Menettely : 2014/0194(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0227/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0227/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0212

MIETINTÖ     ***I
PDF 776kWORD 523k
8.7.2015
PE 554.881v02-00 A8-0227/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vallan antamisesta komissiolle antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi

(COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Sven Giegold

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vallan antamisesta komissiolle antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi

(COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0379),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0038/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 284 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 5. joulukuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0227/2015),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon1a,

 

_____________________________________

 

1a EUVL C 31, 30.1.2015, s. 3.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Laadukkaat tilastotiedot muodostavat julkisen palvelun, joka on olennainen tieteellisen tutkimuksen ja tietoon perustuvan poliittisen päätöksenteon kannalta.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) Maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevat yhteisön tilastot ovat erittäin tärkeitä paikkansapitävien talousennusteiden laatimisen ja tietoon perustuvan talouspolitiikan harjoittamisen kannalta.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia, erityisesti taloudellisen, sosiaalisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Komission olisi varmistettava, ettei näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajayksiköille.

(3) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia, erityisesti taloudellisen, sosiaalisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Komission olisi varmistettava, ettei näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu jäsenvaltioille tai vastaajayksiköille huomattavaa hallinnollista lisärasitetta enempää kuin tämän asetuksen soveltaminen edellyttää ja etteivät ne muuta perustana olevaa sovellettavaa käsitteellistä viitekehystä.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti, –mukaan luettuna tietojen toimittamisen ja tarkistamisen määräajat ja liitteessä I vahvistettujen tietovirtojen tarkistaminen, laajentaminen ja poistaminen – jos tietovaatimuksia on taloudellisten tai teknisten muutosten vuoksi päivitettävä ja jos liitteessä II vahvistettuja määritelmiä on päivitettävä.

(6) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti, jos liitteen I taulukoissa 6, 7 ja 8 vahvistettuja maantieteellisen luokittelun tasoja, sektorikohtaisten erittelyjen tasoja ja toimialoittaisen luokittelun tasoja on taloudellisten tai teknisten muutosten vuoksi päivitettävä, sekä yhteisten laatustandardien, laatuselvitysten sisällön ja 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tilastojen tuottamista koskevien vaatimusten täsmentämiseksi, edellyttäen että tällaisilla päivityksillä ja täsmennyksillä ei vaikuteta ilmoitusvelvollisuuteen eikä muuteta taustalla olevaa käsitekehystä. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti aina, jos liitteessä I vahvistettuja tietovirtoja koskevat tietyt vaatimukset on poistettava, edellyttäen että tällaisella poistamisella ei heikennetä tämän asetuksen mukaisesti tuotettujen tilastojen laatua.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Sen varmistamiseksi, että asetuksen (EY) N:o 184/2005 täytäntöönpano on yhdenmukaista, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vahvistaa yhteiset laatustandardit ja yhdenmukaistaa laatuselvitysten sisältö ja ajoitus. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(8) Sen varmistamiseksi, että asetuksen (EY) N:o 184/2005 täytäntöönpano on yhdenmukaista, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa yhdenmukaistaa laatuselvitysten sisältö ja ajoitus. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Kansallisten keskuspankkien ja kansallisten tilastolaitosten sekä toisaalta Eurostatin ja Euroopan keskuspankin välinen hyvä operatiivinen yhteistyö on merkittävä voimavara, ja sitä olisi jatkettava ja kehitettävä, jotta voidaan parantaa maksutasetilastojen, rahoitustilastojen, julkisyhteisöjen rahoitustilastojen, makrotaloustilastojen ja kansantalouden tilinpidon yleistä yhdenmukaistamista ja laatua. Kansalliset keskuspankit olisivat jatkossakin tiiviisti mukana kaikkien maksutaseisiin, kansainväliseen palvelukauppaan ja suoriin ulkomaisiin sijoituksiin liittyvien päätösten valmistelussa osallistumalla maksutaseista, kansainvälisestä palvelukaupasta ja suorista ulkomaisista sijoituksista vastaavan komission asiantuntijaryhmän toimintaan. Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän strategista yhteistyötä koordinoidaan Euroopan tilastofoorumissa, joka perustettiin 24 päivänä huhtikuuta 2013 allekirjoitetulla Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenten yhteistyötä koskevalla yhteisymmärryspöytäkirjalla10.

(12) Kansallisten keskuspankkien ja kansallisten tilastolaitosten sekä toisaalta Eurostatin ja Euroopan keskuspankin välinen hyvä operatiivinen yhteistyö on merkittävä voimavara, ja sitä olisi jatkettava ja kehitettävä, jotta voidaan parantaa maksutasetilastojen, rahoitustilastojen, julkisyhteisöjen rahoitustilastojen, makrotaloustilastojen ja kansantalouden tilinpidon yleistä yhdenmukaistamista ja laatua. Kansalliset tilastolaitokset ja kansalliset keskuspankit olisivat jatkossakin tiiviisti mukana kaikkien maksutaseisiin, kansainväliseen palvelukauppaan ja suoriin ulkomaisiin sijoituksiin liittyvien päätösten valmistelussa osallistumalla maksutaseista, kansainvälisestä palvelukaupasta ja suorista ulkomaisista sijoituksista vastaavan asiantuntijaryhmän toimintaan. Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän yhteistyötä koordinoidaan Euroopan tilastofoorumissa, joka perustettiin 24 päivänä huhtikuuta 2013 allekirjoitetulla Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenten yhteistyötä koskevalla yhteisymmärryspöytäkirjalla.10

__________________

__________________

10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF

10 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Komission olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohdan ja 282 artiklan 5 kohdan nojalla kuultava Euroopan keskuspankkia säädöksistä Euroopan keskuspankin toimivaltaan kuuluvilla aloilla.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 b) Jäsenvaltioiden olisi toimitettava tarvittavat tiedot maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevien yhteisön tilastojen laatimiseksi ajoissa, asianmukaisessa muodossa ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Kansainväliset pääomavirrat ovat sekä lisääntyneet että muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi asetuksen (EY) N:o 184/2005 antamisen jälkeen. Erityisrahoitusyhtiöiden lisääntynyt käyttö ja pääomavirtojen kanavoimiseen käytetyt oikeudelliset rakenteet ovat vaikeuttaneet pääomavirtojen seurantaa, jonka tarkoituksena on varmistaa niiden asianmukainen jäljitettävyys ja välttää kaksinkertainen tai moninkertainen kirjanpito.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b) Asetuksen (EY) N:o 184/2005 säännökset olisi tämän vuoksi saatettava ajan tasalle, jotta voitaisiin lisätä maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevaa avoimuutta ja yksityiskohtaisuutta lisäämällä raportointi- ja julkistamisvaatimuksia, jotta voidaan hyötyä muun muassa uusista innovaatioista, esimerkiksi maailmanlaajuisesta oikeushenkilötunnuksesta (Global Legal Entity Identifier, GLEI), joka kuuluu OECD:n ehdotuksiin rahoitustilien tietojenvaihdon parantamiseksi, ja käyttämällä uusia lainsäädännöllisiä välineitä, kuten rahanpesudirektiivissä säädettyjä rekistereitä todellisista omistajista ja edunsaajista. Tällaisten laajennettujen vaatimusten olisi lisättävä suoria ulkomaisia sijoituksia koskevien unionin tilastojen analyyttista arvoa ja ne voivat myös parantaa suoriin sijoituksiin liittyvien rahavirtojen läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä.

Perustelu

Tarkistuksessa oleva viittaus maailmanlaajuiseen oikeushenkilötunnukseen (Global Legal Entity Identifier, GLEI) perustuu Saksan investointirahastojen liiton (Deutscher Fondsverband, BVI) ehdotukseen.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 c) Asetuksen (EY) N:o 184/2005 yhteydessä tuotettujen tilastojen olisi myös mahdollistettava se, että tehdään ero uutta toimintaa luovien suorien ulkomaisten sijoitusten ja sellaisten suorien ulkomaisten sijoitusten välillä, joissa on kyse yritysostoista ja jotka tietyn aikajakson aikana eivät lisää pääoman bruttomuodostusta jäsenvaltiossa tai eivät lisää omistajanvaihdoksen kohteena olevan taloudellisen yksikön käyttöpääomaa, jos tämä on menetelmällisesti toteutettavissa.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 d) Komission (Eurostatin) olisi lujitettava yhteistyötään muiden sellaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka tuottavat paljon tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tilastoja, esimerkiksi OECD:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa, jotta edistettäisiin asiantuntemuksen vaihtoa ja tätä kautta parannettaisiin tehokkaasti kansainvälisiä taloudellisia prosesseja koskevien tilastojen laatua. Tällainen kansainvälinen yhteistyö helpottaisi myös uutta toimintaa luovien suorien ulkomaisten sijoitusten ja yritysostoihin tähtäävien suorien ulkomaisten sijoitusten erottelua koskevan asianmukaisen käsitekehyksen kehittämistä, ja siihen voivat osallistua myös muut kansainväliset organisaatiot ja foorumit, kuten G20-maita koskeviin tietoaukkoihin liittyvää aloitetta käsittelevä ryhmä.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 e) Komissiota (Eurostatia) kannustetaan hyödyntämään säännöksiä, jotka antavat sille mahdollisuuden antaa julkisen lausunnon kansallisten tilastojen laadusta, erityisesti kun sillä on epäilyjä, jotka koskevat kaiken tyyppisiin tilastoihin sisältyvien tietojen tarkkuutta, kuten Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 99/20131a 5 artiklassa säädetään.

 

_______________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 99/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (EUVL L 039, 9.2.2013, s. 12).

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 f) Lujittaakseen Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän yhteistyötä komission olisi kuultava raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustamisesta 13 päivänä marraskuuta 2006 tehdyllä päätöksellä 2006/856/EY1a, perustettua raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomiteaa kaikista mainitun päätöksen perusteella sen toimivaltaan kuuluvista kysymyksistä.

 

___________________

 

1a Neuvoston päätös 2006/856/EY, tehty 13 päivänä marraskuuta 2006, raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustamisesta (EUVL L 332, 30.11.2006, s. 21)

Perustelu

Kuten EKP korostaa lausunnossaan, asetusehdotuksella pyritään kumoamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 11 artiklalla perustettu maksutasetilastokomitea ja siirtämään komitologiavaltuudet Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevälle komitealle, jossa EKP ja kansalliset keskuspankit eivät ole edustettuina. Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän tiivis yhteistyö maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tilastojen saralla olisi varmistettava raha-, rahoitus- ja maksutasekomitean avulla. Komitealta voitaisiin erityisesti pyytää lausuntoa uusista säädöksistä ja muutossäädöksistä, jotka koskevat maksutasetta ja siihen liittyviä tilastoja.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 184/2005

2 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Annetaan komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 artiklan mukaisesti, jos tietovaatimuksia – mukaan luettuna tietojen toimittamisen ja tarkistamisen määräajat ja liitteessä I vahvistettujen tietovirtojen tarkistaminen, laajentaminen ja poistaminen – on taloudellisten tai teknisten muutosten vuoksi päivitettävä ja jos liitteessä II vahvistettuja määritelmiä on päivitettävä.

3. Annetaan komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 artiklan mukaisesti, jos liitteen I taulukoissa 6, 7 ja 8 vahvistettuja maantieteellisen luokittelun tasoja, sektorikohtaisten erittelyjen tasoja ja toimialoittaisen luokittelun tasoja on taloudellisten tai teknisten muutosten vuoksi päivitettävä, sekä laatuselvitysten sisällön ja 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tilastojen tuottamista koskevien vaatimusten täsmentämiseksi, edellyttäen että tällaisilla päivityksillä ja täsmennyksillä ei vaikuteta ilmoitusvelvollisuuteen eikä muuteta taustalla olevaa käsitekehystä.

 

Annetaan komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 artiklan mukaisesti aina, jos liitteessä I vahvistettuja tietovirtoja koskevat tietyt vaatimukset on poistettava, edellyttäen että tällaisella poistamisella ei heikennetä tämän asetuksen mukaisesti tuotettujen tilastojen laatua.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 184/2005

3 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a) Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä tässä asetuksessa vaaditut tiedot kaikkia sopiviksi ja tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan lähteitä apunaan käyttäen. Niihin voi sisältyä hallinnollisia tietolähteitä, kuten yritysrekisterit.

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä tässä asetuksessa vaaditut tiedot kaikkia sopiviksi ja tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan lähteitä apunaan käyttäen. Niihin voi sisältyä muun muassa hallinnollisia tietolähteitä, kuten yritysrekisterit, mukaan luettuina rahanpesudirektiivissä tarkoitetut keskusrekisterit yhtiöiden ja muiden oikeussubjektien todellisista omistajista ja edunsaajista, Euroopan ryhmärekisteri (EGR) tai maailmanlaajuinen oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n CDIS-kyselyyn (Coordinated Direct Investment Survey) liittyvät maantieteellisten vastapuolien tekemiä suoria ulkomaisia sijoituksia koskevat tiedot.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 184/2005

4 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yhteisiä laatustandardeja ja laatuselvitysten sisältöä ja ajoitusta koskevat määräykset ottaen huomioon vaikutukset tiedonkeruu- ja kokoamiskustannuksiin sekä tiedonkeruuta koskevat merkittävät muutokset.

3. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä laatuselvitysten ajoitusta koskevat määräykset ottaen huomioon vaikutukset tiedonkeruu- ja kokoamiskustannuksiin sekä tiedonkeruuta koskevat merkittävät muutokset.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 184/2005

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a) Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

 

4 a. Komissio (Eurostat) hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä yhteistyöjärjestelyjä kansainvälisten tilastoelinten, mukaan luettuina IMF ja OECD, kanssa edistääkseen kansainvälisten käsitteiden, luokittelujen, menetelmien ja muiden standardien käyttöä, jotta voidaan erityisesti lisätä tämän asetuksen yhteydessä tuotettujen tilastojen yhdenmukaisuutta ja parantaa vertailukelpoisuutta maailmanlaajuisesti.

Perustelu

Tämä säännös on saanut vaikutteita Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 annetun asetuksen (EU) N:o 99/2013 5 artiklan säännöksistä.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 184/2005

5 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 b) Korvataan 5 artikla seuraavasti:

5 artikla

5 artikla

Tietovirrat

Tietovirrat

Tuotettavat tilastot luokitellaan komissiolle (Eurostatille) toimittamista varten seuraavien tietovirtojen mukaisesti:

1. Tuotettavat tilastot luokitellaan komissiolle (Eurostatille) toimittamista varten seuraavien tietovirtojen mukaisesti:

a) maksutaseen euroindikaattorit;

a) maksutaseen euroindikaattorit;

b) maksutaseen neljännesvuositilastot;

b) maksutaseen neljännesvuositilastot;

c) kansainvälinen palvelukauppa;

c) kansainvälinen palvelukauppa;

d) suorien ulkomaisten sijoitusten virrat;

d) suorien ulkomaisten sijoitusten virrat;

e) suorien ulkomaisten sijoitusten kantatiedot.

e) suorien ulkomaisten sijoitusten kantatiedot.

 

2. Tuotettavissa tilastoissa on laskettava yhteen tietovirrat täydellisten ja luotettavien tietolähteiden perusteella sekä suorat sijoitukset ulkomaille maasta lähtevien suorien ulkomaisten sijoitusten virtaa valvovan taloudellisen yksikön todellisen omistajan ja edunsaajan rekisteröintimaan perusteella, jos tämä on menetelmällisesti mahdollista.

 

3. Tuotettavissa tilastoissa on Euroopan tilastoja koskevan asetuksen (EY) N:o 223/2009 20 artikla täysimääräisesti huomioon ottaen erotettava uutta toimintaa luovat ja taloudellisen yksikön bruttopääomaa tai käyttöpääomaa kasvattavat maahan tulevien suorien ulkomaisten sijoitusten virrat yritysostoista, jos tämä on menetelmällisesti mahdollista, sillä jälkimmäisissä on kyse ainoastaan taloudellisen yksikön omistajanvaihdoksesta vuotuisen aikajakson aikana.

 

4. Komissio hyväksyy 28 päivään helmikuuta 2018 mennessä 10 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jossa täsmennetään menetelmälliset vaatimukset, joilla varmistetaan todellista omistajaa edunsaajaa koskevan käsitteen mukaisten suoria ulkomaisia sijoituksia koskevien tilastotietojen tilastollinen laatu ja vertailtavuus ja erotetaan uutta toimintaa luovat suorat ulkomaiset sijoitukset yritysostoista samalla kun koko prosessissa otetaan huomioon kansainvälinen yhteistyö.

 

5. Komissio käynnistää raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomiteaa kuultuaan pilottiselvityksiä, jotka koskevat suorien ulkomaisten sijoitusten tilastoja, todellisen omistajan ja edunsaajan käsitettä sekä uutta toimintaa luovien suorien ulkomaisten sijoitusten erottamista yritysostoihin tähtäävistä suorista ulkomaisista sijoituksista. Näissä pilottiselvityksissä tuetaan 4 kohdassa tarkoitettujen menetelmällisten vaatimusten kehittämistä ja arvioidaan asiaa koskevien tietojen keräämisen toteutettavuutta ja kustannuksia. Komissio voi jatkaa 4 kohdassa tarkoitettua määräaikaa kahdella vuodella, jos se arvioi täytäntöönpanokertomuksessaan, että 4 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten hyväksymiseen tarvitaan enemmän aikaa tai tarvittaessa se ehdottaa tämän asetuksen uudelleen arviointia. Näissä pilottiselvityksissä tuetaan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen menetelmällisten vaatimusten kehittämistä ja arvioidaan asiaa koskevien tietojen keräämisen toteutettavuutta ja kustannuksia.

 

6. Edellä 1–3 kohdan mukaisesti tuotetut tilastot toimitetaan komissiolle (Eurostatille).

Tietovirroista annetaan tarkemmat tiedot liitteessä I.

7. Edellä 1–3 kohdassa tarkoitetuista tietovirroista annetaan tarkemmat tiedot liitteessä I, kun raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitealta on pyydetty lausunto asiasta.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 184/2005

10 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Käyttäessään 2 artiklan 3 kohdassa siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

2. Käyttäessään 2 artiklan 3 kohdassa siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille, paitsi kun se on tarpeen tämän asetuksen soveltamiseksi.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 184/2005

10 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella. Kun delegoitu säädös annetaan juuri ennen yleistä vapaapäivää tai sen aikana, määräajan katsotaan käynnistyvän yleistä vapaapäivää seuraavasta ensimmäisestä Euroopan parlamentin täysistuntojaksosta. Määräaikaa on joka tapauksessa voitava jatkaa niin, että se kattaa kolme kokonaista täysistuntojaksoa.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 184/2005

12 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 a) Korvataan 12 artikla seuraavasti:

12 artikla

12 artikla

Täytäntöönpanokertomus

Täytäntöönpanokertomukset

Komissio antaa 28 päivään helmikuuta 2010 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta 28 päivään helmikuuta 2018 mennessä ja sen jälkeen viiden vuoden välein tai heti katsoessaan sen tarpeelliseksi ennen 28 päivää helmikuuta.

Kertomuksessa on erityisesti:

Kertomuksessa on erityisesti:

a) tehtävä selkoa tuotettujen tilastojen laadusta;

a) tehtävä selkoa tuotettujen tilastojen laadusta;

b) arvioitava tuotetuista tilastoista yhteisölle, jäsenvaltioille sekä tilastotiedon toimittajille ja käyttäjille koitunutta hyötyä suhteessa aiheutuneisiin kustannuksiin;

b) arvioitava tuotetuista tilastoista yhteisölle, jäsenvaltioille sekä tilastotiedon toimittajille ja käyttäjille koitunutta hyötyä suhteessa aiheutuneisiin kustannuksiin;

 

b a) arvioitava, tarvitaanko 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten hyväksymiseen lisää aikaa;

c) osoitettava alueita, joilla saavutettujen tulosten perusteella katsotaan tarvittavan parannuksia ja muutoksia;

c) osoitettava alueita, joilla saavutettujen tulosten perusteella katsotaan tarvittavan parannuksia liittyen esimerkiksi avoimuuden lisäämiseen, tuotettujen tilastojen saatavuuteen ja yksityiskohtaisuuteen sekä 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tilastojen tuottamiseen liittyviin kustannuksiin, ja muutoksia;

d) tarkasteltava komitean toimintaa ja suositettava tarvittaessa täytäntöönpanotoimenpiteiden ulottuvuuden uudelleenmäärittelyä.

d) tarkasteltava 11 artiklassa tarkoitetun komitean toimintaa ja suositettava tarvittaessa täytäntöönpanotoimenpiteiden ulottuvuuden uudelleenmäärittelyä.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 184/2005

12 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b) Lisätään artikla seuraavasti:

 

12 a artikla (uusi)

 

Yhteistyö muiden komiteoiden kanssa

 

Komissio pyytää kaikista päätöksellä 2006/856/EY perustetun raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean toimivaltaan kuuluvista kysymyksistä tämän komitean lausunnon mainitun päätöksen mukaisesti.

Perustelu

Kuten EKP korostaa lausunnossaan, asetusehdotuksella pyritään kumoamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 11 artiklalla perustettu maksutasetilastokomitea ja siirtämään komitologiavaltuudet Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevälle komitealle, jossa EKP ja kansalliset keskuspankit eivät ole edustettuina. Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän tiivis yhteistyö maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tilastojen saralla olisi varmistettava raha-, rahoitus- ja maksutasekomitean avulla. Komitealta voitaisiin erityisesti pyytää lausuntoa uusista säädöksistä ja muutossäädöksistä, jotka koskevat maksutasetta ja siihen liittyviä tilastoja.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 c alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 184/2005

12 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c) Lisätään artikla seuraavasti:

 

12 b artikla

 

Julkinen raportointi suorista ulkomaisista sijoituksista

 

1. Eurostatin on julkaistava verkkosivustollaan suoria ulkomaisia sijoituksia koskevat tilastot erillisellä ja käyttäjäystävällisellä sivulla kaikkien liitteessä I olevaan maantieteellisen luokittelun GEO 6 -tasoon kuuluvien oikeudenkäyttöalueiden osalta.

 

2. Komissio julkaisee tilastonsa ja niiden laskennassa käytetyn täsmällisen menetelmän ottaen täysipainoisesti huomioon Euroopan tilastoja koskevan asetuksen (EY) 223/2009 20 artiklan;

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 d alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 184/2005

Liite I – taulukko 4.1

 

Nykyinen teksti

Taulukko 4

Ulkomaisiin suoriin sijoituksiin liittyvät taloustoimet (tuotot mukaan luettuina)

Taulukko 4.1 Suoriin sijoituksiin liittyvät rahoitustaloustoimet

Määräaika: t + 9 kuukautta

Aikajaksot vuosittain

Ensimmäinen tilastokausi: 2013

 

Netto

Rahoitusvarojen nettohankinta

Velkojen nettohankinta

KAIKKI KOTIMAISET YKSIKÖT

 

 

 

 

 

 

Suorat sijoitukset ulkomaille – Taloustoimet

Geo

6

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Oma pääoma, muu kuin uudelleen sijoitetut voitot

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Oma pääoma, muu kuin uudelleen sijoitetut voitot (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä omaa pääomaa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Oma pääoma, muu kuin uudelleen sijoitetut voitot sisaryritysten välillä (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on tilastoivassa maassa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Uudelleen sijoitetut voitot

Geo

5

Geo

5

 

 

Suorat sijoitukset ulkomaille – Velkainstrumentit

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Velkainstrumentit (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä velkaa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Sisaryritysten väliset velkainstrumentit (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on tilastoivassa maassa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Taloustoimet

Geo

6

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Oma pääoma, muu kuin uudelleen sijoitetut voitot

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Oma pääoma, muu kuin uudelleen sijoitetut voitot (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä omaa pääomaa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Oma pääoma, muu kuin uudelleen sijoitetut voitot sisaryritysten välillä (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka ei ole tilastoivassa maassa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

joista: ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on muussa euroalueen maassa

Geo

5

 

 

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:ssa mutta euroalueen ulkopuolella

Geo

5

 

 

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:n ulkopuolella

Geo

5

 

 

 

 

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Uudelleen sijoitetut voitot

Geo

5

 

 

Geo

5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Velkainstrumentit

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Velkainstrumentit (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä velkaa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Sisaryritysten väliset velkainstrumentit (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka ei ole tilastoivassa maassa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

joista: ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on muussa euroalueen maassa

Geo 5

 

 

 

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:ssa mutta euroalueen ulkopuolella

Geo 5

 

 

 

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:n ulkopuolella

Geo 5

 

 

 

 

 

KOTIMAISET ERITYISTÄ TARKOITUSTA VARTEN PERUSTETUT YKSIKÖT

 

 

 

 

 

 

Suorat sijoitukset ulkomaille – Taloustoimet (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Taloustoimet (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Pakollinen viitevuodesta 2015 eteenpäin.

Tarkistus

4 d) Muutetaan liitteessä I olevaa taulukkoa 4.1 seuraavasti:

Taulukko 4

Ulkomaisiin suoriin sijoituksiin liittyvät taloustoimet (tuotot mukaan luettuina)

Taulukko 4.1 Suoriin sijoituksiin liittyvät rahoitustaloustoimet

Määräaika: t + 9 kuukautta

Aikajaksot vuosittain

Ensimmäinen tilastokausi: 2013

 

Netto

Rahoitusvarojen nettohankinta

Velkojen nettohankinta

KAIKKI KOTIMAISET YKSIKÖT

 

 

 

 

 

 

Suorat sijoitukset ulkomaille – Taloustoimet

Geo

6

Geo

6

Geo

6

Suorat sijoitukset ulkomaille – Oma pääoma, muu kuin uudelleen sijoitetut voitot

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Oma pääoma, muu kuin uudelleen sijoitetut voitot (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä omaa pääomaa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Oma pääoma, muu kuin uudelleen sijoitetut voitot sisaryritysten välillä (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on tilastoivassa maassa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Uudelleen sijoitetut voitot

Geo

5

Geo

5

 

 

Suorat sijoitukset ulkomaille – Velkainstrumentit

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Velkainstrumentit (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä velkaa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Sisaryritysten väliset velkainstrumentit (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on tilastoivassa maassa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Taloustoimet

Geo

6

Geo

6

Geo

6

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Oma pääoma, muu kuin uudelleen sijoitetut voitot

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Oma pääoma, muu kuin uudelleen sijoitetut voitot (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä omaa pääomaa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Oma pääoma, muu kuin uudelleen sijoitetut voitot sisaryritysten välillä (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka ei ole tilastoivassa maassa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

joista: ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on muussa euroalueen maassa

Geo

5

 

 

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:ssa mutta euroalueen ulkopuolella

Geo

5

 

 

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:n ulkopuolella

Geo

5

 

 

 

 

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Uudelleen sijoitetut voitot

Geo

5

 

 

Geo

5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Velkainstrumentit

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Velkainstrumentit (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä velkaa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Velkainstrumentit (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä velkaa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Sisaryritysten väliset velkainstrumentit (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka ei ole tilastoivassa maassa)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

joista: ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on muussa euroalueen maassa

Geo 5

 

 

 

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:ssa mutta euroalueen ulkopuolella

Geo 5

 

 

 

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:n ulkopuolella

Geo 5

 

 

 

 

 

KOTIMAISET ERITYISTÄ TARKOITUSTA VARTEN PERUSTETUT YKSIKÖT

 

 

 

 

 

 

Suorat sijoitukset ulkomaille – Taloustoimet (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Taloustoimet (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Pakollinen viitevuodesta 2015 eteenpäin.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan bruttoperusteisia tietoja ulkomaille tehdyistä suorista sijoituksista ja omaan maahan tehdyistä suorista ulkomaisista sijoituksista, myös niihin liittyvistä investointitulovirroista, kunkin EU:n jäsenvaltion sekä kaikkien muiden maiden välillä. Toistaiseksi nämä tiedot ovat saatavilla vain nettomääräisinä (maahan tehdyt investoinnit, joista vähennetään ulkomaille tehdyt investoinnit), mikä heikentää kerrottujen tietojen analyyttista arvoa. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF edellyttää tällaisia tietoja koordinoituja suoria sijoituksia käsittelevän tutkimuksen (CDIS) yhteydessä. Lisäksi tarkistuksella pyritään täydentämään tilastoja, jotka koskevat omaan maahan tehtyjä suoria ulkomaisia sijoituksia sekä maan itsensä ulkomaille tekemiä suoria sijoituksia. Pääotsakkeita koottaessa sovelletaan perimmäisen kohdemaan / perimmäisen suoran sijoittajan kotimaahan perustuvaa lähestymistapaa, jotta voidaan tunnistaa maasta suuntautuvan ulkomaisen suoran sijoituksen tehneen yrityksen kotimaa sekä maahan suuntautuvan suoran ulkomaisen sijoituksen tehneen yrityksen kotimaa siten kuin asia on määritelty OECD:n laatimassa suorien ulkomaisten sijoitusten käsikirjassa. Nämä tiedot täydentäisivät ulkomaisia suoria sijoituksia koskevia nykyisiä tilastoja, jotka on koottu soveltamalla välittömän kotimaan / välittömän suoran sijoittajan kotimaan lähestymistapaa.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 e alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 184/2005

Liite I – taulukko 4.2

 

Nykyinen teksti

Taulukko 4.2 Suorien sijoitusten tuotot

Määräaika: t + 9 kuukautta

Aikajaksot: vuosittain

Ensimmäinen tilastokausi: 2013

 

Netto

Tulot

Menot

KAIKKI KOTIMAISET YKSIKÖT

 

 

 

Suorat sijoitukset ulkomaille – Tuotot

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Osingot (lukuun ottamatta sisaryritysten välisiä osinkoja)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Sisaryritysten väliset osingot (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on tilastoivassa maassa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Uudelleensijoitetut voitot

Geo 5

Geo 5

 

Suorat sijoitukset ulkomaille – Velkainstrumenttien tuotot

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Velkainstrumenttien tuotot (lukuun ottamatta sisaryritysten välisten saamisten tuottoja)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Sisaryritysten välisten velkainstrumenttien tuotot (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on tilastoivassa maassa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Tuotot

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Osingot

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Osingot (lukuun ottamatta sisaryritysten välisiä osinkoja)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Sisaryritysten väliset osingot (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka ei ole tilastoivassa maassa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

joista: ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on muussa euroalueen maassa

Geo 5

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:ssa mutta euroalueen ulkopuolella

Geo 5

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:n ulkopuolella

Geo 5

 

 

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Uudelleensijoitetut voitot

Geo 5

 

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Velkainstrumenttien tuotot

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Velkainstrumenttien tuotot (lukuun ottamatta sisaryritysten välisten saamisten tuottoja)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Sisaryritysten välisten saamisten tuotot (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka ei ole tilastoivassa maassa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

joista: ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on muussa euroalueen maassa

Geo 5

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:ssa mutta euroalueen ulkopuolella

Geo 5

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:n ulkopuolella

Geo 5

 

 

KOTIMAISET ERITYISTÄ TARKOITUSTA VARTEN PERUSTETUT YKSIKÖT

 

 

 

Suorat sijoitukset ulkomaille – Tuotot(1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Tuotot (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Pakollinen viitevuodesta 2015 eteenpäin.

 

 

Tarkistus

4 e) Muutetaan liitteessä olevaa I taulukkoa 4.2 seuraavasti:

Taulukko 4.2 Suorien sijoitusten tuotot

Määräaika: t + 9 kuukautta

Aikajaksot: vuosittain

Ensimmäinen tilastokausi: 2013

 

Netto

Tulot

Menot

KAIKKI KOTIMAISET YKSIKÖT

 

 

 

Suorat sijoitukset ulkomaille – Tuotot

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Suorat sijoitukset ulkomaille – Osingot (lukuun ottamatta sisaryritysten välisiä osinkoja)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Sisaryritysten väliset osingot (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on tilastoivassa maassa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Uudelleensijoitetut voitot

Geo 5

Geo 5

 

Suorat sijoitukset ulkomaille – Velkainstrumenttien tuotot

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Velkainstrumenttien tuotot (lukuun ottamatta sisaryritysten välisten saamisten tuottoja)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Sisaryritysten välisten velkainstrumenttien tuotot (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on tilastoivassa maassa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Tuotot

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Osingot

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Osingot (lukuun ottamatta sisaryritysten välisiä osinkoja)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Sisaryritysten väliset osingot (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka ei ole tilastoivassa maassa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

joista: ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on muussa euroalueen maassa

Geo 5

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:ssa mutta euroalueen ulkopuolella

Geo 5

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:n ulkopuolella

Geo 5

 

 

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Uudelleensijoitetut voitot

Geo 5

 

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Velkainstrumenttien tuotot

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Velkainstrumenttien tuotot (lukuun ottamatta sisaryritysten välisten saamisten tuottoja)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Sisaryritysten välisten saamisten tuotot (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka ei ole tilastoivassa maassa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

joista: ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on muussa euroalueen maassa

Geo 5

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:ssa mutta euroalueen ulkopuolella

Geo 5

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:n ulkopuolella

Geo 5

 

 

KOTIMAISET ERITYISTÄ TARKOITUSTA VARTEN PERUSTETUT YKSIKÖT

 

 

 

Suorat sijoitukset ulkomaille – Tuotot(1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Tuotot (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Pakollinen viitevuodesta 2015 eteenpäin.

 

Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan tietoja ulkomaille tehdyistä suorista sijoituksista ja omaan maahan tehdyistä suorista ulkomaisista sijoituksista, myös niihin liittyvistä investointitulovirroista, kunkin EU:n jäsenvaltion sekä kaikkien muiden maiden välillä. Toistaiseksi nämä tiedot ovat saatavilla vain nettomääräisinä (maahan tehdyt investoinnit, joista vähennetään ulkomaille tehdyt investoinnit), mikä heikentää kerrottujen tietojen analyyttista arvoa. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF edellyttää tällaisia tietoja koordinoituja suoria sijoituksia käsittelevän tutkimuksen (CDIS) yhteydessä. Lisäksi tarkistuksella pyritään täydentämään tilastoja, jotka koskevat omaan maahan tehtyjä ulkomaisia suoria sijoituksia sekä maan itsensä ulkomaille tekemiä suoria sijoituksia. Pääotsakkeita koottaessa sovelletaan perimmäisen kohdemaan / perimmäisen suoran sijoittajan kotimaahan perustuvaa lähestymistapaa, jotta voidaan tunnistaa maasta suuntautuvan ulkomaisen suoran sijoituksen tehneen yrityksen kotimaa sekä maahan suuntautuvan ulkomaisen suoran sijoituksen tehneen yrityksen kotimaa siten kuin asia on määritelty OECD:n laatimassa ulkomaisten suorien sijoitusten käsikirjassa. Nämä tiedot täydentäisivät ulkomaisia suoria sijoituksia koskevia nykyisiä tilastoja, jotka on koottu soveltamalla välittömän kotimaan / välittömän suoran sijoittajan kotimaan lähestymistapaa.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 f alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 184/2005

Liite I – taulukko 5.1

 

Nykyinen teksti

Taulukko 5

Ulkomaisten suorien sijoitusten kantatiedot

Taulukko 5.1 – Suorien sijoitusten kantatiedot

Määräaika: t + 9 kuukautta

Aikajaksot: vuosittain

Ensimmäinen tilastokausi: 2013

 

Netto

Varat

Velat

KAIKKI KOTIMAISET YKSIKÖT

 

 

 

Suorat sijoitukset ulkomaille

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Oma pääoma

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Oma pääoma (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä omaa pääomaa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Sisaryritysten välinen oma pääoma (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on tilastoivassa maassa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Velkainstrumentit

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Velkainstrumentit (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä velkaa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Sisaryritysten väliset velkainstrumentit (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on tilastoivassa maassa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Oma pääoma

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Oma pääoma (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä omaa pääomaa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Sisaryritysten välinen oma pääoma (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka ei ole tilastoivassa maassa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

joista: ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on muussa euroalueen maassa

Geo 5

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:ssa mutta euroalueen ulkopuolella

Geo 5

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:n ulkopuolella

Geo 5

 

 

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Velkainstrumentit

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Velkainstrumentit (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä velkaa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Sisaryritysten väliset velkainstrumentit (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka ei ole tilastoivassa maassa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

joista: ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on muussa euroalueen maassa

Geo 5

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:ssa mutta euroalueen ulkopuolella

Geo 5

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:n ulkopuolella

Geo 5

 

 

KOTIMAISET ERITYISTÄ TARKOITUSTA VARTEN PERUSTETUT YKSIKÖT

 

 

 

Suorat sijoitukset ulkomaille

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tarkistus

4 f) Muutetaan liitteessä I olevaa taulukkoa 5.1 seuraavasti:

Taulukko 5

Ulkomaisten suorien sijoitusten kantatiedot

Taulukko 5.1 – Suorien sijoitusten kantatiedot

Määräaika: t + 9 kuukautta

Aikajaksot: vuosittain

Ensimmäinen tilastokausi: 2013

 

Netto

Varat

Velat

KAIKKI KOTIMAISET YKSIKÖT

 

 

 

Suorat sijoitukset ulkomaille

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Suorat sijoitukset ulkomaille – Oma pääoma

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Oma pääoma (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä omaa pääomaa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Sisaryritysten välinen oma pääoma (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on tilastoivassa maassa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Velkainstrumentit

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Velkainstrumentit (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä velkaa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset ulkomaille – Sisaryritysten väliset velkainstrumentit (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on tilastoivassa maassa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Oma pääoma

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Oma pääoma (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä omaa pääomaa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Sisaryritysten välinen oma pääoma (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka ei ole tilastoivassa maassa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

joista: ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on muussa euroalueen maassa

Geo 5

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:ssa mutta euroalueen ulkopuolella

Geo 5

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:n ulkopuolella

Geo 5

 

 

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Velkainstrumentit

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Velkainstrumentit (lukuun ottamatta sisaryritysten välistä velkaa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen – Sisaryritysten väliset velkainstrumentit (ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka ei ole tilastoivassa maassa)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

joista: ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on muussa euroalueen maassa

Geo 5

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:ssa mutta euroalueen ulkopuolella

Geo 5

 

 

ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on EU:n ulkopuolella

Geo 5

 

 

KOTIMAISET ERITYISTÄ TARKOITUSTA VARTEN PERUSTETUT YKSIKÖT

 

 

 

Suorat sijoitukset ulkomaille

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Suorat sijoitukset tilastoivaan talouteen

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan tietoja ulkomaille tehdyistä suorista sijoituksista ja omaan maahan tehdyistä suorista ulkomaisista sijoituksista, myös niihin liittyvistä investointitulovirroista, kunkin EU:n jäsenvaltion sekä kaikkien muiden maiden välillä. Toistaiseksi nämä tiedot ovat saatavilla vain nettomääräisinä (maahan tehdyt investoinnit, joista vähennetään ulkomaille tehdyt investoinnit), mikä heikentää kerrottujen tietojen analyyttista arvoa. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF edellyttää tällaisia tietoja koordinoituja suoria sijoituksia käsittelevän tutkimuksen (CDIS) yhteydessä. Lisäksi tarkistuksella pyritään täydentämään tilastoja, jotka koskevat omaan maahan tehtyjä ulkomaisia suoria sijoituksia sekä maan itsensä ulkomaille tekemiä suoria sijoituksia. Pääotsakkeita koottaessa sovelletaan perimmäisen kohdemaan / perimmäisen suoran sijoittajan kotimaahan perustuvaa lähestymistapaa, jotta voidaan tunnistaa maasta suuntautuvan ulkomaisen suoran sijoituksen tehneen yrityksen kotimaa sekä maahan suuntautuvan ulkomaisen suoran sijoituksen tehneen yrityksen kotimaa siten kuin asia on määritelty OECD:n laatimassa ulkomaisten suorien sijoitusten käsikirjassa. Nämä tiedot täydentäisivät suoria ulkomaisia suoria sijoituksia koskevia nykyisiä tilastoja, jotka on koottu soveltamalla välittömän kotimaan / välittömän suoran sijoittajan kotimaan lähestymistapaa.

PERUSTELUT

Maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista tilastoista annettu asetus (EY) N:o 184/2005 on osa unionin yleistä kehystä, jolla pyritään seuraamaan talouskehitystä kussakin jäsenvaltiossa ja koko unionissa. Luotettavien tilastojen tuottaminen kyseisillä aloilla on erityisen tärkeää, jotta voidaan tarkkailla esimerkiksi käyttötilejä ja rahoitusvirtoja unionissa ja sen ulkopuolella. Kyseiset tilastot auttavat varmistamaan, että jäsenvaltioiden talouspolitiikat ovat johdonmukaisia unionin laajojen suuntaviivojen samoin kuin unionin talouden ohjausjärjestelmästä johtuvien lainsäädännöllisten vaatimusten kanssa. Luotettavat tilastot ovat välttämätön perusta makrotalouden epätasapainoa koskevien menettelyiden yhteydessä käyttöön otetulle valvontamenettelylle.

Sen jälkeen, kun alkuperäinen asetus ja sen myöhemmät tarkistukset hyväksyttiin, kansainväliset pääomavirrat ovat sekä lisääntyneet että muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi. Erityisrahoitusyhtiöiden lisääntynyt käyttö ja pääomavirtojen kanavoimiseen käytetyt oikeudelliset rakenteet ovat vaikeuttaneet pääomavirtojen seurantaa, niiden asianmukaisen jäljitettävyyden varmistamista ja kaksinkertaisen tai moninkertaisen kirjanpidon välttämistä, ja tämän vuoksi veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjuminen on käynyt yhä hankalammaksi.

Edellä kuvatun tilanteen vuoksi asetusta (EY) N:o 184/2005 olisi tarkistettava, jotta voitaisiin saavuttaa kaksiosainen tavoite.

Ensinnäkin asetuksen (EY) N:o 184/2005 tarkistaminen tarjoaa oivan tilaisuuden lisätä maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevien tilastojen avoimuutta ja yksityiskohtaisuutta sekä hyötyä lainsäädännön uusista innovaatioista, joilla näistä tilastoista pyritään tekemään luotettavampi väline talouspoliittisten päätösten perustaksi.

Toiseksi, kuten komissio on todennut, asetus (EY) N:o 184/2005 on saatettava ajan tasalle, jotta voidaan varmistaa, että sen säännökset ovat yhdenmukaisia SEUT-sopimuksen komissiolle siirrettyä säädösvaltaa ja delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten hyväksymistä koskevien määräysten kanssa.

Edellä kuvattua taustaa vasten käsitellään seuraavassa esitettyjä keskeisiä kysymyksiä.

1.        Maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevien tilastojen avoimuuden ja yksityiskohtaisuuden lisääminen

Maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevaa avoimuutta ja yksityiskohtaisuutta voitaisiin parantaa huomattavasti lisäämällä raportointi- ja julkistamisvaatimuksia, jotta voitaisiin saada parempi käsitys bruttopääomavirroista ja hyötyä uusista innovaatioista, esimerkiksi maailmanlaajuisesta oikeushenkilötunnuksesta (Global Legal Entity Identifier, GLEI), joka kuuluu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n ehdotuksiin rahoitustilien tietojenvaihdon parantamiseksi. Rahanpesudirektiivissä säädetyt äskettäin käyttöön otetut rekisterit todellisista omistajista ja edunsaajista sekä Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n CDIS-kyselyn (Coordinated Direct Investment Survey) yhteydessä käyttöön otetut tietokannat ovat niin ikään tärkeitä innovaatioita, joilla voidaan parantaa avoimuutta ja jäljitettävyyttä.

Asetuksen (EY) N:o 184/2005 yhteydessä tuotettujen tilastojen olisi myös mahdollistettava se, että tehdään ero uutta toimintaa luovien suorien ulkomaisten sijoitusten (greenfield investment) ja sellaisten suorien ulkomaisten sijoitusten välillä, joissa on kyse yritysten ostamisesta ja jotka vuotuisen aikajakson aikana eivät lisää pääoman bruttomuodostusta jäsenvaltiossa tai eivät lisää omistajanvaihdoksen kohteena olevan taloudellisen kokonaisuuden käyttöpääomaa.

Komission (Eurostatin) olisi lujitettava yhteistyötään muiden sellaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka tuottavat paljon tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tilastoja, esimerkiksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa. Tehostetulla yhteistyöllä edistettäisiin asiantuntemusta koskevaa vaihtoa, mikä parantaisi maksutasetta koskevien tilastojen laatua.

Lopuksi komission (Eurostatin) olisi parannettava maksutaseesta, kansainvälisestä palvelukaupasta ja suorista ulkomaisista sijoituksista julkaisemiensa tilastojen laatua. Toisaalta sen olisi hyödynnettävä säännöksiä, jotka antavat sille mahdollisuuden antaa julkisen lausunnon kansallisten tilastojen laadusta, erityisesti kun sillä on epäilyjä, jotka koskevat kaiken tyyppisiin tilastoihin sisältyvien tietojen tarkkuutta, kuten asetuksen 5 artiklassa säädetään.

2.        Asetuksen (EY) N:o 184/2005 yhdenmukaistaminen Lissabonin sopimuksen määräysten kanssa

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT-sopimus) erotetaan toisistaan 290 artiklan 1 kohdassa määrätty komissiolle siirretty valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), ja SEUT-sopimuksen 291 artiklan 2 kohdassa määrätty, komissiolle siirretty valta silloin, kun unionin oikeudellisesti velvoittavat säädökset edellyttävät yhdenmukaista täytäntöönpanoa (täytäntöönpanosäädökset).

Liitteessä I vahvistettujen tietovirtojen tarkistamista, laajentamista ja poistamista ei voida katsoa muiksi kuin keskeisiksi osiksi, joita komissio voisi täydentää ja tarkistaa, vaan nämä koskevat tämän asetuksen keskeisiä osia. Tämän vuoksi näitä koskevia säännöksiä olisi tarvittaessa tarkistettava lainsäädäntöehdotuksilla, jotka edellyttävät molempien lainsäätäjien hyväksyntää. Tällä samalla logiikalla laatuselvitykset ovat säädöksen muita kuin keskeisiä osia, ja komissiolle olisi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa määritetään kyseisten selvitysten sisältö, eikä selvityksiä saisi jättää täytäntöönpanosäädöksillä hyväksyttäviksi, kuten komissio alun perin ehdotti.

Yleiset vapaapäivät ja muut katkokset parlamentin ja neuvoston työskentelyssä olisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon, ja määräaikoja olisi jatkettava vastaavasti, jotta voidaan varmistaa asianmukaiset valvontamenettelyt Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Maksutase, kansainvälinen palvelukauppa ja suorat ulkomaiset sijoitukset

Viiteasiakirjat

COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

26.6.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

14.7.2014

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

14.7.2014

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

3.9.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sven Giegold

22.7.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

6.5.2015

15.6.2015

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

2

12

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nessa Childers, Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Tibor Szanyi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Ulrike Müller, Adam Szejnfeld

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.7.2015

(1)

EUVL C 31, 30.1.2015, s. 3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö