Postopek : 2014/0194(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0227/2015

Predložena besedila :

A8-0227/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0212

POROČILO     ***I
PDF 963kWORD 537k
8.7.2015
PE 554.881v02-00 A8-0227/2015

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Sven Giegold

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0379),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8‑0038/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 284(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 5. decembra 2014(1),

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0227/2015),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke1a;

 

_____________________________________

 

1a UL C 31, 30.1.2015, str. 3.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Kakovostne statistične informacije so javna dobrina, ki je ključnega pomena za akademske raziskave in informirane odločitve o javni politiki.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b) Statistika Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb je ključnega pomena za pravilne gospodarske napovedi in informirane odločitve na področju gospodarske politike.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Komisijo bi bilo treba pooblastiti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da bi lahko dopolnila ali spremenila nekatere nebistvene elemente posameznih zakonodajnih aktov, zlasti ob upoštevanju gospodarskega, družbenega in tehničnega razvoja. Komisija bi morala zagotoviti, da se s temi delegiranimi akti državam članicam in poročevalskim enotam ne naloži znatno dodatno upravno breme.

(3) Komisijo bi bilo treba pooblastiti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da bi lahko dopolnila ali spremenila nekatere nebistvene elemente posameznih zakonodajnih aktov, zlasti ob upoštevanju gospodarskega, družbenega in tehničnega razvoja. Komisija bi morala zagotoviti, da se s temi delegiranimi akti državam članicam in poročevalskim enotam ne naloži znatno dodatno upravno breme, razen kar je nujno za namene te uredbe, in da se ne spremeni osnovni veljavni okvir zasnove.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, kadar je treba zaradi gospodarskih in tehničnih sprememb posodobiti zahteve za podatke, vključno z roki za predložitev in revizijami, razširitvami in odpravami tokov podatkov iz Priloge I, ter kadar je treba posodobiti opredelitve iz Priloge II.

(6) Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, kadar je treba zaradi gospodarskih in tehničnih sprememb posodobiti podatke o ravneh geografske razčlenitve, razčlenitve institucionalnih sektorjev ter razčlenitve gospodarskih dejavnosti iz preglednic 6, 7 in 8 Priloge I, ter za določitev skupnih standardov kakovosti, vsebine poročil o kakovosti in zahtev za izdelavo statistike iz člena 5(2) in (3), če te posodobitve in specifikacije ne vplivajo na obveznost poročanja oziroma ne spremenijo osnovnega konceptualnega okvira. Pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe bi bilo treba Komisiji podeliti, kadar je treba določene zahteve tokov podatkov iz Priloge I odpraviti, če se s tem ne zmanjša kakovost statistike, izdelane v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 184/2 005 bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila za sprejetje skupnih standardov kakovosti ter uskladitev vsebine ter pogostosti poročil o kakovosti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

(8) Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 184/2 005 bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila za uskladitev vsebine ter pogostosti poročil o kakovosti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Obstoječe dobro operativno sodelovanje med nacionalnimi centralnimi bankami in nacionalnimi statističnimi uradi ter med Eurostatom in Evropsko centralno banko je dosežek, ki ga je treba ohraniti in nadalje razvijati zaradi izboljšanja splošne usklajenosti in kakovosti statistike plačilne bilance, finančne statistike, statistike državnih financ, makroekonomske statistike in nacionalnih računov. Nacionalne centralne banke naj bi še naprej tesno sodelovale pri pripravi vseh odločitev v zvezi s plačilno bilanco, mednarodno trgovino s storitvami in neposrednimi tujimi naložbami, in sicer z udeležbo v ustrezni strokovni skupini Komisije, odgovorni za plačilno bilanco, mednarodno trgovino s storitvami oz. neposredne tuje naložbe. Strateško sodelovanje med ESS in Evropskim sistemom centralnih bank (ESCB) se usklajuje na evropskem statističnem forumu, ustanovljenem z Memorandumom o soglasju glede sodelovanja med člani evropskega statističnega sistema in člani Evropskega sistema centralnih bank, ki je bil podpisan 24. aprila 2013.

(12) Obstoječe dobro operativno sodelovanje med nacionalnimi centralnimi bankami in nacionalnimi statističnimi uradi ter med Eurostatom in Evropsko centralno banko je dosežek, ki ga je treba ohraniti in nadalje razvijati zaradi izboljšanja splošne usklajenosti in kakovosti statistike plačilne bilance, finančne statistike, statistike državnih financ, makroekonomske statistike in nacionalnih računov. Nacionalni statistični uradi in nacionalne centralne banke naj bi še naprej tesno sodelovale pri pripravi vseh odločitev v zvezi s plačilno bilanco, mednarodno trgovino s storitvami in neposrednimi tujimi naložbami, in sicer z udeležbo v ustrezni strokovni skupini, odgovorni za plačilno bilanco, mednarodno trgovino s storitvami oz. neposredne tuje naložbe. Strateško sodelovanje med ESS in Evropskim sistemom centralnih bank (ESCB) se usklajuje na evropskem statističnem forumu, ustanovljenem z Memorandumom o soglasju glede sodelovanja med člani evropskega statističnega sistema in člani Evropskega sistema centralnih bank10, ki je bil podpisan 24. aprila 2013.

__________________

__________________

10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF

10 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) V skladu s členoma 127(4) in 282(5) PDEU bi se morala Komisija posvetovati z Evropsko centralno banko o zakonodajnih aktih na področju njenih pristojnosti.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b) Države članice bi morale potrebne podatke za pripravo statistike Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb zagotavljati pravočasno, v ustrezni obliki in ustrezne kakovosti.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Od sprejetja Uredbe (ES) št. 184/2005 so se mednarodni kapitalski tokovi okrepili in postali celovitejši. Zaradi povečane uporabe pravnih oseb s posebnim namenom in pravnih struktur za usmerjanje kapitalskih tokov je težje nadzorovati te tokove, zagotavljati ustrezno sledljivost in preprečevati dvojne ali večkratne vknjižbe.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b) Določbe Uredbe (ES) št. 184/2005 bi bilo treba torej posodobiti, da bi povečali preglednost in granularnost podatkov o plačilni bilanci, mednarodni trgovini s storitvami in neposrednih tujih naložbah s strožjimi zahtevami po poročanju in objavi, s čimer bi izkoristili tudi nedavne inovacije, kot je globalni identifikator pravnih subjektov, ki je del predlogov OECD za boljše poročanje o podatkih o finančnih računih, pa tudi z uporabo nedavnih pravnih inovacij, kot so registri informacij o dejanskem lastništvu, ki so bili vzpostavljeni v okviru direktive o preprečevanju pranja denarja. S strožjimi zahtevami bi se povečala analitična vrednost statistike neposrednih tujih naložb Unije, kar bi tudi lahko prispevalo k preglednosti in sledljivosti finančnih tokov, povezanih z neposrednimi naložbenimi dejavnostmi.

Obrazložitev

Globalni identifikator pravnih subjektov iz predloga spremembe izhaja iz prispevka nemškega združenja za naložbe (BVI).

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b) Kadar je to metodološko mogoče, bi morali s statistiko, izdelano na podlagi Uredbe (ES) št. 184/2005, omogočiti tudi razlikovanje med novimi neposrednimi tujimi naložbami in neposrednimi tujimi naložbami iz prevzemov, zaradi katerih se v določenem obdobju ne povečajo bruto naložbe v zadevni državi članici in ne poveča obratni kapital gospodarske enote, ki jo zadeva sprememba lastništva.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13d) Komisija (Eurostat) bi morala okrepiti sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami, ki ustvarijo pomemben del statistike iz te uredbe, kot sta OECD in Mednarodni denarni sklad, da bi spodbujala izmenjavo strokovnega znanja in s tem dejansko povečala kakovost statistike mednarodnih gospodarskih procesov. To mednarodno sodelovanje bi omogočalo tudi razvoj ustreznega konceptualnega okvira za lastninsko pravico končnega upravičenca ter razlikovanje med novimi tujimi neposrednimi naložbami in prevzemi, vključevalo pa bi lahko tudi druge mednarodne organizacije in forume, kot je pobuda skupine dvajsetih (G20) o podatkovnih vrzelih.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13e) Komisija (Eurostat) naj določbe, ki ji omogočajo javno razkritje njenih stališč o kakovosti nacionalnih statistik, predvsem predvsem, kadar ima pomisleke glede točnosti podatkov v vseh vrstah statistik, kot je določeno v členu 5 Uredbe 99/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–20171a.

 

 

_______________________

 

1a Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 (UL L 39, 9.2.2013, str. 12).

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13f) Da bi okrepili sodelovanje med evropskim statističnim sistemom in Evropskim sistemom centralnih bank, bi se morala Komisija z Odborom za monetarno, finančno in plačilno-bilančno statistiko (odborom CMFB), ki je bil ustanovljen s Sklepom Sveta 2006/856/ES z dne 13. novembra 2006 o ustanovitvi Odbora za monetarno, finančno in plačilno-bilančno statistiko1a, posvetovati o vseh zadevah, ki so v njegovi pristojnosti, kot je določeno v tem sklepu.

 

___________________

 

1a Sklep Sveta 2006/856/ES z dne 13. novembra 2006 o ustanovitvi Odbora za monetarno, finančno in plačilno-bilančno statistiko (UL L 332, 30.11.2006, str. 21)

Obrazložitev

Kot poudarja Evropska centralna banka v svojem mnenju, je namen predlagane uredbe odpraviti Odbor za plačilno bilanco, ki je bil ustanovljen s členom 11 Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, ter prenesti vsa komitološka pooblastila na Odbor za evropski statistični sistem, v katerem Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke niso zastopane. Tesno sodelovanje med evropskim statističnim sistemom in evropskim sistemom centralnih bank na področju plačilne bilance in statistike stanja mednarodnih naložb bi bilo treba zagotoviti prek Odbora za monetarno, finančno in plačilno-bilančno statistiko. Odbor bi bilo mogoče zaprostiti za mnenje o predlogih za nove zakonodajne akte, vključno s spremembami zakonodajnih aktov, plačilnimi bilancami in povezano statistiko.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 184/2005

Člen 2 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10, kadar je treba zaradi gospodarskih in tehničnih sprememb posodobiti zahteve za podatke, vključno z roki za predložitev ter revizijami, razširitvami in odpravami tokov podatkov iz Priloge I, ter kadar je treba posodobiti opredelitve pojmov iz Priloge II.

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10, kadar je treba zaradi gospodarskih in tehničnih sprememb posodobiti zahteve za podatke, ravni geografske razčlenitve, razčlenitve institucionalnih sektorjev ter razčlenitve gospodarskih dejavnosti iz preglednic 6, 7 in 8 Priloge I, in kadar je treba določiti vsebino poročil o kakovosti in zahtev za izdelavo statistike iz člena 5(2) in (3), če te posodobitve in določitve ne vplivajo na obveznost poročanja tere spremenijo osnovnega konceptualnega okvira.

 

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10, kadar je treba določene zahteve tokov podatkov iz Priloge I odpraviti, če se to ne vpliva na kakovost statistike, izdelane v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 184/2005

Člen 3 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a) V členu 3 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1. Države članice zbirajo informacije, ki se zahtevajo po tej uredbi, z uporabo vseh virov, za katere menijo, da so ustrezni in primerni. Ti viri lahko vključujejo administrativne vire podatkov, kot so poslovni registri.

1. Države članice zbirajo informacije, ki se zahtevajo po tej uredbi, z uporabo vseh virov, za katere menijo, da so ustrezni in primerni. Ti viri lahko vključujejo, vendar niso omejeni na administrativne vire podatkov, kot so poslovni registri, vključno s centralnimi registri podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih in drugih pravnih subjektov iz direktive o preprečevanju pranja denarja, evropskim registrom skupin in globalnim identifikatorjem pravnih subjektov in razpoložljivimi podatki o geografsko nasprotnih neposrednih tujih naložbah v okviru pobude MDS o koordinirani raziskavi neposrednih naložb.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 184/2005

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija z izvedbenimi akti določi skupne standarde kakovosti ter vsebino in pogostost poročil o kakovosti, ob upoštevanju posledic za stroške zbiranja in urejanja podatkov ter pomembnih sprememb pri zbiranju podatkov.

3. Komisija z izvedbenimi akti določi pogostost poročil o kakovosti ob upoštevanju posledic za stroške zbiranja in urejanja podatkov ter pomembnih sprememb pri zbiranju podatkov.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (ES) št. 184/2005

Člen 4 – odstavek 4a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) V členu 4 se doda naslednji odstavek:

 

4a. Komisija (Eurostat) z izvedbenimi akti določi ureditev sodelovanja s statističnimi organi na mednarodni ravni, tudi z Mednarodnim denarnim skladom in OECD, da bi spodbudila uporabo mednarodnih konceptov, klasifikacij, metod in drugih standardov, predvsem z namenom zagotavljanja skladnosti in boljše primerljivosti statistike, izdelane v kontekstu te uredbe, na svetovni ravni.

Obrazložitev

Ta določba izhaja iz podobne določbe v členu 5 Uredbe 99/2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Uredba (ES) št. 184/2005

Člen 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2b) Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

Člen 5

Člen 5

Tokovi podatkov

Tokovi podatkov

Statistika, ki se izdela, se za prenos Komisiji (Eurostatu) razdeli v skupine glede na naslednje tokove podatkov:

1. Statistika, ki se izdela, se za prenos Komisiji (Eurostatu) razdeli v skupine glede na naslednje tokove podatkov:

(a) kazalniki plačilne bilance v eurih;

(a) kazalniki plačilne bilance v eurih;

(b) četrtletna statistika plačilne bilance;

(b) četrtletna statistika plačilne bilance;

(c) mednarodna trgovina s storitvami;

(c) mednarodna trgovina s storitvami;

(d) tokovi neposrednih tujih naložb („FDI“);

(d) tokovi neposrednih tujih naložb („FDI“);

(e) stanja FDI.

(e) stanja FDI.

 

2. Statistika, ki jo je treba izdelati, združuje tokove informacij na podlagi popolnih in zanesljivih virov podatkov ter, če je metolodoško mogoče, združuje odlive neposrednih tujih naložb glede na državo registracije dejanskega lastnika gospodarske enote, ki nadzira odliv.

 

3. Če je metodološko mogoče in ob polnem upoštevanju člena 20 Uredbe (ES) 223/2009 o evropski statistiki, se pri statistiki, ki jo je treba izdelati, ločuje med prilivi neposrednih tujih naložb na tokove, ki privedejo do novih neposrednih tujih naložb s povečanjem bruto naložb ali s povečanjem obratnega kapitala gospodarske enote, in prevzemi, ki pomenijo le spremembo lastništva gospodarske enote v letnem referenčnem obdobju.

 

4. Komisija sprejme do 28. februarja 2018 delegirani akt v skladu s členom 10, da določi metodološke zahteve, potrebne za zagotovitev kakovosti statističnih podatkov in primerljivost statistik o neposrednih tujih naložbah o konceptu dejanskega lastništva ter za razlikovanje med novimi neposrednimi tujimi naložbami in prevzemi, pri tem procesu pa upošteva mednarodno sodelovanje.

 

5. Komisija po posvetovanju z Odborom za monetarno, finančno in plačilno-bilančno statistiko izvede pilotne študije v zvezi s statistiko neposrednih tujih naložb o konceptu dejanskega lastništva in razlikovanju med novimi neposrednimi tujimi naložbami ter prevzemi. S temi študijami se podpre razvoj metodoloških zahtev iz odstavka 4 in ocenijo izvedljivost ter stroški s tem povezanega zbiranja podatkov. Komisija lahko rok iz odstavka 4 podaljša za dve leti, če v poročilu o izvajanju oceni, da je potreben dodaten čas za sprejetje delegiranih aktov iz odstavka 4, ali po potrebi predlaga pregled te uredbe. S temi študijami se podpre razvoj metodoloških zahtev iz odstavkov 2 in 4 ter ocenijo izvedljivost ter stroški s tem povezanega zbiranja podatkov.

 

6. Statistika, izdelana v skladu z odstavki od 1 do 3, se posreduje Komisiji (Eurostatu).

Tokovi podatkov so podrobneje določeni v Prilogi I.

7. Tokovi podatkov iz odstavkov 1 do 3 so podrobneje določeni v Prilogi I po zaprositvi Odbora za monetarno, finančno in plačilno-bilančno statistiko za mnenje.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 184/2005

Člen 10 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija pri izvajanju pooblastil iz člena 2(3) zagotovi, da se z delegiranimi akti državam članicam in poročevalcem ne naloži znatno dodatno upravno breme.

2. Komisija pri izvajanju pooblastil iz člena 2(3) zagotovi, da se z delegiranimi akti državam članicam in poročevalcem ne naloži dodatno upravno breme, razen kar je nujno za namene te uredbe.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 184/2005

Člen 10 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od dne, ko sta bila o tem uradno obveščena, ne nasprotujeta ali če pred iztekom tega roka obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet v treh mesecih od dne, ko sta bila o tem uradno obveščena, ne nasprotujeta ali če pred iztekom tega roka obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece. Če je delegirani akt sprejet tik pred ali med državnimi prazniki, se šteje, da začne rok teči od datuma prvega celega delnega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta po praznikih. V vsakem primeru je mogoče obdobje podaljšati, tako da zajema tri cela delna plenarna zasedanja.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (ES) št. 184/2005

Člen 12

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4a) Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

Člen 12

Člen 12

Poročilo o izvajanju

Poročila o izvajanju

Do 28. februarja 2010 Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe.

Komisija do 28. februarja 2018 in nato vsakih pet let ali po potrebi še pred 28. februarjem 2018 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe.

Poročilo predvsem:

V poročilu predvsem:

(a) evidentira kakovost ustvarjene statistike;

(a) evidentira kakovost ustvarjene statistike;

(b) oceni koristi za Skupnost, države članice ter ponudnike in uporabnike ustvarjenih statističnih informacij glede na stroške;

(b) oceni koristi za Skupnost, države članice ter ponudnike in uporabnike ustvarjenih statističnih informacij glede na stroške;

 

(ba) oceni, ali je za sprejetje delegiranih aktov iz člena 5(4) potrebnega kaj dodatnega časa;

(c) navede področja, ki se lahko izboljšajo, in spremembe, ki se štejejo za potrebne z vidika pridobljenih rezultatov;

(c) navede področja, ki se lahko izboljšajo, kot na primer spodbujanje preglednosti, razpoložljivosti in granularnosti izdelane statistike ter stroške, povezane z zagotavljanjem statističnih podatkov iz člena 5(2) in 5(3), in spremembe, ki se štejejo za potrebne z vidika pridobljenih rezultatov;

(d) pregleda delovanje Odbora in poda priporočilo o tem, ali bi se moral obseg izvedbenih ukrepov opredeliti na novo.

(d) pregleda delovanje Odbora iz člena 11 in poda priporočilo o tem, ali bi se moral obseg izvedbenih ukrepov opredeliti na novo.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)

Uredba (ES) št. 184/2005

Člen 12 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Doda se naslednji člen:

 

Člen 12a

 

Sodelovanje z drugimi odbori

 

Komisija v skladu s Sklepom 2006/856/ES zaprosi Odbor za monetarno, finančno in plačilno-bilančno statistiko, ki je bil ustanovljen z navedenim sklepom, mnenje o vseh zadevah, ki so v njegovi pristojnosti.

Obrazložitev

Kot poudarja Evropska centralna banka v svojem mnenju, je namen predlagane uredbe odpraviti Odbor za plačilno bilanco, ki je bil ustanovljen s členom 11 Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, ter prenesti vsa komitološka pooblastila na Odbor za evropski statistični sistem, v katerem Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke niso zastopane. Tesno sodelovanje med evropskim statističnim sistemom in evropskim sistemom centralnih bank na področju plačilne bilance in statistike stanja mednarodnih naložb bi bilo treba zagotoviti z Odborom za monetarno, finančno in plačilno-bilančno statistiko. Odbor bi bilo mogoče zaprostiti za mnenje o predlogih za nove zakonodajne akte, vključno s spremembami zakonodajnih aktov, plačilno bilanco in povezano statistiko.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 c (novo)

Uredba (ES) št. 184/2005

Člen 12b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4c) Doda se naslednji člen:

 

Člen 12b

 

Javno poročanje o neposrednih tujih naložbah

 

1. Eurostat na svoji spletni strani, na namenski in uporabniku prijazni strani, objavi statistiko tujih neposrednih naložb za vse jurisdikcije, ki so zajete v ravni Geo 6 iz Priloge I.

 

2. Komisija ob polnem upoštevanju člena 20 Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki javno razkrije svoje statistike in natančno metodologijo, uporabljeno za izračune.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 d (novo)

Uredba (ES) št. 184/2005

Priloga I – preglednica 4.1

 

Veljavno besedilo

Tabela 4

Transakcije z neposrednimi tujimi naložbami (vključno z dohodki)

Tabela 4.1 Finančne transakcije z neposrednimi naložbami

Rok t+9 mesecev

Periodičnost letno

Prvo referenčno obdobje 2013

 

Neto

Neto pridobitve finančnih sredstev

Neto prevzemi obveznosti

VSE REZIDENČNE ENOTE

 

 

 

 

 

 

Neposredne naložbe v tujini (DIA) – transakcije

Geo

6

Geo

5

Geo

5

DIA lastniški kapital, razen reinvestiranih dohodkov

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA lastniški kapital, razen reinvestiranih dohodkov (izključuje lastniški kapital med sestrskimi družbami)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA lastniški kapital, razen reinvestiranih dohodkov med sestrskimi družbami (UCP je rezident v državi poročevalki)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA Reinvestiranje dohodkov

Geo

5

Geo

5

 

 

DIA Dolžniški instrumenti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA Dolžniški instrumenti (razen dolgov med sestrskimi družbami)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA Dolžniški instrumenti med sestrskimi družbami (UCP je rezident v državi poročevalki)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Neposredne naložbe v poročevalskem gospodarstvu (DIRE) – transakcije

Geo

6

Geo

5

Geo

5

DIRE lastniški kapital, razen reinvestiranih dohodkov

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE lastniški kapital, razen reinvestiranih dohodkov (izključuje lastniški kapital med sestrskimi družbami)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE lastniški kapital, razen reinvestiranih dohodkov med sestrskimi družbami (UCP ni rezident v državi poročevalki)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Od tega: UCP je rezident v drugi državi euroobmočja

Geo

5

 

 

 

 

UCP je rezident v EU, vendar zunaj euroobmočja

Geo

5

 

 

 

 

UCP je rezident zunaj EU

Geo

5

 

 

 

 

DIRE Reinvestiranje dohodkov

Geo

5

 

 

Geo

5

DIRE Dolžniški instrumenti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE Dolžniški instrumenti (razen dolgov med sestrskimi družbami)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE Dolžniški instrumenti med sestrskimi družbami (UCP ni rezident v državi poročevalki)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Od tega: UCP je rezident v drugi državi euroobmočja

Geo 5

 

 

 

 

 

UCP je rezident v EU, vendar zunaj euroobmočja

Geo 5

 

 

 

 

 

UCP je rezident zunaj EU

Geo 5

 

 

 

 

 

REZIDENČNE ENOTE ZA POSEBNE NAMENE

 

 

 

 

 

 

Neposredne naložbe v tujini (DIA) – transakcije [1]

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Neposredne naložbe v poročevalskem gospodarstvu (DIRE) – Transakcije(1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Obvezno od referenčnega leta 2015 naprej.

Predlog spremembe

(4d) V Prilogi I se tabela 4.1 spremeni:

Tabela 4

Transakcije z neposrednimi tujimi naložbami (vključno z dohodki)

Tabela 4.1 Finančne transakcije z neposrednimi naložbami

Rok t+9 mesecev

Periodičnost letno

Prvo referenčno obdobje 2013

 

Neto

Neto pridobitve finančnih sredstev

Neto prevzemi obveznosti

VSE REZIDENČNE ENOTE

 

 

 

 

 

 

Neposredne naložbe v tujini (DIA) – transakcije

Geo

6

Geo

6

Geo

6

DIA lastniški kapital, razen reinvestiranih dohodkov

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA lastniški kapital, razen reinvestiranih dohodkov (izključuje lastniški kapital med sestrskimi družbami)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA lastniški kapital, razen reinvestiranih dohodkov med sestrskimi družbami (UCP je rezident v državi poročevalki)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA Reinvestiranje dohodkov

Geo

5

Geo

5

 

 

DIA Dolžniški instrumenti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA Dolžniški instrumenti (razen dolgov med sestrskimi družbami)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIA Dolžniški instrumenti med sestrskimi družbami (UCP je rezident v državi poročevalki)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Neposredne naložbe v poročevalskem gospodarstvu (DIRE) – transakcije

Geo

6

Geo

6

Geo

6

DIRE lastniški kapital, razen reinvestiranih dohodkov

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE lastniški kapital, razen reinvestiranih dohodkov (izključuje lastniški kapital med sestrskimi družbami)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE lastniški kapital, razen reinvestiranih dohodkov med sestrskimi družbami (UCP ni rezident v državi poročevalki)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Od tega: UCP je rezident v drugi državi euroobmočja

Geo

5

 

 

 

 

UCP je rezident v EU, vendar zunaj euroobmočja

Geo

5

 

 

 

 

UCP je rezident zunaj EU

Geo

5

 

 

 

 

DIRE Reinvestiranje dohodkov

Geo

5

 

 

Geo

5

DIRE Dolžniški instrumenti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE Dolžniški instrumenti (razen dolgov med sestrskimi družbami)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE Dolžniški instrumenti (razen dolgov med sestrskimi družbami)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

DIRE Dolžniški instrumenti med sestrskimi družbami (UCP ni rezident v državi poročevalki)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Od tega: UCP je rezident v drugi državi euroobmočja

Geo 5

 

 

 

 

 

UCP je rezident v EU, vendar zunaj euroobmočja

Geo 5

 

 

 

 

 

UCP je rezident zunaj EU

Geo 5

 

 

 

 

 

REZIDENČNE ENOTE ZA POSEBNE NAMENE

 

 

 

 

 

 

Neposredne naložbe v tujini (DIA) – transakcije (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Neposredne naložbe v poročevalskem gospodarstvu (DIRE) – Transakcije(1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Obvezno od referenčnega leta 2015 naprej.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti skupne informacije o izhodnih in vhodnih neposrednih tujih naložbah, vključno s tokovi dohodkov iz naložb, ki so s tem povezani, med posameznimi državami članicami EU in vsemi drugimi državami na svetu. Trenutno so te informacije potrebne le na neto osnovi (naložbe v državi minus naložbe v tujini), kar jemlje analitično vrednost informacijam, o katerih se poroča. Te informacije v okviru pobude o koordinirani raziskavi neposrednih naložb zahteva tudi Mednarodni denarni sklad. Poleg tega je namen predloga spremembe obogatiti statistiko vhodnih in izhodnih neposrednih tujih naložb, saj glavne naslove zbira tudi v skladu s pristopom o zadnji državi gostiteljici/vlagateljici, da se opredeli država gosteljica podjetja z neposredno naložbo za izhodne neposredne tuje naložbe in domača država neposrednega vlagatelja za vhodne neposredne tuje naložbe, kot navaja referenčna opredelitev neposrednih tujih naložb OECD. Ta informacija bi dopolnjevala sedanje statitstične podatke o neposrednih tujih naložbah, zbrane na podlagi pristopa neposredne države gostiteljice/vlagateljice.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 e (novo)

Uredba (ES) št. 184/2005

Priloga I – tabela 4.2

 

Veljavno besedilo

Tabela 4.2 – Dohodek od neposrednih naložb

Rok: t+9 mesecev

Periodičnost : na leto

Prvo obdobje opazovanja: 2013

 

Saldo

V dobro

V breme

VSE REZIDENČNE ENOTE

 

 

 

Neposredne naložbe v tujini (DIA) – dohodki

Geo 6

Geo 5

Geo 5

DIA Dividende (razen dividend med sestrskimi družbami)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Dividende med sestrskimi družbami (UCP je rezident v državi poročevalki)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Reinvestirani dohodki

Geo 5

Geo 5

 

DIA Dohodki iz dolgov

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Dohodki iz dolgov (razen dohodkov iz dolgov med sestrskimi družbami)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Dohodki iz dolgov med sestrskimi družbami (UCP je rezident v državi poročevalki)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Neposredne naložbe v poročevalskem gospodarstvu (DIRE) – dohodki

Geo 6

Geo 5

Geo 5

DIRE Dividende

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Dividende (razen dividend med sestrskimi družbami)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Dividende med sestrskimi družbami (UCP ni rezident v državi poročevalki)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od tega: UCP je rezident v drugi državi euroobmočja

Geo 5

 

 

UCP je rezident v EU, vendar zunaj euroobmočja

Geo 5

 

 

UCP je rezident zunaj EU

Geo 5

 

 

DIRE Reinvestirani dohodki

Geo 5

 

Geo 5

DIRE Dohodki iz dolgov

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Dohodki iz dolgov (razen dohodkov iz dolgov med sestrskimi družbami)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Dohodki iz dolgov med sestrskimi družbami (UCP ni rezident v državi poročevalki)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od tega: UCP je rezident v drugi državi euroobmočja

Geo 5

 

 

UCP je rezident v EU, vendar zunaj euroobmočja

Geo 5

 

 

UCP je rezident zunaj EU

Geo 5

 

 

REZIDENČNE ENOTE ZA POSEBNE NAMENE

 

 

 

Neposredne naložbe v tujini (DIA) – dohodki (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Neposredne naložbe v poročevalskem gospodarstvu (DIRE) – Dohodki (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Obvezno od referenčnega leta 2015 naprej.

 

 

Predlog spremembe

(4e) V Prilogi I se tabela 4.2 spremeni:

Tabela 4.2 – Dohodki iz neposrednih naložb

Rok: t+9 mesecev

Periodičnost : na leto

Prvo obdobje opazovanja: 2013

 

Saldo

V dobro

V breme

VSE REZIDENČNE ENOTE

 

 

 

Neposredne naložbe v tujini (DIA) – dohodki

Geo 6

Geo 6

Geo 6

DIA Dividende (razen dividend med sestrskimi družbami)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Dividende med sestrskimi družbami (UCP je rezident v državi poročevalki)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Reinvestirani dohodki

Geo 5

Geo 5

 

DIA Dohodki iz dolgov

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Dohodki iz dolgov (razen dohodkov iz dolgov med sestrskimi družbami)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Dohodki iz dolgov med sestrskimi družbami (UCP je rezident v državi poročevalki)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Neposredne naložbe v poročevalskem gospodarstvu (DIRE) – dohodki

Geo 6

Geo 6

Geo 6

DIRE Dividende

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Dividende (razen dividend med sestrskimi družbami)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Dividende med sestrskimi družbami (UCP ni rezident v državi poročevalki)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od tega: UCP je rezident v drugi državi euroobmočja

Geo 5

 

 

UCP je rezident v EU, vendar zunaj euroobmočja

Geo 5

 

 

UCP je rezident zunaj EU

Geo 5

 

 

DIRE Reinvestirani dohodki

Geo 5

 

Geo 5

DIRE Dohodki iz dolgov

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Dohodki iz dolgov (razen dohodkov iz dolgov med sestrskimi družbami)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Dohodki iz dolgov med sestrskimi družbami (UCP ni rezident v državi poročevalki)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od tega: UCP je rezident v drugi državi euroobmočja

Geo 5

 

 

UCP je rezident v EU, vendar zunaj euroobmočja

Geo 5

 

 

UCP je rezident zunaj EU

Geo 5

 

 

REZIDENČNE ENOTE ZA POSEBNE NAMENE

 

 

 

Neposredne naložbe v tujini (DIA) – dohodki (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Neposredne naložbe v poročevalskem gospodarstvu (DIRE) – Dohodki (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Obvezno od referenčnega leta 2015 naprej.

 

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti skupne informacije o izhodnih in vhodnih neposrednih tujih naložbah, vključno s tokovi dohodkov iz naložb, ki so s tem povezani, med posameznimi državami članicami EU in vsemi drugimi državami na svetu. Trenutno so te informacije potrebne le na neto osnovi (naložbe v državi minus naložbe v tujini), kar jemlje analitično vrednost informaciji, o kateri se poroča. Te informacije v okviru pobude o koordinirani razsikavi neposrednih naložb zahteva tudi Mednarodni denarni sklad. Poleg tega je namen predloga spremembe obogatiti statistiko vhodnih in izhodnih neposrednih tujih naložb, saj glavne naslove zbira tudi v skladu s pristopom o zadnji državi gostiteljici/vlagateljici, da se opredeli država gosteljica podjetja z neposredno naložbo za izhodne neposredne tuje naložbe in domača država neposrednega vlagatelja za vhodne neposredne tuje naložbe, kot navaja referenčna opredelitev neposrednih tujih naložb OECD. Ta informacija bi dopolnjevala sedanje statitstične podatke o neposrednih tujih naložbah, zbrane na podlagi pristopa neposredne države gostiteljice/vlagateljice.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 f (novo)

Uredba (ES) št. 184/2005

Priloga I – preglednica 5.1

 

Veljavno besedilo

Tabela 5

Postavke neposrednih tujih naložb

Tabela 5.1 – Postavke neposrednih naložb

Rok: t+9 mesecev

Periodičnost : na leto

Prvo obdobje opazovanja: 2013

 

Neto

Sredstva

Obveznosti

VSE REZIDENČNE ENOTE

 

 

 

Neposredne naložbe v tujini (DIA)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

DIA Lastniški kapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Lastniški kapital (razen lastniškega kapitala med sestrskimi družbami)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Lastniški kapital med sestrskimi družbami (UCP je rezident v državi poročevalki)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Dolžniški instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Dolžniški instrumenti (razen dolgov med sestrskimi družbami)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Dolžniški instrumenti med sestrskimi družbami (UCP je rezident v državi poročevalki)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Neposredne naložbe v poročevalskem gospodarstvu (DIRE)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

DIRE Lastniški kapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Lastniški kapital (razen lastniškega kapitala med sestrskimi družbami)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Lastniški kapital med sestrskimi družbami (UCP ni rezident v državi poročevalki)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od tega: UCP je rezident v drugi državi euroobmočja

Geo 5

 

 

UCP je rezident v EU, vendar zunaj euroobmočja

Geo 5

 

 

UCP je rezident zunaj EU

Geo 5

 

 

DIRE Dolžniški instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Dolžniški instrumenti (razen dolgov med sestrskimi družbami)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Dolžniški instrumenti med sestrskimi družbami (UCP ni rezident v državi poročevalki)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od tega: UCP je rezident v drugi državi euroobmočja

Geo 5

 

 

UCP je rezident v EU, vendar zunaj euroobmočja

Geo 5

 

 

UCP je rezident zunaj EU

Geo 5

 

 

REZIDENČNE ENOTE ZA POSEBNE NAMENE

 

 

 

Neposredne naložbe v tujini (DIA)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Neposredne naložbe v poročevalskem gospodarstvu (DIRE)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Predlog spremembe

(4f) V Prilogi I se tabela 5.1 spremeni:

Tabela 5

Postavke neposrednih tujih naložb

Tabela 5.1 – Postavke neposrednih naložb

Rok: t+9 mesecev

Periodičnost : na leto

Prvo obdobje opazovanja: 2013

 

Neto

Sredstva

Obveznosti

VSE REZIDENČNE ENOTE

 

 

 

Neposredne naložbe v tujini (DIA)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

DIA Lastniški kapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Lastniški kapital (razen lastniškega kapitala med sestrskimi družbami)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Lastniški kapital med sestrskimi družbami (UCP je rezident v državi poročevalki)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Dolžniški instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Dolžniški instrumenti (razen dolgov med sestrskimi družbami)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIA Dolžniški instrumenti med sestrskimi družbami (UCP je rezident v državi poročevalki)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Neposredne naložbe v poročevalskem gospodarstvu (DIRE)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

DIRE Lastniški kapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Lastniški kapital (razen lastniškega kapitala med sestrskimi družbami)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Lastniški kapital med sestrskimi družbami (UCP ni rezident v državi poročevalki)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od tega: UCP je rezident v drugi državi euroobmočja

Geo 5

 

 

UCP je rezident v EU, vendar zunaj euroobmočja

Geo 5

 

 

UCP je rezident zunaj EU

Geo 5

 

 

DIRE Dolžniški instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Dolžniški instrumenti (razen dolgov med sestrskimi družbami)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

DIRE Dolžniški instrumenti med sestrskimi družbami (UCP ni rezident v državi poročevalki)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od tega: UCP je rezident v drugi državi euroobmočja

Geo 5

 

 

UCP je rezident v EU, vendar zunaj euroobmočja

Geo 5

 

 

UCP je rezident zunaj EU

Geo 5

 

 

REZIDENČNE ENOTE ZA POSEBNE NAMENE

 

 

 

Neposredne naložbe v tujini (DIA)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Neposredne naložbe v poročevalskem gospodarstvu (DIRE)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti skupne informacije o izhodnih in vhodnih neposrednih tujih naložbah, vključno s tokovi dohodkov iz naložb, ki so s tem povezani, med posameznimi državami članicami EU in vsemi drugimi državami na svetu. Trenutno so te informacije potrebne le na neto osnovi (naložbe v državi minus naložbe v tujini), kar jemlje analitično vrednost informaciji, o kateri se poroča. Te informacije v okviru pobude o koordinirani razsikavi neposrednih naložb zahteva tudi Mednarodni denarni sklad. Poleg tega je namen predloga spremembe obogatiti statistiko vhodnih in izhodnih neposrednih tujih naložb, saj glavne naslove zbira tudi v skladu s pristopom o zadnji državi gostiteljici/vlagateljici, da se opredeli država gosteljica podjetja z neposredno naložbo za izhodne neposredne tuje naložbe in domača država neposrednega vlagatelja za vhodne neposredne tuje naložbe, kot navaja referenčna opredelitev neposrednih tujih naložb OECD. Ta informacija bi dopolnjevala sedanje statitstične podatke o neposrednih tujih naložbah, zbrane na podlagi pristopa neposredne države gostiteljice/vlagateljice.

(1)

UL C 31, 30.1.2015, str. 3.


OBRAZLOŽITEV

Uredba (ES) št. 184/2005 o statistiki glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb je del skupnega okvira EU za spremljanje gospodarskega razvoja v posameznih državah članicah in v Uniji kot celoti. Priprava zanesljive statistike na teh področjih je posebej pomembna za spremljanje glavnih značilnosti, kot so spremembe na področju tekočih računov in finančnih tokov v EU in zunaj nje. Ta statistika pomaga zagotavljati skladnost gospodarskih politik držav članic s širšimi smernicami EU ter s pravnimi zahtevami, ki izhajajo iz okvira EU za gospodarsko upravljanje. Natančneje, zanesljiva statistika je pomembna osnova za spremljanje postopka, vzpostavljenega v okviru postopkov v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji.

Od sprejetja prve uredbe in naknadnih posodobitev so se mednarodni kapitalski tokovi okrepili in postali kompleksnejši. Večja uporaba pravnih oseb s posebnim namenom ter pravnih struktur za usmerjanje kapitalskih odlivov in prilivov je še povečala težave s spremljanjem teh tokov, zagotavljanjem ustrezne sledljivosti in preprečevanjem dvojne ali večkratne vknjižbe ter tako otežila boj proti davčni utaji in agresivnemu davčnemu načrtovanju.

V tem kontekstu bi bilo treba pregledati določbe Uredbe (ES) št. 184/2005, da bi dosegli dva cilja.

Prvič, revizija Uredbe (ES) št. 184/2005 je resnična priložnost za povečanje preglednosti in granularnosti statistike glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb ter za uporabo nedavnih pravnih inovacij, s katerimi bi ta statistika postala zanesljivo orodje za odločitve v zvezi z gospodarsko politiko.

Drugič, kot je poudarila Komisija, je treba Uredbo (ES) št. 184/2005 posodobiti, da bi zagotovili njeno skladnost s pravili iz PDEU glede prenosa pooblastil na Komisijo za sprejemanje delegiranih in/ali izvedbenih aktov.

Glede na to bodo obravnavane naslednje ključne točke.

1.        Povečanje preglednosti in granularnosti statistike glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb.

Preglednost in granularnost statistike glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb je mogoče bistveno izboljšati s strožjimi zahtevami o poročanju in objavi, da bi imeli boljši pregled nad bruto kapitalskimi tokovi in da bi izkoristili nedavne inovacije, kot je globalni identifikator pravnih subjektov, ki je del predlogov Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za boljše poročanje o podatkih o finančnih računih. Nedavno ustvarjeni registri informacij o dejanskem lastništvu, vzpostavljeni v okviru direktive o preprečevanju pranja denarja, ter baze podatkov, vzpostavljene v okviru pobude IMF o koordinirani raziskavi neposrednih naložb (CDIS), so zelo pomembne inovacije, ki jih je mogoče uporabiti za povečanje preglednosti in sledljivosti.

Statistika, izdelana v kontekstu Uredbe (ES) št. 184/2005, bi morala omogočiti tudi razlikovanje med novimi neposrednimi tujimi naložbami in neposrednimi tujimi naložbami, ki izhajajo iz prevzemov, zaradi katerih se v letnem referenčnem obdobju ne povečajo bruto investicije v državi članici ali ne poveča obratni kapital gospodarske enote, ki jo zadeva sprememba lastništva.

Komisija (Eurostat) bi morala okrepiti sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami, ki ustvarijo pomemben del statistike iz te uredbe, kot sta OECD in Mednarodni denarni sklad (IMF). Okrepljeno sodelovanje bi spodbujalo izmenjavo strokovnega znanja in s tem dejansko okrepilo kakovost statistike plačilne bilance.

Komisija (Eurostat) bi morala po eni strani izboljšati kakovost razkritih podatkov o plačilni bilanci, mednarodni trgovini s storitvami in neposrednih tujih naložbah, po drugi strani pa bi morala izkoristiti določbe, ki dovoljujejo javno razkritje njenega mnenja glede kakovosti nacionalnih statistik, predvsem, kadar ima pomisleke glede točnosti podatkov v vseh vrstah statistik, kot je določeno v členu 5 Uredbe.

2.        Uskladitev Uredbe (ES) št. 184/2005 z določbami Lizbonske pogodbe.

Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) ločuje med pooblastili, ki se lahko prenesejo na Komisijo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere nebistvene elemente posameznega zakonodajnega akta, kot je določeno v členu 290(1) PDEU (delegirani akti), ter izvedbenimi pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejemanje enotnih pogojev za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije, kot je določeno v členu 291(2) PDEU (izvedbeni akti).

Spremembe, razširitve in odprave tokov podatkov iz Priloge I ne morejo biti obravnavane kot nebistveni elementi, ki jih dopolni in spremeni Komisija, ampak so bistvenega pomena za obravnavano vprašanje. Zato je treba te elemente po potrebi pregledati z zakonodajnimi predlogi, ki jih sprejmeta sozakonodajalca. Poročila o kakovosti so nebistveni element zakonodajnega akta, zato je treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejem delegiranih aktov, s katerimi določi vsebino teh poročil, in ne izvedbenih aktov, kot je sprva predlagala Komisija.

Državni prazniki in druge prekinitve dela Parlamenta in Sveta se ustrezno upoštevajo in roki se ustrezno podaljšajo, da bi zagotovili ustrezen postopek nadzora v Evropskem parlamentu in Svetu.


POSTOPEK

Naslov

Statistika Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb

Referenčni dokumenti

COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)

Datum predložitve EP

26.6.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

14.7.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

14.7.2014

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

JURI

3.9.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Sven Giegold

22.7.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

6.5.2015

15.6.2015

 

 

Datum sprejetja

25.6.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

2

12

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopulos (Sotirios Zarianopoulos)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nessa Childers, Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Tibor Szanyi

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ulrike Müller, Adam Szejnfeld

Datum predložitve

9.7.2015

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov