Postup : 2014/0258(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0226/2015

Predkladané texty :

A8-0226/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/10/2015 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0325

ODPORÚČANIE     ***
PDF 158kWORD 65k
8.7.2015
PE 557.176v02-00 A8-0226/2015

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú ratifikovať v záujme Európskej únie Protokol

z roku 2014 k Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce z roku 1930

o nútenej alebo povinnej práci, pokiaľ ide o články 1 až 4 protokolu vzťahujúce sa na záležitosti týkajúce sa justičnej spolupráce v trestných veciach

(06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Helga Stevens

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú ratifikovať v záujme Európskej únie Protokol z roku 2014 k Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce z roku 1930 o nútenej alebo povinnej práci, pokiaľ ide o články 1 až 4 protokolu vzťahujúce sa na záležitosti týkajúce sa justičnej spolupráce v trestných veciach

(06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06731/2015),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 82 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0078/2015),

–       so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0226/2015),

1.      udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady,

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohovor o nútenej alebo povinnej práci je jedným z ôsmich základných dohovorov MOP, ktoré vytvárajú hlavné medzinárodné pracovné normy, a považuje sa za nástroj ochrany ľudských práv. Pri prijímaní dohovoru v roku 1930 Medzinárodná konferencia práce vyzvala štáty, aby čo najskôr skončili s využívaním nútenej práce a aby postihovali porušenie zákazu ako trestný čin. Aj po vyše 80 rokoch však MOP odhaduje, že vo svete je najmenej 20,9 milióna obetí nútenej práce.

Snahou protokolu je riešiť nedostatky v uplatňovaní dohovoru a dosiahnuť pokrok v prevencii obchodovania s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania, ako aj pri ochrane a odškodňovaní obetí nútenej práce.

Protokol od členských štátov MOP vyžaduje, aby vypracovali vnútroštátnu politiku a akčný plán účinného a sústavného potláčania nútenej práce a aby po porade s organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov prijali opatrenia na uplatňovanie ustanovení protokolu. Stanovuje tiež opatrenia, ktoré musia prijať členské štáty MOP, aby predchádzali nútenej práci: vzdelávať a informovať ľudí, aby zabezpečili, že právne predpisy o predchádzaní nútenej práci sa budú uplatňovať vo vzťahu k všetkým pracovníkom a vo všetkých odvetviach hospodárstva; chrániť ľudí, najmä migrujúcich pracovníkov, pred potenciálne nekalými a podvodnými praktikami náboru a umiestňovania a riešiť hlavné príčiny, ktoré zvyšujú riziko nútenej práce.

Pokiaľ ide o obete, protokol stanovuje, že sa majú prijať účinné opatrenia na ich identifikáciu, oslobodenie, ochranu, zotavenie a rehabilitáciu, ako aj zaviesť iné formy pomoci a podpory. Od členských štátov MOP sa vyžaduje, aby zabezpečili všetkým obetiam prístup k opravným prostriedkom, ako je odškodnenie, a aby príslušné orgány boli oprávnené nestíhať obete za nezákonnú činnosť, ktorú boli donútené páchať.

Protokol vytvára právne záväzky platné pre ratifikujúce štáty a ratifikovať ho môžu len tie štáty, ktoré ratifikovali dohovor. V súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie členské štáty nemôžu rozhodovať o ratifikácii protokolu mimo rámca inštitúcií EÚ, pretože časti protokolu patria do oblasti právomoci EÚ.

Návrhom rozhodnutia Rady sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme EÚ ratifikovali tie časti protokolu, ktoré patria do oblasti právomoci EÚ, a odporúča sa im, aby tak podľa možnosti urobili do konca roku 2016.

Spravodajca zastáva názor, že protokol z roku 2014 sa týka základných práv, obetí a boja proti obchodovaniu s ľuďmi, t. j. trestného činu, ktorý má dôsledky nielen pre jednotlivcov, ale aj pre celú spoločnosť a celé hospodárstvo. Ratifikácia tohto protokolu je dôležitým krokom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a v zabezpečení práv obetí trestnej činnosti v celej Európe. Pôvodný Dohovor o nútenej alebo povinnej práci nadobudol platnosť takmer pred sto rokmi a je poľutovaniahodné, že napriek tomu sú ešte stále milióny ľudí na celom svete obeťami nútenej práce.

Ratifikácia protokolu členskými štátmi uľahčí boj proti obchodníkom s ľuďmi, a preto spravodajkyňa víta návrh rozhodnutia Rady a navrhuje, aby Parlament udelil svoj súhlas. Spravodajkyňa vyzýva aj členské štáty, aby protokol urýchlene ratifikovali.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

25.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Daniel Dalton, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Elissavet Vozemberg

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Eugen Freund

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia