Förfarande : 2014/0194(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0227/2015

Ingivna texter :

A8-0227/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0212

BETÄNKANDE     ***I
PDF 824kWORD 501k
8.7.2015
PE 554.881v02-00 A8-0227/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Sven Giegold

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0379),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och artikel 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0038/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 284.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

–       med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 5 december 2014(1),

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0227/2015),

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Beaktandeled 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande1a,

 

_____________________________________

 

1a EUT C 31, 30.1.2015, s. 3.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Statistiska uppgifter av god kvalitet är en kollektiv nyttighet som är mycket viktig för den akademiska forskningen och för välgrundade beslut avseende den offentliga politiken.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) Gemenskapsstatistiken över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar är av avgörande betydelse för ett korrekt utarbetande av ekonomiska prognosmodeller och för välgrundade beslut avseende den ekonomiska politiken.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Kommissionen bör ha befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 290 i EUF-fördraget för att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakter, särskilt för att ta hänsyn till den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen. Kommissionen bör se till att dessa delegerade akter inte innebär någon betydande extra administrativ börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

(3) Kommissionen bör ha befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 290 i EUF-fördraget för att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakter, särskilt för att ta hänsyn till den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen. Kommissionen bör se till att dessa delegerade akter inte innebär någon betydande extra administrativ börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna, utöver vad som är nödvändigt för tillämpningen av denna förordning, och att de inte ändrar den underliggande begreppsramen.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Befogenheten att anta akter enligt artikel 290 i fördraget bör delegeras till kommissionen när uppgiftskrav på grund av ekonomiska och tekniska förändringar behöver uppdateras, inklusive tidsfrister för inlämning samt revidering, utvidgning och eliminering av dataflöden enligt bilaga I, och när definitionerna i bilaga II behöver uppdateras.

(6) Befogenheten att anta akter enligt artikel 290 i fördraget bör delegeras till kommissionen när uppgifter om nivåer för geografisk fördelning, nivåer för institutionella sektorer eller nivåer för fördelning efter näringsgren i tabellerna 6, 7 och 8 i bilaga I behöver uppdateras på grund av ekonomiska och tekniska förändringar, samt för att specificera gemensamma kvalitetsstandarder, innehållet i kvalitetsrapporter och kraven för att framställa den statistik som anges i artikel 5.2 och 5.3, förutsatt att sådana uppdateringar och specifikationer varken påverkar rapporteringsbördan eller ändrar den underliggande begreppsramen. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör delegeras till kommissionen när vissa krav på dataflöden i bilaga I behöver tas bort, förutsatt att ett sådant borttagande inte försämrar kvaliteten på den statistik som tas fram i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 184/2005 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att anta gemensamma kvalitetsstandarder och harmonisera kvalitetsrapporternas innehåll och frekvens. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

(8) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 184/2005 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att harmonisera kvalitetsrapporternas innehåll och frekvens. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Det goda operativa samarbetet mellan de nationella centralbankerna och nationella statistikbyråer samt mellan Eurostat och Europeiska centralbanken är en tillgång som bör upprätthållas och vidareutvecklas för att förbättra den övergripande harmoniseringen av och kvaliteten på betalningsbalansstatistiken, finansstatistiken, statistiken över den offentliga förvaltningens finanser, den makroekonomiska statistiken och nationalräkenskaperna. Genom att delta i de relevanta expertgrupper inom kommissionen som ansvarar för frågor som rör betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar kan de nationella centralbankerna fortsätta att vara delaktiga i utarbetandet av alla beslut i dessa frågor. Det strategiska samarbetet mellan det europeiska statistiksystemet och Europeiska centralbankssystemet (ECBS) samordnas i det europeiska statistikforumet, som inrättats genom samförståndsavtalet om samarbete mellan medlemmarna i det europeiska statistiksystemet och medlemmarna i ECBS10, som undertecknades den 24 april 2013

(12) Det goda operativa samarbetet mellan de nationella centralbankerna och nationella statistikbyråer samt mellan Eurostat och Europeiska centralbanken är en tillgång som bör upprätthållas och vidareutvecklas för att förbättra den övergripande harmoniseringen av och kvaliteten på betalningsbalansstatistiken, finansstatistiken, statistiken över den offentliga förvaltningens finanser, den makroekonomiska statistiken och nationalräkenskaperna. Genom att delta i de relevanta expertgrupper som ansvarar för frågor som rör betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar kan de nationella statistikbyråerna och centralbankerna fortsätta att vara delaktiga i utarbetandet av alla beslut i dessa frågor. Samarbetet mellan det europeiska statistiksystemet och Europeiska centralbankssystemet (ECBS) samordnas i det europeiska statistikforumet, som inrättats genom samförståndsavtalet om samarbete mellan medlemmarna i det europeiska statistiksystemet och medlemmarna i ECBS10, som undertecknades den 24 april 2013

__________________

__________________

10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF

10 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) I enlighet med artiklarna 127.4 och 282.5 i EUF-fördraget bör kommissionen höra Europeiska centralbanken om rättsakter inom dess behörighetsområde.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b) Medlemsstaterna bör tillhandahålla de uppgifter som behövs för framställningen av gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar i lämplig tid och i lämpligt format, och av nödvändig kvalitet.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Sedan förordning (EG) nr 184/2005 antogs har de internationella kapitalflödena ökat och blivit mer komplexa. Den ökade användningen av verktyg för särskilda ändamål och rättsliga strukturer för att kanalisera kapitalflöden har gjort det svårare att övervaka sådana kapitalflöden för att säkerställa deras spårbarhet och undvika dubbel eller multipel bokföring.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b) Bestämmelserna i förordning (EG) nr 184/2005 bör därför uppdateras för att öka transparensen och detaljnivån avseende betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar genom ökade krav på rapportering och offentliggörande för att utnyttja, men inte vara begränsad till, nya idéer, såsom den globala identifieringskoden för juridiska personer, som är en del av OECD:s förslag för att förbättra rapporteringen av information om finansiella konton, samt genom användning av rättsliga nyskapelser, såsom registren över verkligt förmånsägande, som inrättats inom ramen för direktivet om bekämpning av penningtvätt. Sådana stärkta krav bör höja det analytiska värdet av unionens statistik över utländska direktinvesteringar och skulle även kunna bidra till transparensen och spårbarheten i de ekonomiska flöden som hör samman med direktinvesteringar.

Motivering

Hänvisningen till den globala identifieringskoden för juridiska personer i ändringsförslaget bygger på ett bidrag från den tyska investeringsfondsorganisationen (BVI).

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13c) När så är metodologiskt möjligt bör den statistik som framställs inom ramen för förordning (EG) nr 184/2005 göra det möjligt att skilja utländska direktinvesteringar i form av nyetableringar från utländska direktinvesteringar som leder till övertaganden som under en given period inte ökar bruttoinvesteringen i den berörda medlemsstaten eller inte ökar rörelsekapitalet i den ekonomiska enhet som berörs av ägarbytet.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 13d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13d) Kommissionen (Eurostat) bör fördjupa sitt samarbete med andra internationella organisationer som tillhandahåller en stor mängd statistik som omfattas av denna förordning, såsom OECD och Internationella valutafonden (IMF), i syfte att främja utbytet av fackkunskaper och därmed effektivt förbättra kvaliteten på statistiken om internationella ekonomiska processer. Ett sådant internationellt samarbete skulle också underlätta utvecklingen av en lämplig begreppsram om såväl den verkliga förmånsägaren som skillnaden mellan utländska direktinvesteringar i form av nyetableringar och utländska direktinvesteringar som leder till övertaganden, och skulle eventuellt inbegripa andra internationella organisationer och forum såsom G-20 initiativet om förbättrad uppgiftsfrekvens.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 13e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13e) Kommissionen (Eurostat) uppmanas att utnyttja den bestämmelse som tillåter den att offentliggöra sin bedömning av kvaliteten på nationell statistik, särskilt där det råder tvivel om informationens exakthet i all typ av statistik, i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–20171a.

 

_______________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12).

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 13f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13f) I syfte att stärka samarbetet mellan det europeiska statistiksystemet (ESS) och Europeiska centralbankssystemet (ECBS) bör kommissionen höra kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, som inrättades genom rådets beslut av den 13 november 2006 om upprättandet av en kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik1a, i alla ärenden som omfattas av dess befogenheter enligt detta beslut.

 

___________________

 

1a Rådets beslut 2006/856/EG av den 13 november 2006 om upprättandet av en kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (EUT L 332, 30.11.2006, s. 21).

Motivering

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 184/2005

Artikel 2 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10 när uppgiftskrav på grund av ekonomiska och tekniska förändringar behöver uppdateras, inklusive tidsfrister för inlämning samt revidering, utvidgning och eliminering av dataflöden enligt bilaga I, och när definitionerna i bilaga II behöver uppdateras.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10 när uppgiftskrav, nivåer för geografisk fördelning, nivåer för institutionella sektorer eller nivåer för fördelning efter näringsgren i tabellerna 6, 7 och 8 i bilaga I behöver uppdateras på grund av ekonomiska och tekniska förändringar, samt för att specificera innehållet i kvalitetsrapporter och kraven för att framställa den statistik som anges i artikel 5.2 och 5.3, förutsatt att sådana uppdateringar och specifikationer varken påverkar rapporteringsbördan eller ändrar den underliggande begreppsramen.

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10 när vissa krav på dataflöden i bilaga I behöver tas bort, förutsatt att ett sådant borttagande inte försämrar kvaliteten på den statistik som tas fram i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 184/2005

Artikel 3 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a) I artikel 3 ska punkt 1 ersättas med följande:

1. Medlemsstaterna skall samla in de uppgifter som krävs enligt denna förordning med hjälp av alla källor som de anser relevanta och lämpliga. Det kan bland annat röra sig om administrativa uppgiftskällor som exempelvis företagsregister.

1. Medlemsstaterna ska samla in de uppgifter som krävs enligt denna förordning med hjälp av alla källor som de anser relevanta och lämpliga. Det kan bland annat, men inte bara, röra sig om administrativa uppgiftskällor som exempelvis företagsregister, inbegripet de centrala registren med information om de verkliga förmånsägarna till sådana bolag och andra rättsliga enheter som avses i direktivet om bekämpning av penningtvätt, förteckningen över europeiska grupper eller den globala identifieringskoden för juridiska personer samt de relevanta geografiska uppgifter om utländska direktinvesteringar som är tillgängliga inom ramen för IMF:s initiativ Coordinated Direct Investment Survey (CDIS).

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 184/2005

Artikel 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta de gemensamma kvalitetsstandarderna samt bestämmelser om kvalitetsrapporternas innehåll och frekvens, med beaktande av effekterna av kostnaderna för insamling och sammanställning av uppgifterna samt av viktiga förändringar när det gäller insamlingen av uppgifter.

3. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta bestämmelser om kvalitetsrapporternas frekvens, med beaktande av effekterna av kostnaderna för insamling och sammanställning av uppgifterna samt av viktiga förändringar när det gäller insamlingen av uppgifter.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Förordning (EG) nr 184/2005

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) I artikel 4 ska följande punkt läggas till:

 

4a. Kommissionen (Eurostat) ska genom genomförandeakter anta samarbetsarrangemang med internationella statistikorgan, inbegripet IMF och OECD, i syfte att främja användningen av internationella begrepp, klassificeringar, metoder och andra standarder, i synnerhet för att säkerställa ökad konsekvens och bättre jämförbarhet på global nivå för den statistik som framställs inom ramen för denna förordning.

Motivering

Denna bestämmelse utgår från en liknande bestämmelse i artikel 5 i förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2b (nytt)

Förordning (EG) nr 184/2005

Artikel 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2b) Artikel 5 ska ersättas med följande:

Artikel 5

Artikel 5

Dataflöden

Dataflöden

Den statistik som skall framställas skall vid överföringen till kommissionen (Eurostat) grupperas i följande dataflöden:

1. Den statistik som ska framställas ska vid överföringen till kommissionen (Eurostat) grupperas i följande dataflöden:

(a) Betalningsbalansens euroindikatorer.

(a) Betalningsbalansens euroindikatorer.

(b) Kvartalsstatistik över betalningsbalansen.

(b) Kvartalsstatistik över betalningsbalansen.

(c) Internationell handel med tjänster.

(c) Internationell handel med tjänster.

(d) Utländska direktinvesteringar, flöden.

(d) Utländska direktinvesteringar, flöden.

(e) Direktinvesteringar, stockar.

(e) Direktinvesteringar, stockar.

 

2. Den statistik som ska framställas ska aggregera informationsflöden som grundar sig på fullständiga och tillförlitliga datakällor och ska, där så är metodologiskt möjligt, aggregera utflöden av utländska direktinvesteringar på grundval av det land där den verkliga förmånsägaren till den ekonomiska enhet som kontrollerar utflödet är registrerad.

 

3. När så är metodologiskt möjligt, och med fullt beaktande av artikel 20 i förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, ska den statistik som ska framställas dela upp inflödet av utländska direktinvesteringar mellan dels flöden som leder till nyetableringar genom en ökning av bruttoinvesteringen eller en ökning av en ekonomisk enhets rörelsekapital, dels övertaganden som endast leder till ägarbyte inom en ekonomisk enhet under den årliga referensperioden.

 

4. Senast den 28 februari 2018 ska kommissionen anta en delegerad akt i enlighet med artikel 10 för att specificera de metodologiska krav som är nödvändiga för att säkerställa kvaliteten på och möjligheten att jämföra statistik om utländska direktinvesteringar avseende begreppet verkligt förmånsägande och skilja mellan utländska direktinvesteringar som sker i form av nyetableringar och sådana som leder till övertaganden, och ska under denna process beakta det internationella samarbetet.

 

5. Kommissionen ska, efter att ha hört kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, ta initiativ till pilotundersökningar om statistik om utländska direktinvesteringar avseende begreppet verkligt förmånsägande och för att skilja mellan utländska direktinvesteringar som sker i form av nyetableringar och sådana som leder till övertaganden. Dessa pilotundersökningar ska stödja utvecklingen av de metodologiska krav som avses i punkt 4 och bedöma genomförbarheten och kostnaderna för den tillhörande datainsamlingen. Kommissionen får förlänga den tidsfrist som avses i punkt 4 med två år om den i genomföranderapporten bedömer att det krävs ytterligare tid för att anta de delegerade akter som avses i punkt 4, eller så ska den i tillämpliga fall föreslå en översyn av denna förordning. Dessa pilotundersökningar ska stödja utvecklingen av de metodologiska krav som avses i punkterna 2 och 4 och bedöma genomförbarheten och kostnaderna för den tillhörande datainsamlingen.

 

6. Den statistik som framställs i överensstämmelse med punkterna 1 och 3 ska översändas till kommissionen (Eurostat).

Dessa dataflöden skall överensstämma med det som anges i bilaga I.

7. De dataflöden som anges i punkterna 1 till 3 ska överensstämma med det som anges i bilaga I efter att kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik har hörts.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 184/2005

Artikel 10 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När kommissionen utövar den delegerade befogenheten enligt artikel 2.3 ska den se till att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra administrativ börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

2. När kommissionen utövar den delegerade befogenheten enligt artikel 2.3 ska den se till att de delegerade akterna inte innebär någon extra administrativ börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna, utöver vad som är nödvändigt för tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 184/2005

Artikel 10 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 2.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 2.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. Om en delegerad akt läggs fram strax före eller under en allmän helgdag ska tiden börja löpa från den dag då den första sammanträdesperioden i Europaparlamentet infaller efter den allmänna helgdagen. Perioden ska under alla omständigheter kunna förlängas för att inkludera tre fulla sammanträdesperioder.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Förordning (EG) nr 184/2005

Artikel 12

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(4a) Artikel 12 ska ersättas med följande:

Artikel 12

Artikel 12

Rapport om genomförandet

Rapporter om genomförandet

Senast den 28 februari 2010 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om genomförandet av denna förordning.

Senast den 28 februari 2018 och vart femte år därefter, eller närhelst kommissionen anser det vara nödvändigt före den 28 februari 2018, ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om genomförandet av denna förordning.

Denna rapport skall i synnerhet innehålla

Denna rapport ska i synnerhet innehålla

(a) uppgifter om kvaliteten på den statistik som framställts,

(a) uppgifter om kvaliteten på den statistik som framställts,

(b) en utvärdering av vilka fördelar den framställda statistiken medför för gemenskapen, medlemsstaterna och leverantörerna och användarna av statistik i förhållande till kostnaderna,

(b) en utvärdering av vilka fördelar den framställda statistiken medför för gemenskapen, medlemsstaterna och leverantörerna och användarna av statistik i förhållande till kostnaderna,

 

(ba) en bedömning av om ytterligare tid krävs för antagandet av de delegerade akter som avses i artikel 5.4,

(c) en kartläggning av områden som kan förbättras och ändringar som anses nödvändiga med hänsyn till de resultat som erhållits,

(c) en kartläggning av områden som kan förbättras såsom främjande av den framställda statistikens transparens, tillgänglighet och detaljnivå liksom kostnaderna för framställning av den statistik som avses i artikel 5.2 och 5.3 och ändringar som anses nödvändiga med hänsyn till de resultat som erhållits,

(d) en översyn av kommitténs verksamhet och rekommendationer om huruvida genomförandeåtgärdernas räckvidd bör ändras.

(d) en översyn av verksamheten i den kommitté som avses i artikel 11 och rekommendationer om huruvida genomförandeåtgärdernas räckvidd bör ändras.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4b (nytt)

Förordning (EG) nr 184/2005

Punkt 12a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) Följande artikel ska läggas till:

 

Artikel 12a

 

Samarbete med andra kommittéer

 

I de frågor där kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, som inrättats genom beslut 2006/856/EG, är behörig ska kommissionen begära ett yttrande från denna kommitté i enlighet med det beslutet.

Motivering

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4c (nytt)

Förordning (EG) nr 184/2005

Punkt 12b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c) Följande artikel ska läggas till:

 

Artikel 12b

 

Offentlig rapportering om utländska direktinvesteringar

 

1. Eurostat ska, på en specifik och användarvänlig sida på sin webbplats, offentliggöra statistik över utländska direktinvesteringar för alla jurisdiktioner som ingår i geografisk nivå 6 i bilaga I.

 

2. Med fullt beaktande av artikel 20 i förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik ska kommissionen (Eurostat) offentliggöra sin statistik och den exakta beräkningsmetod som använts.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4d (nytt)

Förordning (EG) nr 184/2005

Bilaga I – tabell 4.1

 

Nuvarande lydelse

Tabell 4

Direktinvesteringar, transaktioner (inklusive avkastning)

Tabell 4.1 Direktinvesteringar, finansiella transaktioner

Tidsfrist: t+9 månader

Periodicitet: Årlig

Första referensperioden: 2013

 

Netto

Nettoanskaffning av finansiella tillgångar

Nettoskuldsättning

ALLA INHEMSKA ENHETER

 

 

 

 

 

 

Direktinvesteringar i utlandet – Transaktioner

Geo

6

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i utlandet – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i utlandet – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel (utom eget kapital mellan systerföretag)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i utlandet – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i utlandet – Återinvesterade vinstmedel

Geo

5

Geo

5

 

 

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument (utom skuld mellan systerföretag)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin

Geo

6

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel (utom eget kapital mellan systerföretag)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Omfattar: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo

5

 

 

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo

5

 

 

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo

5

 

 

 

 

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Återinvesterade vinstmedel

Geo

5

 

 

Geo

5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument (utom skuld mellan systerföretag)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Omfattar: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo 5

 

 

 

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo 5

 

 

 

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo 5

 

 

 

 

 

INHEMSKA SPECIALFÖRETAG

 

 

 

 

 

 

Direktinvesteringar i utlandet (kod 1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin (kod 1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Obligatoriskt från och med referensåret 2015.

Parlamentets ändringsförslag

(4d) I bilaga I ska tabell 4.1 ändras på följande sätt:

Tabell 4

Direktinvesteringar, transaktioner (inklusive avkastning)

Tabell 4.1 Direktinvesteringar, finansiella transaktioner

Tidsfrist: t+9 månader

Periodicitet: Årlig

Första referensperioden: 2013

 

Netto

Nettoanskaffning av finansiella tillgångar

Nettoskuldsättning

ALLA INHEMSKA ENHETER

 

 

 

 

 

 

Direktinvesteringar i utlandet – Transaktioner

Geo

6

Geo

6

Geo

6

Direktinvesteringar i utlandet – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i utlandet – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel (utom eget kapital mellan systerföretag)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i utlandet – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i utlandet – Återinvesterade vinstmedel

Geo

5

Geo

5

 

 

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument (utom skuld mellan systerföretag)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin

Geo

6

Geo

6

Geo

6

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel (utom eget kapital mellan systerföretag)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Annat eget kapital än återinvesterade vinstmedel mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Omfattar: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo

5

 

 

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo

5

 

 

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo

5

 

 

 

 

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Återinvesterade vinstmedel

Geo

5

 

 

Geo

5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument (utom skuld mellan systerföretag)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument (utom skuld mellan systerföretag)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Omfattar: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo 5

 

 

 

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo 5

 

 

 

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo 5

 

 

 

 

 

INHEMSKA SPECIALFÖRETAG

 

 

 

 

 

 

Direktinvesteringar i utlandet (kod 1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin (kod 1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Obligatoriskt från och med referensåret 2015.

Motivering

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. Furthermore the amendment aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4e (nytt)

Förordning (EG) nr 184/2005

Bilaga I – tabell 4.2

 

Nuvarande lydelse

Tabell 4.2 – Avkastning på direkta investeringar

Tidsfrist: t+9 månader

Periodicitet: Årlig

Första referensperioden: 2013

 

Balans

Kredit

Debet

ALLA INHEMSKA ENHETER

 

 

 

Direktinvesteringar i utlandet – Avkastning

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Utdelningar (utom utdelningar mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Utdelningar mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

återinvesterade vinstmedel

Geo 5

Geo 5

 

Ränta

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Avkastning av skuld (utom avkastning av skuld mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Avkastning av skuld mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin (kod 555)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin - Utdelningar

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin - Utdelningar (utom utdelningar mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin - Utdelningar mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Omfattar: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo 5

 

 

återinvesterade vinstmedel

Geo 5

 

Geo 5

Ränta

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Avkastning av skuld (utom avkastning av skuld mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Avkastning av skuld mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Omfattar: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo 5

 

 

INHEMSKA SPECIALFÖRETAG

 

 

 

Direktinvesteringar i utlandet (kod 1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin (kod 1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Obligatoriskt från och med referensåret 2015.

 

 

Parlamentets ändringsförslag

(4e) I bilaga I ska tabell 4.2 ändras på följande sätt:

Tabell 4.2 – Avkastning på direkta investeringar

Tidsfrist: t+9 månader

Periodicitet: Årlig

Första referensperioden: 2013

 

Balans

Kredit

Debet

ALLA INHEMSKA ENHETER

 

 

 

Direktinvesteringar i utlandet – Avkastning

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Direktinvesteringar i utlandet – Utdelningar (utom utdelningar mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Utdelningar mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

återinvesterade vinstmedel

Geo 5

Geo 5

 

Ränta

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Avkastning av skuld (utom avkastning av skuld mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Avkastning av skuld mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin (kod 555)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin - Utdelningar

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin - Utdelningar (utom utdelningar mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin - Utdelningar mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Omfattar: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo 5

 

 

återinvesterade vinstmedel

Geo 5

 

Geo 5

Ränta

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Avkastning av skuld (utom avkastning av skuld mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Avkastning av skuld mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Omfattar: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo 5

 

 

INHEMSKA SPECIALFÖRETAG

 

 

 

Direktinvesteringar i utlandet (kod 1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin (kod 1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Obligatoriskt från och med referensåret 2015.

 

Motivering

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4f (nytt)

Förordning (EG) nr 184/2005

Bilaga I – tabell 5.1

 

Nuvarande lydelse

Tabell 5

Ställningsvärden för utländska direktinvesteringar

Tabell 5.1 – Ställningsvärden för direktinvesteringar

Tidsfrist: t+9 månader

Periodicitet: Årlig

Första referensperioden: 2013

 

Netto

Tillgångar

Skulder

ALLA INHEMSKA ENHETER

 

 

 

Direktinvesteringar i utlandet

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Eget kapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Eget kapital (utom eget kapital mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet– Eget kapital mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument (utom skuld mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Eget kapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Eget kapital (utom eget kapital mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Eget kapital mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Omfattar: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo 5

 

 

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument (utom skuld mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Omfattar: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo 5

 

 

INHEMSKA SPECIALFÖRETAG

 

 

 

Direktinvesteringar i utlandet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Parlamentets ändringsförslag

(4f) I bilaga I ska tabell 5.1 ändras på följande sätt:

Tabell 5

Ställningsvärden för utländska direktinvesteringar

Tabell 5.1 – Ställningsvärden för direktinvesteringar

Tidsfrist: t+9 månader

Periodicitet: Årlig

Första referensperioden: 2013

 

Netto

Tillgångar

Skulder

ALLA INHEMSKA ENHETER

 

 

 

Direktinvesteringar i utlandet

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Direktinvesteringar i utlandet – Eget kapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Eget kapital (utom eget kapital mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet– Eget kapital mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument (utom skuld mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i utlandet – Skuldinstrument mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Eget kapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Eget kapital (utom eget kapital mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Eget kapital mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Omfattar: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo 5

 

 

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument (utom skuld mellan systerföretag)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Skuldinstrument mellan systerföretag (den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är inte hemmahörande i det rapporterande landet)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Omfattar: den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i ett annat land i euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande i EU men utanför euroområdet

Geo 5

 

 

den part som har det slutliga bestämmande inflytandet är hemmahörande utanför EU

Geo 5

 

 

INHEMSKA SPECIALFÖRETAG

 

 

 

Direktinvesteringar i utlandet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Motivering

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

(1)

EUT C 31, 30.1.2015, s. 3


MOTIVERING

Förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar är en del av EU:s övergripande ram för övervakning av den ekonomiska utvecklingen i varje medlemsstat och i EU som helhet. Framställningen av tillförlitlig statistik inom dessa områden är särskilt viktigt för att övervaka sådana centrala aspekter som utvecklingen avseende löpande konton och finansieringsflöden inom och utanför EU. Denna statistik hjälper till att säkerställa att medlemsstaternas ekonomiska politik överensstämmer med breda EU-riktlinjer och med rättsliga krav som utgår från EU:s ram för ekonomisk styrning. Tillförlitlig statistik är en mycket viktig grund för den övervakningsprocess som fastställts inom ramen för förfarandena för makroekonomiska obalanser.

Sedan den ursprungliga förordningen och de efterföljande uppdateringarna antogs har de internationella kapitalflödena både ökat och blivit mer komplexa. Den ökade användningen av företag för särskilda ändamål och rättsliga strukturer för att kanalisera ut- och inflöden av kapital har gjort det svårare att övervaka dessa kapitalflöden, säkerställa att de kan spåras på lämpligt sätt och undvika dubbel eller multipel bokföring. Därför har det blivit svårare att bekämpa skattebedrägerier och aggressiv skatteplanering.

I detta sammanhang bör förordning (EG) nr 184/2005 ses över i syfte att nå ett tvådelat mål.

För det första utgör översynen av förordning (EG) nr 184/2005 ett utmärkt tillfälle att öka transparensen och detaljnivån för statistiken över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar liksom att dra nytta av rättsliga nyskapelser för att göra denna statistik till ett mer tillförlitligt verktyg för ekonomiska beslut.

För det andra, och detta är något som kommissionen redan har påpekat, behöver förordning (EG) nr 184/2005 uppdateras så att den kan anpassas till de bestämmelser i EUF-fördraget som ger kommissionen befogenhet att anta delegerade akter och/eller genomförandeakter.

Mot bakgrund av detta kommer följande huvudpunkter att tas upp:

1.        Ökning av transparensen och detaljnivån för statistiken över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar

Det är möjligt att avsevärt öka transparensen och detaljnivån för statistiken över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar genom att man skärper kraven på rapportering och offentliggörande för att få en bättre överblick över bruttoinvesteringar och dra nytta av nya idéer, såsom den globala identifieringskoden för juridiska personer, som är en del av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) ram för att förbättra rapporteringen av information om finansiella konton. Registret över verklig förmånsägare, som nyligen inrättats inom ramen för direktivet om bekämpning av penningtvätt, och de databaser som inrättats inom ramen för IMF:s initiativ Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) är också viktiga innovationer som kan användas i syfte att öka transparensen och spårbarheten.

Den statistik som framställs inom ramen för förordning (EG) nr 184/2005 bör också göra det möjligt att skilja utländska direktinvesteringar i form av nyetableringar från utländska direktinvesteringar som leder till övertaganden, som under en årlig referensperiod inte ökar bruttoinvesteringen i medlemsstaten eller inte ökar rörelsekapitalet i den ekonomiska enhet som berörs av ägarbytet.

Kommissionen (Eurostat) bör också fördjupa sitt samarbete med andra internationella organisationer som tillhandahåller en stor mängd statistik som omfattas av denna förordning, såsom OECD och IMF. Ett sådant fördjupat samarbete skulle främja utbytet av fackkunskaper och därmed påtagligt höja kvaliteten på statistiken om betalningsbalansen.

Kommissionen (Eurostat) bör dessutom förbättra kvaliteten på offentliggjorda uppgifter om statistiken över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar. Den bör även utnyttja den bestämmelse i artikel 5 i förordningen som tillåter den att offentliggöra sin bedömning av kvaliteten på nationell statistik, särskilt där det råder tvivel om informationens exakthet i all typ av statistik.

2.        Anpassning av förordning (EG) nr 184/2005 till bestämmelserna i Lissabonfördraget

I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) görs en åtskillnad mellan de befogenheter som kan delegeras till kommissionen så att den kan anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt (delegerade akter, se artikel 290.1 i EUF-fördraget) och de genomförandebefogenheter som kommissionen ska tilldelas om enhetliga villkor krävs för genomförandet av unionens rättsligt bindande akter (genomförandeakter, se artikel 291.2 i EUF-fördraget).

Revidering, utvidgning och eliminering av dataflöden enligt bilaga I kan inte anses vara icke väsentliga delar som ska kompletteras och ändras av kommissionen, utan de är faktorer som rör vid centrala delar av ärendet i fråga. Dessa delar bör därför på lämpligt sätt ses över genom lagstiftningsförslag som medlagstiftarna ska anta. På samma sätt utgör kvalitetsöversynsrapporter icke väsentliga delar av lagstiftningsakten i fråga och kommissionen bör därför ges befogenhet att anta delegerade akter för att fastställa innehållet i sådana rapporter, i stället för att sådana rapporter ska antas genom genomförandeakter, såsom kommissionen från början föreslagit.

Allmänna helgdagar och andra avbräck i parlamentets och rådets arbetsperioder ska på lämpligt sätt tas i beaktande, och tidsfristerna i fråga ska förlängas så att Europaparlamentet och rådet får möjlighet att göra en ordentlig kontroll.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar

Referensnummer

COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)

Framläggande för parlamentet

26.6.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

14.7.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

14.7.2014

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

3.9.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sven Giegold

22.7.2014

 

 

 

Behandling i utskott

6.5.2015

15.6.2015

 

 

Antagande

25.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

2

12

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nessa Childers, Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Tibor Szanyi

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Ulrike Müller, Adam Szejnfeld

Ingivande

9.7.2015

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy