Διαδικασία : 2014/0194(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0227/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0227/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0212

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1022kWORD 579k
8.7.2015
PE 554.881v02-00 A8-0227/2015

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις όσον αφορά την εκχώρηση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων

(COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Sven Giegold

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις όσον αφορά την εκχώρηση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων

(COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0379),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 338, παράγραφος 1της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0038/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 284, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 5ης Δεκεμβρίου 2014(1),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0227/2015),

1.      εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

 

_____________________________________

 

ΕΕ C 31 της 30.1.2015, σ. 3.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Οι υψηλής ποιότητας στατιστικές πληροφορίες είναι δημόσια υπηρεσία που έχει ουσιαστική σημασία για την ακαδημαϊκή έρευνα και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων όσον αφορά τη δημόσια πολιτική.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Οι στατιστικές της ΕΕ για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν ζωτική σημασία για τις ακριβείς οικονομικές προβλέψεις και την τεκμηριωμένη χάραξη οικονομικής πολιτικής.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, οι οποίες συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία συγκεκριμένων νομοθετικών πράξεων, κυρίως για να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνικές εξελίξεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά ώστε αυτές οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους ερωτώμενους.

(3) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, οι οποίες συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία συγκεκριμένων νομοθετικών πράξεων, κυρίως για να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνικές εξελίξεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτές οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους ερωτώμενους, σε σχέση με αυτήν που είναι αναγκαία για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ούτε μεταβάλλουν το εφαρμοστέο βασικό εννοιολογικό πλαίσιο.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να μεταβιβαστεί στην Επιτροπή, όταν, για λόγους σχετικούς με τις οικονομικές και τεχνικές αλλαγές, πρέπει να επικαιροποιούνται οι απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή των δεδομένων, όπως είναι οι προθεσμίες και οι αναθεωρήσεις των δεδομένων, οι επεκτάσεις και οι εξαλείψεις ροών δεδομένων, όπως καταγράφονται στο παράρτημα Ι, καθώς και όταν πρέπει να επικαιροποιούνται οι ορισμοί που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

(6) Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να μεταβιβαστεί στην Επιτροπή, όταν, για λόγους σχετικούς με τις οικονομικές και τεχνικές αλλαγές, πρέπει να επικαιροποιούνται τα επίπεδα γεωγραφικής κατανομής, τα επίπεδα κατανομής θεσμικών τομέων και τα επίπεδα κατανομής οικονομικής δραστηριότητας όπως καταγράφονται στους πίνακες 6,7 και 8 του παραρτήματος I καθώς και για τον προσδιορισμό των κοινών προτύπων ποιότητας, του περιεχομένου των εκθέσεων ποιότητας και των απαιτήσεων για την παραγωγή των στατιστικών στις οποίες παραπέμπουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5, υπό τον όρο ότι οι επικαιροποιήσεις αυτές και οι προσδιορισμοί ούτε επηρεάζουν την υποχρέωση υποβολής στοιχείων ούτε μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο. Θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης οσάκις πρέπει να εξαλείφονται ορισμένες απαιτήσεις ροών δεδομένων στο παράρτημα I, υπό τον όρο ότι η εξάλειψη αυτή δεν μειώνει την ποιότητα των στατιστικών που παράγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Για να εξασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005, θα πρέπει να εκχωρηθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες ώστε να εκδίδει κοινά πρότυπα ποιότητας και να εναρμονίζει το περιεχόμενο και την περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(8) Για να εξασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005, θα πρέπει να εκχωρηθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες ώστε να εναρμονίζει το περιεχόμενο και την περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Η υπάρχουσα αγαστή επιχειρησιακή συνεργασία, αφενός, των εθνικών κεντρικών τραπεζών και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και, αφετέρου, της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί κεκτημένο που θα πρέπει να διαφυλαχθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω υπό το πρίσμα της βελτίωσης της συνολικής εναρμόνισης και ποιότητας των στατιστικών για το ισοζύγιο πληρωμών, των χρηματοοικονομικών στατιστικών, των στατιστικών δημόσιων οικονομικών, των μακροοικονομικών στατιστικών και των εθνικών λογαριασμών. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αναμένεται να εξακολουθήσουν να συμβάλλουν δραστήρια στην προετοιμασία όλων των αποφάσεων που αφορούν το ΙΠ, το ΔΕΥ και τις ΑΞΕ μέσω της συμμετοχής τους στην οικεία ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής η οποία είναι αρμόδια για το ΙΠ, το ΔΕΥ και τις ΑΞΕ. Η στρατηγική συνεργασία του ΕΣΣ και του ΕΣΚΤ συντονίζεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Φόρουμ, το οποίο συστάθηκε με το μνημόνιο κατανόησης για τη συνεργασία των μελών του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος και των μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών που υπογράφτηκε στις 24 Απριλίου 2013.

(12) Η υπάρχουσα αγαστή επιχειρησιακή συνεργασία, αφενός, των εθνικών κεντρικών τραπεζών και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και, αφετέρου, της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί κεκτημένο που θα πρέπει να διαφυλαχθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω υπό το πρίσμα της βελτίωσης της συνολικής εναρμόνισης και ποιότητας των στατιστικών για το ισοζύγιο πληρωμών, των χρηματοοικονομικών στατιστικών, των στατιστικών δημόσιων οικονομικών, των μακροοικονομικών στατιστικών και των εθνικών λογαριασμών. Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αναμένεται να εξακολουθήσουν να συμβάλλουν δραστήρια στην προετοιμασία όλων των αποφάσεων που αφορούν το ΙΠ, το ΔΕΥ και τις ΑΞΕ μέσω της συμμετοχής τους στην οικεία ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία είναι αρμόδια για το ΙΠ, το ΔΕΥ και τις ΑΞΕ. Η συνεργασία του ΕΣΣ και του ΕΣΚΤ συντονίζεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Φόρουμ, το οποίο συστάθηκε με το μνημόνιο κατανόησης για τη συνεργασία των μελών του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος και των μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών που υπογράφτηκε στις 24 Απριλίου 2013.

__________________

__________________

10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF

10 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 4 και το άρθρο 282 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για νομικές πράξεις στους τομείς αρμοδιότητάς της.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν τα απαραίτητα δεδομένα για την έγκαιρη παραγωγή κοινοτικών στατιστικών, στην κατάλληλη μορφή και με την απαιτούμενη ποιότητα όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005, οι διεθνείς ροές κεφαλαίων έχουν γίνει εντονότερες και περισσότερο πολυσύνθετες. Η αυξημένη χρήση φορέων ειδικού σκοπού και νομικών μεθοδεύσεων για τη διοχέτευση των ροών κεφαλαίων έχουν καταστήσει δυσκολότερη την παρακολούθηση αυτών των ροών με σκοπό να εξασφαλίζεται η σε επαρκή βαθμό ιχνηλασιμότητα και να αποφεύγεται η διπλή ή πολλαπλή λογιστική.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β) Συνεπώς θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια και ο βαθμός λεπτομέρειας όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών (ΙΠ), το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών (ΔΕΥ) και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) τόσο χάρις στην τόνωση των απαιτήσεων για υποβολή εκθέσεων και δημοσίευση προς εκμετάλλευση, και όχι μόνον, προσφάτων καινοτομιών, όπως είναι παγκόσμιος αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (GLEI) που εγγράφεται μεταξύ των προτάσεων του ΟΟΣΑ για βελτίωση της υποβολής εκθέσεων σχετικά με πληροφορίες λογαριασμών χρηματοοικονομικών συναλλαγών όσο και με τη χρησιμοποίηση προσφάτων νομικών καινοτομιών όπως είναι οι καταχωρήσεις τελικού πραγματικού δικαιούχου που θεσπίζεται στο πλαίσιο της οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέτοιες ενισχυμένες απαιτήσεις αναμένεται ότι θα αυξήσουν την αναλυτική αξία των στατιστικών της Ένωσης για τις ΑΞΕ και μπορεί επίσης να συμβάλουν στη διαφάνεια και στην ιχνηλασιμότητα των χρηματοοικονομικών ροών που συνδέονται με άμεσες επενδύσεις.

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στον παγκόσμιο αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (GLEI) στην τροπολογία βασίζεται σε συμβολή από τη Γερμανική Ένωση Ταμείων Επενδύσεων (BVI).

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13γ) Όπου είναι μεθοδολογικά δυνατόν, οι στατιστικές που παράγονται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 θα πρέπει να καθιστούν δυνατή τη διάκριση των ΑΞΕ για τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων (greenfield FDI) από τις ΑΞΕ που απορρέουν από εξαγορές οι οποίες για δεδομένη χρονική περίοδο δεν αυξάνουν τον σχηματισμό ακαθάριστου κεφαλαίου στο εν λόγω κράτος μέλος ή δεν αυξάνουν το κεφάλαιο κίνησης της οικονομικής μονάδας την οποία αφορά η αλλαγή ιδιοκτησίας.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13δ) Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με άλλους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι είναι μείζονες πάροχοι στατιστικών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, όπως είναι ο ΟΟΣΑ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) με σκοπό την προαγωγή της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης, επιτυγχάνοντας ούτως στην πράξη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών σχετικά με τις διεθνείς οικονομικές διεργασίες. Μια τέτοια διεθνής συνεργασία θα διευκολύνει επίσης την ανάπτυξη επαρκούς εννοιολογικού πλαισίου τόσο για τον τελικό πραγματικό δικαιούχο όσο και για τη διάκριση μεταξύ ΑΞΕ για τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων και ΑΞΕ που οδηγούν σε εξαγορές και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει άλλους διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ όπως η πρωτοβουλία της Ομάδας των 20 (G-20) όσον αφορά τα κενά στα στατιστικά στοιχεία.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13ε) Η Επιτροπή (Eurostat) ενθαρρύνεται να προβαίνει σε χρήση της διάταξης που της επιτρέπει να δημοσιοποιεί τη γνώμη της σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών των κρατών μελών, ειδικότερα οσάκις έχει αμφιβολίες όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών για στατιστικές παντός είδους όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-171a.

 

_______________________

 

1a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017 (ΕΕ L 39, 9.2.2013, σ. 12).

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13στ) Για να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ESS) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ESCB), η Επιτροπή θα πρέπει να συμβουλεύεται την Επιτροπή Στατιστικών για θέματα Νομισματικά, Χρηματοπιστωτικά και Ισοζυγίου Πληρωμών (CMFB) που συγκροτήθηκε από την απόφαση του Συμβουλίου 2006/856/ΕΚ της 13ης Νοεμβρίου 2006 για τη σύσταση επιτροπής στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών1a, επί όλων των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, όπως παραπέμπει η εν λόγω απόφαση.

 

___________________

 

Απόφαση 856/2006/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2006, για τη σύσταση επιτροπής στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών (ΕΕ αριθ. L 332 της 30.11.2006, σ. 332).

Αιτιολόγηση

Όπως επισημαίνει η ΕΚΤ στη γνωμοδότησή της, ο προτεινόμενος κανονισμός έχει στόχο να καταργήσει την Επιτροπή Ισοζυγίου Πληρωμών που ιδρύθηκε με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και να μεταφέρει όλες τις εξουσίες στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, στην οποία δεν εκπροσωπούνται η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. Η στενή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία στον τομέα του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω της Επιτροπής Στατιστικών για θέματα Νομισματικά, Χρηματοπιστωτικά και Ισοζυγίου Πληρωμών (CMFB). Ειδικότερα, η γνώμη της CMFB θα μπορούσε να ζητείται σχετικά με προτάσεις για νέες νομοθετικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης νομοθετικών πράξεων, σχετικά με τις στατιστικές ισοζυγίου πληρωμών και συναφείς στατιστικές.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10, όταν, για λόγους σχετικούς με τις οικονομικές και τεχνικές αλλαγές, πρέπει να επικαιροποιούνται οι απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή των δεδομένων, όπως είναι οι προθεσμίες και οι αναθεωρήσεις των στοιχείων, οι επεκτάσεις και οι εξαλείψεις ροών στοιχείων, όπως καταγράφονται στο παράρτημα Ι, καθώς και όταν πρέπει να επικαιροποιούνται οι ορισμοί που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10, όταν, για λόγους σχετικούς με τις οικονομικές και τεχνικές αλλαγές, πρέπει να επικαιροποιούνται οι απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή των δεδομένων, τα επίπεδα γεωγραφικής κατανομής, τα επίπεδα κατανομής θεσμικών τομέων και τα επίπεδα κατανομής οικονομικής δραστηριότητας όπως καταγράφονται στους πίνακες 6,7 και 8 του παραρτήματος I καθώς και για τον προσδιορισμό του περιεχομένου των εκθέσεων ποιότητας και των απαιτήσεων για την παραγωγή των στατιστικών στις οποίες παραπέμπουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5, υπό τον όρο ότι οι επικαιροποιήσεις αυτές και οι προσδιορισμοί ούτε επηρεάζουν την υποχρέωση υποβολής στοιχείων ούτε μεταβάλλουν το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο.

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10 οσάκις πρέπει να εξαλειφθούν ορισμένες απαιτήσεις ροών δεδομένων στο παράρτημα I, υπό τον όρο ότι η εξάλειψη αυτή δεν μειώνει την ποιότητα των στατιστικών που παράγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1α) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τις πληροφορίες που απαιτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιώντας όλες τις πηγές που κρίνουν σχετικές και κατάλληλες. Σε αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται πηγές διοικητικών δεδομένων, όπως είναι τα εμπορικά μητρώα.

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τις πληροφορίες που απαιτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιώντας όλες τις πηγές που κρίνουν σχετικές και κατάλληλες. Σε αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται, όχι περιοριστικά, πηγές διοικητικών δεδομένων, όπως είναι τα εμπορικά μητρώα περιλαμβανομένων των κεντρικών μητρώων πληροφοριών περί των τελικών πραγματικών ιδιοκτητών εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων στις οποίες παραπέμπει η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, του μητρώου των Ευρωπαϊκών Ομίλων Επιχειρήσεων (EGR) ή του παγκόσμιου αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (GLEI) και των δεδομένων ΑΞΕ ανά αντίστοιχη χώρα που διατίθενται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας συντονισμένης έρευνας άμεσων επενδύσεων (CDIS) του ΔΝΤ.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τα κοινά πρότυπα ποιότητας, καθώς και το περιεχόμενο και την περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που θα έχουν στο κόστος συλλογής και συγκέντρωσης δεδομένων, καθώς και σημαντικές αλλαγές στη συλλογή δεδομένων.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, την περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που θα έχουν στο κόστος συλλογής και συγκέντρωσης δεδομένων, καθώς και σημαντικές αλλαγές στη συλλογή δεδομένων.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

4α. Η Επιτροπή (Eurostat) εγκρίνει μέσω εκτελεστικών πράξεων ρυθμίσεις συνεργασίας με στατιστικές υπηρεσίες στο διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ, με σκοπό την προαγωγή της χρήσης διεθνών εννοιών, ταξινομήσεων, μεθόδων και άλλων προτύπων, συγκεκριμένα για να εξασφαλίζεται συνέπεια και καλύτερη συγκρισιμότητα στο παγκόσμιο επίπεδο των στατιστικών που παράγονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Έμπνευση για αυτή τη διάταξη είναι παρόμοια διάταξη του άρθρου 5 του κανονισμού 99/2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005

Άρθρο 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2β) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Ροές δεδομένων

Ροές δεδομένων

Οι στατιστικές που πρέπει να παράγονται συγκεντρώνονται προς διαβίβαση στην Επιτροπή (Eurostat) σύμφωνα με τις ακόλουθες ροές δεδομένων:

1. Οι στατιστικές που πρέπει να παράγονται συγκεντρώνονται προς διαβίβαση στην Επιτροπή (Eurostat) σύμφωνα με τις ακόλουθες ροές δεδομένων:

(α) δείκτες ευρώ για το ισοζύγιο πληρωμών·

(α) δείκτες ευρώ για το ισοζύγιο πληρωμών·

(β) τριμηνιαίες στατιστικές ισοζυγίου πληρωμών·

(β) τριμηνιαίες στατιστικές ισοζυγίου πληρωμών·

(γ) διεθνές εμπόριο υπηρεσιών·

(γ) διεθνές εμπόριο υπηρεσιών·

(δ) ροές άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ)·

(δ) ροές άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ)·

(ε) θέσεις ΑΞΕ.

(ε) θέσεις ΑΞΕ.

 

2. Οι προς παραγωγή στατιστικές αθροίζουν ροές πληροφοριών που βασίζονται σε πλήρεις και αξιόπιστες πηγές δεδομένων και, όπου είναι μεθοδολογικά δυνατό, αθροίζουν εκροές ΑΞΕ βάσει της χώρας όπου έχει την έδρα του ο τελικός πραγματικός ιδιοκτήτης της οικονομικής μονάδας που ελέγχει την εκροή.

 

3. Όπου είναι μεθοδολογικά δυνατόν, και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, οι προς παραγωγή στατιστικές κάνουν διάκριση, ως προς τις εισροές αμέσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), μεταξύ ροών που φέρνουν επενδύσεις σε νέες παραγωγικές μονάδες (greenfield investments) μέσω αύξησης του σχηματισμού ακαθάριστου κεφαλαίου ή αύξησης του κεφαλαίου κίνησης μιας οικονομικής μονάδας, αφενός, και εξαγορών που φέρνουν μόνον αλλαγή της ιδιοκτησίας μιας οικονομικής μονάδας στη διάρκεια της ετήσιας περιόδου αναφοράς, αφετέρου.

 

4. Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018, η Επιτροπή εκδίδει πράξη κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 10 για τον προσδιορισμό των μεθοδολογικών απαιτήσεων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της στατιστικής ποιότητας και συγκρισιμότητας σχετικά με την έννοια του τελικού πραγματικού δικαιούχου και για τη διάκριση των ΑΞΕ σε νέες παραγωγικές μονάδες από τις εξαγορές, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή συνεργασία κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

 

5. Η Επιτροπή, αφού συμβουλευτεί την CMFB, ξεκινά δοκιμαστικές μελέτες σχετικά με στατιστικές ΑΞΕ για την έννοια του τελικού πραγματικού δικαιούχου και οι οποίες κάνουν διάκριση των ΑΞΕ σε νέες παραγωγικές μονάδες από τις εξαγορές. Αυτές οι δοκιμαστικές μελέτες υποστηρίζουν την ανάπτυξη των μεθοδολογικών απαιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και αξιολογούν τη σκοπιμότητα και το κόστος της συλλογής των σχετικών δεδομένων. Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει κατά δύο έτη την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 4, εάν εκτιμά στην έκθεση περί εφαρμογής ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος για την έγκριση των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 ή προτείνει, όπου αρμόζει, αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού. Οι δοκιμαστικές μελέτες υποστηρίζουν την ανάπτυξη των μεθοδολογικών απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 και αξιολογούν τη σκοπιμότητα και το κόστος της συλλογής των σχετικών δεδομένων.

 

6 Οι στατιστικές που παράγονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat).

Περαιτέρω διευκρινίσεις για τις ροές δεδομένων παρέχονται στο παράρτημα I.

7. Περαιτέρω διευκρινίσεις για τις ροές δεδομένων στις οποίες παραπέμπουν οι παράγραφοι 1 έως 3 παρέχονται στο παράρτημα I αφού ζητηθεί η γνώμη της CMFB.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά την άσκηση της ανατιθέμενης εξουσίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3, η Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται σημαντικό πρόσθετο διοικητικό φόρτο στα κράτη μέλη και στους ερωτώμενους.

2. Κατά την άσκηση της ανατιθέμενης εξουσίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3, η Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται πρόσθετο διοικητικό φόρτο στα κράτη μέλη και στους ερωτώμενους, εκτός από αυτόν που απαιτείται για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005

Άρθρο 10 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. Όταν κατ' εξουσιοδότηση πράξη παραδίδεται ακριβώς πριν από αργία ή στη διάρκεια αργίας, ο χρόνος θεωρείται ότι υπολογίζεται από την ημερομηνία της πρώτης συνόδου ολομελείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έπεται της αργίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, η χρονική περίοδος δύναται να παραταθεί έτσι ώστε να περιλάβει τρεις πλήρεις συνόδους ολομελείας.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005

Άρθρο 12

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4α) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή

Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018 και κάθε πέντε έτη μετά την ημερομηνία αυτή, ή οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2018, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Ειδικότερα, η έκθεση αυτή:

Ειδικότερα, η έκθεση αυτή:

(α) αξιολογεί την ποιότητα των στατιστικών που έχουν παραχθεί·

(α) αξιολογεί την ποιότητα των στατιστικών που έχουν παραχθεί·

(β) αξιολογεί τα οφέλη που συνεπάγονται οι παραγόμενες στατιστικές για την Κοινότητα, τα κράτη μέλη, καθώς και τους παρέχοντες και τους χρήστες στατιστικών πληροφοριών, σε σχέση με το κόστος τους·

(β) αξιολογεί τα οφέλη που συνεπάγονται οι παραγόμενες στατιστικές για την Κοινότητα, τα κράτη μέλη, καθώς και τους παρέχοντες και τους χρήστες στατιστικών πληροφοριών, σε σχέση με το κόστος τους·

 

(βα) εκτιμά εάν απαιτείται επιπλέον χρόνος για την έγκριση των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5·

(γ) εντοπίζει τομείς δυνητικής βελτίωσης και τροποποιήσεων που κρίνονται απαραίτητες υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί·

(γ) εντοπίζει τομείς δυνητικής βελτίωσης, όπως είναι η ενθάρρυνση της διαφάνειας, της διαθεσιμότητας και του βαθμού λεπτομέρειας των παραγομένων στατιστικών καθώς και το κόστος που σχετίζεται με την παραγωγή των στατιστικών στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 5, και τις τροποποιήσεις που κρίνονται απαραίτητες υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί

(δ) επιβλέπει τη λειτουργία της επιτροπής και προβαίνει σε συστάσεις σχετικά με τον ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμό του πεδίου των μέτρων εφαρμογής.

(δ) επιβλέπει τη λειτουργία της επιτροπής στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 και προβαίνει σε συστάσεις σχετικά με τον ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμό του πεδίου των μέτρων εφαρμογής.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005

Άρθρο 12 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

Άρθρο 12α

 

Συνεργασία με άλλες επιτροπές

 

Για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών που θεσπίζεται με την απόφαση 2006/856/ΕΚ, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της εν λόγω επιτροπής σύμφωνα με αυτή την απόφαση.

Αιτιολόγηση

Όπως επισημαίνει η ΕΚΤ στη γνωμοδότησή της, ο προτεινόμενος κανονισμός έχει στόχο να καταργήσει την Επιτροπή Ισοζυγίου Πληρωμών που ιδρύθηκε με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και να μεταφέρει όλες τις εξουσίες στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, στην οποία δεν εκπροσωπούνται η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. Η στενή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία στον τομέα του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω της Επιτροπής Στατιστικών για θέματα Νομισματικά, Χρηματοπιστωτικά και Ισοζυγίου Πληρωμών (CMFB). Ειδικότερα, η γνώμη της CMFB θα μπορούσε να ζητείται σχετικά με προτάσεις για νέες νομοθετικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης νομοθετικών πράξεων, σχετικά με τις στατιστικές ισοζυγίου πληρωμών και συναφείς στατιστικές.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005

Άρθρο 12β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

Άρθρο 12β

 

Δημοσιοποίηση δεδομένων σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις

 

1. Η Eurostat δημοσιεύει στον ιστότοπό της σε ειδική και φιλική για τον χρήστη σελίδα στατιστικές άμεσων ξένων επενδύσεων για όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας που καλύπτονται από το επίπεδο Γεω.6 του παραρτήματος I.

 

2. Λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, η Επιτροπή (Eurostat) δημοσιοποιεί τις στατιστικές της και την επακριβή μεθοδολογία που χρησιμοποίησε για τους υπολογισμούς.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005

Παράρτημα I – πίνακας 4.1

 

Ισχύον κείμενο

Πίνακας 4

Συναλλαγές άμεσων ξένων επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος)

Πίνακας 4.1 Χρηματοοικονομικές συναλλαγές άμεσων ξένων επενδύσεων

Προθεσμία Τ+9 μήνες

Περιοδικότητα: Ετήσια

Πρώτη περίοδος αναφοράς 2013

 

Καθαρό

Καθαρή απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΚΑΤΟΙΚΟΙ

 

 

 

 

 

 

Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ) – Συναλλαγές

Γεω.

6

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΑ Μετοχικοί τίτλοι πλην επανεπενδυθέντων κερδών

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΑ Μετοχικοί τίτλοι πλην επανεπενδυθέντων κερδών (εκτός από μετοχικούς τίτλους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΑ Μετοχικοί τίτλοι πλην επανεπενδυθέντων κερδών μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων [η απώτατη ελέγχουσα μητρική εταιρεία (ΑΕΜΕ) είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία]

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΑ Επανεπένδυση κερδών

Γεω.

5

Γεω.

5

 

 

ΑΕΑ Χρεωστικά μέσα

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΑ Χρεωστικά μέσα (πλην του χρέους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΑ Χρεωστικά μέσα μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ) – Συναλλαγές

Γεω.

6

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΟΥΣ Μετοχικοί τίτλοι πλην επανεπενδυθέντων κερδών

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΟΥΣ Μετοχικοί τίτλοι πλην επανεπενδυθέντων κερδών (εκτός από μετοχικούς τίτλους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΟΥΣ Μετοχικοί τίτλοι πλην επανεπενδυθέντων κερδών μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

Εκ των οποίων: Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος άλλης χώρας της ευρωζώνης

Γεω.

5

 

 

 

 

Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της ΕΕ αλλά εκτός της ευρωζώνης

Γεω.

5

 

 

 

 

Η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της ΕΕ

Γεω.

5

 

 

 

 

ΑΕΟΥΣ Επανεπένδυση κερδών

Γεω.

5

 

 

Γεω.

5

ΑΕΟΥΣ Χρεωστικά μέσα

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΟΥΣ Χρεωστικά μέσα (πλην του χρέους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΟΥΣ Χρεωστικά μέσα μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

Εκ των οποίων: Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος άλλης χώρας της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

 

 

 

Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της ΕΕ αλλά εκτός της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

 

 

 

Η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της ΕΕ

Γεω. 5

 

 

 

 

 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

 

 

 

 

 

 

Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ) – Συναλλαγές (1)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

 

 

 

Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ) – Συναλλαγές (1)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

 

 

 

(1) Υποχρεωτικό από το έτος αναφοράς 2015 και μετά.

Τροπολογία

(4δ) Στο Παράρτημα I, ο πίνακας 4.1 τροποποιείται ως εξής:

Πίνακας 4

Συναλλαγές άμεσων ξένων επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος)

Πίνακας 4.1 Χρηματοοικονομικές συναλλαγές άμεσων ξένων επενδύσεων

Προθεσμία Τ+9 μήνες

Περιοδικότητα: Ετήσια

Πρώτη περίοδος αναφοράς 2013

 

Καθαρό

Καθαρή απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΚΑΤΟΙΚΟΙ

 

 

 

 

 

 

Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ) – Συναλλαγές

Γεω.

6

Γεω.

6

Γεω.

6

ΑΕΑ Μετοχικοί τίτλοι πλην επανεπενδυθέντων κερδών

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΑ Μετοχικοί τίτλοι πλην επανεπενδυθέντων κερδών (εκτός από μετοχικούς τίτλους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΑ Μετοχικοί τίτλοι πλην επανεπενδυθέντων κερδών μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων [η απώτατη ελέγχουσα μητρική εταιρεία (ΑΕΜΕ) είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία]

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΑ Επανεπένδυση κερδών

Γεω.

5

Γεω.

5

 

 

ΑΕΑ Χρεωστικά μέσα

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΑ Χρεωστικά μέσα (πλην του χρέους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΑ Χρεωστικά μέσα μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ) – Συναλλαγές

Γεω.

6

Γεω.

6

Γεω.

6

ΑΕΟΥΣ Μετοχικοί τίτλοι πλην επανεπενδυθέντων κερδών

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΟΥΣ Μετοχικοί τίτλοι πλην επανεπενδυθέντων κερδών (εκτός από μετοχικούς τίτλους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΟΥΣ Μετοχικοί τίτλοι πλην επανεπενδυθέντων κερδών μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

Εκ των οποίων: Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος άλλης χώρας της ευρωζώνης

Γεω.

5

 

 

 

 

Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της ΕΕ αλλά εκτός της ευρωζώνης

Γεω.

5

 

 

 

 

Η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της ΕΕ

Γεω.

5

 

 

 

 

ΑΕΟΥΣ Επανεπένδυση κερδών

Γεω.

5

 

 

Γεω.

5

ΑΕΟΥΣ Χρεωστικά μέσα

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΟΥΣ Χρεωστικά μέσα (πλην του χρέους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΟΥΣ Χρεωστικά μέσα (πλην του χρέους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

ΑΕΟΥΣ Χρεωστικά μέσα μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω.

5

Γεω.

5

Γεω.

5

Εκ των οποίων: Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος άλλης χώρας της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

 

 

 

Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της ΕΕ αλλά εκτός της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

 

 

 

Η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της ΕΕ

Γεω. 5

 

 

 

 

 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

 

 

 

 

 

 

Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ) – Συναλλαγές (1)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

 

 

 

Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ) – Συναλλαγές (1)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

 

 

 

(1) Υποχρεωτικό από το έτος αναφοράς 2015 και μετά.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία αποβλέπει στην παροχή πληροφοριών σε μικτή βάση σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις προς το εξωτερικό και τις άμεσες ξένες επενδύσεις προς το εσωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ροών επενδυτικού εισοδήματος, ανάμεσα σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και όλων των άλλων χωρών του κόσμου. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο σε καθαρή βάση (επενδύσεις στη χώρα μείον επενδύσεις στο εξωτερικό), γεγονός που βλάπτει την αναλυτική αξία των αναφερόμενων πληροφοριών. Τέτοιες πληροφορίες απαιτούνται επίσης από το ΔΝΤ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Συντονισμένης Έρευνας Άμεσων Επενδύσεων (CDIS). Επιπλέον, η τροπολογία αποβλέπει στον εμπλουτισμό των στατιστικών για τις ΑΞΕ προς το εσωτερικό και προς το εσωτερικό, με κατάρτιση των βασικών επικεφαλίδων ακολουθώντας επίσης την προσέγγιση της "απώτατης χώρας υποδοχής/επένδυσης" για τον προσδιορισμό της χώρας υποδοχής της άμεσης επένδυσης για ΑΞΕ προς το εξωτερικό και της χώρας προέλευσης του άμεσου επενδυτή για ΑΞΕ προς το εσωτερικό, όπως ορίζονται στον ορισμό αναφοράς του ΟΟΣΑ για τις ΑΞΕ. Οι πληροφορίες αυτές θα συμπληρώσουν τις τρέχουσες στατιστικές ΑΞΕ, οι οποίες συντάσσονται με βάση την προσέγγιση της "άμεσης χώρας υποδοχής/επένδυσης".

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005

Παράρτημα I – πίνακας 4.2

 

Ισχύον κείμενο

Πίνακας 4.2 Εισόδημα άμεσων επενδύσεων

Προθεσμία: t+9 μήνες

Περιοδικότητα : Ετήσια

Πρώτη περίοδος αναφοράς: 2013

 

Ισοζύγιο:

Πίστωση

Χρέωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΚΑΤΟΙΚΟΙ

 

 

 

Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ) – Εισόδημα

Γεω. 6

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Μερίσματα (πλην των μερισμάτων μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Μερίσματα μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Επανεπενδυθέντα κέρδη

Γεω. 5

Γεω. 5

 

ΑΕΑ Εισόδημα από χρέη

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Εισόδημα από χρέη (πλην του εισοδήματος από χρέη μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Εισόδημα από χρέη μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ) – Εισόδημα

Γεω. 6

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Μερίσματα

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Μερίσματα (πλην των μερισμάτων μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Μερίσματα μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Εκ των οποίων: Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος άλλης χώρας της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της ΕΕ αλλά εκτός της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

Η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της ΕΕ

Γεω. 5

 

 

ΑΟΕΑ Επανεπενδυθέντα κέρδη

Γεω. 5

 

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Εισόδημα από χρέη

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Εισόδημα από χρέη (πλην του εισοδήματος από χρέη μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Εισόδημα από χρέη μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Εκ των οποίων: Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος άλλης χώρας της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της ΕΕ αλλά εκτός της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

Η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της ΕΕ

Γεω. 5

 

 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

 

 

 

Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ) – Εισόδημα (1)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ) – Εισόδημα (1)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

(1) Υποχρεωτικό από το έτος αναφοράς 2015 και μετά.

 

 

Τροπολογία

(4ε) Στο Παράρτημα I, ο πίνακας 4.2 τροποποιείται ως εξής:

Πίνακας 4.2 Εισόδημα άμεσων επενδύσεων

Προθεσμία: t+9 μήνες

Περιοδικότητα : Ετήσια

Πρώτη περίοδος αναφοράς: 2013

 

Ισοζύγιο:

Πίστωση

Χρέωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΚΑΤΟΙΚΟΙ

 

 

 

Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ) – Εισόδημα

Γεω. 6

Γεω. 6

Γεω. 6

ΑΕΑ Μερίσματα (πλην των μερισμάτων μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Μερίσματα μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Επανεπενδυθέντα κέρδη

Γεω. 5

Γεω. 5

 

ΑΕΑ Εισόδημα από χρέη

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Εισόδημα από χρέη (πλην του εισοδήματος από χρέη μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Εισόδημα από χρέη μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ) – Εισόδημα

Γεω. 6

Γεω. 6

Γεω. 6

ΑΕΟΥΣ Μερίσματα

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Μερίσματα (πλην των μερισμάτων μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Μερίσματα μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Εκ των οποίων: Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος άλλης χώρας της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της ΕΕ αλλά εκτός της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

Η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της ΕΕ

Γεω. 5

 

 

ΑΟΕΑ Επανεπενδυθέντα κέρδη

Γεω. 5

 

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Εισόδημα από χρέη

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Εισόδημα από χρέη (πλην του εισοδήματος από χρέη μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Εισόδημα από χρέη μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Εκ των οποίων: Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος άλλης χώρας της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της ΕΕ αλλά εκτός της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

Η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της ΕΕ

Γεω. 5

 

 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

 

 

 

Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ) – Εισόδημα (1)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ) – Εισόδημα (1)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

(1) Υποχρεωτικό από το έτος αναφοράς 2015 και μετά.

 

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία αποβλέπει στην παροχή πληροφοριών σε μικτή βάση σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις προς το εξωτερικό και τις άμεσες ξένες επενδύσεις προς το εσωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ροών επενδυτικού εισοδήματος, ανάμεσα σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και όλων των άλλων χωρών του κόσμου. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο σε καθαρή βάση (επενδύσεις στη χώρα μείον επενδύσεις στο εξωτερικό), γεγονός που βλάπτει την αναλυτική αξία των αναφερόμενων πληροφοριών. Τέτοιες πληροφορίες απαιτούνται επίσης από το ΔΝΤ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Συντονισμένης Έρευνας Άμεσων Επενδύσεων (CDIS). Η τροπολογία αποβλέπει επίσης στον εμπλουτισμό των στατιστικών για τις ΑΞΕ προς το εσωτερικό και προς το εσωτερικό, με κατάρτιση των βασικών επικεφαλίδων ακολουθώντας επίσης την προσέγγιση της "απώτατης χώρας υποδοχής/επένδυσης" για τον προσδιορισμό της χώρας υποδοχής της άμεσης επένδυσης για ΑΞΕ προς το εξωτερικό και της χώρας προέλευσης του άμεσου επενδυτή για ΑΞΕ προς το εσωτερικό, όπως ορίζονται στον ορισμό αναφοράς του ΟΟΣΑ για τις ΑΞΕ. Οι πληροφορίες αυτές θα συμπληρώσουν τις τρέχουσες στατιστικές ΑΞΕ, οι οποίες συντάσσονται με βάση την προσέγγιση της "άμεσης χώρας υποδοχής/επένδυσης".

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 στ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005

Παράρτημα I – πίνακας 5.1

 

Ισχύον κείμενο

Πίνακας 5

Θέσεις ξένων άμεσων επενδύσεων

Πίνακας 5.1 - Θέσεις άμεσων επενδύσεων

Προθεσμία: t+9 μήνες

Περιοδικότητα : Ετήσια

Πρώτη περίοδος αναφοράς: 2013

 

Καθαρό

Περιουσιακά στοιχεία

Υποχρεώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΚΑΤΟΙΚΟΙ

 

 

 

Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ)

Γεω. 6

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Μετοχικοί τίτλοι

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Μετοχικοί τίτλοι (εκτός από μετοχικούς τίτλους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Μετοχικοί τίτλοι μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Χρεωστικά μέσα

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Χρεωστικά μέσα (πλην του χρέους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Χρεωστικά μέσα μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ)

Γεω. 6

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Μετοχικοί τίτλοι

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Μετοχικοί τίτλοι (εκτός από μετοχικούς τίτλους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Μετοχικοί τίτλοι μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Εκ των οποίων: Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος άλλης χώρας της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της ΕΕ αλλά εκτός της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

Η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της ΕΕ

Γεω. 5

 

 

ΑΕΟΥΣ Χρεωστικά μέσα

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Χρεωστικά μέσα (πλην του χρέους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Χρεωστικά μέσα μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Εκ των οποίων: Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος άλλης χώρας της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της ΕΕ αλλά εκτός της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

Η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της ΕΕ

Γεω. 5

 

 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

 

 

 

Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Τροπολογία

(4στ) Στο Παράρτημα I, ο πίνακας 5.1 τροποποιείται ως εξής:

Πίνακας 5

Θέσεις ξένων άμεσων επενδύσεων

Πίνακας 5.1 - Θέσεις άμεσων επενδύσεων

Προθεσμία: t+9 μήνες

Περιοδικότητα : Ετήσια

Πρώτη περίοδος αναφοράς: 2013

 

Καθαρό

Περιουσιακά στοιχεία

Υποχρεώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΚΑΤΟΙΚΟΙ

 

 

 

Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ)

Γεω. 6

Γεω. 6

Γεω. 6

ΑΕΑ Μετοχικοί τίτλοι

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Μετοχικοί τίτλοι (εκτός από μετοχικούς τίτλους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Μετοχικοί τίτλοι μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Χρεωστικά μέσα

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Χρεωστικά μέσα (πλην του χρέους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΑ Χρεωστικά μέσα μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ)

Γεω. 6

Γεω. 6

Γεω. 6

ΑΕΟΥΣ Μετοχικοί τίτλοι

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Μετοχικοί τίτλοι (εκτός από μετοχικούς τίτλους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Μετοχικοί τίτλοι μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Εκ των οποίων: Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος άλλης χώρας της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της ΕΕ αλλά εκτός της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

Η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της ΕΕ

Γεω. 5

 

 

ΑΕΟΥΣ Χρεωστικά μέσα

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Χρεωστικά μέσα (πλην του χρέους μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

ΑΕΟΥΣ Χρεωστικά μέσα μεταξύ αδελφών επιχειρήσεων (η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Εκ των οποίων: Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος άλλης χώρας της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

Η ΑΕΜΕ είναι κάτοικος της ΕΕ αλλά εκτός της ευρωζώνης

Γεω. 5

 

 

Η ΑΕΜΕ δεν είναι κάτοικος της ΕΕ

Γεω. 5

 

 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

 

 

 

Άμεσες επενδύσεις στην αλλοδαπή (ΑΕΑ)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Άμεσες επενδύσεις στην οικονομία που υποβάλλει τα στοιχεία (ΑΕΟΥΣ)

Γεω. 5

Γεω. 5

Γεω. 5

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία αποβλέπει στην παροχή πληροφοριών σε μικτή βάση σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις προς το εξωτερικό και τις άμεσες ξένες επενδύσεις προς το εσωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ροών επενδυτικού εισοδήματος, ανάμεσα σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και όλων των άλλων χωρών του κόσμου. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο σε καθαρή βάση (επενδύσεις στη χώρα μείον επενδύσεις στο εξωτερικό), γεγονός που βλάπτει την αναλυτική αξία των αναφερόμενων πληροφοριών. Τέτοιες πληροφορίες απαιτούνται επίσης από το ΔΝΤ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Συντονισμένης Έρευνας Άμεσων Επενδύσεων (CDIS). Η τροπολογία αποβλέπει επίσης στον εμπλουτισμό των στατιστικών για τις ΑΞΕ προς το εσωτερικό και προς το εσωτερικό, με κατάρτιση των βασικών επικεφαλίδων ακολουθώντας επίσης την προσέγγιση της "απώτατης χώρας υποδοχής/επένδυσης" για τον προσδιορισμό της χώρας υποδοχής της άμεσης επένδυσης για ΑΞΕ προς το εξωτερικό και της χώρας προέλευσης του άμεσου επενδυτή για ΑΞΕ προς το εσωτερικό, όπως ορίζονται στον ορισμό αναφοράς του ΟΟΣΑ για τις ΑΞΕ. Οι πληροφορίες αυτές θα συμπληρώσουν τις τρέχουσες στατιστικές ΑΞΕ, οι οποίες συντάσσονται με βάση την προσέγγιση της "άμεσης χώρας υποδοχής/επένδυσης".

(1)

ΕΕ C 31 της 30.1.2015, σ. 3.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά με τις στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών (ΙΠ), το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών (ΔΕΥ) και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) αποτελεί μέρος του όλου πλαισίου της ΕΕ που αποσκοπεί στην παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων σε έκαστο κράτος μέλος και στη Ένωση ως σύνολο. Η παραγωγή αξιόπιστων στατιστικών σε αυτά τα πεδία διαδραματίζει συγκεκριμένα οργανικό ρόλο για την παρακολούθηση στοιχείων ζωτικής σημασίας, όπως είναι οι εξελίξεις που αφορούν τους τρέχοντες λογαριασμούς και τις χρηματοπιστωτικές ροές εντός της ΕΕ και πέρα από αυτή. Ούτως αυτές οι στατιστικές βοηθούν να εξασφαλίζεται η συνέπεια των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών προς τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όπως και με τις νομικές απαιτήσεις που απορρέουν από το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Ειδικότερα, οι αξιόπιστες στατιστικές συνιστούν ζωτικής σημασίας βάση για τη διεργασία παρακολούθησης που θεσπίζεται στο πλαίσιο των διαδικασιών μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Μετά την έγκριση του αρχικού κανονισμού και τις επακόλουθες επικαιροποιήσεις οι διεθνείς ροές κεφαλαίων έχουν γίνει αφενός εντονότερες και αφετέρου περισσότερο πολυσύνθετες. Ειδικότερα η αυξημένη χρήση φορέων ειδικού σκοπού και νομικών μεθοδεύσεων για τη διοχέτευση των εκροών και εισροών κεφαλαίων έχουν επιδεινώσει τις δυσκολίες για την παρακολούθηση αυτών των ροών κεφαλαίων, για την εξασφάλιση μιας σε επαρκή βαθμό ιχνηλασιμότητας και για την αποφυγή διπλής ή πολλαπλής λογιστικής και συνεπώς έχουν καταστήσει δυσκολότερη την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού

Εν προκειμένω οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 θα πρέπει να επανεξετασθούν με σκοπό την επίτευξη διττού στόχου.

Πρώτον, η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 αποτελεί πραγματική δυνατότητα για να αυξήσει κανείς τη διαφάνεια και τον βαθμό λεπτομέρειας των στατιστικών που σχετίζονται με το ΙΠ, το ΔΕΥ και τις ΑΞΕ καθώς και για να αξιοποιήσει πρόσφατες νομικές καινοτομίες για να καταστήσει τις εν λόγω στατιστικές περισσότερο αξιόπιστο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων οικονομικής πολιτικής.

Δεύτερον, όπως έχει ήδη επισημάνει η Επιτροπή, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 χρειάζεται να επικαιροποιηθεί ώστε να εξασφαλίζεται η ευθυγράμμισή του με τους κανόνες της ΣΛΕΕ που αναθέτουν αρμοδιότητες στην Επιτροπή να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις.

Με αυτά τα δεδομένα θα εξετασθούν τα εξής βασικά σημεία:

1. Αύξηση της διαφάνειας και του βαθμού λεπτομέρειας των στατιστικών ΙΠ, ΔΕΥ και ΑΞΕ

Η διαφάνεια και ο βαθμός λεπτομέρειας που αφορούν το ΙΠ, το ΔΕΥ και τις ΑΞΕ θα μπορούσαν να βελτιωθούν σημαντικά χάρις σε μία τόνωση των απαιτήσεων για υποβολή εκθέσεων και δημοσιοποίηση για να έχει κανείς καλύτερη θεώρηση των ακαθαρίστων ροών κεφαλαίου και να αξιοποιεί τις πρόσφατες καινοτομίες, όπως είναι ο παγκόσμιος αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (GLEI) που αποτελεί μέρος του πλαισίου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασία και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ) για βελτίωση της υποβολής εκθέσεων σχετικά με πληροφορίες λογαριασμών χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Τα προσφάτως δημιουργηθέντα μητρώα τελικής πραγματικής ιδιοκτησίας που θεσπίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οι βάσεις δεδομένων που θεσπίζονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας συντονισμένης έρευνας άμεσων επενδύσεων (CDIS) του ΔΝΤ αποτελούν επίσης σημαντικές καινοτομίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την αυξημένη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα.

Οι στατιστικές που παράγονται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 θα πρέπει επίσης να καθιστούν δυνατή τη διάκριση των ΑΞΕ για τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων (greenfield FDI) από τις ΑΞΕ που απορρέουν από εξαγορές οι οποίες για ετήσια χρονική περίοδο αναφοράς δεν αυξάνουν τον σχηματισμό ακαθάριστου κεφαλαίου στο κράτος μέλος ή δεν αυξάνουν το κεφάλαιο κίνησης της οικονομικής μονάδας την οποία αφορά η αλλαγή ιδιοκτησίας.

Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία της με άλλους διεθνείς οργανισμούς μείζονες παρόχους στατιστικών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, όπως είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Αυτή η ενισχυμένη συνεργασία θα προάγει την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης τονώνοντας ούτως στην πράξη την ποιότητα των στατιστικών που αφορούν το ισοζύγιο πληρωμών.

Τέλος η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει αφενός να βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων που γνωστοποιούνται και σχετίζονται με στατιστικές ΙΠ, ΔΕΥ και ΑΞΕ. Αφετέρου θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσει τις διατάξεις που της επιτρέπουν να γνωστοποιεί στο κοινό τη γνώμη της σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών των κρατών μελών, ειδικότερα οσάκις έχει αμφιβολίες όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών για στατιστικές παντός είδους όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού.

2. Ευθυγράμμιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) κάνει διάκριση μεταξύ, αφενός, των αρμοδιοτήτων οι οποίες ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία συγκεκριμένης νομοθετικής πράξης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 290 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις), και αφετέρου, των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, όταν απαιτούνται ενιαίες συνθήκες για την εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 291 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ (εκτελεστικές πράξεις).

Οι αναθεωρήσεις, οι επεκτάσεις και οι εξαλείψεις ροών δεδομένων, όπως καθορίζονται στο παράρτημα Ι, δεν μπορεί να θεωρούνται μη ουσιαστικά στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώνονται και να τροποποιούνται από την Επιτροπή, αλλά αποτελούν χαρακτηριστικά που άπτονται βασικών στοιχείων του θέματος. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει συνεπώς να αναθεωρούνται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, μέσω νομοθετικών προτάσεων που θα πρέπει να εγκρίνονται από τους συννομοθέτες. Με την ίδια οπτική οι εκθέσεις επανεξέτασης της ποιότητας αντιπροσωπεύουν μη ουσιαστικά στοιχεία της συγκεκριμένης νομοθετικής πράξης και συνεπώς θα πρέπει να ανατίθενται αρμοδιότητες στην Επιτροπή για να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που να ορίζουν σαφώς το περιεχόμενο αυτών των εκθέσεων αντί να αφήνεται η έγκριση αυτών των εκθέσεων μέσω εκτελεστικών πράξεων όπως πρότεινε αρχικά η Επιτροπή.

Τέλος οι επίσημες αργίες και λοιπές διακοπές των χρονικών περιόδων εργασίας του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη και οι αντίστοιχες προθεσμίες θα επεκτείνονται ώστε να εξασφαλίζεται η αρμόζουσα διεργασία ενδελεχούς εξέτασης εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

26.6.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

14.7.2014

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

14.7.2014

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

3.9.2014

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Sven Giegold

22.7.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.5.2015

15.6.2015

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

2

12

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Νότης Μαριάς, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nessa Childers, Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Tibor Szanyi, Ева Паунова

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ulrike Müller, Adam Szejnfeld

Ημερομηνία κατάθεσης

9.7.2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου