Postopek : 2014/0258(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0226/2015

Predložena besedila :

A8-0226/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2015 - 7.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0325

PRIPOROČILO     ***
PDF 150kWORD 64k
8.7.2015
PE 557.176v02-00 A8-0226/2015

o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Protokol iz leta 2014 h Konvenciji Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu iz leta 1930, kar zadeva člene 1 do 4 Protokola glede zadev na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

(06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Helga Stevens

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Protokol iz leta 2014 h Konvenciji Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu iz leta 1930, kar zadeva člene 1 do 4 Protokola glede zadev na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

(06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06731/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 82(2) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0078/2015),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0226/2015),

1.  odobri osnutek sklepa Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Konvencija o prisilnem ali obveznem delu je ena od osmih temeljih konvencij Mednarodne organizacije dela (MOD), na katerih temeljijo mednarodni delovni standardi, in velja za instrument človekovih pravic. Mednarodna konferenca dela je ob sprejetju konvencije leta 1930 države članice pozvala, naj čim prej odpravijo prisilno delo, kršitve v zvezi s tem pa inkriminirajo. Pa vendar MOD več kot 80 let pozneje ocenjuje, da je vsaj 20,9 milijona ljudi po svetu žrtev prisilnega dela.

Cilj Protokola je odpraviti pomanjkljivosti pri izvajanju ter doseči napredek pri preprečevanju trgovine z ljudmi za namene izkoriščanja delovne sile ter pri zaščiti žrtev prisilnega dela in izplačilu odškodnin tem žrtvam.

Protokol določa, da morajo države članice MOD oblikovati nacionalno politiko in akcijski načrt za učinkovito in trajno odpravo prisilnega dela ter sprejeti ukrepe za uporabo določb Protokola ob posvetovanju z organizacijami delodajalcev in delavcev. Določa tudi ukrepe, ki jih morajo države članice MOD sprejeti za preprečevanje prisilnega dela, in sicer: izobraževanje in obveščanje ljudi, da bi zagotovili, da zakonodaja v zvezi s preprečevanjem prisilnega dela velja za vse delavce v vseh sektorjih gospodarstva; zaščita oseb, zlasti delavcev migrantov, pred morebitnimi zlorabami in goljufivimi praksami pri zaposlovanju in posredovanju zaposlitev ter odpravljanje temeljnih vzrokov, ki povečujejo tveganje prisilnega dela.

Glede žrtev Protokol določa, da je treba sprejeti učinkovite ukrepe za prepoznavanje žrtev, njihovo osvoboditev, zaščito, okrevanje in rehabilitacijo ter druge oblike pomoči in podpore. MOD od držav članic zahteva, da zagotovijo, da imajo vse žrtve dostop do pravnih sredstev, kot so odškodnine, ter da imajo pristojni organi pravico, da žrtev ne preganjajo za nezakonita dejanja, ki so jih bile prisiljene storiti.

Protokol za države, ki ga ratificirajo, določa pravne obveznosti, ratificirajo pa ga lahko le države, ki so ratificirale Konvencijo. V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije se države članice ne morejo odločiti za njegovo ratifikacijo zunaj okvira institucij EU, saj posamezni deli Protokola sodijo na področja pristojnosti EU.

Osnutek sklepa Sveta pooblašča države članice, da v interesu EU ratificirajo tiste dele Protokola, ki sodijo na področja pristojnosti EU, in jim priporoča, naj si prizadevajo, da to storijo do konca leta 2016.

Poročevalka meni, da protokol iz leta 2014 obravnava temeljne pravice, žrtve in boj proti trgovini, kaznivo dejanje, ki ne prizadene samo posameznikov, temveč tudi vso družbo in vse gospodarstvo. Ratifikacija tega protokola je pomemben korak v boju proti trgovini z ljudmi in za zagotavljanje pravic žrtev kaznivih dejanj v vsej Evropi. Prvotna konvencija o prisilnem delu je pričela veljati pred skoraj stotimi leti in obžalovanja vredno je, da je še vedno na milijone ljudi po svetu žrtev prisilnega dela.

Ratifikacija Protokola s strani držav članic bo olajšala boj proti trgovcem z ljudmi, zato poročevalka pozdravlja osnutek sklepa Sveta in predlaga, da ga Parlament odobri, ter države članice spodbuja, naj čim prej ratificirajo Protokol.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

25.6.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Daniel Dalton, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Elissavet Vozemberg

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Franc Bogovič, Eugen Freund

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov