Postup : 2015/2102(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0229/2015

Predkladané texty :

A8-0229/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/09/2015 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0282

SPRÁVA     
PDF 177kWORD 94k
16.7.2015
PE 560.886v02-00 A8-0229/2015

o žiadosti o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho

(2015/2102(IMM))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Evelyn Regner

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho

(2015/2102(IMM))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho, ktorú 13. marca 2015 podal generálny prokurátor Poľskej republiky v súvislosti so súdnym konaním začatým na podnet náčelníka mestskej polície v meste Piotrków Trybunalski z 9. marca 2015 (vec č. SM.O.4151-F.2454/16769/2014) a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 15. apríla 2015,

–       po vypočutí Janusza Korwina-Mikkeho v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–       so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, zo 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–       so zreteľom na článok 105 ods. 2 Ústavy Poľskej republiky a na článok 7b ods. 1 a článok 7c ods. 1) v spojitosti s článkom 10b poľského zákona z 9. mája 1996 o výkone mandátu poslanca a senátora,

–       so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0229/2015),

A.     keďže generálny prokurátor Poľskej republiky postúpil žiadosť náčelníka mestskej polície v meste Piotrków Trybunalski o povolenie začať konanie voči poslancovi Európskeho parlamentu Januszovi Korwinovi-Mikkemu vzhľadom na trestný čin podľa článku 92a zákona z 20. mája 1971 o kódexe priestupkov v spojitosti s článkom 20 ods. 1 zákona o cestnej premávke z 20. júna 1997; keďže pri tomto údajnom trestnom čine ide o prekročenie povolenej rýchlosti v zastavanej oblasti;

B.     keďže podľa článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh;

C.     keďže podľa článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie členovia Európskeho parlamentu požívajú na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

D.     keďže podľa článku 105 ods. 2 Ústavy Poľskej republiky voči poslancovi nemôže byť vyvodená trestná zodpovednosť bez súhlasu Sejmu;

E.     keďže o zbavení alebo nezbavení imunity v danom prípade rozhoduje len Európsky parlament; keďže Parlament môže primerane zohľadniť stanovisko poslanca pri rozhodovaní o tom, či ho zbaví alebo nezbaví imunity(2);

F.     keďže údajný trestný čin nemá priamu alebo zjavnú súvislosť s výkonom povinností Janusza Korwina-Mikkeho ako poslanca Európskeho parlamentu a ani nepredstavuje vyjadrený názor alebo hlasovanie pri výkone jeho úloh poslanca Európskeho parlamentu na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

G.     keďže v tomto prípade Parlament v súvislosti s predloženou vecou nenašiel dôkaz o tom, že by šlo o fumus persecutionis, t. j. o dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že táto vec bola predložená so zámerom politicky uškodiť príslušnému poslancovi;

1.      rozhodol zbaviť Janusza Korwina-Mikkeho imunity;

2.      poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Poľskej republiky a Januszovi Korwinovi-Mikkemu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Kontext

Dňa 13. marca 2015 generálny prokurátor Poľskej republiky postúpil predsedovi Parlamentu žiadosť predloženú náčelníkom mestskej polície v meste Piotrków Trybunalski z 9. marca 2015, aby sa udelilo povolenie začať konanie voči poslancovi Európskeho parlamentu Januszovi Korwinovi-Mikkemu v súvislosti s nižšie opísaným priestupkom.

Mestská polícia tvrdí, že 6. septembra 2014 Janusz Korwin-Mikke šoférujúc svoje auto v zastavanej oblasti v meste Piotrków Trybunalski prekročil podľa rýchlostného radaru, ktorý sa nachádza v tejto oblasti, maximálnu povolenú rýchlosť 50 km/h o 32 km/h. Toto konanie predstavuje priestupok podľa článku 92a poľského zákona z 20. mája 1971, ktorým sa ustanovuje kódex priestupkov v súvislosti s článkom 20 ods. 1 poľského zákona o cestnej premávke z 20. júna 1997.

Pomocou poľskej centrálnej evidencie vozidiel a vodičov bol ako vlastník vozidla identifikovaný Janusz Korwin-Mikke, pričom polícia tiež tvrdí, že snímka tváre vodiča viditeľná na fotografii urobenej rýchlostným radarom sa zhoduje so snímkou tváre Janusza Korwina-Mikkeho, ktorú poskytli príslušné miestne orgány.

Na plenárnej schôdzi 15. apríla 2015 predseda v súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil, že od generálneho prokurátora Poľskej republiky dostal list obsahujúci žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Janusza Korwina-Mikkeho.

V súlade s článkom 9 ods. 1 predseda postúpil túto žiadosť Výboru pre právne veci. Výbor 14. júla 2015 vypočul Janusza Korwina-Mikkeho v súlade s článkom 9 ods. 5.

2. Právne predpisy a postupy týkajúce sa imunity poslancov Európskeho parlamentu

Články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie znejú takto:

Článok 8

Členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh.

Článok 9

Členovia Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia:

a) na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

b) na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov.

Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty z miesta a do miesta jeho zasadnutia.

Imunita sa neuplatní, ak je člen Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, a tiež nezabráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich členov.

Článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu znejú takto:

Článok 6

Zbavenie imunity

1. Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít Parlament koná v záujme zachovania svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a zabezpečenia nezávislosti poslancov pri výkone ich povinností. Každá žiadosť o zbavenie imunity sa posudzuje v súlade s článkami 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie a v súlade so zásadami uvedenými v tomto článku.

(...)

Článok 9

Imunitné konanie

1. Každá žiadosť o zbavenie poslanca imunity, ktorú predloží predsedovi príslušný orgán členského štátu, alebo každá žiadosť o ochranu výsad a imunít, ktorú predloží predsedovi poslanec alebo bývalý poslanec, sa oznámi v Parlamente a pridelí príslušnému výboru.

Poslanec alebo bývalý poslanec môže byť zastúpený iným poslancom. Žiadosť nemôže byť predložená iným poslancom bez súhlasu dotknutého poslanca.

2. Gestorský výbor bezodkladne, avšak s prihliadnutím na ich pomernú zložitosť posúdi žiadosti o zbavenie imunity alebo žiadosti o ochranu výsad a imunít.

3. Gestorský výbor pripraví návrh odôvodneného rozhodnutia, v ktorom odporučí prijatie alebo zamietnutie žiadosti o zbavenie imunity alebo ochranu výsad a imunity.

4. Výbor môže požiadať príslušný orgán o poskytnutie všetkých informácií alebo vysvetlení, ktoré výbor považuje za potrebné na zaujatie stanoviska k zbaveniu alebo ochrane imunity.

5. Dotknutému poslancovi sa poskytne možnosť byť vypočutý, tento poslanec môže predložiť všetky

dokumenty alebo iné písomné dôkazy, ktoré považuje za dôležité, a môže sa nechať zastupovať iným poslancom.

Poslanec nie je prítomný na rozpravách týkajúcich sa žiadosti o zbavenie alebo ochranu jeho imunity s výnimkou samotného vypočutia.

Predseda výboru pozve poslanca na vypočutie a oznámi mu dátum a čas. Poslanec sa môže vzdať práva na vypočutie.

Ak sa poslanec nezúčastní na vypočutí na základe tohto pozvania, predpokladá sa, že sa vzdal práva na vypočutie, ak nepožiadal o ospravedlnenie z vypočutia v navrhovaný deň a čas s uvedením dôvodov. Predseda výboru rozhodne, či sa takejto žiadosti o ospravedlnenie vzhľadom na uvedené dôvody vyhovie, pričom v tejto veci nie je prípustné odvolanie.

Ak predseda výboru žiadosti o ospravedlnenie vyhovie, pozve poslanca na vypočutie v iný deň a čas. Ak sa poslanec nedostaví na vypočutie ani na základe druhého pozvania, postup pokračuje bez vypočutia poslanca. V takomto prípade sa už nevyhovie žiadnej ďalšej žiadosti o ospravedlnenie alebo vypočutie.

(...)

7. Výbor môže predložiť odôvodnené stanovisko týkajúce sa príslušnosti daného orgánu a prípustnosti žiadosti, ale za žiadnych okolností sa nevyslovuje o vine či nevine poslanca alebo o tom, či názory alebo činy pripisované poslancovi odôvodňujú trestné stíhanie, a to ani v prípade, ak výbor pri posudzovaní žiadosti nadobudol podrobnú znalosť skutkových okolností prípadu.

(...)

Článok 105 ods. 2 Ústavy Poľskej republiky znie takto:

Odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb až do dňa skončenia mandátu nemožno voči poslancovi vyvodiť trestnú zodpovednosť bez súhlasu Sejmu.

Článok 7b ods. 1, článok 7c ods. 1 a článok 10b zákona z 9. mája 1996 o výkone mandátu poslanca a senátora znieť takto:

Článok 7b

1. Návrh na vyjadrenie súhlasu s tým, aby bol poslanec alebo senátor braný na trestnú zodpovednosť vo veci súvisiacej s trestným činom stíhaným na základe verejného obvinenia, sa predkladá prostredníctvom ministra spravodlivosti – generálneho prokurátora.

Článok 7c

1. Návrh na vyjadrenie súhlasu s tým, aby bol poslanec alebo senátor braný na trestnú zodpovednosť, sa predloží predsedovi Sejmu alebo Senátu, ktorý pošle tento návrh orgánu príslušnému na preskúmanie návrhu podľa rokovacieho poriadku Sejmu alebo Senátu, a zároveň oboznámi poslanca alebo senátora, ktorého sa návrh týka, s obsahom tohto návrhu.

Článok 10b

Predpisy týkajúce sa vyjadrenie súhlasu s tým, aby bol poslanec alebo senátor braný na trestnú zodpovednosť, sa podľa potreby uplatňujú na zodpovednosť za priestupky.

3. Odôvodnenie navrhovaného rozhodnutia

Na základe uvedených skutočností táto vec spĺňa podmienky na uplatnenie článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie.

V súlade s týmto ustanovením poslanci požívajú na území vlastného štátu imunitu priznanú členom parlamentu daného štátu. Článok 105 ods. 2 poľskej ústavy zase stanovuje, že trestné stíhanie poslancov Sejmu je podmienené udelením predchádzajúceho súhlasu Sejmu. Rozhodnutie Európskeho parlamentu je preto potrebné na to, aby konanie proti Januszovi Korwinovi-Mikkemu mohlo pokračovať(3).

S cieľom prijať rozhodnutie o tom, či svojho poslanca zbaviť alebo nezbaviť poslaneckej imunity, Európsky parlament uplatňuje vlastné dôsledné zásady. Jednou z týchto zásad je to, že k zbaveniu imunity zvyčajne dochádza, ak trestný čin patrí do pôsobnosti článku 9 protokolu č. 7, za predpokladu, že nejde o fumus persecutionis, t. j. o dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že táto vec bola predložená súdu so zámerom politicky uškodiť príslušnému poslancovi.

V prvom rade bola žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Janusza Korwina-Mikkeho predložená ako dôsledok údajného priestupku pozostávajúceho z prekročenia maximálne povolenej rýchlosti v zastavanej oblasti. Po druhé, prerokúvaná vec súvisí s dopravným priestupkom, ktorý sa podľa žiadosti trestá relatívne nízkou finančnou pokutou vo výške 300 až 400 PLN. A napokon, zhoda tvárí pri porovnaní snímok vyhotovených políciou sa javí ako objektívna vyšetrovacia technika, ktorá svojou povahou vylučuje akýkoľvek úmysel politicky uškodiť Januszovi Korwinovi-Mikkemu. Okolnosti prípadu teda nasvedčujú tomu, že hoci uvedené skutočnosti nastali v čase, keď Janusz Korwin-Mikke už bol poslancom Európskeho parlamentu, údajný priestupok a následné stíhanie jednoznačne nemajú nič spoločného s postavením Janusza Korwina-Mikkeho ako poslanca Európskeho parlamentu, ani sa nenašli dôkazy o tom, že by šlo o fumus persecutionis.

4. Záver

Na základe uvedených skutočností a v súlade s článkom 9 ods. 3 rokovacieho poriadku Výbor pre právne veci odporúča, aby Európsky parlament zbavil Janusza Korwina-Mikkeho poslaneckej imunity.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

14.7.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

11

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Sylvia-Yvonne Kaufmann

(1)

Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. Septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

(2)

Vec T-345/05 Mote/Parlament (už citovaný) bod 28.

(3)

Podľa článku 10b poľského zákona z 9. mája 1996 o výkone mandátu poslanca a senátora sa zbavenie imunity vyžaduje aj v súvislosti s menej závažnými trestnými činmi, napr. dopravnými priestupkami.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia