Процедура : 2014/0194(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0227/2015

Внесени текстове :

A8-0227/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0212

ДОКЛАД     ***I
PDF 1100kWORD 554k
8.7.2015
PE 554.881v02-00 A8-0227/2015

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Свен Гиголд

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0379),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0038/2014),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид член 284, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид становището на Европейската централна банка от 5 декември 2014 г.(1),

–       като взе предвид член 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0227/2015),

1.      приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.      изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Позоваване 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид становището на Европейската централна банка1a;

 

_____________________________________

 

1a ОВ C 31, 30.1.2015 г., стр. 3.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Висококачествената статистическа информация е обществена услуга, която е от съществено значение за академичните изследвания и за информираното вземане на решения по отношение на публичната политика.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) Статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции е от жизненоважно значение за точното икономическо прогнозиране и информираното изготвяне на икономическата политика.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Комисията следва да разполага с правомощието да приема делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС с цел допълване или изменение на определени несъществени елементи от определени законодателни актове, по-специално за отчитане на икономическите, социалните и техническите промени. Комисията следва да гарантира, че тези делегирани актове не водят до значителна допълнителна административна тежест за държавите членки или за отделните респонденти.

(3) Комисията следва да разполага с правомощието да приема делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС с цел допълване или изменение на определени несъществени елементи от определени законодателни актове, по-специално за отчитане на икономическите, социалните и техническите промени. Комисията следва да гарантира, че делегираните актове не водят до съществена допълнителна административна тежест за държавите членки или за отделните респонденти извън необходимото за целите на настоящия регламент и не променят приложимата основополагаща концептуална рамка.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора следва да бъде делегирано на Комисията, когато поради причини, свързани с икономически и технически промени, е необходимо да се актуализират изискванията по отношение на данните, включително крайните срокове за представяне, както и преразглеждането, разширяването и отстраняването на потоци данни, посочени в приложение I, и когато е необходимо да бъдат актуализирани определенията, посочени в приложение II.

(6) Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора следва да бъде делегирано на Комисията, когато поради причини, свързани с икономически и технически промени, е необходимо да се актуализират данните за нивата на географска разбивка, нивата на разбивка по институционални сектори и нивата на разбивка по икономическа дейност, посочени в таблици 6, 7 и 8 от приложение I, както и за уточняване на общите стандарти за качество, съдържанието на докладите за качество и изискванията за изготвяне на статистическите данни, посочени в член 5, параграфи 2 и 3, при условие че подобна актуализация и подобно уточняване не засягат тежестта на отчетността, нито променят заложената концептуална рамка. На Комисията следва да се предостави правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора, когато някои изисквания относно потоците данни в приложение I трябва да бъдат премахнати, при условие че това премахване не намалява качеството на статистическите данни, изготвени в съответствие с настоящия регламент.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) За да се осигурят еднакви условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 184/2005, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия с оглед приемането на общи стандарти за качество и хармонизиране на съдържанието и периодичността на отчетите за качеството. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(8) За да се осигурят еднакви условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 184/2005, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия с оглед хармонизиране на съдържанието и периодичността на отчетите за качеството. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Съществуващото добро оперативно сътрудничество между националните централни банки и националните статистически институти и между Евростат и Европейската централна банка следва да бъде продължено и да се разшири допълнително с оглед на задълбочаването като цяло на хармонизацията и качеството на статистиката на платежния баланс, финансовата статистика, държавната финансова статистика, макроикономическата статистика и националните сметки. Националните централни банки ще продължат да бъдат пряко ангажирани в подготовката на всички решения, свързани с ПБ, МТУ и ПЧИ, чрез своето участие в съответните експертни групи на Комисията, отговарящи за ПБ, МТУ и ПЧИ. Стратегическото сътрудничество между ЕСС и ЕСЦБ се координира в рамките на Европейския статистически форум, създаден с Меморандум за разбирателство относно сътрудничеството между членовете на Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки10, подписан на 24 април 2013 г.

(12) Съществуващото добро оперативно сътрудничество между националните централни банки и националните статистически институти (НСИ) и между Евростат и Европейската централна банка следва да бъде продължено и да се разшири допълнително с оглед на задълбочаването като цяло на хармонизацията и качеството на статистиката на платежния баланс, финансовата статистика, държавната финансова статистика, макроикономическата статистика и националните сметки. НСИ и националните централни банки ще продължат да бъдат пряко ангажирани в подготовката на всички решения, свързани с ПБ, МТУ и ПЧИ, чрез своето участие в съответните експертни групи, отговарящи за ПБ, МТУ и ПЧИ. Сътрудничеството между ЕСС и ЕСЦБ се координира в рамките на Европейския статистически форум, създаден с Меморандум за разбирателство относно сътрудничеството между членовете на Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки10, подписан на 24 април 2013 г.

__________________

__________________

10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF

10 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Съгласно член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз Комисията следва да се консултира с Европейската централна банка относно правните актове в областите на нейната компетентност.

 

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) Държавите членки следва да предоставят необходимите данни за изготвяне на статистиката на Общността навреме, в подходяща форма и с изискваното качество по отношение на платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) От времето на приемането на Регламент (EО) № 184/2005 международните капиталови потоци са станали по-интензивни и по-сложни. Увеличеното използване на дружества със специална инвестиционна цел и правни структури за насочване на капиталовите потоци затрудняват наблюдението на тези потоци, целящо да осигури възможност за адекватното им проследяване и да избегне двойно или многократно отчитане.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 13 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б) Следователно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 184/2005 следва да се актуализират, така че да се подобри прозрачността и нивото на детайлност относно ПБ, МТУ и ПЧИ чрез засилване на изискванията за отчитане и оповестяване, за да се използват (но не само) някои неотдавнашни нововъведения, като например глобалният идентификационен код на правния субект (ГИКПС), който е част от предложенията на ОИСР за подобряване на предоставянето на информация за финансови сметки, както и чрез използване на последните нововъведения в правната сфера, като например регистрите на крайните действителни собственици, установени в рамките на Директивата срещу изпирането на пари. Подобни засилени изисквания следва да увеличат аналитичната стойност на статистиката на Съюза за ПЧИ и може също така да допринесат за прозрачността и възможността за проследяване на финансовите потоци, свързани с преките инвестиционни операции.

Обосновка

Посочването на глобалния идентификационен код на правния субект (ГИКПС) в изменението се основава на принос от Германската асоциация на инвестиционните фондове (BVI).

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13в) Когато методологията го позволява, статистическите данни, изготвяни в контекста на Регламент (ЕО) № 184/2005, следва да дават възможност да се разграничават ПЧИ „на зелено“ от ПЧИ, които водят до поглъщане, при което за определен период от време не се повишава брутното формиране на капитал в съответната държава членка или не се увеличава оборотният капитал на съответната стопанска единица, засегната от промяната в собствеността.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 13 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13г) Комисията (Евростат) следва да засили сътрудничеството си с други международни организации, които са основни доставчици на статистически данни, обхванати от настоящия регламент, като ОИСР и Международния валутен фонд (МВФ), с цел насърчаване на обмяната на експертен опит, като по този начин ефективно се подобри качеството на статистиката за международните икономически процеси. Подобно международно сътрудничество освен това би улеснило разработването на адекватна концептуална рамка както относно действителния краен собственик, така и относно разграничението между ПЧИ „на зелено“ и ПЧИ, които водят до поглъщане, и може също така да включва други международни организации и форуми, като Инициативата във връзка с пропуските в данните на Групата на двадесетте (Г-20).

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 13 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13д) Насърчава се Комисията (Евростат) да използва разпоредбата, която ѝ позволява публично да оповестява своето становище относно качеството на националната статистика, по-специално когато има съмнения относно точността на информацията във всички видове статистически данни съгласно посоченото в член 5 от Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2017 г.

 

_______________________

 

1a Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2017 г. (OB L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 13 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13е) С цел да се засили сътрудничеството между ЕСС и ЕСЦБ, Комисията следва да се консултира с Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (КПФССПБ), създаден с Решение № 2006/856/ЕО на Съвета от 13 ноември 2006 г. за създаване на Комитет по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, по всички въпроси, попадащи в рамките на неговата компетентност, както е указано в посоченото решение.

 

___________________

 

1a Решение № 2006/856/ЕО на Съвета от 13 ноември 2006 г. за създаване на Комитет по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (ОВ L 332, 30.11.2006 г., стр. 21)

Обосновка

Както посочва ЕЦБ в своето становище, предложеният регламент има за цел да се премахне комитетът по платежния баланс, създаден с член 11 от Регламент (EО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета, и да се прехвърлят всички правомощия по процедурата на комитет към Комитета на Европейската статистическа система, в който ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) не са представени. Тясното сътрудничество между Европейската статистическа система (ЕСС) и Европейската система на централните банки (EСЦБ) в областта на статистиката на платежния баланс (ПБ) и на позициите на международните инвестиции (ПМИ) следва да се осигури чрез Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (КПФССПБ). По-конкретно становището на КПФССПБ би могло да се изисква по предложения за нови правни актове, включително такива за изменение, относно ПБ и свързаните с него статистики.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 184/2005

Член 2 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10, когато поради причини, свързани с икономически и технически промени, е необходимо да се актуализират изискванията по отношение на данните, включително крайните срокове за представяне, както и преразглеждането, разширяването и отстраняването на потоци данни, посочени в приложение I, и когато е необходимо да бъдат актуализирани определенията, посочени в приложение II.“

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10, когато поради причини, свързани с икономически и технически промени, е необходимо да се актуализират изискванията по отношение на данните, нивата на географска разбивка, нивата на разбивка по институционални сектори и нивата на разбивка по икономическа дейност, посочени в таблици 6, 7 и 8 от приложение I, както и за уточняване на съдържанието на докладите за качество и изискванията за изготвяне на статистическите данни, посочени в член 5, параграфи 2 и 3, при условие че такива актуализации и спецификации не засягат тежестта на отчетността, нито променят заложената концептуална рамка.

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10, когато някои изисквания относно потоците данни в приложение I е необходимо да бъдат премахнати, при условие че това премахване не намалява качеството на статистическите данни, изготвяни в съответствие с настоящия регламент.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (ЕО) № 184/2005

Член 3 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(1a) В член 3 параграф 1 се заменя със следното:

1. Държавите членки събират необходимата информация съгласно настоящия регламент, като използват всички източници, които сметнат за нужни и подходящи. Те могат да включват източници на административни данни, като например бизнес регистри.

1. Държавите членки събират необходимата информация съгласно настоящия регламент, като използват всички източници, които сметнат за нужни и подходящи. Те могат да включват, но не само, източници на административни данни, като например бизнес регистри, включително централните регистри на информация относно крайните действителни собственици на корпоративни и други правни субекти, посочени в Директивата срещу изпирането на пари, регистъра European Group Registry (EGR) или ГИКПС, и насрещните данни за ПЧИ на географски принцип, налични в рамките на инициативата на МВФ за координирано проучване на преките инвестиции (CDIS).

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 184/2005

Член 4 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията приема чрез актове за изпълнение общите стандарти за качество, както и съдържанието и периодичността на отчетите за качеството, като се вземат предвид разходите за събирането и съставянето на данни, както и важните промени относно събирането на данни.

3. Комисията приема чрез актове за изпълнение периодичността на отчетите за качеството, като се вземат предвид разходите за събирането и съставянето на данни, както и важните промени относно събирането на данни.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Регламент (ЕО) № 184/2005

Член 4 – параграф 4а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) В член 4 се добавя следният параграф:

 

4a. Комисията (Евростат) приема посредством актове за изпълнение споразумения за сътрудничество със статистически органи на международно равнище, включително МВФ и ОИСР, с цел насърчаване на употребата на международни понятия, класификации, методи и други стандарти, по-специално с оглед на гарантиране на съгласуваност и по-добра съпоставимост на световно равнище на статистическите данни, изготвени в контекста на настоящия регламент.

Обосновка

Идеята за тази разпоредба идва от подобна разпоредба в член 5 от Регламент 99/2013 относно Европейската статистическа програма за периода 2013 – 2017 г.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Регламент (ЕО) № 184/2005

Член 5

 

Текст в сила

Изменение

 

(2б) Член 5 се заменя със следното:

Член 5

Член 5

Потоци данни

Потоци данни

Изготвяната статистика се групира за изпращане на Комисията (Евростат), съгласно следните потоци данни:

1. Изготвяната статистика се групира за изпращане на Комисията (Евростат) съгласно следните потоци данни:

a) евроиндикатори на платежния баланс;

a) евроиндикатори на платежния баланс;

б) тримесечна статистика на платежния баланс;

б) тримесечна статистика на платежния баланс;

в) международната търговия с услуги;

в) международната търговия с услуги;

г) потоци на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ);

г) потоци на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ);

д) позиции на ПЧИ.

д) позиции на ПЧИ.

 

2. Изготвяната статистика обобщава потоците информация на основата на изчерпателни и надеждни източници на данни и – когато методологията дава възможност за това, обобщава изходящите потоци на ПЧИ въз основа на държавата на учредяване на крайния действителен собственик на стопанската единица, която контролира изходящия поток.

 

3. Когато методологията дава възможност за това и като се взема изцяло предвид член 20 от Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика, в изготвяната статистика при входящите потоци на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) се прави разграничение между, от една страна, потоци, които водят до инвестиции „на зелено“ чрез увеличение на брутното формиране на капитал или чрез увеличаване на оборотния капитал на стопанска единица, и от друга страна, поглъщания, които водят единствено до промяна на собствеността на дадена стопанска единица през годишния референтен период.

 

4. До 28 февруари 2018 г. Комисията приема делегиран акт съгласно член 10, с който се уточняват методологическите изисквания, необходими за осигуряване на статистическо качество и съпоставимост на статистическите данни за ПЧИ, отнасящи се до концепцията за крайните действителни собственици, и за разграничаване на ПЧИ „на зелено“ от поглъщанията, като взема предвид международното сътрудничество през този процес.

 

5. Комисията, след консултации с Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (КПФССПБ), предприема пилотни проучвания, свързани със статистическите данни за ПЧИ въз основа на концепцията за крайните действителни собственици и с разграничаването на ПЧИ „на зелено“ от поглъщанията. Тези пилотни проучвания подкрепят разработването на методологическите изисквания, посочени в параграф 4, и в тях се оценява осъществимостта и разходите за свързаното с това събиране на данни. Комисията може да удължи срока по параграф 4 с две години, ако прецени в своя доклад за изпълнението, че е необходимо допълнително време за приемане на делегираните актове, посочени в параграф 4, или предлага, когато е уместно, преразглеждане на настоящия регламент. Пилотните проучвания подкрепят разработването на методологическите изисквания, посочени в параграфи 2 и 4, и в тях се оценяват осъществимостта и разходите за свързаното с това събиране на данни.

 

6. Статистическите данни, изготвени в съответствие с разпоредбите на параграфи 1 – 3, се предават на Комисията (Евростат).

Потоците данни следват допълнителните спецификации, дадени в приложение I.

7. Потоците данни, посочени в параграфи 1 – 3, следват допълнителните спецификации, дадени в приложение I, след като е поискано становището на КПФССПБ.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 184/2005

Член 10 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При упражняването на делегираните в член 2, параграф 3 правомощия Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна административна тежест за държавите членки и респондентите.

2. При упражняването на делегираните в член 2, параграф 3 правомощия Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до допълнителна административна тежест за държавите членки и респондентите извън необходимото за целта на настоящия регламент.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 184/2005

Член 10 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Делегиран акт, приет в съответствие с член 2, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет в съответствие с член 2, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. Когато делегиран акт е предаден непосредствено преди или по време на официален празник, се счита, че срокът започва да тече от датата на първата пълна пленарна сесия на Европейския парламент след официалния празник. Във всички случаи срокът може да бъде удължен по такъв начин, че да включва три пълни пленарни сесии.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Регламент (ЕО) № 184/2005

Член 12

 

Текст в сила

Изменение

 

(4a) Член 12 се заменя със следното:

Член 12

Член 12

Отчет на изпълнението

Отчети на изпълнението

Към 28 февруари 2010 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета отчет за изпълнението на настоящия регламент.

Към 28 февруари 2018 г. и на всеки пет години след това или когато счете за необходимо преди 28 февруари 2018 г., Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета отчет за изпълнението на настоящия регламент.

Отчетът, по-специално:

Отчетът, по-специално:

a) регистрира качеството на изготвената статистика;

a) регистрира качеството на изготвената статистика;

б) оценява във връзка с разходите ползите за Общността, държавите членки, доставчиците и потребителите на статистическа информация, натрупани от изготвената статистика;

б) оценява във връзка с разходите ползите за Общността, държавите членки, доставчиците и потребителите на статистическа информация, натрупани от изготвената статистика;

 

бa) преценява дали е необходимо допълнително време за приемане на делегираните актове, посочени в член 5, параграф 4;

в) идентифицира областите на потенциално подобрение и счетените за необходими изменения в светлината на получените резултати;

в) идентифицира областите на потенциално подобрение, като укрепване на прозрачността, наличността и детайлността на изготвяната статистика и разходите, свързани с изготвянето на статистиката по член 5, параграфи 2 и 3, както и счетените за необходими изменения в светлината на получените резултати;

г) извършва преглед на работата на комитета и препоръчва да се предефинира ли обхватът на изпълнителните мерки.

г) извършва преглед на работата на комитета по член 11 и препоръчва да се предефинира ли обхватът на изпълнителните мерки.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Регламент (ЕО) № 184/2005

Член 12а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) Въвежда се следният член:

 

Член 12а

 

Сътрудничество с други комитети

 

В съответствие с Решение 2006/856/ЕО Комисията изисква становището на Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, създаден с посоченото решение, по всички въпроси, попадащи в областта на компетентност на посочения комитет.

Обосновка

Както посочва ЕЦБ в своето становище, предложеният регламент има за цел да се премахне комитетът по платежния баланс, създаден с член 11 от Регламент (EО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета, и да се прехвърлят всички правомощия по процедурата на комитет към Комитета на Европейската статистическа система, в който ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) не са представени. Тясното сътрудничество между Европейската статистическа система (ЕСС) и Европейската система на централните банки (EСЦБ) в областта на статистиката на платежния баланс (ПБ) и на позициите на международните инвестиции (ПМИ) следва да се осигури чрез Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (КПФССПБ). По-конкретно становището на КПФССПБ би могло да се изисква по предложения за нови правни актове, включително такива за изменение, относно ПБ и свързаната с него статистика.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 в (нова)

Регламент (ЕО) № 184/2005

Член 12 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в) Въвежда се следният член:

 

Член 12б

 

Публично отчитане относно преките чуждестранни инвестиции

 

1. Евростат публикува на своя уебсайт, на специална и лесна за ползване страница, статистически данни за преките чуждестранни инвестиции за всички юрисдикции, обхванати в ниво 6 от приложение I.

 

2. Като изцяло се съобразява с член 20 от Регламент (EО) 223/2009 относно европейската статистика, Комисията (Евростат) оповестява публично своите статистически данни и точно описание на използваната за изчисленията методология.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 г (нова)

Регламент (ЕО) № 184/2005

Приложение І – таблица 4.1

 

Текст в сила

Таблица 4

Операции с преки чуждестранни инвестиции (включително доход)

Таблица 4.1 Финансови операции с преки инвестиции

Краен срок: Т+9 месеца

Периодичност: годишно

Първи отчетен период: 2013 г.

 

Нето

Нето придобиване на финансови активи

Нето натрупване на пасиви

ВСИЧКИ РЕЗИДЕНТНИ ЕДИНИЦИ

 

 

 

 

 

 

Преки инвестиции в чужбина (DIA) — Операции

Ниво

6

Ниво

5

Ниво

5

DIA Собствен капитал, освен реинвестирана печалба

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIA Собствен капитал, освен реинвестирана печалба (с изключение на собствения капитал между свързани предприятия)

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIA Собствен капитал, освен реинвестирана печалба между свързани предприятия (UCP е резидент на отчитащата държава [UCP — крайна контролираща институционална единица])

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIA Реинвестиране на печалба

Ниво

5

Ниво

5

 

 

DIA Дългови инструменти

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIA Дългови инструменти (с изключение на дълг между свързани предприятия)

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIA Дългови инструменти между свързани предприятия (UCP е резидент на отчитащата държава)

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE) — Операции

Ниво

6

Ниво

5

Ниво

5

DIRE Собствен капитал, освен реинвестирана печалба

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIRE Собствен капитал, освен реинвестирана печалба (с изключение на собствения капитал между свързани предприятия)

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIRE Собствен капитал, освен реинвестирана печалба между свързани предприятия (UCP не е резидент на отчитащата държава)

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

От които:

UCP е резидент на друга държава от еврозоната

Ниво

5

 

 

 

 

UCP е резидент на ЕС, но извън еврозоната

Ниво

5

 

 

 

 

UCP не е резидент на ЕС

Ниво

5

 

 

 

 

DIRE Реинвестиране на печалба

Ниво

5

 

 

Ниво

5

DIRE Дългови инструменти

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIRE Дългови инструменти (с изключение на дълг между свързани предприятия)

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIRE Дългови инструменти между свързани предприятия ( UCP не е резидент на отчитащата държава)

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

От които: UCP е резидент на друга държава от еврозоната

Ниво 5

 

 

 

 

 

UCP е резидент на ЕС, но извън еврозоната

Ниво 5

 

 

 

 

 

UCP не е резидент на ЕС

Ниво 5

 

 

 

 

 

РЕЗИДЕНТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

Преки инвестиции в чужбина (DIA) — Операции (1)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

 

 

 

Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE) — Операции (1)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

 

 

 

(1) Задължително от отчетната 2015 г. нататък.

Изменение

(4г) В приложение I таблица 4.1 се изменя, както следва:

Таблица 4

Операции с преки чуждестранни инвестиции (включително доход)

Таблица 4.1 Финансови операции с преки инвестиции

Краен срок: Т+9 месеца

Периодичност: годишно

Първи отчетен период: 2013 г.

 

Нето

Нето придобиване на финансови активи

Нето натрупване на пасиви

ВСИЧКИ РЕЗИДЕНТНИ ЕДИНИЦИ

 

 

 

 

 

 

Преки инвестиции в чужбина (DIA) — Операции

Ниво

6

Ниво

6

Ниво

6

DIA Собствен капитал, освен реинвестирана печалба

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIA Собствен капитал, освен реинвестирана печалба (с изключение на собствения капитал между свързани предприятия)

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIA Собствен капитал, освен реинвестирана печалба между свързани предприятия (UCP е резидент на отчитащата държава [UCP — крайна контролираща институционална единица])

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIA Реинвестиране на печалба

Ниво

5

Ниво

5

 

 

DIA Дългови инструменти

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIA Дългови инструменти (с изключение на дълг между свързани предприятия)

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIA Дългови инструменти между свързани предприятия (UCP е резидент на отчитащата държава)

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE) — Операции

Ниво

6

Ниво

6

Ниво

6

DIRE Собствен капитал, освен реинвестирана печалба

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIRE Собствен капитал, освен реинвестирана печалба (с изключение на собствения капитал между свързани предприятия)

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIRE Собствен капитал, освен реинвестирана печалба между свързани предприятия (UCP не е резидент на отчитащата държава)

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

От които: UCP е резидент на друга държава от еврозоната

Ниво

5

 

 

 

 

UCP е резидент на ЕС, но извън еврозоната

Ниво

5

 

 

 

 

UCP не е резидент на ЕС

Ниво

5

 

 

 

 

DIRE Реинвестиране на печалба

Ниво

5

 

 

Ниво

5

DIRE Дългови инструменти

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIRE Дългови инструменти (с изключение на дълг между свързани предприятия)

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIRE Дългови инструменти (с изключение на дълг между свързани предприятия)

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

DIRE Дългови инструменти между свързани предприятия ( UCP не е резидент на отчитащата държава)

Ниво

5

Ниво

5

Ниво

5

От които: UCP е резидент на друга държава от еврозоната

Ниво 5

 

 

 

 

 

UCP е резидент на ЕС, но извън еврозоната

Ниво 5

 

 

 

 

 

UCP не е резидент на ЕС

Ниво 5

 

 

 

 

 

РЕЗИДЕНТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

Преки инвестиции в чужбина (DIA) — Операции (1)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

 

 

 

Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE) — Операции (1)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

 

 

 

(1) Задължително от отчетната 2015 г. нататък.

Обосновка

Предложеното изменение цели да предостави брутна информация, свързана с изходящите и входящите преки чуждестранни инвестиции, включително свързаните с тях потоци на приходи от инвестиции, между всяка държава – членка на ЕС, и всички други държави по света. До момента тази информация се изисква само на нетна база (инвестиции в държавата минус инвестиции в чужбина), което вреди на аналитичната стойност на докладваната информация. Подобна информация се изисква и от Международния валутен фонд (МВФ) в контекста на инициативата за координирано проучване на преките инвестиции (CDIS). Освен това изменението цели да обогати статистиката за изходящите и входящите ПЧИ чрез съставяне на основните рубрики също и чрез подхода "крайна приемаща/крайна инвестираща държава", за да се идентифицира приемащата държава на предприятието, в което се инвестира пряко, за изходящи ПЧИ и държавата на произход на прекия инвеститор за входящи ПЧИ, както са определени в референтната дефиниция на ОИСР за ПЧИ. Тази информация би допълнила настоящата статистика за ПЧИ, съставяна на основата на подхода "непосредствена приемаща/инвестираща държава".

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 д (нова)

Регламент (ЕО) № 184/2005

Приложение І – таблица 4.2

 

Текст в сила

Таблица 4.2 Доход от преки инвестиции

Краен срок: Т+9 месеца

Периодичност: годишно

Първи отчетен период: 2013

 

Салдо

Кредит

Дебит

ВСИЧКИ РЕЗИДЕНТНИ ЕДИНИЦИ

 

 

 

Преки инвестиции в чужбина (DIA) – Доход

Ниво 6

Ниво 5

Ниво 5

DIA Дивиденти (с изключение на дивиденти между свързани предприятия)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Дивиденти между свързани предприятия (UCP е резидент на отчитащата държава)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Реинвестирана печалба

Ниво 5

Ниво 5

 

DIA Доход от дълг

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Доход от дълг (с изключение на дохода от дълг между свързани предприятия)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Доход от дълг между свързани предприятия (UCP е резидент на отчитащата държава)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE) — Доход

Ниво 6

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Дивиденти

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Дивиденти (с изключение на дивиденти между свързани предприятия)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Дивиденти между свързани предприятия (UCP не е резидент на отчитащата държава)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

От които: UCP е резидент на друга държава от еврозоната

Ниво 5

 

 

UCP е резидент на ЕС, но извън еврозоната

Ниво 5

 

 

UCP не е резидент на ЕС

Ниво 5

 

 

DIRE Реинвестирана печалба

Ниво 5

 

Ниво 5

DIRE Доход от дълг

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Доход от дълг (с изключение на дохода от дълг между свързани предприятия)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Доход от дълг между свързани предприятия (UCP не е резидент на отчитащата държава)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

От които. UCP е резидент на друга държава от еврозоната

Ниво 5

 

 

UCP е резидент на ЕС, но извън еврозоната

Ниво 5

 

 

UCP не е резидент на ЕС

Ниво 5

 

 

РЕЗИДЕНТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

 

 

Преки инвестиции в чужбина (DIA) - Доход (1)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE) - Доход (1)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

(1) Задължително от отчетната 2015 г. нататък.

 

 

Изменение

(4д) В приложение I таблица 4.2 се изменя, както следва:

Таблица 4.2 Доход от преки инвестиции

Краен срок: Т+9 месеца

Периодичност: годишно

Първи отчетен период: 2013

 

Салдо

Кредит

Дебит

ВСИЧКИ РЕЗИДЕНТНИ ЕДИНИЦИ

 

 

 

Преки инвестиции в чужбина (DIA) – Доход

Ниво 6

Ниво 6

Ниво 6

DIA Дивиденти (с изключение на дивиденти между свързани предприятия)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Дивиденти между свързани предприятия (UCP е резидент на отчитащата държава)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Реинвестирана печалба

Ниво 5

Ниво 5

 

DIA Доход от дълг

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Доход от дълг (с изключение на дохода от дълг между свързани предприятия)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Доход от дълг между свързани предприятия (UCP е резидент на отчитащата държава)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE) — Доход

Ниво 6

Ниво 6

Ниво 6

DIRE Дивиденти

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Дивиденти (с изключение на дивиденти между свързани предприятия)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Дивиденти между свързани предприятия (UCP не е резидент на отчитащата държава)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

От които: UCP е резидент на друга държава от еврозоната

Ниво 5

 

 

UCP е резидент на ЕС, но извън еврозоната

Ниво 5

 

 

UCP не е резидент на ЕС

Ниво 5

 

 

DIRE Реинвестирана печалба

Ниво 5

 

Ниво 5

DIRE Доход от дълг

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Доход от дълг (с изключение на дохода от дълг между свързани предприятия)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Доход от дълг между свързани предприятия (UCP не е резидент на отчитащата държава)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

От които: UCP е резидент на друга държава от еврозоната

Ниво 5

 

 

UCP е резидент на ЕС, но извън еврозоната

Ниво 5

 

 

UCP не е резидент на ЕС

Ниво 5

 

 

РЕЗИДЕНТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

 

 

Преки инвестиции в чужбина (DIA) - Доход (1)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE) - Доход (1)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

(1) Задължително от отчетната 2015 г. нататък.

 

Обосновка

Предложеното изменение цели да предостави брутна информация, свързана с изходящите и входящите преки чуждестранни инвестиции, включително свързаните с тях потоци на приходи от инвестиции, между всяка държава – членка на ЕС, и всички други държави по света. До момента тази информация се изисква само на нетна база (инвестиции в държавата минус инвестиции в чужбина), което вреди на аналитичната стойност на докладваната информация. Подобна информация се изисква и от Международния валутен фонд (МВФ) в контекста на инициативата за координирано проучване на преките инвестиции (CDIS). Изменението цели да обогати статистиката за изходящите и входящите ПЧИ чрез съставяне на основните рубрики също и чрез подхода "крайна приемаща/крайна инвестираща държава", за да идентифицира приемащата държава на предприятието, в което се инвестира пряко, за изходящи ПЧИ и държавата на произход на прекия инвеститор за входящи ПЧИ, както са определени в референтната дефиниция на ОИСР за ПЧИ. Тази информация би допълнила настоящата статистика за ПЧИ, съставяна на основата на подхода "непосредствена приемаща/инвестираща държава".

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 e (нова)

Регламент (ЕО) № 184/2005

Приложение І – таблица 5.1

 

Текст в сила

Таблица 5

Позиции по преки чуждестранни инвестиции

Таблица 5.1 – Позиции по преки чуждестранни инвестиции

Краен срок: Т+9 месеца

Периодичност: годишно

Първи отчетен период: 2013

 

Нето

Активи

Пасиви

ВСИЧКИ РЕЗИДЕНТНИ ЕДИНИЦИ

 

 

 

Преки инвестиции в чужбина (DIA)

Ниво 6

Ниво 5

Ниво 5

DIA Собствен капитал

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Собствен капитал (с изключение на собствения капитал между свързани предприятия)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Собствен капитал между свързани предприятия (UCP е резидент на отчитащата държава)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Дългови инструменти

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Дългови инструменти (с изключение на дълг между свързани предприятия)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Дългови инструменти между свързани предприятия (UCP е резидент на отчитащата държава)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE)

Ниво 6

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Собствен капитал

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Собствен капитал (с изключение на собствения капитал между свързани предприятия)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Собствен капитал между свързани предприятия (UCP не е резидент на отчитащата държава)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

От които: UCP е резидент на друга държава от еврозоната

Ниво 5

 

 

UCP е резидент на ЕС, но извън еврозоната

Ниво 5

 

 

UCP не е резидент на ЕС

Ниво 5

 

 

DIRE Дългови инструменти

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Дългови инструменти (с изключение на дълг между свързани предприятия)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Дългови инструменти между свързани предприятия ( UCP не е резидент на отчитащата държава)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

От които: UCP е резидент на друга държава от еврозоната

Ниво 5

 

 

UCP е резидент на ЕС, но извън еврозоната

Ниво 5

 

 

UCP не е резидент на ЕС

Ниво 5

 

 

РЕЗИДЕНТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

 

 

Преки инвестиции в чужбина (DIA)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

Изменение

(4е) В приложение I таблица 5.1 се изменя, както следва:

Таблица 5

Позиции по преки чуждестранни инвестиции

Таблица 5.1 – Позиции по преки чуждестранни инвестиции

Краен срок: Т+9 месеца

Периодичност: годишно

Първи отчетен период: 2013

 

Нето

Активи

Пасиви

ВСИЧКИ РЕЗИДЕНТНИ ЕДИНИЦИ

 

 

 

Преки инвестиции в чужбина (DIA)

Ниво 6

Ниво 6

Ниво 6

DIA Собствен капитал

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Собствен капитал (с изключение на собствения капитал между свързани предприятия)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Собствен капитал между свързани предприятия (UCP е резидент на отчитащата държава)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Дългови инструменти

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Дългови инструменти (с изключение на дълг между свързани предприятия)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIA Дългови инструменти между свързани предприятия (UCP е резидент на отчитащата държава)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE)

Ниво 6

Ниво 6

Ниво 6

DIRE Собствен капитал

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Собствен капитал (с изключение на собствения капитал между свързани предприятия)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Собствен капитал между свързани предприятия (UCP не е резидент на отчитащата държава)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

От които: UCP е резидент на друга държава от еврозоната

Ниво 5

 

 

UCP е резидент на ЕС, но извън еврозоната

Ниво 5

 

 

UCP не е резидент на ЕС

Ниво 5

 

 

DIRE Дългови инструменти

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Дългови инструменти (с изключение на дълг между свързани предприятия)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

DIRE Дългови инструменти между свързани предприятия ( UCP не е резидент на отчитащата държава)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

От които: UCP е резидент на друга държава от еврозоната

Ниво 5

 

 

UCP е резидент на ЕС, но извън еврозоната

Ниво 5

 

 

UCP не е резидент на ЕС

Ниво 5

 

 

РЕЗИДЕНТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

 

 

Преки инвестиции в чужбина (DIA)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

Преки инвестиции в отчитащата икономика (DIRE)

Ниво 5

Ниво 5

Ниво 5

Обосновка

Предложеното изменение цели да предостави брутна информация, свързана с изходящите и входящите преки чуждестранни инвестиции, включително свързаните с тях потоци на приходи от инвестиции, между всяка държава – членка на ЕС, и всички други държави по света. До момента тази информация се изисква само на нетна база (инвестиции в държавата минус инвестиции в чужбина), което вреди на аналитичната стойност на докладваната информация. Подобна информация се изисква и от Международния валутен фонд (МВФ) в контекста на инициативата за координирано проучване на преките инвестиции (CDIS). Изменението цели да обогати статистиката за изходящите и входящите ПЧИ чрез съставяне на основните рубрики също и чрез подхода "крайна приемаща/крайна инвестираща държава", за да идентифицира приемащата държава на предприятието, в което се инвестира пряко, за изходящи ПЧИ и държавата на произход на прекия инвеститор за входящи ПЧИ, както са определени в референтната дефиниция на ОИСР за ПЧИ. Тази информация би допълнила настоящата статистика за ПЧИ, съставяна на основата на подхода "непосредствена приемаща/инвестираща държава".

(1)

ОВ C 31, 30.1.2015 г., стр. 3.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В Регламент (ЕО) № 184/2005 относно платежния баланс (ПБ), международната търговия с услуги (МТУ) и преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) статистиката е част от цялостната рамка на ЕС за наблюдение на икономическите промени във всяка от държавите членки и в Съюза като цяло. Изготвянето на надеждни статистически данни в подобни области има особено важна роля за наблюдението на ключовите характеристики, като например промените по отношение на текущите сметки и финансовите потоци в рамките на ЕС и извън него. По този начин тези статистически данни спомагат за осигуряване на съгласуваност на икономическите политики на държавите членки с общите насоки на ЕС, както и със законовите изисквания, произтичащи от рамката на ЕС за икономическо управление. По-конкретно, надеждните статистически данни са ключова основа за процеса на наблюдение, установен в контекста на процедурите при макроикономически неравновесия.

След приемането на първоначалния регламент и последвалите му актуализации международните капиталови потоци са станали както по-интензивни, така и по-сложни. По-конкретно, повишената употреба на дружества със специална инвестиционна цел и правни структури за насочване на капиталовите потоци увеличават затрудненията при наблюдението на тези капиталови потоци – наблюдение, което осигурява възможността за адекватното им проследяване и избягва двойно или многократно отчитане – и поради това се затруднява борбата с отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране.

В този контекст разпоредбите на Регламент (ЕО) № 184/2005 следва да бъдат преразгледани с оглед на постигането на двойна цел.

Първо, преразглеждането на Регламент (ЕО) № 184/2005 представлява действителна възможност за увеличаване на прозрачността и детайлността на свързаните с ПБ, МТУ и ПЧИ статистически данни, както и за извличане на ползата от неотдавнашните правни нововъведения, за да станат тези статистически данни по-надежден инструмент за решения в областта на икономическата политика.

На второ място, както Комисията сочи, Регламент (ЕО) № 184/2005 трябва да бъде актуализиран, за да се гарантира привеждането му в съответствие с разпоредбите на ДФЕС, които дават правомощия на Комисията да приема делегирани актове и/или актове за изпълнение.

В този контекст ще бъдат разгледани следните ключови пунктове:

1.        Увеличаване на прозрачността и детайлността на свързаните с ПБ, МТУ и ПЧИ статистически данни.

Прозрачността и детайлността относно ПБ, МТУ и ПЧИ биха могли да бъдат значително подобрени чрез укрепване на изискванията за отчитане и оповестяване, за да се получи по-добра представа за брутните капиталови потоци и да се използват предимствата на неотдавнашните нововъведения, като например глобалния идентификационен код на правния субект (ГИКПС), който е част от рамката на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за подобряване на отчитането на информация за финансови сметки. Наскоро създадените регистри на крайния действителен собственик, установени в рамките на Директивата срещу изпирането на пари, и базите данни, създадени в рамките на инициативата на МВФ за координирано проучване на преките инвестиции (CDIS), са също така важни нововъведения, които могат да бъдат използвани с цел увеличаване на прозрачността и проследимостта.

Статистическите данни, изготвяни в контекста на Регламент (ЕО) № 184/2005, следва също така да дават възможност да се разграничат ПЧИ „на зелено“ от такива, които водят до поглъщане, при което за определен период от време не се повишава брутното формиране на капитал в държавата членка или не се увеличава оборотният капитал на стопанската единица, засегната от промяната в собствеността.

Комисията (Евростат) следва също така да засили сътрудничеството си с други международни организации, които са основни доставчици на статистически данни, обхванати от настоящия регламент, като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Международния валутен фонд (МВФ). Това засилено сътрудничество би насърчило обмена на експертни становища, като така на практика подобри качеството на статистиката по отношение на платежния баланс.

Накрая, Комисията (Евростат) следва, от една страна, да подобри качеството на разкриваната информация относно свързаната с ПБ, МТУ и ПЧИ статистика. От друга страна, тя следва също да се възползва от разпоредбата, която разрешава публичното оповестяване на нейното становище относно качеството на националните статистически данни, по-специално когато има съмнения относно точността на информацията във всички видове статистически данни съгласно посоченото в член 5 от регламента.

2.        Привеждане в съответствие на Регламент (ЕО) № 184/2005 с разпоредбите на Договора от Лисабон

В Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се прави разграничение между правомощията, които могат да бъдат делегирани на Комисията за приемането на незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят някои несъществени елементи от даден законодателен акт, както е предвидено в член 290, параграф 1 от ДФЕС (делегирани актове), и изпълнителните правомощия, които се предоставят на Комисията в случаите, когато са необходими еднакви условия за изпълнение на правно обвързващите актове на Съюза, както е предвидено в член 291, параграф 2 от ДФЕС (актове за изпълнение).

Преразглеждането, разширяването и елиминирането на потоци данни, посочени в Приложение I, не могат да се считат за несъществени елементи, които да бъдат допълвани и изменяни от Комисията, а засягат основните характеристики на предмета. Тези елементи следва съответно да се преразглеждат по целесъобразност чрез законодателни предложения, които да бъдат приемани от съзаконодателите. В същия ред на мисли отчетите от прегледи на качеството представляват несъществени елементи от въпросния законодателен акт и поради това следва да бъдат предоставени правомощия на Комисията да приема делегирани актове, определящи съдържанието на тези отчети, вместо да се оставя те да бъдат приемани посредством актове за изпълнение, както бе предложено първоначално от Комисията.

И накрая, официални празници и други прекъсвания на периодите на работа на Парламента и Съвета се вземат предвид по подходящ начин, като в съответствие с това се удължават приложимите срокове, така че да се осигури подходящ процес на контрол в Европейския парламент и в Съвета.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Статистика на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции

Позовавания

COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)

Дата на представяне на ЕП

26.6.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

14.7.2014

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

14.7.2014

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

3.9.2014

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Sven Giegold

22.7.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

6.5.2015

15.6.2015

 

 

Дата на приемане

25.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

2

12

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nessa Childers, Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Tibor Szanyi

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Ulrike Müller, Adam Szejnfeld

Дата на внасяне

9.7.2015

Правна информация - Политика за поверителност