Procedură : 2014/0194(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0227/2015

Texte depuse :

A8-0227/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0212

RAPORT     ***I
PDF 1056kWORD 564k
8.7.2015
PE 554.881v02-00 A8-0227/2015

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește conferirea către Comisie a unor competențe delegate și competențe de executare pentru adoptarea anumitor măsuri

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Sven Giegold

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește conferirea către Comisie a unor competențe delegate și competențe de executare pentru adoptarea anumitor măsuri

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0379),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0038/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 284 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2014(1),

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0227/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Referirea 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene1a,

 

_____________________________________

 

1a JO C 31, 30.1.2015, p. 3.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Informațiile statistice de calitate reprezintă un bun public fundamental pentru cercetarea academică și elaborarea în cunoștință de cauză a politicilor publice.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Statisticile comunitare privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe sunt esențiale pentru elaborarea unor prognoze economice corecte și formularea în cunoștință de cauză a politicilor economice.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia ar trebui să aibă competența de a adopta acte delegate în temeiul articolului 290 din TFUE pentru a completa sau a modifica anumite elemente neesențiale ale anumitor acte legislative, în special cu scopul de a ține cont de evoluțiile economice, sociale și tehnice. Comisia ar trebui să se asigure că actele delegate respective nu impun sarcini administrative suplimentare semnificative pentru statele membre sau pentru unitățile respondente.

(3) Comisia ar trebui să aibă competența de a adopta acte delegate în temeiul articolului 290 din TFUE pentru a completa sau a modifica anumite elemente neesențiale ale anumitor acte legislative, în special cu scopul de a ține cont de evoluțiile economice, sociale și tehnice. Comisia ar trebui să se asigure că actele delegate respective nu impun sarcini administrative suplimentare semnificative pentru statele membre sau pentru unitățile respondente, altele decât cele care sunt necesare în sensul prezentului regulament, și că acestea nu aduc modificări cadrului conceptual de bază aflat în vigoare.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Competența de a adopta acte în temeiul articolului 290 din tratat ar trebui să fie delegată Comisiei în cazul în care, din motive legate de schimbările economice și tehnice, este necesară actualizarea cerințelor în materie de date, inclusiv în ceea ce privește termenele de furnizare a datelor și revizuirile, extinderile și eliminările de fluxuri de date prevăzute în anexa I, precum și în cazul în care este necesară actualizarea definițiilor prevăzute în anexa II.

(6) Competența de a adopta acte în temeiul articolului 290 din tratat ar trebui să fie delegată Comisiei în cazul în care, din motive legate de schimbările economice și tehnice, trebuie actualizate datele reprezentând nivelurile de defalcare geografică, nivelurile de defalcare pe sectoare instituționale și nivelurile de defalcare pe activități economice stabilite în Tabelurile 6, 7 și 8 din Anexa I, precum și pentru a specifica standardele comune de calitate, conținutul rapoartelor de calitate și cerințele aferente producerii statisticilor menționate la articolul 5 alineatele (2) și (3), cu condiția ca actualizările și specificațiile respective să nu îngreuneze sarcina raportării și nici să nu modifice cadrul conceptual aflat la baza ei. Ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ori de câte ori anumite cerințe privind fluxurile de date din Anexa I ar trebui eliminate, cu condiția ca prin eliminarea respectivă să nu scadă calitatea statisticilor produse în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în vederea adoptării unor standarde de calitate comune, precum și a armonizării conținutului și periodicității rapoartelor privind calitatea. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(8) Cu scopul de a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în vederea armonizării conținutului și periodicității rapoartelor privind calitatea. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Buna cooperare operațională existentă între băncile centrale naționale (BCN) și institutele naționale de statistică și între Eurostat și Banca Centrală Europeană este un avantaj care ar trebui să fie continuat și amplificat în vederea armonizării și îmbunătățirii generale a calității statisticilor privind balanțele de plăți, a statisticilor financiare, a statisticilor finanțelor publice, a statisticilor macroeconomice și a conturilor naționale. BCN ar continua să fie implicate îndeaproape în procesul de pregătire a tuturor deciziilor referitoare la BDP, CIS și ISD prin participarea acestora la grupul de experți al Comisiei responsabil pentru BDP, CIS și ISD. Cooperarea strategică dintre SSE și SEBC este coordonată în cadrul Forumului european pentru statistică, instituit prin intermediul unui memorandum de înțelegere privind cooperarea între membrii sistemului statistic european și membrii Sistemului European al Băncilor Centrale10 semnat la 24 aprilie 2013.

 

(12) Buna cooperare operațională existentă între băncile centrale naționale (BCN) și institutele naționale de statistică (INS) și între Eurostat și Banca Centrală Europeană este un avantaj care ar trebui să fie continuat și amplificat în vederea armonizării și îmbunătățirii generale a calității statisticilor privind balanțele de plăți, a statisticilor financiare, a statisticilor finanțelor publice, a statisticilor macroeconomice și a conturilor naționale. INS și BCN ar continua să fie implicate îndeaproape în procesul de pregătire a tuturor deciziilor referitoare la BDP, CIS și ISD prin participarea acestora la grupul de experți responsabil pentru BDP, CIS și ISD. Cooperarea strategică dintre SSE și SEBC este coordonată în cadrul Forumului european pentru statistică, instituit prin intermediul unui memorandum de înțelegere privind cooperarea între membrii sistemului statistic european și membrii Sistemului European al Băncilor Centrale10 semnat la 24 aprilie 2013.

__________________

__________________

10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF

10 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) În virtutea articolului 127 alineatul (4) și a articolului 282 alineatul (5) din TFUE. Comisia ar trebui să se consulte cu Banca Centrală Europeană în legătură cu actele juridice din domeniile sale de competență.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b) Statele membre ar trebui să furnizeze datele necesare pentru a elabora statistici comunitare privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe, la timp, sub o formă adecvată și la calitatea cerută.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) De la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 184/2005 a avut loc o intensificare a fluxurilor internaționale de capital, iar complexitatea acestora a crescut. Ca urmare a utilizării tot mai frecvente a vehiculelor cu scop special și a unor instrumente juridice specifice pentru a direcționa fluxurile de capital, monitorizarea acestor fluxuri, cu scopul de a asigura o trasabilitate adecvată a acestora și de a evita contabilitatea dublă sau multiplă, a devenit tot mai dificilă.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b) Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 184/2005 ar trebui, prin urmare, să fie actualizate pentru a îmbunătăți transparența și granularitatea datelor referitoare la balanța de plăți (BDP), comerțul internațional cu servicii (CIS) și investițiile străine directe (ISD), prin consolidarea cerințelor referitoare la raportare și la publicare, cu scopul de a valorifica recentele inovații în acest domeniu, fără a se limita la acestea, inovații precum identificatorul internațional al entităților juridice, care reprezintă un element constitutiv al propunerilor OCDE vizând îmbunătățirea raportării privind conturile financiare, precum și prin utilizarea inovațiilor juridice recente, cum ar fi registrele beneficiarilor reali, instituite pe baza Directivei privind combaterea spălării banilor. Aceste cerințe consolidate ar trebui să crească valoarea analitică a statisticilor Uniunii privind ISD și pot contribui, de asemenea, la transparența și trasabilitatea fluxurilor financiare asociate operațiunilor de investiții directe.

Justificare

În cuprinsul acestui amendament este menționat identificatorul internațional al entităților juridice, iar referirea la acest instrument are la bază contribuția organizației Bundesverband Investment Und Asset Management (BVI).

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13c) Dacă este posibil din punct de vedere metodologic, statisticile elaborate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 184/2005 ar trebui, de asemenea, să permită să se facă distincția între ISD de tip greenfield și ISD care are drept rezultat preluarea unor societăți, având în vedere faptul că acestea din urmă nu presupun intensificarea procesului de formare brută de capital în statul membru în cauză și nu conduc la majorarea capitalului de lucru al unității economice care face obiectul schimbării proprietarului.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 13 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13d) Comisia Europeană (Eurostat) ar trebui să își intensifice cooperarea cu organizațiile internaționale care, la nivel mondial, se numără printre principalii furnizori de statistici în domeniile menționate de prezentul regulament, cum ar fi OCDE și Fondul Monetar Internațional (FMI), cu scopul de a promova schimbul de expertiză, contribuind astfel la îmbunătățirea efectivă a calității statisticilor referitoare la procesele economice internaționale. O astfel de cooperare internațională ar facilita, de asemenea, dezvoltarea unui cadru conceptual corespunzător cu privire atât la beneficiarul final, cât și la deosebirea dintre ISD de tip greenfield și ISD care au drept rezultat preluarea unor societăți; cooperarea poate implica și alte organizații și foruri internaționale, cum ar fi Inițiativa privind lacunele în materie de date a Grupului celor 20 (G20).

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 13 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13e) Comisia (Eurostat) este încurajată să pună în aplicare dispoziția prin care i se conferă dreptul de a face publică evaluarea sa privind calitatea statisticilor naționale, în special în situațiile în care are îndoieli în ceea ce privește exactitatea informațiilor cuprinse în toate tipurile de statistici, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind programul statistic european pentru perioada 2013-20171a.

 

_______________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (JO L 39, 9.2.2013, p. 12).

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 13 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13f) Cu scopul de a consolida cooperarea dintre SSE și SEBC, Comisia ar trebui să consulte Comitetul pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți (CMFB), instituit prin Decizia 2006/856/CE a Consiliului din 13 noiembrie 2006 de instituire a unui Comitet pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți1a, cu privire la toate aspectele care intră în domeniul de competență al acestui comitet, în conformitate cu dispozițiile deciziei menționate.

 

___________________

 

1a Decizia 2006/856/CE a Consiliului din 13 noiembrie 2006 de instituire a unui Comitet pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți (JO L 332, 30.11.2006, p. 21).

Justificare

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 184/2005

Articolul 2 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 10 atunci când, din motive legate de schimbările economice și tehnice, este necesară actualizarea cerințelor în materie de date, inclusiv a termenelor de transmitere și a revizuirilor, a extinderilor și a eliminărilor fluxurilor de date prevăzute în anexa I, precum și atunci când este necesară actualizarea definițiilor prevăzute în anexa II.

3. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10 atunci când, din motive legate de schimbările economice și tehnice, trebuie actualizate datele reprezentând nivelurile de defalcare geografică, nivelurile de defalcare pe sectoare instituționale și nivelurile de defalcare pe activități economice stabilite în Tabelurile 6, 7 și 8 din Anexa I, precum și pentru a specifica conținutul rapoartelor de calitate și cerințele aferente producerii statisticilor menționate la articolul 5 alineatele (2) și (3), cu condiția ca actualizările și specificațiile respective să nu îngreuneze sarcina raportării și nici să nu modifice cadrul conceptual aflat la baza ei.

 

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10 ori de câte ori anumite cerințe privind fluxurile de date din Anexa I trebui eliminate, cu condiția ca prin eliminarea respectivă să nu scadă calitatea statisticilor produse în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 184/2005

Articolul 3 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a) La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. Statele membre colectează informațiile solicitate în conformitate cu prezentul regulament prin utilizarea tuturor surselor pe care le consideră relevante și utile. Acestea pot include sursele de date administrative, cum ar fi registrele de întreprinderi.

1. Statele membre colectează informațiile solicitate în conformitate cu prezentul regulament prin utilizarea tuturor surselor pe care le consideră relevante și utile. Acestea pot include, fără a se limita la acestea, sursele de date administrative, cum ar fi registrele de întreprinderi, inclusiv registrele centrale de informații privind beneficiarii reali ai societăților și ai altor entități juridice menționate în Directiva privind combaterea spălării banilor, registrul EuroGroups sau identificatorul internațional al entităților juridice și datele ISD pe țări furnizate în contrapartidă și disponibile în contextul inițiativei FMI referitoare la ancheta privind investițiile directe (Coordinated Direct Investment Survey – CDIS).

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 184/2005

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, standardele comune privind calitatea, precum și conținutul și periodicitatea rapoartelor privind calitatea, ținând seama de implicațiile asupra costului colectării și compilării datelor, precum și de schimbările importante privind colectarea datelor.

3. Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, periodicitatea rapoartelor privind calitatea, ținând seama de implicațiile asupra costului colectării și compilării datelor, precum și de schimbările importante privind colectarea datelor.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 184/2005

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) La articolul 4, se introduce următorul alineat:

 

4a. Comisia (Eurostat) adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, acorduri de cooperare cu organismele statistice de la nivel internațional, inclusiv FMI și OCDE, pentru a promova utilizarea de concepte, clasificări, metode și alte standarde internaționale, în special pentru a asigura coerența și un nivel mai ridicat de comparabilitate la nivel mondial a statisticilor elaborate în contextul prezentului regulament.

Justificare

Acest amendament are la bază o dispoziție similară, inclusă în cuprinsul articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 184/2005

Articolul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2b) Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 5

Articolul 5

Fluxul datelor

Fluxul datelor

Înainte de a fi transmise Comisiei (Eurostat), statisticile care urmează să fie realizate se grupează pe următoarele fluxuri de date:

1. Înainte de a fi transmise Comisiei (Eurostat), statisticile care urmează să fie realizate se grupează pe următoarele fluxuri de date:

(a) euroindicatorii balanței de plăți;

(a) euroindicatorii balanței de plăți;

(b) statisticile trimestriale ale balanței de plăți;

(b) statisticile trimestriale ale balanței de plăți;

(c) comerțul internațional cu servicii;

(c) comerțul internațional cu servicii;

(d) fluxul investițiilor străine directe (ISD);

(d) fluxul investițiilor străine directe (ISD);

(e) pozițiile ISD.

(e) pozițiile ISD.

 

2. Statisticile care urmează să fie realizate agreghează fluxuri de informații pe baza unor surse de date complete și fiabile și, dacă este posibil din punct de vedere metodologic, agreghează fluxurile ISD de ieșire în funcție de țara de înregistrare a beneficiarului real al unității economice care controlează fluxurile respective.

 

3. Dacă este posibil din punct de vedere metodologic, și ținând seama pe deplin de articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene, statisticile care urmează să fie realizate țin cont de diferența, în cadrul fluxurilor de investiții străine directe (ISD), dintre, pe de o parte, fluxurile care determină investiții de tip greenfield prin intensificarea procesului de formare brută de capital sau o majorare a capitalului circulant al unei unități economice și, pe de altă parte, cele care presupun preluarea unor societăți și al căror rezultat este doar un transfer de proprietate asupra unității economice respective în intervalul anual de referință.

 

4. Până la 28 februarie 2018, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 10 pentru a specifica cerințele metodologice necesare pentru a garanta calitatea și caracterul comparabil al statisticilor legate de ISD pe baza conceptului de beneficiar real și pentru a face distincția dintre ISD de tip greenfield și cele ce determină preluarea unor societăți, ținând seama în cadrul acestui proces de cooperarea internațională.

 

5. După consultarea CMFB, Comisia inițiază studii-pilot privind statisticile ISD referitoare la conceptul beneficiarului real, distingând între ISD de tip greenfield și ISD prin preluări. Aceste studii-pilot sprijină dezvoltarea cerințelor metodologice menționate la aliniatul (4) și evaluează fezabilitatea și costurile colecției de date aferente. Comisia poate extinde cu doi ani termenul limită menționat la alineatul (4) dacă în cadrul raportului referitor la punerea în aplicare determină că este necesar mai mult timp pentru adoptarea actelor delegate menționate la aliniatul (4) sau propune, dacă este cazul, o revizuire a prezentului regulament. Aceste studii-pilot sprijină dezvoltarea cerințelor metodologice menționate la aliniatele (2) și (4) și evaluează fezabilitatea și costurile procesului aferent de colectare a datelor.

 

6. Statisticile realizate în conformitate cu alineatele (1)-(3) se transmit Comisiei (Eurostat).

Fluxurile de date sunt descrise detaliat în anexa I.

7. Fluxurile de date menționate la alineatele (1)-(3) respectă caracteristicile descrise detaliat la anexa I după ce se solicită avizul CMFB.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 184/2005

Articolul 10 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Atunci când exercită competențele delegate la articolul 2 alineatul (3), Comisia se asigură că actele delegate nu impun o sarcină administrativă suplimentară considerabilă pentru statele membre și pentru respondenți.

2. Atunci când exercită competențele delegate la articolul 2 alineatul (3), Comisia se asigură că actele delegate nu impun o sarcină administrativă suplimentară pentru statele membre și pentru respondenți, cu excepția a ceea ce este necesar în sensul prezentului regulament.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 184/2005

Articolul 10 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolul 2 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni, la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.” În cazul în care un act delegat este notificat chiar înainte de o sărbătoare legală sau pe durata unei sărbători legale, se consideră că termenul respectiv începe la data primei ședințe plenare a perioadei de sesiune integrale a Parlamentului European care urmează sărbătorii legale. În toate cazurile, termenul poate fi prelungit astfel încât să cuprindă trei perioade de sesiune integrale.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 184/2005

Articolul 12

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(4a) Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 12

Articolul 12

Raport privind punerea în aplicare

Rapoarte privind punerea în aplicare

Până la 28 februarie 2010, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament.

Până la 28 februarie 2018 și, ulterior, o dată la cinci ani, sau oricând consideră că este necesar înainte de 28 februarie 2018, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament.

Acest raport trebuie în special:

Acest raport trebuie în special:

(a) să sublinieze calitatea statisticilor realizate;

(a) să sublinieze calitatea statisticilor realizate;

(b) să evalueze, în raport cu costurile aferente, beneficiile obținute din statisticile realizate de Comunitate, de statele membre, precum și de furnizorii și utilizatorii de informații statistice;

(b) să evalueze, în raport cu costurile aferente, beneficiile obținute din statisticile realizate de Comunitate, de statele membre, precum și de furnizorii și utilizatorii de informații statistice;

 

(ba) să evalueze dacă este nevoie de mai mult timp pentru adoptarea actelor delegate menționate la articolul 5 alineatul (4);

(c) să identifice domeniile în care sunt posibile îmbunătățiri și modificările considerate necesare având în vedere rezultatele obținute;

(c) să identifice domeniile în care sunt posibile îmbunătățiri, cum ar fi, spre exemplu, creșterea transparenței, a accesibilității și a granularității statisticilor realizate, precum și costurile asociate realizării statisticilor menționate la articolul 5 alineatele (2) și (3), precum și modificările considerate necesare având în vedere rezultatele obținute;

(d) examinarea modului de funcționare a Comitetului și evaluarea oportunității de a redefini sfera de aplicare a măsurilor de punere în aplicare.

(d) examinarea modului de funcționare a Comitetului menționat la articolul 11 și evaluarea oportunității de a redefini sfera de aplicare a măsurilor de punere în aplicare.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 184/2005

Articolul 12 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Se adaugă următorul articol:

 

Articolul 12a

 

Cooperarea cu alte comitete

 

În toate chestiunile care sunt de competența Comitetului pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți instituit prin Decizia 2006/856/CE, Comisia solicită avizul comitetului menționat, în conformitate cu decizia respectivă.

Justificare

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 184/2005

Articolul 12 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) Se adaugă următorul articol:

 

Articolul 12b

 

Informarea publicului cu privire la investițiile străine directe

 

1. Eurostat publică pe site-ul său, în cadrul unei pagini dedicate și ușor de utilizat, statistici privind investițiile străine directe pentru toate jurisdicțiile acoperite de nivelul Geo 6 din anexa I.

 

2. Ținând seama pe deplin de articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene, Comisia (Eurostat) comunică public statisticile sale și metodologia precisă folosită pentru realizarea calculelor.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 184/2005

Anexa I – Tabelul 4.1

 

Textul în vigoare

Tabelul 4

Tranzacții din categoria investițiilor străine directe (inclusiv venituri)

Tabelul 4.1 Tranzacțiile financiare din categoria investițiilor directe

Termen T + 9 luni

Periodicitate anuală

Prima perioadă de referință 2013

 

Net

Achiziții nete de active financiare

Creștere netă de pasive

TOATE UNITĂȚILE REZIDENTE

 

 

 

 

 

 

Investiții directe în străinătate (IDS) – Tranzacții

Geo

6

Geo

5

Geo

5

IDS Participații, altele decât beneficiile reinvestite

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDS Participații, altele decât beneficiile reinvestite (excluzând participațiile între întreprinderi din același grup)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDS Participații, altele decât beneficiile reinvestite între întreprinderi din același grup (UCP este rezidentă în țara raportoare)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDS Reinvestirea beneficiilor

Geo

5

Geo

5

 

 

IDS Instrumente de creanță

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDS Instrumente de creanță (excluzând creanțele între întreprinderi din același grup)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDS Instrumente de creanță între întreprinderi din același grup (UCP este rezidentă în țara raportoare)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Tranzacții Investiții directe în economia raportoare (IDER) – Tranzacții

Geo

6

Geo

5

Geo

5

IDER Participații, altele decât beneficiile reinvestite

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDER Participații, altele decât beneficiile reinvestite (excluzând participațiile între întreprinderi din același grup)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDER Participații, altele decât beneficiile reinvestite între întreprinderi din același grup (UCP nu este rezidentă în țara raportoare)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

din care: UCP este rezidentă într-o altă țară din zona euro

Geo

5

 

 

 

 

UCP este rezidentă în UE dar în afara zonei euro

Geo

5

 

 

 

 

UCP este rezidentă în afara UE

Geo

5

 

 

 

 

IDER Reinvestirea beneficiilor

Geo

5

 

 

Geo

5

IDER Instrumente de creanță

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDER Instrumente de creanță (excluzând creanțele între întreprinderi din același grup)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDER Instrumente de creanță între întreprinderi din același grup (UCP nu este rezidentă în țara raportoare)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

din care: UCP este rezidentă într-o altă țară din zona euro

Geo 5

 

 

 

 

 

UCP este rezidentă în UE dar în afara zonei euro

Geo 5

 

 

 

 

 

UCP este rezidentă în afara UE

Geo 5

 

 

 

 

 

ENTITĂȚI CU SCOP SPECIAL REZIDENTE

 

 

 

 

 

 

Investiții directe în străinătate (IDS) – Tranzacții [1]

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Investiții directe în economia raportoare (IDER) – Tranzacții [1]

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Obligatoriu începând cu anul de referință 2015 și ulterior

Amendamentul

(4d) La anexa I, tabelul 4,1 se modifică după cum urmează:

Tabelul 4

Tranzacții din categoria investițiilor străine directe (inclusiv venituri)

Tabelul 4.1 Tranzacțiile financiare din categoria investițiilor directe

Termen T + 9 luni

Periodicitate anuală

Prima perioadă de referință 2013

 

Net

Achiziții nete de active financiare

Creștere netă de pasive

TOATE UNITĂȚILE REZIDENTE

 

 

 

 

 

 

Investiții directe în străinătate (IDS) – Tranzacții

Geo

6

Geo

6

Geo

6

IDS Participații, altele decât beneficiile reinvestite

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDS Participații, altele decât beneficiile reinvestite (excluzând participațiile între întreprinderi din același grup)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDS Participații, altele decât beneficiile reinvestite între întreprinderi din același grup (UCP este rezidentă în țara raportoare)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDS Reinvestirea beneficiilor

Geo

5

Geo

5

 

 

IDS Instrumente de creanță

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDS Instrumente de creanță (excluzând creanțele între întreprinderi din același grup)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDS Instrumente de creanță între întreprinderi din același grup (UCP este rezidentă în țara raportoare)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Tranzacții Investiții directe în economia raportoare (IDER) – Tranzacții

Geo

6

Geo

6

Geo

6

IDER Participații, altele decât beneficiile reinvestite

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDER Participații, altele decât beneficiile reinvestite (excluzând participațiile între întreprinderi din același grup)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDER Participații, altele decât beneficiile reinvestite între întreprinderi din același grup (UCP nu este rezidentă în țara raportoare)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

din care: UCP este rezidentă într-o altă țară din zona euro

Geo

5

 

 

 

 

UCP este rezidentă în UE dar în afara zonei euro

Geo

5

 

 

 

 

UCP este rezidentă în afara UE

Geo

5

 

 

 

 

IDER Reinvestirea beneficiilor

Geo

5

 

 

Geo

5

IDER Instrumente de creanță

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDER Instrumente de creanță (excluzând creanțele între întreprinderi din același grup)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDER Instrumente de creanță (excluzând creanțele între întreprinderi din același grup)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDER Instrumente de creanță între întreprinderi din același grup (UCP nu este rezidentă în țara raportoare)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

din care: UCP este rezidentă într-o altă țară din zona euro

Geo 5

 

 

 

 

 

UCP este rezidentă în UE dar în afara zonei euro

Geo 5

 

 

 

 

 

UCP este rezidentă în afara UE

Geo 5

 

 

 

 

 

ENTITĂȚI CU SCOP SPECIAL REZIDENTE

 

 

 

 

 

 

Investiții directe în străinătate (IDS) – Tranzacții [1]

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Investiții directe în economia raportoare (IDER) – Tranzacții [1]

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Obligatoriu începând cu anul de referință 2015 și ulterior

Justificare

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. Furthermore the amendment aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 184/2005

Anexa I – Tabelul 4.2

 

Textul în vigoare

Tabelul 4.2 Venituri din investiții directe

Termen: T + 9 luni

Periodicitate: anuală

Prima perioadă de referință: 2013

 

Balanță

Credit

Debit

TOATE UNITĂȚILE REZIDENTE

 

 

 

Investiții directe în străinătate (IDS) – Venituri

Geo 6

Geo 5

Geo 5

IDS Dividende (excluzând dividendele între întreprinderi din același grup)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDS Dividende între întreprinderi din același grup (UCP este rezidentă în țara raportoare)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDS Beneficii reinvestite

Geo 5

Geo 5

 

IDS Venituri din creanțe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDS Venituri din creanțe (excluzând venituri din creanțe între întreprinderi din același grup)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDS Venituri din creanțe între întreprinderi din același grup (UCP este rezidentă în țara raportoare)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiții directe în economia raportoare (IDER) – Venituri

Geo 6

Geo 5

Geo 5

IDER Dividende

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDER Dividende (excluzând dividendele între întreprinderi din același grup)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDER Dividende între întreprinderi din același grup (UCP nu este rezidentă în țara raportoare)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

din care: UCP este rezidentă într-o altă țară din zona euro

Geo 5

 

 

UCP este rezidentă în UE dar în afara zonei euro

Geo 5

 

 

UCP este rezidentă în afara UE

Geo 5

 

 

IDER Beneficii reinvestite

Geo 5

 

Geo 5

IDER Venituri din creanțe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDER Venituri din creanțe (excluzând venituri din creanțe între întreprinderi din același grup)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDER Venituri din creanțe între întreprinderi din același grup (UCP nu este rezidentă în țara raportoare)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Din care: UCP este rezidentă într-o altă țară din zona euro

Geo 5

 

 

UCP este rezidentă în UE dar în afara zonei euro

Geo 5

 

 

UCP este rezidentă în afara UE

Geo 5

 

 

ENTITĂȚI CU SCOP SPECIAL REZIDENTE

 

 

 

Investiții directe în străinătate (IDS) – Venituri (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiții directe în economia raportoare (IDER) – Venituri (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Obligatoriu începând cu anul de referință 2015 și ulterior.

 

 

Amendamentul

(4e) La anexa I, tabelul 4.2 se modifică după cum urmează:

Tabelul 4.2 Venituri din investiții directe

Termen: T+9 luni

Periodicitate : anuală

Prima perioadă de referință: 2013

 

Balanță

Credit

Debit

TOATE UNITĂȚILE REZIDENTE

 

 

 

Investiții directe în străinătate (IDS) – Venituri

Geo 6

Geo 6

Geo 6

IDS Dividende (excluzând dividendele între întreprinderi din același grup)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDS Dividende între întreprinderi din același grup (UCP este rezidentă în țara raportoare)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDS Beneficii reinvestite

Geo 5

Geo 5

 

IDS Venituri din creanțe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDS Venituri din creanțe (excluzând venituri din creanțe între întreprinderi din același grup)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDS Venituri din creanțe între întreprinderi din același grup (UCP este rezidentă în țara raportoare)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiții directe în economia raportoare (IDER) – Venituri

Geo 6

Geo 6

Geo 6

IDER Dividende

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDER Dividende (excluzând dividendele între întreprinderi din același grup)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDER Dividende între întreprinderi din același grup (UCP nu este rezidentă în țara raportoare)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

din care: UCP este rezidentă într-o altă țară din zona euro

Geo 5

 

 

UCP este rezidentă în UE dar în afara zonei euro

Geo 5

 

 

UCP este rezidentă în afara UE

Geo 5

 

 

IDER Beneficii reinvestite

Geo 5

 

Geo 5

IDER Venituri din creanțe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDER Venituri din creanțe (excluzând venituri din creanțe între întreprinderi din același grup)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDER Venituri din creanțe între întreprinderi din același grup (UCP nu este rezidentă în țara raportoare)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

din care: UCP este rezidentă într-o altă țară din zona euro

Geo 5

 

 

UCP este rezidentă în UE dar în afara zonei euro

Geo 5

 

 

UCP este rezidentă în afara UE

Geo 5

 

 

ENTITĂȚI CU SCOP SPECIAL REZIDENTE

 

 

 

Investiții directe în străinătate (IDS) – Venituri(1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiții directe în economia raportoare (IDER) – Venituri (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Obligatoriu începând cu anul de referință 2015 și ulterior.

 

Justificare

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 f (nou)

Regulamentul (CE) nr. 184/2005

Anexa I – Tabelul 5.1

 

Textul în vigoare

Tabelul 5

Poziții de investiții străine directe

Tabelul 5.1 – Poziții de investiții directe

Termen: T + 9 luni

Periodicitate: anuală

Prima perioadă de referință: 2013

 

Net

Active

Pasive

TOATE UNITĂȚILE REZIDENTE

 

 

 

Investiții directe în străinătate (IDS)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Participații IDS

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Participații IDS (excluzând participațiile între întreprinderi din același grup)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Participații IDS între întreprinderi din același grup (UCP este rezidentă în țara raportoare)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDS Instrumente de creanță

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDS Instrumente de creanță (excluzând creanțele între întreprinderi din același grup)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDS Instrumente de creanță între întreprinderi din același grup (UCP este rezidentă în țara raportoare)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiții directe în economia raportoare (IDER)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Participații IDER

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Participații IDER (excluzând participațiile între întreprinderi din același grup)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Participații IDER între întreprinderi din același grup (UCP nu este rezidentă în țara raportoare)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

din care: UCP este rezidentă într-o altă țară din zona euro

Geo 5

 

 

UCP este rezidentă în UE dar în afara zonei euro

Geo 5

 

 

UCP este rezidentă în afara UE

Geo 5

 

 

IDER Instrumente de creanță

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDER Instrumente de creanță (excluzând creanțele între întreprinderi din același grup)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDER Instrumente de creanță între întreprinderi din același grup (UCP nu este rezidentă în țara raportoare)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

din care: UCP este rezidentă într-o altă țară din zona euro

Geo 5

 

 

UCP este rezidentă în UE dar în afara zonei euro

Geo 5

 

 

UCP este rezidentă în afara UE

Geo 5

 

 

ENTITĂȚI CU SCOP SPECIAL REZIDENTE

 

 

 

Investiții directe în străinătate (IDS)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiții directe în economia raportoare (IDER)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Amendamentul

(4f) La anexa I, tabelul 5.1 se modifică după cum urmează:

Tabelul 5

Poziții de investiții străine directe

Tabelul 5.1 – Poziții de investiții directe

 

Termen: T+9 luni

Periodicitate : anuală

Prima perioadă de referință: 2013

 

Net

Active

Pasive

TOATE UNITĂȚILE REZIDENTE

 

 

 

Investiții directe în străinătate (IDS)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Participații IDS

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Participații IDS (excluzând participațiile între întreprinderi din același grup)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Participații IDS între întreprinderi din același grup (UCP este rezidentă în țara raportoare)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDS Instrumente de creanță

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDS Instrumente de creanță (excluzând creanțele între întreprinderi din același grup)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDS Instrumente de creanță între întreprinderi din același grup (UCP este rezidentă în țara raportoare)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiții directe în economia raportoare (IDER)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Participații IDER

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Participații IDER (excluzând participațiile între întreprinderi din același grup)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Participații IDER între întreprinderi din același grup (UCP nu este rezidentă în țara raportoare)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

din care: UCP este rezidentă într-o altă țară din zona euro

Geo 5

 

 

UCP este rezidentă în UE dar în afara zonei euro

Geo 5

 

 

UCP este rezidentă în afara UE

Geo 5

 

 

IDER Instrumente de creanță

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDER Instrumente de creanță (excluzând creanțele între întreprinderi din același grup)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDER Instrumente de creanță între întreprinderi din același grup (UCP nu este rezidentă în țara raportoare)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

din care: UCP este rezidentă într-o altă țară din zona euro

Geo 5

 

 

UCP este rezidentă în UE dar în afara zonei euro

Geo 5

 

 

UCP este rezidentă în afara UE

Geo 5

 

 

ENTITĂȚI CU SCOP SPECIAL REZIDENTE

 

 

 

Investiții directe în străinătate (IDS)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiții directe în economia raportoare (IDER)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Justificare

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

(1)

JO C 31, 30.1.2015, p. 3.


EXPUNERE DE MOTIVE

Regulamentul (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți (BDP), ale comerțului internațional cu servicii (CIS) și ale investițiilor străine directe (ISD) face parte din cadrul general al UE care permite monitorizarea evoluției situației economice în fiecare stat membru și în Uniune în ansamblul său. Elaborarea unor statistici fiabile în aceste domenii este necesară în special pentru a monitoriza anumite elemente cheie, cum ar fi evoluția conturilor curente și a fluxurilor financiare în interiorul UE și în afara granițelor acesteia. Astfel, aceste statistici sunt utile pentru a asigura faptul că politicile economice ale statelor membre sunt coerente cu orientările generale ale UE, precum și cu cerințele juridice bazate pe cadrul de guvernanță economică a UE. Mai precis, disponibilitatea unor statistici fiabile este o condiție esențială pentru desfășurarea proceselor de monitorizare stabilite în contextul procedurilor privind dezechilibrele macroeconomice.

De la adoptarea primei versiuni a regulamentului și a versiunilor actualizate ulterioare, a avut loc o intensificare a fluxurilor internaționale de capital, iar complexitatea acestora a crescut. Pe plan concret, utilizarea tot mai frecventă a vehiculelor cu scop special și a unor instrumente juridice specifice pentru a direcționa fluxurile de capital creează dificultăți suplimentare în procesul de monitorizare a acestor fluxuri și de asigurare a unei trasabilități adecvate a acestora, precum și de evitare a contabilității duble sau multiple, lucru care a îngreunat combaterea fraudei fiscale și a planificării fiscale agresive.

În acest context, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 184/2005 ar trebui să fie revizuite cu scopul de a îndeplini un obiectiv dublu.

În primul rând, revizuirea Regulamentului (CE) nr. 184/2005 creează o oportunitate reală de a îmbunătăți transparența și granularitatea datelor referitoare la balanța de plăți (BDP), comerțul internațional cu servicii (CIS) și investițiile străine directe (ISD), precum și de a beneficia de inovațiile juridice recente pentru a transforma aceste statistici într-un instrument mai fiabil pentru a ajuta la adoptarea deciziilor de politică economică.

În al doilea rând, după cum a și subliniat Comisia, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 184/2005 să fie actualizat pentru a asigura alinierea acestuia la normele introduse de TFUE, prin care se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate și/sau acte de punere în aplicare.

În acest context, vor fi abordate următoarele aspecte cheie:

1.        Ameliorarea transparenței și a granularității statisticilor referitoare la BDP, CIS și ISD

Transparența și granularitatea datelor referitoare la BDP, CIS și ISD ar putea fi îmbunătățite în mod semnificativ prin consolidarea cerințelor referitoare la raportare și la publicare, pentru a permite autorităților să aibă o imagine de ansamblu mai clară privind fluxurile brute de capital, precum și prin valorificarea recentelor inovații în acest domeniu, spre exemplu a identificatorului internațional al entităților juridice, instituit de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) ca parte a cadrului său de îmbunătățire a raportării de informații privind conturile financiare. Registrele beneficiarilor reali ai societăților, instituite recent în contextul Directivei privind combaterea spălării banilor și bazele de date create în contextul inițiativei FMI referitoare la ancheta privind investițiile directe (Coordinated Direct Investment Survey – CDIS) constituie, de asemenea, elemente inovatoare importante, care pot fi folosite pentru a spori transparența și trasabilitatea.

Statisticile elaborate în contextul Regulamentului (CE) nr. 184/2005 ar trebui, de asemenea, să permită autorităților competente să facă distincția între ISD de tip greenfield și ISD care au drept rezultat preluarea unor societăți, având în vedere faptul că, în intervalul anual de referință, acestea din urmă nu presupun intensificarea procesului de formare brută de capital în statul membru în cauză și nu conduc la majorarea capitalului circulant al unității economice care face obiectul preluării.

Comisia Europeană (Eurostat) ar trebui, de asemenea, să își intensifice cooperarea cu organizațiile internaționale care, la nivel mondial, se numără printre principalii furnizori de statistici în domeniile menționate de prezentul regulament, cum ar fi OCDE și Fondul Monetar Internațional (FMI). Această cooperare consolidată este menită să promoveze schimbul de expertiză, contribuind astfel la îmbunătățirea efectivă a calității statisticilor privind balanțele de plăți.

În fine, Comisia (Eurostat) ar trebui, pe de o parte, să asigure îmbunătățirea calității datelor publicate în cadrul statisticilor referitoare la BDP, CIS și ISD și, pe de altă parte, ar trebui să pună în aplicare dispoziția prin care i se conferă dreptul de a face publică evaluarea sa privind calitatea statisticilor naționale, în special în situațiile în care are îndoieli în ceea ce privește exactitatea informațiilor cuprinse în toate tipurile de statistici, astfel cum sunt menționate la articolul 5 din regulament.

2.        Alinierea Regulamentului (CE) nr. 184/2005 la dispozițiile Tratatului de la Lisabona

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) face distincție între, pe de o parte, competențele care pot fi delegate Comisiei pentru a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale unui anumit act legislativ, astfel cum se prevede la articolul 290 alineatul (1) din TFUE (acte delegate) și, pe de altă parte, competențele de executare care se conferă Comisiei atunci când sunt necesare condiții uniforme de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 291 alineatul (2) din TFUE (acte de punere în aplicare).

Revizuirea, extinderea și eliminarea fluxurilor de date menționate în anexa I nu pot fi considerate drept elemente neesențiale pe care Comisia le poate modifica sau completa, ci constituie aspecte esențiale ale domeniului reglementat de regulament. Aceste elemente ar trebui, prin urmare, să facă obiectul unui proces de revizuire adecvat, prin intermediul propunerilor legislative adoptate de colegislatori. În aceeași logică, rapoartele privind calitatea reprezintă un element neesențial al actelor legislative și, prin urmare, ar trebui conferite competențe corespunzătoare Comisiei pentru a adopta acte delegate care să specifice conținutul acestor rapoarte, iar propunerea originală a Comisiei privind adoptarea rapoartelor respective prin intermediul actelor de punere în aplicare ar trebui modificată în consecință.

În final, ar trebui să se țină seama în mod adecvat de sărbătorile legale și de alte întreruperi ale programului de lucru obișnuit al Parlamentului și al Consiliului, creând astfel posibilitatea extinderii termenelor prevăzute pentru a permite Parlamentului European și Consiliului să își exercite în mod corespunzător atribuțiile de control.


PROCEDURĂ

Titlu

Statistici privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe

Referințe

COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)

Data prezentării la PE

26.6.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ECON

14.7.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

JURI

14.7.2014

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

JURI

3.9.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Sven Giegold

22.7.2014

 

 

 

Examinare în comisie

6.5.2015

15.6.2015

 

 

Data adoptării

25.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

2

12

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Membri supleanți prezenți la votul final

Nessa Childers, Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Eva Paunova, Tibor Szanyi

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Ulrike Müller, Adam Szejnfeld

Data depunerii

9.7.2015

Aviz juridic - Politica de confidențialitate