammankopplar de offentliga förvaltningarna sinsemellan och med andra sektorer, som ett sätt att göra den europeiska ekonomin mer konkurrenskraftig överlag.

2.   En samling lösningar och standarder som kan användas direkt av förvaltningarna eller tas med i nya projekt.

3.   En enda informationsplats för bästa praxis (plattformen Joinup).

4.   Skydd av integriteten och säkerhetsgarantier för förvaltningar, företag och medborgare.

5.   Förenklade förfaranden och potentiell utvidgning av programmets tillämpningsområde.

6.   Incitament för gemensamt framtagande av lösningar som samtidigt omfattar förvaltningar i två eller fler medlemsstater.

7.        Mätning av programmets framgång utifrån effekter och tillgodoseendet av företags och medborgares behov.

YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd(*) (5.6.2015)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2) Interoperabilitet för modernisering av den offentliga sektorn
(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Föredragande av yttrande: Liisa Jaakonsaari

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med kommissionens förslag är att inrätta ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2-programmet). Föredraganden ser positivt på förslaget och dess syfte och anser att ISA2-programmet behövs för att elektroniska hinder mellan medlemsstaterna ska kunna övervinnas.

1. Behörigheter

I parlamentet delas behörigheten för detta ärende delas mellan tre utskott, med ITRE-utskottet som ansvarigt utskott och IMCO- och LIBE-utskotten som associerade utskott i enlighet med artikel 54 i arbetsordningen. LIBE-utskottet har exklusiv behörighet för samtliga frågor som hänger samman med skydd av personuppgifter, medan ITRE- och IMCO-utskottens behörigheter är sammanflätade i hela förslaget och inte tydligt kan skiljas åt. Utskotten har därför enats om att varje utskott i möjligaste mån ska koncentrera sig på de frågor som hänger samman med deras centrala behörigheter.

Föredraganden har därför inte gått in på frågor som rör skydd av personuppgifter, även om hon anser att dessa är av största vikt, utan har överlåtit dessa frågor åt LIBE-utskottet. Föredraganden har i stället inriktat sig på IMCO-utskottets centrala behörigheter, d.v.s. den inre marknaden och konsumenterna.

2. Medborgarna och företagen

I kommissionens förslag hävdas att ISA2-programmet ska vara till nytta för offentliga förvaltningar men också för företagen och medborgarna. Föredraganden anser emellertid att innehållet i förslaget inte återspeglar detta. Fördraganden har därför lagt till några förtydliganden och preciseringar för att det mål som kommissionen angett bättre ska komma till sin rätt:

(1) ett antal bestämmelser som ålägger kommissionen att ta hänsyn till de sociala aspekterna av interoperabilitet, och som gör det möjligt för var och en att fullt ut utnyttja de möjligheter som de nya teknikerna erbjuder,

(2) ett antal bestämmelser som ålägger kommissionen att ta hänsyn till den speciella situationen för mikroföretag samt små och medelstora företag och att förenkla lösningar som tillgodoser behoven hos små och medelstora företag,

(3) en definition av ”användare”: kommissionsförslaget innehåller ingen definition av ”användare” i artikel 2, trots att begreppet används i ett flertal, ibland skilda, sammanhang. De direkta ”användare” som förslaget inriktar sig på är de europeiska offentliga förvaltningarna, medan de indirekta (slut)användarna av ISA2 är medborgarna och företagen. Begreppet ”användaren i centrum” hänför sig till de senare. Föredraganden anser att dessa skillnader i användningen av terminologi har lett till viss förvirring och måste redas ut.

3. Övrigt

Föredraganden anser att det råder brist på information angående nyttan med och behovet av att inrätta ISA2-programmet. Föredraganden har därför infogat en bestämmelse i artikel 3 som ålägger kommissionen att utarbeta en kommunikationsstrategi som syftar till att informera och öka medvetenheten om ISA och nyttan med programmet.

Fördraganden har också gjort tillägg till de allmänna principer som anges i artikel 4, och betonar att framtidssäkra lösningar måste hittas. Hon anser även att tekniskt stöd vid behov bör tillhandahållas medborgarna och företagen när de använder interoperabilitetslösningar. Dessutom bör det vara fortsatt möjligt att använda traditionella medel för att få tillgång till tjänster, utöver att de tillhandahålls på nätet.

Föredraganden ser positivt på kommissionens förslag om övervakning av genomförandet av ISA2-programmet, liksom bestämmelserna gällande utvärderingen av det såsom anges i artikel 11. Föredraganden anser emellertid att Europaparlamentet i egenskap av medlagstiftare också bör medverka i genomförande- och utvärderingsprocessen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) På unionsnivå bidrar interoperabilitet till ett framgångsrikt genomförande av politiken. Nedanstående politikområden är särskilt beroende av interoperabilitet för ett effektivt och ändamålsenligt genomförande.

(4) På unionsnivå kan interoperabilitet bidra till ett framgångsrikt genomförande av politik med en relevant gränsöverskridande dimension. Nedanstående politikområden är särskilt beroende av interoperabilitet för ett effektivt och ändamålsenligt genomförande.

Motivering

Interoperabilitet bör inte ses som ett självändamål utan som ett sätt att uppnå större effektivitet om det finns ett tydligt behov och en tydlig efterfrågan från relevanta användare. Det är särskilt viktigt att inte göra system interoperabla när de är föråldrade, överflödiga eller i behov av modernisering. Interoperabilitet bör vara underordnad digitalisering och modernisering av systemen för medlemsstaternas ledning och offentliga förvaltning.

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Interoperabilitet har varit nyckeln till framgång på området skatter, tullar och punktskatter, i driften av transeuropeiska IKT-system som omfattar samtliga medlemsstater och används för interoperabla företagstjänster som finansieras genom Fiscalis 2013-programmet och Tull 2013-programmet, som införts och drivs av kommissionen och de nationella myndigheterna. De tillgångar som genererats inom ramen för Fiscalis 2013-programmet och Tull 2013-programmet finns tillgängliga för gemensam användning och vidareutnyttjande inom andra politikområden.

(9) Interoperabilitet har varit nyckeln till framgång på området skatter, tullar och punktskatter, i driften av transeuropeiska IKT-system som omfattar samtliga medlemsstater och används för interoperabla företagstjänster som finansieras genom Fiscalis 2013-programmet och Tull 2013-programmet, som införts och drivs av kommissionen och de nationella myndigheterna. De tillgångar som genererats inom ramen för Fiscalis 2013-programmet och Tull 2013-programmet finns tillgängliga för gemensam användning och vidareutnyttjande inom andra politikområden. Dessutom har medlemsstaterna, i rådets slutsatser om forumet för styrningen av EU:s tullunion, åtagit sig att utveckla en strategi för att gemensamt förvalta och driva it-system på samtliga tullrelaterade områden.

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) När det gäller IKT-standardisering nämner Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 interoperabilitet som ett viktigt resultat av standardisering.

(14) När det gäller IKT-standardisering nämner Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 interoperabilitet som ett viktigt resultat av standardisering. Vid utarbetande av standarder inom ramen för ISA2-programmet som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 922/2009/EG 17abör särskild uppmärksamhet ägnas åt de bestämmelser som rör delaktighet av arbetsmarknadens parter och de samhällsintressenter som fastställs i denna förordning.

 

___________________

 

17a Europaparlamentets och rådets beslut nr 922/2009/EG av den 16 september 2009 om lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar (ISA) EUT L 260, 28.12.2011, s. 20.

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) När det gäller offentlig upphandling föreskriver Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 och 2014/23/EU21 av den 28 mars 2014 att medlemsstaterna ska införa elektronisk upphandling. Direktivet fastställer att de verktyg och anordningar som används för kommunikation med elektroniska medel, liksom deras tekniska egenskaper, ska vara interoperabla med allmänt använda IKT-produkter. Dessutom behandlar direktiv 2014/55/EU22 om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling, som antogs av Europaparlamentet den 11 mars 2014, utvecklingen av en europeisk standard för elektronisk fakturering i offentlig upphandling, för att säkerställa interoperabilitet mellan de olika systemen för elektronisk fakturering i EU.

(16) När det gäller offentlig upphandling föreskriver Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU19, 2014/24/EU20 och 2014/23/EU21 av den 28 mars 2014 att medlemsstaterna ska införa elektronisk upphandling för att öka effektiviteten och öppenheten i förfarandena för offentlig upphandling. Direktivet fastställer att de verktyg och anordningar som används för kommunikation med elektroniska medel, liksom deras tekniska egenskaper, ska vara interoperabla med allmänt använda IKT-produkter. Detta innebär enorma budgetbesparingar och skapar lika villkor, särskilt för små och medelstora företag och företagare. Dessutom behandlar direktiv 2014/55/EU22 om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling, som antogs av Europaparlamentet den 11 mars 2014, utvecklingen av en europeisk standard för elektronisk fakturering i offentlig upphandling, för att säkerställa interoperabilitet mellan de olika systemen för elektronisk fakturering i EU.

__________________

__________________

19 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 1.

19 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 1.

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 65–242.

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, EUT L 94, 28.3.2014, s. 65–242.

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, EUT L 94, 28.3.2014, s. 1.

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, EUT L 94, 28.3.2014, s. 1.

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU av den 16 april 2014 om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling, EUT L 133, 6.5.2014, s. 1.

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU av den 16 april 2014 om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling, EUT L 133, 6.5.2014, s. 1.

Ändringsförslag  5

Förslag till beslut

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) De politikområden som anges i skäl 4 till 16 visar hur viktigt det är att politik som rör interoperabilitet och dess möjliga användningar bör samordnas på unionsnivå på ett så effektivt och lyhört sätt som möjligt. För att få slut på fragmenteringen i unionens interoperabilitetslandskap bör en gemensam tolkning av interoperabilitet i unionen och ett helhetsgrepp på interoperabilitetslösningar främjas.

Ändringsförslag  6

Förslag till beslut

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) På politisk nivå har rådet upprepade gånger krävt ännu större interoperabilitet i Europa och fortsatta insatser för att modernisera offentliga förvaltningar i Europa. Den 24 och 25 oktober 2013 antog Europeiska rådet slutsatser som underströk att moderniseringen av offentliga förvaltningar måste fortsätta, med ett snabbt införande av sådana tjänster som e-förvaltning, e-hälsovård, e-fakturor och e-upphandling som är beroende av interoperabilitet.

(18) På politisk nivå har rådet upprepade gånger krävt ännu större interoperabilitet i Europa och fortsatta insatser för att modernisera offentliga förvaltningar i Europa. Den 24 och 25 oktober 2013 antog Europeiska rådet slutsatser som underströk att moderniseringen av offentliga förvaltningar måste fortsätta, med ett snabbt införande av sådana tjänster som e-förvaltning, e-hälsovård, e-fakturor och e-upphandling som är beroende av interoperabilitet. Medlemsstaternas engagemang är väsentligt för att säkerställa en snabb utbyggnad av ett interoperabelt e-samhälle i unionen samt de offentliga förvaltningarnas medverkan när det gäller att uppmuntra användningen av onlineförfaranden. För att skapa en mer effektiv, förenklad och användarvänlig e-förvaltning krävs dessutom en meningsfull förändring inom de europeiska offentliga förvaltningarna, med stöd och ökat engagemang från medlemsstaterna. Effektiva offentliga onlinetjänster är avgörande för att främja företagens och medborgarnas förtroende för digitala tjänster.

Ändringsförslag  7

Förslag till beslut

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Ett interoperabilitetsperspektiv som begränsas till enskilda sektorer riskerar medföra att olikartade eller oförenliga lösningar införs på nationell nivå eller sektorsnivå, vilket skapar nya e-hinder som hindrar den inre marknadens funktion och den fria rörligheten, undergräver öppenheten och konkurrensen på marknaderna och äventyrar tillhandahållandet av tjänster av allmänt intresse till medborgarna och företagen. För att minska denna risk bör medlemsstaterna och unionen intensifiera sina gemensamma insatser för att motverka fragmentering av marknaden och säkerställa gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet i samband med genomförandet av lagstiftningen; de bör samtidigt minska de administrativa bördorna och kostnaderna, främja gemensamma IKT-lösningar och säkra lämplig styrning.

(19) Ett interoperabilitetsperspektiv som begränsas till enskilda sektorer riskerar medföra att olikartade eller oförenliga lösningar införs på nationell nivå eller sektorsnivå, vilket skapar nya e-hinder som hindrar den inre marknadens funktion och den fria rörligheten, undergräver öppenheten och konkurrensen på marknaderna, särskilt marknaderna för offentlig upphandling, och äventyrar tillhandahållandet av tjänster av allmänt intresse till medborgarna och företagen. Det är emellertid viktigt att inse att det behövs ett målinriktat förhållningssätt till utvecklingen av lösningar för interoperabilitet, med tanke på att olika politiska mål medför olika utmaningar.

Motivering

Interoperabilitet ska inte ses som ett självändamål utan som ett sätt att uppnå större effektivitet om det finns ett tydligt behov och en tydlig efterfrågan från relevanta användare. Det är särskilt viktigt att inte göra system interoperabla när de är föråldrade, överflödiga eller i behov av modernisering. Interoperabilitet bör vara underordnad digitalisering och modernisering av systemen för medlemsstaternas ledning och offentliga förvaltning.

Ändringsförslag  8

Förslag till beslut

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) I detta beslut bör med användare av interoperabilitetslösningar avses de europeiska offentliga förvaltningarna på nationell, regional och lokal nivå. Medborgarna och företagen är slutanvändare (indirekta användare) av interoperabilitetslösningar som ett resultat av deras användning av elektroniska offentliga tjänster som tillhandahålls av offentliga förvaltningar. Användaren i centrum hänför sig till slutanvändarna av interoperabilitetslösningar.

Ändringsförslag  9

Förslag till beslut

Skäl 22b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b) Det finns en risk att man ”låser in” gammal teknik. Interoperabilitet bör inte vara ett självändamål utan bör stärka befintliga insatser som görs för att modernisera samhällstyrningen och den offentliga förvaltningen. ISA2-programmet bör ge utrymme för anpassning till framtida teknisk utveckling och vara öppet och flexibelt för att kunna tillgodose behoven hos nya företagsmodeller och företagsetableringar, som kommer att generera arbetstillfällen för unga.

Ändringsförslag  10

Förslag till beslut

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Lösningar som inrättas eller tas i drift under ISA2-programmet bör, i möjligaste mån, ingå som en del i ett sammanhängande ekosystem av tjänster som underlättar kontakter mellan europeiska offentliga förvaltningar och säkrar, främjar eller möjliggör gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet.

(23) Lösningar som inrättas eller tas i drift under ISA2-programmet bör, i möjligaste mån, ingå som en del i ett sammanhängande ekosystem av tjänster som underlättar kontakter mellan europeiska offentliga förvaltningar och säkrar, främjar eller möjliggör gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet. Dessa lösningar bör ge ett tydligt mervärde i form av förenkling eller möjliggörande av gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet. Medlemsstaterna och kommissionen bör tillsammans införa riktade program för att se till att det vid behov och på lämpligt sätt genomförs en politik med en gräns- eller sektorsöverskridande dimension genom utveckling av interoperabla system.

 

Ändringsförslag  11

Förslag till beslut

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a) För att ISA2-programmet ska medföra ett verkligt mervärde på unionsnivå bör principen om ”bara en gång”, för registrering av relevanta uppgifter, samt principerna om ”digitalt som standard" och ”öppna data” utgöra nyckelpelare i ISA2-programmets genomförande som ett led i en övergripande strategi för att bygga upp en digital miljö för tillhandahållandet av offentliga tjänster i unionen.

Ändringsförslag  12

Förslag till beslut

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Medborgare och företag skulle även gynnas av gemensamma, återanvändbara och interoperabla tjänster för yttre avdelningar (front-office) som kan tas fram genom förbättrad integrering av processer och datautbyte via de europeiska offentliga förvaltningarnas inre avdelningar (back-office).

(24) Medborgare och företag skulle även gynnas av gemensamma, återanvändbara och interoperabla tjänster för yttre avdelningar (front-office) som kan tas fram genom förbättrad integrering av processer och datautbyte via de europeiska offentliga förvaltningarnas inre avdelningar (back-office). Engångsprincipen, att data ska lämnas endast en gång till offentliga förvaltningar, bör främjas för att minska den administrativa bördan för medborgare och företag. För att medborgarna ska känna förtroende för e-tjänster är det dessutom lämpligt att främja lösningar för tillhandahållande av säker kommunikation, särskilt genom e-autentisering och kryptering.

Ändringsförslag  13

Förslag till beslut

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a) För att alla medborgare och företag ska kunna utnyttja programmet fullt ut bör det betonas att främjande av e-kompetens alltjämt är en prioritering för unionen och att kunskaper och kompetens inom IKT bör främjas på varje nivå i den traditionella och yrkesinriktade utbildningen.

Ändringsförslag  14

Förslag till beslut

Skäl 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) ISA2-programmet bör fungera som ett instrument för modernisering av den offentliga sektorn i unionen.

(25) ISA2-programmet är ett av många instrument för att uppmuntra modernisering av den offentliga sektorn i unionen. Att modernisera Europas förvaltningar och stärka deras interoperabilitet är en förutsättning för fullbordandet av den digitala inre marknaden, vilket kommer att leda till en modernisering av den traditionella industrin och uppskattningsvis kommer att medföra en vinst på 500 miljarder euro i ytterligare årlig tillväxt, och vilket kan ge en verklig skjuts åt jobbskapandet i unionen. Medlemsstaterna bör fortsätta att modernisera sina förvaltningar genom att förbättra sina affärsprocesser och IKT-infrastrukturer. Detta beslut bör vara i linje med kommissionens åtagande att göra det möjligt för Europas medborgare att fullt ut utnyttja interoperabla e-tjänster, från e-förvaltning till e-hälsa, med förtur åt att avlägsna hinder såsom icke sammankopplade e-tjänster för att göra friheterna på unionens inre marknad digitala.

Ändringsförslag  15

Förslag till beslut

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Interoperabiliteten är direkt kopplad till och beroende av användningen av standarder och gemensamma specifikationer. ISA2-programmet bör därför främja och, när så är lämpligt, stödja partiell eller fullständig standardisering av befintliga interoperabilitetslösningar. Detta bör ske i samarbete med annan standardiseringsverksamhet på unionsnivå, Europeiska standardiseringsorganisationer och internationella standardiseringsorganisationer.

(26) Bristande interoperabilitet undergräver ofta tillämpningen av digitala tjänster längs hela kedjan och utvecklingen av gemensamma kontaktpunkter (one-stop shops) för företag och medborgare. Interoperabiliteten är direkt kopplad till och beroende av användningen av öppna standarder och gemensamma specifikationer. ISA2-programmet bör därför främja och, när så är lämpligt, stödja partiell eller fullständig standardisering av befintliga interoperabilitetslösningar. Detta bör ske i samarbete med annan standardiseringsverksamhet på unionsnivå, Europeiska standardiseringsorganisationer och internationella standardiseringsorganisationer.

Ändringsförslag  16

Förslag till beslut

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) Förordning (EU) nr 1303/2013 omfattar det tematiska målet ”Att förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter och bidra till effektiv offentlig förvaltning”. Därför bör ISA2-programmet kopplas till program och initiativ som bidrar till modernisering av offentliga förvaltningar, som t.ex. den digitala agendan för Europa och berörda nätverk som t.ex. Europeiska nätverket av offentliga förvaltningar (EUPAN), och samordningsvinster ska eftersträvas.

(28) Förordning (EU) nr 1303/2013 omfattar det tematiska målet ”Att förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter och bidra till effektiv offentlig förvaltning”. Därför bör ISA2-programmet kopplas till program och initiativ som bidrar till modernisering av offentliga förvaltningar, som t.ex. den digitala agendan för Europa och berörda nätverk som t.ex. Europeiska nätverket av offentliga förvaltningar (EUPAN), och samordningsvinster ska eftersträvas. Dessa program och initiativ bör även se till att personalen vid europeiska offentliga förvaltningar får nödvändig utbildning för att genomföra interoperabilitetslösningar och att medlemsstaterna förfogar över nödvändiga finansiella och mänskliga resurser.

Ändringsförslag  17

Förslag till beslut

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) Frågan om interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU berör alla förvaltningsnivåer: europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Därför är det viktigt att lösningarna tar hänsyn till behoven på respektive nivå, liksom kostnaderna för medborgare och företag, i förekommande fall.

(29) Frågan om interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU berör alla förvaltningsnivåer: europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Därför är det viktigt att lösningarna tar hänsyn till behoven på respektive nivå, inklusive kostnaderna för medborgare, företag och andra intressenter, särskilt små och medelstora företag, med tanke på deras värdefulla bidrag till unionens ekonomi.

Ändringsförslag  18

Förslag till beslut

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a) Samverkan med den privata sektorn och andra organ och intressenter har redan visat sig vara effektivt och ge mervärde. Synergier med dessa intressenter bör främjas för att lösningar som finns tillgängliga och stöds av marknaden ska prioriteras. I detta sammanhang bör befintlig praxis att anordna konferenser, seminarier och andra möten fortsätta, bl.a. med företrädare för slutanvändarna, och den pågående användningen av elektroniska plattformar bör främjas, i syfte att upprätthålla kontakten med intressenterna.

Ändringsförslag  19

Förslag till beslut

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) De nationella förvaltningarnas ansträngningar kan stödjas genom särskilda instrument inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna (Esif). Det nära samarbetet inom ISA2-programmet bör inriktas på att maximera de fördelar som väntas från sådana instrument, genom att man säkerställer att de finansierade projekten är förenliga med unionens allmänna interoperabilitetsramar och specifikationer som EIF.

(30) De nationella, regionala och lokala förvaltningarnas ansträngningar kan stödjas genom särskilda instrument inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna (Esif). Det nära samarbetet inom ISA2-programmet bör inriktas på att maximera de fördelar som väntas från sådana instrument, genom att man säkerställer att de finansierade projekten är förenliga med unionens allmänna interoperabilitetsramar och specifikationer som EIF.

Ändringsförslag  20

Förslag till beslut

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) ISA2-programmet bör bidra till genomförandet av eventuella uppföljningsinitiativ till Europa 2020 och den digitala agendan. För att undvika dubblering av insatser bör programmet ta hänsyn till andra unionsprogram på området IKT-lösningar, IKT-tjänster och IKT-infrastrukturer, särskilt Fonden för ett sammanlänkat Europa enligt förordning (EU) nr 1316/2013 och Horisont 2020 enligt förordning (EU) nr 1291/2013.

(33) ISA2-programmet bör bidra till genomförandet av eventuella uppföljningsinitiativ till Europa 2020 och den digitala agendan. För att undvika dubblering av insatser bör programmet ta hänsyn till andra unionsprogram på området IKT-lösningar, IKT-tjänster och IKT-infrastrukturer, särskilt Fonden för ett sammanlänkat Europa enligt förordning (EU) nr 1316/2013 och Horisont 2020 enligt förordning (EU) nr 1291/2013. Kommissionen bör samordna dessa insatser när den genomför ISA2-programmet och planerar framtida insatser som skulle kunna röra interoperabilitet.

Ändringsförslag  21

Förslag till beslut

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a) När kommissionen utvärderar ISA2-programmet bör den ägna särskild uppmärksamhet åt huruvida de lösningar som skapas och genomförs har positiva eller negativa effekter på moderniseringen av den offentliga sektorn och underlättar medborgarnas och de små och medelstora företagens behov, exempelvis genom att minska den administrativa bördan och kostnaderna för medborgarna och de små och medelstora företagen, skapa sysselsättningsmöjligheter och förbättra den allmänna sammanlänkningen mellan dels offentliga förvaltningar, dels medborgarna och företagen, särskilt de små och medelstora företagen.

Ändringsförslag  22

Förslag till beslut

Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33b) När kommissionen anskaffar externa tjänster för ändamål som omfattas av ISA2-programmet bör den uppmuntra anbudsförfaranden för de små och medelstora företagens del och, i synnerhet, identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet på grundval av kriterier som gäller den sakfråga avtalet avser, inbegripet sociala och miljömässiga särdrag.

Ändringsförslag  23

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Genom detta beslut inrättas för perioden 2016–20 ett program om lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (nedan kallat ISA¤-programmet).

1. Genom detta beslut inrättas för perioden 2016–20 ett program om lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (nedan kallat ISA2-programmet).

ISA2-programmet ska underlätta effektiva och ändamålsenliga elektroniska gräns- eller sektorsöverskridande kontakter mellan europeiska offentliga förvaltningar och mellan europeiska förvaltningar och medborgare och företag, för att underlätta tillhandahållandet av elektroniska offentliga tjänster som stödjer genomförandet av unionens politik och verksamheter.

1a. ISA2-programmet ska underlätta effektiva och ändamålsenliga elektroniska gräns- eller sektorsöverskridande kontakter mellan europeiska offentliga förvaltningar och mellan europeiska förvaltningar och medborgare och företag, för att underlätta tillhandahållandet av elektroniska offentliga tjänster som stödjer genomförandet av unionens politik och verksamheter.

 

ISA2-programmet ska ta hänsyn till sociala, ekonomiska och andra aspekter av interoperabilitet liksom till den särskilda situationen för mikroföretag samt små och medelstora företag, för att förbättra kontakten mellan dels europeiska offentliga förvaltningar, dels företagen och medborgarna. ISA2-programmet ska respektera medborgarnas och företagens rätt att använda andra lösningar än onlinelösningar.

 

ISA2-programmet bör bidra till utvecklingen av en mer effektiv, förenklad och användarvänlig e-förvaltning på nationell, regional och lokal nivå inom de offentliga förvaltningarna.

Ändringsförslag  24

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Genom ISA2-programmet ska unionen identifiera, skapa och använda interoperabilitetslösningar för genomförandet av unionens politik. Dessa lösningar ska sedan kunna användas utan begränsningar av andra EU-institutioner och EU-organ samt av nationella, regionala och lokala förvaltningar, vilket kommer att främja gräns- eller sektorsöverskridande samverkan dem emellan.

2. Genom ISA2-programmet ska kommissionen, tillsammans med medlemsstaterna, företrädda av kommittén för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2-kommittén), som inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011, identifiera, skapa och använda interoperabilitetslösningar för genomförandet av unionens politik. Dessa lösningar ska sedan kunna användas utan begränsningar av andra EU-institutioner och EU-organ samt av nationella, regionala och lokala förvaltningar, vilket kommer att främja gräns- eller sektorsöverskridande samverkan dem emellan.

Motivering

Kommissionen bör inte fatta några beslut inom ramen för detta program utan att först ha samrått till fullo med medlemsstaterna genom ISA2-kommittén för att se till att onödiga eller meningslösa program inte tillåts påbörjas eller fortsätta.

Ändringsförslag  25

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. ISA2-programmet är efterföljare till unionens program för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar som inrättades genom beslut nr 922/2009/EG (nedan kallat ISA-programmet) och ska konsolidera, främja och utvidga dess verksamhet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  26

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) interoperabilitet: förmågan hos olika och olikartade organisationer att interagera i riktning mot ömsesidigt fördelaktiga och överenskomna gemensamma mål, inbegripet informations- och kunskapsdelning mellan organisationerna via de verksamhetsprocesser de stöder, genom utbyte av uppgifter mellan deras respektive informations- och kommunikationssystem (IKT-system).

(1) interoperabilitet: förmågan hos olika organisationer att interagera i riktning mot ömsesidigt fördelaktiga och överenskomna gemensamma mål, inbegripet informations- och kunskapsdelning mellan organisationerna via de verksamhetsprocesser de stöder, genom utbyte av uppgifter mellan deras respektive informations- och kommunikationssystem (IKT-system).

Motivering

Ordet ”olika” är effektivare än ”olika och olikartade”.

Ändringsförslag  27

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) interoperabilitetslösningar: gemensamma ramar, gemensamma tjänster och allmänna verktyg som underlättar samarbetet mellan olika och olikartade organisationer, som antingen finansieras självständigt och utvecklas av ISA2-programmet eller som utvecklas i samarbete med andra unionsinitiativ, på grundval av krav som uppställts av europeiska offentliga förvaltningar.

(2) interoperabilitetslösningar: gemensamma ramar, gemensamma tjänster och fungerande verktyg som underlättar samarbetet mellan olika organisationer, som antingen finansieras självständigt och utvecklas av ISA2-programmet eller som utvecklas i samarbete med andra unionsinitiativ, på grundval av krav som uppställts av europeiska offentliga förvaltningar.

Motivering

Ordet ”olika” är effektivare än ”olika och olikartade”.

Ändringsförslag  28

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) användare av interoperabilitetslösningar: europeiska offentliga förvaltningar på nationell, regional eller lokal nivå.

Ändringsförslag  29

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

 

(2b) användare av ISA2-programmet: medborgare och företag.

Ändringsförslag  30

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) gemensamma ramar: specifikationer, standarder, metoder, riktlinjer, gemensamma semantiska tillgångar och liknande tillvägagångssätt och dokument. gemensamma tjänster:

(5) gemensamma ramar: gemensam referensarkitektur, gemensamma specifikationer, standarder, metoder, riktlinjer, gemensamma semantiska tillgångar och liknande tillvägagångssätt och dokument.

Ändringsförslag  31

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 10 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– strategiska åtgärder och åtgärder för att öka medvetenheten,

– strategiska åtgärder,

Ändringsförslag  32

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 10 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

 

– information och kommunikation om fördelarna med ISA2-programmet och åtgärder för att öka medvetenheten för medborgare och företag, särskilt små och medelstora företag.

Ändringsförslag  33

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) bedömning av IKT-konsekvenserna av föreslagen eller antagen EU-lagstiftning,

(c) bedömning av IKT-konsekvenserna av planerad, föreslagen eller antagen EU-lagstiftning, när så är lämpligt med en bedömning av behovet av att utvidga räckvidden och mandatet för den europeiska byrån för stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA).

Ändringsförslag  34

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) kartläggning av brister i lagstiftningen som hindrar interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar,

(d) kartläggning av brister i lagstiftningen på unionsnivå och nationell nivå som hindrar gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar,

Ändringsförslag  35

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g) bedömning, uppdatering och främjande av befintliga gemensamma specifikationer och standarder, samt utveckling, fastställande och främjande av nya gemensamma specifikationer och standarder genom unionens standardiseringsplattformar och i samarbete med europeiska eller internationella standardiseringsorganisationer, såsom lämpligt, och

(g) bedömning, uppdatering och främjande av befintliga gemensamma specifikationer och standarder, samt utveckling, fastställande och främjande av nya gemensamma specifikationer och öppna standarder genom unionens standardiseringsplattformar och i samarbete med europeiska eller internationella standardiseringsorganisationer, såsom lämpligt, bl.a. i fråga om säkerhet vid överföring, behandling och lagring av data, och

Ändringsförslag  36

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h) utveckling av mekanismer för att mäta och kvantifiera fördelarna med interoperabilitetslösningar.

(h) utveckling av mekanismer för att mäta och, där så är tillämpligt, kvantifiera fördelarna med interoperabilitetslösningar.

Ändringsförslag  37

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Vid bedömning av vilken av de åtgärder som anges i punkt 1 som ska vidtas, ska ISA2-programmet särskilt beakta de kriterier för stödberättigande och urval som fastställs i artikel 4.2.

Ändringsförslag  38

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom kan ISA2-programmet fungera som ”interoperabilitetskuvös” genom att lotsa fram nya interoperabilitetslösningar och som ”interoperabilitetsbrygga” genom att driva befintliga interoperabilitetslösningar.

2. ISA2-programmet kan fungera som ”interoperabilitetskuvös” genom att lotsa fram nya interoperabilitetslösningar och som ”interoperabilitetsbrygga” genom att driva befintliga interoperabilitetslösningar.

Ändringsförslag  39

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Senast den ...* ska kommissionen utveckla en kommunikations- och utbildningsstrategi för att öka medvetenheten om ISA2-programmet och dess fördelar som främst riktar sig till medborgare samt små och medelstora företag och som har ett användarvänligt språk och användarvänlig infografik på programmets webbplats.

 

_____________

 

* EUT: för in datum 6 månader efter dagen för detta besluts ikraftträdande.

Ändringsförslag  40

Förslag till beslut

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

Artikel 4

Allmänna principer

Stöd- och urvalskriterier

De åtgärder som initieras eller fortsätter under ISA2-programmet ska göra följande:

1. De åtgärder som initieras eller fortsätter under ISA2-programmet ska grundas på nyttan och mervärdet för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare samt styras av behov som identifierats som användbara, kostnadseffektiva och efterfrågade.

(a) Grundas på nytta och styras av identifierade behov.

 

 

2. De åtgärder som initieras eller fortsätter under ISA2-programmet ska beakta de underliggande principerna för europeiska offentliga tjänster såsom de anges i den europeiska interoperabilitetsramen (EIF).

(b) Vara förenliga med följande principer:

De ska dessutom beakta följande stöd- och urvalskriterier:

– Subsidiaritet och proportionalitet.

– Subsidiaritet och proportionalitet.

– Användaren i centrum.

Fokusering på användaren, särskilt på medborgarnas och de små och medelstora företagens behov.

Integration och tillgänglighet.

Delaktighet och tillgänglighet.

– Säkerhet och personlig integritet.

– Säkerhet och personlig integritet.

– Flerspråkighet.

– Flerspråkighet.

– Administrativ förenkling.

– Administrativ förenkling och modernisering.

– Insyn.

– Insyn.

– Bevarande av uppgifter.

– Bevarande av uppgifter.

– Öppenhet.

– Öppenhet.

– Återanvändbarhet.

– Återanvändbarhet.

– Teknikneutralitet och anpassbarhet.

Teknikneutralitet, lösningar som är så framtidssäkra som möjligt och anpassbarhet.

 

– Nätneutralitet.

– Effektivitet och ändamålsenlighet.

– Effektivitet och ändamålsenlighet.

– Subsidiaritet och proportionalitet.

– Tillhandahållandet av flera olika kanaler, dvs. bevarandet av möjligheten att tillgå tjänster på traditionellt sätt vid sidan av elektroniska medel, och tillgång till tekniskt stöd vid användning av elektroniska medel.

 

3. De åtgärder som initieras eller fortsätter under ISA2-programmet ska vidtas i enlighet med minst ett av ISA2-programmets mål, som anges i artikel 1.

 

4. De åtgärder som initieras eller fortsätter under ISA2-programmet ska vidtas i enlighet med befintliga eller nya europeiska standarder eller offentligt tillgängliga specifikationer för utbyte av information och integrering av tjänster.

 

5. De åtgärder som initieras eller fortsätter under ISA2-programmet ska vara förenliga med den vägledning som fastställts av expertgruppen för e-förvaltning, den europeiska interoperabilitetsstrategin, det europeiska interoperabilitetsramverket och riktlinjerna för europeisk statistik, samt framtida uppdateringar av dessa.

(c) Kunna utvidgas och tillämpas på andra företag eller politikområden.

6. De åtgärder som initieras eller fortsätter under ISA2-programmet ska kunna utvidgas och tillämpas på andra verksamhets- eller politikområden, särskilt genom tillämpning av principer om öppna data, och vara flexibla med avseende på framtida teknisk utveckling.

(d) Visa ekonomisk, organisatorisk och teknisk hållbarhet.

7. De åtgärder som initieras eller fortsätter under ISA2-programmet ska visa ekonomisk, organisatorisk och teknisk hållbarhet.

 

8. För att en åtgärd ska initieras eller fortsätta under ISA2-programmet ska ett specifikt användarbehov eller en specifik del av marknaden som inte redan utforskas ha identifierats. Dessutom måste det tydligt ha visats hur åtgärden ska tillgodose det behovet, i enlighet med de verksamheter som avses i artikel 3.

Ändringsförslag  41

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder i form av projekt ska, där så är lämpligt, omfatta följande etapper:

Där så är lämpligt får åtgärder i form av projekt omfatta flera etapper:

Motivering

Flexibilitet bör medges så att direktivet inte hämmar utvecklingen av en lösning.

Ändringsförslag  42

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De enskilda projektens etapper ska fastställas och specificeras vid den tidpunkt då åtgärden tas med i det rullande arbetsprogrammet.

De enskilda projektens etapper får fastställas och specificeras vid den tidpunkt då åtgärden tas med i det rullande arbetsprogrammet. Det ska vara möjligt att när som helst avsluta ett projekt om det inte längre behövs eller inte längre anses ändamålsenligt.

Motivering

Flexibilitet bör medges så att direktivet inte hämmar utvecklingen av en lösning.

Ändringsförslag  43

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid genomförandet av ISA2-programmet ska vederbörlig hänsyn tas till den europeiska interoperabilitetsstrategin, den europeiska interoperabilitetsramen och framtida uppdateringar av dessa.

1. Vid genomförandet av ISA2-programmet ska lösningar bidra till genomförandet av, och utvecklas endast om de är helt förenliga med, den europeiska interoperabilitetsstrategin, den europeiska interoperabilitetsramen, kommissionens strategi för den digitala inre marknaden och framtida uppdateringar av dessa.

Ändringsförslag  44

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Vid genomförandet av ISA2-programmet ska kommissionen i möjligaste mån samråda med berörda aktörer, särskilt med de medborgare samt små och medelstora företag som deltar.

 

Kommissionen ska i möjligaste mån få små och medelstora företag att medverka i så många projekt som möjligt.

Ändringsförslag  45

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

5. För att undvika dubblerade insatser och påskynda fastställandet av interoperabilitetslösningar ska resultat som uppnåtts inom ramen för andra relevanta unionsinitiativ och medlemsstatsinitiativ beaktas när så är lämpligt.

5. För att undvika dubblerade insatser och påskynda fastställandet av interoperabilitetslösningar ska resultat som uppnåtts inom ramen för andra relevanta unionsinitiativ och medlemsstatsinitiativ beaktas, och god praxis ska kommuniceras och främjas.

Ändringsförslag  46

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkterna 7–10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Interoperabilitetslösningar och uppdateringar av dessa ska tas med i EIC och när så är lämpligt göras tillgängliga för vidareutnyttjande av europeiska offentliga förvaltningar.

7. Interoperabilitetslösningar och uppdateringar av dessa ska tas med i EIC och när så är lämpligt göras tillgängliga för vidareutnyttjande av europeiska offentliga förvaltningar och, i tillämpliga fall, av medborgare och företag.

8. Kommissionen ska regelbundet övervaka genomförandet och vidareutnyttjandet av interoperabilitetslösningar i hela unionen, som ett led i det rullande arbetsprogram som inrättas enligt artikel 7.

 

9. För att uppnå största möjliga samordningsvinster och se till att relevanta insatser kombineras och kompletterar varandra ska åtgärderna när så är lämpligt samordnas med andra relevanta unionsinitiativ.

9. För att uppnå största möjliga samordningsvinster, undvika dubblering och se till att relevanta insatser kombineras och kompletterar varandra ska åtgärderna när så är lämpligt samordnas med andra relevanta unionsinitiativ.

10. Alla åtgärder och interoperabilitetslösningar som finansieras inom ISA2-programmet ska, när så är lämpligt, uppmuntras att vidareutnyttja tillgängliga interoperabilitetslösningar.

10. Alla åtgärder och interoperabilitetslösningar som finansieras inom ISA2-programmet ska, när så är lämpligt, vidareutnyttja tillgängliga interoperabilitetslösningar.

Ändringsförslag  47

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkterna 1 och 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När ISA2-programmet inleds ska kommissionen anta genomförandeakter där man fastställer ett rullande arbetsprogram som ändras minst en gång per år, för genomförandet av verksamheter under hela tillämpningsperioden för detta beslut. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 10.2.

1. När ISA2-programmet inleds ska kommissionen anta genomförandeakter där man fastställer ett rullande arbetsprogram som ändras minst en gång per år, för genomförandet av verksamheter under hela tillämpningsperioden för detta beslut. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 10.2.

Det rullande arbetsprogrammet ska kartlägga, prioritera, dokumentera, välja ut, utforma, genomföra och utvärdera de verksamheter som avses i artikel 5, samt föra ut deras resultat.

Det rullande arbetsprogrammet ska kartlägga, prioritera, dokumentera, välja ut, utforma, genomföra och utvärdera de verksamheter som avses i artikel 5, inklusive de kompletterande åtgärder som avses i artikel 5.3 samt föra ut deras resultat.

 

Det rullande arbetsprogrammet ska beakta i hur hög grad stöd- och urvalskriterierna i artikel 4.2 följs.

2. När verksamheter ska införas i det löpande arbetsprogrammet måste ett antal bestämmelser och kriterier först uppfyllas. Dessa bestämmelser och kriterier samt alla ändringar av dessa ska ingå i det rullande arbetsprogrammet.

2. När verksamheter ska införas i det löpande arbetsprogrammet måste ett antal administrativa förfaranden som fastställer de tillämpliga målen först uppfyllas. Dessa administrativa förfaranden samt alla ändringar av dem ska ingå i det rullande arbetsprogrammet.

Ändringsförslag  48

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkterna 2 och 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska årligen rapportera till ISA2-kommittén om genomförandet av programmet. Programmet ska utvärderas efter halva tiden och i slutet av programtiden.

2. Kommissionen ska årligen rapportera till ISA2-kommittén och till det eller de behöriga utskotten i Europaparlamentet om genomförandet av ISA2-programmet och vidareutnyttjandet av interoperabilitetslösningar i hela unionen.

 

Det eller de behöriga utskotten i Europaparlamentet får uppmana kommissionen att rapportera om genomförandet av ISA2-programmet och besvara frågor från dess ledamöter.

3. Programmet ska utvärderas efter halva tiden och i slutet av programtiden. Resultaten av utvärderingarna ska meddelas Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2018 respektive den 31 december 2021. Europaparlamentets ansvariga utskott får i detta sammanhang uppmana kommissionen att lägga fram utvärderingsresultaten och att besvara frågor från dess ledamöter.

3. ISA2-programmet ska utvärderas efter halva tiden och i slutet av programtiden, och båda utvärderingarna ska åtföljas av en konsekvensbedömning och resultaten av utvärderingarna ska meddelas Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2018 respektive den 31 december 2021. Europaparlamentets behöriga utskott får i detta sammanhang uppmana kommissionen att lägga fram utvärderingsresultaten och att besvara frågor från dess ledamöter.

Ändringsförslag  49

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I utvärderingarna ska man analysera ISA2-åtgärdernas relevans, genomslagskraft, effektivitet, nytta, hållbarhet och enhetlighet. I den slutliga utvärderingen ska man dessutom undersöka i vilken utsträckning programmets mål har uppnåtts.

4. I utvärderingarna ska man analysera ISA2-åtgärdernas relevans, mervärde, genomslagskraft, effektivitet, nytta, medborgarnas och företagens belåtenhet, hållbarhet och enhetlighet, liksom deras samordning med andra relevanta unionsinitiativ. I den slutliga utvärderingen ska man dessutom undersöka i vilken utsträckning ISA2-programmets mål har uppnåtts.

Ändringsförslag  50

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Programmets effektivitet ska bedömas mot bakgrund av det mål som anges i artikel 1 och verksamheterna i det rullande arbetsprogrammet. Detta mål ska i synnerhet mätas genom antalet nyckelfaktorer som krävs för interoperabilitet och genom antalet stödinstrument för offentliga förvaltningar som levereras till och används av europeiska offentliga förvaltningar. Indikatorer för att mäta resultaten och effekterna av programmet ska fastställas i det rullande arbetsprogrammet.

5. ISA2-programmets effektivitet ska bedömas mot bakgrund av det mål som anges i artikel 1.2 och de stöd- och urvalskriterier som fastställs i artikel 4.2. Uppnåendet av detta mål ska i synnerhet mätas genom antalet nyckelfaktorer som krävs för interoperabilitet och genom antalet stödinstrument för offentliga förvaltningar som levereras till och används av europeiska offentliga förvaltningar.

Ändringsförslag  51

Förslag till beslut

Artikel 11– punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Kommissionen ska fastställa indikatorer för att mäta resultaten och effekterna av ISA2-programmet.

 

Dessa indikatorer ska beakta de stöd- och urvalskriterier som fastställs i artikel 4.2.

Ändringsförslag  52

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. I utvärderingarna ska man också undersöka de fördelar som åtgärderna inneburit för unionens del när det gäller att främja gemensam politik, identifiera områden för möjliga förbättringar och hitta synergier med andra unionsinitiativ på området gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet och modernisering av europeiska offentliga förvaltningar.

6. I utvärderingarna ska man också undersöka de fördelar som åtgärderna inneburit för unionens del när det gäller att främja gemensam politik, identifiera områden för möjliga förbättringar och hitta synergier med andra unionsinitiativ på området gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet samt modernisering, förenkling och effektivisering av europeiska offentliga förvaltningar.

Ändringsförslag  53

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Kvantifierbara fördelar som interoperabilitetslösningar ger genom att koppla samman IKT med användarnas behov.

(a) Kvantifierbara och kvalitativa fördelar som interoperabilitetslösningar ger genom att koppla samman IKT med användarnas och slutanvändarnas, särskilt medborgarnas och de små och medelstora företagens, behov.

Ändringsförslag  54

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 8 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Kvantifierbara positiva effekter av de interoperabla IKT-baserade lösningarna.

(b) Kvantifierbara och kvalitativa effekter av de interoperabla IKT-baserade lösningarna, särskilt för de offentliga förvaltningarna, medborgarna och de små och medelstora företagen.

Ändringsförslag  55

Förslag till beslut

Artikel 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av unionens politik på andra områden ska det vara möjligt att använda lösningar som inrättas eller drivs genom ISA2-programmet även inom ramen för icke-unionsinitiativ, så länge som detta inte innebär någon extra belastning för unionens budget och så länge det huvudsakliga syftet med interoperabilitetslösningen på unionsnivå inte sätts ur spel.

Utan att det påverkar tillämpningen av unionens politik på andra områden, och i enlighet med de stöd- och urvalskriterier som fastställs i artikel 4.2, ska det vara möjligt att använda lösningar som inrättas eller drivs genom ISA-programmet även inom ramen för icke-unionsinitiativ, så länge som detta inte innebär någon extra belastning för unionens budget och så länge det huvudsakliga syftet med interoperabilitetslösningen på unionsnivå inte sätts ur spel.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2): interoperabilitet som ett sätt att modernisera den offentliga sektorn

Referensnummer

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

3.7.2014

Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

15.1.2015

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

Behandling i utskott

5.2.2015

17.3.2015

6.5.2015

 

Antagande

4.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Andrey Kovatchev

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor(*) (10.6.2015)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2) – Interoperabilitet för modernisering av den offentliga sektorn
(COM(2014)0367 – C8‑0037/2014 – 2014/0185(COD))

Föredragande av yttrande (*): Jeroen Lenaers

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag föreskriver inrättandet av ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2), som är en välkommen fortsättning och förbättring av tidigare program (IDA, IDABC, ISA). Som överenskommet med ITRE- och IMCO-utskotten, är LIBE-utskottet i enlighet med bilaga VI till arbetsordningen ensamt ansvarigt utskott för aspekter som rör skydd av personuppgifter och grundläggande rättigheter.

Även om inte alla interoperabilitetslösningar som utvecklas under ISA2 inbegriper behandling av personuppgifter, kommer vissa lösningar definitivt att göra det. Föredraganden anser därför att det är viktigt att särskilt hänvisa till EU:s regelverk för skydd av personuppgifter, eftersom kommissionens föreliggande förslag inte täcker denna aspekt tillräckligt.

I föredragandens ändringsförslag hänvisas till EU:s regelverk för skydd av personuppgifter, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001 för att enskilda personers rättigheter ska respekteras när åtgärder i ISA innebär behandling av personuppgifter.

Principen om inbyggt uppgiftsskydd läggs till de allmänna principerna enligt vilka åtgärder i ISA2-programmet vidtas. Detta kommer att garantera att uppgiftskyddskraven beaktas redan i utvecklingsstadiet av en interoparabilitetslösning som rör behandling av personuppgifter. Liknande hänvisningar görs också i genomförande-, övervakande- och utvärderingsstadierna för att skyddet av personuppgifter också ska uppmärksammas under de stadierna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Interoperabilitet inom området uppgiftsskydd och ökat gränsöverskridande samarbete bör visa en betydande potential för effektivare offentliga tjänster i medlemsstaterna, vilken om den utnyttjas fullt ut kan bidra till att den europeiska planeringsterminens mål uppnås.

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Ett interoperabilitetsperspektiv som begränsas till enskilda sektorer riskerar medföra att olikartade eller oförenliga lösningar införs på nationell nivå eller sektorsnivå, vilket skapar nya e-hinder som hindrar den inre marknadens funktion och den fria rörligheten, undergräver öppenheten och konkurrensen på marknaderna och äventyrar tillhandahållandet av tjänster av allmänt intresse till medborgarna och företagen. För att minska denna risk bör medlemsstaterna och unionen intensifiera sina gemensamma insatser för att motverka fragmentering av marknaden och säkerställa gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet i samband med genomförandet av lagstiftningen; de bör samtidigt minska de administrativa bördorna och kostnaderna, främja gemensamma IKT-lösningar och säkra lämplig styrning.

(19) Ett interoperabilitetsperspektiv som begränsas till enskilda sektorer riskerar medföra att olikartade eller oförenliga lösningar införs på nationell nivå eller sektorsnivå, vilket skapar nya e-hinder som hindrar den inre marknadens funktion och den fria rörligheten, undergräver öppenheten och konkurrensen på marknaderna och äventyrar tillhandahållandet av tjänster av allmänt intresse till medborgarna och företagen. För att minska denna risk bör medlemsstaterna och unionen intensifiera sina gemensamma insatser för att motverka fragmentering av marknaden och säkerställa gräns- och sektorsöverskridande interoperabilitet i samband med genomförandet av lagstiftningen; de bör samtidigt minska de administrativa bördorna och kostnaderna, främja gemensamma IKT-lösningar och säkra lämplig styrning. ISA2-programmet bör också omfatta säkerhet vid användningen av data och datalagring i moln.

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a) Principerna och bestämmelserna i unionslagstiftningen om skydd av enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och den fria rörligheten för sådana uppgifter, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG1a och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/20011b bör gälla för lösningar som utarbetats, inrättats och genomförts i ISA2-programmet som innebär behandling av personuppgifter.

 

______________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

1b Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g) bedömning, uppdatering och främjande av befintliga gemensamma specifikationer och standarder, samt utveckling, fastställande och främjande av nya gemensamma specifikationer och standarder genom unionens standardiseringsplattformar och i samarbete med europeiska eller internationella standardiseringsorganisationer, såsom lämpligt, och

(g) bedömning, uppdatering och främjande av befintliga gemensamma specifikationer och standarder, samt utveckling, fastställande och främjande av nya gemensamma specifikationer och standarder genom unionens standardiseringsplattformar och i samarbete med europeiska eller internationella standardiseringsorganisationer, såsom lämpligt, inbegripet vad gäller säkerheten vid överföring, behandling och lagring av data, och

Ändringsförslag  5

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha) främjande av företags och medborgares vidareutnyttjande av uppgifter på ett fördelaktigt och praktiskt sätt, i enlighet med gällande lagstiftning om bl.a. uppgiftsskydd.

Ändringsförslag  6

Förslag till beslut

Artikel 4 – led b – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Säkerhet och personlig integritet.

– Säkerhet, respekt för personlig integritet och en hög uppgiftsskyddsnivå.

Ändringsförslag  7

Förslag till beslut

Artikel 4 – led b – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Integritetsskydd som standard och inbyggt integritetsskydd.

Ändringsförslag  8

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Inrättandet eller förbättringarna av interoperabilitetslösningar ska, där så är lämpligt, bygga på eller kompletteras av ett utbyte av erfarenheter och utbyte och främjande av god praxis. Utbyte av erfarenheter och god praxis mellan samtliga berörda parter och relevanta offentliga samråd ska uppmuntras.

4. Inrättandet eller förbättringarna av interoperabilitetslösningar ska, där så är lämpligt, bygga på eller kompletteras av ett utbyte av erfarenheter och utbyte och främjande av god praxis. Detta ska omfatta vederbörlig hänsyn till hur interoperabilitetslösningar påverkar integriteten och skyddet av personuppgifter. Utbyte av erfarenheter och god praxis mellan samtliga berörda parter och relevanta offentliga samråd ska uppmuntras.

Ändringsförslag  9

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11. Åtgärder och interoperabilitetslösningar som kräver behandling av personuppgifter ska, när så är lämpligt och möjligt, föregås av en konsekvensbedömning avseende uppgiftsskydd.

Ändringsförslag  10

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Halvtidsutvärderingen och den slutliga utvärderingen av ISA2-programmet ska innehålla en analys av hur unionslagstiftningen om behandling av personuppgifter och den fria rörligheten för sådana uppgifter upprätthålls i alla relevanta åtgärder och interoperabilitetslösningar som kräver behandling av personuppgifter.

Ändringsförslag  11

Förslag till beslut

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

Uppgiftsskydd

 

Lösningar som utarbetats, inrättats och genomförts i ISA2-programmet, inbegripet varje form av samarbete med tredjeland och internationella organisationer, som innebär behandling av personuppgifter ska vara strikt förenliga med unionslagstiftningen om skyddet av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter och den fria rörligheten för sådana uppgifter.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2): interoperabilitet som ett sätt att modernisera den offentliga sektorn

Referensnummer

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

3.7.2014

Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

15.1.2015

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jeroen Lenaers

3.12.2014

Behandling i utskott

5.2.2015

5.3.2015

6.5.2015

26.5.2015

Antagande

26.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Josep-Maria Terricabras, Ruža Tomašić, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Andrey Novakov, Annie Schreijer-Pierik

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2): interoperabilitet som ett sätt att modernisera den offentliga sektorn

Referensnummer

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)

Framläggande för parlamentet

23.6.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

3.7.2014

ENVI

3.7.2014

IMCO

3.7.2014

REGI

3.7.2014

 

JURI

3.7.2014

LIBE

3.7.2014

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

3.9.2014

ENVI

24.7.2014

REGI

3.12.2014

JURI

3.9.2014

Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

15.1.2015

IMCO

15.1.2015

 

 

Föredragande

       Utnämning

Carlos Zorrinho

9.9.2014

 

 

 

Behandling i utskott

3.12.2014

22.1.2015

 

 

Antagande

16.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, David Coburn, Philippe De Backer, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michał Boni, Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, João Ferreira, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Svetoslav Hristov Malinov, Piernicola Pedicini, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraki, Indrek Tarand, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Bart Staes

Ingivande

6.7.2015