Procedura : 2014/0194(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0227/2015

Teksty złożone :

A8-0227/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0212

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1001kWORD 560k
8.7.2015
PE 554.881v02-00 A8-0227/2015

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Sven Giegold

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0379),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0038/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 284 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 grudnia 2014 r.(1),

–       uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0227/2015),

1.      przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego1a,

 

_____________________________________

 

1a Dz.U. C 31 z 30.1.2015, s. 3.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Wysokiej jakości informacje statystyczne stanowią dobro publiczne o podstawowym znaczeniu w badaniach naukowych i w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących polityki publicznej.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b) Statystyki wspólnotowe dotyczące bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich mają kluczowe znaczenie dla opracowywania trafnych prognoz gospodarczych i świadomego kształtowania polityki gospodarczej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Komisja powinna mieć uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych na mocy art. 290 TFUE w celu uzupełniania lub zmieniania niektórych, innych niż istotne, elementów określonych aktów ustawodawczych, w szczególności aby uwzględnić rozwój gospodarczy, społeczny i postęp techniczny. Komisja powinna dopilnować, by te akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na udzielające odpowiedzi jednostki organizacyjne.

(3) Komisja powinna mieć uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych na mocy art. 290 TFUE w celu uzupełniania lub zmieniania niektórych, innych niż istotne, elementów określonych aktów ustawodawczych, w szczególności aby uwzględnić rozwój gospodarczy, społeczny i postęp techniczny. Komisja powinna dopilnować, by te akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na udzielające odpowiedzi jednostki organizacyjne oprócz tego, które jest konieczne do celów niniejszego rozporządzenia, ani nie zmieniały stosownych ram konceptualnych stanowiących ich podstawę.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Należy upoważnić Komisję do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w przypadkach, gdy ze względu na zmiany gospodarcze i techniczne należy zaktualizować wymogi dotyczące danych, łącznie z terminami ich przekazywania, weryfikowaniem, rozszerzaniem i ograniczaniem poszczególnych kategorii danych określonych w załączniku I, a także gdy zaistnieje konieczność zaktualizowania definicji określonych w załączniku II.

(6) Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w przypadkach, gdy ze względu na zmiany gospodarcze i techniczne zaistnieje konieczność zaktualizowania danych dotyczących poziomów podziału geograficznego, poziomów podziału według sektorów instytucjonalnych i poziomów podziału na rodzaje działalności gospodarczej określonych w załączniku I tablica 6, 7 i 8, a także w celu określenia wspólnych standardów jakości, zawartości sprawozdań dotyczących jakości i wymogów dotyczących sporządzania statystyk, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, pod warunkiem że takie działania nie wpłyną na obciążenie sprawozdawcze ani na stanowiące podstawę ramy konceptualne. Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w przypadkach, gdy pewne wymogi dotyczące poszczególnych kategorii danych w załączniku I będzie należało usunąć, pod warunkiem że ich usunięcie nie pogorszy jakości statystyk sporządzanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 należy przyznać uprawnienia wykonawcze Komisji w celu przyjęcia wspólnych norm jakości i harmonizacji treści i częstotliwości składania sprawozdań dotyczących jakości. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

(8) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w celu harmonizacji zawartości i częstotliwości składania sprawozdań dotyczących jakości. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Istniejąca dobra współpraca operacyjna między krajowymi bankami centralnymi (KBC) i krajowymi urzędami statystycznymi oraz między Eurostatem a Europejskim Bankiem Centralnym jest atutem, który należy kontynuować i rozwijać dalej w kontekście poprawy ogólnej harmonizacji i jakości statystyki dotyczącej bilansu płatniczego, statystyki finansowej, statystyki finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych, statystyki makroekonomicznej i rachunków narodowych. KBC będą nadal ściśle włączone w przygotowywanie wszystkich decyzji dotyczących BP, MHU i BIZ poprzez ich udział w odpowiednich grupach ekspertów Komisji odpowiedzialnych za BP, MHU i BIZ. Strategiczna współpraca między ESS i ESBC jest koordynowana w Europejskim Forum Statystycznym, ustanowionym na podstawie protokołu ustaleń w sprawie współpracy między członkami Europejskiego Systemu Statystycznego i członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych10 podpisanego w dniu 24 kwietnia 2013 r.

(12) Istniejąca dobra współpraca operacyjna między krajowymi bankami centralnymi (KBC) i krajowymi urzędami statystycznymi (KUS) oraz między Eurostatem a Europejskim Bankiem Centralnym jest atutem, który należy kontynuować i rozwijać dalej w kontekście poprawy ogólnej harmonizacji i jakości statystyki dotyczącej bilansu płatniczego, statystyki finansowej, statystyki finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych, statystyki makroekonomicznej i rachunków narodowych. KUS i KBC będą nadal ściśle włączone w przygotowywanie wszystkich decyzji dotyczących BP, MHU i BIZ poprzez ich udział w odpowiednich grupach ekspertów odpowiedzialnych za BP, MHU i BIZ. Współpraca między ESS i ESBC jest koordynowana w Europejskim Forum Statystycznym, ustanowionym na podstawie protokołu ustaleń w sprawie współpracy między członkami Europejskiego Systemu Statystycznego i członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych10 podpisanego w dniu 24 kwietnia 2013 r.

__________________

__________________

10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF

10 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Zgodnie z art. 127 ust. 4 i art. 282 ust. 5 TFUE Komisja powinna zasięgać opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie aktów prawnych podlegających jego kompetencji.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b) Państwa członkowskie powinny dostarczać na czas i w odpowiedniej formie wymaganej jakości dane niezbędne do sporządzania statystyk wspólnotowych dotyczących bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Od czasu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 184/2005 międzynarodowe przepływy finansowe zwielokrotniły się i stały się bardziej złożone. Częstsze korzystanie ze spółek celowych i konstrukcji prawnych w celu kierowania przepływów finansowych sprawiło, że nadzorowanie tych przepływów z zamiarem zapewnienia ich odpowiedniej identyfikowalności oraz uniknięcia podwójnego lub wielokrotnego rozliczania stało się trudniejsze.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b) Przepisy rozporządzenia (WE) nr 184/2005 powinny zatem zostać uaktualnione, aby zwiększyć przejrzystość i stopień szczegółowości w odniesieniu do BP, MHU i BIZ poprzez zaostrzenie wymogów w zakresie sprawozdawczości i podawania do publicznej wiadomości dzięki wykorzystaniu – choć nie tylko – ostatnich nowinek, takich jak międzynarodowy identyfikator podmiotów prawnych (GLEI), który jest jedną z propozycji OECD zmierzających do udoskonalenia sprawozdawczości dotyczącej informacji finansowych, oraz dzięki wykorzystaniu ostatnich nowinek prawnych, takich jak rejestry beneficjentów rzeczywistych ustanowione w ramach dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Tak zaostrzone wymogi powinny zwiększyć wartość analityczną statystyk Unii dotyczących BIZ, a także mogą poprawić przejrzystość i ułatwić śledzenie przepływów finansowych związanych z operacjami inwestycji bezpośrednich.

Uzasadnienie

Wzmiankę o międzynarodowym identyfikatorze podmiotów prawnych (GLEI) w poprawce oparto na propozycji niemieckiego stowarzyszenia funduszy inwestycyjnych (BVI).

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13c) Statystyki sporządzane w kontekście rozporządzenia (WE) nr 184/2005 powinny, tam gdzie metodyka dopuszcza taką możliwość, umożliwić rozróżnienie między BIZ od podstaw a BIZ, których wynikiem są przejęcia, niezwiększającymi w danym okresie akumulacji brutto w danym państwie członkowskim ani niezwiększającymi kapitału obrotowego jednostki gospodarczej, której dotyczy zmiana własności.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13d) Komisja (Eurostat) powinna zacieśnić współpracę z innymi organizacjami międzynarodowymi będącymi głównymi dostarczycielami statystyk objętych niniejszym rozporządzeniem, takimi jak OECD i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), aby sprzyjać wymianie wiedzy fachowej, a tym samym podnieść jakość statystyk dotyczących międzynarodowych procesów ekonomicznych. Taka międzynarodowa współpraca ułatwiłaby również rozwój odpowiednich ram konceptualnych dotyczących zarówno rzeczywistego użytkowania, jak i rozróżnienia między BIZ od podstaw a BIZ, których wynikiem są przejęcia, i mogłaby także obejmować inne organizacje międzynarodowe i fora takie jak inicjatywa grupy G-20 dotycząca luk w danych.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13e) Zachęca się Komisję (Eurostat) do korzystania z przepisu umożliwiającego jej publiczne ujawnianie jej opinii na temat jakości krajowych statystyk, szczególnie gdy ma ona wątpliwości co do dokładności informacji w odniesieniu do wszystkich rodzajów statystyk, zgodnie z tym, o czym mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–20171a.

 

_______________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 99/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 (Dz.U. L 039 z 9.2.2013, s. 12).

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13f) W celu zacieśnienia współpracy między ESS i ESBC Komisja powinna zasięgać opinii Komitetu ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego, ustanowionego na mocy decyzji Rady 2006/856/WE z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiającej Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego1a, w sprawach wchodzących w zakres jego właściwości określonych w tej decyzji.

 

___________________

 

1a Decyzja Rady 2006/856/WE z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (Dz.U. L 332 z 30.11.2006, s. 21).

Uzasadnienie

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005

Artykuł 2 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Upoważnia się Komisję do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10 Traktatu w przypadkach, gdy ze względu na zmiany gospodarcze i techniczne należy zaktualizować wymogi dotyczące danych, łącznie z terminami ich przekazywania, weryfikowaniem, rozszerzaniem i ograniczaniem poszczególnych kategorii danych określonych w załączniku I, a także gdy zaistnieje konieczność zaktualizowania definicji określonych w załączniku II.

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10 w przypadkach, gdy ze względu na zmiany gospodarcze i techniczne zaistnieje konieczność zaktualizowania wymogów dotyczących danych, poziomów podziału geograficznego, poziomów podziału według sektorów instytucjonalnych i poziomów podziału na rodzaje działalności gospodarczej określonych w załączniku I tablica 6, 7 i 8, a także w celu określenia zawartości sprawozdań dotyczących jakości i wymogów dotyczących sporządzania statystyk, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, pod warunkiem że takie działania nie wpłyną na obciążenie sprawozdawcze ani na stanowiące podstawę ramy konceptualne.

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10 w przypadkach, gdy pewne wymogi dotyczące poszczególnych kategorii danych w załączniku I będzie należało usunąć, pod warunkiem że ich usunięcie nie pogorszy jakości statystyk sporządzanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005

Artykuł 3 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a) art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Państwa Członkowskie zbierają informacje wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia, korzystając ze wszystkich źródeł, jakie uznają za stosowne i odpowiednie. Mogą one obejmować urzędowe źródła danych, takie jak rejestry działalności gospodarczej.

 

1. Państwa Członkowskie zbierają informacje wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia, korzystając ze wszystkich źródeł, jakie uznają za stosowne i odpowiednie. Mogą one obejmować – choć nie tylko – urzędowe źródła danych, takie jak rejestry działalności gospodarczej, w tym centralne rejestry zawierające informacje o beneficjentach rzeczywistych podmiotów o charakterze korporacyjnym i innych podmiotów prawnych, o których mowa w dyrektywie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, European Group Registry (EGR) lub międzynarodowy identyfikator podmiotów prawnych (GLEI) oraz dane BIZ dotyczące dystrybucji geograficznej dostępne w ramach inicjatywy MFW w zakresie skoordynowanego nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi (CDIS).

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005

Artykuł 4 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, wspólne standardy jakości, jak również zawartość i częstotliwość sprawozdań dotyczących jakości z uwzględnieniem wpływu na koszt gromadzenia i opracowywania danych oraz istotnych zmian dotyczących gromadzenia danych.

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, częstotliwość sprawozdań dotyczących jakości z uwzględnieniem wpływu na koszt gromadzenia i opracowywania danych oraz istotnych zmian dotyczących gromadzenia danych.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005

Artykuł 4 – ustęp 4 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a) w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

4a. Komisja (Eurostat) przyjmuje w drodze aktów wykonawczych ustalenia dotyczące współpracy z organami statystycznymi na szczeblu międzynarodowym, włącznie z MFW i OECD, w celu propagowania korzystania z międzynarodowych pojęć, klasyfikacji, metod i innych standardów, szczególnie z zamiarem zapewnienia większej spójności i lepszej porównywalności sporządzanych w kontekście niniejszego rozporządzenia statystyk w skali światowej.

Uzasadnienie

W przepisie tym wzorowano się na podobnym przepisie art. 5 rozporządzenia 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Article 1 – paragraph 1 – point 2 b (new)

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005

Artykuł 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2b) art. 5 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 5

Artykuł 5

Kategorie danych

Kategorie danych

Dane statystyczne, które mają zostać sporządzone, powinny być pogrupowane i przekazane Komisji (Eurostatowi), według następujących kategorii:

1. Dane statystyczne, które mają zostać sporządzone, powinny być pogrupowane i przekazane Komisji (Eurostatowi), według następujących kategorii:

a) wskaźniki euro bilansu płatniczego;

a) wskaźniki euro bilansu płatniczego;

b) kwartalny bilans płatniczy;

b) kwartalny bilans płatniczy;

c) międzynarodowy handel usługami;

c) międzynarodowy handel usługami;

d) obroty zagranicznych inwestycji bezpośrednich („BIZ”);

d) obroty zagranicznych inwestycji bezpośrednich („BIZ”);

e) stany BIZ.

e) stany BIZ.

 

2. Dane statystyczne, które mają zostać sporządzone, stanowią agregację kategorii informacji na podstawie pełnych i wiarygodnych źródeł danych, a tam, gdzie metodyka dopuszcza taką możliwość, stanowią agregację odpływów BIZ z uwzględnieniem kraju założenia rzeczywistego beneficjenta jednostki gospodarczej kontrolującej ten odpływ.

 

3. Tam, gdzie metodyka dopuszcza taką możliwość, z pełnym uwzględnieniem przepisów art. 20 rozporządzenia (WE) 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej, dane statystyczne, które mają zostać sporządzone, rozróżniają wśród napływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) przepływy, których wynikiem są inwestycje od podstaw dzięki zwiększeniu kapitału obrotowego jednostki gospodarczej lub zwiększeniu akumulacji brutto, oraz przejęcia, których wynikiem jest jedynie zmiana własności jednostki gospodarczej w rocznym okresie sprawozdawczym.

 

4. Do dnia 28 lutego 2018 r. Komisja przyjmie zgodnie z art. 10 akt delegowany w celu określenia wymogów metodycznych niezbędnych do zapewnienia jakości statystycznej i porównywalności statystyk dotyczących BIZ w oparciu o koncepcję rzeczywistego użytkowania i dokonując rozróżnienia między BIZ od podstaw i przejęciami, z uwzględnieniem w tym procesie współpracy międzynarodowej.

 

5. Komisja, po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego, rozpocznie badania pilotażowe dotyczące statystyk BIZ w oparciu o koncepcję rzeczywistego użytkowania i dokonując rozróżnienia między BIZ od podstaw i przejęciami. Te badania pilotażowe posłużą za wsparcie przy opracowywaniu wymogów metodycznych, o których mowa w ust. 4, oraz przy ocenie wykonalności i kosztów gromadzenia powiązanych danych. Komisja może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4, o dwa lata, jeżeli oceni w sprawozdaniu z wykonania, że potrzeba więcej czasu na przyjęcie aktu delegowanego, o którym mowa w ust. 4, lub zaproponuje w stosownym przypadku przegląd niniejszego rozporządzenia. Badania pilotażowe posłużą za wsparcie przy opracowywaniu wymogów metodycznych, o których mowa w ust. 2 i 4, oraz przy ocenie wykonalności i kosztów gromadzenia powiązanych danych.

 

6. Statystyki sporządzone zgodnie z ust. 1–3 przekazuje się Komisji (Eurostatowi).

Kategorie danych szczegółowo określone w załączniku I.

7. Kategorie danych, o których mowa w ust. 1–3, muszą być takie jak szczegółowo określone w załączniku I, po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005

Artykuł 10 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wykonując uprawnienia delegowane w art. 2 ust. 3, Komisja dopilnuje, aby akty delegowane nie nakładały znaczącego dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na respondentów.

2. Wykonując uprawnienia delegowane w art. 2 ust. 3, Komisja dopilnuje, aby akty delegowane nie nakładały dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na respondentów oprócz tego, które jest konieczne do celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005

Artykuł 10 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski lub Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten zostaje przedłużony o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. Gdy akt delegowany zostanie przekazany w przededniu dnia ustawowo wolnego od pracy lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, termin ten zacznie biec od daty pierwszej pełnej miesięcznej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego następującej po tym dniu ustawowo wolnym od pracy. W każdym razie musi być możliwe przedłużenie tego okresu tak, by objął trzy pełne miesięczne sesje plenarne.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005

Artykuł 12

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a) art. 12 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 12

Artykuł 12

Sprawozdanie z wykonania

Sprawozdania z wykonania

Do dnia 28 lutego 2010 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z realizacji niniejszego rozporządzenia.

Do dnia 28 lutego 2018 r., a następnie co pięć lat, bądź kiedykolwiek Komisja uzna za niezbędne przed dniem 28 lutego 2018 r., przedstawi ona Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z realizacji niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie to w szczególności:

Sprawozdanie to w szczególności:

a) określi jakość sporządzanej statystyki;

a) określi jakość sporządzanej statystyki;

b) oceni korzyści wynikające dla Wspólnoty, Państw Członkowskich oraz podmiotów dostarczających informacje statystyczne i korzystających z opracowanych informacji statystycznych w porównaniu z kosztami ich opracowania;

b) oceni korzyści wynikające dla Wspólnoty, Państw Członkowskich oraz podmiotów dostarczających informacje statystyczne i korzystających z opracowanych informacji statystycznych w porównaniu z kosztami ich opracowania;

 

ba) oceni, czy potrzeba więcej czasu na przyjęcie aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 4;

c) określi, w świetle uzyskanych wyników, obszary, w jakich niezbędne są ewentualne ulepszenia i zmiany;

c) określi, w świetle uzyskanych wyników, obszary, w jakich niezbędne są ewentualne ulepszenia, takie jak zwiększenie przejrzystości, dostępności i stopnia szczegółowości sporządzanych statystyk, a także koszty związane ze sporządzaniem statystyk, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, oraz zmiany;

d) dokona oceny funkcjonowania Komitetu i wskaże, czy zakres środków wykonawczych wymaga zmiany.

d) dokona oceny funkcjonowania Komitetu, o którym mowa w art. 11, i wskaże, czy zakres środków wykonawczych wymaga zmiany.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005

Artykuł 12 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b) dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

Artykuł 12a

 

Współpraca z innymi komitetami

 

We wszystkich sprawach wchodzących w zakres kompetencji Komitetu ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego ustanowionego na mocy decyzji 2006/856/WE Komisja zasięga opinii tego komitetu zgodnie z przepisami tej decyzji.

Uzasadnienie

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005

Artykuł 12 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c) dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

Artykuł 12b

 

Publiczna sprawozdawczość w zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich

 

1. Eurostat publikuje na swojej stronie internetowej w specjalnie temu poświęconej i przyjaznej użytkownikowi sekcji statystyki dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla wszystkich jurysdykcji objętych poziomem Geo 6 w załączniku I.

 

2. Uwzględniając w pełni przepisy art. 20 rozporządzenia (WE) 223/2009 w sprawie statystyk europejskich, Komisja (Eurostat) podaje do publicznej wiadomości swoje statystyki i szczegółową metodykę zastosowaną do obliczeń.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 d (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005

Załącznik I – tablica 4.1

 

Tekst obowiązujący

Tablica 4

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie - transakcje (włączając dochody)

Tablica 4.1 Inwestycje bezpośrednie transakcje finansowe

Termin: t + 9 miesięcy

Częstotliwość: co rok

Pierwszy okres sprawozdawczy: 2013 r.

 

Netto

Nabycie netto aktywów finansowych

Zaciągnięcie netto zobowiązań

WSZYSTKIE JEDNOSTKI BĘDĄCE REZYDENTAMI

 

 

 

 

 

 

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ) – transakcje

Geo

6

Geo

5

Geo

5

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków (wyłączając akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBZ: reinwestowane zyski

Geo

5

Geo

5

 

 

IBZ: instrumenty dłużne

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBZ: instrumenty dłużne (wyłączając dług pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

 

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBZ: instrumenty dłużne pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS) – transakcje

Geo

6

Geo

5

Geo

5

IBKS: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBKS: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków (wyłączając akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBKS: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla nie jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

w tym: Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo

5

 

 

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo

5

 

 

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo

5

 

 

 

 

IBKS: reinwestowane zyski

Geo

5

 

 

Geo

5

IBKS: instrumenty dłużne

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBKS: instrumenty dłużne (wyłączając dług pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBKS: instrumenty dłużne pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla nie jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

 

Geo

5

Geo

5

Geo

5

w tym: Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo 5

 

 

 

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo 5

 

 

 

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo 5

 

 

 

 

 

PODMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA BĘDĄCE REZYDENTAMI

 

 

 

 

 

 

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ) – transakcje (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS) – transakcje (1)

 

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Obowiązkowe, począwszy od roku sprawozdawczego 2015

Poprawka

(4d) w załączniku I tablica 4.1 wprowadza się następujące zmiany:

Tablica 4

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie - transakcje (włączając dochody)

Tablica 4.1 Inwestycje bezpośrednie transakcje finansowe

Termin: t + 9 miesięcy

Częstotliwość: co rok

Pierwszy okres sprawozdawczy: 2013 r.

 

Netto

Nabycie netto aktywów finansowych

Zaciągnięcie netto zobowiązań

WSZYSTKIE JEDNOSTKI BĘDĄCE REZYDENTAMI

 

 

 

 

 

 

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ) – transakcje

Geo

6

Geo

6

Geo

6

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków (wyłączając akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBZ: reinwestowane zyski

Geo

5

Geo

5

 

 

IBZ: instrumenty dłużne

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBZ: instrumenty dłużne (wyłączając dług pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBZ: instrumenty dłużne pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS) – transakcje

Geo

6

Geo

6

Geo

6

IBKS: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBKS: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków (wyłączając akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBKS: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla nie jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

w tym: Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo

5

 

 

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo

5

 

 

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo

5

 

 

 

 

IBKS: reinwestowane zyski

Geo

5

 

 

Geo

5

IBKS: instrumenty dłużne

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBKS: instrumenty dłużne (wyłączając dług pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBKS: instrumenty dłużne (wyłączając dług pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IBKS: instrumenty dłużne pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla nie jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

w tym: Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo 5

 

 

 

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo 5

 

 

 

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo 5

 

 

 

 

 

PODMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA BĘDĄCE REZYDENTAMI

 

 

 

 

 

 

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ) – transakcje (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS) – transakcje (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Obowiązkowe, począwszy od roku sprawozdawczego 2015

Uzasadnienie

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. Furthermore the amendment aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 e (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005

Załącznik I – tablica 4.2

 

Tekst obowiązujący

Tablica 4.2 Dochody z inwestycji bezpośrednich

Termin: t + 9 miesięcy

Częstotliwość: co rok

Pierwszy okres sprawozdawczy: 2013 r.

 

Saldo

Przychody

Rozchody

WSZYSTKIE JEDNOSTKI BĘDĄCE REZYDENTAMI

 

 

 

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ) – dochody

Geo 6

Geo 5

Geo 5

IBZ: dywidendy (wyłączając dywidendy pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: dywidendy pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: reinwestowane zyski

Geo 5

Geo 5

 

IBZ: odsetki

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: odsetki (wyłączając dochody od długu pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: odsetki pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS) – dochody

Geo 6

Geo 5

Geo 5

IBKS: dywidendy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: dywidendy (wyłączając dywidendy pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: dywidendy pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

w tym: Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo 5

 

 

IBKS: reinwestowane zyski

Geo 5

 

Geo 5

IBKS: odsetki

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: odsetki (wyłączając dochody od długu pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: odsetki pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla nie jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

w tym: Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo 5

 

 

PODMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA BĘDĄCE REZYDENTAMI

 

 

 

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ) – dochody (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS) – dochody (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Obowiązkowe, począwszy od roku sprawozdawczego 2015.

 

 

Poprawka

(4e) w załączniku I tablica 4.2 wprowadza się następujące zmiany:

Tablica 4.2 Dochody z inwestycji bezpośrednich

Termin: t + 9 miesięcy

Częstotliwość: co rok

Pierwszy okres sprawozdawczy: 2013 r.

 

Saldo

Przychody

Rozchody

WSZYSTKIE JEDNOSTKI BĘDĄCE REZYDENTAMI

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ) – dochody

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: dywidendy (wyłączając dywidendy pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: dywidendy pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

 

IBZ: reinwestowane zyski

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: odsetki

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: odsetki (wyłączając dochody od długu pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: odsetki pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS) – dochody

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: dywidendy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: dywidendy (wyłączając dywidendy pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: dywidendy pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

 

 

w tym: Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo 5

 

Geo 5

IBKS: reinwestowane zyski

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: odsetki

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: odsetki (wyłączając dochody od długu pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: odsetki pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla nie jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

 

 

w tym: Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

 

 

 

PODMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA BĘDĄCE REZYDENTAMI

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ) – dochody (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS) – dochody (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Obowiązkowe, począwszy od roku sprawozdawczego 2015.

 

Uzasadnienie

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 f (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005

Załącznik I – tablica 5.1

 

Tekst obowiązujący

Tablica 5

Inwestycje bezpośrednie - stany

Tablica 5.1 – Inwestycje bezpośrednie - stany

Termin: t + 9 miesięcy

Częstotliwość: co rok

Pierwszy okres sprawozdawczy: 2013 r.

 

Netto

Aktywa

Zobowiązania

WSZYSTKIE JEDNOSTKI BĘDĄCE REZYDENTAMI

 

 

 

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych (wyłączając akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: instrumenty dłużne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: instrumenty dłużne (wyłączając dług pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: instrumenty dłużne pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

IBKS: akcje i inne formy udziałów kapitałowych

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: akcje i inne formy udziałów (wyłączając akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla nie jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

w tym: Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo 5

 

 

IBKS: instrumenty dłużne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: instrumenty dłużne (wyłączając dług pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: instrumenty dłużne pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla nie jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

w tym: Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo 5

 

 

PODMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA BĘDĄCE REZYDENTAMI

 

 

 

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Poprawka

(4f) w załączniku I tablica 5.1 wprowadza się następujące zmiany:

Tablica 5.

Inwestycje bezpośrednie - stany

Tablica 5.1 – Inwestycje bezpośrednie - stany

Termin: t + 9 miesięcy

Częstotliwość: co rok

Pierwszy okres sprawozdawczy: 2013 r.

 

Netto

Aktywa

Zobowiązania

WSZYSTKIE JEDNOSTKI BĘDĄCE REZYDENTAMI

 

 

 

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych (wyłączając akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: instrumenty dłużne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: instrumenty dłużne (wyłączając dług pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: instrumenty dłużne pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

IBKS: akcje i inne formy udziałów kapitałowych

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: akcje i inne formy udziałów (wyłączając akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla nie jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

w tym: Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo 5

 

 

IBKS: instrumenty dłużne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: instrumenty dłużne (wyłączając dług pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: instrumenty dłużne pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla nie jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

w tym: Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo 5

 

 

PODMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA BĘDĄCE REZYDENTAMI

 

 

 

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Uzasadnienie

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

(1)

Dz.U. C 31 z 30.1.2015, s. 3.


UZASADNIENIE

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 dotyczące bilansu płatniczego (BP), międzynarodowego handlu usługami (MHU) i bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) jest częścią ogólnych ram unijnych służących monitorowaniu sytuacji ekonomicznej w każdym z państw członkowskich oraz w całej Unii. Sporządzenie wiarygodnych statystyk w tych obszarach jest szczególnie istotne dla potrzeb monitorowania kluczowych elementów, takich jak sytuacja w zakresie obrotów bieżących oraz przepływów finansowych w obrębie UE i poza nią. Statystyki te przyczyniają się zatem do zapewnienia spójności polityk gospodarczych państw członkowskich z ogólnymi wytycznymi UE oraz z wymogami prawnymi wynikającymi z ram zarządzania gospodarczego UE. Konkretniej wiarygodne statystyki mają zasadnicze znaczenie jako podstawa monitorowania procesów ustanowionych w kontekście procedur dotyczących zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

Od czasu przyjęcia pierwotnego rozporządzenia i kolejnych aktualizacji międzynarodowe przepływy finansowe zwielokrotniły się i stały się bardziej złożone. Konkretniej rzecz ujmując, częstsze korzystanie ze spółek celowych i konstrukcji prawnych w celu kierowania odpływów i napływów finansowych zwiększyło trudności w monitorowaniu tych przepływów, służącym zapewnieniu ich odpowiedniej identyfikowalności oraz uniknięciu podwójnego lub wielokrotnego rozliczania, a zatem znacznie utrudniło walkę z uchylaniem się od opodatkowania i agresywnym planowaniem podatkowym.

W związku z tym przepisy rozporządzenia (WE) nr 184/2005 powinny zostać poddane przeglądowi, aby doprowadzić do osiągnięcia dwojakiego celu.

Po pierwsze przegląd rozporządzenia (WE) nr 184/2005 jest prawdziwą szansą na zwiększenie przejrzystości i stopnia szczegółowości statystyk dotyczących BP, MHU i BIZ, a także na skorzystanie z ostatnich nowinek prawnych, by statystyki te stały się bardziej wiarygodnym narzędziem do celów podejmowania decyzji w ramach polityki gospodarczej.

Po drugie, jak zwróciła na to uwagę Komisja, rozporządzenie (WE) nr 184/2005 wymaga uaktualnienia, aby zostało zagwarantowane jego dostosowanie do postanowień TFUE przyznających Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych lub wykonawczych.

W tym kontekście zajęto się przedstawionymi poniżej elementami.

1.        Zwiększenie przejrzystości i stopnia szczegółowości statystyk dotyczących BP, MHU i BIZ

Można by było znacznie zwiększyć przejrzystość i stopień szczegółowości w odniesieniu do BP, MHU i BIZ dzięki zaostrzeniu wymogów w zakresie sprawozdawczości i podawania do publicznej wiadomości oraz dzięki skorzystaniu z ostatnich nowinek, takich jak międzynarodowy identyfikator podmiotów prawnych (GLEI) będący częścią inicjatywy OECD na rzecz udoskonalenia sprawozdawczości w zakresie informacji finansowych. Niedawno stworzone rejestry beneficjentów rzeczywistych ustanowione w ramach dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz bazy danych stworzone w ramach inicjatywy MFW w zakresie skoordynowanego nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi (CDIS) są także istotnymi nowościami, które można wykorzystać w celu zwiększenia przejrzystości i identyfikowalności.

Statystyki sporządzane w kontekście rozporządzenia (WE) nr 184/2005 powinny również umożliwić rozróżnienie między BIZ od podstaw a BIZ, których wynikiem są przejęcia, niezwiększającymi w rocznym okresie odniesienia akumulacji brutto w danym państwie członkowskim ani niezwiększającymi kapitału obrotowego jednostki gospodarczej, której dotyczy zmiana własności.

Komisja (Eurostat) powinna również zacieśnić współpracę z innymi organizacjami międzynarodowymi będącymi głównymi dostarczycielami statystyk objętych niniejszym rozporządzeniem, takimi jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Tak zacieśniona współpraca sprzyjałaby wymianie wiedzy fachowej, która skutecznie podniosłaby jakość statystyk dotyczących bilansu płatniczego.

Ponadto Komisja (Eurostat) powinna z jednej strony polepszyć jakość ujawnianych statystyk dotyczących BP, MHU i BIZ, a z drugiej strony powinna także korzystać z przepisu umożliwiającego jej publiczne ujawnianie jej opinii na temat jakości krajowych statystyk, szczególnie gdy ma ona wątpliwości co do dokładności informacji w przypadku wszystkich rodzajów statystyk zgodnie z tym, o czym mowa w art. 5 rozporządzenia.

2.        Dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 184/2005 do postanowień Traktatu z Lizbony

W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dokonuje się rozróżnienia między uprawnieniami powierzonymi Komisji w zakresie przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy danego aktu ustawodawczego, ustanowionymi w art. 290 ust. 1 TFUE (akty delegowane), a uprawnieniami wykonawczymi powierzonymi Komisji w zakresie przyjmowania jednolitych warunków wykonywania prawnie wiążących aktów Unii, ustanowionymi w art. 291 ust. 2 TFUE (akty wykonawcze).

Zmiana, rozszerzanie i ograniczanie poszczególnych kategorii danych określonych w załączniku I nie mogą być uznane za inne niż istotne elementy, które Komisja uzupełnia i zmienia, lecz za elementy dotyczące zasadniczych kwestii w omawianej dziedzinie. Elementy te powinny być zatem stosownie zmieniane w drodze wniosków ustawodawczych, które przyjmują współprawodawcy. Idąc tą samą ścieżką rozumowania, sprawozdania dotyczące jakości stanowią inne niż istotne elementy omawianego aktu ustawodawczego, a zatem Komisji powierza się uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych określających zawartość takich sprawozdań, a nie daje się jej możliwości przyjmowania ich w drodze aktów wykonawczych, jak pierwotnie zaproponowała Komisja.

Ponadto dni ustawowo wolne od pracy i inne przerwy w okresie pracy Parlamentu i Rady powinny zostać należycie wzięte pod uwagę poprzez odpowiednie wydłużenie stosownych terminów, tak by zapewnić właściwy przebieg procesu kontroli w Parlamencie Europejskim i w Radzie.


PROCEDURA

Tytuł

Statystyki w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich

Odsyłacze

COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)

Data przedstawienia w PE

26.6.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

14.7.2014

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

14.7.2014

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

JURI

3.9.2014

 

 

 

Sprawozdawca

       Data powołania

Sven Giegold

22.7.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

6.5.2015

15.6.2015

 

 

Data przyjęcia

25.6.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

2

12

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nessa Childers, Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Tibor Szanyi

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ulrike Müller, Adam Szejnfeld

Data złożenia

9.7.2015

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności