Procedūra : 2014/0194(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0227/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0227/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0212

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 983kWORD 545k
8.7.2015
PE 554.881v02-00 A8-0227/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Sven Giegold

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0379),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0038/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 284. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 5. decembra atzinumu(1),

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–       ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0227/2015),

1.      pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

3.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu1a,

 

_____________________________________

 

1a OV C 31, 30.1.2015., 3. lpp.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.a) Kvalitatīva statistikas informācija ir sabiedrisks pakalpojums, kas ir svarīgs akadēmiskajai pētniecībai un uz informāciju balstītu lēmumu pieņemšanai attiecībā uz publisko politiku.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1.b) Kopienas statistikai par maksājumu bilanci, pakalpojumu starptautisko tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem ir būtiska nozīme precīzu ekonomikas prognožu un uz informāciju balstītas ekonomikas politikas veidošanai.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Komisijai būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus konkrētu leģislatīvo aktu elementus, jo īpaši lai ņemtu vērā ekonomiskas, sociālas un tehniskas pārmaiņas. Komisijai būtu jānodrošina, ka ar šiem deleģētajiem aktiem netiek radīts ievērojams papildu slogs dalībvalstīm vai respondentu vienībām.

(3) Komisijai būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus konkrētu leģislatīvo aktu elementus, jo īpaši lai ņemtu vērā ekonomiskas, sociālas un tehniskas pārmaiņas. Komisijai būtu jānodrošina, ka ar šiem deleģētajiem aktiem netiek radīts ievērojams papildu slogs dalībvalstīm vai respondentu vienībām, kas nav nepieciešams šīs regulas nolūkiem, ne arī mainīta piemērojamā konceptuālā sistēma, kas ir tās pamatā.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai, kad ekonomisko un tehnisko pārmaiņu dēļ ir jāatjaunina datu prasības, tostarp prasības attiecībā uz iesniegšanas termiņiem un datu plūsmu pārskatīšanu, paplašināšanu un izslēgšanu, kā noteikts I pielikumā, un kad nepieciešams atjaunināt II pielikumā izklāstītās definīcijas.

(6) Pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai, kad ekonomisko un tehnisko pārmaiņu dēļ ir jāatjaunina datu prasības par ģeogrāfiskā iedalījuma līmeņiem, institucionālo sektoru iedalījuma līmeņiem un ekonomisko darbību iedalījuma līmeņiem, kas norādīti I pielikuma 6., 7. un 8. tabulā, kā arī lai precizētu kopējos kvalitātes standartus un kvalitātes ziņojumu saturu un prasības attiecībā uz statistikas datiem, kas minēti 2. panta 3. un 5. punktā, ar noteikumu, ka šādi atjauninājumi un specifikācijas neietekmē ne ziņošanas pienākumu, ne arī izmaina konceptuālo pamatsistēmu. Pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai, ja konkrētas prasības par I pielikumā minētajām datu plūsmām ir jāizslēdz, ar noteikumu, ka šāda izslēgšana nemazina to statistikas datu kvalitāti, ko sniedz saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 184/2005 īstenošanai, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai pieņemtu kopīgus kvalitātes standartus un saskaņotu kvalitātes ziņojumu saturu un periodiskumu. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

(8) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 184/2005 īstenošanai, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras harmonizēt kvalitātes ziņojumu saturu un periodiskumu. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Labā sadarbība, kas pastāv starp valstu centrālajām bankām (VCB) un valstu statistikas iestādēm, kā arī starp Eurostat un Eiropas Centrālo banku, ir vērtība, kas būtu jāsaglabā un vēl vairāk jāpilnveido, lai uzlabotu maksājumu bilances statistikas, finanšu statistikas, valdības finanšu statistikas, makroekonomiskās statistikas un nacionālo kontu vispārējo saskaņotību un kvalitāti. Tādējādi VCB, piedaloties attiecīgajās Komisijas ekspertu grupās, kuras atbild par MB, SPT un ĀTI, arī turpmāk būtu cieši iesaistītas visu lēmumu pieņemšanā saistībā ar MB, SPT un ĀTI. Stratēģiskā sadarbība starp ESS un ECBS tiek koordinēta Eiropas Statistikas forumā, kas izveidots ar 2013. gada 24. aprīlī parakstīto saprašanās memorandu par sadarbību starp Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekiem10.

(12) Labā sadarbība, kas pastāv starp valstu centrālajām bankām (VCB) un valstu statistikas iestādēm (VSI), kā arī starp Eurostat un Eiropas Centrālo banku, ir vērtība, kas būtu jāsaglabā un vēl vairāk jāpilnveido, lai uzlabotu maksājumu bilances statistikas, finanšu statistikas, valdības finanšu statistikas, makroekonomiskās statistikas un nacionālo kontu vispārējo saskaņotību un kvalitāti. Tādējādi VSI un VCB, piedaloties attiecīgajās Komisijas ekspertu grupās, kuras atbild par MB, SPT un ĀTI, arī turpmāk būtu cieši iesaistītas visu lēmumu pieņemšanā saistībā ar MB, SPT un ĀTI. Sadarbība starp ESS un ECBS tiek koordinēta Eiropas Statistikas forumā, kas izveidots ar 2013. gada 24. aprīlī parakstīto saprašanās memorandu par sadarbību starp Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekiem10.

__________________

__________________

10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF

10 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12.a) Saskaņā ar LESD 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu Komisijai būtu jāapspriežas ar Eiropas Centrālo banku par tiesību aktiem, kas attiecas uz tās kompetences jomām.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12.b) Dalībvalstīm būtu jāsniedz dati, kas vajadzīgi, lai sagatavotu Kopienas statistikas datus laikus, atbilstošā veidā un pietiekami kvalitatīvi attiecībā uz maksājumu bilanci, pakalpojumu starptautisko tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13.a) Kopš Regulas (EK) Nr. 184/2005 pieņemšanas starptautiskās kapitāla plūsmas ir kļuvušas intensīvākas un sarežģītākas. Plašāk izmantojot īpaši kapitāla plūsmu novirzīšanai izveidotus paņēmienus un juridiskās konstrukcijas, kļuvis grūtāk uzraudzīt šādas plūsmas, lai nodrošinātu to pietiekamu izsekojamību un novērstu dubultu vai daudzkārtēju uzskaiti.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13.b) Regulas (EK) Nr. 184/2005 noteikumi būtu jāatjaunina, lai uzlabotu pārredzamību un detalizācijas pakāpi par MB, SPT un ĀTI, paaugstinot ziņošanas un publiskošanas prasības, lai izmantotu, bet ne tikai, jaunākās inovācijas, piemēram, globālās juridiskās personas identifikatoru (GLEI), kas ir daļa no ESAO priekšlikuma par to, kā uzlabot ziņošanu par finanšu uzskaites informāciju, kā arī izmantojot jaunākās juridiskās inovācijas, piemēram, patieso labuma guvēju reģistrus, kas izveidoti saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas direktīvu. Šādām paaugstinātām prasībām būtu jāpalielina Savienības ĀTI statistikas datu analītiskā vērtība, untās varētu arī veicināt pārredzamību un izsekojamību finanšu plūsmām, kas saistītas ar tiešo ieguldījumu operācijām.

Pamatojums

Grozījumā norādes pamatā uz globālo juridiskās personas identifikatoru (GLEI) ir Vācijas Investīciju fondu asociācijas (BVI) pienesums.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

13.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13.c) Ja metodoloģiski iespējams, statistikas datos, kas sagatavoti Regulas (EK) Nr. 184/2005 kontekstā, vajadzētu radīt iespējas nošķirt ĀTI jaunos projektos no ĀTI saistībā ar pārņemšanu, kas attiecīgajā laikposmā nepalielina bruto kapitāla veidošanu dalībvalstī vai nepalielina attiecīgās saimnieciskās vienības apgrozāmo kapitālu, mainoties īpašumtiesībām.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

13.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13.d) Komisijai (Eurostat) būtu jānostiprina sadarbība ar citām tādām starptautiskām organizācijām, piemēram, ESAO un Starptautisko Valūtas fondu (SVF), kas sniedz lielāko daļu statistikas datu, uz kuriem attiecas šī regula, lai veicinātu zināšanu apmaiņu, tādējādi būtiski uzlabojot par starptautiskajiem ekonomiskajiem procesiem apkopoto statistikas datu kvalitāti. Šāda starptautiska sadarbība varētu veicināt arī atbilstošas sistēmas izveidošanu faktiskā īpašuma tiesību baudītāja koncepcijai un ieguldījumu nošķiršanai jaunos projektos no ĀTI, kas saistīti ar pārņemšanu, un varētu ietvert arī nepieciešamo starptautisko sadarbību ar citām starptautiskām organizācijām un tādiem forumiem kā G20 grupas iniciatīva par datu trūkuma novēršanu.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

13.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13.e) Komisija (Eurostat) tiek mudināta izmantot noteikumu, kas ļauj tai publiskot savu atzinumu par valstu statistikas datu kvalitāti, īpaši, ja tai ir šaubas par informācijas precizitāti visās statistikas rādītāju grupās, kas paredzētas 5. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 99/2013 par Eiropas statistikas programmu 2013.–2017. gadam1a;

 

_______________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 15. janvāra Regula (ES) Nr. 99/2013 par Eiropas statistikas programmu 2013.–2017. gadam (OV L 39, 9.2.2013., 12. lpp.).

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

13.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13.f) Lai stiprinātu sadarbību starp ESS un ECBS, Komisijai būtu jāapspriežas ar Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju (CMFB), kas izveidota ar Padomes 2006. gada 13. novembra Lēmumu 2006/856/EK, ar ko izveido Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju1a, visos minētajā lēmumā uzskaitītajos jautājumos, kas ietilpst tās kompetencē;

 

___________________

 

1a Padomes 2006. gada 13. novembra Lēmumu 2006/856/EK, ar ko izveido Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju (OV L 332, 30.11.2006., 21. lpp.).

Pamatojums

ECB atzinumā uzsvērts, ka ierosinātās regulas mērķis ir likvidēt maksājumu bilances komiteju, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005 11. pantu, un visas komitoloģijas pilnvaras nodot Eiropas Statistikas sistēmas komitejai, kurā ECB un valstu centrālās bankas (NCB) nav pārstāvētas. Ar Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komitejas (CMFB) starpniecību būtu jānodrošina cieša sadarbība starp Eiropas Statistikas sistēmu (ESS) un Eiropas Centrālo banku sistēmu (ECBS) par maksājumu bilances (MB) un starptautisko ieguldījumu pozīciju (SIP) statistikas datiem. Jo īpaši, CMFB atzinumu varētu pieprasīt par priekšlikumiem jauniem tiesību aktiem, tostarp grozījumu tiesību aktiem par MB un attiecīgajiem statistikas datiem.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 184/2005

2. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 10. pantu, kad ekonomisko un tehnisko pārmaiņu dēļ ir jāatjaunina datu prasības, tostarp prasības attiecībā uz iesniegšanas termiņiem un datu plūsmu pārskatīšanu, paplašināšanu un izslēgšanu, kā noteikts I pielikumā, un kad nepieciešams atjaunināt II pielikumā izklāstītās definīcijas.”

3. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10. pantu, kad ekonomisko un tehnisko pārmaiņu dēļ ir jāatjaunina datu prasības, ģeogrāfiskā iedalījuma līmeņi, institucionālo sektoru iedalījuma līmeņi un ekonomisko darbību iedalījuma līmeņi, kas norādīti I pielikuma 6., 7. un 8. tabulā, kā arī lainoteiktu kvalitātes ziņojumu saturu un prasības attiecībā uz statistikas datiem, kas minēti 5.  panta 2. un 3. punktā, ar noteikumu, ka šādi atjauninājumi un specifikācijas neietekmē ne ziņošanas pienākumu, ne arī izmaina konceptuālo pamatsistēmu.

 

Pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 10. pantu būtu jādeleģē Komisijai, ja konkrētas prasības par I pielikumā minētajām datu plūsmām ir jāizslēdz, ar noteikumu, ka šāda izslēgšana nemazina statistikas datu kvalitāti, kas sniegti saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 184/2005

3. pants – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1.a) regulas 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1. Dalībvalstis vāc šajā regulā noteikto informāciju, izmantojot visus avotus, ko tās uzskata par atbilstīgiem un piemērotiem. Tie var ietvert administratīvo datu avotus, tādus kā uzņēmumu reģistri.

1. Dalībvalstis vāc šajā regulā noteikto informāciju, izmantojot visus avotus, ko tās uzskata par atbilstīgiem un piemērotiem. Tie var ietvert tādus administratīvo datu avotus kā uzņēmumu reģistri, tostarp centrālie reģistri ar informāciju par korporatīvas vienības un citas juridiskas vienības galīgajiem faktiskajiem īpašniekiem, kas minēti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas direktīvā, Eiropas grupu reģistrs (EGR) vai GLEI un ģeogrāfiskā darījuma partnera ĀTI datiem, kas pieejami saistībā ar SVF saskaņoto tiešo ieguldījnmu apsekojumu (CDIS) iniciatīvu.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 184/2005

4. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem kopīgus kvalitātes standartus un nosaka kvalitātes ziņojumu saturu un periodiskumu, ņemot vērā aspektus, kas saistīti ar datu vākšanas un apkopošanas izmaksām, un svarīgas pārmaiņas attiecībā uz datu vākšanu.

3. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka kvalitātes ziņojumu periodiskumu, ņemot vērā aspektus, kas saistīti ar datu vākšanas un apkopošanas izmaksām, un svarīgas pārmaiņas attiecībā uz datu vākšanu.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 184/2005

4. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2.a) regulas 4. pantā pievieno šādu punktu:

 

4.a Komisija (Eurostat), izmantojot īstenošanas aktus, pieņem sadarbības noteikumus ar starptautiska līmeņa statistikas iestādēm, tostarp ar SVF un EDSO, lai veicinātu starptautisku principu, klasifikāciju, metožu un citu standartu izmantošanu, jo īpaši, lai nodrošinātu tādu statistikas datu konsekvenci un labāku salīdzināmību pasaules līmenī, kas sagatavoti saskaņā ar šo regulu.

Pamatojums

Šāda noteikuma pamatā ir līdzīgs noteikums Regulas (ES) Nr. 99/2013 par Eiropas statistikas programmu 2013.–2017. gadam 5. pantā.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 184/2005

5. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2.b) regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

5. pants

5. pants

Datu plūsmas

Datu plūsmas

Apkopojamu statistikas informāciju sagrupē nosūtīšanai Komisijai (Statistikas birojam) saskaņā ar šādiem datu plūsmu veidiem:

1. Apkopojamu statistikas informāciju sagrupē nosūtīšanai Komisijai (Statistikas birojam) saskaņā ar šādiem datu plūsmu veidiem:

a) maksājumu bilances euro rādītāji;

a) maksājumu bilances euro rādītāji;

b) maksājumu bilances ceturkšņa statistikas dati;

b) maksājumu bilances ceturkšņa statistikas dati;

c) starptautiskā pakalpojumu tirdzniecība;

 

c) starptautiskā pakalpojumu tirdzniecība;

d) ārvalstu tiešo ieguldījumu (“ĀTI” plūsmas);

d) ārvalstu tiešo ieguldījumu (“ĀTI” plūsmas);

e) ĀTI pozīcijas.

e) ĀTI pozīcijas.

 

2. Šajā apkopojuma statistikas informācijā apvieno informācijas plūsmas no pilnīgiem un drošiem datu avotiem, un, kad tas metodoloģiski ir iespējams, apkopo ĀTI izejošās plūsmas, pamatojoties uz to gala īpašnieka saimnieciskās vienības reģistrācijas valsti, kas kontrolē izejošo plūsmu.

 

3. Ja metodoloģiski iespējams un pilnībā ievērojot 20. pantu Regulā (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku, šajā apkopojuma statistikas informācijā nošķir ārvalstu tiešo ieguldījumu ienākošās plūsmas jaunos projektos, no vienas puses palielinot ekonomiskās vienības bruto kapitālu, un no otras puses apgrozāmo līdzekļu pieaugumu pārņemšanas rezultātā, kad gada pārskata perioda laikā mainās tikai īpašumtiesības uz ekonomisko vienību.

 

4. Līdz 2018. gada 28. februārim Komisija saskaņā ar 10. pantu pieņem deleģēto aktu, lai precizētu metodoloģiskās prasības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu statistikas datu kvalitāti un salīdzināmību par ĀTI attiecībā uz galīgo saņēmēju īpašumtiesību jēdzienu un nošķirtu ĀTI jaunos projektos no ĀTI, veicot pārņemšanu, ņemot vērā starptautisko sadarbību šajā procesā.

 

5. Komisija, apspriedusies ar CMFB, iniciē priekšpētījumus, kas saistīti ar ĀTI statistikas datiem par galīgo labuma guvēju īpašumtiesību principu un ĀTI jaunos projektos nošķirot atsevišķi no pārņemšanas. Minētos priekšpētījumus izmanto 4. punktā minēto metodoloģisko prasību izstrādāšanai un , lai attiecīgo datu vākšanas tehnisko iespēju un to izmaksu novērtēšanai. Komisija var pagarināt 4. punktā minēto termiņu par diviem gadiem, ja ziņojumā par īstenošanu tā secina, ka ir nepieciešams papildu laiks, lai pieņemtu deleģētos aktus, kas minēti 4. punktā, vai, ja vajadzīgs, ierosina pārskatīt šo regulu. Minētos priekšpētījumus izmanto 2. un 4. punktā minēto metodoloģisko prasību izstrādāšanai un attiecīgo datu vākšanas tehnisko iespēju un tās izmaksu novērtēšanai.

 

Saskaņā ar 1. līdz 3. punktu sagatavotie statistikas dati jānosūta Komisijai (Eurostat).

Datu plūsmas aprakstītas I pielikumā.

7. Datu plūsmas, kas minētas 1. līdz 3. punktā, sīkāk aprakstītas I pielikumā pēc CMFB atzinuma pieprasīšanas.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 184/2005

10. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Īstenojot 2. panta 3. punktā deleģētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti nerada ievērojamu papildu administratīvo slogu dalībvalstīm un respondentiem.

2. Īstenojot 2. panta 3. punktā deleģētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti nerada ievērojamu papildu administratīvo slogu dalībvalstīm un respondentiem, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams šīs regulas nolūkiem.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 184/2005

10. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Saskaņā ar 2. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 2. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trijiem mēnešiem. Ja deleģētais akts tiek pieņemts tieši pirms oficiālām brīvdienām vai to laikā, uzskata, ka tas stājas spēkā no tās Eiropas Parlamenta plenārsesijas pirmās dienas, kas ir pēc attiecīgās oficiālās brīvdienas. Šo periodu vienmēr var pagarināt tā, lai aptvertu trīs pilnas plenārsēdes.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 184/2005

12. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(4.a) regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

12. pants

12. pants

Ziņojums par īstenošanu

Ziņojumi par īstenošanu

Līdz 2010. gada 28. februārim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.

Līdz 2018. gada 28. februārim un pēc tam reizi piecos gados vai jebkurā laikā pirms 2018. gada 28. februāra, ja to uzskata par nepieciešamu, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.

Ar šo ziņojumu, jo īpaši,

Ar šo ziņojumu, jo īpaši,

a) raksturo apkopotās statistikas informācijas kvalitāti;

a) raksturo apkopotās statistikas informācijas kvalitāti;

b) novērtē to ieguvumu un izmaksu attiecību, kas radušies Kopienai, dalībvalstīm un apkopotās statistikas informācijas sniedzējiem un izmantotājiem saistībā ar statistikas apkopošanu;

b) novērtē to ieguvumu un izmaksu attiecību, kas radušies Kopienai, dalībvalstīm un apkopotās statistikas informācijas sniedzējiem un izmantotājiem saistībā ar statistikas apkopošanu;

 

ba) novērtē, vai ir nepieciešams papildu laiks, lai pieņemtu 5. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus;

c) identificē jomas, kurās būtu vajadzīgi iespējami uzlabojumi un grozījumi, ņemot vērā iegūtos rezultātus;

c) identificē jomas, kurās būtu vajadzīgi iespējami uzlabojumi, piemēram, pārredzamības veicināšana, iesniedzamo statistikas datu pieejamība un detalizācijas pakāpe, kā arī izmaksas, kas saistītas ar 5. panta 2. un 3. punktā minēto statistikas datu sagatavošanu, un grozījumi, ņemot vērā iegūtos rezultātus;

d) izskata Komitejas darbības un sniedz ieteikumus par to, vai būtu jāpārskata īstenošanas pasākumu darbības joma.

d) izskata 11. pantā minētās Komitejas darbības un sniedz ieteikumus par to, vai būtu jāpārskata īstenošanas pasākumu darbības joma.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 184/2005

12.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4.b) pievieno šādu pantu:

 

12.a pants

 

Sadarbība ar citām komitejām

 

Visos jautājumos, kas ietilpst ar Lēmumu 2006/856/EK izveidotās Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komitejas kompetencē, Komisija saskaņā ar minēto Lēmumu pieprasa minētās komitejas atzinumu.

Pamatojums

ECB savā atzinumā norāda, ka ierosinātās regulas mērķis ir likvidēt maksājumu bilances komiteju, kas izveidota saskaņā ar 11. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 184/2005, un visas komitoloģijas pilnvaras nodot Eiropas Statistikas sistēmas komitejai, kurā ECB un valstu centrālās bankas (NCB) nav pārstāvētas. Cieša sadrbība starp Eiropas Statistikas sistēmu (ESS) un Eiropas centrālo banku sistēmu (ECBS) maksājumu bilances (MB) un starptautisko investīciju pozīciju statistikas datu jomā jāveicina ar Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas datu komitejas (CMFB) starpniecību. Konkrēti, jāpieprasa CMFB atzinumi par jaunu tiesību aktu, tostarp grozošo tiesību aktu priekšlikumiem attiecībā uz staistikas datiem par MB.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 184/2005

12.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4.c) pievieno šādu pantu:

 

12.b pants

 

Ārvalstu tiešo ieguldījumu publiska paziņošana

 

1. Eurostat savā tīmekļa vietnē tam īpaši paredzētā un lietotājiem draudzīgā lappusē publicē ārvalstu tiešo ieguldījumu statistikas datus par visām jurisdikcijām, kas ietilpst I pielikuma Geo 6 līmenī.

 

2. Pilnībā ņemot vērā 20. pantu Regulā (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku, Komisija (Eurostat) dara zināmu atklātībā savus statistikas datus un precīzu metodoloģiju, ko izmanto aprēķināšanai.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.d punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 184/2005

I pielikums – 4.1. tabula

 

Spēkā esošais teksts

4. tabula

Ārvalstu tiešo investīciju darījumi (ieskaitot ienākumus)

4.1. tabula Tiešo ieguldījumu plūsmas

Termiņš: t + 9 mēneši

Periodiskums reizi gadā

Pirmais pārskata periods: 2013. gads

 

Neto

Finanšu aktīvu neto iegāde

Neto radušās saistības

VISAS REZIDENTU VIENĪBAS

 

 

 

 

 

 

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA) — Darījumi

Geo

6

Geo

5

Geo

5

DIA pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu (izņemot pašu kapitālu starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA reinvestētā peļņa

Geo

5

Geo

5

 

 

DIA parāda instrumenti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA parāda instrumenti (izņemot parādus starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA parāda instrumenti starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE) — Darījumi

Geo

6

Geo

5

Geo

5

DIRE pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu (izņemot pašu kapitālu starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

No tā: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo

5

 

 

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo

5

 

 

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo

5

 

 

 

 

DIRE reinvestētā peļņa

Geo

5

 

 

Geo

5

DIRE parāda instrumenti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE parāda instrumenti (izņemot parādus starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE parāda instrumenti starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

No tā: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo 5

 

 

 

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo 5

 

 

 

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo 5

 

 

 

 

 

ĪPAŠAM MĒRĶIM IZVEIDOTI SUBJEKTI, KAS IR REZIDENTI

 

 

 

 

 

 

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA) — Darījumi (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE) — Darījumi (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Obligāti no 2015. pārskata gada.

Grozījums

(4.d) I pielikuma 4.1. tabulu groza šādi:

4. tabula

Ārvalstu tiešo investīciju darījumi (ieskaitot ienākumus)

4.1. tabula Tiešo ieguldījumu plūsmas

Termiņš: t + 9 mēneši

Periodiskums reizi gadā

Pirmais pārskata periods: 2013. gads

 

Neto

Net acquisition of financial

Neto radušās saistības

VISAS REZIDENTU VIENĪBAS

 

 

 

 

 

 

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA) — Darījumi

Geo

6

Geo

6

Geo

6

DIA pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu (izņemot pašu kapitālu starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA reinvestētā peļņa

Geo

5

Geo

5

 

 

DIA parāda instrumenti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA parāda instrumenti (izņemot parādus starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA parāda instrumenti starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE) — Darījumi

Geo

6

Geo

6

Geo

6

DIRE pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu

 

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu (izņemot pašu kapitālu starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE pašu kapitāls, izņemot reinvestēto peļņu starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

No tā: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo

5

 

 

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo

5

 

 

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo

5

 

 

 

 

DIRE reinvestētā peļņa

Geo

5

 

 

Geo

5

DIRE parāda instrumenti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE parāda instrumenti (izņemot parādus starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE parāda instrumenti (izņemot parādus starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE parāda instrumenti starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

No tā: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo 5

 

 

 

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo 5

 

 

 

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo 5

 

 

 

 

 

ĪPAŠAM MĒRĶIM IZVEIDOTI SUBJEKTI, KAS IR REZIDENTI

 

 

 

 

 

 

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA) — Darījumi (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE) — Darījumi (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Obligāti no 2015. pārskata gada.

Pamatojums

Ierosināto grozījumu mērķis ir sniegt ziņas par bruto izejošajiem ārzemju tiešiem ieguldījumiem un ienākošajiem ārvalstu tiešiem ieguldījumiem, tostarp saistīto ieguldījumu ieņēmumu plūsmām starp katru ES dalībvalsti un visām citām pasaules valstīm. Līdz šim šī informācija bija jāsniedz tikai pēc neto principa (ieguldījumi šajā valstī mīnus ieguldījumi ārvalstīs), kas samazina paziņotās informācijas analītisko vērtību. Šādu informāciju pieprasa arī Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) saistībā ar koordinētu tiešo investīciju apsekojumu (CDIS) iniciatīvu. Turklāt grozījuma mērķis ir papildināt ienākošo un izejošo TĀI statistikas datus apkopošanai galvenajās kategorijās pēc to “gala uzņemošās/ieguldītāja valsts” pieejas, lai noteiktu tiešo ieguldījumu uzņemošās valsts uzņēmumu ārupējiem ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem un ienākošo ārvalstu tiešo ieguldījumu uzņemošo valsti, kā noteikts ESAO etalondefinīcijā tiešajiem ārvalstu ieguldījumiem. Šī informācija papildinātu esošo ārvalstu tiešo ieguldījumu statistiku, kas apkopota, pamatojoties uz „tiešās uzņemošās/investējošās valsts” (IHC/IIC) pieeju.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.e punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 184/2005

I pielikums – 4.2. tabula

 

Spēkā esošais teksts

4.2. tabula Ienākumi no tiešajām investīcijām

Termiņš – t + 9 mēneši

Regularitāte : ikgadējs

Pirmais pārskata periods: 2013

 

Atlikums

Kredīts

Debets

VISAS REZIDENTU VIENĪBAS

 

 

 

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA) — Ienākumi

Geo 6

Geo 5

Geo 5

DIA dividendes (izņemot dividendes starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA dividendes starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA reinvestētā peļņa

Geo 5

Geo 5

 

DIA ienākumi no parāda

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA ienākumi no parāda (izņemot ienākumus no parāda starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA ienākumi no parāda starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE) — Ienākumi

Geo 6

Geo 5

Geo 5

DIRE dividendes

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE dividendes (izņemot dividendes starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE dividendes starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

No tā: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo 5

 

 

DIRE reinvestētā peļņa

Geo 5

 

Geo 5

DIRE ienākumi no parāda

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE ienākumi no parāda (izņemot ienākumus no parāda starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE ienākumi no parāda starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

no kurām: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo 5

 

 

ĪPAŠAM MĒRĶIM IZVEIDOTI SUBJEKTI, KAS IR REZIDENTI

 

 

 

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA) — Ienākumi (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE) — Ienākumi (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Obligāti no 2015. pārskata gada.

 

 

Grozījums

(4e) I pielikuma 4.2. tabulu groza šādi:

4.2. tabula. Ienākumi no tiešajām investīcijām

Termiņš – t + 9 mēneši

Regularitāte : ikgadējs

Pirmais pārskata periods: 2013

 

Atlikums

Kredīts

Debets

VISAS REZIDENTU VIENĪBAS

 

 

 

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA) — Ienākumi

Geo 6

Geo 6

Geo 6

DIA dividendes (izņemot dividendes starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA dividendes starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA reinvestētā peļņa

Geo 5

Geo 5

 

DIA ienākumi no parāda

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA ienākumi no parāda (izņemot ienākumus no parāda starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA ienākumi no parāda starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE) — Ienākumi

Geo 6

Geo 6

Geo 6

DIRE dividendes

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE dividendes (izņemot dividendes starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE dividendes starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

No tā: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo 5

 

 

DIRE reinvestētā peļņa

Geo 5

 

Geo 5

DIRE ienākumi no parāda

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE ienākumi no parāda (izņemot ienākumus no parāda starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE ienākumi no parāda starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

no kurām: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo 5

 

 

ĪPAŠAM MĒRĶIM IZVEIDOTI SUBJEKTI, KAS IR REZIDENTI

 

 

 

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA) — Ienākumi (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE) — Ienākumi (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Obligāti no 2015. pārskata gada.

 

Pamatojums

Ierosināto grozījumu mērķis ir sniegt ziņas par bruto izejošajiem ārzemju tiešiem ieguldījumiem un ienākošajiem ārvalstu tiešiem ieguldījumiem, tostarp saistīto ieguldījumu ieņēmumu plūsmām starp katru ES dalībvalsti un visām citām pasaules valstīm. Līdz šim šī informācija bija jāsniedz tikai pēc neto principa (ieguldījumi šajā valstī mīnus ieguldījumi ārvalstīs), kas samazina paziņotās informācijas analītisko vērtību. Šādu informāciju pieprasa arī Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) saistībā ar koordinētu tiešo investīciju apsekojumu (CDIS) iniciatīvu. TĀI statistikas apkopošanai galvenajās kategorijās pēc to „gala uzņemošās/ieguldītājas valsts” pieejas, lai identificētu uzņemošās valsts tiešo ieguldījumu uzņēmumu, izejošo tiešo ieguldījumu valsti un ienākošo ārvalstu tiešo ieguldījumu tiešo ieguldītāju, kā noteikts ESAO etalondefinīcijā tiešajiem ārvalstu ieguldījumiem. Šī informācija papildinātu esošo ārvalstu tiešo ieguldījumu statistiku, kas apkopota, pamatojoties uz „tiešās uzņemošās/investējošās valsts” (IHC/IIC) pieeju.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.f punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 184/2005

I pielikums – 5.1. tabula

 

Spēkā esošais teksts

5. tabula

Ārvalstu tiešo investīciju pozīcijas

5.1. tabula. Tiešo investīciju pozīcijas

Termiņš – t + 9 mēneši

Regularitāte : ikgadējs

Pirmais pārskata periods: 2013

 

Neto

Aktīvi

Pasīvi

VISAS REZIDENTU VIENĪBAS

 

 

 

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

DIA pašu kapitāls

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA pašu kapitāls (izņemot pašu kapitālu starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA pašu kapitāls starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA parāda instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA parāda instrumenti (izņemot parādus starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA parāda instrumenti starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

DIRE pašu kapitāls

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE pašu kapitāls (izņemot pašu kapitālu starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE pašu kapitāls starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

No tā: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo 5

 

 

DIRE parāda instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE parāda instrumenti (izņemot parādus starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE parāda instrumenti starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

No tā: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo 5

 

 

ĪPAŠAM MĒRĶIM IZVEIDOTI SUBJEKTI, KAS IR REZIDENTI

 

 

 

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Grozījums

(4.f) I pielikuma 5.1. tabulu groza šādi:

5. tabula

Ārvalstu tiešo investīciju pozīcijas

5.1. tabula. Tiešo investīciju pozīcijas

Termiņš – t + 9 mēneši

Regularitāte : ikgadējs

Pirmais pārskata periods: 2013

 

Neto

Aktīvi

Pasīvi

VISAS REZIDENTU VIENĪBAS

 

 

 

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

DIA pašu kapitāls

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA pašu kapitāls (izņemot pašu kapitālu starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA pašu kapitāls starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA parāda instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA parāda instrumenti (izņemot parādus starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA parāda instrumenti starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

DIRE pašu kapitāls

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE pašu kapitāls (izņemot pašu kapitālu starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE pašu kapitāls starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

No tā: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo 5

 

 

DIRE parāda instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE parāda instrumenti (izņemot parādus starp saistītajiem uzņēmumiem)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE parāda instrumenti starp saistītajiem uzņēmumiem (augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums nav rezidents valstī, par kuru ziņo)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

No tā: augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents citā euro zonas valstī

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ES, bet ārpus euro zonas

Geo 5

 

 

Augstākais kontrolējošais mātes uzņēmums ir rezidents ārpus ES

Geo 5

 

 

ĪPAŠAM MĒRĶIM IZVEIDOTI SUBJEKTI, KAS IR REZIDENTI

 

 

 

Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pamatojums

Ierosināto grozījumu mērķis ir sniegt ziņas par bruto izejošajiem ārzemju tiešiem ieguldījumiem un ienākošajiem ārvalstu tiešiem ieguldījumiem, tostarp saistīto ieguldījumu ieņēmumu plūsmām starp katru ES dalībvalsti un visām citām pasaules valstīm.Līdz šim šī informācija bija jāsniedz tikai pēc neto principa (ieguldījumi šajā valstī mīnus ieguldījumi ārvalstīs), kas samazina paziņotās informācijas analītisko vērtību. Šādu informāciju pieprasa arī Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) saistībā ar koordinētu tiešo investīciju apsekojumu (CDIS) iniciatīvu. TĀI statistikas apkopošanai galvenajās kategorijās pēc to „gala uzņemošās/ieguldītājas valsts” pieejas, lai identificētu izejošo tiešo ieguldījumu uzņemošās valsts uzņēmumu, ienākošo ārvalstu tiešo ieguldījumu uzņemošo valsti, kā noteikts ESAO etalondefinīcijā tiešajiem ārvalstu ieguldījumiem. Šī informācija varētu papildināt patlaban esošos ĀTI statistikas datus, kas sagatavoti pēc „gala uzņemošās/ieguldītājas valsts”(IHC/IIC) pieejas.

(1)

OV C 31, 30.1.2015., 3. lpp.


PASKAIDROJUMS

Regula (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci (MB), starptautisko pakalpojumu tirdzniecību (SPT) un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (ĀTI) ir daļa no vispārējiem ES noteikumiem, kuru mērķis ir pārraudzīt ekonomikas attīstību visās dalībvalstīs un Savienībā kopumā. Ticami statistikas dati tādās jomās ir jo īpaši svarīgi, lai novērotu galvenās tendences, piemēram, norises saistībā ar norēķinu kontiem un finanšu plūsmas Eiropas Savienībā un ārpus tās. Tādējādi šie statistikas dati palīdzētu nodrošināt dalībvalstu ekonomikas politikas saskaņotību ar ES vispārējām pamatnostādnēm, kā arī ar ES juridiskajām prasībām, kas izriet no ES ekonomiskās pārvaldības sistēmas. Konkrētāk, ticami statistikas dati ir svarīgs pamats uzraudzības procesam, kas izveidots saistībā ar makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru.

Kopš laika, kad tika pieņemta sākotnējā regula un tās vēlākie grozījumi, ir kļuvušas intensīvākas starptautiskās kapitāla plūsmas un tās ir kļuvušas sarežģītākas. Konkrētāk, pastiprināti izmantojot īpašiem mērķiem dibinātas sabiedrības un juridiskās konstrukcijas kapitāla ienākošo un izejošo naudas plūsmu virzīšanai, ir palielinājušās grūtības uzraudzīt šīs kapitāla plūsmas, nodrošinot to pienācīgu izsekojamību un nepieļaujot dubultu vai daudzkārtēju uzskaiti, un tāpēc ir apgrūtināta cīņa ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu agresīvas plānošanas.

Šajā sakarā Regulas (EK) Nr. 184/2005 noteikumi būtu jāpārskata, lai sasniegtu divus mērķus.

Pirmkārt, Regulas (EK) Nr. 184/2005 pārskatīšana ir reāla iespēja palielināt pārredzamību un detalizācijas līmeni ar MB, SPT un ĀTI saistītajiem statistikas datiem, kā arī izmantojot nesenos juridiskos jauninājumus, lai padarītu šos statistikas datus par drošāku instrumentu ekonomikas politikas lēmumu pieņemšanai.

Otrkārt, kā Komisija jau ir norādījusi, Regula (EK) Nr. 184/2005 ir jāatjaunina, lai nodrošinātu tās saskaņotību ar LESD noteikumiem, saskaņā ar ko Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētos un/vai īstenošanas tiesību aktus.

Ņemot vērā minēto, tiks atrisināti šādi galvenie jautājumi:

1.        Pārredzamības un detalizācijas palielināšana ar MB, SPT un ĀTI saistītajiem statistikas datiem

Pārredzamību un detalizāciju par MB, SPT un ĀTI, varētu ievērojami uzlabot, uzlabojot ziņošanas un publicēšanas prasības, lai nodrošinātu labāku bruto kapitāla plūsmu pārredzamību un izmantotu jaunākās tehnoloģijas, piemēram, globālo juridiskās personas identifikatoru (GLEI), kas ir daļa no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) programmas, lai uzlabotu ziņošanu par finanšu kontu informāciju. Nesen saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu izveidotie faktisko īpašnieku reģistri un datubāzes, ko izveidoja saistībā ar koordinētu tiešo investīciju apsekojumu (CDIS) iniciatīvu SVF vajadzībām, arī ir svarīgi jauninājumi, kurus var izmantot pārredzamības un izsekojamības palielināšanai.

Statistikas datiem, kas sagatavoti saistībā ar Regulu (EK) Nr. 184/2005, būtu arī jārada iespējas nošķirt ĀTI pilnīgi jaunos projektos no ĀTI saistībā ar pārņemšanu, kas pārskata periodā nepalielina bruto kapitāla veidošanos šajā dalībvalstī, vai ar īpašumtiesību maiņu nepalielina attiecīgās ekonomiskās vienības apgrozāmo kapitālu.

Komisijai (Eurostat) vajadzētu stiprināt sadarbību ar citām starptautiskām organizācijām, kas nodrošina lielāko daļu statistikas datu, uz ko attiecas šī regula, piemēram, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO) un Starptautisko valūtas fondu (SVF). Šādi paplašināta sadarbība veicinātu pieredzes apmaiņu, tādējādi efektīvi uzlabojot statistikas datu kvalitāti attiecībā uz maksājumu bilanci.

Visbeidzot, Komisijai (Eurostat) būtu, no vienas puses, jāuzlabo ar MB, SPT un ĀTI saistīto statistiku publiskoto datu kvalitāte. No otras puses, būtu jāizmanto arī noteikums, ar kuru atļauj publiskot savu atzinumu par valsts statistikas datu kvalitāti, īpaši gadījumos, kad tai ir šaubas par informācijas precizitāti visās statistikas rādītāju grupās, kā noteikts regulas 5. pantā.

2.        Regulas (EK) Nr. 184/2005 saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem

Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) noteikta atšķirība starp pilnvarām, kuras var tikt deleģētas Komisijai pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus konkrētu leģislatīvu aktu elementus (deleģētos aktus), kā noteikts LESD 290. panta 1. punktā, un pilnvarām, kuras piešķir Komisijai pieņemt vienotus nosacījumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu juridiski saistošos Savienības aktus (īstenošanas aktus), kā noteikts LESD 291. panta 2. punktā.

I pielikumā noteikto datu plūsmu pārskatīšanu, paplašināšanu un izslēgšanu nevar uzskatīt par nebūtiskiem elementiem, ko papildina un groza Komisija, bet ir jautājumi, kas skar lietas būtības svarīgus elementus. Tādēļ šos elementus vajadzētu, ja nepieciešams, pārskatīt, izmantojot tiesību aktu priekšlikumus, kas jāpieņem likumdevējiem. Sekojot šādai loģikai, kvalitātes pārskata ziņojumi ir konkrētā tiesību akta nebūtiski elementi, un tāpēc būtu jāpiešķir pilnvaras Komisijai pieņemt deleģētos aktus, kas precizē šādu ziņojumu saturu, nevis pieņemt šādus ziņojumus, izmantojot īstenošanas aktus, kā to sākotnēji ierosināja Komisija.

Visbeidzot, oficiālās brīvdienas un citi Parlamenta un Padomes darba pārtraukumi ir pienācīgi jāņem vērā un attiecīgie termiņi attiecīgi jāpagarina, lai nodrošinātu pienācīgu demokrātisko kontroli Eiropas Parlamentā un Padomē.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Statistika attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem

Atsauces

COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

26.6.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

14.7.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

14.7.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

JURI

3.9.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Sven Giegold

22.7.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

6.5.2015

15.6.2015

 

 

Pieņemšanas datums

25.6.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

2

12

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nessa Childers, Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Tibor Szanyi

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ulrike Müller, Adam Szejnfeld

Iesniegšanas datums

9.7.2015

Juridisks paziņojums - Privātuma politika