Διαδικασία : 2014/0258(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0226/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0226/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2015 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0325

ΣYΣΤΑΣΗ     ***
PDF 166kWORD 68k
8.7.2015
PE 557.176v02-00 A8-0226/2015

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο του 2014 της Σύμβασης περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, του 1930, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όσον αφορά τα άρθρα 1 έως 4 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

(06731/2015 – C8‑0078/2015 – 2014/0258(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Helga Stevens

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο του 2014 της Σύμβασης περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, του 1930, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όσον αφορά τα άρθρα 1 έως 4 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

(06731/2015 – C8‑0078/2015 – 2014/0258(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06731/2015),

–       έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0078/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0226/2015),

1.      εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σύμβαση περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας είναι μία από τις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ, οι οποίες συναποτελούν τα βασικά διεθνή πρότυπα εργασίας, και θεωρείται μέσο για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας με την έγκριση της σύμβασης το 1930, κάλεσε τα κράτη μέλη να σταματήσουν την πρακτική της αναγκαστικής εργασίας το συντομότερο δυνατόν και να ποινικοποιήσουν τη συγκεκριμένη πράξη. Όμως, μετά από 80 χρόνια και πλέον, η ΔΟΕ εκτιμά ότι τουλάχιστον 20,9 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέφτουν θύματα αναγκαστικής εργασίας.

Το πρωτόκολλο επιδιώκει να καλύψει κενά εφαρμογής και να επιτύχει πρόοδο όσον αφορά την αποτροπή της εμπορίας ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση και την προστασία και την αποζημίωση των θυμάτων αναγκαστικής εργασίας.

Το πρωτόκολλο απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΔΟΕ να αναπτύξουν, σε διαβούλευση με τις οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων, μια εθνική πολιτική και ένα σχέδιο δράσης για την αποτελεσματική και μόνιμη κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας και να λάβουν μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου. Ορίζει επίσης τα μέτρα που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη της ΔΟΕ για την πρόληψη της αναγκαστικής εργασίας: εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών για να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη της αναγκαστικής εργασίας εφαρμόζεται για όλους τους εργαζομένους και σε όλους τους τομείς της οικονομίας, προστασία των ατόμων, ιδίως των διακινούμενων εργαζομένων, από δυνητικά καταχρηστικές και δόλιες πρακτικές προσέλκυσης και απασχόλησης και αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών που επιτείνουν τους κινδύνους της αναγκαστικής εργασίας.

Εστιάζοντας στα θύματα, το πρωτόκολλο ορίζει ότι πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για τον εντοπισμό, την αποδέσμευση, την προστασία, την ανάκαμψη και την αποκατάστασή τους και να συνοδευτούν από άλλες μορφές συνδρομής και στήριξης. Τα κράτη μέλη της ΔΟΕ οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι όλα τα θύματα θα έχουν πρόσβαση σε διορθωτικά μέσα, όπως η αποζημίωση, και ότι οι αρμόδιες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να μην ασκούν διώξεις σε θύματα για παράνομες δραστηριότητες που έχουν εξαναγκαστεί να διαπράξουν.

Το πρωτόκολλο θεσπίζει νομικές υποχρεώσεις για τα διενεργούντα την κύρωση κράτη, μπορεί δε να κυρώνεται μόνο από κράτη που έχουν κυρώσει και τη σύμβαση. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να αποφασίσουν να κυρώσουν το πρωτόκολλο εκτός του πλαισίου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, δεδομένου ότι μέρη του πρωτοκόλλου εμπίπτουν σε τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ.

Το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν, προς το συμφέρον της ΕΕ, εκείνα τα μέρη του πρωτοκόλλου που εμπίπτουν σε τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ, και τα καλεί να καταβάλουν προσπάθειες για να το πράξουν έως το τέλος του 2016.

Κατά την άποψη της εισηγήτριας το πρωτόκολλο του 2014 αφορά θεμελιώδη δικαιώματα, τα θύματα και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η οποία αποτελεί αξιόποινη πράξη που πλήττει όχι μόνον μεμονωμένα άτομα αλλά και την κοινωνία και την οικονομία στο σύνολό τους. Η κύρωση του πρωτοκόλλου αυτού είναι σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων σε όλη την Ευρώπη. Η αρχική σύμβαση περί αναγκαστικής εργασίας τέθηκε σε ισχύ σχεδόν πριν από εκατό χρόνια και, παρόλα αυτά, είναι λυπηρό το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να τελούν υπό καθεστώς καταναγκαστικής εργασίας.

Η κύρωση του πρωτοκόλλου από τα κράτη μέλη θα καταστήσει ευκολότερη τη δίωξη των διακινητών ανθρώπων. Η εισηγήτρια εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή της για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και προτείνει στο Κοινοβούλιο να το εγκρίνει. Προτρέπει επίσης τα κράτη μέλη να προβούν με ταχύτητα στην κύρωση του πρωτοκόλλου.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Daniel Dalton, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Eugen Freund

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου