Eljárás : 2014/0194(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0227/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0227/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0212

JELENTÉS     ***I
PDF 842kWORD 543k
8.7.2015
PE 554.881v02-00 A8-0227/2015

a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Sven Giegold

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0379),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0038/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 284. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Központi Bank 2014. december 5-i véleményére(1),

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0227/2015),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

3 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére1a;

 

_____________________________________

 

HL C 31., 2015.1.30., 3. o.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A színvonalas statisztikai információk alapvető közhasznú adatok az akadémiai kutatáshoz és a közpolitikák megalapozott alakításához.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikák kulcsfontosságúak a jövőbeli gazdasági kilátások pontos előrejelzéséhez és a gazdaságpolitika megalapozott alakításához.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottságnak hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az EUMSZ 290. cikkének értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el adott jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése, illetve módosítása céljából, különösen a gazdasági, társadalmi és technikai fejlődés figyelembevétele érdekében. A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a tagállamokra, illetve az adatszolgáltató egységekre.

(3) A Bizottságnak hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az EUMSZ 290. cikkének értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el adott jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése, illetve módosítása céljából, különösen a gazdasági, társadalmi és technikai fejlődés figyelembevétele érdekében. A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a rendelet végrehajtásához szükséges mértéken túl ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a tagállamokra, illetve az adatszolgáltató egységekre és ne változtassák meg az alkalmazandó, alapul szolgáló elméleti keretet.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abban az esetben, ha gazdasági vagy műszaki változások miatt naprakésszé kell tenni az adatszolgáltatással kapcsolatos követelményeket, beleértve a benyújtási határidők módosítását, az említett rendelet I. mellékletében meghatározott adatforgalom felülvizsgálatát, kibővítését és szűkítését, továbbá ha frissíteni kell a rendelet II. mellékletében megállapított fogalommeghatározásokat.

(6) Fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abban az esetben, ha gazdasági vagy műszaki változások miatt naprakésszé kell tenni a földrajzi megoszlás szintjeit, az intézményi szektor szerinti megoszlás szintjeit, és a gazdasági tevékenység szerinti megoszlás szintjeit, amelyek az I. melléklet 6., 7. és 8. táblázatában található adatokban szerepelnek, továbbá abban az esetben, ha meg kell határozni a közös minőségi előírásokat, a minőségről szóló beszámolók tartalmát és a statisztikák előállítására vonatkozó követelményeket, amelyekre az 5. cikk (2) és (3) bekezdése vonatkozik, feltéve, ha ezek a módosítások és meghatározások nem befolyásolják a jelentéstétel terheit, és nem változtatnak az alapvető fogalmi kereten. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, amennyiben az I. mellékletben szereplő, adatszolgáltatásokra vonatkozó egyes követelmények megszüntetése szükségessé válik, feltéve, hogy ez a megszüntetés nem csökkenti az e rendelet értelmében készített statisztikák minőségét.

 

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A 184/2005/EK rendelet egységes feltételek alapján történő végrehajtása céljából közös minőségi szabványok elfogadása és a minőségről szóló beszámolók tartalmának és gyakoriságának harmonizálása érdekében végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(8) A 184/2005/EK rendelet egységes feltételek alapján történő végrehajtásának biztosítása érdekében végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra ruházni a minőségről szóló beszámolók tartalmának és gyakoriságának harmonizálása céljából. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A nemzeti központi bankok és a nemzeti statisztikai hivatalok, valamint az Eurostat és az Európai Központi Bank közötti meglévő jó operatív együttműködés olyan érték, amelyet meg kell őrizni és tovább kell fejleszteni a fizetésimérleg-statisztika, a pénzügyi statisztika, a kormányzati pénzügyi statisztika, a makrogazdasági statisztika és a nemzeti számlák minőségének és átfogó harmonizálásának javítása jegyében. A fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel foglalkozó bizottsági szakértői csoportban való részvételen keresztül a nemzeti központi bankok a továbbiakban is szorosan együttműködnek majd a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos döntések előkészítésében. Az európai statisztikai rendszer és a Központi Bankok Európai Rendszere közötti stratégiai együttműködést az európai statisztikai rendszer tagjai és a Központi Bankok Európai Rendszerének tagjai közötti együttműködésről szóló, 2013. április 24-én aláírt egyetértési nyilatkozat10 útján létrehozott Európai Statisztikai Fórum keretében hangolják össze a felek.

(12) A nemzeti központi bankok és a nemzeti statisztikai hivatalok, valamint az Eurostat és az Európai Központi Bank közötti meglévő jó operatív együttműködés olyan érték, amelyet meg kell őrizni és tovább kell fejleszteni a fizetésimérleg-statisztika, a pénzügyi statisztika, a kormányzati pénzügyi statisztika, a makrogazdasági statisztika és a nemzeti számlák minőségének és átfogó harmonizálásának javítása jegyében. A fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel foglalkozó szakértői csoportban való részvételen keresztül a nemzeti statisztikai hivatalok és a nemzeti központi bankok a továbbiakban is szorosan együttműködnek majd a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos döntések előkészítésében. Az európai statisztikai rendszer és a Központi Bankok Európai Rendszere közötti együttműködést az európai statisztikai rendszer tagjai és a Központi Bankok Európai Rendszerének tagjai közötti együttműködésről szóló, 2013. április 24-én aláírt egyetértési nyilatkozat10 útján létrehozott Európai Statisztikai Fórum keretében hangolják össze a felek.

__________________

__________________

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF

10 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) Az EUMSZ 127. cikkének (4) bekezdése és 282. cikkének (5) bekezdése szerint a Bizottságnak konzultálnia kell az Európai Központi Bankkal az annak hatáskörébe tartozó jogi aktusokkal kapcsolatban.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b) A tagállamoknak megfelelő időben, formában és az előírt minőségben biztosítaniuk kell a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikák készítéséhez szükséges adatokat.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A 184/2005/EK rendelet elfogadása óta a nemzetközi tőkeáramlások intenzívebbé és összetettebbé váltak. A különleges célú gazdasági egységeknek és jogi konstrukcióknak a tőkeáramlások irányítása terén való megnövekedett mértékű használata nehezebbé tette az említett áramlások felügyeletét megfelelő nyomonkövethetőségük, valamint a kétszeres vagy többszörös elszámolás elkerülésének biztosítása érdekében.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b) Ezért frissíteni kell a 184/2005/EK irányelv rendelkezéseit a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos átláthatóság és részletezettség javítása érdekében a közelmúltbeli újítások, mint például többek között a számlainformációkkal kapcsolatos jelentéstétel javítására irányuló OECD-javaslatok részét képező globális jogalany-azonosító (GLEI) előnyeinek kihasználása céljából a jelentési és közzétételi követelmények erősítése, valamint a legutóbbi jogi újítások, mint például a tényleges tulajdonosokról a pénzmosás elleni irányelv keretében létrehozott nyilvántartások felhasználása révén. Ezen megerősített követelmények célja, hogy növeljék a közvetlen külföldi befektetésekről készített uniós statisztikák analitikai értékét, továbbá elősegíthetik a közvetlen befektetési műveletekhez kapcsolódó pénzügyi mozgások átláthatóságát és nyomon követhetőségét.

Indokolás

A globális jogalany-azonosítóra (GLEI) való utalás a német befektetési alapok egyesületének (BVI) közlésén alapszik.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13c) Amennyiben módszertanilag lehetséges, a 184/2005/EK irányelv összefüggésében készülő statisztikáknak lehetővé kell tenniük a zöldmezős közvetlen külföldi befektetések megkülönböztetését a felvásárlásokhoz vezető közvetlen külföldi befektetésektől, amelyek egy adott időszakban nem növelik sem a bruttó felhalmozást a tagállamban, sem a tulajdonosváltozás által érintett gazdasági egység működő tőkéjét.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

13 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13d) A Bizottságnak (Eurostatnak) erősítenie kell együttműködését az e rendelet hatálya alá tartozó statisztikákat készítő főbb nemzetközi szervezetekkel, mint például az OECD-vel és a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) a szakértelem cseréjének előmozdítása érdekében, ezáltal ténylegesen javítva a nemzetközi gazdasági folyamatokra vonatkozó statisztikák minőségén. Ezt a nemzetközi együttműködést megkönnyítené a megfelelő fogalmi keret kialakítását mind a tényleges tulajdonlást, mind a zöldmezős közvetlen külföldi befektetések és a felvásárlásokat eredményező közvetlen külföldi befektetések megkülönböztetését illetően, és akár olyan egyéb nemzetközi szervezetekre és fórumokra is kiterjedhet, mint a G-20 csoport adathiány-kezelési kezdeményezése.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

13 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13e) A Bizottságnak (Eurostatnak) ajánlatos élnie azzal a rendelkezéssel, amely lehetővé teszi, hogy nyilvánosságra hozza a nemzeti statisztikák minőségére vonatkozó véleményét, amennyiben kételyei vannak a különböző típusú statisztikákban szereplő információk pontosságával kapcsolatban, ahogy azt az európai statisztikai programról (2013–2017) szóló 99/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 5. cikke megállapítja.

 

_______________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 99/2013/EU rendelete az európai statisztikai programról (2013–2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12. o.).

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

13 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13f) Az európai statisztikai rendszer és a Központi Bankok Európai Rendszere közötti együttműködés erősítése érdekében a Bizottságnak tanácskoznia kell a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról szóló 2006. november 13-i 2006/856/EK tanácsi határozattal1a létrehozott monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottsággal az említett határozat szerint a bizottság hatáskörébe tartozó minden ügyben.

 

___________________

 

1a A Tanács 2006. november 13-i 2006/856/EK tanácsi határozat a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról (HL L 332., 2006.11.30., 21. o.)

Indokolás

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

184/2005/EK rendelet

2 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abban az esetben, ha gazdasági vagy műszaki változások miatt naprakésszé kell tenni az adatszolgáltatással kapcsolatos követelményeket, beleértve a benyújtási határidők módosítását, az I. mellékletben meghatározott adatforgalom felülvizsgálatát, kibővítését és szűkítését, továbbá ha frissíteni kell a II. mellékletben megállapított fogalommeghatározásokat.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abban az esetben, ha gazdasági vagy műszaki változások miatt naprakésszé kell tenni az adatszolgáltatással kapcsolatos követelményeket, a földrajzi megoszlás szintjeit, az intézményi szektor szerinti megoszlás szintjeit, és a gazdasági tevékenység szerinti megoszlás szintjeit, amelyek az I. melléklet 6., 7. és 8. táblázatában szerepelnek, továbbá abban az esetben, ha konkretizálni kell a minőségről szóló beszámolók tartalmát és a statisztikák előállítására vonatkozó követelményeket, amelyekre az 5. cikk (2) és (3) bekezdése vonatkozik, feltéve, ha ezek a módosítások és meghatározások nem befolyásolják a jelentéstétel terheit, és nem változtatnak az alapvető fogalmi kereten.

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amennyiben az I. mellékletben szereplő adatszolgáltatásokra vonatkozó egyes követelményeket meg kell szüntetni, feltéve, ha a megszüntetés nem rontja az e rendeletnek megfelelően készített statisztikák minőségét.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

184/2005/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés

 

Jelenlegi szöveg

Módosítás

 

(1a) A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

1. A tagállamok a rendelet által megkövetelt információk összegyűjtéséhez minden általuk fontosnak és megfelelőnek tartott forrást felhasználnak. Ezek között lehetnek közigazgatási adatforrások is, mint például a cégnyilvántartás.

1. A tagállamok a rendelet által megkövetelt információk összegyűjtéséhez minden általuk fontosnak és megfelelőnek tartott forrást felhasználnak. Ezek között – nem kizárólagos jelleggel – lehetnek közigazgatási adatforrások is, mint például a cégnyilvántartás, beleértve a pénzmosási irányelvben említett központi nyilvántartást a vállalatok és más jogalanyok tényleges tulajdonosairól, az európai csoportok nyilvántartását (European Groups Register, EGR) vagy a globális jogalany-azonosítót (GLEI) és a közvetlen külföldi befektetések földrajzi bontású adatbázisait, amelyek az IMF koordinált közvetlen befektetési felmérésre (CDIS) irányuló kezdeményezésének keretében érhetőek el.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

184/2005/EK rendelet

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a közös minőségi szabványokat, valamint a minőségről szóló beszámolók tartalmát és a benyújtás gyakoriságát meghatározó rendelkezéseket, figyelembe véve az adatok összegyűjtésével és összeállításával kapcsolatos költségeket és az adatgyűjtésben bekövetkező jelentős változások hatásait.

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a minőségről szóló beszámolók benyújtásának gyakoriságát meghatározó rendelkezéseket, figyelembe véve az adatok összegyűjtésével és összeállításával kapcsolatos költségeket és az adatgyűjtésben bekövetkező jelentős változások hatásait.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

184/2005/EK rendelet

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A 4. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(4a) A Bizottság (Eurostat) végrehajtási aktusok révén együttműködési megállapodásokat fogad el nemzetközi szintű statisztikai testületekkel, a nemzetközi koncepciók, osztályozások, módszerek és egyéb standardok használatának előmozdítása érdekében, különös tekintettel az e rendelettel összefüggésben készített statisztikák következetességére és globális szintű jobb összehasonlíthatóságára.

Indokolás

Ehhez a rendelkezéshez az európai statisztikai programról (2013–2017) szóló 99/2013/EU rendelet 5. cikke szolgált mintául.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

184/2005/EK rendelet

5 cikk

 

Jelenlegi szöveg

Módosítás

 

2b. A 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

5 cikk

5 cikk

Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás

Az előállítandó statisztikákat a következő adatforgalmak szerinti csoportosításban kell a Bizottsághoz (Eurostat) eljuttatni:

(1) Az előállítandó statisztikákat a következő adatforgalmak szerinti csoportosításban kell a Bizottsághoz (Eurostat) eljuttatni:

a) a fizetési mérleg euró mutatószámai;

a) a fizetési mérleg euró mutatószámai;

b) a fizetési mérleg negyedéves statisztikái;

b) a fizetési mérleg negyedéves statisztikái;

c) a szolgáltatások nemzetközi kereskedelme;

c) a szolgáltatások nemzetközi kereskedelme;

d) közvetlen külföldi befektetések (FDI) forgalmai;

d) közvetlen külföldi befektetések (FDI) forgalmai;

e) FDI-állományok.

e) FDI-állományok.

 

(2) A készítendő statisztikáknak teljes és megbízható adatforrásból származó információáramokat kell összesíteniük, és amennyiben módszertanilag lehetséges, a kiáramlást irányító gazdasági egység tényleges tulajdonosának székhely szerinti országa alapján kell összesíteniük a kiáramló közvetlen külföldi befektetéseket.

 

(3) Amennyiben módszertanilag lehetséges, és teljes körűen figyelembe véve az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet 20. cikkét, az elkészítendő statisztikáknak különbséget kell tenniük a beáramló közvetlen külföldi befektetések között aszerint, hogy zöldmezős beruházást eredményeznek-e bruttó felhalmozás révén, vagy valamely gazdasági egység felvásárlásából eredő működőtőke-növekedést, amely csak a gazdasági egység tulajdonosának megváltozását eredményezi az éves referencia-időszak során.

 

(4) 2018. február 28-ig a Bizottság a 10. cikknek megfelelő felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el, amely meghatározza a közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó, a tényleges tulajdonos elvén alapuló statisztikák minőségének és összevethetőségének biztosításához, valamint a zöldmezős közvetlen külföldi beruházások és a felvásárlások megkülönböztetéséhez szükséges módszertani követelményeket, a folyamat során figyelmet fordítva a nemzetközi együttműködésre.

 

(5) A Bizottság, a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottsággal való konzultációt követően kísérleti tanulmányokat indít a közvetlen külföldi befektetések tényleges tulajdonlásának elvén alapuló statisztikákkal kapcsolatban, megkülönböztetve a zöldmezős közvetlen külföldi befektetéseket a felvásárlásoktól. Ezek a kísérleti tanulmányok támogatják a 4. bekezdésben említett módszertani követelmények kidolgozását, és kiértékelik a vonatkozó adatgyűjtés kivitelezhetőségét és költségeit. A Bizottság két évvel kiterjesztheti a 4. bekezdésben említett határidőt, ha a végrehajtásról szóló jelentésben úgy értékeli, hogy több időre van szükség a 4. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, vagy adott esetben javasolhatja e rendelet felülvizsgálatát. Ezek a kísérleti tanulmányok támogatják a 2. és 4. bekezdésekben említett módszertani követelmények kidolgozását, és kiértékelik a vonatkozó adatgyűjtés kivitelezhetőségét és költségeit.

 

 

(6) Az (1)–(3) bekezdéseknek megfelelően elkészített statisztikákat továbbítani kell a Bizottság (Eurostat) részére.

Az adatszolgáltatásoknak az I. mellékletben foglalt további részletek alapján kell történniük.

(7) Az (1)–(3) bekezdésben említett adatszolgáltatásoknak az I. mellékletben foglalt további részletek alapján kell történniük, a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság véleményének kikérését követően.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

184/2005/EK rendelet

10 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 2. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a t agállamokra és az adatszolgáltatókra.

(2) A 2. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak a rendelet végrehajtásához szükségesnél nagyobb adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltatókra.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

184/2005/EK rendelet

10 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 2. cikk (3) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő két hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbítható.

(6) A 2. cikk (3) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő három hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak három hónappal meghosszabbítható. Amennyiben egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust munkaszüneti napon vagy közvetlenül azt megelőzően hoznak, az időtartam az Európai Parlament munkaszüneti napot követő első plenáris ülésének napján kezdődik. Az időtartamnak minden esetben meghosszabbíthatónak kell lennie három teljes plenáris ülést magában foglaló időtartamra.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

184/2005/EK rendelet

12 cikk

 

Jelenlegi szöveg

Módosítás

 

4a. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

12 cikk

12 cikk

Jelentés a végrehajtásról

Végrehajtási jelentések

2010 februárjában 28-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról.

2018. február 28-ig, valamint azt követően ötévente, illetve amennyiben 2018. február 28. előtt bármikor szükségesnek ítéli, a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról.

A jelentés különösen a következőkre terjed ki:

A jelentés különösen a következőkre terjed ki:

a) az elkészített statisztikák minőségének rögzítése;

a) az elkészített statisztikák minőségének rögzítése;

b) a Közösség, a tagállamok, valamint a statisztikai információk szolgáltatói és felhasználói számára jelentkező, költségekhez viszonyított haszon értékelése.

b) a Közösség, a tagállamok, valamint a statisztikai információk szolgáltatói és felhasználói számára jelentkező, költségekhez viszonyított haszon értékelése.

 

(ba) annak kiértékelése, hogy szükséges-e további idő az 5. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására;

c) a kapott eredmények fényében szükségesnek ítélt esetleges javítások és módosítások területeinek meghatározása;

c) a kapott eredmények fényében szükségesnek ítélt esetleges javítások és módosítások területeinek meghatározása, többek között az elkészített statisztikák átláthatóságának, elérhetőségének és részletezettségének előmozdítása, illetve az 5. cikk (2) és (3) bekezdésében említett statisztikák elkészítésével kapcsolatos költségek;

d) a bizottság működésének áttekintése, és arra vonatkozó ajánlás, hogy át kell-e alakítani a végrehajtási rendelkezések terjedelmét.

(d) a 11. cikkben említett bizottság működésének áttekintése, és arra vonatkozó ajánlás, hogy át kell-e alakítani a végrehajtási rendelkezések terjedelmét.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

184/2005/EK rendelet

12 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

12a. cikk

 

Együttműködés más bizottságokkal

 

A Bizottság a 2006/856/EK határozatnak megfelelően kikéri az említett határozattal létrehozott monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság véleményét az e bizottság hatáskörébe tartozó minden ügyben.

Indokolás

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 c pont (új)

184/2005/EK rendelet

12 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4c. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

12b. cikk

 

A közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó nyilvános jelentéstétel

 

(1) Az Eurostat honlapján, egy e célra szolgáló és felhasználóbarát oldalon közzéteszi az I. melléklet Geo 6. szintje által lefedett összes államban eszközölt közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó statisztikákat.

 

(2) A Bizottság (Eurostat), maradéktalanul tekintetbe véve az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet 20. cikkét, közreadja statisztikáit és a számítások során használt pontos módszertant.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 d pont (új)

184/2005/EK rendelet

I melléklet – 4.1 táblázat

 

Jelenlegi szöveg

Table 4

Külföldi közvetlentőke-befektetés tranzakciók (a jövedelmeket is beleértve)

4.1 táblázat Közvetlentőke-befektetések pénzügyi tranzakciói

Határidő T+9 hónap

Gyakoriság éves

Első referenciaidőszak 2013

 

Nettó

Pénzügyi eszközök nettó beszerzése

Nettó felmerült kötelezettségek

VALAMENNYI REZIDENS EGYSÉG (speciális célú vállalatokkal)

 

 

 

 

 

 

Közvetlentőke-befektetések külföldön – tranzakciók

Geo

6

Geo

5

Geo

5

Részvény és egyéb részesedések

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Részvény és egyéb részesedések - társvállalatok nélkül

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Részvény és egyéb részesedések - azon társvállalatok között, ahol a végső befektető rezidens

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Újrabefektetett jövedelmek

Geo

5

Geo

5

 

 

Adósság típusú instrumentumok

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Adósság típusú instrumentumok - társvállalatok nélkül

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Adósság típusú instrumentumok – azon társvállalatok között, ahol a végső befektető rezidens

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Közvetlentőke-befektetések Magyarországon – tranzakciók

Geo

6

Geo

5

Geo

5

Részvény és egyéb részesedések

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Részvény és egyéb részesedések - társvállalatok nélkül

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Részvény és egyéb részesedések - azon társvállalatok között, ahol a végső befektető nem-rezidens

Geo

5

Geo

5

Geo

5

ebből: a végső befektető más euroövezeti országban rezidens

Geo

5

 

 

 

 

a végső befektető az EU-ban, de az euroövezeten kívül rezidens

Geo

5

 

 

 

 

a végső befektető az euroövezeten kívül rezidens

Geo

5

 

 

 

 

Újrabefektetett jövedelem

Geo

5

 

 

Geo

5

Adósság típusú instrumentumok

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Adósság típusú instrumentumok - társvállalatok nélkül

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Adósság típusú instrumentumok – azon társvállalatok között, ahol a végső befektető nem-rezidens

Geo

5

Geo

5

Geo

5

ebből: a végső befektető más euroövezeti országban rezidens

Geo 5 4.

 

 

 

 

 

a végső befektető az EU-ban, de az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

 

 

 

a végső befektető az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

 

 

 

REZIDENS SPECIÁLIS CÉLÚ VÁLLALATOK

 

 

 

 

 

 

Közvetlentőke-befektetések külföldön tranzakciók (1)

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

 

 

 

Közvetlentőke-befektetések Magyarországon tranzakciók (1)

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

 

 

 

(1) Kötelező a 2015-ös referenciaévtől

Módosítás

4d. Az I. melléklet 4.1. táblázata a következőképpen módosul:

4. táblázat

Külföldi közvetlentőke- befektetés tranzakciók (a jövedelmeket is beleértve)

 

táblázat Közvetlentőke-befektetések tranzakciói

Határidő T+9 hónap

Gyakoriság éves

Első referenciaidőszak 2013

 

Nettó

Pénzügyi eszközök nettó beszerzése

Nettó felmerült kötelezettségek

VALAMENNYI REZIDENS EGYSÉG (speciális célú vállalatokkal)

 

 

 

 

 

 

Közvetlentőke-befektetések külföldön – tranzakciók

Geo

6

Geo

6

Geo

6

Részvény és egyéb részesedések

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Részvény és egyéb részesedések - társvállalatok nélkül

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Részvény és egyéb részesedések - azon társvállalatok között, ahol a végső befektető rezidens

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Újrabefektetett jövedelmek

Geo

5

Geo

5

 

 

Adósság típusú instrumentumok

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Adósság típusú instrumentumok - társvállalatok nélkül

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Adósság típusú instrumentumok – azon társvállalatok között, ahol a végső befektető rezidens

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Közvetlentőke-befektetések Magyarországon – tranzakciók

Geo

6

Geo

6

Geo

6

Részvény és egyéb részesedések

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Részvény és egyéb részesedések - társvállalatok nélkül

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Részvény és egyéb részesedések - azon társvállalatok között, ahol a végső befektető nem-rezidens

Geo

5

Geo

5

Geo

5

ebből: a végső befektető más euroövezeti országban rezidens

Geo

5

 

 

 

 

a végső befektető az EU-ban, de az euroövezeten kívül rezidens

Geo

5

 

 

 

 

a végső befektető az euroövezeten kívül rezidens

Geo

5

 

 

 

 

Újrabefektetett jövedelem

Geo

5

 

 

Geo

5

Adósság típusú instrumentumok

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Adósság típusú instrumentumok - társvállalatok nélkül

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Adósság típusú instrumentumok - társvállalatok nélkül

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Adósság típusú instrumentumok – azon társvállalatok között, ahol a végső befektető nem-rezidens

Geo

5

Geo

5

Geo

5

ebből: a végső befektető más euroövezeti országban rezidens

Geo 5 4.

 

 

 

 

 

a végső befektető az EU-ban, de az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

 

 

 

a végső befektető az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

 

 

 

REZIDENS SPECIÁLIS CÉLÚ VÁLLALATOK

 

 

 

 

 

 

Közvetlentőke-befektetések külföldön tranzakciók (1)

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

 

 

 

Közvetlentőke-befektetések Magyarországon tranzakciók (1)

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

 

 

 

(1) Kötelező a 2015-ös referenciaévtől

Indokolás

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. Furthermore the amendment aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 e pont (új)

184/2005/EK rendelet

I melléklet – 4.2 táblázat

 

Jelenlegi szöveg

4.2 táblázat Közvetlentőke-befektetések jövedelme

Deadline: T+9 months

Gyakoriság: éves

Első referenciaidőszak: 2013

 

Egyenleg

Követel

Tartozik

VALAMENNYI REZIDENS EGYSÉG (speciális célú vállalatokkal)

 

 

 

Közvetlentőke -befektetések – jövedelme külföldön

Geo 6 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Osztalékok - társvállalatok nélkül

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Osztalékok – azon társvállalatok között, ahol a végső befektető rezidens

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Újrabefektetett jövedelem

Geo 5 4.

Geo 5 4.

 

Adósság típusú instrumentumok

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok társvállalatok nélkül

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok – azon társvállalatok között, ahol a végső befektető rezidens

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Közvetlentőke-befektetések jövedelme Magyarországon

Geo 6 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Osztalék

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Osztalékok - társvállalatok nélkül

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Osztalékok - azon társvállalatok között, ahol a végső befektető nem-rezidens

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

ebből: a végső befektető más euroövezeti országban rezidens

Geo 5 4.

 

 

a végső befektető az EU-ban, de az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

a végső befektető az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

Újrabefektetett jövedelem

Geo 5 4.

 

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok - társvállalatok nélkül

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok – azon társvállalatok között, ahol a végső befektető nem-rezidens

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

ebből a végső befektető más euroövezeti országban rezidens

Geo 5 4.

 

 

a végső befektető az EU-ban, de az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

a végső befektető az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

REZIDENS SPECIÁLIS CÉLÚ VÁLLALATOK

 

 

 

Külföldi közvetlentőke-befektetések jövedelme (1)

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Közvetlentőke-befektetések jövedelme Magyarországon (1)

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

(1) Kötelező a 2015-ös referenciaévtől

 

 

Módosítás

4e. Az I. melléklet 4.2. táblázata a következőképpen módosul:

táblázat Közvetlentőke-befektetések jövedelme

Deadline: T+9 months

Gyakoriság: éves

Első referenciaidőszak: 2013

 

Egyenleg

Követel

Tartozik

VALAMENNYI REZIDENS EGYSÉG (speciális célú vállalatokkal)

 

 

 

Közvetlentőke -befektetések – jövedelme külföldön

Geo 6 4.

Geo 6 4.

Geo 6 4.

Osztalékok - társvállalatok nélkül

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Osztalékok – azon társvállalatok között, ahol a végső befektető rezidens

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Újrabefektetett jövedelem

Geo 5 4.

Geo 5 4.

 

Adósság típusú instrumentumok

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok társvállalatok nélkül

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok – azon társvállalatok között, ahol a végső befektető rezidens

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Közvetlentőke-befektetések jövedelme Magyarországon

Geo 6 4.

Geo 6 4.

Geo 6 4.

Osztalék

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Osztalékok - társvállalatok nélkül

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Osztalékok - azon társvállalatok között, ahol a végső befektető nem-rezidens

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

ebből: a végső befektető más euroövezeti országban rezidens

Geo 5 4.

 

 

a végső befektető az EU-ban, de az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

a végső befektető az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

Újrabefektetett jövedelem

Geo 5 4.

 

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok - társvállalatok nélkül

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok – azon társvállalatok között, ahol a végső befektető nem-rezidens

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

ebből a végső befektető más euroövezeti országban rezidens

Geo 5 4.

 

 

a végső befektető az EU-ban, de az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

a végső befektető az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

REZIDENS SPECIÁLIS CÉLÚ VÁLLALATOK

 

 

 

Külföldi közvetlentőke-befektetések jövedelme (1)

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Közvetlentőke-befektetések jövedelme Magyarországon (1)

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

(1) Kötelező a 2015-ös referenciaévtől

 

Indokolás

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 f pont (új)

184/2005/EK rendelet

I melléklet – 5.1 táblázat

 

Jelenlegi szöveg

Táblázat

Külföldi közvetlentőke-befektetések, állományok

táblázat Közvetlentőke-befektetések, állományok

Határidő: T + 9 hónap

 

Gyakoriság: éves

Első referenciaidőszak: 2013

 

Nettó

Eszközök

Források

VALAMENNYI REZIDENS EGYSÉG (speciális célú vállalatokkal)

 

 

 

Külföldi közvetlentőke-befektetések külföldön

Geo 6 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem külföldön

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem - társvállalatok nélkül

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem –azon társvállalatok között, ahol a végső befektető rezidens

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok - társvállalatok nélkül

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok – azon társvállalatok között, ahol a végső befektető rezidens

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Közvetlentőke-befektetések Magyarországon

Geo 6 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem – társvállalatok nélkül

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem - azon társvállalatok között, ahol a végső befektető nem-rezidens

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

ebből: a végső befektető más euroövezeti országban rezidens

Geo 5 4.

 

 

a végső befektető az EU-ban, de az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

a végső befektető az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

Adósság típusú instrumentumok

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok - társvállalatok nélkül

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok – azon társvállalatok között, ahol a végső befektető nem-rezidens

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

ebből: a végső befektető más euroövezeti országban rezidens

Geo 5 4.

 

 

a végső befektető az EU-ban, de az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

a végső befektető az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

REZIDENS SPECIÁLIS CÉLÚ VÁLLALATOK

 

 

 

Külföldi közvetlentőke-befektetések külföldön

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Közvetlentőke-befektetések Magyarországon

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Módosítás

(4f) Az I. melléklet 5.1. táblázata a következőképpen módosul:

Táblázat

Külföldi közvetlentőke-befektetések, állományok

táblázat Közvetlentőke-befektetések, állományok

Határidő: T+9 hónap

Gyakoriság: éves

Első referenciaidőszak: 2013

 

Nettó

Eszközök

Források

VALAMENNYI REZIDENS EGYSÉG (speciális célú vállalatokkal)

 

 

 

Külföldi közvetlentőke-befektetések külföldön

Geo 6 4.

Geo 6 4.

Geo 6 4.

Részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem külföldön

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem - társvállalatok nélkül

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem –azon társvállalatok között, ahol a végső befektető rezidens

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok - társvállalatok nélkül

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok – azon társvállalatok között, ahol a végső befektető rezidens

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Közvetlentőke-befektetések Magyarországon

Geo 6 4.

Geo 6 4.

Geo 6 4.

Részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem – társvállalatok nélkül

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem - azon társvállalatok között, ahol a végső befektető nem-rezidens

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

ebből: a végső befektető más euroövezeti országban rezidens

Geo 5 4.

 

 

a végső befektető az EU-ban, de az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

a végső befektető az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

Adósság típusú instrumentumok

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok - társvállalatok nélkül

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Adósság típusú instrumentumok – azon társvállalatok között, ahol a végső befektető nem-rezidens

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

ebből: a végső befektető más euroövezeti országban rezidens

Geo 5 4.

 

 

a végső befektető az EU-ban, de az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

a végső befektető az euroövezeten kívül rezidens

Geo 5 4.

 

 

REZIDENS SPECIÁLIS CÉLÚ VÁLLALATOK

 

 

 

Külföldi közvetlentőke-befektetések külföldön

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Közvetlentőke-befektetések Magyarországon

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Geo 5 4.

Indokolás

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

(1)

HL C 31., 2015.1.30., 3. o.


INDOKLÁS

A fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos 184/2005/EK rendelet az egyes tagállamokban és az Unió egészében a gazdasági fejlemények nyomon követésére irányuló átfogó uniós keret része. Ezeken a területeken különösen fontos megbízható statisztikák készítése a főbb jellegzetességek, mint például a folyó fizetési mérlegekkel és az EU-n belüli és azon kívüli pénzáramlásokkal kapcsolatos fejlemények nyomon követésére. Így ezek a statisztikák segítenek a tagállami gazdaságpolitikák és az átfogó uniós iránymutatások, valamint az EU gazdaságirányítási keretéből eredő jogi követelmények közötti következetesség biztosításában. Konkrétabban a megbízható statisztikák a makroökonómiai egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárásokkal kapcsolatban létrehozott nyomonkövetési folyamat kulcsfontosságú alapját képezik.

Az eredeti rendelet és a későbbi módosítások elfogadása óta a nemzetközi tőkeáramlások mennyisége és összetettsége egyaránt növekedett. Konkrétabban a különleges célú gazdasági egységeknek és jogi konstrukcióknak a tőkebeáramlások és -kiáramlások irányítása terén való megnövekedett mértékű használata nehezebbé tette e tőkeáramlások felügyeletét, megfelelő nyomonkövethetőségük, valamint a kétszeres vagy többszörös elszámolás elkerülésének biztosítását, ezért megnehezítette az adócsalás és az agresszív adótervezés elleni küzdelmet.

Ezzel összefüggésben két célból is felül kell vizsgálni a 184/2005/EK rendelet rendelkezéseit.

Először is a 184/2005/EK rendelet felülvizsgálata valódi alkalmat jelent a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos statisztikák átláthatóságának és részletezettségének javítására, valamint a legújabb jogi újítások előnyeinek kihasználására, amelyek ezeket a statisztikákat megbízhatóbb eszközökké teszik a gazdaságpolitikai döntésekhez.

Másodszor pedig, ahogy arra a Bizottság rámutatott, a 184/2005/EK rendeletet naprakésszé kell tenni, hogy biztosítsuk összehangolását az EUMSZ-ben szereplő azon szabályokkal, amelyek hatáskört ruháznak a Bizottságra felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és/vagy végrehajtási aktusok elfogadására.

Ennek figyelembevételével az alábbi fő pontokkal kell foglalkozni.

1.        A fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos statisztikák átláthatóságának és részletezettségének növelése

A fizetési mérlegek, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelme és a közvetlen külföldi befektetések adatainak átláthatósága és részletezettsége jelentős mértékben javulna a jelentéstételi és közzétételi kötelezettségnek a bruttó tőkeáramlások nagyobb áttekinthetőségét célzó kibővítésével, valamint azzal, ha kihasználnák a közelmúlt olyan innovációit, mint a globális jogalany-azonosító (GLEI), amely az OECD-nek a számlainformációkkal kapcsolatos jelentéstétel javítására vonatkozó keretének része. Az IMF koordinált közvetlen befektetési felmérésre (CDIS) irányuló kezdeményezésének keretében a tényleges tulajdonosokról nemrég létrehozott nyilvántartások szintén fontos innovációk, amelyek felhasználhatók az átláthatóság és a nyomonkövethetőség növelésének céljára.

A 184/2005/EK irányelvvel összefüggésben készülő statisztikáknak lehetővé kell tenniük a zöldmezős közvetlen külföldi befektetések megkülönböztetését a felvásárlásokat eredményező közvetlen külföldi befektetésektől, amelyek egy adott időszakban nem növelik a bruttó felhalmozást a tagállamban, sem a tulajdonosváltozás által érintett gazdasági egység működő tőkéjét.

A Bizottságnak (Eurostat) erősítenie kell továbbá együttműködését az e rendelet hatálya alá tartozó területeken statisztikákat készítő főbb nemzetközi szervezetekkel, mint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Nemzetközi Valutaalap (IMF). Ez a kibővített együttműködés hatékonyan előmozdítaná a szakértelem cseréjét, ezáltal javítva a fizetési mérlegre vonatkozó statisztikák minőségét.

Végül a Bizottságnak (Eurostat) javítania kell a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos statisztikákról közzétett adatok minőségét. Másrészt ki kell használnia azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi a nemzeti statisztikák minőségére vonatkozó véleményének nyilvánosságra hozatalát, különösen akkor, ha kételkedik a különböző típusú statisztikákban szereplő adatok pontosságában, a rendelet 5. cikkének megfelelően.

2.        A 184/2005/EK rendelet összhangba hozása a Lisszaboni Szerződéssel

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) különbséget tesz a Bizottságra ruházható hatáskörök között aszerint, hogy azok az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok) elfogadására vagy az EUMSZ 291. cikkének (2) bekezdésében előírt, kötelező erejű uniós jogi aktusok (végrehajtási aktusok) végrehajtására vonatkozó egységes feltételek elfogadására vonatkoznak-e.

Az I. mellékletben felsorolt adatszolgáltatások felülvizsgálata, kibővítése és megszüntetése nem tekinthető nem alapvető rendelkezésnek, amelyeket a Bizottság kiegészít vagy módosít, hanem tárgyának lényegi elemeit érinti. Ezeket az elemeket ezért a társjogalkotók által elfogadott jogalkotási javaslatok révén kell – adott esetben – felülvizsgálni. Ugyanezen logika szerint a minőségről szóló beszámolók a szóban forgó jogalkotási aktus nem alapvető rendelkezései, ezért a Bizottságra felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköröket kell ruházni az említett beszámolók tartalmának meghatározására vonatkozóan, ahelyett, hogy azt végrehajtási aktusok révén fogadnák el, ahogy az a Bizottság eredeti javaslatában szerepel.

Végül megfelelő módon tekintetbe kell venni a munkaszüneti napokat és a parlamenti és tanácsi munka egyéb megszakításait, ennek megfelelően meghosszabbítva a határidőket, így biztosítva a megfelelő felülvizsgálati folyamatot az Európai Parlamenten és a Tanácson belül.


ELJÁRÁS

Cím

A fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos statisztikák

Hivatkozások

COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

26.6.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

14.7.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

14.7.2014

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

3.9.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Sven Giegold

22.7.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.5.2015

15.6.2015

 

 

Az elfogadás dátuma

25.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

2

12

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nessa Childers, Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Tibor Szanyi

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Ulrike Müller, Adam Szejnfeld

Benyújtás dátuma

9.7.2015

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat