Menettely : 2015/2102(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0229/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0229/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/09/2015 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0282

MIETINTÖ     
PDF 156kWORD 80k
16.7.2015
PE 560.886v02-00 A8-0229/2015

Janusz Korwin-Mikken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2015/2102(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Evelyn Regner

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Janusz Korwin-Mikken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2015/2102(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Puolan tasavallan yleisen syyttäjän 13. maaliskuuta 2015 välittämän, 9. maaliskuuta 2015 päivätyn pyynnön, joka liittyy Piotrków Trybunalskin kunnan poliisipäällikön vireille panemaan oikeudelliseen menettelyyn (asia nro SM.O.4151-F.2454/16769/2014) ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 15. huhtikuuta 2015,

–       on kuullut Janusz Korwin-Mikkeä työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–       ottaa huomioon Puolan tasavallan perustuslain 105 artiklan 2 kohdan ja Puolan parlamentin alahuoneen tai senaatin jäsenen tehtävien hoitamisesta 9. toukokuuta 1996 annetun lain 7b artiklan 1 kohdan ja 7c artiklan 1 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–       ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0229/2015),

A.     ottaa huomioon, että Puolan tasavallan yleinen syyttäjä on välittänyt Piotrków Trybunalskin kunnan poliisipäällikön pyynnön saada panna vireille oikeudellinen menettely Euroopan parlamentin jäsentä Janusz Korwin-Mikkeä vastaan 20. toukokuuta 1971 annetun rikoslain 92a artiklan sekä 20. kesäkuuta 1997 annetun tieliikennelain 20 artiklan 1 kohdan mukaisesta rikkomuksesta; ottaa huomioon, että rikkomuksessa on kyse suurimman sallitun nopeuden ylittämisestä taajama-alueella;

B.     toteaa, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa olevan 8 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

C.     toteaa, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

D.     toteaa, että Puolan tasavallan perustuslain 105 artiklan 2 kohdan mukaan parlamentin jäsen ei voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen ilman Puolan parlamentin alahuoneen suostumusta;

E.     toteaa, että kysymys koskemattomuuden pidättämisestä tai säilyttämisestä tietyssä tapauksessa on yksin Euroopan parlamentin päätettävissä; huomauttaa, että parlamentti voi kohtuudella ottaa huomioon jäsenen aseman tehdessään päätöksen koskemattomuuden pidättämisestä tai säilyttämisestä(2);

F.     toteaa, että väitetty rikkomus ei liity suoraan tai selvästi Korwin-Mikken edustajantoimen hoitamiseen eikä siinä ole kyse Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitetusta Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviä hoidettaessa ilmaistusta mielipiteestä tai äänestyksestä;

G.     toteaa, että tässä tapauksessa parlamentti ei ole löytänyt todisteita fumus persecutionis tilanteesta eli riittävän vakavia ja täsmällisiä epäilyjä siitä, että syyte on nostettu jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi;

1.      päättää pidättää Janusz Korwin-Mikken parlamentaarisen koskemattomuuden;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Puolan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Janusz Korwin-Mikkelle.

PERUSTELUT

1. Taustaa

Puolan tasavallan yleinen syyttäjä välitti 13. maaliskuuta 2015 Euroopan parlamentin puhemiehelle Piotrków Trybunalskin kunnan poliisipäällikön 9. maaliskuuta 2015 päivätyn pyynnön saada panna vireille oikeudellinen menettely Euroopan parlamentin jäsentä Janusz Korwin-Mikkeä vastaan jäljempänä kuvatun rikkomuksen johdosta.

Kunnan poliisitoimen mukaan Korwin-Mikke ylitti nopeusvalvontakameran mukaan sallitun 50 km/h nopeusrajoituksen 32 kilometrillä tunnissa ajaessaan henkilöautollaan 6. syyskuuta 2014 taajama-alueella Piotrków Trybunalskin kunnassa. Hän syyllistyi täten rikkomukseen 20. toukokuuta 1971 annetun rikoslain 92a artiklan sekä 20. kesäkuuta 1997 annetun tieliikennelain 20 artiklan 1 kohdan nojalla.

Selvitettyään Puolan ajoneuvotietojen ja kuljettajien keskusrekisteristä, että ajoneuvon omistaa Korwin-Mikke, poliisi väittää myös, että nopeusvalvontakameran kuvassa näkyvän ajoneuvon kuljettajan kasvot vastaavat toimivaltaisten kunnallisten viranomaisten toimittamaa Korwin-Mikken kasvokuvaa.

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti 15. huhtikuuta 2015 pidetyssä täysistunnossa vastaanottaneensa Puolan tasavallan yleisen syyttäjän kirjeen, jossa pyydettiin Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä.

Puhemies välitti pyynnön oikeudellisten asioiden valiokunnalle työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Valiokunta kuuli Korwin-Mikkeä 14. heinäkuuta 2015 työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

2. Euroopan parlamentin jäsenten koskemattomuuteen sovellettavat säännökset ja menettelyt

Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevat 8 ja 9 artikla kuuluvat seuraavasti:

8 artikla

Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.

9 artikla

Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on

a. oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

b. toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus sekä lainkäytöllinen koskemattomuus.

Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin, kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 6 artiklan 1 kohdassa ja 9 artiklassa todetaan seuraavaa:

6 artikla

Koskemattomuuden pidättäminen

1. Erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviään. Kaikki koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt arvioidaan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 7, 8 ja 9 artiklan ja tässä artiklassa tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti.

(...)

9 artikla

Koskemattomuutta koskevat menettelyt

1. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen puhemiehelle osoittamasta, jäsenen parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä taikka jäsenen tai entisen jäsenen puhemiehelle osoittamasta, erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä ilmoitetaan täysistunnossa, ja pyyntö lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

Toinen jäsen voi toimia jäsenen tai entisen jäsenen edustajana. Toinen jäsen ei voi esittää pyyntöä ilman asianomaisen jäsenen suostumusta.

2. Valiokunta käsittelee koskemattomuuden pidättämistä sekä erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevat pyynnöt viipymättä ottaen kuitenkin huomioon tapausten monimutkaisuuden.

3. Valiokunta antaa perustellun päätösehdotuksen, jossa on suositus koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön tai erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevan pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

4. Valiokunta voi pyytää asianomaiselta viranomaiselta ne lisätiedot tai selvitykset, jotka valiokunta katsoo tarpeellisiksi voidakseen muodostaa mielipiteensä koskemattomuuden pidättämisestä tai puolustamisesta.

5. Jäsenelle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi,

hänellä on oikeus esittää kaikki tässä yhteydessä aiheellisiksi katsomansa asiakirjat tai muut kirjalliset todisteet, ja toinen jäsen voi toimia hänen edustajanaan.

Jäsen ei saa olla paikalla koskemattomuutensa pidättämistä tai puolustamista koskevista pyynnöistä käytävien keskustelujen aikana, itse kuulemista lukuun ottamatta.

Valiokunnan puheenjohtaja kutsuu jäsenen kuultavaksi ja ilmoittaa kuulemisen ajankohdan. Jäsen voi luopua oikeudestaan tulla kuulluksi.

Jos jäsen ei saavu kuultavaksi kutsuttaessa, hänen katsotaan luopuneen oikeudestaan tulla kuulluksi, paitsi jos hän on esittänyt pyynnön olla saapumatta kuultavaksi ehdotettuna ajankohtana, ja on myös ilmoittanut syyn siihen. Valiokunnan puheenjohtaja päättää, hyväksytäänkö tällainen pyyntö olla saapumatta kuultavaksi ilmoitetun syyn perusteella, eikä päätökseen voi hakea muutosta.

Jos valiokunnan puheenjohtaja hyväksyy jäsenen pyynnön, hän kutsuu jäsenen kuultavaksi uutena ajankohtana. Jos jäsen ei saavu kuulemiseen tänä toisena ajankohtana, menettelyä jatketaan jäsentä kuulematta. Muita pyyntöjä olla saapumatta kuultavaksi tai tulla kuulluksi ei sen jälkeen hyväksytä.

(...)

7. Valiokunta voi antaa perustellun lausunnon kyseisen viranomaisen toimivallasta asiassa ja pyynnön käsiteltäväksi ottamisesta, mutta se ei missään tapauksessa ilmaise kantaansa jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko lausumat tai teot, joihin jäsenen väitetään syyllistyneen, syytteeseen asettamisen, vaikka valiokunta pyyntöä käsitellessään saisi yksityiskohtaista tietoa tapaukseen liittyvistä tosiasioista.

(...)

Puolan tasavallan perustuslain 105 artiklan 2 kohdassa todetaan seuraavaa:

Vaalitulosten ilmoittamispäivästä toimikautensa päättymiseen parlamentin jäsentä ei voida asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ilman Puolan parlamentin alahuoneen suostumusta.

Puolan parlamentin alahuoneen tai senaatin jäsenen tehtävien hoitamisesta 9. toukokuuta 1996 annetun lain 7b artiklan 1 kohdassa ja 7c artiklan 1 kohdassa todetaan seuraavaa:

7b artikla

1. Esitys suostumuksen antamisesta parlamentin alahuoneen jäsenen tai senaattorin asettamiseksi rikosoikeudelliseen vastuuseen asiassa, josta yleinen syyttäjä on nostanut syytteen, välitetään oikeusministerin yleisen syyttäjän kautta.

7c artikla

1. Esitys suostumuksen antamisesta parlamentin alahuoneen jäsenen tai senaattorin asettamiseksi rikosoikeudelliseen vastuuseen toimitetaan Puolan parlamentin alahuoneen puhemiehelle tai senaatin puhemiehelle, joka välittää sen elimelle, joka vastaa sen käsittelemisestä Puolan parlamentin alahuoneen tai senaatin työjärjestyksen mukaisesti, ja ilmoittaa samalla parlamentin alahuoneen jäsenelle tai senaattorille esityksen sisällöstä.

10b artikla

Säännöksiä suostumuksen antamisesta parlamentin alahuoneen jäsenen tai senaattorin asettamiseksi rikosoikeudelliseen vastuuseen sovelletaan tarvittaessa myös vähäisten rikkomusten yhteydessä.

3. Ehdotetun päätöksen perustelut

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella tapaus täyttää Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan soveltamisen edellytykset.

Tämän määräyksen mukaan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus. Puolan perustuslain 105 artiklan 2 kohdassa taas säädetään, että Puolan parlamentin alahuoneen jäsenen rikossyytteeseen asettaminen edellyttää Puolan parlamentin alahuoneen hyväksyntää. Euroopan parlamentin on siksi päätettävä, voidaanko Korwin-Mikken syytteeseenpanoa jatkaa(3).

Päättäessään jäsenen koskemattomuuden pidättämisestä tai säilyttämisestä Euroopan parlamentti soveltaa johdonmukaisia periaatteita. Yksi näistä periaatteista on, että koskemattomuus yleensä pidätetään, jos rikkomus tai rikos kuuluu pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan soveltamisalaan edellyttäen, ettei ole fumus persecutionis -olettamusta eli riittävän vakavia ja täsmällisiä epäilyjä siitä, että syyte on nostettu jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi.

Tässä tapauksessa Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön perusteena on väitetty rikkomus, jossa on kyse suurimman sallitun nopeuden ylittämisestä taajama-alueella. Toiseksi kyseisestä tieliikennerikkomuksesta voidaan toimitetun pyynnön mukaan määrätä suhteellisen pieni, 300–400 Puolan złotyn suuruinen sakko. Myös poliisin suorittama kasvokuvien vertailu vaikuttaisi sellaiselta objektiiviselta tutkintatoimelta, että pyrkimys vahingoittaa Korwin-Mikken poliittista toimintaa voidaan sulkea pois. Tapauksen olosuhteiden perusteella vaikuttaa siltä, että vaikka edellä esitetyt tosiseikat tapahtuivat Korwin-Mikken jo ollessa Euroopan parlamentin jäsen, väitetty rikkomus ja siitä seuranneet syytetoimet eivät selvästikään liity Korwin-Mikken asemaan Euroopan parlamentin jäsenenä eikä fumus persecutionis -tilanteesta ole näyttöä.

4. Johtopäätös

Edellä esitettyjen näkökohtien sekä työjärjestyksen 9 artiklan 3 kohdan perusteella oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa, että Euroopan parlamentin olisi pidätettävä Janusz Korwin-Mikken parlamentaarinen koskemattomuus.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

14.7.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

11

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Sylvia-Yvonne Kaufmann

(1)

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Asia T-345/05, Mote v. parlamentti (mainittu edellä), tuomion 28 kohta.

(3)

Puolan parlamentin alahuoneen tai senaatin jäsenen tehtävien hoitamisesta 9. toukokuuta 1996 annetun lain 10b artiklan mukaan koskemattomuus on pidätettävä myös, kun on kyse vähäisestä rikkomuksesta, kuten tieliikennerikkomuksesta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö