Postupak : 2014/0194(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0227/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0227/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0212

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 922kWORD 568k
8.7.2015
PE 554.881v02-00 A8-0227/2015

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistici Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji za donošenje određenih mjera

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Sven Giegold

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji za donošenje određenih mjera

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0379),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0038/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 284. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 5. prosinca 2014.(1),

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0227/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Pozivanje 3.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke1a;

 

_____________________________________

 

1a SL C 31, 30.1.2015., str. 3.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Kvalitetni statistički podaci spadaju u javnu uslugu bitnu za akademska istraživanja i utemeljeno donošenje odluka u vezi s javnom politikom.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b) Statistika Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama te izravnim stranim ulaganjima od ključne je važnosti za točna ekonomska predviđanja i utemeljeno kreiranje ekonomske politike.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Komisija treba biti ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 290. UFEU-a kako bi u pojedinim zakonodavnim aktima dopunila ili izmijenila određene elemente koji nisu ključni, osobito kako bi se uzelo u obzir gospodarski, društveni i tehnički razvoj. Komisija bi trebala osigurati da se tim delegiranim aktima državama članicama ili davateljima podataka ne nameće znatno dodatno administrativno opterećenje.

(3) Komisija treba biti ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 290. UFEU-a kako bi u pojedinim zakonodavnim aktima dopunila ili izmijenila određene elemente koji nisu ključni, osobito kako bi se uzelo u obzir gospodarski, društveni i tehnički razvoj. Komisija bi trebala osigurati da se tim delegiranim aktima državama članicama ili davateljima podataka ne nameće znatno dodatno administrativno opterećenje veće od onog što je potrebno za svrhe ove Uredbe, niti mijenja temeljni idejni okvir koji se primjenjuje.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebaju se delegirati Komisiji u slučajevima u kojima je zbog ekonomskih i tehničkih promjena potrebno ažurirati zahtjeve za podacima, uključujući rokove za dostavljanje i revizije, proširenja i ukidanja tokova podataka koji su utvrđeni u Prilogu I. te ako je potrebno ažurirati definicije utvrđene u Prilogu II.

(6) Ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebaju se delegirati Komisiji u slučajevima u kojima je zbog ekonomskih i tehničkih promjena potrebno ažurirati razine geografske podjele, razine podjele institucijskih sektora i razine podjele po djelatnostima navedene u tablicama 6., 7. i 8. Priloga I. te radi određivanja zajedničkih standarda kvalitete, sadržaja izvješća o kvaliteti i zahtjeva za izradu statistike iz stavaka 2. i 3. članka 5. pod uvjetom da ta ažuriranja i specifikacije ne utječu na teret izvješćivanja niti mijenjaju temeljni idejni okvir. Ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebaju se delegirati Komisiji kad god je potrebno ukloniti određene zahtjeve za tokove podataka u Prilogu I. pod uvjetom da njihovo uklanjanje ne umanjuje kvalitetu statistike izrađene u skladu s ovom Uredbom.

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 184/2005, Komisiji treba dodijeliti provedbene ovlasti u svrhu donošenja zajedničkih standarda kvalitete i usklađivanja sadržaja i periodičnosti izvješća o kvaliteti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

(8) Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 184/2005, Komisiji treba dodijeliti provedbene ovlasti u svrhu usklađivanja sadržaja i periodičnosti izvješća o kvaliteti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Postojeća operativna suradnja između nacionalnih središnjih banaka (NSB-ova) i nacionalnih statističkih ureda te između Eurostata i Europske središnje banke predstavlja prednost koju bi trebalo zadržati i dodatno je razviti u svrhu poboljšanja sveukupnog usklađenja i kvalitete statistike platne bilance, financijske statistike, statistike javnih financija, makroekonomske statistike i nacionalnih računa. Nacionalne središnje banke bi sudjelovanjem u odgovarajućoj stručnoj skupini Komisije nadležnoj za platnu bilancu, međunarodnu trgovinu uslugama i izravna strana ulaganja bile i dalje usko uključene u postupak pripreme svih odluka koje se odnose na platnu bilancu, međunarodnu trgovinu uslugama i izravna strana ulaganja. Strateška suradnja između članova ESS-a i članova ESSB-a (Europskog sustava središnjih banaka) usuglasuje se u okviru Europskog statističkog foruma koji je osnovan Memorandumom o razumijevanju o suradnji između članova Europskog statističkog sustava i članova Europskog sustava središnjih banaka10 potpisanom 24. travnja 2013.

(12) Postojeća operativna suradnja između nacionalnih središnjih banaka (NSB-ova) i nacionalnih statističkih ureda (NSU-a) te između Eurostata i Europske središnje banke predstavlja prednost koju bi trebalo zadržati i dodatno je razviti u svrhu poboljšanja sveukupnog usklađenja i kvalitete statistike platne bilance, financijske statistike, statistike javnih financija, makroekonomske statistike i nacionalnih računa. Nacionalni statistički uredi i nacionalne središnje banke bili bi sudjelovanjem u odgovarajućoj stručnoj skupini nadležnoj za platnu bilancu, međunarodnu trgovinu uslugama i izravna strana ulaganja i dalje usko uključeni u postupak pripreme svih odluka koje se odnose na platnu bilancu, međunarodnu trgovinu uslugama i izravna strana ulaganja. Suradnja između članova ESS-a i članova ESSB-a (Europskog sustava središnjih banaka) usuglašava se u okviru Europskog statističkog foruma koji je osnovan Memorandumom o razumijevanju o suradnji između članova Europskog statističkog sustava i članova Europskog sustava središnjih banaka10 potpisanom 24. travnja 2013.

__________________

__________________

10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF

10 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a) U skladu s člankom 127. stavkom 4. i člankom 282. stavkom 5. UFEU-a, Komisija bi se trebala savjetovati s Europskom središnjom bankom u vezi s pravnim aktima koji su u njezinu području nadležnosti.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12b) Države članice trebale bi pružiti potrebne podatke za pravovremenu izradu statistike Zajednice u pogledu platne bilance, međunarodne trgovine uslugama i izravnih stranih ulaganja u odgovarajućem obliku i potrebne kvalitete.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a) Od usvajanja Uredbe (EZ) br. 184/2005 međunarodni su se tokovi kapitala pojačali i postali su složeniji. Veća uporaba subjekata posebne namjene i pravnih struktura za usmjeravanje tokova kapitala otežala je nadzor takvih tokova u svrhu jamčenja njihove primjerene sljedivosti i izbjegavanja dvostrukog ili višestrukog obračunavanja.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13b) Odredbe Uredbe (EZ) br. 184/2005 trebalo bi stoga ažurirati kako bi se poboljšala transparentnost i podrobnost u pogledu platne bilance, međunarodne trgovine uslugama i izravnih stranih ulaganja poboljšanjem zahtjeva za izvješćivanje i objavu da bi se iskoristile između ostalog i najnovije inovacije kao što je globalni identifikator pravnih osoba koji je dio prijedloga OECD-a za poboljšanje izvješćivanja o informacijama o financijskim računima, kao i korištenjem najnovijih pravnih inovacija kao što su registri krajnjeg stvarnog vlasništva koji su uspostavljeni u okviru Direktive o sprečavanju pranja novca. Uz takve poboljšane zahtjeve trebala bi porasti analitička vrijednost statističkih podataka Unije o izravnim stranim ulaganjima i moglo bi se doprinijeti transparentnosti i sljedivosti financijskih tokova povezanih s operacijama izravnog ulaganja.

Justification

The reference to the global legal entity identifier (GLEI) in the amendment is based on a contribution by the German Investment Fund Association (BVI).

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13c) Ako je metodološki moguće, u statistici izrađenoj u kontekstu Uredbe (EZ) br. 184/2005 trebalo bi biti moguće razlučiti nova izravna strana ulaganja od izravnih stranih ulaganja koja rezultiraju preuzimanjima koja u određenom razdoblju ne povećavaju bruto ulaganje u pojedinoj državi članici ili ne povećavaju obrtni kapital gospodarske cjeline na koju utječe promjena vlasništva.

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13d) Komisija (Eurostat) bi trebala ojačati svoju suradnju s drugim međunarodnim organizacijama koje su glavni pružatelji statističkih podataka obuhvaćenih ovom Uredbom, kao što su OECD i Međunarodni monetarni fond (MMF), kako bi se promicala razmjena stručnog znanja, čime bi se učinkovito poboljšala kvaliteta statistike o međunarodnim gospodarskim procesima. Takvom bi se međunarodnom suradnjom olakšala izrada odgovarajućeg idejnog okvira za vlasništvo krajnjeg korisnika i razlikovanje novih izravnih stranih ulaganja od onih koja rezultiraju preuzimanjima te bi također mogla obuhvatiti druge međunarodne organizacije i forume, a u idealnom slučaju i inicijativu u vezi s nedostatkom podataka skupine G20.

 

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13e) Komisiju (Eurostat) se potiče da iskoristi odredbu kojom joj se dopušta da javno obznani svoje mišljenje o kvaliteti nacionalnih statistika, posebice kada sumnja u točnost informacija u svim vrstama statistika u skladu s člankom 5. Uredbe 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskome statističkom programu od 2013. do 2017.1a.

 

_______________________

 

1a Uredba 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. (SL L 039, 9.2.2013., str. 12.).

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13f) U cilju jačanja suradnje između Europskog statističkog sustava i Europskog sustava središnjih banaka Komisija bi se s Odborom za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku osnovanim Odlukom Vijeća 2006/856/EZ od 13. studenoga 2006. o osnivanju Odbora za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku1a trebala savjetovati o svim pitanjima koja su u njegovoj nadležnosti u skladu s tom Odlukom.

 

 

___________________

 

1a Odluka Vijeća 2006/856/EZ od 13. studenoga 2006. o osnivanju Odbora za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku (SL L 332, 30.11.2006., str. 21)

Justification

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 184/2005

Članak 2. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10. u slučajevima u kojima je zbog ekonomskih i tehničkih promjena potrebno ažurirati zahtjeve za podacima, uključujući rokove za dostavljanje i revizije, proširenja i ukidanja tokova podataka koji su utvrđeni u Prilogu I. te kada je potrebno ažurirati definicije utvrđene u Prilogu II.

3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10. u slučajevima u kojima je zbog ekonomskih i tehničkih promjena potrebno ažurirati zahtjeve za podacima, razine geografske podjele, razine podjele institucijskih sektora i razine podjele po djelatnostima navedene u tablicama 6., 7. i 8. Priloga I. kao i radi određivanja sadržaja izvješća o kvaliteti i zahtjeva za izradu statističkih podataka iz stavaka 2. i 3. članka 5. pod uvjetom da ta ažuriranja i specifikacije ne utječu na teret izvješćivanja niti mijenjaju temeljni idejni okvir.

 

 

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10. kada je potrebno ukloniti određene zahtjeve za tokove podataka u Prilogu I., pod uvjetom da njihovo uklanjanje ne umanjuje kvalitetu statistike izrađene u skladu s ovom Uredbom.

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 184/2005

Članak 3. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1a) U članku 3. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Države članice prikupljaju informacije koje su zatražene u skladu s ovom Uredbom koristeći sve izvore koje smatraju relevantnima i primjerenima. Ti izvori mogu uključivati izvore administrativnih podataka, kao što su poslovni registri.

1. Države članice prikupljaju informacije koje su zatražene u skladu s ovom Uredbom koristeći sve izvore koje smatraju relevantnima i primjerenima. Ti izvori mogu uključivati, ali nisu jedino izvori administrativnih podataka, kao što su poslovni registri, uključujući središnje registre podataka o krajnjim stvarnim vlasnicima korporativnih i drugih pravnih subjekata koji se spominju u Direktivi o sprečavanju pranja novca, Europski skupni registar (EGR) ili registar globalnih identifikatora pravnih osoba i raspoloživost podataka FDI-a o geografskim subjektima u okviru inicijative MMF-a naslovljene Koordinirano istraživanje o izravnim ulaganjima.

 

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 184/2005

Članak 4. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija provedbenim aktima donosi zajedničke standarde kvalitete te utvrđuje sadržaj i periodičnost izvješća o kvaliteti, uzimajući u obzir implikacije u vezi s troškovima prikupljanja i pripreme podataka te važne promjene u vezi s prikupljanjem podataka.

3. Komisija provedbenim aktima utvrđuje periodičnost izvješća o kvaliteti, uzimajući u obzir implikacije u vezi s troškovima prikupljanja i pripreme podataka te važne promjene u vezi s prikupljanjem podataka.

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EZ) br. 184/2005

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) U članku 4. dodaje se sljedeći stavak:

 

4a. Komisija (Eurostat) provedbenim aktima usvaja sporazume o suradnji sa statističkim tijelima na međunarodnoj razini, uključujući MMF i OECD, u svrhu promicanja korištenja međunarodnih koncepata, klasifikacija, metoda i drugih standarda, a osobito u cilju jamčenja dosljednosti i bolje usporedivosti statistika izrađenih u kontekstu ove Uredbe na svjetskoj razini.

Justification

Such provision is inspired from a similar provision of Article 5 of Regulation 99/2013 on the European Statistical Programme 2013-17

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.b (nova)

Uredba (EZ) br. 184/2005

Članak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2b) Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 5.

Članak 5.

Tokovi podataka

Tokovi podataka

Statistika koja se izrađuje za potrebe prijenosa Komisiji (Eurostatu) razvrstana je u skupine, prema sljedećim tokovima podataka:

1. Statistika koja se izrađuje za potrebe prijenosa Komisiji (Eurostatu) razvrstana je u skupine, prema sljedećim tokovima podataka:

(a) pokazatelji platne bilance u eurima;

(a) pokazatelji platne bilance u eurima;

(b) tromjesečna statistika platne bilance;

(b) tromjesečna statistika platne bilance;

(c) međunarodna trgovina uslugama;

(c) međunarodna trgovina uslugama;

(d) tokovi izravnih stranih ulaganja (FDI);

(d) tokovi izravnih stranih ulaganja (FDI);

(e) stanja FDI-a.

(e) stanja FDI-a.

 

2. Statistika koja se izrađuje objedinjuje tokove informacija na temelju potpunih i pouzdanih izvora podataka i, tamo gdje je to metodološki moguće, objedinjuje odljeve izravnih stranih ulaganja prema državu u kojoj je osnovan krajnji stvarni vlasnik gospodarske cjeline koji nadzire odljeve.

 

3. Kada je to metodološki moguće te u potpunosti uvažavajući članak 20. Uredbe (EZ) 223/2009 o europskoj statistici,u statistici koja se izrađuje među priljevima izravnih stranih ulaganja razlikuje se, s jedne strane, tokove koji rezultiraju greenfield ulaganjima povećanjem bruto investicija ili povećanjem obrtnog kapitala gospodarske cjeline, a s druge strane preuzimanja koja uzrokuju samo promjenu vlasništva gospodarske cjeline tijekom godišnjeg referentnog razdoblja.

 

4. Do 28. veljače 2018. Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 10. kako bi navela metodološke zahtjeve potrebne da se zajamči kvaliteta statističkih podataka i usporedivost statističkih podataka o izravnim stranim ulaganjima i o konceptu vlasništva stvarnog korisnika te da se napravi razlika između greenfield izravnih stranih ulaganja i preuzimanja, uzimajući pri tome u obzir međunarodnu suradnju.

 

 

5. Komisija nakon savjetovanja s Odborom za monetarnu, financijsku i platnobilančnu politiku pokreće pilot studije u vezi sa statistikom o izravnim stranim ulaganjima o konceptu vlasništva stvarnog korisnika i radi razlikovanja greenfield izravnih stranih ulaganja i preuzimanja. Tim će se pilot-studijama podržati izrada metodoloških zahtjeva iz stavka 4. te procijeniti izvedivost i troškovi prikupljanja podataka povezanih s time. Komisija može produljiti rok iz stavka 4. za dvije godine ako u izvješću o provedbi ocijeni da je potrebno dodatno vrijeme za donošenje delegiranih akata iz stavka 4. ili po potrebi predlaže reviziju ove Uredbe. Pilot-studijama će se podržati izrada metodoloških zahtjeva iz stavaka 2. i 4. te procijeniti izvedivost i troškovi prikupljanja podataka povezanih s time.

 

Statistika izrađena u skladu sa stavcima 1. i 3. prenosi se Komisiji (Eurostatu).

Tokovi podataka podrobnije su opisani u Prilogu I.

7. Tokovi podataka navedeni u stavcima 1. do 3. podrobnije se opisuju u Prilogu I. nakon što se zatraži mišljenje Odbora za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku.

Amandman  21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 184/2005

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Pri izvršavanju delegiranih ovlasti iz članka 2., stavka 3. Komisija treba osigurati da se delegiranim aktima ne nameće znatno dodatno administrativno opterećenje državama članicama i davateljima podataka.

2. Pri izvršavanju delegiranih ovlasti iz članka 2., stavka 3. Komisija treba osigurati da se delegiranim aktima ne nameće dodatno administrativno opterećenje državama članicama i davateljima podataka, izuzev onog koje je potrebno za svrhe ove Uredbe.

 

Amandman  22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 184/2005

Članak 10. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. To se razdoblje produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

 

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. To se razdoblje produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. Ako se delegirani akt dostavi neposredno prije ili tijekom državnog praznika, smatra se da razdoblje počinje od datuma prve cjelovite plenarne sjednice Europskog parlamenta nakon državnog praznika. U svakom slučaju, to se razdoblje može produljuti kako bi se obuhvatile tri cjelovite plenarne sjednice.

 

Amandman  23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EZ) br. 184/2005

Članak 12.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(4a) Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 12.

Članak 12.

Izvješće o provedbi

Izvješća o provedbi

Komisija je obvezna do 28. veljače 2010. Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti izvješće o provedbi ove Uredbe.

Komisija je obvezna do 28. veljače 2018., a nakon toga svakih pet godina, ili u svakom trenutku kad to smatra potrebnim prije 28. veljače 2018., podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe.

 

U izvješću se, posebno:

U izvješću se, posebno:

(a) vodi evidencija o kvaliteti izrađene statistike;

(a) vodi evidencija o kvaliteti izrađene statistike;

(b) ocjenjuju koristi za Zajednicu, države članice te za davatelje i korisnike izrađenih statističkih podataka u odnosu na troškove;

(b) ocjenjuju koristi za Zajednicu, države članice te za davatelje i korisnike izrađenih statističkih podataka u odnosu na troškove;

 

(ba) procjenuje je li potrebno dodatno vrijeme za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 4.;

(c) utvrđuju područja koja se mogu poboljšati te izmjene koje se smatraju potrebnima u svjetlu dobivenih rezultata;

(c) utvrđuju područja koja se mogu poboljšati, kao što su jačanje transparentnosti, dostupnosti i podrobnosti izrađenih statističkih podataka, troškovi povezani s izradom statističkih podataka navedenih u članku 5. stavcima 2. i 3. te izmjene koje se smatraju potrebnima u svjetlu dobivenih rezultata;

(d) preispituje rad Odbora te se daje preporuka u pogledu eventualnog ponovnog definiranja opsega provedbenih mjera.

(d) preispituje rad Odbora navedenog u članku 11. te se daje preporuka u pogledu eventualnog ponovnog definiranja opsega provedbenih mjera.

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

Uredba (EZ) br. 184/2005

Članak 12.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b) Dodaje se sljedeći članak:

 

Članak 12.a

 

Suradnja s drugim odborima

 

Komisija traži mišljenje Odbora za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku osnovanog Odlukom 2006/856/EZ o svim pitanjima koja su u njegovoj nadležnosti u skladu s tom Odlukom.

Justification

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.

Amandman  25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.c (nova)

Uredba (EZ) br. 184/2005

Članak 12.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4c) Dodaje se sljedeći članak:

 

Članak 12.b

 

Javno izvješćivanje o izravnim stranim ulaganjima

 

1. Eurostat na svojim internetskim stranicama, na za to predviđenoj stranici jednostavnoj za korištenje, objavljuje statistiku o izravnim stranim ulaganjima za sva područja nadležnosti obuhvaćena razinom Geo 6. Priloga I.

 

 

2. Potpuno uvažavajući članak 20. Uredbe (EZ) 223/2009 o europskoj statistici, Komisija (Eurostat) objavljuje svoju statistiku i točnu metodologiju koja se koristi za izračun.

Amandman  26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.d (nova)

Uredba (EZ) br. 184/2005

Prilog I. – tablica 4.1.

 

Tekst na snazi

Tablica 4.

Inozemna izravna ulaganja - transakcije (uključujući dohodak)

Tablica 4.1 Izravna ulaganja – financijske transakcije

Rok: T + 9 mjeseci

Učestalost: godišnja

Prvo referentno razdoblje: 2013.

 

Neto

Neto stjecanje financijske imovine

 

Neto preuzimanje obveza

SVE REZIDENTNE JEDINICE

 

 

 

 

 

 

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) - transakcije

 

Geo

6

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital osim reinvestirane dobiti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital osim reinvestirane dobiti (isključujući vlasnički kapital između sestrinskih društava)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital osim reinvestirane dobiti između sestrinskih društava (matično društvo koje ima konačnu kontrolu (UCP) je rezident izvještajne države)

 

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u inozemstvo - reinvestiranje dobiti

Geo

5

Geo

5

 

 

Izravna ulaganja u inozemstvo - dužnički instrumenti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u inozemstvo - dužnički instrumenti (isključujući dug između sestrinskih društava)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u inozemstvo - dužnički instrumenti između sestrinskih društava (UCP je rezident izvještajne države)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) - transakcije

Geo

6

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital osim reinvestirane dobiti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital osim reinvestirane dobiti (isključujući vlasnički kapital između sestrinskih društava)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital osim reinvestirane dobiti između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

Geo

5

 

 

 

 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo

5

 

 

 

 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo

5

 

 

 

 

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – reinvestiranje dobiti

Geo

5

 

 

Geo

5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti (isključujući dug između sestrinskih društava)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

 

Geo 5

 

 

 

 

 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo 5

 

 

 

 

 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo 5

 

 

 

 

 

REZIDENTNI SUBJEKTI POSEBNE NAMJENE

 

 

 

 

 

 

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) – transakcije (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) – transakcije (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) (1) Obvezno od referentne godine 2015. nadalje

Izmjena

(4d) U Prilogu I. tablica 4.1. mijenja se kako slijedi:

Tablica 4.

Inozemna izravna ulaganja - transakcije (uključujući dohodak)

Tablica 4.1 Izravna ulaganja – financijske transakcije

Rok: T + 9 mjeseci

Učestalost: godišnja

Prvo referentno razdoblje: 2013.

 

Neto

Neto stjecanje financijske financijske imovine

Neto preuzimanje obveza

 

SVE REZIDENTNE JEDINICE

 

 

 

 

 

 

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) - transakcije

 

Geo

6

Geo

6

Geo

6

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital osim reinvestirane dobiti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital osim reinvestirane dobiti (isključujući vlasnički kapital između sestrinskih društava)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital osim reinvestirane dobiti između sestrinskih društava (matično društvo koje ima konačnu kontrolu (UCP) je rezident izvještajne države)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u inozemstvo - reinvestiranje dobiti

Geo

5

Geo

5

 

 

Izravna ulaganja u inozemstvo - dužnički instrumenti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u inozemstvo - dužnički instrumenti (isključujući dug između sestrinskih društava)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u inozemstvo - dužnički instrumenti između sestrinskih društava (UCP je rezident izvještajne države)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) - transakcije

Geo

6

Geo

6

Geo

6

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital osim reinvestirane dobiti

 

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital osim reinvestirane dobiti (isključujući vlasnički kapital između sestrinskih društava)

 

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital osim reinvestirane dobiti između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

Geo

5

 

 

 

 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo

5

 

 

 

 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo

5

 

 

 

 

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – reinvestiranje dobiti

Geo

5

 

 

Geo

5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti (isključujući dug između sestrinskih društava)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti (isključujući dug između sestrinskih društava)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

Geo 5

 

 

 

 

 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo 5

 

 

 

 

 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo 5

 

 

 

 

 

REZIDENTNI SUBJEKTI POSEBNE NAMJENE

 

 

 

 

 

 

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) – transakcije (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) – transakcije (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) (1) Obvezno od referentne godine 2015. nadalje.

Justification

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. Furthermore the amendment aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

Amandman  27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.e (nova)

Uredba (EZ) br. 184/2005

Prilog I. – tablica 4.2.

 

Tekst na snazi

Tablica 4.2. Dohodak od izravnih ulaganja

Rok: T + 9 mjeseci

Učestalost: godišnja

Prvo referentno razdoblje: 2013.

 

Stanje

Prihodi

Rashodi

SVE REZIDENTNE JEDINICE

 

 

 

 

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) - dohodak

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – dividende (isključujući dividende između sestrinskih društava)

 

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – dividende između sestrinskih društava (UCP je rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – reinvestirana dobit

Geo 5

Geo 5

 

Izravna ulaganja u inozemstvo – dohodak od duga

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – dohodak od duga (isključujući dohodak od duga između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo - dohodak od duga između sestrinskih društava (UCP je rezident izvještajne države)

 

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) - dohodak

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo - dividende

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dividende (isključujući dividende između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dividende između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

 

Geo 5

 

 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo 5

 

 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo 5

 

 

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – reinvestirana dobit

Geo 5

 

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dohodak od duga

 

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dohodak od duga (isključujući dohodak od duga između sestrinskih društava)

 

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo - dohodak od duga između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

 

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

Geo 5

 

 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo 5

 

 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo 5

 

 

REZIDENTNI SUBJEKTI POSEBNE NAMJENE

 

 

 

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) – dohodak (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) – dohodak (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Obvezno od referentne godine 2015. nadalje.

 

 

Izmjena

(4e) U Prilogu I. tablica 4.2. mijenja se kako slijedi:

 

Tablica 4.2. Dohodak od izravnih ulaganja

Rok: T + 9 mjeseci

Učestalost: godišnja

Prvo referentno razdoblje 2013

 

Stanje

Prihodi

Rashodi

SVE REZIDENTNE JEDINICE

 

 

 

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) - dohodak

 

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Izravna ulaganja u inozemstvo – dividende (isključujući dividende između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – dividende između sestrinskih društava (UCP je rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – reinvestirana dobit

Geo 5

Geo 5

 

Izravna ulaganja u inozemstvo – dohodak od duga

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – dohodak od duga (isključujući dohodak od duga između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo - dohodak od duga između sestrinskih društava (UCP je rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) - dohodak

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo - dividende

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dividende (isključujući dividende između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dividende između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

 

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

 

Geo 5

 

 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo 5

 

 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo 5

 

 

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – reinvestirana dobit

Geo 5

 

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dohodak od duga

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dohodak od duga (isključujući dohodak od duga između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo - dohodak od duga između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

 

Geo 5

 

 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo 5

 

 

UCP je rezident izvan EU-a

 

Geo 5

 

 

REZIDENTNI SUBJEKTI POSEBNE NAMJENE

 

 

 

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) – dohodak (1)

 

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) – dohodak (1)

 

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Obvezno od referentne godine 2015. nadalje.

 

 

Justification

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

Amandman  28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.f (nova)

Uredba (EZ) br. 184/2005

Prilog I. – tablica 5.1.

 

Tekst na snazi

Tablica 5.

Stanje inozemnih izravnih ulaganja

Tablica 5.1. – Stanje izravnih ulaganja

Rok: T + 9 mjeseci

Učestalost: godišnja

Prvo referentno razdoblje: 2013.

 

Neto

Imovina

Obveze

SVE REZIDENTNE JEDINICE

 

 

 

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital (isključujući vlasnički kapital između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital između sestrinskih društava (UCP je rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo - dužnički instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo - dužnički instrumenti (isključujući dug između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo - dužnički instrumenti između sestrinskih društava (UCP je rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital (isključujući vlasnički kapital između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

Geo 5

 

 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo 5

 

 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo 5

 

 

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti (isključujući dug između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

Geo 5

 

 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo 5

 

 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo 5

 

 

REZIDENTNI SUBJEKTI POSEBNE NAMJENE

 

 

 

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izmjena

(4f) U Prilogu I. tablica 5.1. mijenja se kako slijedi:

Tablica 5.

Stanje inozemnih izravnih ulaganja

Tablica 5.1. – Stanje izravnih ulaganja

Rok: T + 9 mjeseci

Učestalost: godišnja

Prvo referentno razdoblje: 2013.

 

Neto

Imovina

Obveze

SVE REZIDENTNE JEDINICE

 

 

 

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital (isključujući vlasnički kapital između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital između sestrinskih društava (UCP je rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo - dužnički instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo - dužnički instrumenti (isključujući dug između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo - dužnički instrumenti između sestrinskih društava (UCP je rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital (isključujući vlasnički kapital između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

Geo 5

 

 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo 5

 

 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo 5

 

 

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti (isključujući dug između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

Geo 5

 

 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo 5

 

 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo 5

 

 

REZIDENTNI SUBJEKTI POSEBNE NAMJENE

 

 

 

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Justification

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

(1)

SL C 31, 30.1.2015., str. 3.


EXPLANATORY STATEMENT

Regulation (EC) No 184/2005 concerning balance of payments (BOP), international trade in services (ITS) and foreign direct investment (FDI) statistics is a part of the overall EU framework aiming at monitoring the economic developments in each Member States and in the Union as a whole. The production of reliable statistics in such fields is in particular instrumental for monitoring key features such as the developments regarding current accounts and financial flows within and beyond the EU. Thus, these statistics help ensuring the consistency of Member States’ economic policies with broad EU guidelines as well as with legal requirements derived from the EU economic governance framework. More specifically, reliable statistics are a crucial basis for the monitoring process established in the context of the macroeconomic imbalances procedures.

Since the adoption of the original regulation and the subsequent updates, international capital flows have both intensified and gained in complexity. More specifically, the increased use of special purposes vehicles and legal constructions for channelling capital outflows and inflows have aggravated the difficulties for monitoring these capital flows, ensuring their adequate traceability and avoiding double or multiple accounting and therefore have made more difficult the fight against tax evasion and aggressive tax planning.

In this context the provisions of Regulation (EC) No 184/2005 should be reviewed with a view of fulfilling a twofold objective.

First, the revision of Regulation (EC) No 184/2005 represents a genuine occasion for increasing the transparency and the granularity of the BOP, ITS and FDI related statistics as well as for taking advantage of recent legal innovations to make these statistics a more reliable tool for economic policy decisions.

Secondly, as the Commission has indeed pointed out, Regulation (EC) No 184/2005 needs to be updated so as to ensure its alignment with the rules of the TFEU conferring powers on the Commission to adopt delegated and/or implementing acts.

Against this backdrop, the following key points will be addressed.

1.        Increasing transparency and granularity of BOP, ITS and FDI related statistics

The transparency and the granularity concerning BOP, ITS and FDI could be significantly improved by enhancing reporting and publication requirements to have a better view of gross capital flows and to take advantage of recent innovations, such as the global legal entity identifier (GLEI), which forms part of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) framework for improving reporting on financial account information. The recently created registries of ultimate beneficial ownership established in the framework of the anti-money laundering Directive and the databases established in the framework of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative for the IMF are also important innovations that can be used with the purpose of increasing transparency and traceability.

The statistics produced in the context of Regulation (EC) No 184/2005 should also allow distinguishing between greenfield FDI from FDI resulting in takeovers which for a yearly reference period do no not increase the gross capital formation in the Member State or do not increase the working capital of the economic unit concerned by the change of ownership.

The Commission (Eurostat) should also strengthen its cooperation with other international organisations, which are major providers of statistics covered by this Regulation, such as the Organisation for Economic Co-operation and Development’s (OECD) and the International Monetary Fund (IMF). Such enhanced cooperation would promote the exchange of expertise effectively enhancing thereby the quality of statistics regarding balance of payments.

Finally, the Commission (Eurostat) should on a one hand improve the quality of disclosed date on BOP, ITS and FDI related statistics. And on the other hand it should also make use of the provision allowing the public disclosure of its opinion on the quality of national statistics, specifically where it has doubts concerning the accuracy of information across all types of statistics as laid out in article 5 of regulation.

2.        Aligning the Regulation (EC) No 184/2005 with the provisions of the Lisbon Treaty

The Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) makes a distinction between powers which may be delegated to the Commission to adopt non-legislative acts of general application to supplement or amend certain non-essential elements of a particular legislative act, as laid down in Article 290(1) of the TFEU (delegated acts), and the implementing powers which shall be conferred upon the Commission where uniform conditions for implementing legally binding Union acts are needed, as laid down in Article 291(2) of the TFEU (implementing acts).

Revisions, extensions and eliminations of data flows set out in Annex I cannot be considered as non-essential elements to be supplemented and amended by the Commission, but are features that touch core elements of the subject matter. These elements should be therefore being revised, as appropriate, by means of legislative proposals to be adopted by the co-legislators. In the same order of ideas quality review reports represent non-essential elements of the legislative act in question and powers should therefore be conferred upon the Commission for adopting delegated acts specifying the content of such reports instead of leaving such reports to an adoption by means of implementing acts as originally proposed by the Commission.

Finally, public holidays and other interruptions of parliamentary and Council working periods shall be taken into account appropriately, extending the respective deadlines accordingly so as to ensure a proper scrutiny process within the European Parliament and the Council.


POSTUPAK

Naslov

Statistika Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima

Referentni dokumenti

COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)

Datum podnošenja EP-u

26.6.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

14.7.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

14.7.2014

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

3.9.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Sven Giegold

22.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

6.5.2015

15.6.2015

 

 

Datum usvajanja

25.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

2

12

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nessa Childers, Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Tibor Szanyi

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ulrike Müller, Adam Szejnfeld

Datum podnošenja

9.7.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti