Menetlus : 2014/0258(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0226/2015

Esitatud tekstid :

A8-0226/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/10/2015 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0325

SOOVITUS     ***
PDF 142kWORD 59k
8.7.2015
PE 557.176v02-00 A8-0226/2015

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni

1930. aasta sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokoll selle artiklite 1–4 osas seoses õigusalast koostööd kriminaalasjades käsitlevate küsimustega

(06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Helga Stevens

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 1930. aasta sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokoll selle artiklite 1–4 osas seoses õigusalast koostööd kriminaalasjades käsitlevate küsimustega

(06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06731/2015),

–       võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0078/2015),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–       võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A8-0226/2015),

1.      annab nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


LÜHISELGITUS

Sunniviisilise töö konventsioon on üks ILO kaheksast põhikonventsioonist, mis moodustavad peamised rahvusvahelised tööalased standardid, ja seda peetakse inimõiguste tagamise vahendiks. Konventsiooni vastuvõtmisel 1930. aastal kutsus Rahvusvaheline Töökonverents osalisriike üles lõpetama sunniviisilise töö kasutamise võimalikult kiiresti ning kriminaliseerima selle õigusrikkumise. Kuigi on möödunud üle 80 aasta, ulatub ILO hinnangul sunniviisilise töö ohvrite arv kogu maailmas praegu vähemalt 20,9 miljoni inimeseni.

Protokolli eesmärk on kõrvaldada lüngad rakendamises ja teha edusamme tööjõu ärakasutamise eesmärgil toimuva inimkaubanduse ärahoidmises ning sunniviisilise töö ohvrite kaitsmises ja neile kahju hüvitamises.

Protokollis nõutakse, et ILO liikmessriigid töötaksid tööandjate ja töötajate organisatsioonidega konsulteerides välja riikliku poliitika ja tegevuskava, et teha sunniviisilisele tööle tulemuslikult ja püsivalt lõpp, ning võtaksid meetmeid protokolli sätete kohaldamiseks. Selles on sätestatud ka meetmed, mida ILO liikmesriigid peavad võtma sunniviisilise töö ennetamiseks, nimelt: harida ja teavitada inimesi, tagamaks et sunniviisilise töö ennetamist käsitlevaid õigusakte kohaldatakse kõigile töötajatele ja kõigile majandussektoritele; kaitsta inimesi, eelkõige võõrtöötajaid sellise töölevärbamise ja töövahenduse eest, millel võivad olla kuritahtlikud ja ebaausad eesmärgid, ning käsitleda sunniviisilise töö riski tõstvaid algpõhjuseid.

Ohvrite osas on protokollis ette nähtud, et tuleb võtta tulemuslikke meetmeid nende tuvastamiseks, vabastamiseks, kaitseks, taastumiseks ja rehabiliteerimiseks lisaks muudele abi ja toetuse vormidele. ILO liikmesriigid peavad tagama, et kõikidel ohvritel on juurdepääs õiguskaitsevahenditele, näiteks hüvitamisele, ning et pädevatel asutustel on õigus ohvreid mitte kohtu alla anda selliste ebaseaduslike tegude pärast, mida nad on olnud sunnitud sooritama.

Protokolliga luuakse juriidilised kohustused, mida kohaldatakse selle ratifitseerinud riikidele, ja protokolli saavad ratifitseerida vaid riigid, kes on konventsiooni ratifitseerinud. Kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu praktikaga ei saa liikmesriigid otsustada ratifitseerida protokolli väljaspool ELi institutsioonide raamistikku, sest protokolli teatavad osad kuuluvad ELi pädevusvaldkondadesse.

Nõukogu otsuse eelnõuga antakse liikmesriikidele luba ELi huvides ratifitseerida protokolli need osad, mis kuuluvad ELi pädevusvaldkondadesse, ning neil soovitatakse teha jõupingutusi, et seda teha enne 2016. aasta lõppu.

Raportööri arvates käsitleb 2014. aasta protokoll põhiõigusi, ohvreid ja võitlust inimkaubandusega, mis on kuritegu, mis ei mõjuta üksnes üksikisikuid, vaid kogu ühiskonda ja majandust. Kõnealuse protokolli ratifitseerimine on oluline samm inimkaubanduse vastases võitluses ja kuriteoohvrite õiguste tagamisel kõikjal Euroopas. Esialgne sunniviisilise töö konventsioon jõustus peaaegu 100 aastat tagasi, ning on kahetsusväärne, et kogu maailmas leidub veel ikka miljoneid inimesi, kes peavad sunniviisiliselt töötama.

Protokolli ratifitseerimine liikmesriikide poolt muudab lihtsamaks inimkaubitsejate vastase võitluse. Seetõttu väljendab raportöör heameelt nõukogu otsuse eelnõu üle ja teeb ettepaneku, et Euroopa Parlament annaks sellele oma nõusoleku. Raportöör ergutab ka liikmesriike protokolli kiiresti ratifitseerima.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

25.6.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Daniel Dalton, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Elissavet Vozemberg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Franc Bogovič, Eugen Freund

Õigusteave - Privaatsuspoliitika