Postup : 2015/2102(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0229/2015

Předložené texty :

A8-0229/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/09/2015 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0282

ZPRÁVA     
PDF 175kWORD 92k
16.7.2015
PE 560.886v02-00 A8-0229/2015

o žádosti o zbavení Janusze Korwina-Mikkeho imunity

(2015/2102(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Evelyn Regner

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti o zbavení Janusze Korwina-Mikkeho imunity

(2015/2102(IMM))

Evropský parlament,

–       s ohledem na žádost o zbavení Janusze Korwina-Mikkeho imunity, kterou dne 13. března 2015 zaslal nejvyšší státní zástupce Polské republiky v souvislosti se soudním řízením, k jehož zahájení podala podnět městská policie v Piotrkówě Tribunálském dne 9. března 2015 (věc č. SM. O. 4151–F.2454/16769/2014), a o níž bylo dne 15. dubna 2015 informováno na plenárním zasedání,

–       poté, co pana Korwina-Mikkeho v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu vyslechl,

–       s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976,

–       s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–       s ohledem na čl. 105 odst. 2 Ústavy Polské republiky a čl. 7b odst. 1 a čl. 7c odst. 1 ve spojení s článkem 10b zákona Polské republiky o výkonu mandátu poslance a senátora ze dne 9. května 1996,

–       s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A-0229/2015),

A.     vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce Polské republiky zaslal žádost městské policie v Piotrkówě Tribunálském o povolení podniknout právní kroky vůči poslanci Evropského parlamentu Januszovi Korwinovi-Mikkemu, a to na základě skutečnosti, že podle článku 92a zákona ze dne 20. května 1971, tj. zákona o přestupcích, a čl. 20 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích ze dne 20. června 1997 se dopustil přestupku; vzhledem k tomu, že jde o trestný čin překročení nejvyšší povolené rychlosti v zastavěné oblasti;

B.     vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 8 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie nemohou být členové Evropského parlamentu vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

C.     vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie požívají členové Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

D.     vzhledem k tomu, že podle čl. 105 odst. 2 Ústavy Polské republiky nemůže být poslanec trestně stíhán bez souhlasu Sejmu;

E.     vzhledem k tomu, že o tom, zda má být určitý poslanec zbaven imunity či nikoli, rozhoduje výhradně samotný Parlament; vzhledem k tomu, že Parlament může při rozhodování o zbavení imunity důvodně zohlednit postoj daného poslance či poslankyně(2);

F.     vzhledem k tomu, že údajný přestupek pana Korwina-Mikkeho nemá přímou či zřejmou spojitost s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu a nepředstavuje ani projev či hlasování při výkonu mandátu poslance Evropského parlamentu ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

G.     vzhledem k tomu, že v uvedeném případě Parlament neshledal žádné důkazy pro fumus persecutionis, tj. pro dostatečně závažné a konkrétní podezření, že případ byl zahájen s úmyslem způsobit dotčenému poslanci politickou újmu;

1.      rozhodl, že Janusz Korwin-Mikke bude zbaven poslanecké imunity;

2.      pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušnému orgánu Polské republiky a Januszovi Korwinovi-Mikkemu.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Souvislosti

Dne 13. března 2015 zaslal nejvyšší státní zástupce Polské republiky předsedovi Parlamentu žádost městské policie v Piotrkówě Tribunálském ze dne 9. března 2015 o povolení podniknout právní kroky vůči panu Januszovi Korwinovi-Mikkemu, poslanci Evropského parlamentu, v souvislosti s níže popsaným přestupkem.

Městská policie uvádí, že když pan Korwin-Mikke dne 6. září 2014 projížděl ve svém vozidle zastavěnou částí města Piotrków Trybunalski, překročil nejvyšší povolenou rychlost 50 km/h o 32 km/h, což dokazuje snímek pořízený rychlostní kamerou umístěnou v této oblasti. Toto jednání je přestupkem podle čl. 92a polského přestupkového zákona ze dne 20. května 1971 ve spojení s čl. 20 odst. 1 polského zákona ze dne 20. června 1997 o provozu na pozemních komunikacích.

Poté, co byl jako majitel vozidla prostřednictvím Polského centrálního registru vozidel a řidičů identifikován pan Korwin-Mikke, policie rovněž uvedla, že podobizna řidiče zachycená na fotografii pořízené rychlostní kamerou odpovídá panu Korwinovi-Mikkemu, jak je zachycen na snímku obličeje poskytnutém příslušnými obecními orgány.

Na zasedání dne 15. dubna 2015 oznámil předseda v souladu s čl. 9 odst. 1 jednacího řádu, že obdržel dopis od nevyššího státního zástupce Polské republiky s žádostí o zbavení pana Janusze Korwina-Mikkeho poslanecké imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 postoupil předseda tuto žádost Výboru pro právní záležitosti. Dne 14. července 2015 byl pan Korwin-Mikke vyslechnut ve výboru v souladu s čl. 9 odst. 5.

2. Právní předpisy a postupy týkající se imunity poslanců Evropského parlamentu

Články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie znějí takto:

Článek 8

Členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce.

Článek 9

V průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové:

a. na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu,

b. na území ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni.

Jsou chráněni imunitou rovněž během cesty na místo zasedání Evropského parlamentu a při návratu z něj.

Imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit.

Čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu Evropského parlamentu znějí takto:

Článek 6

Zbavení imunity

1. Při výkonu svých pravomocí s ohledem na výsady a imunity Parlament jedná v zájmu zachování své integrity jako demokratického zákonodárného shromáždění a zajištění nezávislosti poslanců při plnění jejich povinností. Žádost o zbavení poslanecké imunity se posuzuje v souladu s články 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie a se zásadami uvedenými v tomto článku.

(...)

Článek 9

Imunitní řízení

1. Každá žádost o zbavení poslanecké imunity, s níž se příslušný orgán členského státu obrací na předsedu Parlamentu, nebo žádost současného či bývalého poslance o ochranu jeho výsad a imunit je oznámena v plénu a postoupena příslušnému výboru.

Poslanec nebo bývalý poslanec může být zastupován jiným poslancem. Jiný poslanec však nesmí podat žádost bez souhlasu poslance, kterého se týká.

Výbor projedná žádosti o zbavení poslanecké imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit neprodleně, avšak s přihlédnutím k jejich poměrné složitosti.

3. Výbor předloží návrh odůvodněného rozhodnutí, kterým doporučí přijetí či zamítnutí žádosti o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit.

4. Výbor může požádat příslušný orgán o informace nebo odůvodnění, které považuje za nezbytné k tomu, aby mohl zaujmout stanovisko, zda má být poslanec zbaven poslanecké imunity či zda má být jeho imunita ochráněna.

5. Dotyčný poslanec musí dostat příležitost vyjádřit se; může předložit jakékoli

dokumenty nebo jiné písemné doklady, které považuje za relevantní v dané věci, a může být zastoupen jiným poslancem.

Poslanec nesmí být přítomen rozpravám o žádosti o zbavení jeho poslanecké imunity či o její ochranu, s výjimkou jeho slyšení.

Předseda výboru vyzve poslance k tomu, aby se v uvedený den a v uvedenou dobu k záležitosti vyjádřil. Poslanec se může svého práva na vyjádření vzdát.

Pokud se poslanec v návaznosti na tuto výzvu k vyjádření nedostaví, má se za to, že se svého práva na vyjádření vzdal, pokud nepožádal o to, aby byl ze slyšení v uvedený den a v uvedenou dobu omluven a svou žádost nezdůvodnil. O tom, zda lze žádosti o omluvu vzhledem k uvedeným důvodům vyhovět, rozhoduje předseda výboru. Proti tomuto rozhodnutí není možné se odvolat.

Pokud předseda výboru žádosti o omluvu vyhoví, vyzve poslance, aby se k dané záležitosti vyjádřil v jiný den a v jinou dobu. Jestliže poslanec nedodrží tuto druhou výzvu k vyjádření, postup pokračuje, aniž by byl poslanec vyslechnut. Další žádosti o omluvu či slyšení se již nepřijímají.

(...)

7. Výbor může předložit odůvodněné stanovisko k pravomoci daného orgánu a k přípustnosti žádosti, ale za žádných okolností se nesmí vyslovit o vině nebo o nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem daného případu.

(...)

Čl. 105 odst. 2 Ústavy Polské republiky zní takto:

Ode dne vyhlášení výsledků voleb do dne ukončení jeho poslaneckého mandátu nemůže být poslanec trestně stíhán bez souhlasu Sejmu.

Čl. 7b odst. 1, čl. 7c odst. 1 a článek 10b zákona ze dne 9. května 1996 o výkonu mandátu poslance nebo senátora znějí takto:

Článek 7b

1. Žádost o vyjádření souhlasu s uplatněním trestněprávní odpovědnosti poslance nebo senátora v souvislosti s trestným činem projednávaným v rámci trestního řízení se předkládá prostřednictvím ministra spravedlnosti – nejvyššího státního zástupce.

Článek 7c

1. Žádost o vyjádření souhlasu s uplatněním trestněprávní odpovědnosti poslance nebo senátora se předkládá předsedovi Sejmu nebo předsedovi Senátu, který tuto žádost postoupí orgánu příslušnému k posouzení takové žádosti podle jednacího řádu Sejmu nebo Senátu a zároveň vyrozumí poslance nebo senátora, jehož se uvedená žádost týká, o jejím obsahu.

Článek 10b

Předpisy týkající se vyjádření souhlasu s uplatněním trestněprávní odpovědnosti poslance nebo senátora se odpovídajícím způsobem použijí v případě odpovědnosti za přestupky.

3. Odůvodnění navrženého rozhodnutí

Tento případ splňuje na základě výše uvedených skutečností podmínky pro uplatnění článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie.

V souladu s ustanoveními uvedeného článku požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných poslancům parlamentu vlastního státu. Čl. 105 odst. 2 polské ústavy stanoví, že zahájení trestního stíhání poslanců Sejmu podléhá předchozímu souhlasu tohoto orgánu. Pokud má být tedy zahájeno stíhání pana Korwina-Mikkeho, je k tomu nutné rozhodnutí Evropského parlamentu(3).

Za účelem přijetí rozhodnutí o tom, zda imunitu svého poslance ochránit, nebo ne, uplatňuje Evropský parlament vlastní důsledné zásady. Jednou z těchto zásad je ta, že ochrana poslanecké imunity se obvykle zamítá, pokud se na trestný čin vztahuje článek 9 protokolu č. 7, za předpokladu, že se nejedná o fumus persecutionis, tedy o dostatečně závažné a konkrétní podezření, že případ byl dán k soudu s úmyslem způsobit dotčenému poslanci politickou újmu.

V prvé řadě byla žádost o zbavení pana Korwina-Mikkeho imunity předložena v důsledku údajného přestupku spočívajícího v překročení nejvyšší povolené rychlosti v zastavěné oblasti. Za druhé, tento případ souvisí s dopravním přestupkem, který je podle informací uvedených v žádosti sankcionován relativně nízkou peněžní pokutou ve výši 300 až 400 polských zlotých. A konečně, srovnání snímků obličeje, jež policie provedla, se jeví jako objektivní vyšetřovací metoda, z jejíž samotné povahy vyplývá vyloučení jakéhokoli záměru způsobit panu Korwinovi-Mikkemu politickou újmu. Okolnosti případu tedy svědčí o tom, že byť se výše uvedené skutečnosti odehrály v době, kdy byl pan Korwin-Mikke již členem Evropského parlamentu, údajný přestupek a následné stíhání zjevně nemají nic společného s postojem pana Korwina-Mikkeho coby poslance Evropského parlamentu, ani neexistují důkazy o tom, že by se jednalo o fumus persecutionis.

4. Závěr

Na základě výše uvedených úvah a v souladu s čl. 9 odst. 3 jednacího řádu doporučuje Výbor pro právní záležitosti, aby Evropský parlament zbavil pana Janusze Korwina-Mikkeho poslanecké imunity.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

14.7.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

11

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Sylvia-Yvonne Kaufmann

(1)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner v. Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wagner v. Fohrmann a Krier, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011 ve věci Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11, ECLI:EU:T:2013:23;

(2)

Věc T-345/05 Mote v. Evropský parlament, (viz výše), bod 28.

(3)

Podle čl. 10b polského zákona ze dne 9. května 1996 o výkonu mandátu poslance nebo senátora se zbavení imunity vyžaduje i v případech přestupků či méně závažných trestných činů, jako jsou dopravní přestupky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí