Förfarande : 2015/2102(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0229/2015

Ingivna texter :

A8-0229/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/09/2015 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0282

BETÄNKANDE     
PDF 158kWORD 80k
16.7.2015
PE 560.886v02-00 A8-0229/2015

om begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet

(2015/2102(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Evelyn Regner

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet

(2015/2102(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet som översändes den 13 mars 2015 av den allmänne åklagaren i Republiken Polen i samband med ett rättsligt förfarande som inletts av den kommunala polischefen i Piotrków Trybunalski, daterat den 9 mars 2015 (med ärendenummer SM.O.4151‑F.2454/16769/2014) och som tillkännagavs i kammaren den 15 april 2015,

–       efter att ha hört Janusz Korwin-Mikke i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–       med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–       med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–       med beaktande av artikel 105.2 i Republiken Polens författning och artiklarna 7b.1 och 7c.1 jämförda med artikel 10b i Polens lag av den 9 maj 1996 om utövande av mandatet som ledamot av sejmen och senaten,

–       med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0229/2015), och av följande skäl:

A.     Republiken Polens allmänne åklagare har översänt en begäran från den kommunala polischefen i Piotrków Trybunalski om tillstånd att ställa ledamoten i Europaparlamentet Janusz Korwin-Mikke inför rätta beträffande en förseelse enligt artikel 92a i lagen av den 20 maj 1971 om förseelser jämförd med artikel 20.1 i lagen av den 20 juni 1997 (vägtrafiklagstiftningen). Den påstådda förseelsen gäller överskridande av hastighetsbegränsningen i ett tätbebyggt område.

B.     Enligt artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

C.     Enligt artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

D.     Enligt artikel 105.2 i Republiken Polens författning får en ledamot av senaten eller sejmen inte bli föremål för straffrättsligt ansvar utan sejmens medgivande.

E.     Det är parlamentet som ensamt ska besluta om huruvida immuniteten ska upphävas eller inte i ett enskilt fall. Parlamentet kan rimligen beakta ledamotens ståndpunkt när det beslutar om huruvida ledamotens immunitet ska upphävas eller inte(2).

F.     Den påstådda förseelsen har inget direkt eller uppenbart samband med Janusz Korwin‑Mikkes utövande av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet och utgör inte heller ett yttrande som gjorts eller en röst som avlagts under utövandet av ämbetet som ledamot av Europaparlamentet i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

G.     Parlamentet har inte i detta fall funnit bevis för fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och konkret misstanke om att förfarandet har inletts i avsikt att orsaka den berörda ledamoten politisk skada.

1.      Europaparlamentet beslutar att upphäva Janusz Korwin-Mikkes immunitet.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Polen och till Janusz Korwin-Mikke.

MOTIVERING

1. Bakgrund

Den 13 mars 2015 överlämnade Republiken Polens allmänne åklagare till parlamentets talman en begäran från den kommunala polischefen i Piotrków Trybunalski av den 9 mars 2015 om tillstånd att ställa Europaparlamentets ledamot Janusz Korwin-Mikke inför rätta med anledning av den förseelse som beskrivs nedan.

Den kommunala polisen hävdar att Janusz Korwin-Mikke den 6 september 2014 under körning av sin bil i ett tätbebyggt område i Piotrków Trybunalski överskred den tillåtna hastigheten på 50 km/h med 32 km/h enligt en hastighetskamera i det området. Detta utgör en förseelse enligt artikel 92a i den polska lagen om förseelser av den 20 maj 1971 jämförd med artikel 20.1 i den polska vägtrafiklagstiftningen av den 20 juni 1997.

Efter att ha identifierat ägaren av bilen som Janusz Korwin-Mikke på grundval av det polska centrala fordons- och förarregistret, hävdar polisen också att den ansiktsbild av föraren som syns i den bild som togs av hastighetskameran motsvarar den ansiktsbild av Janusz Korwin‑Mikke som tillhandahållits av de behöriga kommunala myndigheterna.

Vid plenarsammanträdet den 15 april 2015 tillkännagav talmannen, i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen, att han mottagit en skrivelse från den allmänne åklagaren i Republiken Polen med en begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes parlamentariska immunitet.

Begäran hänvisades till utskottet för rättsliga frågor i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen. Janusz Korwin-Mikke hördes av utskottet den 14 juli 2015 i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen.

2. Lag och förfarande om immunitet för Europaparlamentets ledamöter

Artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier har följande lydelse

Artikel 8

Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

Artikel 9

Under Europaparlamentets sessioner ska dess ledamöter åtnjuta

a. vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

b. vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

Immuniteten ska även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

Artiklarna 6.1 och 9 i Europaparlamentets arbetsordning har följande lydelse:

Artikel 6

Upphävande av immunitet

1. Parlamentet ska vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier verka för att upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och befästa ledamöternas oberoende när dessa fullgör sina åligganden. Varje begäran om upphävande av immunitet ska bedömas i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier och med de principer som avses i denna artikel.

[...]

Artikel 9

Immunitetsförfaranden

1. Varje begäran ställd till talmannen från en i en medlemsstat behörig myndighet om upphävande av en ledamots immunitet, eller från en ledamot eller en före detta ledamot om fastställelse av immunitet och privilegier, ska tillkännages i kammaren och hänvisas till ansvarigt utskott.

Ledamoten eller den före detta ledamoten kan representeras av en annan ledamot. En begäran kan inte lämnas in av en annan ledamot utan den berörda ledamotens godkännande.

2. Utskottet ska utan dröjsmål, men med hänsyn till hur komplicerade de olika ärendena är, pröva varje begäran om upphävande av immunitet och varje begäran om fastställelse av immunitet och privilegier.

3. Utskottet ska lägga fram ett förslag till motiverat beslut, i vilket utskottet ska rekommendera huruvida en begäran om upphävande av immuniteten eller en begäran om fastställelse av immunitet och privilegier ska bifallas eller avslås.

4. Utskottet kan uppmana den berörda myndigheten att förse utskottet med alla upplysningar och preciseringar som det anser sig behöva för att kunna ta ställning till om immuniteten bör upphävas eller fastställas.

5. De berörda ledamöterna ska ges möjlighet att höras och att lämna in allt skriftligt material som de anser relevant för utskottets ställningstagande. De har rätt att låta sig företrädas av en annan ledamot.

Ledamoten ska inte vara närvarande då begäran om upphävande eller fastställelse av hans eller hennes immunitet diskuteras, förutom vid det möte då ledamoten hörs.

Utskottets ordförande ska inbjuda ledamoten att höras och ange datum och klockslag för ett sådant möte. Ledamoten får avsäga sig rätten att höras.

En ledamot som efter inbjudan inte infinner sig till mötet ska anses ha avsagt sig rätten att höras, såvida han eller hon inte meddelar förhinder att delta vid det datum och klockslag som föreslagits och anför skälen för detta. Utskottets ordförande ska besluta huruvida ett sådant meddelande om förhinder ska godtas med hänsyn till de anförda skälen, och ordförandens beslut i den frågan kan inte överklagas.

Om utskottets ordförande godkänner meddelandet om förhinder ska han eller hon inbjuda ledamoten att höras vid ett nytt datum och klockslag. Om ledamoten inte heller hörsammar denna andra inbjudan ska förfarandet fortsätta utan att ledamoten har hörts. Inga ytterligare meddelanden om förhinder eller begäranden om att få höras får därefter godtas.

[...]

7. Utskottet får avge ett motiverat yttrande om huruvida myndigheten i fråga kan anses behörig och huruvida den begäran myndigheten har ingett kan anses tillåtlig, men utskottet får under inga omständigheter uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över det riktiga i att väcka åtal för de uttalanden eller handlingar som tillskrivs ledamoten, inte ens vid tillfällen där utskottet genom prövning av en begäran erhåller detaljerad kunskap i fallet.

[...]

Artikel 105.2 i Republiken Polens författning har följande lydelse:

Från dagen för tillkännagivande av valresultatet till dagen för upphörande av mandatet får en ledamot av sejmen inte bli föremål för straffrättsligt ansvar utan sejmens medgivande.

Artiklarna 7b.1, 7c.1 och 10b i lagen av den 9 maj 1996 om utövande av mandat som ledamot av sejmen eller senaten har följande lydelse:

Artikel 7b

1. En hemställan om tillstånd att ställa en ledamot av sejmen eller senaten inför rätta för ett brott där åtal väcks genom offentlig anklagelse ska inges genom justitieministern – riksåklagaren.

Artikel 7c

1. En hemställan om tillstånd att ställa en ledamot av sejmen eller senaten inför rätta ska inges till sejmens talman eller senatens talman, som ska hänvisa denna hemställan till det behöriga organet för prövning i enlighet med sejmens eller senatens arbetsordning, och samtidigt ska den ledamot av sejmen eller senaten som hemställan rör informeras om innehållet i denna hemställan.

Artikel 10b

Bestämmelser om tillstånd att hålla en ledamot av sejmen eller senaten straffrättsligt ansvarig ska tillämpas enligt vad som är lämpligt på ansvar för småförseelser.

3. Motivering till förslaget till beslut

På grundval av ovanstående omständigheter är det i det föreliggande ärendet motiverat att tillämpa artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

I enlighet med den bestämmelsen åtnjuter ledamöterna vad avser deras egen stats territorium den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land. I artikel 105.2 i den polska författningen föreskrivs i sin tur att det krävs förhandstillstånd av sejmen för att väcka åtal mot ledamöter av sejmen. Det krävs därför ett beslut av Europaparlamentet för att åtalet mot Janusz Korwin-Mikke ska kunna gå vidare(3).

För att besluta om att upphäva eller inte upphäva en ledamots parlamentariska immunitet tillämpar Europaparlamentet sina egna fasta principer. En av dessa principer är att immuniteten vanligtvis upphävs om brottet omfattas av artikel 9 i protokollet, under förutsättning att det inte föreligger någon fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och konkret misstanke om att frågan har väckts vid en domstol i avsikt att orsaka den berörda ledamoten politisk skada.

Först och främst har begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet ingetts till följd av en misstänkt förseelse bestående i överskridande av den högsta tillåtna hastigheten i tätbebyggt område. För det andra rör det föreliggande ärendet ett vägtrafikbrott som enligt begäran bestraffas med ett relativt lågt bötesbelopp på mellan 300 och 400 złoty. Slutligen tycks polisens ansiktsjämförelse vara en objektiv undersökningsteknik som till sin natur utesluter någon avsikt att skada Janusz Korwin-Mikke politiskt. Det förefaller därför av omständigheterna i ärendet som att den misstänkta förseelsen och det därpå följande åtalet – trots att de ovannämnda sakförhållandena inträffade när Janusz Korwin-Mikke redan var ledamot av Europaparlamentet – uppenbarligen inte har någonting att göra med Janusz Korwin-Mikkes ställning som ledamot av Europaparlamentet, och inte heller finns det något bevis för fumus persecutionis.

4. Slutsats

På grundval av ovanstående överväganden och i enlighet med artikel 9.3 i arbetsordningen rekommenderar utskottet för rättsliga frågor att Europaparlamentet ska upphäva Janusz Korwin-Mikkes parlamentariska immunitet.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

14.7.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

11

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Sylvia-Yvonne Kaufmann

(1)

Domstolens dom av den 12 maj 1964 i mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, ECLI:EU:C:1964:28. Domstolens dom av den 10 juli 1986 i mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., ECLI:EU:C:1986:310. Förstainstansrättens dom av den 15 oktober 2008 i mål T-345/05, Mote mot parlamentet, ECLI:EU:T:2008:440. Domstolens dom av den 21 oktober 2008 i målen C-200/07 och C-201/07, Marra mot De Gregorio och Clemente, ECLI:EU:C:2008:579. Förstainstansrättens dom av den 19 mars 2010 i mål T-42/06, Gollnisch mot parlamentet, ECLI:EU:T:2010:102. Domstolens dom av den 6 september 2011 i mål C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543. Förstainstansrättens dom av den 17 januari 2013 i målen T-346/11 och T-347/11, Gollnisch motparlamentet, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Dom i mål T-345/05, Mote mot parlamentet (citerad ovan), punkt 28.

(3)

Enligt artikel 10b i den polska lagen av den 9 maj 1996 om utövande av mandat som ledamot av sejmen och senaten krävs upphävande av immuniteten även för småförseelser, såsom vägtrafikbrott.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy