RAPORT Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

16.7.2015 - (2015/2102(IMM))

Õiguskomisjon
Raportöör: Evelyn Regner

Menetlus : 2015/2102(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0229/2015
Esitatud tekstid :
A8-0229/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2015/2102(IMM))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 13. märtsil 2015. aastal Poola Vabariigi peaprokurör seoses kohtumenetlusega, mille algatas 9. märtsil 2015. aastal Piotrków Trybunalski munitsipaalpolitsei juht (kohtuasi nr SM.O.4151-F.2454/16769/2014) ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 15. aprillil 2015. aastal,

–       olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 Janusz Korwin-Mikke ära kuulanud,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17.jaanuari 2013.aasta otsuseid[1],

–       võttes arvesse Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 lõiget 2 ning artikli 7b lõiget 1 ja artikli 7c lõiget 1 koostoimes Seimi ja Senati liikmete mandaadi täitmist käsitleva Poola 9. mai 1996. aasta seaduse artikliga 10b,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–       võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0229/2015),

A.     arvestades, et Poola Vabariigi peaprokurör on edastanud Piotrków Trybunalski munitsipaalpolitsei juhi taotluse lubada võtta õiguslikke meetmeid Euroopa Parlamendi liikme Janusz Korwin-Mikke vastu seoses rikkumisega vastavalt 20. mai 1971. aasta seaduse (millega kehtestatakse rikkumiste koodeks) artiklile 92a koosmõjus 20. juuni 1997. aasta liiklusseaduse artikli 20 lõikega 1; arvestades, et väidetav rikkumine seisneb asulas lubatud sõidukiiruse ületamises;

B.     arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 8 kohaselt ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

C.     arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

D.     arvestades, et Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 lõikes 2 on sätestatud, et Seimi liiget ei tohi võtta vastutusele ilma Seimi nõusolekuta;

E.     arvestades, et kõnealusel juhul on see ainult Euroopa Parlamendi otsustada, kas puutumatus ära võtta või mitte; arvestades, et Euroopa Parlament võib puutumatuse äravõtmise küsimuses otsuse tegemisel põhjendatult arvesse võtta ka Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmist[2];

F.     arvestades, et väidetaval rikkumisel ei ole otsest ega ilmset seost hr Korwin-Mikke kui Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega ning see ei kujuta endast tema poolt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7) artikli 8 tähenduses arvamuse avaldamist või hääle andmist Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel;

G.     arvestades, et Euroopa Parlament ei ole käesoleva juhtumi puhul leidnud tõendeid fumus persecutionis’e kohta, s.t tal puudub alus piisavalt tõsiseks ja täpseks kahtluseks, et juhtumi eesmärk on tekitada poliitilist kahju parlamendiliikmele;

1.      otsustab Janusz Korwin-Mikke puutumatuse ära võtta;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Poola Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Janusz Korwin-Mikkele.

SELETUSKIRI

1. Taust

13. märtsil 2015. aastal edastas Poola Vabariigi peaprokurör Euroopa Parlamendi presidendile Piotrków Trybunalski munitsipaalpolitsei juhi 9. märtsil 2015. aastal tehtud taotluse lubada võtta õiguslikke meetmeid Euroopa Parlamendi liikme Janusz Korwin-Mikke vastu seoses allpool kirjeldatud rikkumisega.

Munitsipaalpolitsei väidab, et 6. septembril 2014. aastal ületas Janusz Korwin-Mikke Piotrków Trybunalskis hoonestatud alal autoga sõites lubatud piirkiirust 50 km/h 32km/h võrra, nagu registreeris kõnealuses kohas asuv kiiruskaamera. Seda loetakse rikkumiseks vastavalt Poola 20. mai 1971. aasta seaduse (millega kehtestatakse rikkumiste koodeks) artiklile 92a koosmõjus Poola 20. juuni 1997. aasta liiklusseaduse artikli 20 lõikega 1.

Olles Poola sõidukite ja sõidukijuhtide keskregistri alusel välja selgitanud, et sõiduki omanik on Janusz Korwin-Mikke, väidab politsei lisaks, et kiiruskaamera tehtud pildil olev näokujutis vastab Janusz Korwin-Mikke näokujutisele, mille esitas pädev kohaliku tasandi asutus.

Euroopa Parlamendi president andis 15. aprilli 2015. aasta täiskogu istungil kooskõlas kodukorra artikli 9 lõikega 1 teada, et ta oli saanud Poola Vabariigi peaprokurörilt kirja, milles taotleti Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmist.

President edastas selle taotluse kodukorra artikli 9 lõike 1 kohaselt õiguskomisjonile. Õiguskomisjon kuulas Janusz Korwin-Mikke vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 ära 14. juulil 2015. aastal.

2. Euroopa Parlamendi liikmete puutumatust käsitlevad õigusaktid ja puutumatusega seotud menetlused

Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7) artiklites 8 ja 9 on sätestatud:

Artikkel 8

Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu.

Artikkel 9

Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal on Euroopa Parlamendi liikmetel:

a) oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

b) teise liikmesriigi territooriumil immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes.

Euroopa Parlamendi liikmete immuniteet kehtib ka siis, kui nad sõidavad Euroopa Parlamendi istungipaika ja sealt tagasi.

Immuniteedile ei saa tugineda, kui parlamendiliige tabatakse õiguserikkumiselt, ning see ei takista Euroopa Parlamendil kasutamast õigust oma liikme immuniteet ära võtta.

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 6 lõikes 1 ja artiklis 9 on sätestatud:

Artikkel 6

Puutumatuse äravõtmine

1. Oma eesõiguste ja puutumatusega seotud volituste rakendamisel võtab parlament meetmeid enda kui demokraatliku legislatiivkogu puutumatuse säilitamiseks ja oma liikmete sõltumatuse tagamiseks nende ülesannete täitmisel. Puutumatuse äravõtmise taotlust hinnatakse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklite 7, 8 ja 9 ning käesolevas artiklis osutatud põhimõtete kohaselt.

(...)

Artikkel 9

Puutumatusega seotud menetlused

1. Kui liikmesriigi pädev ametiasutus on esitanud presidendile parlamendiliikmelt puutumatuse äravõtmise taotluse või kui parlamendiliige või endine parlamendiliige on esitanud presidendile puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse, antakse taotlusest teada täiskogu istungil ja taotlus edastatakse vastutavale komisjonile.

Parlamendiliiget või endist parlamendiliiget võib esindada teine parlamendiliige. Teine parlamendiliige ei või esitada taotlust esindatava parlamendiliikme nõusolekuta.

2. Vastutav komisjon vaatab puutumatuse äravõtmise ning eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlused läbi viivitamatult, võttes seejuures arvesse nende suhtelist keerukust.

3. Vastutav komisjon teeb ettepaneku võtta vastu põhjendatud otsus, milles soovitatakse puutumatuse äravõtmise taotlus või eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus rahuldada või tagasi lükata.

4. Vastutav komisjon võib paluda asjaomasel ametiasutusel anda teavet või selgitusi, mida komisjon peab vajalikuks, et jõuda seisukohale, kas puutumatus tuleks ära võtta või tuleks seda kaitsta.

5. Asjaomasele parlamendiliikmele antakse võimalus anda selgitusi, ta võib esitada

dokumente või muid kirjalikke tõendeid, mida ta peab asjakohaseks, ning teda võib esindada teine parlamendiliige.

Parlamendiliige ei viibi kohal tema puutumatuse äravõtmise või kaitsmise taotlust käsitlevatel aruteludel, välja arvatud kuulamisel.

Vastutava komisjoni esimees kutsub parlamendiliikme selgitusi andma, teatades talle kuulamise toimumiskuupäeva ja kellaaja. Parlamendiige võib loobuda õigusest anda kuulamisel selgitusi.

Kui parlamendiliige ei ilmu kuulamisele, kuhu teda kutsuti, loetakse seda loobumiseks õigusest anda selgitusi, välja arvatud juhul, kui parlamendiliige on teatanud, et ei saa osutatud kuupäeval ja kellajal toimuval kuulamisel osaleda, esitades asjakohased põhjendused. Vastutava komisjoni esimees otsustab, kas taotlus kuulamisel osalemisest vabastamiseks võetakse esitatud põhjenduste alusel vastu. Otsust ei saa edasi kaevata.

Kui vastutava komisjoni esimees rahuldab parlamendiliikme taotluse tema kuulamisel osalemisest vabastamiseks, kutsub ta parlamendiliikme kuulamisele uuel kuupäeval ja kellaajal. Kui parlamendiliige ei ilmu ka teisele kuulamisele, jätkatakse menetlust parlamendiliiget ära kuulmata. Edasisi taotlusi vabastuseks või selgituste andmiseks vastu ei võeta.

(...)

7. Vastutav komisjon võib esitada põhjendatud arvamuse taotluse esitanud ametiasutuse pädevuse ja taotluse vastuvõetavuse kohta, kuid ei võta mingil juhul seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas arvamused või teod, milles parlamendiliiget süüdistatakse, õigustavad tema vastutuselevõtmist, seda isegi siis, kui nõude läbivaatamise käigus on juhtumi asjaolud komisjonile üksikasjalikult teatavaks saanud.

(...)

Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 lõikes 2 on sätestatud:

Valimistulemuste väljakuulutamise päevast kuni mandaadi kehtivusaja lõpuni ei tohi Seimi liiget võtta vastutusele ilma Seimi nõusolekuta.

Seimi ja Senati liikmete mandaadi täitmist käsitleva Poola 9. mai 1996. aasta seaduse artikli 7b lõikes 1, artikli 7c lõikes 1 ja artiklis 10b on sätestatud:

Artikkel 7b

1. Ettepaneku anda nõusolek Seimi või Senati liikme vastutusele võtmiseks kuriteo eest, mille suhtes on esitatud riiklik süüdistus, esitab justiitsministeeriumi kaudu peaprokurör.

Artikkel 7c

1. Ettepanek anda nõusolek Seimi või Senati liikme vastutusele võtmiseks esitatakse Seimi või Senati esimehele, kes edastab ettepaneku selle läbivaatamise eest vastutavale pädevale organile vastavalt Seimi või Senati kodukorrale ning teavitab samal ajal asjaomast Seimi või Senati liiget ettepaneku sisust.

Artikkel 10b

Väärtegude eest vastutusele võtmiseks kohaldatakse vastavalt vajadusele Seimi või Senati liikme vastutusele võtmiseks nõusoleku andmise eeskirja.

3. Kavandatud otsuse põhjendus

Eespool toodud asjaoludest lähtudes kohaldatakse käesoleva juhtumi suhtes Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli 7 artiklit 9.

Selles artiklis on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel. Seevastu on Poola põhiseaduse artikli 105 lõikes 2 sätestatud, et Seimi liikmete vastutusele võtmiseks tuleb saada Seimilt vastav luba. Seetõttu tuleb Euroopa Parlamendil võtta vastu otsus selle kohta, kas lubada hr Korwin-Mikke suhtes õigusmeetmeid võtta[3].

Otsuse tegemisel selle kohta, kas parlamendiliikme puutumatus ära võtta või mitte kohaldab Euroopa Parlament oma järjekindlaid põhimõtteid. Üks neist põhimõtetest on, et tavaliselt võetakse puutumatus ära, kui õiguserikkumine kuulub protokolli artikli 9 kohaldamisalasse, tingimusel et puudub fumus persecutionis, st puudub alus piisavalt tõsiseks ja täpseks kahtluseks, et asi antakse kohtusse eesmärgiga tekitada asjaomasele parlamendiliikmele poliitilist kahju.

Taotlus hr Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmiseks on esitatud seoses väidetava õiguserikkumisega, mis seisneb asulas lubatud maksimaalse sõidukiiruse ületamises. Käesolev juhtum seisneb liiklusrikkumises, mille suhtes taotluses esitatud andmetel kohaldatakse suhteliselt väikest trahvi summas 300–400 Poola zlotti. Politsei teostatud näokujutise abil isiku tuvastamine näib olevat objektiivne uurimismeetod, mis oma olemuselt välistab kavatsuse tekitada hr Korwin-Mikkele poliitilist kahju. Juhtumi asjaolusid arvesse võttes ja olenemata sellest, et juhtum toimus siis, kui Janusz Korwin-Mikke oli juba Euroopa Parlamendi liige on, selge, et väidetaval õiguserikkumisel ja sellele järgnenud süüdistuse esitamisel puudub seos hr Korwin-Mikke kui Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega, samuti puuduvad tõendid fumus persecutionis'e kohta.

4. Järeldus

Eespool esitatud kaalutlusi arvesse võttes ja vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 3 soovitab õiguskomisjon Euroopa Parlamendil Janusz Korwin-Mikke puutumatuse ära võtta.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

14.7.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

11

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Buda, Sylvia-Yvonne Kaufmann

  • [1]  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  Kohtuasi T-345/05:Mote vs. parlament (eespool viidatud), punkt 28.
  • [3]  Seimi ja Senati liikmete mandaadi täitmist käsitleva Poola 9. mai 1996. aasta seaduse artikli 10b kohaselt on puutumatuse äravõtmist vaja taotleda ka selliste väärtegude nagu liiklusrikkumiste korral.