Menettely : 2014/0258(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0226/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0226/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/10/2015 - 7.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0325

SUOSITUS     ***
PDF 152kWORD 75k
8.7.2015
PE 557.176v02-00 A8-0226/2015

esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan Euroopan unionin edun mukaisesti pakollista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 1930 yleissopimuksen vuoden 2014 pöytäkirja rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä koskevien pöytäkirjan 1–4 artiklan osalta

(06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Helga Stevens

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan Euroopan unionin edun mukaisesti pakollista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 1930 yleissopimuksen vuoden 2014 pöytäkirja rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä koskevien pöytäkirjan 1–4 artiklan osalta

(06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06731/2015),

–       ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0078/2015),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–       ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0226/2015),

1.      antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Pakkotyötä koskeva yleissopimus on yksi ILO:n kahdeksasta keskeisestä yleissopimuksesta, jotka muodostavat kansainväliset työtä koskevat perusnormit, ja sen katsotaan olevan ihmisoikeusväline. Hyväksyessään yleissopimuksen vuonna 1930 Kansainvälinen työkonferenssi kehotti sopimusvaltioita lakkauttamaan pakkotyön käytön mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa ja määrittelemään sen rikokseksi. Siitä huolimatta yli 80 vuotta myöhemmin vähintään 20,9 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa joutuu ILO:n arvioiden mukaan tekemään pakkotyötä.

Pöytäkirjan tavoitteena on puuttua sopimuksen täytäntöönpanon puutteisiin, ehkäistä työvoiman hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa ihmiskauppaa ja edistää pakkotyön uhrien suojelua ja korvausten maksamista uhreille.

Pöytäkirjassa ILO:n jäsenvaltioita vaaditaan luomaan kansallinen politiikka ja toimintasuunnitelma pakkotyön tehokasta ja pysyvää poistamista varten ja ryhtymään toimiin pöytäkirjan määräysten soveltamiseksi yhteistyössä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Siinä myös vahvistetaan toimenpiteet, jotka ILO:n jäsenvaltioiden on toteutettava pakkotyön ehkäisemiseksi: ihmisten valistaminen ja heille tiedottaminen, jotta varmistetaan, että pakkotyön ehkäisemistä koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan kaikkiin työntekijöihin ja kaikilla talouselämän aloilla; ihmisten, erityisesti siirtotyöläisten, suojeleminen mahdollisilta väärinkäytöksiltä ja vilpiltä rekrytoinnissa ja työhönsijoituksessa sekä pakkotyöhön joutumisen riskiä pahentaviin perimmäisiin syihin puuttuminen.

Pöytäkirjassa määrätään, että uhrien tunnistamiseksi, vapauttamiseksi, suojelemiseksi, toipumisen edistämiseksi ja kuntouttamiseksi on ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin muun avun ja tuen lisäksi. ILO:n jäsenvaltioita vaaditaan varmistamaan, että kaikilla uhreilla on mahdollisuus oikeussuojakeinoihin, kuten korvauksiin, ja että toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus olla syyttämättä uhreja laittomasta toiminnasta, johon heidät on pakotettu.

Pöytäkirjalla luodaan sopimuksen ratifioineisiin valtioihin sovellettavat oikeudelliset velvoitteet, ja sen voivat ratifioida ainoastaan yleissopimuksen ratifioineet valtiot. Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti jäsenvaltiot eivät voi päättää ratifioida pöytäkirjaa EU:n toimielinrakenteen ulkopuolella, koska jotkin pöytäkirjan osat kuuluvat unionin toimivaltaan.

Esitetyllä neuvoston päätöksellä valtuutetaan jäsenvaltiot ratifioimaan unionin edun vuoksi ne pöytäkirjan osat, jotka kuuluvat unionin toimivaltaan, ja siinä suositellaan, että ne pyrkivät tekemään sen vuoden 2016 loppuun mennessä.

Esittelijä toteaa, että vuoden 2014 pöytäkirja koskee perusoikeuksia, uhreja ja sitä, kuinka torjutaan ihmiskauppaa, joka rikoksena ei vaikuta pelkästään yksilöihin, vaan myös koko yhteiskuntaan ja talouselämään. Tämän pöytäkirjan ratifiointi on tärkeä edistysaskel ihmiskaupan torjunnassa ja rikoksen uhrien oikeuksien varmistamisessa eri puolilla Eurooppaa. Alkuperäinen pakkotyötä koskeva yleissopimus tuli voimaan lähes sata vuotta sitten ja siksi on valitettavaa, että miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa joutuvat yhä tekemään pakkotyötä.

Ihmiskaupan torjuminen helpottuu jäsenvaltioiden ratifioitua pöytäkirjan, ja siksi esittelijä pitää esitystä neuvoston päätökseksi myönteisenä ja ehdottaa, että parlamentti antaa hyväksyntänsä. Esittelijä myös kannustaa jäsenvaltioita ratifioimaan pöytäkirjan nopeasti.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

25.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Daniel Dalton, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Elissavet Vozemberg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Franc Bogovič, Eugen Freund

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö