Postup : 2014/0258(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0226/2015

Předložené texty :

A8-0226/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2015 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0325

DOPORUČENÍ     ***
PDF 155kWORD 63k
8.7.2015
PE 557.176v02-00 A8-0226/2015

k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci z roku 1930, pokud jde o články 1 až 4 protokolu s přihlédnutím k záležitostem týkajícím se justiční spolupráce v trestních věcech

(06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Helga Stevens

PR_NLE-AP_Agreement

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci z roku 1930, pokud jde o články 1 až 4 protokolu s přihlédnutím k záležitostem týkajícím se justiční spolupráce v trestních věcech

(06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06731/2015),

–       s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 82 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0078/2015),

–       s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0226/2015),

1.      uděluje svůj souhlas s návrhem rozhodnutí Rady,

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úmluva o nucené práci je jednou z osmi základních úmluv MOP, jež tvoří základní mezinárodní pracovní normy, a je považována za nástroj pro lidská práva. Přijetím této úmluvy v roce 1930 vyzvala Mezinárodní konference práce státy, aby v co nejkratší době zakázaly využívání nucené práce a kriminalizovaly ji jako trestný čin. O osmdesát let později činí podle odhadů MOP počet obětí nucené práce na celém světě nejméně 20,9 milionu osob.

Protokol se snaží řešit nedostatky v provádění a dosáhnout pokroku v oblasti předcházení obchodování s lidmi za účelem vykořisťování pracovní síly, jakož i ochrany a odškodňování obětí nucené práce.

Protokol vyžaduje, aby členské státy MOP vypracovaly vnitrostátní politiku a akční plán pro účinné a trvalé odstranění nucené práce a aby po konzultaci s organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců přijaly opatření k uplatnění ustanovení protokolu. Rovněž stanoví opatření, která musí členské státy MOP přijmout, aby zabránily nucené práci: vzdělávání a informování občanů s cílem zajistit, aby se právní předpisy týkající se předcházení nucené práci vztahovaly na všechny pracovníky a všechna odvětví hospodářství; ochrana osob, zejména migrujících pracovníků, před potenciálně zneužívajícími nebo podvodnými praktikami náboru a umísťování a řešení základních příčin zvyšujících riziko nucené práce;

Co se týče obětí nucené práce, protokol stanoví, že je třeba přijmout účinná opatření pro jejich identifikaci, osvobození, ochranu, zotavení a rehabilitaci a další formy pomoci a podpory. Od členských států MOP se vyžaduje zajistit, aby všechny oběti měly přístup k opravným prostředkům, jako je odškodnění, a aby příslušné orgány měly pravomoc trestně nestíhat oběti za protiprávní činnosti, které byly přinuceny vykonávat.

Protokol vytváří právní povinnosti použitelné pro ratifikující státy a může být ratifikován pouze státy, které ratifikovaly úmluvu. Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie nemohou členské státy rozhodovat o ratifikaci protokolu mimo rámec orgánů EU, jelikož součásti protokolu spadají do oblastí pravomoci EU.

Návrh rozhodnutí Rady zmocňuje členské státy k ratifikaci, v zájmu EU, těch částí protokolu, které spadají do oblastí pravomoci EU, a doporučuje jim, aby tak učinily do konce roku 2016.

Podle názoru zpravodajky se protokol z roku 2014 týká základních práv, obětí a boje proti obchodování s lidmi, což je zločin, který postihuje nejen jednotlivce, ale také celou společnost a ekonomiku. Ratifikace tohoto protokolu je důležitým krokem v boji proti obchodování s lidmi a při zajišťování práv obětí trestných činů v celé Europě. Původní úmluva o nucené práci vstoupila v platnost před téměř sto lety a je politováníhodné, že i přesto jsou miliony lidí na celém světě stále oběťmi nucené práce.

Ratifikace protokolu ze strany členských států usnadní boj proti obchodníkům s lidmi, a zpravodajka proto vítá návrh rozhodnutí Rady a navrhuje, aby Parlament udělil svůj souhlas, a rovněž vyzývá členské státy k urychlené ratifikaci protokolu.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

25.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Daniel Dalton, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Elissavet Vozemberg

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Franc Bogovič, Eugen Freund

Právní upozornění - Ochrana soukromí