Procedūra : 2014/0258(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0226/2015

Pateikti tekstai :

A8-0226/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/10/2015 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0325

REKOMENDACIJA     ***
PDF 154kWORD 64k
8.7.2015
PE 557.176v02-00 A8-0226/2015

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų ratifikuoti 1930 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo 2014 m. protokolo 1–4 straipsnių nuostatas, susijusias su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose projekto

(06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Helga Stevens

PR_NLE-AP_Agreement

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų ratifikuoti 1930 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo 2014 m. protokolo 1–4 straipsnių nuostatas, susijusias su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose projekto

(06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (06731/2015),

–       atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0078/2015),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0226/2015),

1.      pritaria susitarimo sudarymui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

TDO konvencija dėl priverstinio darbo yra viena iš aštuonių svarbiausių TDO konvencijų, kuriose nustatyti pagrindiniai tarptautiniai darbo standartai – ji laikoma žmogaus teisių užtikrinimo priemone. 1930 m. Tarptautinėje darbo konferencijoje priimant Konvenciją valstybės narės buvo paragintos kuo greičiau uždrausti priverstinį darbą ir tokią veiklą kriminalizuoti. Tačiau praėjus daugiau kaip 80 metų TDO duomenimis, ne mažiau kaip 20,9 mln. žmonių visame pasaulyje yra nukentėję nuo priverstinio darbo.

Protokolu siekiama šalinti konvencijos įgyvendinimo trūkumus ir veiksmingiau kovoti su prekyba žmonėmis, kuriuos norima išnaudoti darbe, taip pat geriau apsaugoti priverstinio darbo aukas ir atlyginti jų patirtą žalą.

Protokole TDO valstybėms narėms nurodyta konsultuojantis su darbdavių ir darbuotojų organizacijomis parengti nacionalinės politikos priemones ir veiksmų planą, kuriais būtų veiksmingai ir tvariai panaikintas priverstinis darbas. Protokole taip pat nurodytos priemonės, kuriomis TDO valstybės narės turi užkirsti kelią priverstiniam darbui: šviesdamos ir informuodamos žmones siekiant užtikrinti, kad priverstinio darbo prevencijos teisės aktai būtų taikomi visiems darbuotojams visuose ekonomikos sektoriuose; apsaugant žmones, ypač darbuotojus migrantus nuo galimo piktnaudžiavimo ir sukčiavimo samdant bei įdarbinant ir pašalinant priverstinio darbo augimo rizikos priežastis;

Kalbant apie priverstinio darbo aukas, Protokole nustatyta, kad turi būti imtasi veiksmingų priemonių jų tapatybei nustatyti, jų paleidimui, apsaugai, poilsiui ir reabilitacijai užtikrinti, taip pat teikiama kitokia pagalba ir parama. TDO valstybės narės privalo užtikrinti, kad visos aukos turėtų galimybę pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis, pavyzdžiui, gauti kompensaciją, o kompetentingos valdžios institucijos turėtų teisę netraukti aukų baudžiamojon atsakomybėn už veiksmus, kuriuos jos atliko verčiamos.

Protokolą ratifikuojančios valstybės prisiima teisinius įsipareigojimus, o ratifikuoti jį gali tik Konvenciją ratifikavusios valstybės. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, Europos Sąjungos valstybės narės negali ratifikuoti Protokolo netaikydamos ES institucijų procedūrų, nes kai kurios Protokolo nuostatos priklauso ES kompetencijai.

Todėl siūlomu Tarybos sprendimu valstybės narės įgaliojamos siekiant užtikrinti Europos Sąjungos interesus ratifikuoti ES kompetencijai priklausančias Protokolo nuostatas, ir joms rekomenduojama tai padaryti iki 2016 m. pabaigos.

Pranešėjos nuomone 2014 m. protokolas susijęs su pagrindinėmis teisėmis, prekybos žmonėmis – nusikaltimo, kuris daro poveikį ne tik pavieniams asmenims, bet ir visai visuomenei bei ekonomikai – aukomis ir kova su šia prekyba. Šio Protokolo ratifikavimas – svarbus žingsnis kovojant su prekyba žmonėmis ir visoje Europoje užtikrinant nusikaltimo aukų teises. Konvencija dėl priverstinio ar privalomojo darbo įsigaliojo beveik prieš šimtą metų, deja dar milijonai žmonių visame pasaulyje kenčia nuo priverstinio darbo.

        Valstybėms narėms ratifikavus Protokolą bus lengviau kovoti su prekiautojais žmonėmis, todėl pranešėja palankiai vertina Tarybos sprendimo projektą ir siūlo Parlamentui jam pritarti, pranešėja taip pat ragina valstybes nares nedelsiant ratifikuoti Protokolą.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

25.6.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Daniel Dalton, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Elissavet Vozemberg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Franc Bogovič, Eugen Freund

Teisinė informacija - Privatumo politika