Postup : 2014/0194(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0227/2015

Predkladané texty :

A8-0227/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0212

SPRÁVA     ***I
PDF 854kWORD 546k
8.7.2015
PE 554.881v02-00 A8-0227/2015

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Sven Giegold

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0379),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0038/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 284 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 5. decembra 2014(1),

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0227/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Citácia 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky1a;

 

_____________________________________

 

1a Ú. v. EÚ C 31, 30.1.2015, s. 3.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Vysokokvalitné štatistické informácie sú verejnou službou, ktorá je nevyhnutná pre vedecký výskum a prijímanie informovaných rozhodnutí týkajúcich sa verejnej politiky.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) Štatistika Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií je veľmi dôležitá pre presné hospodárske prognózy a informovanú tvorbu hospodárskej politiky.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia by mala mať právomoc prijímať delegované akty podľa článku 290 ZFEÚ, aby mohla dopĺňať alebo meniť určité nepodstatné prvky legislatívnych aktov najmä s ohľadom na hospodársky, sociálny a technický vývoj. Komisia by mala zabezpečiť, aby tieto delegované akty nespôsobovali významné dodatočné administratívne zaťaženie členských štátov alebo respondentov.

(3) Komisia by mala mať právomoc prijímať delegované akty podľa článku 290 ZFEÚ, aby mohla dopĺňať alebo meniť určité nepodstatné prvky konkrétnych legislatívnych aktov, a to najmä s cieľom zohľadniť hospodársky, sociálny a technický vývoj. Komisia by mala zabezpečiť, aby tieto delegované akty nespôsobovali významné dodatočné administratívne zaťaženie členských štátov alebo respondentov, ak to nie je potrebné na účely tohto nariadenia, ani nemenili platný základný koncepčný rámec.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Komisii by mala byť delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy vtedy, keď je z dôvodov hospodárskych a technických zmien potrebné aktualizovať požiadavky na údaje vrátane termínov na predkladanie, ako aj preskúmania, rozšírenia a vylučovania dátových tokov uvedených v prílohe I a keď je potrebné aktualizovať vymedzenie pojmov uvedené v prílohe II.

(6) Právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy by sa mala na Komisiu delegovať vtedy, keď je z dôvodov hospodárskych a technických zmien potrebné aktualizovať údaje o úrovniach zemepisného členenia, úrovniach členenia inštitucionálneho sektora a úrovniach členenia podľa hospodárskej činnosti stanovené v tabuľkách 6, 7 a 8 prílohy I, ako aj s cieľom vymedziť spoločné normy kvality, obsah správ o kvalite a požiadavky na vypracovanie štatistík uvedených v článku 5 ods. 2 a 3 za predpokladu, že takéto aktualizácie a vymedzenia neovplyvnia záťaž spojenú s vykazovaním, ani nezmenia základný koncepčný rámec. Právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy by sa mala na Komisiu delegovať vždy, keď je potrebné odstrániť niektoré požiadavky na dátové toky uvedené v prílohe I, za predpokladu, že takéto odstránenie nezníži kvalitu štatistiky vypracúvanej v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 184/2005 by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci v záujme prijatia spoločných noriem kvality a harmonizácie obsahu a periodicity správ o kvalite. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

(8) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 184/2005 by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci v záujme harmonizácie obsahu a periodicity správ o kvalite. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Dobrá operatívna spolupráca, ktorá v súčasnosti existuje medzi národnými centrálnymi bankami a národnými štatistickými úradmi, ako aj medzi Eurostatom a Európskou centrálnou bankou, je silnou stránkou, ktorá by sa mala zachovať a ďalej rozvíjať v kontexte zlepšovania celkovej harmonizácie a kvality štatistiky platobnej bilancie, finančnej štatistiky, štatistiky verejných financií, makroekonomickej štatistiky a národných účtov. Národné centrálne banky by sa naďalej intenzívne podieľali na príprave všetkých rozhodnutí spojených s platobnou bilanciou, medzinárodným obchodom so službami a priamymi zahraničnými investíciami, a to účasťou v príslušnej expertnej skupine Komisie zodpovednej za tieto oblasti. Strategickú spoluprácu medzi ESS a ESCB koordinuje Európske štatistické fórum vytvorené na základe memoranda o porozumení v oblasti spolupráce medzi členmi Európskeho štatistického systému a členmi Európskeho systému centrálnych bánk10, ktoré bolo podpísané 24. apríla 2013.

(12) Dobrá operatívna spolupráca, ktorá v súčasnosti existuje medzi národnými centrálnymi bankami (NCB) a národnými štatistickými úradmi (NŠÚ), ako aj medzi Eurostatom a Európskou centrálnou bankou, je silnou stránkou, ktorá by sa mala zachovať a ďalej rozvíjať v kontexte zlepšovania celkovej harmonizácie a kvality štatistiky platobnej bilancie, finančnej štatistiky, štatistiky verejných financií, makroekonomickej štatistiky a národných účtov. NŠÚ a NCB by sa naďalej intenzívne podieľali na príprave všetkých rozhodnutí spojených s platobnou bilanciou, medzinárodným obchodom so službami a priamymi zahraničnými investíciami, a to účasťou v príslušnej expertnej skupine zodpovednej za tieto oblasti. Spoluprácu medzi EŠS a ESCB koordinuje Európske štatistické fórum vytvorené na základe memoranda o porozumení v oblasti spolupráce medzi členmi Európskeho štatistického systému a členmi Európskeho systému centrálnych bánk10, ktoré bolo podpísané 24. apríla 2013.

__________________

__________________

10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF.

10 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Podľa článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 ZFEÚ by Komisia mala konzultovať s Európskou centrálnou bankou o právnych aktoch v oblasti jej pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b) Členské štáty by mali poskytovať potrebné údaje na zostavovanie štatistiky Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií včas, vo vhodnej forme a v požadovanej kvalite.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Od prijatia nariadenia (ES) č. 184/2005 sa medzinárodné kapitálové toky zintenzívnili a zvýšila sa ich komplexnosť. Väčšie využívanie účelovo vytvorených subjektov a právnych štruktúr na smerovanie kapitálových tokov skomplikovalo sledovanie týchto tokov, ktorého cieľom je zabezpečiť ich primeranú vysledovateľnosť a zabrániť dvojitému alebo viacnásobnému zaúčtovaniu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b) Ustanovenia nariadenia (ES) č. 184/2005 by sa preto mali aktualizovať, aby sa zvýšila transparentnosť a podrobnosť platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (PZI), a to zvýšením požiadaviek na podávanie správ a zverejňovanie s cieľom využiť okrem iného najnovšie inovácie, napríklad globálny identifikátor právnickej osoby (GLEI), ktorý je súčasťou návrhov OECD na zlepšenie poskytovania informácií o finančných účtoch, ako aj použitím najnovších právnych inovácií, napríklad registrov konečných vlastníkov zriadených v rámci smernice o boji proti praniu špinavých peňazí. Takéto posilnené požiadavky by mali zvýšiť analytickú hodnotu štatistiky Únie v oblasti PZI a môžu tiež prispieť k transparentnosti a vysledovateľnosti finančných tokov súvisiacich s operáciami priameho investovania.

Odôvodnenie

Odkaz na globálny identifikátor právnickej osoby (GLEI) v tomto pozmeňujúcom návrhu vychádza z príspevku Združenia nemeckých investičných fondov (BVI).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13c) Ak je to metodicky možné, štatistiky vypracované v rámci nariadenia (ES) č. 184/2005 by mali umožniť rozlíšenie PZI na zelenej lúke od PZI, ktorých výsledkom sú prevzatia, ktoré v danom období nezvyšujú tvorbu hrubého kapitálu v dotknutom členskom štáte alebo nezvyšujú prevádzkový kapitál hospodárskej jednotky, ktorej sa zmena vlastníctva týka.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13d) Komisia (Eurostat) by mala posilniť spoluprácu s ostatnými medzinárodnými organizáciami, ktoré sú významnými poskytovateľmi štatistiky, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, napr. s OECD a Medzinárodným menovým fondom (MMF), s cieľom podporovať výmenu skúseností, a tým účinne zvyšovať kvalitu štatistiky týkajúcej sa medzinárodných hospodárskych procesov. Takáto medzinárodná spolupráca by uľahčila aj rozvoj vhodného koncepčného rámca v oblasti konečného vlastníctva, ako aj rozlišovania medzi PZI na zelenej lúke a PZI, ktorých výsledkom sú prevzatia, a môže zahŕňať aj iné medzinárodné organizácie a fóra, ako napríklad iniciatívu skupiny G20 doplniť chýbajúce údaje.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13e) Komisii (Eurostatu) sa odporúča využiť ustanovenie, ktoré jej umožňuje zverejniť svoje stanovisko ku kvalite národných štatistík, osobitne vtedy, keď má pochybnosti o presnosti informácií vo všetkých druhoch štatistík uvedených v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 20171a.

 

_______________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 12).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13f) S cieľom posilniť spoluprácu medzi EŠS a ESCB by Komisia mala konzultovať s Výborom pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie (CMFB) vytvoreným na základe rozhodnutia Rady 2006/856/ES z 13. novembra 2006, ktorým sa zriaďuje Výbor pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie1a, o všetkých záležitostiach, ktoré patria do jeho právomoci, ako sa uvádza v uvedenom rozhodnutí.

 

___________________

 

1a Rozhodnutie Rady 2006/856/ES z 13. novembra 2006, ktorým sa zriaďuje Výbor pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie (Ú. v. EÚ L 332, 30.11.2006, s. 21).

Odôvodnenie

Ako vo svojom stanovisku zdôraznila ECB, navrhované nariadenie má za cieľ zrušenie Výboru pre platobnú bilanciu zriadeného článkom 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 a prenesenie všetkých komitologických právomocí na Výbor pre Európsky štatistický systém, v ktorom ECB a národné centrálne banky (NCB) nie sú zastúpené. Úzka spolupráca medzi Európskym štatistickým systémom (EŠS) a Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB) v oblasti štatistiky platobnej bilancie (BOP) a medzinárodnej investičnej pozície (IIP) by sa mala zabezpečiť prostredníctvom Výboru pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie (CMFB). Konkrétne by sa stanovisko CMFB mohlo vyžadovať k návrhom nových právnych aktov vrátane pozmeňujúcich právnych aktov v oblasti štatistiky platobnej bilancii a súvisiacich štatistík.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 184/2005

Článok 2 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 10 vtedy, keď je z dôvodov hospodárskych a technických zmien potrebné aktualizovať požiadavky na údaje vrátane termínov na predkladanie, ako aj preskúmania, rozšírenia a vylučovania dátových tokov uvedených v prílohe I a keď je potrebné aktualizovať vymedzenie pojmov uvedené v prílohe II.

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10 prijímať delegované akty, keď je z dôvodov hospodárskych a technických zmien potrebné aktualizovať požiadavky na údaje, úrovne zemepisného členenia, úrovne členenia inštitucionálneho sektora a úrovne členenia podľa hospodárskej činnosti stanovené v tabuľkách 6, 7 a 8 prílohy I, ako aj s cieľom vymedziť obsah správ o kvalite a požiadavky na vypracovanie štatistík uvedených v článku 5 ods. 2 a 3 za predpokladu, že takéto aktualizácie a vymedzenia neovplyvnia záťaž spojenú s vykazovaním, ani nezmenia základný koncepčný rámec.

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10 prijímať delegované akty vždy, keď je potrebné odstrániť niektoré požiadavky na dátové toky uvedené v prílohe I, za predpokladu, že takéto odstránenie neznižuje kvalitu štatistiky vypracúvanej v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 184/2005

Článok 3 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

1. Členské štáty zbierajú informácie požadované podľa tohto nariadenia pomocou všetkých zdrojov, ktoré považujú za relevantné a vhodné. Tieto zdroje môžu zahŕňať administratívne zdroje údajov, napríklad registre podnikov.

1. Členské štáty zbierajú informácie požadované podľa tohto nariadenia pomocou všetkých zdrojov, ktoré považujú za relevantné a vhodné. Tieto zdroje môžu zahŕňať okrem iného administratívne zdroje údajov, napríklad obchodné registre vrátane centrálnych registrov informácií o konečných vlastníkoch podnikov a iných právnických osôb uvedených v smernici o boji proti praniu špinavých peňazí, európskeho registra skupín (EGR) alebo GLEI a údajov o PZI od geografických náprotivkov, ktoré sú dostupné v rámci koordinovaného prieskumu priamych investícií (CDIS), ktorý je iniciatívou MMF.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 184/2005

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov určí spoločné normy kvality, ako aj obsah a periodicitu správ o kvalite, s prihliadnutím na dôsledky v oblasti nákladov na zber a zostavovanie údajov, ako aj na významné zmeny, ktoré sa týkajú zberu údajov.

3. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov určí periodicitu správ o kvalite, pričom prihliadne na dôsledky, pokiaľ ide o náklady na zber a zostavovanie údajov, ako aj na významné zmeny, ktoré sa týkajú zberu údajov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 184/2005

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) V článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

 

4a. Komisia (Eurostat) prijme prostredníctvom vykonávacích aktov mechanizmy spolupráce so štatistickými orgánmi na medzinárodnej úrovni vrátane MMF a OECD s cieľom podporiť používanie medzinárodných koncepcií, klasifikácií, metód a ďalších štandardov, najmä s cieľom zabezpečiť na globálnej úrovni konzistentnosť a lepšiu porovnateľnosť štatistík vypracúvaných v kontexte tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Takéto ustanovenie vychádza z podobného ustanovenia článku 5 nariadenia č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 184/2005

Článok 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2b) Článok 5 sa nahrádza takto:

Článok 5

Článok 5

Dátové toky

Dátové toky

Štatistika, ktorá má byť vypracovaná, sa na účely zasielania Komisii (Eurostatu) združuje podľa týchto dátových tokov:

1. Štatistika, ktorá má byť vypracovaná, sa na účely zasielania Komisii (Eurostatu) združuje podľa týchto dátových tokov:

a) euro ukazovatele platobnej bilancie;

a) euro ukazovatele platobnej bilancie;

b) štvrťročná štatistika platobnej bilancie;

b) štvrťročná štatistika platobnej bilancie;

c) medzinárodný obchod so službami;

c) medzinárodný obchod so službami;

d) toky priamych zahraničných investícií (PZI);

d) toky priamych zahraničných investícií (PZI);

e) pozície priamych zahraničných investícií.

e) pozície priamych zahraničných investícií.

 

2. Štatistika, ktorá sa má vypracovať, agreguje toky informácií založené na úplných a spoľahlivých zdrojoch údajov a ak je to metodicky možné, agreguje odlivy PZI na základe krajiny, v ktorej sídli konečný vlastník hospodárskej jednotky, ktorá riadi tento odliv.

 

3. Ak je to metodicky možné a pri plnom zohľadnení článku 20 nariadenia (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike sa v štatistikách, ktoré sa majú vypracovať, v rámci prílevu priamych zahraničných investícií (PZI) rozlišuje medzi tokmi, ktorých výsledkom sú investície na zelenej lúke prostredníctvom zvýšenia tvorby hrubého kapitálu alebo zvýšenia prevádzkového kapitálu hospodárskej jednotky, na jednej strane a medzi prevzatiami, ktorých výsledkom je len zmena vlastníctva hospodárskej jednotky za ročné referenčné obdobie, na druhej strane.

 

4. Do 28. februára 2018 Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 10 na účel bližšieho určenia metodických požiadaviek potrebných na zabezpečenie štatistickej kvality a porovnateľnosti štatistiky PZI v oblasti koncepcie konečného vlastníctva a na odlíšenie PZI na zelenej lúke od prevzatí, pričom v tomto procese zohľadní medzinárodnú spoluprácu.

 

5. Komisia po porade s CMFB iniciuje pilotné štúdie týkajúce sa štatistiky PZI v oblasti koncepcie konečného vlastníctva a odlíšenia PZI na zelenej lúke od prevzatí. Uvedené pilotné štúdie podporujú rozvoj metodických požiadaviek uvedených v odseku 4 a posudzujú uskutočniteľnosť a náklady súvisiaceho zberu údajov. Komisia môže predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 4 o dva roky, ak v správe o vykonávaní usúdi, že je potrebný dodatočný čas na prijatie delegovaných aktov uvedených v odseku 4, alebo podľa potreby navrhne preskúmanie tohto nariadenia. Pilotné štúdie podporujú rozvoj metodických požiadaviek uvedených v odsekoch 2 a 4 a posudzujú uskutočniteľnosť a náklady súvisiaceho zberu údajov.

 

6. Štatistika vypracovaná v súlade s odsekmi 1 až 3 sa zasiela Komisii (Eurostatu).

Dátové toky bližšie určené v prílohe I.

7. Dátové toky uvedené v odsekoch 1 až 3 majú podobu bližšie určenú v prílohe I po vyžiadaní stanoviska CMFB.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 184/2005

Článok 10 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia pri výkone právomoci delegovanej v článku 2 ods. 3 zabezpečí, aby delegované akty nespôsobovali významné dodatočné administratívne zaťaženie členských štátov a respondentov.

2. Komisia pri výkone právomoci delegovanej v článku 2 ods. 3 zabezpečí, aby delegované akty nespôsobovali dodatočné administratívne zaťaženie členských štátov a respondentov, ak to nie je potrebné na účely tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 184/2005

Článok 10 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 3 nadobudne účinnosť len vtedy, ak do dvoch mesiacov od oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade voči nemu Európsky parlament alebo Rada nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu, že nevznesú námietky. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace. Ak sa delegovaný akt doručí tesne pred štátnym sviatkom alebo počas neho, lehota plynie od dátumu prvej riadnej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu po štátnom sviatku. V každom prípade je lehotu možné predĺžiť tak, aby zahŕňala tri riadne plenárne schôdze.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 184/2005

Článok 12

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Článok 12 sa nahrádza takto:

Článok 12

Článok 12

Správa o vykonávaní

Správy o vykonávaní

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia do 28. februára 2010.

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia do 28. februára 2018 a každých päť rokov potom, alebo kedykoľvek pred 28. februárom 2018, ak to pokladá za potrebné.

Správa najmä:

Správa najmä:

a) zaznamená kvalitu zostavených štatistík;

a) zaznamená kvalitu zostavených štatistík;

b) vyhodnotí prínos štatistík pre Spoločenstvo, členské štáty, poskytovateľov a používateľov štatistických informácií vo vzťahu k nákladom;

b) vyhodnotí prínos štatistík pre Spoločenstvo, členské štáty, poskytovateľov a používateľov štatistických informácií vo vzťahu k nákladom;

 

ba) posúdi, či je potrebný dodatočný čas na prijatie delegovaných aktov uvedených v článku 5 ods. 4;

c) určí oblasti možného zlepšenia a zmien alebo doplnení, ktoré sa považujú za potrebné na základe získaných výsledkov;

c) určí oblasti možného zlepšenia, ako je napríklad podpora transparentnosti, dostupnosti a podrobnosti vytváraných štatistík, ako aj náklady spojené s tvorbou štatistík uvedených v článku 5 ods. 2 a zmeny, ktoré sa považujú za potrebné na základe získaných výsledkov;

d) preskúma činnosť výboru a odporučí, či by mal byť znovu vymedzený rozsah pôsobnosti vykonávaných opatrení.

d) preskúma činnosť výboru uvedeného v článku 11 a odporučí, či by mal byť znovu vymedzený rozsah pôsobnosti vykonávacích opatrení.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4b (nový)

Nariadenie (ES) č. 184/2005

Článok 12 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b) Dopĺňa sa tento článok:

 

Článok 12a

 

Spolupráca s inými výbormi

 

Komisia si vyžiada stanovisko Výboru pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie zriadeného rozhodnutím 2006/856/ES vo všetkých záležitostiach patriacich do jeho právomoci v súlade s uvedeným rozhodnutím.

Odôvodnenie

Ako vo svojom stanovisku zdôraznila ECB, navrhované nariadenie má za cieľ zrušenie Výboru pre platobnú bilanciu zriadeného článkom 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 a prenesenie všetkých komitologických právomocí na Výbor pre Európsky štatistický systém, v ktorom ECB a národné centrálne banky (NCB) nie sú zastúpené. Úzka spolupráca medzi Európskym štatistickým systémom (EŠS) a Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB) v oblasti štatistiky platobnej bilancie (BOP) a medzinárodnej investičnej pozície (IIP) by sa mala zabezpečiť prostredníctvom Výboru pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie (CMFB). Konkrétne by sa stanovisko CMFB mohlo vyžadovať k návrhom nových právnych aktov vrátane pozmeňujúcich právnych aktov v oblasti štatistiky platobnej bilancii a súvisiacich štatistík.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 184/2005

Článok 12 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4c) Dopĺňa sa tento článok:

 

Článok 12b

 

Informovanie verejnosti o priamych zahraničných investíciách

 

1. Eurostat zverejní na osobitnej a používateľsky ústretovej stránke na svojej webovej lokalite štatistiku týkajúcu sa priamych zahraničných investícií za všetky jurisdikcie, ktoré patria do úrovne Geo 6 prílohy I.

 

2. Komisia (Eurostat) zverejní svoje štatistiky a presnú metodiku použitú pri výpočtoch s plným zreteľom na článok 20 nariadenia (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 d (nový)

Nariadenie (ES) č. 184/2005

Príloha I – Tabuľka 4.1

 

Platný text

Tabuľka 4

Transakcie priamych zahraničných investícií (vrátane výnosov)

Tabuľka 4.1 Finančné transakcie priamych investícií

Lehota T + 9 mesiacov

Periodicita ročne

Prvé referenčné obdobie 2013

 

Netto

Čisté prírastky finančných aktív

Čistý vznik pasív

VŠETKY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY

 

 

 

 

 

 

Priame investície v zahraničí (PIZ) – Transakcie

Geo

6

Geo

5

Geo

5

Majetkové účasti PIZ iné ako reinvestované zisky

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Majetkové účasti PIZ iné ako reinvestované zisky (okrem majetkových účastí medzi partnerskými podnikmi)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Majetkové účasti PIZ iné ako reinvestované zisky medzi partnerskými podnikmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Reinvestované zisky PIZ

Geo

5

Geo

5

 

 

Dlhové nástroje PIZ

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Dlhové nástroje PIZ (okrem pohľadávok medzi partnerskými podnikmi)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Dlhové nástroje PIZ medzi partnerskými subjektmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH) – Transakcie

Geo

6

Geo

5

Geo

5

Majetkové účasti PIVH iné ako reinvestované zisky

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Majetkové účasti PIVH iné ako reinvestované zisky (okrem majetkových účastí medzi partnerskými podnikmi)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Majetkové účasti PIVH iné ako reinvestované zisky medzi partnerskými podnikmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou nemá sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Z toho: Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v inej krajine eurozóny

Geo

5

 

 

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo

5

 

 

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo mimo EÚ

Geo

5

 

 

 

 

Reinvestované zisky PIVH

Geo

5

 

 

Geo

5

Dlhové nástroje PIVH

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Dlhové nástroje PIVH (okrem pohľadávok medzi partnerskými podnikmi)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Dlhové nástroje PIVH medzi partnerskými subjektmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou nemá sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Z toho: Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v inej krajine eurozóny

Geo 5

 

 

 

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo 5

 

 

 

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo mimo EÚ

Geo 5

 

 

 

 

 

ÚČELOVO VYTVORENÉ REZIDENTSKÉ SUBJEKTY

 

 

 

 

 

 

Priame investície v zahraničí (PIZ) – Transakcie (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH) – Transakcie (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Povinné od referenčného roku 2015.

Pozmeňujúci návrh

(4d) V prílohe I sa tabuľka 4.1 mení takto:

Tabuľka 4

Transakcie priamych zahraničných investícií (vrátane výnosov)

Tabuľka 4.1 Finančné transakcie priamych investícií

Lehota T + 9 mesiacov

Periodicita ročne

Prvé referenčné obdobie 2013

 

Netto

Čisté prírastky finančných aktív

Čistý vznik pasív

VŠETKY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY

 

 

 

 

 

 

Priame investície v zahraničí (PIZ) – Transakcie

Geo

6

Geo

6

Geo

6

Majetkové účasti PIZ iné ako reinvestované zisky

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Majetkové účasti PIZ iné ako reinvestované zisky (okrem majetkových účastí medzi partnerskými podnikmi)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Majetkové účasti PIZ iné ako reinvestované zisky medzi partnerskými podnikmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Reinvestované zisky PIZ

Geo

5

Geo

5

 

 

Dlhové nástroje PIZ

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Dlhové nástroje PIZ (okrem pohľadávok medzi partnerskými podnikmi)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Dlhové nástroje PIZ medzi partnerskými subjektmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH) – Transakcie

Geo

6

Geo

6

Geo

6

Majetkové účasti PIVH iné ako reinvestované zisky

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Majetkové účasti PIVH iné ako reinvestované zisky (okrem majetkových účastí medzi partnerskými podnikmi)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Majetkové účasti PIVH iné ako reinvestované zisky medzi partnerskými podnikmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou nemá sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Z toho: Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v inej krajine eurozóny

Geo

5

 

 

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo

5

 

 

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo mimo EÚ

Geo

5

 

 

 

 

Reinvestované zisky PIVH

Geo

5

 

 

Geo

5

Dlhové nástroje PIVH

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Dlhové nástroje PIVH (okrem pohľadávok medzi partnerskými podnikmi)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Dlhové nástroje PIVH (okrem pohľadávok medzi partnerskými podnikmi)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Dlhové nástroje PIVH medzi partnerskými subjektmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou nemá sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Z toho: Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v inej krajine eurozóny

Geo 5

 

 

 

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo 5

 

 

 

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo mimo EÚ

Geo 5

 

 

 

 

 

ÚČELOVO VYTVORENÉ REZIDENTSKÉ SUBJEKTY

 

 

 

 

 

 

Priame investície v zahraničí (PIZ) – Transakcie (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH) – Transakcie (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Povinné od referenčného roku 2015.

Odôvodnenie

Cieľom navrhovaného pozmeňujúceho návrhu je poskytnúť hrubé informácie súvisiace s priamymi investíciami v zahraničí a prílevom priamych zahraničných investícií vrátane súvisiacich tokov výnosov z investícií medzi každým členským štátom EÚ a všetkými ostatnými krajinami sveta. Doteraz sa táto informácia vyžadovala len v čistom vyjadrení (investície v krajine mínus investície v zahraničí), čo obmedzuje analytickú hodnotu oznamovanej informácie. Tieto informácie vyžaduje aj Medzinárodný menový fond (MMF) v kontexte iniciatívy v oblasti koordinovaného prieskumu priamych investícií (CDIS). Okrem toho sa pozmeňujúci návrh zameriava na obohatenie štatistiky prílevu a odlevu PZI zostavovaním hlavných okruhov aj na základe prístupu „konečná hostiteľská/investujúca krajina“ s cieľom identifikovať hostiteľskú krajinu podniku priamej investície v prípade odlevu PZI a domácu krajinu priameho investora v prípade prílevu PZI, ako sú vymedzené v referenčnej definícii PZI podľa OECD. Tieto informácie by dopĺňali súčasné štatistiky PZI zostavované na základe prístupu „bezprostredná hostiteľská/investujúca krajina“ (IHC/IIC).

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 e (nový)

Nariadenie (ES) č. 184/2005

Príloha I – Tabuľka 4.2

 

Platný text

Tabuľka 4.2 Výnosy z priamych investícií

Konečný termín: T + 9 mesiacov

Periodicita : ročne

Prvé referenčné obdobie : 2013

 

Bilancia

Kredit

Debet

VŠETKY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY

 

 

 

Priame investície v zahraničí (PIZ) – Výnosy

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Dividendy PIZ (okrem dividend medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendy PIZ medzi partnerskými podnikmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Reinvestované zisky PIZ

Geo 5

Geo 5

 

Výnosy z úrokov PIZ

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Výnosy z úrokov PIZ (okrem výnosov z úrokov medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Výnosy z úrokov PIZ medzi partnerskými subjektmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH) – Výnosy

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Dividendy PIVH

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendy PIVH (okrem dividend medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendy PIVH medzi partnerskými podnikmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v inej krajine eurozóny

Geo 5

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo 5

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo mimo EÚ

Geo 5

 

 

Reinvestované zisky PIVH

Geo 5

 

Geo 5

Výnosy z úrokov PIVH

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Výnosy z úrokov PIVH (okrem výnosov z úrokov medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Výnosy z úrokov PIVH medzi partnerskými subjektmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou nemá sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v inej krajine eurozóny

Geo 5

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo 5

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo mimo EÚ

Geo 5

 

 

ÚČELOVO VYTVORENÉ REZIDENTSKÉ SUBJEKTY

 

 

 

Priame investície v zahraničí (PIZ) – Výnosy (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH) – Výnosy (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Povinné od referenčného roku 2015.

 

 

Pozmeňujúci návrh

(4e) V prílohe I sa tabuľka 4.2 mení takto:

Tabuľka 4.2 Výnosy z priamych investícií

Konečný termín: T + 9 mesiacov

Periodicita : ročne

Prvé referenčné obdobie : 2013

 

Bilancia

Kredit

Debet

VŠETKY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY

 

 

 

Priame investície v zahraničí (PIZ) – Výnosy

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Dividendy PIZ (okrem dividend medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendy PIZ medzi partnerskými podnikmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Reinvestované zisky PIZ

Geo 5

Geo 5

 

Výnosy z úrokov PIZ

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Výnosy z úrokov PIZ (okrem výnosov z úrokov medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Výnosy z úrokov PIZ medzi partnerskými subjektmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH) – Výnosy

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Dividendy PIVH

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendy PIVH (okrem dividend medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendy PIVH medzi partnerskými podnikmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v inej krajine eurozóny

Geo 5

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo 5

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo mimo EÚ

Geo 5

 

 

Reinvestované zisky PIVH

Geo 5

 

Geo 5

Výnosy z úrokov PIVH

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Výnosy z úrokov PIVH (okrem výnosov z úrokov medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Výnosy z úrokov PIVH medzi partnerskými subjektmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou nemá sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v inej krajine eurozóny

Geo 5

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo 5

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo mimo EÚ

Geo 5

 

 

ÚČELOVO VYTVORENÉ REZIDENTSKÉ SUBJEKTY

 

 

 

Priame investície v zahraničí (PIZ) – Výnosy (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH) – Výnosy (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Povinné od referenčného roku 2015.

 

Odôvodnenie

Cieľom navrhovaného pozmeňujúceho návrhu je poskytnúť hrubé informácie súvisiace s priamymi investíciami v zahraničí a prílevom priamych zahraničných investícií vrátane súvisiacich tokov výnosov z investícií medzi každým členským štátom EÚ a všetkými ostatnými krajinami sveta. Doteraz sa táto informácia vyžadovala len v čistom vyjadrení (investície v krajine mínus investície v zahraničí), čo obmedzuje analytickú hodnotu oznamovanej informácie. Tieto informácie vyžaduje aj Medzinárodný menový fond (MMF) v kontexte iniciatívy v oblasti koordinovaného prieskumu priamych investícií (CDIS). Okrem toho sa pozmeňujúci návrh zameriava na obohatenie štatistiky prílevu a odlevu PZI zostavovaním hlavných okruhov aj na základe prístupu „konečná hostiteľská/investujúca krajina“ s cieľom identifikovať hostiteľskú krajinu podniku priamej investície v prípade odlevu PZI a domácu krajinu priameho investora v prípade prílevu PZI, ako sú vymedzené v referenčnej definícii PZI podľa OECD. Tieto informácie by dopĺňali súčasné štatistiky PZI zostavované na základe prístupu „bezprostredná hostiteľská/investujúca krajina“ (IHC/IIC).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 f (nový)

Nariadenie (ES) č. 184/2005

Príloha I – Tabuľka 5.1

 

Platný text

Tabuľka 5

Pozície priamych zahraničných investícií

Tabuľka 5.1 – Priame investičné pozície

Konečný termín: T + 9 mesiacov

Periodicita : ročne

Prvé referenčné obdobie : 2013

 

Netto

Aktíva

Záväzky

VŠETKY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY

 

 

 

Priame investície v zahraničí (PIZ)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIZ

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIZ (okrem majetkových účastí medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIZ medzi partnerskými podnikmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIZ

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIZ (okrem pohľadávok medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIZ medzi partnerskými subjektmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIVH

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIVH (okrem majetkových účastí medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIVH medzi partnerskými podnikmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou nemá sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v inej krajine eurozóny

Geo 5

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo 5

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo mimo EÚ

Geo 5

 

 

Dlhové nástroje PIVH

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIVH (okrem pohľadávok medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIVH medzi partnerskými subjektmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou nemá sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v inej krajine eurozóny

Geo 5

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo 5

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo mimo EÚ

Geo 5

 

 

ÚČELOVO VYTVORENÉ REZIDENTSKÉ SUBJEKTY

 

 

 

Priame investície v zahraničí (PIZ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozmeňujúci návrh

(4f) V prílohe I sa tabuľka 5.1 mení takto:

Tabuľka 5

Pozície priamych zahraničných investícií

Tabuľka 5.1 – Priame investičné pozície

Konečný termín: T + 9 mesiacov

Periodicita : ročne

Prvé referenčné obdobie : 2013

 

Netto

Aktíva

Záväzky

VŠETKY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY

 

 

 

Priame investície v zahraničí (PIZ)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Majetkové účasti PIZ

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIZ (okrem majetkových účastí medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIZ medzi partnerskými podnikmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIZ

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIZ (okrem pohľadávok medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIZ medzi partnerskými subjektmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Majetkové účasti PIVH

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIVH (okrem majetkových účastí medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIVH medzi partnerskými podnikmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou nemá sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v inej krajine eurozóny

Geo 5

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo 5

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo mimo EÚ

Geo 5

 

 

Dlhové nástroje PIVH

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIVH (okrem pohľadávok medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIVH medzi partnerskými subjektmi (materská spoločnosť s najvyššou kontrolou nemá sídlo vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v inej krajine eurozóny

Geo 5

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo 5

 

 

Materská spoločnosť s najvyššou kontrolou má sídlo mimo EÚ

Geo 5

 

 

ÚČELOVO VYTVORENÉ REZIDENTSKÉ SUBJEKTY

 

 

 

Priame investície v zahraničí (PIZ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Odôvodnenie

Cieľom navrhovaného pozmeňujúceho návrhu je poskytnúť hrubé informácie súvisiace s priamymi investíciami v zahraničí a prílevom priamych zahraničných investícií vrátane súvisiacich tokov výnosov z investícií medzi každým členským štátom EÚ a všetkými ostatnými krajinami sveta. Doteraz sa táto informácia vyžadovala len v čistom vyjadrení (investície v krajine mínus investície v zahraničí), čo obmedzuje analytickú hodnotu oznamovanej informácie. Tieto informácie vyžaduje aj Medzinárodný menový fond (MMF) v kontexte iniciatívy v oblasti koordinovaného prieskumu priamych investícií (CDIS). Okrem toho sa pozmeňujúci návrh zameriava na obohatenie štatistiky prílevu a odlevu PZI zostavovaním hlavných okruhov aj na základe prístupu „konečná hostiteľská/investujúca krajina“ s cieľom identifikovať hostiteľskú krajinu podniku priamej investície v prípade odlevu PZI a domácu krajinu priameho investora v prípade prílevu PZI, ako sú vymedzené v referenčnej definícii PZI podľa OECD. Tieto informácie by dopĺňali súčasné štatistiky PZI zostavované na základe prístupu „bezprostredná hostiteľská/investujúca krajina“ (IHC/IIC).

(1)

Ú. v. EÚ C 31, 30.1.2015, s. 3.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nariadenie (ES) č. 184/2005 o štatistike v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (PZI) je súčasťou celkového rámca EÚ zameraného na monitorovanie hospodárskeho vývoja v jednotlivých členských štátoch a v Únii ako celku. Vytváranie spoľahlivých štatistík v týchto oblastiach slúži predovšetkým ako nástroj na monitorovanie kľúčových aspektov, ako sú vývoj v oblasti bežných účtov a finančných tokov v rámci a mimo EÚ. Preto tieto štatistiky pomáhajú zabezpečiť súlad hospodárskych politík členských štátov so všeobecnými usmerneniami EÚ, ako aj právnymi požiadavkami odvodenými z rámca hospodárskeho riadenia EÚ. Konkrétnejšie, spoľahlivé štatistiky sú nevyhnutným základom procesu monitorovania v rámci postupov pri makroekonomickej nerovnováhe.

Od prijatia pôvodného nariadenia a následných aktualizácií sa medzinárodné kapitálové toky zintenzívnili a zvýšila sa ich komplexnosť. Konkrétnejšie, väčšie využívanie účelovo vytvorených subjektov a právnych štruktúr na smerovanie odlevu a prílevu kapitálu skomplikovalo sledovanie týchto tokov, zabezpečenie ich primeranej vysledovateľnosti a zabraňovanie dvojitému alebo viacnásobnému zaúčtovaniu, a tým sťažilo boj proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu.

V tejto súvislosti by sa ustanovenia nariadenia (ES) č. 184/2005 mali preskúmať s cieľom splniť dvojaký cieľ.

Po prvé, revízia nariadenia (ES) č. 184/2005 predstavuje skutočnú príležitosť na zvýšenie transparentnosti a podrobnosti štatistiky týkajúcej sa platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, ako aj na využitie najnovších právnych inovácií, aby boli tieto štatistiky spoľahlivejším nástrojom pri rozhodovaní v oblasti hospodárskej politiky.

Po druhé, ako Komisia uviedla, nariadenie (ES) č. 184/2005 sa musí aktualizovať tak, aby sa zabezpečilo jeho zosúladenie s pravidlami ZFEÚ, ktorými sa Komisii udeľuje právomoc prijímať delegované a/alebo vykonávacie akty.

Z tohto dôvodu sa pozornosť zameriava na tieto kľúčové body.

1.        Zvýšenie transparentnosti a podrobnosti štatistiky týkajúcej sa platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií.

Transparentnosť a miera podrobnosti týkajúca sa platobnej bilancie, medzinárodného obchodu a priamych zahraničných investícií by sa mohla výrazne zlepšiť sprísnením požiadaviek na podávanie správ a na zverejňovanie s cieľom získať lepší prehľad o tokoch hrubého kapitálu a využiť najnovšie inovácie, napríklad globálny identifikátor právnických osôb, ktorý je súčasťou rámca Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na zlepšenie podávania správ o finančnom účte. Nedávno vytvorené registre konečných vlastníkov zriadené v rámci smernice o boji proti praniu špinavých peňazí a databázy vytvorené v rámci koordinovaného prieskumu priamych investícií (CDIS), ktorý je iniciatívou MMF, sú tiež dôležité inovácie, ktoré možno použiť na zvýšenie transparentnosti a vysledovateľnosti.

Štatistiky vypracované v rámci nariadenia (ES) č. 184/2005 by mali tiež umožniť rozlišovať priame zahraničné investície na zelenej lúke od priamych zahraničných investícií, ktorých výsledkom sú prevzatia a ktoré z hľadiska ročného referenčného obdobia nezvyšujú tvorbu hrubého kapitálu v členskom štáte a ani nezvyšujú prevádzkový kapitál hospodárskej jednotky, ktorej sa zmena vlastníctva týka.

Komisia (Eurostat) by mala posilniť aj svoju spoluprácu s inými medzinárodnými organizáciami, ktoré sú významnými poskytovateľmi štatistiky, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, napríklad s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Medzinárodným menovým fondom (MMF). Takáto posilnená spolupráca by účinne podporila výmenu odborných znalostí, čím by sa zvýšila kvalita štatistiky týkajúcej sa platobnej bilancie.

Na záver, Komisia (Eurostat) by na jednej strane mala zlepšiť kvalitu zverejňovaných údajov o štatistikách týkajúcich sa platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií. Na druhej strane by mala využívať aj ustanovenia, ktoré jej umožňujú zverejňovať stanoviská ku kvalite národných štatistík, osobitne vtedy, keď má pochybnosti o presnosti informácií vo všetkých druhoch štatistík uvedených v článku 5 nariadenia.

2.        Zosúladenie nariadenia (ES) č. 184/2005 s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa rozlišuje medzi právomocami, ktoré sa môžu delegovať na Komisiu – právomocami prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa menia určité nepodstatné prvky určitého konkrétneho legislatívneho aktu podľa článku 290 ods. 1 ZFEÚ (delegované akty), a vykonávacími právomocami, ktoré sa majú preniesť na Komisiu, ak sú potrebné jednotné podmienky vykonávania právne záväzných aktov Únie podľa článku 291 ods. 2 ZFEÚ (vykonávacie akty).

Revízie, rozširovanie a vylučovanie dátových tokov uvedených v prílohe I nie je možné považovať za nepodstatné prvky, ktoré má doplniť alebo meniť Komisia, ale sú základnými prvkami, ktoré sa týkajú hlavných prvkov predmetu úpravy. Tieto prvky by sa preto mali prípadne revidovať prostredníctvom legislatívnych návrhov, ktoré majú prijať spoluzákonodarcovia. V tom istom zmysle predstavujú hodnotiace správy o kvalite nepodstatné prvky daného legislatívneho aktu a právomoci prijímať delegované akty, v ktorých stanoví obsah takýchto správ, by sa preto mali udeliť Komisii, namiesto toho, aby sa tieto správy prijímali prostredníctvom vykonávacích aktov, ako pôvodne navrhovala Komisia.

Nakoniec, štátne sviatky a ostatné prerušenia pracovnej doby Parlamentu a Rady sa vhodne zohľadnia a primerane sa predĺžia príslušné termíny, aby sa zabezpečil riadny proces kontroly v rámci Európskeho parlamentu a Rady.


POSTUP

Názov

Štatistika Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií

Referenčné čísla

COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)

Dátum predloženia v EP

26.6.2014

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

14.7.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

14.7.2014

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

3.9.2014

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Sven Giegold

22.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.5.2015

15.6.2015

 

 

Dátum prijatia

25.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

2

12

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nessa Childers, Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Tibor Szanyi

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ulrike Müller, Adam Szejnfeld

Dátum predloženia

9.7.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia