Förfarande : 2014/0258(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0226/2015

Ingivna texter :

A8-0226/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/10/2015 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0325

REKOMMENDATION     ***
PDF 145kWORD 58k
8.7.2015
PE 557.176v02-00 A8-0226/2015

om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete från 1930, vad gäller artiklarna 1–4 i protokollet avseende frågor som rör straffrättsligt samarbete

(06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Helga Stevens

PR_NLE-AP_Agreement

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete från 1930, vad gäller artiklarna 1–4 i protokollet avseende frågor som rör straffrättsligt samarbete

(06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (06731/2015),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 82.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0078/2015),

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje stycket, artikel 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0226/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.


MOTIVERING

Konventionen om tvångsarbete är en av ILO:s åtta grundläggande konventioner som tillsammans utgör de grundläggande internationella arbetsnormerna, och den betraktas som ett instrument för främjande av mänskliga rättigheter. När konventionen antogs 1930 uppmanade Internationella arbetskonferensen medlemsstaterna att snarast möjligt avskaffa tvångsarbete och att göra handlingen straffbar. Än idag, mer än åttio år senare, uppskattar ILO att det finns minst 20,9 miljoner människor världen över som är offer för tvångsarbete.

Syftet med protokollet är att åtgärda brister i genomförandet och att på ett effektivare sätt förebygga människohandel för arbetskraftsexploatering samt att skydda och kompensera offer för tvångsarbete.

Genom protokollet åläggs ILO-medlemsstaterna att utarbeta en nationell strategi och handlingsplan för att effektivt och kontinuerligt bekämpa tvångsarbete och att vidta åtgärder för att tillämpa protokollets bestämmelser, i samråd med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. I protokollet anges även de åtgärder som ILO-medlemsstaterna måste vidta för att förhindra tvångsarbete: att utbilda och informera människor för att se till att den lagstiftning som är relevant för förebyggande av tvångsarbete tillämpas för alla arbetstagare och alla sektorer av ekonomin, att skydda människor, särskilt migrerande arbetstagare, från potentiellt oegentliga och bedrägliga rekryterings- och förmedlingsmetoder samt att ta itu med de bakomliggande orsaker som kan öka riskerna för tvångsarbete.

När det gäller offren för tvångsarbete föreskrivs i protokollet att effektiva åtgärder måste vidtas för att identifiera dessa offer och befria dem och för att ge dem skydd, möjlighet till återhämtning och rehabilitering samt andra former av hjälp och stöd. ILO-medlemsstaterna är ålagda att se till att alla offer har tillgång till rättsmedel såsom kompensation, och att behöriga myndigheter har rätt att inte väcka åtal mot offer för brottsliga handlingar som dessa har tvingats att begå.

Protokollet innebär rättsliga skyldigheter för stater som ratificerar det och kan endast ratificeras av de stater som har ratificerat konventionen. I enlighet med Europeiska unionens domstols rättspraxis kan medlemsstaterna inte bestämma sig för att ratificera protokollet utanför EU:s institutioner, eftersom delar av protokollet faller inom områden som omfattas av EU:s behörighet.

Utkastet till rådets beslut bemyndigar medlemsstaterna att i EU:s intresse ratificera de delar av protokollet som faller inom EU:s behörighetsområden, och rekommenderar dem att arbeta för att göra detta före utgången av 2016.

Enligt föredraganden berör protokollet från 2014 frågor som rör de grundläggande rättigheterna, offren för och kampen mot människohandel – brott som drabbar inte bara enstaka personer, utan även samhället som helhet och hela ekonomin. Ratificeringen av detta protokoll är ett viktigt steg i arbetet med att bekämpa människohandel och garantera brottsoffers rättigheter i hela Europa. Den ursprungliga konventionen om tvångsarbete trädde i kraft för nästan hundra år sedan och därför är det beklagligt att miljontals människor än idag världen över tvingas till tvångsarbete.

Medlemsstaternas ratificering av protokollet kommer att underlätta kampen mot människohandlare och därför välkomnar föredraganden utkastet till rådets beslut och föreslår att parlamentet ger sitt godkännande. Föredraganden uppmanar även medlemsstaterna att ratificera protokollet snarast möjligt.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

25.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Daniel Dalton, Petra Kammerevert, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Elissavet Vozemberg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Franc Bogovič, Eugen Freund

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy