Pranešimas - A8-0229/2015Pranešimas
A8-0229/2015

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Januszo Korwino-Mikke (Janusz Korwin-Mikke) imunitetą

16.7.2015 - (2015/2102(IMM))

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Evelyn Regner

Procedūra : 2015/2102(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0229/2015
Pateikti tekstai :
A8-0229/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Januszo Korwino-Mikke (Janusz Korwin-Mikke) imunitetą

(2015/2102(IMM))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. kovo 13 d. perduotą 2015 m. kovo 9 d. prašymą atšaukti Januszo Korwino-Mikke imunitetą, kuris susijęs su Petrakavo miesto sargybos iškelta byla (Nr. SM.O.4151-F.2454/16769/2014) ir kuris buvo paskelbtas 2015 m. balandžio 15 d. plenariniame posėdyje,

–       išklausęs J. Korwino-Mikke paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–       atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus[1],

–       atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalį ir į 1996 m. gegužės 9 d. Įstatymo dėl Seimo ir Senato narių mandatų vykdymo 7b straipsnio 1 dalį, 7c straipsnio 1 dalį ir 10b straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0229/2015),

A.     kadangi Lenkijos Respublikos generalinis prokuroras perdavė Petrakavo miesto sargybos prašymą leisti patraukti atsakomybėn Europos Parlamento narį Januszą Korwiną-Mikke už padarytą administracinį teisės pažeidimą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (1971 m. gegužės 20 d. įstatymo) 92a straipsnį ir Kelių eismo taisyklių (1997 m. birželio 20 d. įstatymo) 20 straipsnio 1 dalį; kadangi konkrečiai tariama nusikalstama veika susijusi su leistino greičio viršijimu gyvenvietėje;

B.     kadangi, remiantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsniu, Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

C.     kadangi pagal Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį Europos Parlamento nariai naudojasi savo valstybės teritorijoje imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

D.     kadangi pagal Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalį be Seimo sutikimo Seimo narys negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn;

E.     kadangi dėl imuniteto atšaukimo ar neatšaukimo šiuo konkrečiu atveju sprendžia tik Parlamentas; kadangi Parlamentas, priimdamas sprendimą dėl imuniteto atšaukimo ar neatšaukimo, gali pagrįstai atsižvelgti į Parlamento nario poziciją[2];

F.     kadangi veika, kurią, kaip įtariama, yra padaręs J. Korwin-Mikke, nėra tiesiogiai ir akivaizdžiai susijusi su jo, kaip Europos Parlamento nario, pareigų vykdymu ir nėra Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikšta nuomonė ar balsavimas, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

G.     kadangi šiuo atveju Parlamentas nerado jokių fumus persecutionis įrodymų, t. y. nesama pakankamai rimtų ir aiškių įtarimų, kad byla iškelta siekiant pakenkti atitinkamo Parlamento nario politinei reputacijai;

1.      nusprendžia atšaukti Januszo Korwino-Mikke imunitetą;

2.      paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingai Lenkijos Respublikos valdžios institucijai ir Januszui Korwinui-Mikke.

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendrosios aplinkybės

2015 m. kovo 13 d. Lenkijos Respublikos generalinis prokuroras perdavė Parlamento pirmininkui Petrakavo miesto sargybos komendanto 2015 m. kovo 9 d. prašymą leisti patraukti atsakomybėn Europos Parlamento narį Januszą Korwiną-Mikke už toliau aprašytą administracinį teisės pažeidimą.

Miesto sargyba teigia, kad 2014 m. rugsėjo 6 d. Janusz Korwin-Mikke, Petrakavo gyvenvietėje vairuodamas savo automobilį, viršijo leistiną 50 km/h greitį 32 km/h ir tai užfiksavo toje vietoje įrengtas greičio viršijimą registruojantis automatinis matuoklis. Ši veika atitinka administracinio teisės pažeidimo pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (1971 m. gegužės 20 d. įstatymo) 92a straipsnį ir Kelių eismo taisyklių (1997 m. birželio 20 d. įstatymo) 20 straipsnio 1 dalį požymius.

Remdamasi Centrinio transporto priemonių ir vairuotojų registro duomenų baze Miesto sargyba identifikavo J. Korwiną-Mikke kaip automobilio savininką. Ji taip pat teigia, kad greičio viršijimą registruojančio matuoklio nuotraukoje matomas vairuotojo veidas atitinka Januszo Korwino-Mikke veido atvaizdą, kurį pateikė kompetentingos vietos institucijos.

Per 2015 m. balandžio 15 d. plenarinį posėdį Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad jis gavo Lenkijos Respublikos generalinės prokuratūros raštą, kuriame prašoma atšaukti Januszo Korwino-Mikke imunitetą.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalį Pirmininkas perdavė šį prašymą Teisės reikalų komitetui. Pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalį 2015 m. liepos 14 d. komitete J. Korwin-Mikke pateikė paaiškinimus.

2. Europos Parlamento narių imunitetą reglamentuojantys teisės aktai ir procedūra

Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsniai:

8 straipsnis

Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

9 straipsnis

Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi:

a) savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

b) visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnis:

6 straipsnis

Imuniteto atšaukimas

1. Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, išlieka principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrina Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas. Bet koks prašymas atšaukti imunitetą vertinamas vadovaujantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 7, 8 ir 9 straipsniais bei šiame straipsnyje nurodytais principais.

(...)

9 straipsnis

Su imunitetu susijusios procedūros

1. Bet koks prašymas atšaukti kurio nors Parlamento nario imunitetą, kurį Parlamento pirmininkui pateikia valstybės narės kompetentinga valdžios institucija, arba Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario prašymas apginti privilegijas ir imunitetus paskelbiamas per plenarinį posėdį ir perduodamas atsakingam komitetui.

Šiam Parlamento nariui ar buvusiam Parlamento nariui gali atstovauti kitas Parlamento narys. Prašymą kitas Parlamento narys gali pateikti tik su atitinkamo Parlamento nario sutikimu.

2. Prašymus atšaukti imunitetą ar prašymus ginti privilegijas ir imunitetus komitetas nagrinėja nedelsdamas, tačiau atsižvelgdamas į jų santykinį sudėtingumą.

3. Komitetas pateikia pasiūlymą dėl pagrįsto sprendimo, kuriuo rekomenduojama patenkinti ar atmesti prašymą atšaukti imunitetą ar prašymą ginti privilegijas ir imunitetus.

4. Komitetas gali prašyti atitinkamos valdžios institucijos suteikti jam informaciją ar paaiškinimus, kuriuos mano esant būtinus nustatant, ar imunitetas turėtų būti atšauktas, ar ginamas.

5. Atitinkamam Parlamento nariui suteikiama galimybė pasiaiškinti. Jis gali pateikti dokumentus ir kitus rašytinius įrodymus, kuriuos mano esant svarbius, ir jam gali atstovauti kitas Parlamento narys.

Parlamento narys nedalyvauja diskusijose dėl prašymo atšaukti arba ginti jo imunitetą, išskyrus patį jo paaiškinimo klausymą.

Komiteto pirmininkas pakviečia Parlamento narį, kurio paaiškinimą ketinama išklausyti, ir nurodo datą ir laiką. Parlamento narys gali atsisakyti teisės būti išklausytam.

Parlamento nariui neatvykus į klausymą, į kurį jis buvo pakviestas, manoma, kad jis atsisakė teisės būti išklausytam, nebent jis paprašytų leisti neatvykti į konkrečią dieną ir konkrečiu laiku pasiūlytą klausymą ir nurodytų priežastis. Komiteto pirmininkas, atsižvelgdamas į pateiktas priežastis, nusprendžia, ar toks prašymas leisti neatvykti priimtinas. Šis sprendimas neskundžiamas.

Komiteto pirmininkui prašymą leisti neatvykti patenkinus, jis pakviečia Parlamento narį atvykti į klausymą kitą dieną ir kitu laiku. Parlamento nariui neatsiliepus į antrą kvietimą atvykti į klausymą, procedūra tęsiama neišklausius Parlamento nario paaiškinimo. Tuomet nebegali būti tenkinami jokie kiti prašymai leisti neatvykti ar pateikti paaiškinimą.

(...)

7. Komitetas gali pateikti pagrįstą nuomonę dėl šios institucijos kompetencijos ir dėl prašymo priimtinumo, bet jokiais atvejais neišsako nuomonės dėl Parlamento nario kaltumo ar nekaltumo ir dėl to, ar nuomonės ir veiksmai, kuriais jis yra kaltinamas, užtraukia jam atsakomybę, net jei nagrinėdamas prašymą komitetas galėjo išsamiai susipažinti su šia byla.“

(...)

Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalis:

Nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos iki mandato galiojimo laikotarpio pabaigos be Seimo sutikimo Seimo narys negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.

1996 m. gegužės 9 d. Įstatymo dėl Seimo ir Senato narių mandatų vykdymo 7b straipsnio 1 dalis, 7c straipsnio 1 dalis ir 10b straipsnis:

7b straipsnis

1. Prašymas leisti patraukti Seimo arba Senato narį baudžiamojon atsakomybėn dėl nusikaltimo, už kurį traukiama atsakomybėn valstybinio kaltinimo tvarka, teikiamas per teisingumo ministrą – generalinį prokurorą.

7c straipsnis

1. Prašymas leisti patraukti Seimo arba Senato narį baudžiamojon atsakomybėn teikiamas Seimo pirmininkui arba Senato pirmininkui, kuris šį prašymą perduoda institucijai, pagal Seimo arba Senato statutus kompetentingai nagrinėti prašymą, ir sykiu apie prašymo turinį informuoja Seimo arba Senato narį, su kuriuo susijęs prašymas.

10b straipsnis

Nuostatos dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo arba Senato narį atitinkamai taikomos ir traukiant atsakomybėn dėl administracinio teisės pažeidimo.

3. Siūlomo sprendimo pagrindimas

Atsižvelgiant į išdėstytus faktus šiuo atveju taikytinas Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnis.

Remiantis šio straipsnio nuostatomis, Parlamento narys savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams. Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Seimo narys gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn tik gavus Seimo sutikimą. Taigi būtinas Europos Parlamento sprendimas, kad būtų galima imtis tolesnių veiksmų prieš J. Korwiną-Mikke[3].

Europos Parlamentas, siekdamas priimti sprendimą dėl Parlamento nario imuniteto atšaukimo ar neatšaukimo, taiko savo nuoseklius principus. Vienas iš šių principų: imunitetas paprastai atšaukiamas, kai nusikalstamai veikai taikomas Protokolo Nr. 7 9 straipsnis, jeigu nesama fumus persecutionis įrodymų, t. y. pakankamai rimtų ir aiškių įtarimų, kad į teismą kreiptasi siekiant pakenkti atitinkamo Parlamento nario politinei reputacijai.

Pirma, prašymas atšaukti J. Korwino-Mikke imunitetą buvo pateiktas dėl įtarimo padarius administracinį teisės pažeidimą, t.y. leistino greičio viršijimą gyvenvietėje. Antra, ši byla susijusi su Kelių eismo taisyklių pažeidimu, už kurį, kaip nurodyta prašyme, baudžiama gana nedidele 300–400 zlotų dydžio bauda. Galiausiai atrodo, kad Miesto sargybos atliktas veido atvaizdo sutikrinimas yra objektyvus tyrimo būdas, kuris pagal savo pobūdį nėra ketinimas pakenkti J. Korwino-Mikke politinei reputacijai. Todėl iš bylos aplinkybių matyti, kad nors minėti įvykiai įvyko laikotarpiu, kai J. Korwin-Mikke jau buvo Europos Parlamento narys, veika, dėl kurios pateiktas kaltinimas, ir tolesnis administracinis persekiojimas akivaizdžiai neturi nieko bendro su J. Korwino-Mikke, kaip Parlamento nario, pozicija, be to, nėra ir fumus persecutionis įrodymų.

4. Išvados

Remdamasis pirmiau išdėstytomis priežastimis ir vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 3 dalimi, Teisės reikalų komitetas rekomenduoja Europos Parlamentui atšaukti Parlamento nario Januszo Korwino-Mikke imunitetą.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

14.7.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

11

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Sylvia-Yvonne Kaufmann

  • [1]  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  Sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05 (minėtas anksčiau), 28 punktas.
  • [3]  Pagal 1996 m. gegužės 9 d. Įstatymo dėl Seimo ir Senato narių mandatų vykdymo 10b straipsnį imunitetas turi būti atšaukiamas ir dėl administracinių teisės pažeidimų, pavyzdžiui, kelių eismo taisyklių pažeidimų.