Postup : 2014/0194(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0227/2015

Předložené texty :

A8-0227/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0212

ZPRÁVA     ***I
PDF 929kWORD 538k
8.7.2015
PE 554.881v02-00 A8-0227/2015

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Sven Giegold

POZM. NÁVRHY
VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic je součástí celkového rámce EU, který má sloužit k monitorování ekonomického vývoje v jednotlivých členských státech a v Unii jako celku. Vytváření spolehlivých statistik v těchto oblastech je zvláště důležité pro monitorování klíčových parametrů, jako je vývoj u běžných účtů a finančních toků v EU i mimo ni. Tyto statistiky tedy pomáhají zajistit soulad hospodářských politik členských států s hlavními směry EU a také s právními požadavky vyplývajícími z rámce EU pro správu ekonomických záležitostí. Konkrétně jsou spolehlivé statistiky naprosto zásadním východiskem pro proces monitorování v rámci postupů při makroekonomické nerovnováze.

Od přijetí původního nařízení a jeho následných změn mezinárodní kapitálové toky zesílily, ale staly se také spletitějšími. Konkrétně, v důsledku častějšího využívání zvláštních účelových jednotek a právních konstruktů k směrování kapitálových toků je nyní obtížnější tyto toky sledovat, zajistit jejich odpovídající vysledovatelnost a zabránit dvojímu nebo vícenásobnému započítání, a proto je těžší bojovat proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování.

V této souvislosti by měla být ustanovení nařízení (ES) č. 184/2005 přezkoumána ve snaze splnit dvojí cíl.

Zaprvé, revize nařízení (ES) č. 184/2005 je skvělou příležitostí ke zlepšení transparentnosti a granularity v případě platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic a také k využití nejnovějších právních inovací k tomu, aby se tyto statistiky staly spolehlivějším nástrojem pro rozhodnutí na poli hospodářské politiky.

Zadruhé, jak upozornila i Komise, je třeba nařízení (ES) č. 184/2005 aktualizovat, aby bylo zajištěno jeho sladění s pravidly SFEU pro to, v jakých případech svěřit Komise pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci a/nebo prováděcí akty.

Za těchto okolností se bude tato zpráva věnovat následujícím klíčovým bodům.

1.        Zlepšení transparentnosti a granularity statistiky týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic

Transparentnost a granularita týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic by se mohla výrazně zlepšit přísnějšími požadavky na vykazování a zveřejňování, aby byl lepší přehled o hrubých kapitálových tocích a byly využity nejnovější inovace, jako je celosvětový systém identifikačních kódů právnických osob, který je součástí rámce Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jehož cílem je zlepšit oznamování informací o finančních účtech. Nedávno vytvořené rejstříky posledního skutečného vlastnictví zavedené v rámci směrnice o boji proti praní peněz a databáze vytvořené v rámci iniciativy koordinovaného průzkumu přímých investic pro MMF jsou také důležitými inovacemi, kterých lze využít ke zlepšení transparentnosti a vysledovatelnosti.

Statistické údaje zveřejňované v rámci nařízení (ES) č. 184/2005 by měly umožňovat také rozlišování přímých zahraničních investic do nových projektů (tzv. investice „na zelené louce“) od přímých zahraničních investic, jejichž výsledkem je převzetí již existujících podniků a které v referenčním období jednoho roku nezvyšují tvorbu hrubého kapitálu v členském státě ani provozní kapitál hospodářské jednotky, jíž se změna vlastnictví týká.

Komise (Eurostat) by také měla zintenzivnit svou spolupráci s dalšími mezinárodními organizacemi, které jsou významnými poskytovateli statistických údajů, kterých se týká toto nařízení, například s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a s Mezinárodním měnovým fondem (MMF). Takováto zesílená spolupráce by napomohla výměně odborných poznatků, a tak by se skutečně zvýšila kvalita statistik týkajících se platební bilance.

Konečně, Komise (Eurostat) by měla na jedné straně zlepšit kvalitu zveřejňovaných údajů, pokud jde statistiky týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic. A na straně druhé by také měla využívat ustanovení umožňující jí zveřejnit své stanovisko ke kvalitě vnitrostátních statistik, zejména má-li pochybnosti o přesnosti informací poskytovaných v různých typech statistik, jak stanoví článek 5 nařízení.

2.        Sladění nařízení (ES) č. 184/2005 s ustanoveními Lisabonské smlouvy

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) rozlišuje mezi pravomocemi, které mohou být na Komisi přeneseny za účelem přijímání nelegislativních aktů s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky určitého legislativního aktu, které nejsou podstatné, jak je stanoveno v čl. 290 odst. 1 SFEU (akty v přenesené pravomoci), a prováděcími pravomocemi svěřenými Komisi, je-li třeba zajistit jednotné podmínky pro provádění právně závazných aktů Unie, jak je stanoveno v čl. 291 odst. 2 SFEU (prováděcí akty).

Revize, rozšíření a omezení datových toků podle přílohy I nelze považovat za prvky, které nejsou podstatné a které má doplňovat a pozměňovat Komise; naopak, jedná se o činnosti, které se dotýkají základních prvků předmětu daného aktu. Tyto prvky by proto měly být v případě potřeby revidovány formou legislativních návrhů přijímaných spolutvůrci právních předpisů. Stejným myšlenkovým postupem jsou zprávy o kvalitě prvky daného legislativního aktu, které nejsou podstatné, a Komisi by tudíž měly být svěřeny pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci, které upřesní obsah takových zpráv – podoba těchto zpráv by tedy neměla být stanovována prováděcími akty, jak původně navrhovala Komise.

Konečně, je třeba patřičně zohlednit státní svátky a další přerušení pracovních období Parlamentu a Rady a prodloužit odpovídajícím způsobem příslušné lhůty, aby bylo zajištěno řádné projednání aktu v Evropském parlamentu a v Radě.


POSTUP

Název

Statistika týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic

Referenční údaje

COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)

Datum předložení EP

26.6.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

14.7.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

14.7.2014

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

3.9.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Sven Giegold

22.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

6.5.2015

15.6.2015

 

 

Datum přijetí

25.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

2

12

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nessa Childers, Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Tibor Szanyi

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ulrike Müller, Adam Szejnfeld

Datum předložení

9.7.2015

Právní upozornění - Ochrana soukromí