Procedūra : 2014/0194(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0227/2015

Pateikti tekstai :

A8-0227/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0212

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 982kWORD 556k
8.7.2015
PE 554.881v02-00 A8-0227/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Sven Giegold

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0379),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0038/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 284 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 5 d. Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0227/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę1a,

 

_____________________________________

 

1a OL C 31, 2015 1 30, p. 3.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) aukštos kokybės statistinė informacija yra viešoji paslauga, kuri itin svarbi moksliniams tyrimams ir informacija pagrįstam sprendimų dėl viešosios politikos priėmimui;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b) mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistika yra itin svarbi tikslioms ekonominėms prognozėms ir informacija pagrįstam ekonominės politikos formavimui;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal SESV 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, skirtus neesminėms teisėkūros procedūra priimto konkretaus teisės akto nuostatoms papildyti ar iš dalies pakeisti, ypač kai siekiama atsižvelgti į ekonomikos, socialinę ir technikos raidą. Komisija turėtų užtikrinti, kad tais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms arba vienetams respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma administracinė našta;

(3) Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal SESV 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, skirtus neesminėms teisėkūros procedūra priimto konkretaus teisės akto nuostatoms papildyti ar iš dalies pakeisti, ypač kai siekiama atsižvelgti į ekonomikos, socialinę ir technikos raidą. Komisija turėtų užtikrinti, kad tais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms arba vienetams respondentams nebūtų nustatoma didesnė papildoma administracinė našta nei reikalinga šio reglamento tikslais ir kad nebūtų pakeista taikoma pagrindinė konceptuali sistema;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties 290 straipsnį tais atvejais, kai dėl ekonominių ir techninių pokyčių reikia atnaujinti duomenims keliamus reikalavimus, taip pat jų pateikimo terminus bei I priede nurodytų duomenų srautų tikslinimo, tolesnio rengimo ir panaikinimo nuostatas, ir kai reikia atnaujinti II priede pateiktas apibrėžtis;

(6) Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties 290 straipsnį tais atvejais, kai dėl ekonominių ir techninių pokyčių reikia atnaujinti duomenis apie geografinio skirstymo lygius, institucinių sektorių skirstymo lygius ir skirstymo pagal ekonominės veiklos rūšis lygius, nurodytus I priedo 6, 7 ir 8 lentelėse, taip pat siekiant apibrėžti bendrus kokybės standartus, kokybės ataskaitų turinį ir 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytos statistikos rengimo reikalavimus, jei toks atnaujinimas ir apibrėžimas nedaro poveikio atskaitomybės naštai ir nekeičiama pagrindinė konceptuali sistema. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties 290 straipsnį visais atvejais, kai tam tikri I priede nurodyti reikalavimai dėl duomenų srautų turi būti panaikinti, jeigu dėl tokio panaikinimo nesumažėja pagal šį reglamentą parengtos statistikos kokybė;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) kad būtų užtikrintos vienodos Reglamento (EB) Nr. 184/2005 įgyvendinimo sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, siekiant priimti bendrus kokybės standartus ir suderinti kokybės ataskaitų turinį ir periodiškumą. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011;

(8) kad būtų užtikrintos vienodos Reglamento (EB) Nr. 184/2005 įgyvendinimo sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, siekiant suderinti kokybės ataskaitų turinį ir periodiškumą. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) dabartinis nacionalinių centrinių bankų (NCB) ir nacionalinių statistikos institucijų bei Eurostato ir Europos Centrinio Banko praktinis bendradarbiavimas yra labai vertingas, todėl turėtų būti tęsiamas ir toliau plėtojamas gerinant mokėjimų balanso statistikos, finansų statistikos, valdžios sektoriaus finansų statistikos, makroekonominės statistikos ir nacionalinių sąskaitų bendrą suderinimą ir kokybę. Dalyvaudami atitinkamų Komisijos ekspertų grupių, atsakingų už MB, TPP ir TUI, darbe NCB ir toliau aktyviai prisidės prie visų su MB, TPP ir TUI susijusių sprendimų rengimo. ESS ir ECBS strateginis bendradarbiavimas koordinuojamas Europos statistikos forume, įsteigtame 2013 m. balandžio 24 d. pasirašytu Susitarimo memorandumu dėl Europos statistikos sistemos ir Europos centrinių bankų sistemos narių bendradarbiavimo10;

(12) dabartinis nacionalinių centrinių bankų (NCB) ir nacionalinių statistikos institucijų (NSI) bei Eurostato ir Europos Centrinio Banko praktinis bendradarbiavimas yra labai vertingas, todėl turėtų būti tęsiamas ir toliau plėtojamas gerinant mokėjimų balanso statistikos, finansų statistikos, valdžios sektoriaus finansų statistikos, makroekonominės statistikos ir nacionalinių sąskaitų bendrą suderinimą ir kokybę. Dalyvaudami atitinkamų ekspertų grupių, atsakingų už MB, TPP ir TUI, darbe NSI ir NCB ir toliau aktyviai prisidės prie visų su MB, TPP ir TUI susijusių sprendimų rengimo. ESS ir ECBS bendradarbiavimas koordinuojamas Europos statistikos forume, įsteigtame 2013 m. balandžio 24 d. pasirašytu Susitarimo memorandumu dėl Europos statistikos sistemos ir Europos centrinių bankų sistemos narių bendradarbiavimo10;

__________________

__________________

10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF.

10 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) pagal SESV 127 straipsnio 4 dalį ir 282 straipsnio 5 dalį Komisija turėtų konsultuotis su Europos Centriniu Banku dėl teisės aktų, priklausančių jo kompetencijai;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b) valstybės narės turėtų laiku tinkama forma pateikti reikiamos kokybės su mokėjimų balansu, tarptautine prekyba paslaugomis ir tiesioginėmis užsienio investicijomis susijusius duomenis, kurie būtini Bendrijos statistikos parengimui;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) nuo Reglamento (EB) Nr. 184/2005 priėmimo tarptautiniai kapitalo srautai tapo intensyvesni ir sudėtingesni. Dėl specialios paskirties priemonių ir teisinių konstrukcijų dažnesnio naudojimo kapitalo srautų nukreipimui tapo sudėtingiau tokius srautus stebėti siekiant užtikrinti jų pakankamą atsekamumą ir išvengti dvigubos arba daugybinės apskaitos;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b) todėl Reglamento (EB) Nr. 184/2005 nuostatos turėtų būti atnaujintos siekiant padidinti skaidrumą ir išsamumą atsižvelgiant į MB, TPP ir TUI ir turėtų būti griežtinami ataskaitų teikimo ir skelbimo reikalavimai, kad būtų pasinaudojama naujausiomis inovacijomis, pvz., pasauliniu juridinio asmens identifikatoriumi (angl. GLEI), kuris sudaro dalį EBPO pasiūlymų dėl informacijos apie finansines sąskaitas pranešimo gerinimo, bet jomis neapsiribojant, taip pat pasinaudojant naujausiomis teisinėmis naujovėmis, pvz., pagrindinių tikrųjų savininkų registrais, nustatytais Pinigų plovimo prevencijos direktyvoje. Tokiais sugriežtintais reikalavimais turėtų būti padidinta Sąjungos TUI statistikos analitinė vertė, taip pat gali būti prisidedama prie finansinių srautų, susijusių su tiesioginių investicijų operacijomis, skaidrumo ir atsekamumo;

Pagrindimas

Pakeitime pateikta nuoroda į pasaulinį juridinio asmens identifikatorių paremta Vokietijos investicinių fondų asociacijos (BVI) įnašu.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13c) pagal Reglamento (EB) Nr. 184/2005 nuostatas parengtos statistikos, kai tai įmanoma metodologiniu požiūriu, turėtų sudaryti galimybę atskirti visiškai naujas TUI nuo TUI, kurių rezultatas yra perėmimai ir dėl kurių tam tikru laikotarpiu nepadidėja bendrasis kapitalo formavimas atitinkamoje valstybėje narėje arba nepadidėja atitinkamo ekonominio vieneto, kurio savininkai pasikeitė, apyvartinis kapitalas;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13d) Komisija (Eurostatas) turėtų stiprinti savo bendradarbiavimą su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kurios yra pagrindiniai statistikos, kuriai taikomas šis reglamentas, teikėjai, pvz., EBPO ir Tarptautiniu valiutos fondu (TVF), siekiant skatinti keitimąsi ekspertinėmis žiniomis ir taip veiksmingai didinti statistikos apie tarptautinius ekonominius procesus kokybę. Toks tarptautinis bendradarbiavimas taip pat sudarytų geresnes sąlygas tinkamos konceptualios sistemos, susijusios su pagrindiniais tikraisiais savininkais ir visiškai naujų TUI atskyrimu nuo TUI, kurių rezultatas yra perėmimai, kūrimui, jis taip pat galėtų apimti kitas tarptautines organizacijas ir forumus, pvz., Didžiojo dvidešimtuko (G 20) Duomenų spragų iniciatyvą;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13e) Komisija (Eurostatas) raginama pasinaudoti nuostatomis, kuriomis leidžiama viešai skelbti nuomonę apie nacionalinių statistikų kokybę, ypač tais atvejais, kai ji abejoja su visomis statistikos rūšimis susijusios informacijos tikslumu, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos1a 5 straipsnyje;

 

_______________________

 

1a 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (OL L 039, 2013 2 9, p. 12).

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

13 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13f) siekdama stiprinti ESS ir ECBS bendradarbiavimą Komisija turėtų konsultuotis su Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetu, įsteigtu 2006 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimu 2006/856/EB dėl Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto įsteigimo1a, spręsdama visus klausimus, kurie priklauso komiteto kompetencijai, kaip nurodyta tame sprendime;

 

___________________

 

1a 2006 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas 2006/856/EB dėl Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto įsteigimo (OL L 332, 2006 11 30, p. 21).

Pagrindimas

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 184/2005

2 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 10 straipsnį tais atvejais, kai dėl ekonominių ir techninių pokyčių reikia atnaujinti duomenims keliamus reikalavimus, taip pat jų pateikimo terminus bei I priede nurodytų duomenų srautų tikslinimo, tolesnio rengimo ir panaikinimo nuostatas, ir kai reikia atnaujinti II priede pateiktas apibrėžtis.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 10 straipsnį tais atvejais, kai dėl ekonominių ir techninių pokyčių reikia atnaujinti duomenims keliamus reikalavimus, geografinio skirstymo lygius, institucinių sektorių skirstymo lygius ir skirstymo pagal ekonominės veiklos rūšis lygius, nurodytus I priedo 6, 7 ir 8 lentelėse, taip pat siekiant apibrėžti kokybės ataskaitų turinį ir 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytos statistikos rengimo reikalavimus, jei toks atnaujinimas ir apibrėžimas nedaro poveikio atskaitomybės naštai ir nekeičiama pagrindinė konceptuali sistema.

 

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 10 straipsnį visais atvejais, kai tam tikri I priede nurodyti reikalavimai dėl duomenų srautų turi būti panaikinti, jeigu dėl tokio panaikinimo nesumažėja pagal šį reglamentą parengtos statistikos kokybė.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 184/2005

3 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a) 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Valstybės narės surenka šiame reglamente nurodytą informaciją iš, jų manymu, tinkamų ir svarbių šaltinių. Tarp jų gali būti administraciniai duomenų šaltiniai, tokie kaip įmonių registrai.

1. Valstybės narės surenka šiame reglamente nurodytą informaciją iš, jų manymu, tinkamų ir svarbių šaltinių. Tarp jų gali būti administraciniai duomenų šaltiniai, tokie kaip įmonių registrai, įskaitant centrinius registrus, kuriuose pateikiama informacija apie pagrindinius tikruosius įmonių ir kitų juridinių asmenų savininkus, kaip nurodyta Pinigų plovimo prevencijos direktyvoje, Europos grupės registrą (EGR) arba pasaulinį juridinio asmens identifikatorių, ir vykdant TVF koordinuotos tiesioginių investicijų apžvalgos iniciatyvą surinktus geografinius su TUI susijusius duomenis, tačiau šiais duomenų šaltiniais neapsiribojama.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 184/2005

4 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija, atsižvelgdama į su duomenų rinkimo ir rengimo sąnaudomis susijusias pasekmes ir svarbius duomenų rinkimo pakeitimus, įgyvendinimo aktais priima bendrus kokybės standartus, nustato kokybės ataskaitų turinį ir periodiškumą.

3. Komisija, atsižvelgdama į su duomenų rinkimo ir rengimo sąnaudomis susijusias pasekmes ir svarbius duomenų rinkimo pakeitimus, įgyvendinimo aktais nustato kokybės ataskaitų periodiškumą.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 184/2005

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) 4 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

 

4a. Komisija (Eurostatas) įgyvendinimo aktais nustato bendradarbiavimo su statistikos įstaigomis tarptautiniu lygmeniu, įskaitant TVF ir EBPO, tvarką, siekdama skatinti tarptautinių koncepcijų, klasifikatorių, metodų ir kitų standartų taikymą, ypač siekiant užtikrinti pagal šį reglamentą parengtos statistikos nuoseklumą ir didesnį palyginamumą pasauliniu mastu.

Pagrindimas

Ši nuostata paremta panašia Reglamento 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos 5 straipsnio nuostata.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 184/2005

5 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2b) 5 straipsnis pakeičiamas taip:

5 straipsnis

5 straipsnis

Duomenų srautai

Duomenų srautai

Rengtini statistiniai duomenys sugrupuojami prieš jų persiuntimą Komisijai (Eurostatui) pagal šiuos duomenų srautus:

1. Rengtini statistiniai duomenys sugrupuojami prieš jų persiuntimą Komisijai (Eurostatui) pagal šiuos duomenų srautus:

a) mokėjimų balanso euro rodikliai;

a) mokėjimų balanso euro rodikliai;

b) mokėjimų balanso ketvirčio statistiniai duomenys;

b) mokėjimų balanso ketvirčio statistiniai duomenys;

c) tarptautinė prekyba paslaugomis;

c) tarptautinė prekyba paslaugomis;

d) tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautai;

d) tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautai;

e) TUI likučiai.

e) TUI likučiai.

 

2. Rengtini statistiniai duomenys apibendrina informacijos srautus, paremtus išsamiais ir patikimais duomenų šaltiniais, ir, kai tai įmanoma metodologiniu požiūriu, apibendrina bendrus duomenis apie TUI srautus, pagal ekonominio vieneto, kuris kontroliuoja srautą, pagrindinio tikrojo savininko įsisteigimo šalį.

 

3. Kai tai įmanoma metodologiniu požiūriu ir visapusiškai atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos 20 straipsnį, rengtinuose statistiniuose duomenyse tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautai diferencijuojami į, viena vertus, srautus, dėl kurių padidėjus bendro kapitalo formavimui arba padidėjus ekonominio vieneto apyvartiniam kapitalui atsiranda visiškai naujų investicijų, ir, kita vertus, perėmimą, dėl kurio metiniu ataskaitiniu laikotarpiu pasikeičia tik ekonominio vieneto savininkas.

 

4. Komisija ne vėliau kaip 2018 m. vasario 28 d. priima, šio proceso metu atsižvelgdama į tarptautinį bendradarbiavimą, deleguotąjį aktą pagal 10 straipsnį siekdama apibrėžti metodinius reikalavimus, kurie būtini statistikos kokybės ir TUI statistikos, paremtos pagrindinio tikrojo savininko koncepcija, palyginamumo užtikrinimui ir visiškai naujų TUI atskyrimui nuo perėmimo.

 

5. Pasikonsultavusi su Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetu Komisija inicijuoja bandomuosius tyrimus, susijusius su TUI statistika, paremta pagrindinio tikrojo savininko koncepcija, ir siekiant atskirti visiškai naujas TUI nuo perėmimo. Šiais bandomaisiais tyrimais turi būti paremtas 4 dalyje nurodytų metodinių reikalavimų parengimas ir įvertinamas susijusio duomenų rinkimo įvykdomumas ir sąnaudos. Komisija gali pratęsti 4 dalyje nurodytą terminą dvejais metais, jei įgyvendinimo ataskaitoje daroma išvada, kad reikia papildomo laiko 4 dalyje nurodytų deleguotųjų aktų priėmimui, arba Komisija prireikus pasiūlo persvarstyti šį reglamentą. Bandomaisiais tyrimais turi būti paremtas 2 ir 4 dalyse nurodytų metodinių reikalavimų parengimas ir įvertinamas susijusio duomenų rinkimo įvykdomumas ir sąnaudos.

 

6. Laikantis 1–3 dalyse nustatytų reikalavimų parengti statistiniai duomenys perduodami Komisijai (Eurostatui).

Duomenų srautai yra apibūdinti I priede.

7. 1–3 dalyse nurodyti duomenų srautai, paprašius Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto pateikti nuomonę, yra apibūdinti I priede.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 184/2005

10 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Naudodamasi 2 straipsnio 3 dalimi suteiktais įgaliojimais Komisija užtikrina, kad deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ir respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma administracinė našta.

2. Naudodamasi 2 straipsnio 3 dalimi suteiktais įgaliojimais Komisija užtikrina, kad deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ir respondentams nebūtų nustatoma papildoma administracinė našta, išskyrus tą, kuri būtina šio reglamento tikslais.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 184/2005

10 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Pagal 2 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6. Pagal 2 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento ar Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais. Kai deleguotasis aktas pateikiamas prieš pat švenčių dieną arba jos metu, laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pirmosios Europos Parlamento plenarinės sesijos savaitės po švenčių dienos datos. Bet kokiu atveju laikotarpį turi būti galima pratęsti, kad būtų apimtas trijų plenarinių sesijų savaičių laikotarpis.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 184/2005

12 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a) 12 straipsnis pakeičiamas taip:

12 straipsnis

12 straipsnis

Ataskaita dėl įgyvendinimo

Įgyvendinimo ataskaitos

Iki 2010 m. vasario 28 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą.

Komisija ne vėliau kaip 2018 m. vasario 28 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą, o vėliau ją teikia kas penkerius metus arba kai laiko tai reikalinga.

Šioje ataskaitoje ypač:

Šioje ataskaitoje ypač:

a) užfiksuojama statistinių tyrimų kokybė;

a) užfiksuojama statistinių tyrimų kokybė;

b) įvertinta Bendrijos, valstybių narių, statistinės informacijos teikėjų ir naudotojų gautos statistinės informacijos nauda, lyginant su jos kaina;

b) įvertinta Bendrijos, valstybių narių, statistinės informacijos teikėjų ir naudotojų gautos statistinės informacijos nauda, lyginant su jos kaina;

 

ba) įvertinta, ar 5 straipsnio 4 dalyje nurodytų deleguotųjų aktų priėmimui reikia papildomo laiko;

c) atsižvelgiant į gautus rezultatus nustatomos tobulintinos bei keistinos sritys;

c) atsižvelgiant į gautus rezultatus nustatomos tobulintinos, pvz., parengtų statistikų skaidrumo, pateikimo ir išsamumo gerinimas, taip pat su 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų statistinių duomenų rengimu susijusios mažesnės sąnaudos, bei keistinos sritys;

d) persvarstoma komiteto veikla ir rekomenduojama, ar reikia iš naujo apibrėžti įgyvendinimo priemonių apimtį.

d) persvarstoma 11 straipsnyje nurodyto komiteto veikla ir rekomenduojama, ar reikia iš naujo apibrėžti įgyvendinimo priemonių apimtį.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 184/2005

12 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b) Įrašomas šis straipsnis:

 

12a straipsnis

 

Bendradarbiavimas su kitais komitetais

 

Visais klausimais, priklausančiais Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto, įsteigto Sprendimu 2006/856/EB, kompetencijai, Komisija prašo tą komitetą pareikšti nuomonę pagal minėtą sprendimą.

Pagrindimas

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 184/2005

12 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c) Įrašomas šis straipsnis:

 

12b straipsnis

 

Viešų ataskaitų apie tiesiogines užsienio investicijas teikimas

 

1. Savo interneto svetainėje tam skirtame naudotojui patogiame tinklalapyje Eurostatas skelbia visų I priedo Geo 6 lygiui priklausančių jurisdikcijų tiesioginių užsienio investicijų statistiką.

 

2. Visapusiškai atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos 20 straipsnį Komisija (Eurostatas) viešai paskelbia savo statistikas ir tikslią apskaičiavimams naudotą metodiką.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 d punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 184/2005

I priedo 4.1 lentelė

 

Dabartinis tekstas

4 lentelė

Tiesioginių užsienio investicijų sandoriai (įskaitant pajamas)

4.1 lentelė. Tiesioginių investicijų finansiniai sandoriai

Terminas T + 9 mėnesiai.

Periodiškumas kasmet.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis 2013 m.

 

Grynosios pajamos

Grynasis įsigytas finansinis turtas

Grynieji prisiimti įsipareigojimai

VISI VIENETAI REZIDENTAI

 

 

 

 

 

 

Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU) – Sandoriai

Geo

6

Geo

5

Geo

5

TIU Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas

Geo

5

Geo

5

Geo

5

TIU Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas (išskyrus susietų įmonių tarpusavio nuosavybės priemones)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

TIU Nuosavybės priemonės, išskyrus susietų įmonių tarpusavio reinvesticijas (VPĮ yra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

TIU Reinvesticijos

Geo

5

Geo

5

 

 

TIU Skolos priemonės

Geo

5

Geo

5

Geo

5

TIU Skolos priemonės (išskyrus susietų įmonių tarpusavio skolas)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

TIU Susietų įmonių tarpusavio skolos priemonės (VPĮ yra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE) – Sandoriai

Geo

6

Geo

5

Geo

5

DIRE Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas (išskyrus susietų įmonių tarpusavio nuosavybės priemones)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE Nuosavybės priemonės, išskyrus susietų įmonių tarpusavio reinvesticijas (VPĮ nėra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Iš jų: VPĮ yra kitos euro zonos šalies rezidentė

Geo

5

 

 

 

 

VPĮ yra ES rezidentė, tačiau nėra euro zonos rezidentė

Geo

5

 

 

 

 

VPĮ nėra ES rezidentė

Geo

5

 

 

 

 

DIRE Reinvesticijos

Geo

5

 

 

Geo

5

DIRE Skolos priemonės

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE Skolos priemonės (išskyrus susietų įmonių tarpusavio skolas)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE Susietų įmonių tarpusavio skolos priemonės (VPĮ nėra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Iš jų: VPĮ yra kitos euro zonos šalies rezidentė

Geo 5

 

 

 

 

 

VPĮ yra ES rezidentė, tačiau nėra euro zonos rezidentė

Geo 5

 

 

 

 

 

VPĮ nėra ES rezidentė

Geo 5

 

 

 

 

 

SPECIALIOS PASKIRTIES VIENETAI REZIDENTAI

 

 

 

 

 

 

Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU) - Sandoriai (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE) – Sandoriai (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Privaloma nuo 2015 ataskaitinių metų.

Pakeitimas

4d) I priedo 4.1 lentelė iš dalies keičiama taip:

4 lentelė

Tiesioginių užsienio investicijų sandoriai (įskaitant pajamas)

4.1 lentelė. Tiesioginių investicijų finansiniai sandoriai

Terminas T + 9 mėnesiai.

Periodiškumas kasmet.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis 2013 m.

 

Grynosios pajamos

Grynasis įsigytas finansinis turtas

Grynieji prisiimti įsipareigojimai

VISI VIENETAI REZIDENTAI

 

 

 

 

 

 

Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU) – Sandoriai

Geo

6

Geo

6

Geo

6

TIU Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas

Geo

5

Geo

5

Geo

5

TIU Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas (išskyrus susietų įmonių tarpusavio nuosavybės priemones)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

TIU Nuosavybės priemonės, išskyrus susietų įmonių tarpusavio reinvesticijas (VPĮ yra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

TIU Reinvesticijos

Geo

5

Geo

5

 

 

TIU Skolos priemonės

Geo

5

Geo

5

Geo

5

TIU Skolos priemonės (išskyrus susietų įmonių tarpusavio skolas)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

TIU Susietų įmonių tarpusavio skolos priemonės (VPĮ yra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE) – Sandoriai

Geo

6

Geo

6

Geo

6

DIRE Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas (išskyrus susietų įmonių tarpusavio nuosavybės priemones)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE Nuosavybės priemonės, išskyrus susietų įmonių tarpusavio reinvesticijas (VPĮ nėra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Iš jų: VPĮ yra kitos euro zonos šalies rezidentė

Geo

5

 

 

 

 

VPĮ yra ES rezidentė, tačiau nėra euro zonos rezidentė

Geo

5

 

 

 

 

VPĮ nėra ES rezidentė

Geo

5

 

 

 

 

DIRE Reinvesticijos

Geo

5

 

 

Geo

5

DIRE Skolos priemonės

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE Skolos priemonės (išskyrus susietų įmonių tarpusavio skolas)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE Skolos priemonės (išskyrus susietų įmonių tarpusavio skolas)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE Susietų įmonių tarpusavio skolos priemonės (VPĮ nėra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Iš jų: VPĮ yra kitos euro zonos šalies rezidentė

Geo 5

 

 

 

 

 

VPĮ yra ES rezidentė, tačiau nėra euro zonos rezidentė

Geo 5

 

 

 

 

 

VPĮ nėra ES rezidentė

Geo 5

 

 

 

 

 

SPECIALIOS PASKIRTIES VIENETAI REZIDENTAI

 

 

 

 

 

 

Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU) - Sandoriai (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE) – Sandoriai (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Privaloma nuo 2015 ataskaitinių metų.

Pagrindimas

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. Furthermore the amendment aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 e punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 184/2005

I priedo 4.2 lentelė

 

Dabartinis tekstas

4.2 lentelė. Tiesioginių investicijų pajamos

Terminas: T + 9 mėnesiai

Periodiškumas : kasmet

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis: 2013 m.

 

Balansas

Kreditas

Debetas

VISI VIENETAI REZIDENTAI

 

 

 

Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU) – Pajamos

Geo 6

Geo 5

Geo 5

TIU Dividendai (išskyrus susietų įmonių tarpusavio dividendus)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Susietų įmonių tarpusavio dividendai (VPĮ yra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Reinvesticijos

Geo 5

Geo 5

 

TIU Skolos priemonių pajamos

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Skolos priemonių pajamos (išskyrus susietų įmonių tarpusavio skolos priemonių pajamas)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Susietų įmonių tarpusavio skolos priemonių pajamos (VPĮ yra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE) - Pajamos

Geo 6

Geo 5

Geo 5

DIRE Dividendai

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Dividendai (išskyrus susietų įmonių tarpusavio dividendus)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Susietų įmonių tarpusavio dividendai (VPĮ nėra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Iš jų: VPĮ yra kitos euro zonos šalies rezidentė

Geo 5

 

 

VPĮ yra ES rezidentė, tačiau nėra euro zonos rezidentė

Geo 5

 

 

VPĮ nėra ES rezidentė

Geo 5

 

 

DIRE Reinvesticijos

Geo 5

 

Geo 5

DIRE Skolos priemonių pajamos

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Skolos priemonių pajamos (išskyrus susietų įmonių tarpusavio skolos priemonių pajamas)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Susietų įmonių tarpusavio skolos priemonių pajamos (VPĮ nėra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Iš jų: VPĮ yra kitos euro zonos šalies rezidentė

Geo 5

 

 

VPĮ yra ES rezidentė, tačiau nėra euro zonos rezidentė

Geo 5

 

 

VPĮ nėra ES rezidentė

Geo 5

 

 

SPECIALIOS PASKIRTIES VIENETAI REZIDENTAI

 

 

 

Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU) – Pajamos (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE) - Pajamos (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Privaloma nuo 2015 ataskaitinių metų.

 

 

Pakeitimas

4e) I priedo 4.2 lentelė iš dalies keičiama taip:

4.2 lentelė. Tiesioginių investicijų pajamos

Terminas: T + 9 mėnesiai

Periodiškumas : kasmet

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis: 2013 m.

 

Balansas

Kreditas

Debetas

VISI VIENETAI REZIDENTAI

 

 

 

Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU) – Pajamos

Geo 6

Geo 6

Geo 6

TIU Dividendai (išskyrus susietų įmonių tarpusavio dividendus)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Susietų įmonių tarpusavio dividendai (VPĮ yra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Reinvesticijos

Geo 5

Geo 5

 

TIU Skolos priemonių pajamos

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Skolos priemonių pajamos (išskyrus susietų įmonių tarpusavio skolos priemonių pajamas)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Susietų įmonių tarpusavio skolos priemonių pajamos (VPĮ yra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE) - Pajamos

Geo 6

Geo 6

Geo 6

DIRE Dividendai

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Dividendai (išskyrus susietų įmonių tarpusavio dividendus)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Susietų įmonių tarpusavio dividendai (VPĮ nėra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Iš jų: VPĮ yra kitos euro zonos šalies rezidentė

Geo 5

 

 

VPĮ yra ES rezidentė, tačiau nėra euro zonos rezidentė

Geo 5

 

 

VPĮ nėra ES rezidentė

Geo 5

 

 

DIRE Reinvesticijos

Geo 5

 

Geo 5

DIRE Skolos priemonių pajamos

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Skolos priemonių pajamos (išskyrus susietų įmonių tarpusavio skolos priemonių pajamas)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Susietų įmonių tarpusavio skolos priemonių pajamos (VPĮ nėra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Iš jų: VPĮ yra kitos euro zonos šalies rezidentė

Geo 5

 

 

VPĮ yra ES rezidentė, tačiau nėra euro zonos rezidentė

Geo 5

 

 

VPĮ nėra ES rezidentė

Geo 5

 

 

SPECIALIOS PASKIRTIES VIENETAI REZIDENTAI

 

 

 

Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU) – Pajamos (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE) - Pajamos (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Privaloma nuo 2015 ataskaitinių metų.

 

Pagrindimas

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 f punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 184/2005

I priedo 5.1 lentelė

 

Dabartinis tekstas

5 lentelė

Tiesioginių užsienio investicijų pozicijos

5.1 lentelė. Tiesioginių investicijų pozicijos

Terminas: T + 9 mėnesiai

Periodiškumas : kasmet

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis: 2013 m.

 

Grynosios pajamos

Turtas

Įsipareigojimai

VISI VIENETAI REZIDENTAI

 

 

 

Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

TIU Nuosavybės priemonės

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Nuosavybės priemonės (išskyrus susietų įmonių tarpusavio nuosavybės priemones)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Susietų įmonių tarpusavio nuosavybės priemonės (VPĮ yra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Skolos priemonės

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Skolos priemonės (išskyrus susietų įmonių tarpusavio skolas)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Susietų įmonių tarpusavio skolos priemonės (VPĮ yra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

DIRE Nuosavybės priemonės

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Nuosavybės priemonės (išskyrus susietų įmonių tarpusavio nuosavybės priemones)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Susietų įmonių tarpusavio nuosavybės priemonės (VPĮ nėra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Iš jų: VPĮ yra kitos euro zonos šalies rezidentė

Geo 5

 

 

VPĮ yra ES rezidentė, tačiau nėra euro zonos rezidentė

Geo 5

 

 

VPĮ nėra ES rezidentė

Geo 5

 

 

DIRE Skolos priemonės

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Skolos priemonės (išskyrus susietų įmonių tarpusavio skolas)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Susietų įmonių tarpusavio skolos priemonės (VPĮ nėra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Iš jų: VPĮ yra kitos euro zonos šalies rezidentė

Geo 5

 

 

VPĮ yra ES rezidentė, tačiau nėra euro zonos rezidentė

Geo 5

 

 

VPĮ nėra ES rezidentė

Geo 5

 

 

SPECIALIOS PASKIRTIES VIENETAI REZIDENTAI

 

 

 

Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pakeitimas

4f) I priedo 5.1 lentelė iš dalies keičiama taip:

5 lentelė

Tiesioginių užsienio investicijų pozicijos

5.1 lentelė. Tiesioginių investicijų pozicijos

Terminas: T + 9 mėnesiai

Periodiškumas : kasmet

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis: 2013 m.

 

Grynosios pajamos

Turtas

Įsipareigojimai

VISI VIENETAI REZIDENTAI

 

 

 

Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

TIU Nuosavybės priemonės

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Nuosavybės priemonės (išskyrus susietų įmonių tarpusavio nuosavybės priemones)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Susietų įmonių tarpusavio nuosavybės priemonės (VPĮ yra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Skolos priemonės

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Skolos priemonės (išskyrus susietų įmonių tarpusavio skolas)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TIU Susietų įmonių tarpusavio skolos priemonės (VPĮ yra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

DIRE Nuosavybės priemonės

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Nuosavybės priemonės (išskyrus susietų įmonių tarpusavio nuosavybės priemones)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Susietų įmonių tarpusavio nuosavybės priemonės (VPĮ nėra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Iš jų: VPĮ yra kitos euro zonos šalies rezidentė

Geo 5

 

 

VPĮ yra ES rezidentė, tačiau nėra euro zonos rezidentė

Geo 5

 

 

VPĮ nėra ES rezidentė

Geo 5

 

 

DIRE Skolos priemonės

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Skolos priemonės (išskyrus susietų įmonių tarpusavio skolas)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Susietų įmonių tarpusavio skolos priemonės (VPĮ nėra duomenis teikiančios šalies rezidentė)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Iš jų: VPĮ yra kitos euro zonos šalies rezidentė

Geo 5

 

 

VPĮ yra ES rezidentė, tačiau nėra euro zonos rezidentė

Geo 5

 

 

VPĮ nėra ES rezidentė

Geo 5

 

 

SPECIALIOS PASKIRTIES VIENETAI REZIDENTAI

 

 

 

Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pagrindimas

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

(1)

OL C 31, 2015 1 30, p. 3.


AIŠKINAMOJI DALIS

Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso (MB), tarptautinės prekybos paslaugomis (TPP) ir tiesioginių užsienio investicijų (TUI) statistikos yra bendros ES sistemos, kuria siekiama stebėti ekonomikos vystymąsi kiekvienoje valstybėje narėje ir visoje Sąjungoje, dalis. Patikimos statistikos tokiose srityse parengimas yra labai naudingas pagrindinių charakteristikų, pvz., dabartinių ataskaitų ir finansų srautų ES ir už jos ribų raidos, stebėjimui. Taigi šios statistikos padeda užtikrinti valstybių narių ekonomikos politikos suderinamumą su plataus masto ES gairėmis ir jos atitiktį teisiniams reikalavimams pagal ES ekonomikos valdymo sistemą. Konkrečiau, patikimos statistikos yra itin svarbus stebėsenos proceso, nustatyto pagal makroekonominio disbalanso procedūras, pagrindas.

Nuo pirminio reglamento priėmimo ir vėlesnių atnaujinimų tarptautiniai kapitalo srautai tapo intensyvesni ir sudėtingesni. Konkrečiau, dėl dažnesnio specialios paskirties priemonių ir teisinių konstrukcijų naudojimo kapitalo srautų nukreipimui padaugėjo su šių kapitalo srautų stebėjimu, jų pakankamo atsekamumo užtikrinimu ir dvigubos arba daugybinės apskaitos išvengimu susijusių sunkumų, taigi tapo sudėtingiau kovoti su mokesčių slėpimu ir agresyviu mokesčių planavimu.

Atsižvelgiant į tai, Reglamento (EB) Nr. 184/2005 nuostatos turėtų būti persvarstytos siekiant dvejopo tikslo.

Pirma, Reglamento (EB) Nr. 184/2005 persvarstymas yra proga padidinti su MP, TPP ir TUI susijusios statistikos skaidrumą ir išsamumą ir pasinaudoti naujausiomis teisinėmis naujovėmis, kad šios statistikos taptų patikimesne priemone priimant sprendimus dėl ekonomikos politikos.

Antra, kaip pabrėžė Komisija, Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 turi būti atnaujintas siekiant užtikrinti jo atitiktį SESV taisyklėms, kuriomis Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius ir (arba) įgyvendinimo aktus.

Atsižvelgiant į tai, bus sprendžiami toliau nurodyti pagrindiniai klausimai.

1.        Su MP, TPP ir TUI susijusios statistikos skaidrumo ir išsamumo didinimas

Su MP, TPP ir TUI susijusios statistikos skaidrumas ir išsamumas galėtų būti labai padidintas griežtinant ataskaitų teikimo ir skelbimo reikalavimus, kad būtų galima susidaryti geresnį bendrą įspūdį apie bendruosius kapitalo srautus ir pasinaudoti naujausiomis inovacijomis, pvz., pasauliniu juridinio asmens identifikatoriumi, kurios sudaro dalį Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) sistemos, skirtos informacijos apie finansines sąskaitas pranešimo gerinimui. Neseniai sukurti pagrindinių tikrųjų savininkų registrai, nustatyti Pinigų plovimo prevencijos direktyvoje, ir pagal TVF koordinuotos tiesioginių investicijų apžvalgos iniciatyvą sukurtos duomenų bazės taip pat yra svarbios inovacijos, kuriomis galima pasinaudoti siekiant didinti skaidrumą ir atsekamumą.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 184/2005 nuostatas parengtos statistikos taip pat turėtų sudaryti galimybę atskirti visiškai naujas TUI nuo TUI, kurių rezultatas yra perėmimai ir dėl kurių metiniu ataskaitiniu laikotarpiu nepadidėja bendrasis kapitalo formavimas valstybėje narėje arba nepadidėja ekonominio vieneto, kurio savininkai pasikeitė, apyvartinis kapitalas.

Komisija (Eurostatas) taip pat turėtų stiprinti savo bendradarbiavimą su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kurios yra pagrindiniai statistinių duomenų, kuriems taikomas šis reglamentas, teikėjai, pvz., Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) ir Tarptautiniu valiutos fondu (TVF). Glaudžiau bendradarbiaujant būtų skatinamas keitimasis ekspertinėmis žiniomis ir taip veiksmingai didinama mokėjimų balanso statistikos kokybė.

Galiausiai, Komisija (Eurostatas) turėtų, viena vertus, pagerinti atskleistų duomenų apie su MP, TPP ir TUI susijusius statistinius duomenis kokybę. Kita vertus, ji taip pat turėtų pasinaudoti nuostatomis, pagal kurias leidžiama viešai skelbti nuomonę apie nacionalinių statistikų kokybę, ypač kai ji abejoja su visomis statistikos rūšimis susijusios informacijos tikslumu, kaip nustatyta reglamento 5 straipsnyje.

2.        Reglamento (EB) Nr. 184/2005 suderinimas su Lisabonos sutarties nuostatomis

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) skiriami įgaliojimai, kurie gali būti suteikti Komisijai priimti bendro pobūdžio ne teisėkūros procedūra priimamus aktus, skirtus neesminėms konkretaus teisėkūros procedūra priimto akto nuostatoms papildyti ar iš dalies pakeisti, kaip nustatyta SESV 290 straipsnio 1 dalyje (deleguotieji aktai), ir Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti vienodas teisiškai privalomų Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygas, kaip nustatyta SESV 291 straipsnio 2 dalyje (įgyvendinimo aktai).

I priede nustatytų duomenų srautų tikslinimas, tolesnis rengimas ir panaikinimas negali būti laikomi neesminėmis nuostatomis, kurias papildo ar iš dalies keičia Komisija, bet yra charakteristikos, susijusios su pagrindinėmis klausimo nuostatomis. Taigi šios nuostatos turėtų būti tinkamai persvarstytos pateikiant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kurį priima teisėkūros institucijos. Vadovaujantis tokiais pačiais argumentais, kokybės apžvalgos ataskaitos yra neesminės atitinkamo teisėkūros procedūra priimamo akto nuostatos, taigi Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose apibrėžiamas tokių ataskaitų turinys, užuot tokias ataskaitas patvirtinant įgyvendinimo aktais, kaip iš pradžių siūlė Komisija.

Galiausiai, turėtų būti tinkamai atsižvelgta į švenčių dienas ir kitus parlamentinio ir Tarybos darbo nutraukimo laikotarpius ir atitinkamai pratęsti susiję terminai, siekiant užtikrinti tinkamą tikrinimo procesą Europos Parlamente ir Taryboje.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų statistika

Nuorodos

COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

26.6.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

14.7.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

14.7.2014

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

3.9.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Sven Giegold

22.7.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

6.5.2015

15.6.2015

 

 

Priėmimo data

25.6.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

2

12

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nessa Childers, Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Tibor Szanyi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ulrike Müller, Adam Szejnfeld

Pateikimo data

9.7.2015

Teisinė informacija - Privatumo politika