Procedure : 2014/0258(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0226/2015

Indgivne tekster :

A8-0226/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/10/2015 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0325

HENSTILLING     ***
PDF 147kWORD 56k
10.7.2015
PE 557.176v02-00 A8-0226/2015

om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere 2014-protokollen til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om tvangsarbejde af 1930 med hensyn til artikel 1-4 i protokollen for så vidt angår spørgsmål vedrørende retligt samarbejde i straffesager

(06731/2015 – C8‑0078/2015 – 2014/0258(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Helga Stevens

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere 2014-protokollen til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om tvangsarbejde af 1930 med hensyn til artikel 1-4 i protokollen for så vidt angår spørgsmål vedrørende retligt samarbejde i straffesager

(06731/2015 – C8‑0078/2015 – 2014/0258(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06731/2015),

–       der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 82, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0078/2015),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, artikel 99, stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–       der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0226/2015),

1.      godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


BEGRUNDELSE

Konventionen om tvangsarbejde er en af ILO's otte grundlæggende konventioner — de grundlæggende internationale arbejdsstandarder — og betragtes som et menneskerettighedsinstrument. Ved vedtagelsen af konventionen i 1930 opfordrede Den Internationale Arbejdskonference medlemsstaterne til hurtigst muligt at standse brugen af tvangsarbejde og gøre det strafbart. Mere end 80 år senere anslår ILO, at mindst 20,9 mio. mennesker på verdensplan er ofre for tvangsarbejde.

Gennem protokollen søger man at afhjælpe mangler i gennemførelsen og at gøre fremskridt vedrørende forebyggelse af menneskehandel med henblik på udnyttelse som arbejdskraft samt at beskytte og yde erstatning til ofre for tvangsarbejde.

Ved protokollen kræves det af ILO's medlemsstater, at de udvikler en national strategi og handlingsplan for effektiv og vedvarende bekæmpelse af tvangsarbejde og træffer foranstaltninger til at anvende protokollens bestemmelser i samråd med arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Den fastsætter også de foranstaltninger, ILO-medlemsstaterne skal træffe for at forhindre tvangsarbejde: uddannelse og oplysning af borgerne for at sikre, at lovgivningen om forebyggelse af tvangsarbejde gælder for alle arbejdstagere og alle økonomiske sektorer, beskyttelse af mennesker, navnlig vandrende arbejdstagere, fra potentielt misbrug og svig i forbindelse med arbejdsformidlingspraksis og anvisning af praksis og tackling af de grundlæggende årsager, der medfører øgede risici for tvangsarbejde.

For så vidt angår ofrene fastlægges det i protokollen, at der skal træffes effektive foranstaltninger med henblik på deres identifikation, frigivelse, beskyttelse, genopretning og rehabilitering og andre former for bistand og støtte. ILO-medlemsstater forpligtes til at sikre, at alle ofre har adgang til afhjælpende tiltag, såsom erstatning, og at de kompetente myndigheder er berettigede til ikke at retsforfølge ofre for ulovlige handlinger, som de er blevet tvunget til at begå.

Protokollen skaber retlige forpligtelser, som gælder for ratificerende stater, og kan kun ratificeres af stater, som har ratificeret konventionen. I overensstemmelse med retspraksis ved Den Europæiske Unions Domstol er medlemsstaterne ikke i stand til at beslutte at ratificere protokollen uden for rammerne af EU’s institutioner, da dele af protokollen hører under EU's kompetenceområder.

Udkastet til Rådets afgørelse bemyndiger medlemsstaterne til i EU's interesse at ratificere de dele af protokollen, der falder ind under EU's kompetenceområder, og anbefaler dem at gøre en indsats for at gøre dette inden udgangen af 2016.

Efter ordførerens opfattelse vedrører protokollen fra 2014 grundlæggende rettigheder, ofre for og bekæmpelse af menneskehandel, som er en forbrydelse, der ikke blot berører enkeltpersoner, men også hele samfundet og hele økonomien. Ratifikationen af denne protokol er et vigtigt skridt i bekæmpelsen af menneskehandel og i bestræbelserne på at sikre rettighederne for ofre for kriminalitet i hele Europa. Den oprindelige konvention om tvangsarbejde trådte i kraft for næsten hundrede år siden, men der er beklageligvis stadig millioner af mennesker i hele verden, der er udsat for tvangsarbejde.

Medlemsstaternes ratifikation af protokollen vil gøre det lettere at bekæmpe menneskehandlere, og derfor glæder ordføreren sig over udkastet til Rådets afgørelse og foreslår, at Parlamentet godkender det, og ordføreren opfordrer også medlemsstaterne til at ratificere protokollen hurtigt.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

25.6.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Daniel Dalton, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Elissavet Vozemberg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Franc Bogovič, Eugen Freund

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik