Menetlus : 2014/0194(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0227/2015

Esitatud tekstid :

A8-0227/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0212

RAPORT     ***I
PDF 893kWORD 508k
8.7.2015
PE 554.881v02-00 A8-0227/2015

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Sven Giegold

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0379),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0038/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 284 lõiget 3,

–       võttes arvesse Euroopa Keskpanga 5. detsembri 2014. aasta arvamust(1),

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–       võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0227/2015),

1.      võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust1a,

 

_____________________________________

 

1aELT C 31, 30.1.2015, lk 3.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Kvaliteetsed statistilised andmed on avalik teenus, mida vajatakse teadusuuringuteks ja teadlike otsuste langetamiseks avaliku sektori poliitika küsimustes.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b) Ühenduse statistika maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute kohta on väga tähtis täpsete majandusprognooside ja majanduspoliitika teadliku kujundamise jaoks.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Komisjonil peaks olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada või muuta konkreetsete seadusandlike aktide teatavaid mitteolemuslikke osi, eelkõige selleks, et võtta arvesse majanduslikku, sotsiaalset ja tehnika arengut. Komisjon peaks tagama, et kõnealuste delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat halduskoormust.

(3) Komisjonil peaks olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada või muuta konkreetsete seadusandlike aktide teatavaid mitteolemuslikke osi, eelkõige selleks, et võtta arvesse majanduslikku, sotsiaalset ja tehnika arengut. Komisjon peaks tagama, et kõnealuste delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat halduskoormust peale selle, mis on käesoleva määruse jaoks vajalik, ega muudeta kohaldatavat aluskontseptsiooni raamistikku.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Tehakse ettepanek anda komisjonile kooskõlas lepingu artikliga 290 volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, kui majanduslike ja tehniliste muudatuste tõttu on vaja ajakohastada andmetele esitatavaid nõudeid, sealhulgas esitamistähtpäevi ja I lisas sätestatud andmevoogude revisjone, laiendamisi või tühistamisi, või kui on vaja ajakohastada II lisas sätestatud määratlusi.

(6) Komisjonile tuleks kooskõlas lepingu artikliga 290 anda volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, kui majanduslike ja tehniliste muudatuste tõttu on vaja ajakohastada I lisa tabelites 6, 7 ja 8 esitatud geograafilise jaotuse tasemeid, jaotust institutsiooniliste sektorite järgi ja tegevusvaldkonna järgi jaotamise tasemeid puudutavaid andmeid, samuti täpsustada ühtseid kvaliteedinõudeid, kvaliteediaruannete sisu ning artikli 5 lõigetes 2 ja 3 osutatud statistika esitamise nõudeid, tingimusel, et selline ajakohastamine ja täpsustamine ei muuda aruandluskoormust ega aluskontseptsiooni raamistiku. Õigus võtta vastu akte vastavalt aluslepingu artiklile 290 tuleks anda komisjonile siis, kui teatavad I lisas sätestatud andmevoogudele esitatavad nõuded tuleb tühistada, tingimusel, et tühistamine ei vähenda käesoleva määruse alusel saadavate statistiliste andmete kvaliteeti.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Et tagada määruse (EÜ) nr 184/2005 rakendamiseks ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et võtta vastu ühised kvaliteedistandardid ning ühtlustada kvaliteediaruannete sisu ja perioodilisust. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

(8) Et tagada määruse (EÜ) nr 184/2005 rakendamiseks ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et ühtlustada kvaliteediaruannete sisu ja perioodilisust. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Praegune hea operatiivkoostöö riikide keskpankade ja riikide statistikaametite ning Eurostati ja Euroopa Keskpanga vahel on oluline hüve, mida tuleb hoida ja arendada, et parandada maksebilansi-, finants-, valitsemissektori finants- ja makromajandusliku statistika ning rahvamajanduse arvepidamise üldist ühtlustamist ja kvaliteeti. Riikide keskpangad on jätkuvalt tihedasti seotud maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute alaste otsuste ettevalmistamisega tänu nende osalemisele asjaomastes komisjoni eksperdirühmades. Koostööd Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi koostööd koordineerib Euroopa statistikafoorum, mis on asutatud 24. aprillil 2013 allakirjutatud vastastikuse mõistmise memorandumiga Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmete vahelise koostöö kohta10.

(12) Praegune hea operatiivkoostöö riikide keskpankade ja riikide statistikaametite ning Eurostati ja Euroopa Keskpanga vahel on oluline hüve, mida tuleb hoida ja arendada, et parandada maksebilansi-, finants-, valitsemissektori finants- ja makromajandusliku statistika ning rahvamajanduse arvepidamise üldist ühtlustamist ja kvaliteeti. Riikide statistikaametid ja keskpangad on jätkuvalt tihedasti seotud maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute alaste otsuste ettevalmistamisega tänu nende osalemisele asjaomastes komisjoni eksperdirühmades. Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi koostööd koordineerib Euroopa statistikafoorum, mis on asutatud 24. aprillil 2013 allakirjutatud vastastikuse mõistmise memorandumiga Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmete vahelise koostöö kohta10.

__________________

__________________

10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF

10 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a) Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 127 lõikele 4 ja artikli 282 lõikele 5 peaks komisjon Euroopa Keskpanga pädevusse kuuluvate õigusaktide puhul Euroopa Keskpangaga konsulteerima.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 b) Liikmesriigid peaksid esitama ühenduse statistika koostamiseks vajalikud andmed maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute kohta õigeaegselt, nõutaval kujul ja nõutava kvaliteediga.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a) Rahvusvahelised kapitalivood on alates määruse (EÜ) nr 184/2005 vastuvõtmisest intensiivistunud ja muutunud keerulisemaks. Eriotstarbeliste vahendite ulatuslikum kasutamine ja õiguslikud skeemid kapitalivoogude suunamiseks on muutnud raskemaks selliste voogude jälgimise eesmärgiga tagada nende piisav jälgitavus ja vältida topelt- või mitmekordset kirjendamist.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 b) Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 184/2005 sätteid ajakohastada, et parandada maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute läbipaistvust ja detailsust, parandades selleks aruandluse ja avaldamise nõudeid, et muu hulgas ära kasutada viimaseid uuendusi, nt juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse süsteemi, mis on osa OECD ettepanekutest finantskontosid käsitleva teabe alase aruandluse parandamiseks, ning kasutades selliseid viimaseid õiguslikke uuendusi nagu rahapesuvastase direktiivi raames loodud tegelike tulusaavate omanike registrid. Sellised rangemad nõuded peaksid tõstma liidu välismaiste otseinvesteeringute statistika analüütilist väärtust ning need võivad aidata parandada ka otseinvesteeringutega seotud rahavoogude läbipaistvust ja jälgitavust.

Selgitus

Muudatusettepanekus sisalduv viide juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse süsteemile põhineb Saksamaa investeerimisfondide liidu (BVI) soovitusel.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 c) Kui metoodika seda võimaldab, peaks ka määruse (EÜ) nr 184/2005 raames koostatud statistika võimaldama uute välismaiste otseinvesteeringute eristamist ülevõtmistest tingitud välismaistest otseinvesteeringutest, mis teatava aja jooksul ei suurenda ei asjaomase liikmesriigi kogukapitali ega ka selle majandusüksuse käibekapitali, mida omandiõiguse muutumine puudutab.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 d) Komisjon (Eurostat) peaks tihendama koostööd teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes on suuremad käesoleva määrusega hõlmatud statistika koostajad, nagu OECD ja Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), et edendada erialateadmiste vahetamist ja seeläbi mõjusalt tõsta rahvusvahelisi majandusprotsesse kajastava statistika kvaliteeti. Niisugune rahvusvaheline koostöö hõlbustaks ka piisava kontseptuaalse raamistiku loomist nii tegelike tulusaavate omanike määratlemiseks kui ka välismaiste uute otseinvesteeringute eristamiseks ülevõtmistest tingitud välismaistest otseinvesteeringutest, ning see võib hõlmata ka muid rahvusvahelisi organisatsioone ja foorumeid, nagu näiteks G20 ja andmelünkade algatus.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 e) Komisjonil (Eurostat) soovitatakse kasutada sätet, mis lubab tal avalikustada oma arvamuse riikide statistika kvaliteedi kohta, eriti kui tal on kahtlusi mis tahes liiki statistiliste andmete täpsuse suhtes, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 99/2013 (Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta)1a artiklis 5.

 

_______________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 12).

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 f) Et tugevdada koostööd Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi vahel, peaks komisjon konsulteerima nõukogu 13. novembri 2006. aasta otsuse 2006/856/EÜ (millega moodustatakse monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komitee)1a alusel loodud monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteega kõigis nimetatud otsuse kohaselt komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes.

 

___________________

 

1a Nõukogu 13. novembri 2006. aasta otsus 2006/856/EÜ, millega moodustatakse monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komitee (ELT L 332, 30.11.2006, lk 21).

Selgitus

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 184/2005

Artikkel 2 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjonile tuleb anda volitused võtta kooskõlas lepingu artikliga 10 vastu delegeeritud õigusakte, kui majanduslike ja tehniliste muudatuste tõttu on vaja ajakohastada andmetele esitatavaid nõudeid, sealhulgas esitamistähtpäevi ja I lisas sätestatud andmevoogude revisjone, laiendamisi või tühistamisi, või kui on vaja ajakohastada II lisas sätestatud määratlusi.

3. Komisjonile tuleb anda volitused võtta kooskõlas lepingu artikliga 10 vastu delegeeritud õigusakte, kui majanduslike ja tehniliste muudatuste tõttu on vaja ajakohastada andmetele esitatavaid nõudeid, I lisa tabelites 6, 7 ja 8 esitatud geograafilise jaotuse tasemeid, jaotust institutsiooniliste sektorite järgi ja tegevusvaldkonna järgi jaotamise tasemeid, samuti täpsustada kvaliteediaruannete sisu ning artikli 5 lõigetes 2 ja 3 osutatud statistika esitamise nõudeid, tingimusel, et selline ajakohastamine ja täpsustamine ei mõjuta aruandluskoormust ega muuda aluskontseptsiooni raamistiku.

 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas aluslepingu artikliga 10 vastu delegeeritud õigusakte siis, kui teatavad I lisas sätestatud andmevoogudele esitatavad nõuded tuleb tühistada, tingimusel, et tühistamine ei vähenda käesoleva määruse alusel saadavate statistiliste andmete kvaliteeti.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 184/2005

Artikkel 3 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 a) Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Liikmesriigid koguvad käesoleva määruse alusel nõutavat statistilist informatsiooni kasutades kõiki andmeallikaid, mida nad peavad asjakohasteks ja sobivateks, sealhulgas administratiivseid allikaid, näiteks äriregistri andmekogu.

„1. Liikmesriigid koguvad käesoleva määruse alusel nõutavat statistilist informatsiooni, kasutades kõiki andmeallikaid, mida nad peavad asjakohasteks ja sobivateks. Need võivad hõlmata muu hulgas selliseid administratiivseid allikaid nagu äriregistrid, sh rahapesuvastases direktiivis osutatud teabe keskregistrid äriühingute ja muude juriidiliste isikute tegelike tulusaavate omanike kohta, Euroopa kontsernide register või juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse süsteem ning IMFi algatusel korraldatud otseinvesteeringute alase koordineeritud küsitluse (Coordinated Direct Investment Survey – CDIS) raames kättesaadavad geograafiliste vastaspoolte välismaiste otseinvesteeringute andmed.”

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 184/2005

Artikkel 4 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu ühised kvaliteedistandardid ning täpsustab samuti kvaliteediaruannete sisu ja perioodilisuse, võttes arvesse nende mõju andmete kogumise ja koostamise kuludele ning samuti olulisi muudatusi andmete kogumises.

3. Komisjon määrab rakendusaktidega kvaliteediaruannete perioodilisuse, võttes arvesse nende mõju andmete kogumise ja koostamise kuludele ning samuti olulisi muudatusi andmete kogumises.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 184/2005

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a) Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige:

 

„4 a. Komisjon (Eurostat) kehtestab rakendusaktidega rahvusvahelise tasandi statistikaasutustega, sealhulgas IMFi ja OECDga tehtava koostöö korra, et edendada rahvusvaheliste kontseptsioonide, klassifikatsioonide, meetodite ja muude standardite kasutamist, eelkõige selleks, et tagada käesoleva määruse raames kogutava statistika järjepidevus ja parem võrreldavus globaalsel tasandil.”

Selgitus

Antud säte tuleneb sarnasest sättest määruse (EL) nr 99/2013 (Euroopa statistikaprogrammi 2013– 2017 kohta) artiklis 5.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 184/2005

Artikkel 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2 b) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

Artikkel 5

„Artikkel 5

Andmevood

Andmevood

Toodetav statistika liigitatakse komisjonile (Eurostatile) esitamiseks järgnevalt:

1. Koostatav statistika liigitatakse komisjonile (Eurostatile) esitamiseks järgnevalt:

a) maksebilansi euronäitajad;

a) maksebilansi euronäitajad;

b) kvartaalne maksebilansistatistika;

b) kvartaalne maksebilansistatistika;

c) rahvusvaheline teenuskaubandus;

c) rahvusvaheline teenuskaubandus;

d) otseinvesteeringute (“OI”) vood;

d) otseinvesteeringute (“OI”) vood;

e) OI positsioonid.

e) OI positsioonid.

 

2. Koostatavas statistikas summeeritakse täielike ja usaldusväärsete allikate põhjal saadud teabevood ning kui metoodika seda võimaldab, ka väljaminevate välismaiste otseinvesteeringute (VOI) vood, lähtudes sellest, millises riigis asub väljaminevat rahavoogu kontrolliva majandusüksuse tegelik tulusaav omanik.

 

3. Kui metoodika seda võimaldab, siis, võttes täiel määral arvesse määruse (EÜ) nr 223/2009 (Euroopa statistika kohta) artiklit 20, eristatakse koostatavas statistikas riiki sissetulevate VOI voogude puhul ühelt poolt kapitali kogumahutust või majandusüksuse käibekapitali suurendavaid uusi välismaiseid otseinvesteeringuid ja teiselt poolt ülevõtmisi, mille puhul aastase vaatlusperioodi jooksul muutub vaid majandusüksuse omanik.

 

4. Komisjon võtab 28. veebruariks 2018 artikli 10 kohaselt vastu delegeeritud õigusakti, milles määratletakse metodoloogilised nõuded tegeliku tulusaava omaniku kontseptsioonil põhineva VOI statistika kvaliteedi ja võrreldavuse tagamiseks ning uute VOIde ja ülevõtmiste eristamiseks, võttes seejuures arvesse rahvusvahelist koostööd.

 

5. Komisjon algatab pärast monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteega konsulteerimist katseuuringud, milles käsitletakse tegeliku tulusaava omaniku kontseptsioonil põhinevat VOI statistikat ning uute VOIde ja ülevõtmiste eristamist. Nimetatud uuringutega toetatakse lõikes 4 nimetatud metodoloogiliste nõuete väljatöötamist ning hinnatakse vajalike andmete kogumise maksumust ja teostatavust. Komisjon võib pikendada lõikes 4 nimetatud tähtaega kahe aasta võrra, kui ta rakendamisaruandes leiab, et lõikes 4 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks vajatakse rohkem aega või teeb vajaduse korral ettepaneku käesoleva määruse läbivaatamiseks. Katseuuringutega toetatakse lõigetes 2 ja 4 nimetatud metodoloogiliste nõuete väljatöötamist ning hinnatakse asjaomaste andmete kogumise maksumust ja teostatavust.

 

Lõigete 1–3 kohaselt koostatav statistika edastatakse komisjonile (Eurostatile).

Andmevood piiritletakse täpsemalt I lisas.

7. Lõigetes 1–3 osutatud andmevood piiritletakse täpsemalt I lisas, küsides eelnevalt monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komitee arvamust.”

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 184/2005

Artikkel 10 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 2 lõikes 3 osutatud delegeeritud volituste rakendamisel tagab komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele ja andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat halduskoormust.

2. Artikli 2 lõikes 3 osutatud delegeeritud volituste rakendamisel tagab komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele ja andmeesitajatele suuremat täiendavat halduskoormust, kui on käesoleva määruse jaoks vajalik.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 184/2005

Artikkel 10 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Artikli 2 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Kõnealust ajavahemikku pikendatakse Euroopa Parlamendi või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra.

6. Artikli 2 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku pikendatakse Euroopa Parlamendi või nõukogu taotlusel kolme kuu võrra. Kui delegeeritud õigusakt esitatakse vahetult enne riigipühi või nende ajal, siis loetakse ajavahemiku alguseks riigipühadele järgneva Euroopa Parlamendi täiskogu esimese osaistungjärgu esimest päeva. Seda ajavahemikku võib igal juhul pikendada nii, et see hõlmaks täielikult kolme täismahulist osaistungjärku.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 184/2005

Artikkel 12

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

4 a) Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

Artikkel 12

„Artikkel 12

Aruanne rakendamise kohta

Rakendamisaruanded

Komisjon esitab 28. veebruariks 2010 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamise kohta.

Komisjon esitab 28. veebruariks 2018 ja seejärel iga viie aasta tagant või kui ta seda vajalikuks peab, siis enne 28. veebruari 2018 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamise kohta.

Aruanne kajastab eelkõige:

Aruanne kajastab eelkõige:

a) toodetud statistika kvaliteeti;

a) koostatud statistika kvaliteeti;

b) hinnangut kasule, mida ühendus, liikmesriigid, andmeesitajad ja -kasutajad saavad võrreldes statistika tootmiseks tehtud kulutustega;

b) hinnangut kasule, mida ühendus, liikmesriigid, andmeesitajad ja -kasutajad saavad võrreldes statistika koostamiseks tehtud kulutustega;

 

b a) hinnangut selle kohta, kas artikli 5 lõikes 4 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks on vaja rohkem aega;

c) potentsiaalseid täiendusi ja muudatusi vajavaid määruse valdkondi;

c) potentsiaalseid täiendusi (näiteks koostatava statistika läbipaistvuse, kättesaadavuse ja detailsuse suurendamine ning artikli 5 lõigetes 2 ja 3 osutatud statistika koostamisega seotud kulud) ja muudatusi vajavaid määruse valdkondi;

d) ülevaadet komitee tööst ja soovitusi rakendamismeetmete ulatuse muutmiseks.

d) ülevaadet artiklis 11 osutatud komitee tööst ja soovitusi rakendamismeetmete ulatuse muutmiseks.”

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 184/2005

Artikkel 12 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 12 a

 

Koostöö teiste komiteedega

 

Kõikides otsuse 2006/856/EÜ alusel loodud monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komitee pädevusse kuuluvates küsimustes küsib komisjon selle komitee arvamust vastavalt nimetatud otsusele.”

Selgitus

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 184/2005

Artikkel 12 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 c) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 12 b

 

Avalik aruandlus välismaiste otseinvesteeringute kohta

 

1. Eurostat avaldab oma veebisaidi sihtotstarbelisel ja kasutajasõbralikul veebilehel kõigi I lisa 6. taseme jurisdiktsioonide välismaiste otseinvesteeringute statistika.

 

2. Komisjon (Eurostat) avalikustab oma statistika ja kasutatud täpse arvutusmetoodika, võttes täiel määral arvesse määruse (EÜ) nr 223/2009 (Euroopa statistika kohta) artiklit 20.”

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 184/2005

I lisa – tabel 4.1

 

Kehtiv tekst

Tabel 4

Välismaised otseinvesteerimistehingud (sh tulu)

Tabel 4.1 Otseinvesteerimise finantstehingud

Tähtaeg t + 9 kuud

Aruandeperiood: aasta

Esimene vaatlusperiood: 2013

 

Neto

Finantsvara netosoetus

Neto kohustuste võtmine

KÕIK RESIDENDIST ÜKSUSED

 

 

 

 

 

 

Otseinvesteeringud välismaal – tehingud

Geo

6

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud välismaal – Omakapital reinvesteeritud tuluta

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud välismaal – Omakapital reinvesteeritud tuluta (välja arvatud omakapital sõsarettevõtete vahel)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud välismaal – Omakapital sõsarettevõtete vahel, reinvesteeritud tuluta (kõrgeim kontrolliv üksus on resident koostavas riigis)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud välismaal – Tulu reinvesteerimine

Geo

5

Geo

5

 

 

Otseinvesteeringud välismaal – Võlainstrumendid

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud välismaal – Võlainstrumendid (välja arvatud võlg sõsarettevõtete vahel)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud välismaal – Võlainstrumendid sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus on resident koostavas riigis)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tehingud

Geo

6

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Omakapital reinvesteeritud tuluta

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Omakapital reinvesteeritud tuluta (välja arvatud omakapital sõsarettevõtete vahel)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Omakapital sõsarettevõtete vahel, reinvesteeritud tuluta (kõrgeim kontrolliv üksus ei ole resident koostavas riigis)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

millest: kõrgeim kontrolliv üksus on muu euroala riigi resident

Geo

5

 

 

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on ELi resident, kuid väljaspool euroala

Geo

5

 

 

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on resident väljaspool ELi

Geo

5

 

 

 

 

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tulu reinvesteerimine

Geo

5

 

 

Geo

5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Võlainstrumendid

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Võlainstrumendid (välja arvatud võlg sõsarettevõtete vahel)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Võlainstrumendid sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus ei ole resident andmeesitaja riigis)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

millest: kõrgeim kontrolliv üksus on muu euroala riigi resident

Geo 5

 

 

 

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on ELi resident, kuid väljaspool euroala

Geo 5

 

 

 

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on resident väljaspool ELi

Geo 5

 

 

 

 

 

RESIDENDIST ERIOTSTARBELISED ÜKSUSED

 

 

 

 

 

 

Otseinvesteeringud välismaal – Tehingud (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tehingud (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Kohustuslik alates vaatlusaastast 2015

Muudatusettepanek

4 d) I lisa tabelit 4.1 muudetakse järgmiselt:

Tabel 4

Välismaised otseinvesteerimistehingud (sh tulu)

Tabel 4.1 Otseinvesteerimise finantstehingud

Tähtaeg t + 9 kuud

Aruandeperiood: aasta

Esimene vaatlusperiood: 2013

 

Neto

Finantsvara netosoetus

Neto kohustuste võtmine

 

KÕIK RESIDENDIST ÜKSUSED

 

 

 

 

 

 

Otseinvesteeringud välismaal – Tehingud

Geo

6

Geo

6

Geo

6

Otseinvesteeringud välismaal – Omakapital reinvesteeritud tuluta

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud välismaal – Omakapital reinvesteeritud tuluta (välja arvatud omakapital sõsarettevõtete vahel)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud välismaal – Omakapital sõsarettevõtete vahel, reinvesteeritud tuluta (kõrgeim kontrolliv üksus on resident koostavas riigis)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud välismaal – Tulu reinvesteerimine

Geo

5

Geo

5

 

 

Otseinvesteeringud välismaal – Võlainstrumendid

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud välismaal – Võlainstrumendid (välja arvatud võlg sõsarettevõtete vahel)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud välismaal – Võlainstrumendid sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus on resident koostavas riigis)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tehingud

Geo

6

Geo

6

Geo

6

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Omakapital reinvesteeritud tuluta

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Omakapital reinvesteeritud tuluta (välja arvatud omakapital sõsarettevõtete vahel)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Omakapital sõsarettevõtete vahel, reinvesteeritud tuluta (kõrgeim kontrolliv üksus ei ole resident koostavas riigis)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

millest: kõrgeim kontrolliv üksus on muu euroala riigi resident

Geo

5

 

 

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on ELi resident, kuid väljaspool euroala

Geo

5

 

 

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on resident väljaspool ELi

Geo

5

 

 

 

 

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tulu reinvesteerimine

Geo

5

 

 

Geo

5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Võlainstrumendid

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Võlainstrumendid (välja arvatud võlg sõsarettevõtete vahel)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

 

 

 

 

 

 

 

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Võlainstrumendid sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus ei ole resident andmeesitaja riigis)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

millest: kõrgeim kontrolliv üksus on muu euroala riigi resident

Geo 5

 

 

 

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on ELi resident, kuid väljaspool euroala

Geo 5

 

 

 

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on resident väljaspool ELi

Geo 5

 

 

 

 

 

RESIDENDIST ERIOTSTARBELISED ÜKSUSED

 

 

 

 

 

 

Otseinvesteeringud välismaal – Tehingud (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tehingud (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Kohustuslik alates vaatlusaastast 2015

Selgitus

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. Furthermore the amendment aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 e (uus)

Määrus (EÜ) nr 184/2005

I lisa – tabel 4.2

 

Kehtiv tekst

Tabel 4.2 Tulu otseinvesteeringutelt

Tähtaeg t + 9 kuud

Aruandeperiood: aasta

Esimene vaatlusperiood: 2013

 

Saldo

Kreedit

Deebet

KÕIK RESIDENDIST ÜKSUSED

 

 

 

Otseinvesteeringud välismaal – Tulu

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Dividendid (välja arvatud dividendid sõsarettevõtete vahel)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Dividendid sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus on resident andmeesitaja riigis)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Reinvesteeritud tulu

Geo 5

Geo 5

 

Otseinvesteeringud välismaal – Tulu võlgadelt

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Tulu võlgadelt (välja arvatud tulu võlgadelt sõsarettevõtete vahel)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Tulu võlgadelt sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus on resident andmeesitaja riigis)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tulu

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Dividendid

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Dividendid (välja arvatud dividendid sõsarettevõtete vahel)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Dividendid sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus ei ole resident andmeesitaja riigis)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

millest: kõrgeim kontrolliv üksus on muu euroala riigi resident

Geo 5

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on ELi resident, kuid väljaspool euroala

Geo 5

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on resident väljaspool ELi

Geo 5

 

 

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Reinvesteeritud tulu

Geo 5

 

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tulu võlgadelt

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tulu võlgadelt (välja arvatud tulu võlgadelt sõsarettevõtete vahel)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tulu võlgadelt sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus ei ole resident andmeesitaja riigis)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

millest: kõrgeim kontrolliv üksus on muu euroala riigi resident

Geo 5

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on ELi resident, kuid väljaspool euroala

Geo 5

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on resident väljaspool ELi

Geo 5

 

 

RESIDENDIST ERIOTSTARBELISED ÜKSUSED

 

 

 

Otseinvesteeringud välismaal – Tulu (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tulu (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Kohustuslik alates vaatlusaastast 2015.

 

 

Muudatusettepanek

4 e) I lisa tabelit 4.2 muudetakse järgmiselt:

Tabel 4.2 Tulu otseinvesteeringutelt

Tähtaeg t + 9 kuud

Aruandeperiood: aasta

Esimene vaatlusperiood: 2013

 

Saldo

Kreedit

Deebet

KÕIK RESIDENDIST ÜKSUSED

 

 

 

Otseinvesteeringud välismaal – Tulu

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Otseinvesteeringud välismaal – Dividendid (välja arvatud dividendid sõsarettevõtete vahel)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Dividendid sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus on resident andmeesitaja riigis)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Reinvesteeritud tulu

Geo 5

Geo 5

 

Otseinvesteeringud välismaal – Tulu võlgadelt

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Tulu võlgadelt (välja arvatud tulu võlgadelt sõsarettevõtete vahel)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Tulu võlgadelt sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus on resident andmeesitaja riigis)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tulu

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Dividendid

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Dividendid (välja arvatud dividendid sõsarettevõtete vahel)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Dividendid sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus ei ole resident andmeesitaja riigis)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

millest: kõrgeim kontrolliv üksus on muu euroala riigi resident

Geo 5

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on ELi resident, kuid väljaspool euroala

Geo 5

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on resident väljaspool ELi

Geo 5

 

 

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Reinvesteeritud tulu

Geo 5

 

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tulu võlgadelt

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tulu võlgadelt (välja arvatud tulu võlgadelt sõsarettevõtete vahel)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tulu võlgadelt sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus ei ole resident andmeesitaja riigis)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

millest: kõrgeim kontrolliv üksus on muu euroala riigi resident

Geo 5

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on ELi resident, kuid väljaspool euroala

Geo 5

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on resident väljaspool ELi

Geo 5

 

 

RESIDENDIST ERIOTSTARBELISED ÜKSUSED

 

 

 

Otseinvesteeringud välismaal – Tulu (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tulu (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Kohustuslik alates vaatlusaastast 2015.

 

Selgitus

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 f (uus)

Määrus (EÜ) nr 184/2005

I lisa – tabel 5.1

 

Kehtiv tekst

Tabel 5

Välismaiste otseinvesteeringute positsioonid

Tabel 5.1 Otseinvesteeringute positsioonid

Tähtaeg t + 9 kuud

Aruandeperiood: aasta

Esimene vaatlusperiood: 2013

 

Neto

Nõuded

Kohustused

KÕIK RESIDENDIST ÜKSUSED

 

 

 

Otseinvesteeringud välismaal

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Omakapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Omakapital (välja arvatud omakapital sõsarettevõtete vahel)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Omakapital sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus on resident andmeesitaja riigis)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Võlainstrumendid

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Võlainstrumendid (välja arvatud võlg sõsarettevõtete vahel)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Võlainstrumendid sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus on resident andmeesitaja riigis)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Omakapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Omakapital (välja arvatud omakapital sõsarettevõtete vahel)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Omakapital sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus ei ole resident andmeesitaja riigis)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

millest: kõrgeim kontrolliv üksus on muu euroala riigi resident

Geo 5

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on ELi resident, kuid väljaspool euroala

Geo 5

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on resident väljaspool ELi

Geo 5

 

 

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Võlainstrumendid

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Võlainstrumendid (välja arvatud võlg sõsarettevõtete vahel)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Võlainstrumendid sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus ei ole resident andmeesitaja riigis)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

millest: kõrgeim kontrolliv üksus on muu euroala riigi resident

Geo 5

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on ELi resident, kuid väljaspool euroala

Geo 5

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on resident väljaspool ELi

Geo 5

 

 

RESIDENDIST ERIOTSTARBELISED ÜKSUSED

 

 

 

Otseinvesteeringud välismaal

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Muudatusettepanek

(4 f) I lisa tabelit 5.1 muudetakse järgmiselt:

Tabel 5

Välismaiste otseinvesteeringute positsioonid

Tabel 5.1 Otseinvesteeringute positsioonid

Tähtaeg t + 9 kuud

Aruandeperiood: aasta

Esimene vaatlusperiood: 2013

 

Neto

Nõuded

Kohustused

KÕIK RESIDENDIST ÜKSUSED

 

 

 

Otseinvesteeringud välismaal

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Otseinvesteeringud välismaal – Omakapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Omakapital (välja arvatud omakapital sõsarettevõtete vahel)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Omakapital sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus on resident andmeesitaja riigis)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Võlainstrumendid

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Võlainstrumendid (välja arvatud võlg sõsarettevõtete vahel)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud välismaal – Võlainstrumendid sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus on resident andmeesitaja riigis)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Omakapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Omakapital (välja arvatud omakapital sõsarettevõtete vahel)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Omakapital sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus ei ole resident andmeesitaja riigis)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

millest: kõrgeim kontrolliv üksus on muu euroala riigi resident

Geo 5

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on ELi resident, kuid väljaspool euroala

Geo 5

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on resident väljaspool ELi

Geo 5

 

 

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Võlainstrumendid

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Võlainstrumendid (välja arvatud võlg sõsarettevõtete vahel)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis – Võlainstrumendid sõsarettevõtete vahel (kõrgeim kontrolliv üksus ei ole resident andmeesitaja riigis)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

millest: kõrgeim kontrolliv üksus on muu euroala riigi resident

Geo 5

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on ELi resident, kuid väljaspool euroala

Geo 5

 

 

kõrgeim kontrolliv üksus on resident väljaspool ELi

Geo 5

 

 

RESIDENDIST ERIOTSTARBELISED ÜKSUSED

 

 

 

Otseinvesteeringud välismaal

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Otseinvesteeringud koostavas riigis

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Selgitus

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

(1)

ELT C 31, 30.1.2015, lk 3.


SELETUSKIRI

Määrus (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta on osa üldisest ELi raamistikust, mille eesmärk on jälgida majanduse arengut igas liikmesriigis ja liidus tervikuna. Usaldusväärse statistika koostamine nimetatud valdkondades on eriti kasulik selliste põhitegurite jaoks nagu jooksevkontodega ja rahavoogudega seotud muutused nii ELis kui ka sellest väljaspool. Seetõttu aitab selline statistika tagada liikmesriikide majanduspoliitika vastavuse ELi üldiste suunistega ja ELi majandusjuhtimise raamistiku õiguslike nõuetega. Täpsemalt öeldes on usaldusväärne statistika hädavajalik selleks, et jälgida makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlustega seoses kehtestatud protsessi.

Rahvusvahelised kapitalivood on alates algse määruse vastuvõtmisest ja selle hilisematest ajakohastamistest intensiivistunud ja keerulisemaks muutunud. Nimelt on eriotstarbeliste vahendite ja õiguslike skeemide kasutamise suurenemine kapitali välja- ja sissevoolu suunamiseks süvendanud kapitalivoogude jälgimise, nende piisava jälgitavuse ning topelt- ja mitmekordse kirjendamise ärahoidmisega seotud raskusi ning on seetõttu muutnud võitluse maksudest kõrvalhoidumise ja maksude agressiivse planeerimise vastu veelgi keerulisemaks.

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 184/2005 sätted läbi vaadata, pidades silmas kaht eesmärki.

Esiteks kujutab määruse (EÜ) nr 184/2005 läbivaatamine endast suurepärast võimalust suurendada maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringutega seotud statistika läbipaistvust ja detailsust ning annab ühtlasi võimaluse kasutada ära hiljutisi seadusandlikke uuendusi, et muuta selline statistika majanduspoliitiliste otsuste tegemise jaoks usaldusväärsemaks vahendiks.

Teiseks, nagu komisjon on märkinud, vajab määrus (EÜ) nr 184/2005 ajakohastamist, et tagada selle vastavus Euroopa Liidu toimimise lepingu sätetega, millega antakse komisjonile volitused võtta vastu delegeeritud ja/või rakendusakte.

Eelnevast lähtuvalt käsitletakse järgmisi põhipunkte.

1.        Maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringutega seotud statistika läbipaistvuse ja detailsuse suurendamine.

Maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringutega seotud statistika läbipaistvust ja detailsust saaks märkimisväärselt suurendada, parandades aruandluse ja avaldamise nõudeid, et omada paremat ülevaadet kapitalivoogude kogumahust ja ära kasutada viimaseid uuendusi, nt juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse süsteemi, mis on osa OECD raamistikust finantskontosid käsitleva teabe aruandluse parandamiseks. Hiljuti rahapesuvastase direktiivi raames loodud tegelike tulusaajate registrid ja IMFi koordineeritud otseste investeeringute ülevaate (Coordinated Direct Investment Survey – CDIS) algatuse raames loodud andmebaasid on samuti olulised uuendused, mida saab läbipaistvuse ja jälgitavuse suurendamiseks kasutada.

Määruse (EÜ) nr 184/2005 raames koostatud statistika peaks ka võimaldama uute otseinvesteeringute (nn greenfield-otseinvesteeringud) eristamist välismaistest otseinvesteeringutest, mis on tingitud ülevõtmistest ja aastase vaatlusperioodi jooksul ei suurenda liikmesriigis kapitali kogumahutust ega selle majandusüksuse käibekapitali, mida omandiõiguse muutumine puudutab.

Komisjon (Eurostat) peaks tugevdama koostööd teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes on peamised käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluva statistika koostajad, nagu Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) ja Rahvusvaheline Valuutafond (IMF). Parem koostöö soodustaks teadmiste vahetust, parandades nii maksebilansiga seotud statistika kvaliteeti.

Samuti peaks komisjon (Eurostat) ühelt poolt parandama maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringutega seotud statistika kohta avaldatavate andmete kvaliteeti ning teiselt poolt kasutama sätet, mis lubab tal avalikult teatavaks teha oma arvamuse riikide statistika kvaliteedi kohta, eelkõige kui tal on kahtlusi mis tahes liiki statistiliste andmete täpsuse suhtes, nagu on sätestatud määruse artiklis 5.

2.        Määruse (EÜ) nr 184/2005 vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega.

Euroopa Liidu toimimise lepingus (edaspidi „ELi toimimise leping”) eristatakse volitusi, mille võib komisjonile delegeerida selleks, et võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ja mis täiendavad või muudavad konkreetse seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artikli 290 lõikes 1 (delegeeritud õigusaktid), rakendamisvolitustest, mis antakse komisjonile siis, kui on vaja ühetaolisi tingimusi liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artikli 291 lõikes 2 (rakendusaktid).

I lisas toodud andmevoogude korrigeerimist, laiendamist või tühistamist ei saa pidada vähemolulisteks säteteks, mida komisjon võiks täiendada või muuta, vaid need puudutavad määruse põhiolemust. Need sätted tuleks seetõttu nõuetekohaselt läbi vaadata kaasseadusandjate poolt vastu võetavate seadusandlike ettepanekute kaudu. Eelnevast lähtuvalt on kvaliteedikontrolli aruanded kõnealuse õigusakti mitteolulised sätted ja seetõttu tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles täpsustatakse selliste aruannete sisu, selle asemel et võtta need aruanded vastu rakendusaktidega, nagu oli komisjoni algne ettepanek.

Ka riigipühasid ja muid parlamendi ja nõukogu tööperioodi katkestusi tuleks asjakohaselt arvesse võtta ning asjaomaseid tähtaegu vastavalt pikendada, et tagada Euroopa Parlamendis ja nõukogus nõuetekohane kontrolliprotsess.


MENETLUS

Pealkiri

Maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika

Viited

COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)

EP-le esitamise kuupäev

26.6.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

14.7.2014

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

14.7.2014

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

JURI

3.9.2014

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Sven Giegold

22.7.2014

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

6.5.2015

15.6.2015

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.6.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

2

12

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nessa Childers, Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Tibor Szanyi

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Ulrike Müller, Adam Szejnfeld

Esitamise kuupäev

9.7.2015

Õigusteave - Privaatsuspoliitika