Proċedura : 2014/2254(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0230/2015

Testi mressqa :

A8-0230/2015

Dibattiti :

PV 07/09/2015 - 21
CRE 07/09/2015 - 21

Votazzjonijiet :

PV 08/09/2015 - 5.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0286

RAPPORT     
PDF 409kWORD 534k
22.7.2015
PE 546.782v02-00 A8-0230/2015

dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2013-2014)

(2014/2254(INI))

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Rapporteur: Laura Ferrara

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
 OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet
 RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT
 VOTAZZJONI FINALI B’SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2013-2014)

(2014/2254(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra l-preambolu tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), b'mod partikolari t-tieni inċiż u mir-raba' sas-seba' inċiż tiegħu,

–       wara li kkunsidra, fost l-oħrajn, l-Artikolu 2, it-tieni inċiż tal-Artikolu 3(3) u l-Artikoli 6, 7 u 9 tat-TUE,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b'mod partikolari l-paragrafu 7 tiegħu,

–       wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tas-7 ta' Diċembru 2000 (minn hawn 'l isfel imsejħa "il-Karta"), li ġiet ipproklamata fit-12 ta' Diċembru 2007 fi Strasburgu u li daħlet fis-seħħ mat-Trattat ta' Lisbona f'Diċembru 2009,

–       wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fl-1948,

–       wara li kkunsidra t-trattati tan-NU dwar il-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali u l-ġurisprudenza tal-korpi tat-trattati tan-NU,

–       wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b’Diżabilità, li ġiet adottata fi New York fit-13 ta’ Diċembru 2006 u ratifikata mill-UE nhar it-23 ta' Diċembru 2010,

      wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, adottata fi New York fl-20 ta’ Novembru 1989,

      wara li kkunsidra l-Kummenti Ġenerali tal-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal: Nru 7 (2005) dwar l-implimentazzjoni tad-drittijiet tat-tfal fl-ewwel snin tat-tfulija, Nru 9 (2006)dwar id-drittijiet tat-tfal b'diżabilità, Nru 10 (2007) dwar id-drittijiet tat-tfal fil-ġustizzja tal-minorenni, Nru 12 (2009) dwar id-dritt tat-tfal li jiġu mismugħa, Nru 13 (2011) dwar id-dritt tat-tfal għall-ħelsien minn kull forma ta' vjolenza u Nru 14 (2013) dwar id-dritt tat-tfal li l-aħjar interessi tagħhom jittieħdu bħala kunsiderazzjoni ewlenija,

–       wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU tal-1979 dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing, ir-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-25 ta' Frar 2014 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa(1) u tas-6 ta' Frar 2014 dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili"(2), u l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-5 ta' Ġunju 2014 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza fuq in-nisa u t-tfajliet, inkluża l-mutilazzjoni ġenitali femminili,

–       wara li kkunsidra l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali (KEDB), il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-konvenzjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet, ir-riżoluzzjonijiet u r-rapporti tal-Assemblea Parlamentari, tal-Kumitat tal-Ministri, tal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Kummissjoni ta' Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa,

      wara li kkunsidra r-rapport ta’ Cephas Lumina, Espert Indipendenti tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem, dwar l-effetti tad-dejn barrani u obbligi finanzjarji internazzjonali oħra relatati tal-Istati fuq it-tgawdija sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem kollha, b'mod partikolari d-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali (Addendum, Mission to Greece, UN A/HRC/25/50/Add.1),

      wara li kkunsidra r-rapport tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-migranti, ippubblikat f’April 2013, bl-isem "Management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants" (Il-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea u l-impatt tagħha fuq id-drittijiet tal-bniedem tal-migranti),

      wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tas-26 ta’ Ġunju 2014 li titlob li jitwaqqaf grupp ta’ ħidma intergovernattiv indefinit bil-għan li jitfassal “strument internazzjonali ġuridikament vinkolanti dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħrajn fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem”.

–       wara li kkunsidra l-linji gwida strateġiċi għall-istabbiliment ta’ spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja adottati mill-Kunsill Ewropew fis-27 ta' Ġunju 2014,

–-     wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika (Konvenzjoni ta' Istanbul),

–       wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea, li ġiet riveduta fl-1996, u l-ġurisprudenza tal-Kumitat Ewropew tad-Drittijiet Soċjali,

      wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Qafas għall-Ħarsien tal-Minoranzi Nazzjonali u l-Karta Ewropea għal-Lingwi Reġjonali jew Minoritarji tal-Kunsill tal-Ewropa,

–       wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini razzjali jew etnika(3),

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-9 ta’ Diċembru 2013 dwar miżuri ta’ integrazzjoni tar-Rom effettivi fl-Istati Membri(4),

–  wara li kkunsidra l-pakkett ta’ direttivi dwar id-Drittijiet tad-Difiża Proċedurali fl-UE(5),

  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/913/ĠAI tat-28 ta' Novembru 2008 dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta’ razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali(6),

–       wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija u l-Pjan ta' Azzjoni li jakkumpanjah, adottati mill-Kunsill fil-25 ta' Ġunju 2012,

–       wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol(7),

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri mlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill dwar l-iżgurar tar-rispett għall-istat tad-dritt, adottati fis-16 ta' Diċembru 2014,

–       wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (tfassil mill-ġdid)(8),

–       wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-13 ta’ Diċembru 2004 li timplimenta l-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta ' merkanzija u servizzi(9),

–       wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/629/ĠAI(10),

–       wara li kkunsidra d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data(11),

–       wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI(12),

–       wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar “public access to European Parliament, Council and Commission documents” (l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni)(13),

–    wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (COM(2008)0229),

–       wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet u l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, u l-każistika tal-qrati kostituzzjonali nazzjonali, li għalihom il-Karta hija wieħed mid-dokumenti ta' riferiment tagħhom fl-interpretazzjoni tad-dritt nazzjonali,

–       wara li kkunsidra l-linji gwida politiċi għall-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea l-ġdida ppreżentati mill-President Juncker lill-Parlament Ewropew fil-15 ta' Lulju 2014,

–       wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta (Regolament dwar il-Protezzjoni ta' Dejta Ġenerali) (COM(2012)0011),

       wara li kkunsidra l-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta' prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u l-moviment liberu ta' dik id-dejta (COM(2012)0010),

–       wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE lejn il-Qerda tat-Traffikar tal-Bnedmin 2012 – 2016 (COM(2012)0286), b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet dwar il-finanzjament tal-iżvilupp ta' linji gwida dwar is-sistemi ta' protezzjoni tat-tfal u dwar l-iskambju tal-aħjar prattiki,

       wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2013/112/UE tal-20 ta' Frar 2013 bit-titolu "L-investiment fit-tfal: niksru ċ-ċiklu tal-iżvantaġġ"(14),

–       wara li kkunsidra l-Linji Gwida għall-promozzjoni u l-protezzjoni tat-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem kollha mill-persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneri u intersesswali (LGBTI), adottati mill-Kunsill Affarijiet Barranin fl-24 ta' Ġunju 2013,

      wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Qafas tal-UE għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Roma fl-2020 (COM(2011)0173) u l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-24 ta’ Ġunju 2011,

      wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu “Passi ’l quddiem fl-implimentazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Rom” (COM(2013)0454),

–       wara li kkunsidra r-Rapport tal-UE dwar il-Ġlieda kontra l-Korruzzjoni (COM(2014)0038) maħruġ mill-Kummissjoni,

–       wara li kkunsidra l-proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali (COM(2008)0426),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Diċembru 2013 dwar il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Roma(15),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Frar 2014 dwar il-Pjan Direzzjonali tal-UE kontra l-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi ta’ orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru(16),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Settembru 2011 dwar l-Istrateġija tal-UE għall-Persuni Mingħajr Dar(17),

–       wara li kkunsidra r-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar il-programmi ta’ detenzjoni u interrogazzjoni tas-CIA,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2013 dwar is-sitwazzjoni tal-minorenni mhux akkumpanjati fl-UE(18),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar id-drittijiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari l-aħħar waħda, jiġifieri dik tas-27 ta' Frar 2014 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2012)(19),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-migrazzjoni, b'mod partikolari dik l-aktar riċenti datata s-17 ta' Diċembru 2014 dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni(20),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2005 dwar il-ħarsien tal-minoranzi u politiki kontra d-diskriminazzjoni f’Ewropa akbar(21),

      wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Novembru 2014 dwar il-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal(22),

      wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Lulju 2013 dwar il-programm ta’ sorveljanza tan-National Security Agency (NSA) tal-Istati Uniti tal-Amerika, korpi ta’ sorveljanza f’diversi Stati Membri u l-impatt tagħhom fuq il-privatezza taċ-ċittadini tal-UE(23), li fiha ta istruzzjonijiet lill-Kumitat tiegħu għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern biex iwettaq inkjesta fid-dettall dwar din il-kwistjoni, u wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Marzu 2014 dwar il-programm ta’ sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta’ sorveljanza f’diversi Stati Membri u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u dwar il-kooperazzjoni transatlantika fil-Ġustizzja u l-Intern(24);

      wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Frar 2015 dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA(25),

      wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Settembru 2013 dwar il-lingwi Ewropej fil-periklu ta’ estinzjoni u d-diversità lingwistika fl-Unjoni Ewropea(26),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2014 dwar it-tiftix ta' opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Ftehim bejn il-Kanada u l-Unjoni Ewropea dwar it-trasferiment u l-ipproċessar tad-data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR)(27),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-11 ta’ Settembru 2012(28) u tal-10 ta’ Ottubru 2013(29) dwar l-allegat trasport u detenzjoni illegali ta’ priġunieri f’pajjiżi Ewropej mis-CIA;

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar iċ-ċentru ta' detenzjoni tal-Bajja ta’ Guantanamo;

      wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar il-Karta tal-UE: Regoli komuni għal-libertà tal-midja fl-UE kollha(30),

–       wara li kkunsidra l-Opinjoni 2/2013 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea rigward l-abbozz ta' ftehim dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali,

–       wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tat-8 ta’ April 2014 fil-kawżi konġunti C-293/12 u C/594/12 (Digital Rights Ireland u Seitlinger u Oħrajn), li annullat id-Direttiva 2006/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar iż-żamma ta’ data ġenerata jew proċessata b’konnessjoni mal-provvista ta’ servizzi pubblikament disponibbli ta’ komunikazzjoni elettronika jew ta’ netwerks ta’ komunikazzjoni pubblika u li temenda d-Direttiva 2002/58/KE,

–       wara li kkunsidra s-seduta ta’ smigħ ta’ Frans Timmermans quddiem il-Parlament fis-7 ta’ Ottubru 2014 u d-dehra tiegħu waqt is-seduta tal-Parlament tal-11 ta’ Frar 2015,

      wara li kkunsidra s-seduta ta’ smigħ ta’ Dimitris Avramopoulos quddiem il-Parlament fit-30 ta’ Settembru 2014,

–       wara li kkunsidra l-konferenza annwali tal-10 ta' Novembru 2014 tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) dwar it-tema "Id-Drittijiet Fundamentali u l-Migrazzjoni lejn l-UE" u b'mod partikolari l-focus paper tal-FRA "Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection: a toolbox” (Possibiltajiet ta' dħul legali lejn l-UE għall-persuni fi bżonn ta' protezzjoni internazzjonali: sett ta’ għodod),

–       wara li kkunsidra l-attivitajiet, ir-rapporti annwali u l-istudji tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) u tal-FRA, u l-istħarriġiet fuq skala kbira tal-FRA dwar id-diskriminazzjoni u r-reati ta' mibegħda kontra l-Lhud fl-Istati Membri tal-UE, dwar il-vjolenza fuq in-nisa fl-UE u l-esperjenzi ta' diskriminazzjoni, vjolenza u fastidju fuq persuni LGBT;

      wara li kkunsidra l-kontribuzzjonijiet tal-NGOs li qed jipparteċipaw fil-Pjattaforma tad-Drittijiet Fundamentali tal-FRA (FRA Fundamental Rights Platform)

–       wara li kkunsidra r-rapporti u r-riċerka li saru minn organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) dwar it-tema tad-drittijiet tal-bniedem u r-riċerka mitluba f'dak il-qasam mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, b'mod partikolari l-istudju li sar mid-Dipartiment Tematiku C dwar l-impatt tal-kriżi fuq id-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri kollha tal-UE,

–       wara li kkunsidra l-istudji tiegħu dwar l-impatt tal-kriżi fuq id-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri,

–       wara li kkunsidra l-Prinċipji relatati mal-Istatus tal-Istituzzjonijiet Nazzjonali għall-Promozzjoni u l-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem (il-"Prinċipji ta' Pariġi"), annessi mar-Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU 48/134,

–       wara li kkunsidra r-rapport (2012/2130(INI)) tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern,

–       wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija għall-implimentazzjoni effettiva tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (COM(2010)0573) u l-Gwida Operattiva fir-rigward tal-kunsiderazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fil-valutazzjonijiet tal-impatt tal-Kummissjoni (SEC(2011)0567),

–       wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Qafas ġdid tal-UE biex jissaħħaħ l-Istat tad-Dritt (COM(2014)0158) u l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2014 bit-titolu "L-iżgurar tar-rispett għall-Istat tad-Dritt",

–       wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar l-Applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE fl-2013(COM(2014)0224) u d-dokumenti ta' ħidma tal-persunal mehmuża miegħu,

–       wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni tal-2013 dwar iċ-ċittadinanza tal-UE – ċittadini tal-UE: id-drittijiet tiegħek, il-futur tiegħek (COM(2013)0269),

–       wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-UE għall-Istrateġiji ta' Integrazzjoni Nazzjonali tar-Rom (COM(2014)0209), tal-Kummissjoni, u r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-9 ta' Diċembru 2013 dwar miżuri ta' integrazzjoni tar-Rom effettivi fl-Istati Membri,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–       wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A8-0230/2015),

A.     billi l-integrazzjoni Ewropea seħħet parzjalment sabiex jiġi evitat li jiġu riprodotti l-konsegwenzi drammatiċi tat-Tieni Gwerra Dinjija u l-persekuzzjoni u r-ripressjoni min-naħa tar-reġim Nażista, kif ukoll sabiex jiġu evitati kwalunkwe rigressjoni jew rinversament tad-demokrazija u l-istat tad-dritt permezz tal-promozzjoni, ir-rispett u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;

B. billi r-rispett u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tal-libertajiet fundamentali, tad-demokrazija u tal-valuri u l-prinċipji minquxa fit-trattati tal-UE u fl-istrumenti internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem (id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB), il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, eċċ.) huma obbligi li l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha għandhom, u jeħtieġ ikunu ċentrali għall-integrazzjoni Ewropea;

C. billi dawk id-drittijiet għandhom jiġu ggarantiti għal kull persuna li tgħix fit-territorju tal-UE, inkluż b’rispons għall-abbuż u atti ta’ vjolenza mill-awtoritajiet fi kwalunkwe livell;

D.     billi, skont l-Artikolu 2 tat-TUE, l-UE hija msejsa fuq ir-rispett tad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet tal-persuni li jappartienu lil minoranzi, il-valuri kondiviżi mill-Istati Membri kollha u li għandhom jiġu rispettati kemm mill-UE, kif ukoll mill-Istati Membri individwali, fil-politiki kollha tagħhom, kemm fil-livell intern kif ukoll fil-livell estern; billi skont l-Artikolu 17 tat-TUE, il-Kummissjoni għandha tiżgura l-applikazzjoni tat-Trattati;

E. billi, skont l-Artikolu 6 tat-TUE, l-UE għandha r-responsabilità li tappoġġa u tinforza d-drittijiet fundamentali fi kwalunkwe azzjoni li tieħu, irrispettivament mis-setgħat tagħha fil-qasam ikkonċernat; billi l-Istati Membri wkoll huma mħeġġa jagħmlu dan;

F.  billi r-reviżjoni tat-Trattati tal-UE hija neċessarja sabiex jiġu msaħħa l-protezzjoni tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali;

G.     billi skont il-preambolu tat-TUE, l-Istati Membri kkonfermaw ir-rabta tagħhom mad-drittijiet soċjali kif definiti fil-Karta Soċjali Ewropea; billi l-Artikolu 151 tat-TFUE jinkludi wkoll referenza espliċita għad-drittijiet soċjali fundamentali bħalma huma dawk stipulati fil-Karta Soċjali Ewropea;

H.     billi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ġiet integrata kompletament fit-Trattati meta daħal fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, u għaldaqstant issa hija ġuridikament vinkolanti għall-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi l-oħra tal-UE u għall-Istati Membri fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE; billi jeħtieġ li tiġi żviluppata, imrawma u msaħħa kultura tad-drittijiet fundamentali ġenwina fl-istituzzjonijiet tal-UE, iżda wkoll fl-Istati Membri, partikolarment meta dawn japplikaw id-dritt tal-UE internament u fir-relazzjonijiet tagħhom ma’ pajjiżi li mhumiex Stati Membri tal-UE;

I.      billi l-Artikoli 2 u 3 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jirrikonoxxu d-dritt għall-ħajja u d-dritt għall-integrità tal-persuna;

J.      billi l-Artikolu 4 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jipprojbixxi kull sura ta' trattament inuman jew degradanti;

K.     billi l-importanza tad-drittijiet soċjali fundamentali hi rikonoxxuta fl-Artikoli 8, 9, 10, 19 u 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, l-istess kif inhi fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE, u b’hekk hu enfasizzat il-fatt li dawk id-drittijiet, u partikolarment id-drittijiet tat-trejdunjins, id-dritt tal-istrajkjar, id-dritt tal-assoċjazzjoni u d-dritt tal-għaqda, għandhom jingħataw l-istess salvagwardji bħad-drittijiet fundamentali l-oħra rikonoxxuti mill-Karta;

L.     billi l-Artikolu 22 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jobbliga lill-Unjoni "tirrispetta d-diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika", u l-Artikolu 21 jipprojbixxi d-diskriminazzjoni bbażata fuq il-lingwa u/jew l-appartenenza għal minoranza nazzjonali;

M. billi l-Artikolu 33 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jiggarantixxi l-protezzjoni tal-familja fl-isfera ġuridika, f'dik ekonomika u f’dik soċjali;

N.     billi l-Artikoli 37 u 38 tal-Karta jirrikonoxxu d-dritt għal livell għoli ta' ħarsien ambjentali intrinsikament marbut mal-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni;

O. billi l-Istati Membri ma jistgħux inaqqsu l-livell tal-garanziji offruti mill-kostituzzjoni tagħhom fir-rigward ta' ċerti drittijiet bil-pretest li l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jew strumenti oħra tad-dritt tal-UE jipprevedu livell ta' protezzjoni inferjuri;

P.     billi huwa rikonoxxut li l-awtoritajiet nazzjonali (l-awtoritajiet ġudizzjarji, il-korpi tal-infurzar tal-liġi u l-amministrazzjonijiet) huma atturi ewlenin dfil-għoti ta’ effett konkret lid-drittijiet u l-libertajiet stipulati fil-Karta;

Q.     billi l-ħolqien ta' spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja kif deskritt fit-Titolu V tat-TFUE jirrikjedi li l-UE u kull Stat Membru jirrispettaw għalkollox id-drittijiet fundamentali;

R.     billi l-persuni li huma ċittadini jew residenti jitpoġġew fiċ-ċentru tal-attenzjoni fl-UE u billi d-drittijiet personali, ċivili, politiċi, ekonomiċi u soċjali rikonoxxuti mill-Karta mhux biss għandhom il-għan li jħarsu liċ-ċittadini u r-residenti Ewropej minn kwalunkwe indħil, abbuż jew vjolenza, iżda huma wkoll prekundizzjonijiet biex jiġi żgurat l-iżvilupp personali sħiħ u seren tagħhom;

S.     billi, l-istat tad-dritt huwa s-sinsla tad-demokrazija liberali Ewropea, u huwa wieħed mill-prinċipji ta’ bażi tal-UE li joriġinaw mit-tradizzjonijiet kostituzzjonali komuni tal-Istati Membri kollha;

T.     billi l-mod li bih jiġi implimentat l-istat tad-dritt fil-livell nazzjonali għandu rwol ewlieni fl-iżgurar tal-fiduċja reċiproka fost l-Istati Membri u l-ordinament ġuridiku tagħhom, u b'hekk huwa ta' importanza vitali biex jinħoloq spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, kif deskritt fit-Titolu V tat-TFUE;

U. billi r-rispett tal-istat tad-dritt huwa prerekwiżit għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u huwa ta' importanza partikolari fi ħdan l-UE minħabba li huwa wkoll prerekwiżit għar-rispett tad-drittijiet u l-obbligi kollha li jitnisslu mit-Trattati u mid-dritt internazzjonali;

V. billi l-UE u l-Istati Membri tagħha huma involuti fi proċess globali miexi lejn objettivi ġodda ta’ żvilupp sostenibbli li taħthom id-drittijiet tal-bniedem huma universali, indiviżibbli u inaljenabbli;

W. billi l-implimentazzjoni ta’ dawn il-valuri u prinċipji jeħtieġ tkun imsejsa wkoll fuq monitoraġġ effettiv tar-rispett tad-drittijiet fundamentali garantiti fil-Karta, pereżempju meta jkunu qed jiġu mfassla proposti leġiżlattivi;

X.     billi l-UE għaddejja minn perjodu ta’ kriżi ekonomika u finanzjarja serja, li l-impatt tagħha, flimkien ma’ ċerti miżuri, fosthom tnaqqis drastiku fil-baġit, implimentati biex jiġi indirizzat f’xi Stati Membri, qed jolqot negattivament il-kundizzjonijiet tal-għajxien taċ-ċittadini tal-UE – fejn qed naraw żieda fil-qgħad, il-faqar, l-inugwaljanzi u l-kundizzjonijiet prekarji tax-xogħol, waqt li qed jiġi limitat l-aċċess għas-sewrvizzi u l-kwalità tagħhom – u għaldaqstant il-benessri taċ-ċittadini;

Y.     billi kważi terz tal-petizzjonijiet li jirċievi l-Parlament huma relatati ma’ allegat ksur tad-drittijiet fundamentali msemmija fil-Karta, u jinvolvu kwistjonijiet bħaċ-ċittadinanza, l-erba’ libertajiet, l-impjieg, iċ-ċirkostanzi ekonomiċi, il-ħarsien ambjentali u tal-konsumaturi, is-sistemi tal-ġustizzja, id-drittijiet tal-vot u l-parteċipazzjoni demokratika, it-trasparenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet, id-diżabilità, id-drittijiet tat-tfal, l-aċċess għall-edukazzjoni u d-drittijiet tal-lingwa; billi wħud minn dawk il-petizzjonijiet iqajmu mistoqsijiet relatati ma’ kwistjonijiet tas-saħħa u tal-aċċess għall-kura tas-saħħa u għas-servizzi tas-saħħa, iżda wkoll kwistjonijiet relatati mad-dritt għax-xogħol bħala konsegwenza diretta tal-kriżi ekonomika; billi l-petizzjonijiet is-soltu huma l-aktar indikaturi bikrija tas-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri;

Z.     billi l-UE topera abbażi tal-preżunzjoni u l-fiduċja reċiproka li l-Istati Membri tal-UE jikkonformaw mad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, kif minquxa fil-KEDB u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, bʼmod partikolari fir-rigward tal-iżvilupp taʼ spazju taʼ libertà, sigurtà u ġustizzja u l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku;

Aa.   billi sitwazzjoni ta’ qgħad, faqar jew marġinalizzazzjoni soċjali għandha konsegwenzi kbar fuq l-aċċess u l-eżerċizzju tad-drittijiet fundamentali u tfisser li nies f'pożizzjonijiet vulnerabbli bħal dawn għandhom ikomplu jkollhom aċċess għas-servizzi bażiċi, partikolarment is-servizzi soċjali u s-servizzi finanzjarji;

Ab. billi, wara l-attakki terroristiċi riċenti fit-territorju tal-UE, ċerti politiki u miżuri ta’ kontra t-terroriżmu aktarx li jikkomprometti d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali fl-UE; billi huwa essenzjali li jiġi żgurat li jinżamm bilanċ bejn is-salvagwardja tal-libertajiet u d-drittijiet fundamentali u t-tisħiħ tas-sigurtà; billi l-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom l-obbligu li jipproteġu liċ-ċittadini Ewropej, filwaqt li jiżguraw ir-rispett għad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tagħhom fit-tfassil u t-tħaddim tal-politiki ta’ sigurtà; billi l-ħtieġa u l-proporzjonalità jeħtieġ li jkunu l-prinċipji prevalenti f’dan il-qasam, sabiex iżommu lill-azzjonijiet tal-politika milli jiksru l-libertajiet ċivili;

Ac. billi eluf ta' ħajjiet qed jintilfu fuq il-Baħar Mediterran, sitwazzjoni bla preċedent, u dan jitfa’ fuq l-UE responsabbiltà enormi li tieħu azzjoni biex issalva l-ħajjiet, twaqqaf it-traffikanti tal-bnedmin, tipprovdi possibiltajiet ta’ passaġġ legali għall-migranti u tgħin u tipproteġi lill-persuni li qed ifittxu asil u lir-rifuġjati;

Ad. billi fl-2014 mietu jew għebu kważi 3 500 migrant waqt li kienu qed jippruvaw jidħlu fit-territorju Ewropew, b’mod li l-għadd totali ta’ persuni mejta u li għebu tul dawn l-aħħar 20 sena tela’ għal kwazi 30 000; billi skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni, ir-rotta migratorja lejn l-Ewropa saret l-aktar rotta perikoluża fid-dinja għall-migranti;

Ae. billi kull sena jsiru madwar elf applikazzjoni għall-asil marbuta direttament mal-mutilazzjoni ġenitali;

Af. billi d-dritt għall-asil huwa garantit mill-Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Rifuġjati (Konvenzjoni ta’ Ġinevra) tal-1951 kif ukoll mill-Protokoll tal-31 ta’ Jannar 1967;

Ag. billi l-manifestazzjonijiet ta’ nazzjonaliżmu estrem, razziżmu, ksenofobija u intolleranza għadhom ma għebux mill-komunitajiet tagħna; billi għall-kuntrarju, speċjalment wara l-attakki terroristiċi riċenti jidher li qed jiżdiedu f'ħafna Stati Membri, u jolqtu kemm lill-minoranzi tradizzjonali kif ukoll lill-komunitajiet minoritarji nazzjonali ġodda;

Ah. billi skont l-Artikolu 49 tat-TUE, kwalunkwe Stat Ewropew li jirrispetta l-valuri msemmija fl-Artikolu 2 u jimpenja ruħu sabiex jippromwovihom jista' japplika sabiex isir membru tal-Unjoni; billi l-konformità mal-Kriterji ta’ Kopenħagen hija prekondizzjoni essenzjali għall-adeżjoni mal-UE; billi l-obbligi tal-pajjiżi kandidati skont il-kriterji ta’ Kopenħagen mhumiex biss rekwiżiti bażiċi ta' qabel l-adeżjoni, iżda jridu jkomplu japplikaw wara li dawn il-pajjiżi jingħaqdu mal-UE, skont l-Artikolu 2 tat-TUE; billi fid-dawl ta' dan, l-Istati Membri kollha għandhom jiġu vvalutati fuq bażi kontinwa sabiex tiġi vverifikata l-konformità kontinwa tagħhom mal-valuri bażiċi tal-UE tar-rispett għad-drittijiet fundamentali, l-istituzzjonijiet demokratiċi u l-istat tad-dritt; billi, barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi introdott mekkaniżmu gradwat u korrettiv sabiex jimtela l-vojt ta’ bejn id-djalogu politiku u ‘l-għażla nukleari’ tal-Artikolu 7 tat-TUE u sabiex tiġi indirizzata ‘d-dilemma ta’ Kopenħagen’ fi ħdan it-Trattati attwali.

Ai.    billi, peress li ma hemm l-ebda punt ta’ riferiment ċar u komuni,it-tqajjim ta’ mistoqsijiet dwar is-sitwazzjoni fir-rigward tal-istat tad-dritt, id-demokrazija u d-drittijiet fundamentali fi ħdan Stat Membru dan il-fatt huwa kontinwament ikkontestat fid-dawl ta’ kunsiderazzjonijiet politiċi u istituzzjonali; billi f’kollużjoni mal-istituzzjonijiet tal-UE, minħabba li ma hemmx proċeduri vinkolanti, l-għadd ta’ każijiet fejn hemm inerzja permanenti u fejn it-Trattati u l-valuri Ewropej ma jiġux osservati huwa kbir wisq;

Aj. billi d-dritt għal petizzjoni stabbilixxa rabta soda bejn iċ-ċittadini tal-UE u l-Parlament Ewropew; billi l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej introduċiet rabta diretta ġdida bejn iċ-ċittadini tal-UE u l-istituzzjonijiet tal-UE u tista’ ttejjeb l-iżvilupp tad-drittijiet fundamentali u dawk taċ-ċittadini; billi d-drittijiet taċ-ċittadini jinkludu d-dritt għal petizzjoni bħala strument biex jiġu protetti d-drittijiet fundamentali tagħhom stess, kif stabbilit fl-Artikolu 44 tal-Karta u l-Artikolu 227 tat-TFUE;

Ak. billi n-nisa għadhom qed jiffaċċjaw bosta suriet ta’ diskriminazzjoni fl-UE u sikwit huma vittmi ta’ vjolenza u abbuż, partikolarment dawk ta’ natura sesswali;

Al.    billi l-vjolenza kontra n-nisa hija l-aktar ksur mifrux tad-drittijiet fundamentali fl-UE u fid-dinja, li jolqot l-istrati kollha tas-soċjetà, indipendentement mill-età, il-livell ta’ edukazzjoni, id-dħul, il-pożizzjoni soċjali u l-pajjiż tal-oriġini jew residenza, u jirrappreżenta ostaklu ewlieni għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

Am.     billi, skont is-sejbiet ta’ stħarriġ li wettqet l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali fl-2014, il-parti l-kbira tan-nisa li jisfaw vittmi tal-vjolenza ma jagħmlux rapport lill-pulizija dwar dak li jkun ġara;

An.   billi s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi (SRHR) huma msejsa fuq drittijiet bażiċi tal-bniedem u huma elementi essenzjali tad-dinjità tal-bniedem(31); billi l-projbizzjoni ta’ abort biex tissalva ħajja tikkostitwixxi ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem;

Ao.   billi t-traffikar u l-isfruttament sesswali tan-nisa u tat-tfal huma ksur ċar tad-drittijiet tal-bniedem, tad-dinjità tal-bniedem u tal-prinċipji fundamentali tad-dritt u tad-demokrazija; billi llum il-ġurnata n-nisa huma aktar vulnerabbli għal dan it-tip ta’ riskji minħabba ż-żieda fl-inċertezza ekonomika u r-riskju ogħla ta' qgħad u ta' faqar;

Ap.   billi l-vjolenza kontra n-nisa bħala forma ta’ diskriminazzjoni msejsa fuq il-ġeneru mhix inkluża espliċitament fid-dritt Ewropew, u hi preżenti biss fi tliet ordinamenti ġuridiċi nazzjonali (Spanja, l-Isvezja u l-Ġermanja), bir-riżultat li mhix meqjusa bħala kwistjoni ta’ ugwaljanza sostantiva; billi l-Istati Membri jadottaw approċċ ad hoc għad-definizzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza sessista, b’definizzjonijiet li jvarjaw ħafna fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, u dan ifisser li d-data ma tistax titqabbel;

Aq. billi l-Istati Membri m’għandhomx immunità mill-pjaga tal-mutilazzjoni ġenitali, li hu rappurtat li sfaw vittma tagħha mal-500 000 persuna fl-UE, waqt li 180 000 oħra jinsabu f’riskju li jisfaw vittmi tagħha;

Ar.    billi fl-UE u l-Istati Membri għadhom iseħħu għadd kbir ta’ każijiet ta' ksur tad-drittijiet fundamentali, kif jixhdu, pereżempju, is-sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u kif jissemma fir-rapporti mill-Kummissjoni Ewropea, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, il-Kunsill tal-Ewropa u n-NU, bħall-ksur tad-dritt tal-libertà tal-għaqda u tal-espressjoni tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, id-diskriminazzjoni istituzzjonali kontra persuni LGBTI permezz tal-projbizzjoni taż-żwiġijiet u leġiżlazzjonijiet kontra l-propoganda, u l-livelli għolja li għad fadal ta’ diskriminazzjoni u delitti ta' mibegħda mmotivati mir-razziżmu, il-ksenofobija, l-intolleranza reliġjuża, jew il-preġudizzju kontra d-diżabilità, l-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru ta’ persuna; billi r-reazzjonijiet tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-Istati Membri mhumiex tal-livell meħtieġ, meta wieħed iqis il-gravità ta' dawn il-każijiet ta' ksur rikorrenti;

As. billi s-soċjetajiet li fihom id-drittijiet fundamentali jiġu implimentati bis-sħiħ u ssalvagwardjati għandhom aktar ċansijiet li jiżviluppaw ekonomija dinamika u kompetittiva;

At. billi r-Rom, l-akbar minoranza etnika fl-Ewropa, għadhom qed ikunu vittmi ta’ diskriminazzjoni severa, attakki razzisti, diskors ta' mibegħda, faqar u esklużjoni;

Au. billi l-azzjoni esterna Ewropea hija bbażata fuq l-istess prinċipji li huma sottostanti għat-twaqqif u l-iżvilupp tal-UE, jiġifieri d-demokrazija, is-solidarjetà, id-dinjità tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali kollha; billi fil-politiki esterni tal-UE ġew żviluppati linji gwida speċifiċi tad-drittijiet tal-bniedem , iżda dan ma kienx il-każ fir-rigward tal-politiki interni tagħha, u dan jista' jwassal għal allegazzjonijiet ta' standards doppji; billi huwa essenzjali li l-promozzjoni mill-Unjoni tad-drittijiet fundamentali fil-qafas tal-azzjoni esterna tagħha għandu jkollha bħala korollari politika interna robusta u sistematika ta’ monitoraġġ tar-rispett ta’ dawn id-drittijiet fi ħdan l-UE nnifisha;

Av. billi d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data personali għandhom jirrispettaw il-prinċipju ta’ skop, dak ta’ neċessità u dak ta’ proporzjonalità, anke fil-kuntest tan-negozjati u l-konklużjoni ta’ ftehimiet internazzjonali, kif ġie enfasizzat bis-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea tas-6 ta’ April 2014 li invalidat id-Direttiva 2006/24/KE u bl-opinjonijiet tal-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data;

Aw.  billi d-drittijiet għar-rispett tal-ħajja privata u tal-familja u għall-protezzjoni tad-data personali huma mnaqqxa fil-Karta u għaldaqstant huma komponent integrali tad-dritt primarju tal-UE;

Ax. billi t-teknoloġiji ġodda jistgħu jkollhom impatt negattiv fuq id-drittijiet fundamentali, b’mod partikolari d-dritt għar-rispett tal-ħajja privata u għall-protezzjoni tad-data personali kif preskritt fl-Artikoli 7 u 8 tal-Karta;

Ay.   billi l-aċċess tal-massa għall-internet kompla jiftaħ jerġa’ aktar opportunitajiet għat-twettiq ta’ azzjonijiet dannużi kontra l-integrità fiżika u morali tan-nisa, permezz, pereżempju, tas-solleċitazzjoni online;

Az. billi l-evoluzzjoni rapida tad-dinja diġitali (inkluż iż-żieda fl-użu tal-Internet, tal-applikazzjonijiet u tan-netwerks soċjali) toħloq il-ħtieġa ta’ żieda fil-protezzjoni tad-data personali u tal-ħajja privata sabiex tiġi ggarantita l-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tagħhom;

Ba. billi l-libertajiet fundamentali, id-drittijiet tal-bniedem u l-opportunitajiet indaqs jeħtieġ jiġu żgurati għaċ-ċittadini kollha tal-UE, inklużi l-persuni li jappartienu għall-minoranzi nazzjonali u lingwistiċi;

Bb. billi fl-Ewropa, skont id-WHO, mill-inqas 850 tifel u tifla ta’ inqas minn 15-il sena jmutu kull sena b’riżultat ta’ maltrattament;

Bc. billi skont stħarriġ tal-FRA dwar id-diskriminazzjoni u d-delitti ta’ mibegħda kontra persuni LGBTI, apparti d-diskriminazzjoni u l-vjolenza li tagħhom huma vittmi, kważi nofs il-persuni LGBTI kollha li wieġbu għall-istħarriġ “kienu jqisu li l-lingwaġġ offensiv dwar persuni LGBTI min-naħa tal-politikanti kien mifrux ħafna fil-pajjiż ta’ residenza tagħhom”;

Bd. billi l-persuni LGBTI huma vittmi ta’ diskriminazzjoni istituzzjonali jew minħabba l-projbizzjoni tal-unjonijiet ċivili jew minħabba l-eżistenza ta’ liġijiet li jipprojbixxu d-dikjarazzjoni tal-orjentazzjoni sesswali;

Be. billi l-persuni b’diżabilità iħabbtu wiċċhom ma’ ħafna forom differenti ta’ diskriminazzjoni li jżommuhom milli jeżerċitaw għalkollox id-drittijiet fundamentali tagħhom;

Bf.    billi għal persuni bʼdiżabbiltà r-rata tal-faqar hi 70 % ogħla mill-medja, minn banda minħabba aċċess limitat għall-impjiegi;

Bg. billi s-sekulariżmu u n-newtralità joffru l-garanziji l-aktar effettivi ta’ nuqqas ta’ diskriminazzjoni lejn il-komunitajiet reliġjużi differenti li jifformaw parti minn kwalunkwe stat partikolari;

Bh.   billi l-libertà tal-istampa u l-libertà tal-operat għall-gruppi tas-soċjetà ċivili bħalma huma l-NGOs huma ċentrali għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali; billi din il-libertà ġiet serjament mhedda permezz tal-adozzjoni ta’ liġijiet jew interventi diretti mill-awtoritajiet f’għadd ta’ Stati Membri;

Bi.    billi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tgħid li l-anzjani għandhom id-dritt “li jgħixu ħajja dinjituża u indipendenti u li jipparteċipaw fil-ħajja soċjali u kulturali”;

Bj.    billi, minkejja li huwa minnu li l-pieni proporzjonati għad-delitti mwettqa huma deterrent għall-ksur tad-drittijiet fundamentali, l-għan ewlieni xorta waħda jeħtieġ li jibqa’ l-prevenzjoni (permezz ta’ miżuri edukattivi u kulturali), aktar milli li jittieħdu miżuri wara li jkun seħħ il-fatt;

Bk.   billi l-effikaċja ta’ istituzzjonijiet speċjalizzati bħalma huma l-istituzzjonijiet nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem jew korpi tal-ugwaljanza hija importanti biex iċ-ċittadini jiġu megħjuna jinfurzaw aħjar id-drittijiet fundamentali tagħhom sal-punt li l-Istati Membri japplikaw il-liġi tal-UE;

Bl.    billi d-dritt li dak li jkun jivvota u li joħroġ bħala kandidat fl-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew fl-Istat Membru ta’ residenza huwa rikonoxxut fl-Artikoli 39 u 40 tal-Karta; billi l-eżerċitar tad-dritt għall-mobilità m’għandux jostakola dan id-dritt;

Bm.  billi kienet dgħajfa r-reazzjoni tal-Kummissjoni u l-Istati Membri għar-revelazzjonijiet ta' Edward Snowden dwar operazzjonijiet massivi ta' spjunaġġ bl-użu tal-internet u netwerks tat-telekomunikazzjonijiet bħala parti mill-programm PRISM tal-NSA li jimmiraw ukoll fuq pajjiżi Ewropej, u billi jinsab imħassab għall-fatt li dawn naqsu li jinfurzaw miżuri biex jipproteġu liċ-ċittadini Ewropej jew liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jgħixu fl-Ewropa;

1.      Iqis li huwa fundamentali li jiġi ggarantit ir-rispett sħiħ tal-valuri komuni Ewropej stabbiliti fl-Artikolu 2 tat-TUE, kemm fil-leġiżlazzjoni Ewropea kif ukoll fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, fil-politiki pubbliċi u l-implimentazzjoni tagħhom, filwaqt li jiġi rispettat għalkollox il-prinċipju tas-sussidjarjetà;

2.      Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-leġiżlazzjoni kollha tal-UE, inklużi l-programmi ta' aġġustament ekonomiku u finanzjarju, tiġi implimentata skont il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Karta Soċjali Ewropea (Artikolu 151 tat-TFUE);

3.      Jinnota li l-Artikolu 6 tat-TUE jirrikjedi li l-Unjoni taderixxi għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali; jieħu nota tal-Opinjoni 2/2013 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jistabbilixxu l-istrumenti meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-imsemmi obbligu – minqux fit-Trattati – jitwettaq mingħajr dewmien żejjed; iqis li dan jeħtieġ li jsir fuq il-bażi ta’ trasparenza sħiħa, peress li se jipprovdi mekkaniżmu addizzjonali biex jiżdied ir-rispett ġenwin u biex tiġi infurzata l-protezzjoni tal-individwi kontra l-ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom, inkluż id-dritt għal rimedju effettiv, u biex l-istituzzjonijiet Ewropej ikunu aktar responsabbli għall-azzjonijiet jew nuqqasijiet tagħhom fir-rigward tad-drittijiet fundamentali;

4. Jilqa’ l-ħatra tal-ewwel Viċi President tal-Kummissjoni b’setgħat relatati mar-rispett għall-istat tad-dritt u l-Karta, u jieħu nota tal-impenn tiegħu li jinforza kif jixraq il-qafas eżistenti; jistenna li jara strateġija interna dwar id-drittijiet fundamentali li tiġi adottata fil-ġejjieni qrib, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-istituzzjonijiet l-oħra u b’konsultazzjoni ma’ firxa wiesgħa ta’ rappreżentanza tas-soċjetà ċivili u partijiet interessati oħra; iqis li l-istrateġija għandha tkun imsejsa fuq l-Artikoli 2, 6 u 7 tat-TUE, u għandha tkun konsistenti mal-prinċipji u l-objettivi inkorporati fl-Artikoli 8 u 10 tat-TFUE; jiddeplora n-nuqqas ta’ rieda politika li jiġi invokat l-Artikolu 7 tat-TUE kontra l-Istati Membri responsabbli għal ksur tad-drittijiet fundamentali biex jippenalizzahom u jopera bħala deterrent;

5.  Jissottolinja l-ħtieġa li jsir użu sħiħ mill-mekkaniżmi eżistenti biex jiġi żgurat li d-drittijiet fundamentali u l-valuri tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 2 tat-Trattat UE u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jiġu rispettati, protetti u promossi; jenfasizza li f'dan ir-rigward l-istrumenti kollha li hemm dispożizzjonijiet għalihom attwalment fit-Trattati jeħtieġ li jiġu applikati u implimentati b'mod urġenti;

6. Jenfasizza li għandu jsir użu sħiħ mill-mekkaniżmi eżistenti, billi jiġu varati valutazzjonijiet u investigazzjonijet oġġettivi u jinbdew proċedimenti ta’ ksur jekk każ ikollu raġunijiet sodi;

7.Jenfasizza l-ħtieġa li possibilment isiru bidliet fit-trattati bil-għan li jkompli jissaħħaħ il-ħarsien tad-drittijiet fundamentali fit-Trattati tal-UE;

8. Jieħu nota tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar qafas ġdid tal-UE għat-tisħiħ tal-istat tad-dritt, li jirrappreżenta l-ewwel tentattiv biex jimtlew il-lakuni attwali fir-rigward tal-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-każijiet ta' ksur tad-drittijiet fundamentali u tal-prinċipji tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri; jinnota l-intenzjoni tal-Kummissjoni li żżomm lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill infurmati regolarment dwar il-progress li jsir f’kull stadju; iqis, madankollu, li l-qafas propost jista’ ma jkunx deterrent suffiċjenti jew effettiv meta niġu għall-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri, għax il-Kummissjoni ippreżentat dan il-Qafas fis-sura ta’ komunikazzjoni mhux vinkolanti li ma tispeċifikax meta għandu jiġi attivat il-qafas;

9. Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta u ttejjeb aktar dan il-mekkaniżmu bil-għan li:

a)  tinkludih fl-istrateġija interna dwar id-drittijiet fundamentali, minħabba li l-istat tad-dritt huwa prerekwiżit għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri tagħha;

b)  tagħmel użu aħjar mill-għarfien espert tal-Kunsill tal-Ewropa u tistabbilixxi kanal ta' kooperazzjoni formali rigward kwistjonijiet relatati mal-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali;

c) tiddefinixxi b'termini ċari l-kriterji ta' applikazzjoni tiegħu u tiżgura li l-implimentazzjoni proattiva u trasparenti tiegħu jirnexxilha tipprevjeni milli jseħħ ksur tad-drittijiet fundamentali; b’mod partikolari, tiddefinixxi l-kriterji għal “riskju ċar ta’ ksur” u “ksur serju u persistenti”, li jibnu inter alia fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem; tikkunsidra li tistabbilixxi dawn il-kriterji b’tali mod li kull ksur jista’ awtomatikament jiskatta l-applikazzjoni tal-qafas;

d)  tagħti bidu għal proċeduri ta’ ksur li jistgħu jwasslu wkoll għal sanzjonijiet finanzjarji skont l-Artikolu 260 tat-TFUE, fil-każ li l-FRA tidentifika ksur sistemiku jew sinifikanti tal-Artikolu 2 tat-TUE;

e)  tiżgura l-iskattar awtomatiku tal-proċedura skont l-Artikolu 7 tat-TUE, f’każ li l-proċess bi tliet stadji previst mill-qafas ma jirnexxilux jirriżolvi l-kwistjoni, filwaqt li tispeċifika liema drittijiet li jirriżultaw mill-applikazzjoni tat-Trattati għall-Istat Membru konċernat minbarra d-drittijiet tal-vot fil-Kunsill, jistgħu jiġu sospiżi, sabiex tikkunsidra l-possibbiltà li jiġu imposti aktar sanzjonijiet li jiżguraw il-funzjonament effikaċi tal-qafas b’konformità mad-dritt Ewropew u d-drittijiet fundamentali;

f)   tistipula li l-proposti leġislattivi, il-politiki u l-azzjonijiet kollha tal-UE, inklużi dawk tal-qasam ekonomiku u tar-relazzjonijiet esterni u l-miżuri kollha ffinanzjati mill-UE, għandhom jikkonformaw mal-Karta u ssirilhom valutazzjoni ex ante u ex post tal-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali, kif ukoll li tinkludi pjan ta’ azzjoni proattiv li jiżgura l-applikazzjoni effiċjenti tal-istandards eżistenti u jidentifika l-oqsma fejn ir-riformi huma meħtieġa; f’dan ir-rigward, jemmen li l-għarfien espert indipendenti estern tal-FRA għandu jintuża bis-sħiħ mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament waqt il-leġiferazzjoni u l-iżvilupp tal-politiki;

g) tiżviluppa, b'kooperazzjoni mal-FRA u l-korpi nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem fl-Istati Membri, kif ukoll bil-kontribut mill-usa' rappreżentanza tas-soċjetà ċivili, bażi tad-data li tiġbor u tippubblika d-data u r-rapporti kollha disponibbli dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-UE u fl-Istati Membri individwali;

10.    Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-istrateġija interna msemmija hawn fuq tkun akkumpanjata minn mekkaniżmu ġdid ċar u dettaljat, ibbażat fuq id-dritt internazzjonali u Ewropew u jħaddan il-valuri kollha protetti permezz tal-Artikolu 2 tat-TUE, sabiex tiġi żgurata koerenza mal-Qafas Strateġiku dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija li diġà huwa applikat fir-relazzjonijiet esterni tal-UE u jagħmel lill-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri responsabbli għall-azzjonijiet u għan-nuqqasijiet tagħhom fir-rigward tad-drittijiet fundamentali; jemmen li dan il-mekkaniżmu għandu jippermetti l-monitoraġġ tal-osservanza tal-Istati Membri kollha tal-UE fir-rigward tad-drittijiet fundamentali u jiddisponi għal djalogu sistematiku u istituzzjonalizzat u f’każ ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali minn Stat Membru wieħed jew diversi Stati Membri; jemmen li biex tagħmel użu sħiħ mid-dispożizzjonijiet tat-Trattati, il-Kummissjoni għandha:

a)      tistabbilixxi tabella ta’ valutazzjoni fuq il-bażi ta’ indikaturi komuni u oġġettivi li permezz tagħhom se jitkejlu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali; dawn l-indikaturi għandhom jirriflettu l-kriterji politiċi ta’ Kopenħagen li jirregolaw l-adeżjoni u l-valuri u d-drittijiet preskritti fl-Artikolu 2 tat-Trattati u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, u għandhom jiġu mfassla abbażi tal-istandards eżistenti; f’dan ir-rigward, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li twessa’ l-ambitu tat-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE biex tkopri l-valutazzjoni perjodika għal kull stat għalih tar-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt;

b)     tiżgura monitoraġġ kostanti, ibbażat fuq it-tabella ta’ valutazzjoni stabbilita u sistema ta’ valutazzjoni annwali tal-pajjiż, li għandhom jiġu żviluppati b’kooperazzjoni mal-Kunsill u l-Parlament, tar-rispett għall-istat tad-dritt u s-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea u li jkunu bbażati fuq data pprovduta mill-FRA, il-Kunsill tal-Ewropa u l-Kummissjoni ta’ Venezja tiegħu, u l-NGOs;

c)      tipproponi, f’dan ir-rigward, li ssir reviżjoni tar-Regolament tal-FRA sabiex il-FRA tingħata setgħat usa’ u aktar riżorsi umani u finanzjarji, sabiex tkun tista’ timmonitorja s-sitwazzjoni fl-Istati Membri u tippubblika rapport annwali ta’ monitoraġġ li jkun jinkludi valutazzjoni dettaljata tal-prestazzjoni ta’ kull Stat Membru;

d)      toħroġ twissija formali jekk, abbażi tat-tabella ta’ valutazzjoni stabbilita u r-rapport annwali ta’ monitoraġġ imsemmi hawn fuq, l-indikaturi juru li l-Istati Membri qed jiksru l-istat tad-dritt jew id-drittijiet fundamentali; din it-twissija formali għandha b’mod sistematiku tkun akkumpanjati mill-varar ta’ djalogu istituzzjonalizzat li jinvolvi – flimkien mal-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat – lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew u lill-Parlament tal-Istat Membru kkonċernat;

e) tikkontribwixxi lejn it-titjib tal-koordinazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE, il-Kunsill tal-Ewropa, in-Nazzjonijiet Uniti u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; tintensifika l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri, inkluż bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali;

11. Jilqa' l-fatt li l-Kunsill se jorganizza dibattiti dwar l-istat tad-dritt; iqis, madankollu, li tali dibattiti mhumiex l-aktar mod effettiv biex jiġi riżolt kwalunkwe nuqqas ta' rispett għall-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea; jiddispjaċih dwar il-fatt li l-Parlament la huwa infurmat u lanqas ma huwa involut fl-organizzazzjoni ta' dawn id-dibatti; jistieden lill-Kunsill jibbaża d-dibattiti tiegħu fuq ir-riżultati tar-rapporti annwali u speċifiċi tal-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew, is-soċjetà ċivili, il-Kunsill tal-Ewropa u l-Kummissjoni ta' Venezja tiegħu u partijiet oħra involuti, kemm dawk istituzzjonali u kemm dawk li mhumiex;

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvestigaw kwalunkwe allegazzjoni ta' ksur tad-drittijiet fundamentali garantiti mill-Karta, u li jwettqu segwitu ta’ dawn l-allegazzjonijiet jekk jirriżulta li huma veri; iħeġġeġ b’mod partikolari lill-Kummissjoni tagħti bidu għal proċedura ta’ ksur f’każ li xi Stat Membru ikun issuspettat li aġixxa bi ksur ta’ dawk id-drittijiet;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti aktar prijorità lill-preparazzjoni għall-adeżjoni tal-Unjoni mal-Karta Soċjali Ewropea, iffirmata fʼTurin fit-18 taʼ Ottubru 1961 u riveduta fi Strasburgu fit-3 taʼ Mejju 1996;

14.    Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu u jsaħħu l-istituzzjonijiet nazzjonali tad-Drittjiet tal-Bniedem skont il-"Prinċipji ta' Pariġi" biex jiżguraw il-promozzjoni u l-protezzjoni indipendenti tad-drittijiet tal-bniedem fil-livell nazzjonali;

15. Jitlob li jkun hemm garanzija ta’ koordinazzjoni u koerenza aqwa bejn l-attivitajiet tal-Parlament, il-Kunsill tal-Ewropa, il-FRA u l-EIGE;

16. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar iż-żieda allarmanti fil-għadd ta’ każijiet ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali fi ħdan l-Unjoni Ewropea, partikolarment fl-oqsma tal-immigrazzjoni u l-asil, id-diskriminazzjoni u l-intolleranza – partikolament lejn ċerti komunitajiet – kif ukoll fl-għadd ta’ każijiet ta’ attakki imwettqa u l-pressjoni li qed tiġi eżerċitata fuq l-NGOs li jiddefendu d-drittijiet ta’ dawn il-gruppi u komunitajiet; jinnota n-nuqqas ta’ rieda tal-Istati Membri li jiżguraw ir-rispett ta’ dawn il-libertajiet u drittijiet fundamentali, partikolarment fir-rigward tar-Rom, in-nisa, il-komunità LGBTI, l-applikanti għall-asil, l-immigranti u gruppi vulnerabbli oħra;

17. Jistieden lill-Kunsill isib bażi komuni dwar il-kontenut preċiż tal-prinċipji u l-istandards li joriġinaw mill-istat tad-dritt li jvarjaw fil-livell nazzjonali, u jikkunsidra d-definizzjoni eżistenti tal-istat tad-dritt tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja bħala punt ta' tluq għad-dibattitu, inklużi: il-legalità, li timplika proċess trasparenti, obbligat li jagħti rendikont u demokratiku għall-promulgazzjoni tal-liġijiet; iċ-ċertezza ġuridika; il-projbizzjoni tal-arbitrarjetà tas-setgħat eżekuttivi; il-qrati indipendenti u imparzjali; rieżami ġudizzjarju effettiv inkluż ir-rispett għad-drittijiet fundamentali; u l-ugwaljanza quddiem il-ġustizzja;

18. Ifakkar li r-rispett għall-istat tad-dritt huwa prerekwiżit għall-ħarsien tad-drittijiet fundamentali u li l-miżuri ta’ sigurtà m’għandhomx jikkompromettuhom, skont l-Artikolu 52 tal-Karta; ifakkar ukoll li skont l-Artikolu 6 tal-Karta kull persuna għandha d-dritt għal-libertà u s-sigurtà tal-persuna;

19. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri jiżguraw li d-drittijiet u l-prinċipji fundamentali – kif stabbiliti, b’mod partikolari, fit-Trattati, fil-Karta u fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem – jiġu integrati mill-bidu nett fil-politiki u l-miżuri ta’ sigurtà interna, kif issuġġerit fid-dokument ta’ fokus tal-FRA “Embedding fundamental rights in the security agenda” (L-integrazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-aġenda tas-sigurtà); iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jintegraw miżuri ta' inklużjoni soċjali u ta’ nondiskriminazzjoni fl-istrateġiji tas-sigurtà interna tal-ġejjieni;

20. Jistieden lill-Kummissjoni, bl-appoġġ tal-FRA, issaħħaħ il-miżuri u l-programmi ta' sensibilizzazzjoni, ta’ edukazzjoni u ta’ taħriġ fir-rigward tad-drittijiet fundamentali; dawn il-programmi għandhom jimmiraw li jistabbilixxu l-koeżjoni u l-fiduċja bejn is-sħab soċjali kollha u jinvolvu l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u l-uffiċċji nazzjonali tal-ugwaljanza u ta’ kontra d-diskriminazzjoni;

21. Jenfasizza li r-rwol tal-Kummissjoni bħala l-għassiesa tat-Trattati mhux limitat għall-iżgurar li l-leġiżlazzjoni tiġi trasposta mill-Istati Membri, iżda jestendi wkoll għall-applikazzjoni sħiħa u korretta tal-liġijiet, b’mod partikolari bil-għan li jiġu mħarsa d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini; jiddispjaċih għall-limitazzjoni effettiva tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-Karta minħabba interpretazzjoni eċċessivament restrittiva tal-Artikolu 51 tagħha, li jinqara bħala li qed iwaqqafha milli tkopri l-infurzar tal-liġi tal-UE; huwa tal-fehma li dan l-approċċ għandu jiġi rivedut biex jissodisfa l-aspettattivi taċ-ċittadini tal-UE fir-rigward tad-drittijiet fundamentali tagħhom; ifakkar li l-aspettattivi taċ-ċittadini jmorru lil hinn mill-interpretazzjoni stretta tal-Karta u li l-objettiv għandu jkun li dawn id-drittijiet isiru effettivi kemm jista’ jkun; jiddispjaċih, għalhekk, li l-Kummissjoni tinvoka n-nuqqas ta’ kompetenza f’bosta tweġibiet għall-petizzjonijiet li jilmentaw minn ksur possibbli tad-drittijiet fundamentali; f’dan l-ambitu, jitlob li jinħoloq mekkaniżmu għall-monitoraġġ, il-valutazzjoni sistematika u l-ħruġ ta’ rakkomandazzjonijiet, biex titrawwem osservanza globali tal-valuri fundamentali fl-Istati Membri;

22.    Ifakkar fl-importanza kruċjali tat-traspożizzjoni u tal-implimentazzjoni f’waqthom u korretti tad-dritt tal-UE, speċjalment meta dan jolqot jew jiżviluppa d-drittijiet fundamentali;

Il-Libertà u s-Sigurtà

Il-libertà tal-espressjoni u l-midja

23. Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni, tal-informazzjoni u tal-midja hi fundamentali biex jiġu żgurati d-demokrazija u l-istat tad-dritt; jikkundanna b’qawwa l-vjolenza, il-pressjoni u t-theddidiet kontra l-ġurnalisti u l-midja, fosthom dawk marbuta mad-divulgazzjoni tal-għejun tagħhom u informazzjoni dwar każi ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali mwettaq mill-gvernijiet u mill-istati; jistieden lill-Istati Membri joqogħdu lura milli japplikaw miżuri biex jimpedixxu dawk il-libertajiet; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex teżamina mill-ġdid u temenda d-direttiva dwar is-servizzi tal-midja awdjoviżivi skont kif indikat mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tat- 22 ta’ Mejju 2013;

24. Jenfasizza li l-midja pubbliċi, indipendenti, ħielsa, imħallta u pluralisti, flimkien mal-ġurnalisti, kemm online kif ukoll offline, huma element fundamentali tad-demokrazija; jemmen li s-sjieda u l-ġestjoni tal-midja m’għandhomx ikunu kkonċentrati; jenfasizza, f’dan ir-rigward, li t-trasparenza tas-sjieda tal-midja hija kruċjali għall-monitoraġġ ta’ investimenti li jistgħu jinfluwenzaw l-informazzjoni mogħtija; jitlob li jiġu żviluppati regoli ekonomiċi adegwati u ġusti, sabiex jiġi ggarantit ukoll il-pluraliżmu tal-midja online; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa pjan ta’ azzjoni biex tiżgura li l-midja kollha tkun tirrispetta standards minimi ta’ indipendenza u kwalità;

25. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-miżuri dejjem aktar repressivi meħuda f'xi Stati Membri kontra l-movimenti soċjali u d-dimostrazzjonijiet, il-libertà tal-għaqda u l-libertà tal-kelma, partikolarment fir-rigward tal-użu sproporzjonat tal-forza kontra dimostranti paċifiċi, u l-għadd żgħr ta’ investigazzjonijiet tal-pulizija u tal-qrati f’dan il-qasam; jistieden lill-Istati Membri jipproteġu l-libertà tal-għaqda u ma jadottawx miżuri li jqajmu dubji jew saħansitra jikkriminalizzaw l-eżerċizzju tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, bħalma huma d-dritt għall-ipprotestar u għall-istrajkjar jew id-dritt tal-għaqda u dak ta’ assoċjazzjoni u l-libertà tal-espressjoni; jesprimi tħassib kbir dwar il-liġijiet nazzjonali f’għadd ta’ Stati Membri li jolqtu lid-drittijiet fundamentali fl-ispazji pubbliċi u li jillimitaw id-dritt ta’ għaqda; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja u tindirizza l-interferenzi serji mad-drittijiet fundamentali kkawżati mil-liġijiet nazzjonali li jistabbilixxu restrizzjonijiet fl-ispazji pubbliċi għal raġunijiet ta’ sigurtà;

26. Jinnota li l-każijiet ta’ terroriżmu wasslu lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex jintensifikaw il-miżuri ta’kontra t-terroriżmu u ta’ kontra r-radikalizzazzjoni; iħeġġeġ lill-UE u lill-awtoritajiet nazzjonali jadottaw miżuri bħal dawn b’rispett sħiħ tal-prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, b’mod partikolari d-dritt għal difiża legali, il-preżunzjoni tal-innoċenza, id-dritt għal proċess ġust, u d-dritt għar-rispett tal-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali; jistieden lill-Istati Membri u l-Kummissjoni jivvalutaw bi trasparenza sħiħa kwalunkwe abbozz jew proposta għal strumenti regolatorji u leġiżlattivi antiterroristiċi mil-lat tal-konformità tagħhom mal-Artikolu 2 tat-TUE u mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

27. Jirrikonoxxi li n-natura mifruxa taċ-ċiberkriminalità u ċ-ċiberterroriżmu transnazzjonali toħloq sfidi u tħassib serji dwar il-ħarsien tad-drittijiet fundamentali fl-ambjent tal-internet; iqis li huwa essenzjali li l-UE tiżviluppa għarfien espert avvanzat fil-qasam taċ-ċibersigurtà sabiex tiżgura konformità aqwa fiċ-ċiberspazju mal-Artikoli 7 u 8 tal-Karta;

28. Jilqa’ r-rapport mis-Senat tal-Istati Uniti dwar il-programmi ta’ detenzjoni u ta’ interrogazzjoni tas-CIA; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex ma jittollerawx it-tortura jew forom oħra ta’ trattament inuman u degradanti fit-territorju tagħhom; itenni l-istediniet tiegħu lill-Istati Membri biex jiżguraw l-obbligu ta’ rendikont għall-ksur tad-drittijiet fundamentali fil-kuntest tat-trasportazzjoni u d-detenzjoni illegali ta’ priġunieri f’pajjiżi Ewropej mis-CIA; iħeġġeġ lill-Istati Membri jwettqu investigazzjonijiet miftuħa u trasparenti biex tinstab il-verità dwar l-użu tat-territorju u tal-ispazju tal-ajru tagħhom u biex joffru kooperazzjoni sħiħa mal-inkjesta tal-Parlament Ewropew dwar il-kwistjoni, li riċentement reġgħet infetħet, u s-segwitu tagħha; jitlob għall-protezzjoni ta’ dawk li jiżvelaw ksur bħal dan, bħalma huma l-ġurnalisti u l-informaturi;

29. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar rapporti ripetuti dwar l-allegat ksur tad-drittijiet fundamentali tal-UE, u tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data b’mod partikolari, li seħħ mill-attivitajiet tas-servizzi tal-intelligence tal-Istati Membri u ta’ pajjiżi terzi li jippermettu ż-żamma tad-data tal-komunikazzjonijiet elettroniċi taċ-ċittadini Ewropej u l-aċċess għaliha; jikkundanna bil-qawwa l-attivitajiet ta’ sorveljanza tal-massa li ġew skopert li ilhom jitwettqu mill-2013, u jiddeplora l-fatt li dawn qed ikomplu jitwettqu; jitlob għal kjarifika ta’ dawn l-attivitajiet u b’mod partikolari dwar l-involviment attwali ta’ għadd ta’ Stati Membri; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqisu għalkollox ir-rekwiżiti u r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament kif stabbiliti fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Marzu 2014 dwar il-programm ta’ sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta’ sorveljanza f’diversi Stati Membri u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u dwar il-kooperazzjoni transatlantika fil-Ġustizzja u l-Intern; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-attivitajiet tas-servizzi ta’ intelligence tagħhom ikunu jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u jkunu soġġetti għall-iskrutinju parlamentari u ġudizzjarju;

30. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali mill-Istati Membri li tippermetti sorveljanza komprensiva, u jtenni l-ħtieġa li jkun hemm strumenti ta’ sigurtà li jkollhom mira speċifika, ikunu strettament meħtieġa u proporzjonati f’soċjetà demokratika; itenni t-talba tiegħu lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jadottaw sistema ta’ protezzjoni tal-informaturi;

31. Jinsab imħasseb li ċ-ċittadini mhumiex konxji għalkollox mid-drittijiet tagħhom għall-protezzjoni tad-data u l-privatezza u mill-mezzi ta’ rimedju ġuridiku disponibbli għalihom; jenfasizza, f’dan ir-rigward, ir-rwol tal-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-data biex jiddefendu dawn id-drittijiet u jieħdu ħsieb is-sensibilizzazzjoni dwarhom; iqis li huwa essenzjali li l-pubbliku, b’mod partikolari t-tfal, isir familjari mal-importanza tal-protezzjoni tad-data personali fiċ-ċiberspazju, u l-perikli li hu espost għalihom; jistieden lill-Istati Membri jvaraw kampanji ta’ sensibilizzazzjoni fl-iskejjel; jenfasizza li fid-dawl tal-iżviluppi teknoloġiċi rapidi u ż-żieda fl-attakki ċibernetiċi, hemm bżonn li tingħata attenzjoni speċjali lill-protezzjoni tad-data personali, b’fokus qawwi fuq is-sigurtà tal-ipproċessar u l-ħżin; għalkemm id-dritt li wieħed jintesa mhuwiex assolut u se jeħtieġ li jiġi bbilanċjat b’paragun ma’ drittijiet fundamentali oħra, jeħtieġ li l-individwi jingħataw id-dritt li d-data personali tagħhom fuq l-internet tiġi rettifikata; jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar id-diffikultà li għandhom il-parti l-kbira tal-utenti tal-internet biex jiżguraw li d-drittijiet tagħhom jiġu rispettati fl-isfera diġitali; jistieden lill-Kunsill jagħmel progress rapidu fuq il-pakkett tal-protezzjoni tad-data, sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tad-data fl-UE kollha;

32. Ifakkar li l-Istati Membri jeħtieġ jiżguraw li s-servizzi tal-intelligence tagħhom joperaw b’mod leċitu u f’konformità sħiħa mat-Trattati u mal-Karta; jistieden f’dan ir-rigward lill-Istati Membri jiżguraw li l-liġi nazzjonali tkun tippermetti biss il-ġbir u l-analiżi ta’ data personali (inkluża l-hekk imsejħa metadata) bil-kunsens tal-persuna kkonċernata jew wara ordni tal-qorti mogħtija fuq il-bażi ta’ suspett raġonevoli li l-persuna tkun involuta f’attività kriminali;

33. Jenfasizza li l-ġbir u l-ipproċessar illegali tad-data għandhom jiġu penalizzati bl-istess mod bħall-ksur tal-kunfidenzjalità tradizzjonali tal-korrispondenza; jinsisti li l-ħolqien ta’ ‘backdoors’ jew kwalunkwe teknika oħra biex idgħajfu jew jevadu l-miżuri ta’ sigurtà jew biex jisfruttaw nuqqasijiet eżistenti għandu jkun ipprojbit b’mod strett;

34. Jiddeplora l-pressjoni li qed titqiegħed fuq l-intrapriżi privati minn korpi kemm pubbliċi kif ukoll privati sabiex jingħataw aċċess għad-data tal-utenti tal-Internet, jikkontrollaw il-kontenut fuq l-Internet jew jitfgħu fil-periklu l-prinċipju tan-newtralità tal-Internet;

35.    Jenfasizza li s-salvagwardja tad-drittijiet fundamentali fis-soċjetà tal-informatika ta’ llum hija kwistjoni ewlenija għall-UE, għax l-użu dejjem jikber tat-teknoloġiji tal-informatika u tal-komunikazzjoni (ICT) joħloq theddidiet ġodda kontra d-drittijiet fundamentali fiċ-ċiberspazju, li l-protezzjoni tagħhom jeħtieġ tissaħħaħ billi jiġi żgurat li dawn ikunu promossi u protetti online bl-istess mod u sal-istess livell bħal fid-dinja offline;

36. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni timmonitorja b’mod intensiv l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE f’dan il-qasam u jqis li l-Istati Membri għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-liġi kriminali fil-prattika permezz ta’ investigazzjoni u prosekuzzjoni effettivi biex jiġi żgurat ir-rispett għad-drittijiet fundamentali tal-vittmi;

37. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri juru l-akbar viġilanza rigward l-impatt li ċertu teknoloġiji ġodda, bħal pereżempju d-drones, jista’ jkollhom fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini u b’mod partikolari d-dritt għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali;

38. Jenfasizza r-rwol kruċjali tal-edukazzjoni fil-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u ż-żieda fl-intolleranza u l-estremiżmu fost iż-żgħażagħ;

39. Jiddeplora l-atti ta' diskriminazzjoni, jekk mhux brutalità, imwettqa mill-forzi tal-pulizija f'xi Stati Membri kontra gruppi ta' minoranzi bħall-migranti, ir-Rom, persuni LGBTI, jew persuni b'diżabilità; iħeġġeġ lill-Istati Membri jinvestigaw u jikkastigaw tali azzjonijiet; jemmen li l-forzi tal-pulizija għandhom isiru aktar konxji tad-diskriminazzjoni u l-vjolenza kontra dawn il-minoranzi, u jiġu mħarrġa sabiex jindirizzawhom; jistieden lill-Istati Membri jirbħu lura l-fiduċja li l-minoranzi għandu jkollhom fil-pulizija u jħeġġuhom jirrapportaw l-abbużi; jistieden ukoll lill-awtoritajiet fl-Istati Membri jiġġieldu t-tfassil ta' profili etniċi diskriminatorji mwettaq minn uħud mill-forzi tal-pulizija;

Il-libertà tar-reliġjon u tal-kuxjenza

40. Jirreferi għall-Artikolu 10 tal-Karta, li jipproteġi l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon, inkluża l-libertà ta' kull persuna li tipprattika r-reliġjon tal-għażla tagħha u li tibdel ir-reliġjon jew it-twemmin; iqis li dan ikopri wkoll il-libertà ta’ dawk li ma jemmnux; jikkundanna kull xorta ta’ diskriminazzjoni u intolleranza u jitlob għal projbizzjoni ta’ kull xorta ta’ diskriminazzjoni għal dawn ir-raġunijiet; jiddeplora, f’dan ir-rigward, l-episodji riċenti ta' diskriminazzjoni u vjolenza anti-Semitika u anti-Iżlamika; jistieden lill-Istati Membri, inklużi l-awtoritajiet reġjonali, biex jipproteġu permezz tal-għodod kollha disponibbli, il-libertà tar-reliġjon jew twemmin u biex jippromwovu t-tolleranza u d-djalogu interkulturali permezz ta’ tfassil effettiv tal-politiki, filwaqt li jsaħħu l-politiki kontra d-diskriminazzjoni fejn meħtieġ; ifakkar fl-importanza ta’ stat sekulari newtrali fil-prevenzjoni tad-diskriminazzjoni kontra kwalunkwe komunità reliġjuża, atea jew anjostika u biex jiġi ggarantit trattament ugwali ta’ kull reliġjon u twemmin; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-applikazzjoni tal-liġijiet dwar id-dagħa u l-insulti reliġjużi fl-Unjoni Ewropea, li jistgħu jolqtu serjament il-libertà tal-espressjoni, u jħeġġeġ lill-Istati Membri jabolixxuhom; jikkundanna bil-qawwa l-attakki kontra postijiet ta’ qima, u jħeġġeġ lill-Istati Membri biex ma jippermettux li tali reati ma jiġux ikkastigati;

41. Iħeġġeġ ir-rispett tal-libertà tar-reliġjon u tat-twemmin fil-parti okkupata ta’ Ċipru, fejn aktar minn 500 monument reliġjuż u kulturali jinsabu f’qagħda ta’ kollass;

42. Jinsab allarmat minħabba ż-żieda fl-anti-Semitiżmu fl-Ewropa u minħabba l-isforzi dejjem iktar mifruxa biex l-Olokawst jiġi miċħud jew biex titnaqqas l-importanza tiegħu; jinsab imħasseb serjament minħabba li ħafna membri tal-Komunità Lhudija qed jippjanaw li jitilqu mill-Ewropa minħabba d-deterjorament tal-klima ta’ anti-Semitiżmu u diskriminazzjoni u vjolenza kontrihom;

43.    Jesprimi tħassib kbir minħabba ż-żieda fid-dimostrazzjonijiet anti-Iżlamiċi, attakki fuq moskej u t-tendenza mifruxa li l-Iżlam jiġi assoċjat mal-fanatiżmu reliġjuż ta’ minoranza żgħira; jiddeplora d-diskriminazzjoni u l-vjolenza kontra l-komunità Musulmana; jistieden lill-Istati Membri jikkundannaw tali atti b’mod sistematiku u japplikaw tolleranza żero f’dan ir-rigward;

L-ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni

44.  Jiddeplora bil-qawwa l-fatt li l-Kunsill għadu ma adottax il-proposta għal direttiva tal-2008 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, età jew orjentazzjoni sesswali; jilqa' l-prijoritizzazzjoni ta' din id-Direttiva mill-Kummissjoni Ewropea; itenni t-talba tiegħu lill-Kunsill sabiex jadotta l-proposta mill-aktar fis possibbli;

45. Jinnota li l-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni u t-tolleranza huma fost il-valuri fundaturi tal-Unjoni, skont l-Artikolu 2 tat-TUE; iqis li huma biss il-politiki mfassla biex jippromwovu kemm l-ugwaljanza formali u kemm dik sostantiva u biex jiġġieldu l-forom kollha ta’ preġudizzju u diskriminazzjoni li jistgħu jippromwovu soċjetà koeżiva billi jkissru s-suriet kollha ta’ preġudizzju li jagħmlu ħsara lill-integrazzjoni soċjali; jiddeplora l-fatt li anke llum il-ġurnata fl-UE għad hemm każijiet ta’ diskriminazzjoni, emarġinazzjoni u anke vjolenza u abbuż ibbażati, b’mod partikolari, fuq is-sess, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew twemmin personali, l-opinjoni politika jew kwalunkwe opinjoni oħra, l-appartenenza għal xi minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali;

46. Iqis li l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom iżidu l-isforzi tagħhom biex jiġġieldu lid-diskriminazzjoni u jipproteġu d-diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika, u jippromwovu miżuri biex isaħħu l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, id-drittijiet tat-tfal, id-drittijiet tal-persuni anzjani, id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità, id-drittijiet tal-persuni LGBTI u persuni li jappartienu lill-minoranzi nazzjonali; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jinkludu d-diskriminazzjoni multipla fi ħdan il-politiki tal-ugwaljanza;

47. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jirrikonoxxu l-ħtieġa ta’ data dwar l-ugwaljanza li tkun affidabbli u komparabbli biex titkejjel id-diskriminazzjoni, diżaggregata skont ir-raġunijiet tad-diskriminazzjoni, sabiex it-tfassil tal-politika jkun wieħed infurmat, tiġi valutata l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE ta’ kontra d-diskriminazzjoni, u jkun hemm infurzar aħjar tagħha; jistieden lill-Kummissjoni tiddefinixxi standards konsistenti ta’ ġbir tad-data dwar l-ugwaljanza, ibbażati fuq l-awtoidentifikazzjoni, l-istandards tal-UE għall-protezzjoni tad-data u l-konsultazzjoni tal-komunitajiet rilevanti; jistieden lill-Istati Membri jiġbru data dwar ir-raġunijiet kollha ta’ diskriminazzjoni;

48. Iħeġġeġ lill-UE tadotta direttiva li tikkundanna d-diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru u li tfittex li tiġġieled lill-preġudizzji u l-clichés dwar in-nisa u l-irġiel fl-edukazzjoni u l-midja;

Il-promozzjoni tal-minoranzi

49. Jitlob għal konsistenza akbar min-naħa tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-protezzjoni tal-minoranzi; jemmen bil-qawwa li l-Istati Membri kollha, kif ukoll il-pajjiżi kandidati, għandhom ikunu marbuta bl-istess prinċipji u kriterji sabiex tiġi evitata l-applikazzjoni taʼ standards doppji; jitlob, għalhekk, għall-istabbiliment ta’ mekkaniżmu effettiv biex jissorvelja u jiżgura r-rispett tad-drittijiet fundamentali tal-minoranzi tat-tipi kollha kemm fil-pajjiżi kandidati kif ukoll fl-Istati Membri tal-UE;

50. Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea għandha tkun żona li fiha jipprevali r-rispett għad-diversità etnika, kulturali u lingwistika ; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jiżviluppaw sistema ta’ protezzjoni komprensiva tal-UE għall-minoranzi nazzjonali, etniċi u lingwistiċi sabiex jiġi żgurat it-trattament ugwali tagħhom, filwaqt li jitqiesu l-istandards legali internazzjonali rilevanti u l-prattiki tajba eżistenti, u jistieden lill-Istati Membri jiżguraw ugwaljanza effettiva ta’ dawn il-minoranzi, b’mod partikolari dwar kwistjonijiet ta’ lingwa, edukazzjoni u kultura; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri li għadhom m’għamlux dan biex jirratifikaw u jimplimentaw b’mod effettiv il-Konvenzjoni Qafas għall-Ħarsien tal-Minoranzi Nazzjonali; ifakkar ukoll fil-ħtieġa li jiġu implimentati l-prinċipji żviluppati fil-qafas tal-OSKE;

51. Jikkundanna kull forma ta’ diskriminazzjoni għal raġunijiet tal-użu ta’ lingwa u jistieden lil dawk l-Istati Membri li għadhom m’għamlux dan biex jirratifikaw u jimplimentaw b’mod effettiv il-Karta Ewropea għal-Lingwi Reġjonali jew Minoritarji; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jieħdu kull azzjoni meħtieġa biex jiġi indirizzat b’mod determinat kwalunkwe ostakolu amministrattiv jew leġiżlattiv sproporzjonat li jista’ jxekkel id-diversità lingwistika fil-livell Ewropew jew nazzjonali;

52. Jenfasizza li l-prinċipji tad-dinjità tal-bniedem, l-ugwaljanza quddiem il-liġi u l-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni abbażi ta’ kwalunkwe raġuni huma l-pedamenti tal-istat tad-dritt; jistieden lill-Istati Membri jadottaw qafas leġiżlattiv nazzjonali biex jindirizzaw il-forom kollha ta’ diskriminazzjoni u jiggarantixxu implimentazzjoni effettiva tal-qafas legali eżistenti tal-UE;

Is-sitwazzjoni tal-persuni Rom

53. Jiddeplora t-tendenza dejjem tiżdied lejn sentimenti kontra r-Rom fl-Unjoni Ewropea u jesprimi t-tħassib tiegħu dwar is-sitwazzjoni tar-Rom fl-Unjoni Ewropea u l-bosta każijiet ta’ persekuzzjoni, vjolenza, stigmatizzazzjoni, diskriminazzjoni u tkeċċijiet illegali, li jmorru kontra d-drittijiet fundamentali u d-dritt tal-Unjoni Ewropea; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli tieħu azzjoni kontra dawk l-Istati Membri li jippermettu d-diskriminazzjoni u s-segregazzjoni istituzzjonalizzati; jistieden għal darba oħra lill-Istati Membri jimplimentaw b’mod effettiv strateġiji sabiex irawmu inklużjoni reali, biex isegwu azzjoni msaħħa u rilevanti għall-promozzjoni tal-integrazzjoni, b’mod partikolari fl-oqsma tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, l-edukazzjoni, l-impjieg, l-abitazzjoni u l-kura tas-saħħa, u għall-ġlieda kontra l-vjolenza, lid-diskors ta’ mibegħda u d-diskriminazzjoni kontra r-Rom, f’konformità mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar miżuri effettivi għall-integrazzjoni tar-Rom fl-Istati Membri tad-9 ta’ Diċembru 2013;

54. Jenfasizza l-importanza li jiġu implimentati kif suppost l-istrateġiji nazzjonali tal-integrazzjoni tar-Rom permezz tal-iżvilupp ta’ politiki integrati li jinvolvu l-awtoritajiet lokali, il-korpi mhux governattivi u l-komunitajiet tar-Rom fi djalogu li jibqa’ għaddej kontinwament; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi għal monitoraġġ u koordinazzjoni aħjar tal-implimentazzjoni; jistieden lill-Istati Membri jikkooperaw mar-rappreżentanti tal-popolazzjoni Rom fil-ġestjoni, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni ta’ proġetti li jolqtu lill-komunitajiet tagħhom, bl-użu ta’ fondi disponibbli, inklużi fondi tal-UE, filwaqt li jiġi ssorveljat b’mod strett ir-rispett għad-drittijiet fundamentali tal-persuni Rom, inkluża l-libertà ta’ moviment, skont id-Direttiva 2004/38/KE dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri;

55. Jiddeplora d-diskriminazzjoni eżistenti kontra l-persuni Rom fis-sistemi edukattivi nazzjonali u fis-suq tax-xogħol; jenfasizza l-vulnerabilità miżjuda tan-nisa u tat-tfal Rom b'mod partikolari għall-vjolazzjonijiet multipli u simultanji tad-drittijiet fundamentali tagħhom; itenni l-importanza li jiġi protett u promoss l-aċċess indaqs għad-drittijiet kollha għat-tfal Rom;

56. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw il-bidliet leġiżlattivi meħtieġa fir-rigward tal-isterilizzazzjoni u jagħtu kumpens finanzjarju lill-vittmi tal-isterilizzazzjonijiet furzati mwettqa fuq nisa Rom u fuq nisa b’diżabilità mentali, b’konformità mal-ġurisprudenza tal-QEDB;

Il-vjolenza kontra n-nisa u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel

57. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jiġġieldu kontra u jġibu quddiem il-ġustizzja kull forma ta’ vjolenza u diskriminazzjoni kontra n-nisa; jistieden lill-Istati Membri b’mod partikolari biex jittrattaw b’mod effettiv l-effetti tal-vjolenza domestika u l-isfruttament sesswali fil-forom kollha tiegħu, inkluż dak tar-rrfuġjati u tat-tfal migranti, u ż-żwieġ bikri jew furzat;

58. Jesprimi tħassib dwar il-firxa u s-suriet tal-vjolenza kontra n-nisa fl-UE, kif iddokumentati permezz ta’ stħarriġ fl-UE kollha tal-FRA, li wera li waħda minn kull tliet nisa esperjenzaw vjolenza fiżika u/jew sesswali sa mill-età ta’ 15-il sena, u li huwa stmat li madwar 3.7 miljun mara fl-UE jesperjenzaw vjolenza sesswali fuq perjodu ta’ sena; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrevedu l-leġiżlazzjoni eżistenti u jżommu l-kwistjoni taʼ vjolenza kontra n-nisa fost il-prijoritajiet fl-aġenda, peress li l-vjolenza sessista m’għandhiex tiġi ttollerata; jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ ir-ratifiki nazzjonali u tagħti bidu għall-proċedura ta' adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni ta' Istanbul mill-aktar fis possibbli; jinnota li l-adeżjoni immedjata tal-Istati Membri kollha mal-Konvenzjoni ta’ Istanbul għandha twassal għall-iżvilupp ta’ politika integrata u għall-promozzjoni ta’ kooperazzjoni internazzjonali fil-ġlieda kontra l-forom kollha ta’ vjolenza kontra n-nisa, inkluż il-fastidju sesswali kemm online kif ukoll offline;

59. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu netwerks ta' ċentri li jipprovdu appoġġ u kenn għan-nisa li jkunu vittmi tat-traffikar u l-prostituzzjoni, li jiżguraw li dawn jirċievu appoġġ psikoloġiku, mediku, soċjali u legali u inkoraġġiment biex isibu impjieg stabbli u l-intitolamenti li jakkumpanjawh;

60. Jinsab imħasseb serjament dwar il-persistenza tal-prattiki tal-mutilazzjonijiet ġenitali, li jikkostitwixxu forma ta’ vjolenza gravi kontra n-nisa u l-bniet u ksur inaċċettabbli tad-dritt tagħhom għall-integrità fiżika; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jeżerċitaw l-akbar viġilanza u jiġġieldu kontra dawn il-prattiki fit-territorju tagħhom sabiex dawn jintemmu malajr kemm jista’ jkun; jistieden b’mod partikolari lill-Istati Membri jadottaw approċċ strett u dissważiv billi jħarrġu lill-persuni li jaħdmu mal-migranti u jressqu quddiem il-qrati u jikkastigaw b'mod effettiv u sistematiku lil min iwettaq il-mutilazzjoni ġenitali, li m'għandu jkun hemm ebda tolleranza lejha; jinsisti li dan għandu jkun akkumpanjat minn informazzjoni u kampanji ta’ tqajjim tal-kuxjenza mmirati lejn il-gruppi kkonċernati; jilqa’ l-fatt li l-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam tal-asil tikkunsidra l-vittmi tal-mutilazzjonijiet ġenitali bħala persuni vulnerabbli u tinkludi l-mutilazzjonijiet ġenitali fost il-kriterji li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni għall-għoti tal-asil;

61. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-kontinwità tal-ġbir tad-data dwar il-prevalenza u n-natura tal-vjolenza kontra n-nisa bħala bażi għal politiki robusti maħsuba biex jipprevjenu l-vjolenza u jaqdu l-ħtiġijiet tal-vittmi, inkluż l-ivvalutar tal-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-UE dwar il-Vittmi (2012/29/UE) u l-organizzazzjoni ta’ kampanji ta’ sensibilizzazzjoni kontra l-fastidju sesswali; iqis li l-ġbir tad-data għandu jkompli jinbena fuq l-ewwel stħarriġ madwar l-UE kollha li twettaq mill-FRA, u għandu jkun ibbażat fuq il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea (inkluż l-Eurostat), il-FRA u l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE); itenni t-talba lill-Kummissjoni li saret fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Frar 2014 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa (2013/2004 (INL)) biex tippreżenta proposta għal att li jistabbilixxi miżuri għall-promozzjoni u l-appoġġ għall-azzjoni tal-Istati Membri fil-qasam tal-prevenzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, inkluża l-mutilazzjoni ġenitali femminili; u jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi l-2016 bħala s-sena tal-ġlieda lill-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet;

62. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex jiġġieldu u jressqu quddiem il-ġustizzja kull forma ta’ vjolenza kontra n-nisa; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi inizjattiva leġiżlattiva biex tipprojbixxi l-vjolenza kontra n-nisa fl-UE;

63. Jistieden lill-Kummissjoni tqajjem kuxjenza dwar il-ħtieġa li titrawwem kultura ta’ rispett u tolleranza bil-għan li tintemm kull forma ta’ diskriminazzjoni kontra n-nisa; jistieden, barra minn hekk, lill-Istati Membri jiggarantixxu l-implimentazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali li jirrigwardaw ir-rispett u s-salvagwardja tad-drittijiet u s-saħħa sesswali u riproduttiva tan-nisa; jinsisti fuq ir-rwol tal-Unjoni fis-sensibilizzazzjoni u l-promozzjoni tal-aħjar prattiki fuq din il-kwistjoni, peress li s-saħħa hija dritt fundamentali tal-bniedem essenzjali għall-eżerċizzju tad-drittijiet tal-bniedem l-oħra.

64. Jinsab allarmat dwar il-fatt li n-nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet, fil-kumpaniji u fil-bordijiet tad-diretturi tagħhom, fix-xjenza u fl-isfera politika, kemm fil-livell nazzjonali u kemm f’dak internazzjonali (kumpaniji kbar, elezzjonijiet nazzjonali u Ewropej) u, b’mod partikolari, fil-livell lokali; jappella sabiex in-nisa jiġu appoġġjati fl-iżvilupp professjonali tagħhom u fl-isforzi tagħhom biex jilħqu karigi eżekuttivi, u jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jagħtu aktar attenzjoni lill-fatt li 17.8 % biss tal-membri tal-bordijiet tal-ikbar kumpaniji kkwotati fil-Borża fl-UE huma nisa;

65. Jitlob għall-iżblokk tad-direttiva dwar il-liv tal-maternità fil-Kunsill, billi din il-leġiżlazzjoni se tippermetti ugwaljanza reali u konkreta bejn is-sessi, kif ukoll twassal għal armonizzazzjoni fil-livell tal-UE;

66. Jirrimarka li aktar minn nofs l-istudenti postgradwati kollha huma nisa, u li din id-data mhijiex riflessa fis-suq tax-xogħol, b’mod speċjali f’pożizzjonijiet għolja ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet; jistieden għalhekk lill-Istati Membri jieħdu kull pass meħtieġ biex jiżguraw parteċipazzjoni ugwali tan-nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol u jgħinu lin-nisa jidħlu f’karigi ta’ livell għoli, u speċjalment jilħqu ftehim malajr kemm jista’ jkun dwar proposta għal direttiva dwar it-titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fost id-diretturi mhux eżekuttivi tal-kumpaniji elenkati fil-boroż u miżuri relatati; jiddeplora l-fatt li fl-UE – meta t-tnejn jagħmlu xogħol ugwali – l-introjtu tan-nisa għadu, bħala medja, 16 % inqas minn tal-irġiel; jistieden lill-UE għalhekk tkompli l-ħidma tagħha fl-iżgurar tal-ugwaljanza fis-salarji bejn in-nisa u l-irġiel skont l-Artikolu 157 tat-TFUE, fil-pensjonijiet u fil-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, inkluż f’pożizzjonijiet ta’ maniġment superjuri; iqis li din l-azzjoni għandha tgħin biex issir il-ġlieda lill-faqar u biex jiġi żgurat li l-Ewropa qed tagħmel użu sħiħ mit-talenti kollu disponibbli; jiddeplora l-fatt li r-rata tal-qgħad tan-nisa għadu ogħla b’mod sinifikanti minn dak tal-irġiel, u jenfasizza li l-indipendenza finanzjarja tan-nisa għanduha tkun komponent tal-ġlieda kontra l-faqar;

67. Jistieden lill-Kummissjoni żżid il-monitoraġġ tar-rispett tal-prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-leġiżlazzjoni Ewropea; jistieden lill-Istati Membri jwettqu analiżi simili tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom;

68.    Jirrikonoxxi l-fatt li s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi (SDSR) huma drittijiet fundamentali u huma element essenzjali tad-dinjità tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-awtodeterminazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi l-SDSR, bħala drittijiet bażiċi tal-bniedem, fl-Istrateġija tal-UE dwar is-Saħħa li jmiss tagħha sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn il-politika interna u esterna tal-UE dwar id-drittijet fundamentali kif mitlub mill-Parlament fl-10 ta’ Marzu 2015;

69.    Jirrikonoxxi l-fatt li ċ-ċaħda ta’ abort li jsalva ħajja huwa ksur serju tad-drittijiet fundamentali;

70.    Jistieden lill-Istati Membri, f’kollegament mal-Kummissjoni, jirrikonoxxu d-dritt tal-aċċess għall-kontraċettivi sikuri u moderni u l-edukazzjoni dwar is-sesswalità fl-iskejjel; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkumplementa l-politiki nazzjonali sabiex ittejjeb is-saħħa pubblika, filwaqt li żżomm lill-Parlament Ewropew infurmat bis-sħiħ;

Id-drittijiet tat-tfal

71. Jikkundanna bil-qawwa kwalunkwe forma ta’ vjolenza kontra t-tfal u t-trattament ħażin tagħhom; jistieden lill-Istati Membri, bħala Stati Partijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, biex jieħdu miżuri adegwati sabiex it-tfal jitħarsu mill-forom kollha ta’ vjolenza fiżika u psikoloġika, inklużi l-abbuż fiżiku u sesswali, iż-żwiġijiet furzati, it-tħaddim tat-tfal u l-isfruttament sesswali;

72. Jikkundanna bil-qawwa l-isfruttament sesswali tat-tfal, b’mod partikolari l-fenomenu dejjem jikber tal-pedopornografija fuq l-internet; iħeġġeġ lill-Unjoni u lill-Istati Membri jingħaqdu fl-isforzi tagħhom biex jiġġieldu lil dawn il-vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet tat-tfal u biex iqisu kif dovut ir-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Marzu 2015 dwar l-abbuż sesswali tat-tfal online; itenni t-talba tiegħu biex dawk l-Istati Membri li għadhom m'għamlux dan jittrasponu d-Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija; jistieden, barra minn hekk, lill-Unjoni u lil dawk l-Istati Membri li għadhom m’għamlux dan biex jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Protezzjoni tat-Tfal kontra l-Isfruttament Sesswali u l-Abbuż Sesswali;

73.    Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw id-Direttiva 2011/93/UE dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, u jsaħħu l-abilità ġuridika, il-kompetenzi tekniċi u r-riżorsi finanzjarji tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi sabiex iżidu l-koperazzjoni, inkluża dik mal-Europol, bil-għan li jinvestigaw u jżarmaw in-netwerks ta’ trasgressuri sesswali kontra t-tfal b’mod aktar effikaċi, filwaqt illi jipprijoritizzaw id-drittijiet u s-sikurezza tat-tfal involuti;

74. Jenfasizza r-rwol tal-professjonisti li jaħdmu mat-tfal, bħalma huma l-għalliema, il-ħaddiema fil-qasam taż-żgħażagħ u l-pedjatriċi, fir-rigward tal-identifikazzjoni ta' sinjali ta' vjolenza fiżika u psikoloġika kontra t-tfal, inkluż il-bullying fuq l-internet; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li professjonisti bħal dawn jiġu sensibilizzati, u jirċievu t-taħriġ, għal dan l-għan; barra minn hekk, jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu hotlines fejn it-tfal jistgħu jirrappurtaw kwalunkwe att ta’ trattament ħażin, vjolenza sesswali, intimidazzjoni jew fastidju li titwettaq kontrihom;

75. Huwa tal-fehma li d-data personali tat-tfal li tinsab online għandha tiġi protetta kif dovut u li t-tfal jeħtieġ li jiġu informati, b’mezzi li jirrispettaw il-fatt li huma tfal, dwar ir-riskji u l-konsegwenzi li jeżistu meta jużaw id-data personali tagħhom online; jistieden lill-Istati Membri jvaraw kampanji ta’ sensibilizzazzjoni fl-iskejjel; jisħaq fuq il-fatt li t-tfassil online ta' profili tat-tfal għandu jiġi pprojbit;

76. Jikkundanna kull forma ta’ diskriminazzjoni kontra t-tfal u jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jieħdu azzjoni magħquda biex tinqered għalkollox id-diskriminazzjoni kontra t-tfal; b’mod partikolari, jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni espliċitament iqisu lit-tfal bħala prijorità meta jkunu qed jipprogrammaw u jimplimentaw il-politiki reġjonali u ta’ koeżjoni;

77. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw aċċess effettiv għall-ġustizzja għat-tfal kollha, kemm jekk bħala persuni suspettati, awturi ta’ reat, vittmi jew partijiet involuti fi proċedimenti; jafferma kemm hu importanti li jissaħħu s-salvagwardji proċedurali għat-tfal fi proċedimenti kriminali, b’mod partikolari fil-kuntest tad-diskussjonijiet li għaddejjin dwar direttiva dwar salvagwardji speċjali għal tfal issuspettati u akkużati fi proċedimenti kriminali;

78. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar iż-żieda fin-numru ta’ każijiet ta’ ħtif internazzjonali mill-ġenituri; jenfasizza, f’dan il-kuntest, l-importanza tar-rwol tal-Medjatur tal-Parlament Ewropew għall-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal mill-Ġenituri; jenfasizza l-importanza ta’ approċċ tal-UE komuni għas-sejbien tat-tfal li jisfaw nieqsa fl-UE; jistieden lill-Istati Membri jżidu l-kooperazzjoni tal-pulizija u l-ġudikatura f’każijiet transfruntieri li jinvolvu t-tfal nieqsa u jiżviluppaw hotlines għat-tiftix tat-tfal nieqsa;

79. Ifakkar li l-aħjar interessi tat-tfal kif imsemmi fl-Artikolu 24 tal-Karta għandhom dejjem ikunu l-kunsiderazzjoni primarja f’kull politika u miżura adottata fir-rigward tat-tfal; ifakkar li d-dritt għall-edukazzjoni tiddisponi għalih il-Karta u li l-edukazzjoni hija essenzjali, mhux biss għall-benesseri tat-tfal u l-iżvilupp personali tagħhom iżda wkoll għall-futur tas-soċjetà; iqis l-edukazzjoni tat-tfal minn familji bi dħul baxx bħala prekundizzjoni essenzjali li tippermetti lit-tfal biex jaħarbu mill-faqar; jistieden lill-Istati Membri, għalhekk, jippromwovu edukazzjoni ta’ kwalità għolja għal kulħadd;

80. Jisħaq li l-interessi u d-drittijiet tat-tfal taċ-ċittadini tal-UE għandhom jiġu protetti kif xieraq, mhux biss fi ħdan l-Unjoni iżda wkoll lil hinn mill-fruntieri tagħha, u konsegwentement jitlob għal kooperazzjoni msaħħa mal-istituzzjonijiet responsabbli għall-benessri tat-tfal fil-pajjiżi Nordiċi mhux membri tal-UE; iqis li s-sħab kollha tal-UE (inklużi l-membri taż-ŻEE) għandhom jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 fuq il-Ġurisdizzjoni, il-Liġi Applikabbli, ir-Rikonoxximent, l-Infurzar u l-Kooperazzjoni fir-rigward tar-Responsabbiltà tal-Ġenituri u Miżuri għall-Protezzjoni tat-Tfal;

81. Jirrikonoxxi li l-kriżi finanzjarja u ekonomika kellha impatt negattiv serju fuq ir-realizzazzjoni tad-drittijiet tat-tfal u l-benesseri tagħhom; jistieden lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom fl-indirizzar determinat tal-faqar u l-esklużjoni soċjali fost it-tfal permezz tal-implimentazzjoni effettiva tar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea "L-investiment fit-tfal: niksru ċ-ċiklu tal-iżvantaġġ” permezz ta’ strateġiji integrati li jappoġġaw l-aċċess għal riżorsi adegwati, li jippermettu aċċess għal servizzi ta’ kwalità għall-but ta’ kulħadd u li jippromwovu l-parteċipazzjoni tat-tfal fit-teħid tad-deċiżjonijiet li jaffettwawhom; jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri ulterjuri biex tiġi ssorveljata l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni;

82. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi suċċessur ambizzjuż u komprensiv għall-Aġenda tal-UE dwar id-Drittijiet tat-Tfal fl-2015; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-integrazzjoni effikaċi tad-drittijiet tat-tfal fil-leġiżlazzjoni, politiki u deċiżjonijiet finanzjarji kollha tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta kull sena dwar il-progress li jkun sar fir-rigward tar-rispett tad-drittijiet tat-tfal u l-implimentazzjoni sħiħa tal-acquis tal-UE dwar id-drittijiet tat-tfal; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-mandat u r-riżorsi tal-koordinatur tad-drittijiet tat-tfal jirriflettu b’mod adegwat l-impenn tal-UE favur l-integrar sistematiku u effettiv tad-drittijiet tat-tfal; jistieden lill-Kummissjoni tadotta l-gwida tal-UE dwar is-sistemi integrati ta’ protezzjoni tat-tfal li ġiet imħabbra;

83. Jilqa’ t-tendenza li hemm lejn id-definizzjoni taż-żwieġ sfurzat bħala reat kriminali fl-Istati Membri; jistieden lill-Istati Membri jkunu viġilanti u jipprovdu t-taħriġ u jqajmu l-kuxjenza tal-persunal li jiġi f’kuntatt mat-tfal, bħalma huma l-għalliema jew il-ħaddiema fil-qasam taż-żgħażagħ, biex jagħtuhom dak li għandhom bżonn biex jidentifikaw lit-tfal li jkunu jinsabu f’riskju li jinħatfu u jittieħdu lejn il-pajjiż ta’ oriġini tagħhom sabiex jiġu miżżewġa b’mod furzat;

Id-drittijiet tal-persuni LGBTI

84. Jikkundanna bl-aktar mod qawwi l-forom kollha ta' diskriminazzjoni u vjolenza li jseħħu fit-territorju tal-UE kontra persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru u intersesswali, kif megħjuna minn liġijiet u politiki li jillimataw id-drittijiet fundamentali tal-persuni LGBTI; jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jadottaw liġijiet u politiki biex jiġġieldu l-omofobija u t-transfobija; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni tressaq pjan ta’ azzjoni jew strateġija fil-livell tal-UE għall-ugwaljanza għal raġunijiet ta’ orjentazzjoni sesswali u identità tal-ġeneru, kif intalab ripetutament mill-Parlament u kif imwiegħed mill-Kummissarju Jourová fil-proċess ta’ seduti ta’ smigħ tal-Kummissjoni; f’dan ir-rigward, ifakkar fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ Frar 2014 dwar il-Pjan Direzzjonali tal-UE kontra l-omofobija u d-diskriminazzjoni għal raġunijiet ta’ orjentazzjoni sesswali u identità tal-ġeneru jenfasizza, madankollu, li din il-politika komprensiva għandha tirrispetta l-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea, tal-aġenziji tagħha u tal-Istati Membri tagħha;

85. Iqis li huwa aktar probabbli li d-drittijiet fundamentali tal-persuni LGBTI jkunu salvagwardjati jekk ikollhom aċċess għal istituzzjonijiet ġuridiċi bħal ma huma l-koabitazzjoni, is-sħubija reġistrata jew iż-żwieġ; jilqa' l-fatt li 19-il Stat Membru attwalment joffru dawn l-għażliet, u jistieden lil Stati Membri oħra jikkunsidraw li jagħmlu dan huma wkoll; itenni, barra minn hekk, l-istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex tressaq proposta għal regolament ambizzjuż biex jiġi żgurat rikonoxximent reċiproku tad-dokumenti tal-istatus ċivili (inkluż rikonoxximent tas-sess legali, żwiġijiet u sħubijiet irreġistrati) u l-effetti ġuridiċi tagħhom, sabiex jitnaqqsu l-ostakoli ġuridiċi u amministrattivi diskriminatorji għaċ-ċittadini li jeżerċitaw id-dritt tagħhom għall-moviment liberu;

86. Jistieden lill-Istati Membri jkunu viġilanti u sodi u jimponu pieni fuq persuni b’karigi pubbliċi li jinsultaw jew jistigmatizzaw lil persuni LGBTI f’forum pubbliku;

87. Iħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE jappoġġaw lit-trejdjunjins u lill-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem fl-isforzi tagħhom biex jadottaw politiki tad-diversità u tan-nondiskriminazzjoni b’enfasi fuq persuni LGBTI;

88. Iqis li l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw il-proċeduri li jippermettu lill-persuni li jkunu biddlu s-sess biex il-ġeneru ġdid tagħhom jiġi rikonoxxut f’dokumenti uffiċjali; itenni l-kundanna tiegħu ta' kwalunkwe proċedura ta’ rikonoxximent ġuridiku li timponi l-isterilizzazzjoni fuq il-persuni transġeneru;

89. Jiddeplora l-fatt li l-persuni transġeneru għadhom meqjusa bħala persuni morda mentalment fil-maġġoranza tal-Istati Membri, u jistieden lil dawn l-Istati Membri jagħmlu rieżami tal-katalgi nazzjonali tas-saħħa mentali, filwaqt li jiżguraw li l-kura medikament neċessarja tibqa’ disponibbli għall-persuni transġeneru kollha;

90. Jilqa’ l-inizjattiva li wriet il-Kummissjoni li tirsisti favur l-idea li l-identitajiet transġeneru ma jibqgħux jitqiesu bħala patoloġija fir-rieżami tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali tal-Mard (ICD) tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa; jistieden lill-Kummissjoni tintensifika l-isforzi ħalli timpedixxi li l-varjanza tal-ġeneri fit-tfulija ssir dijanjosi ġdida tal-ICD;

91. Jiddispjaċih ħafna li l-kirurġija ta' “normalizzazzjoni” tal-organi ġenitali tat-trabi intersesswali hija mifruxa, minkejja li mhijiex medikament meħtieġa; jilqa’, f’dan ir-rigward, l-Att li adottat Malta dwar l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u l-Karatteristiċi tas-Sess ta’ April 2015, li jipprojbixxi li ssir tali kirurġija fuq it-trabi intersesswali u jsaħħaħ il-prinċipju tal-awtodeterminazzjoni għall-persuni intersesswali, u jistieden lil Stati oħra jsegwu l-eżempju ta' Malta;

Id-drittijiet tal-persuni b’diżabilità

92. Jiddeplora l-forom ta' diskriminazzjoni u esklużjoni li l-persuni b'diżabilità għadhom iġarrbu sal-ġurnata tal-lum; jitlob lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali jimplimentaw l-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità u jimmonitorjaw u japplikaw il-leġiżlazzjoni Ewropea rilevanti; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, terġaʼ tvara l-inizjattiva leġiżlattiva dwar Att dwar l-Aċċessibilità, fis-sura taʼ strument orizzontali li jista' jżid il-protezzjoni mogħtija lill-persuni bʼdiżabilità u jiżgura l-konsistenza bejn il-politiki kollha tal-UE għal dan il-għan; jistieden ukoll lill-Kummissjoni timmassimizza s-sinerġiji bejn l-istrateġija tal-UE dwar id-diżabilità u d-dispożizzjonijiet tas-CEDAW u l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal bil-għan li jiġi żgurat li d-drittijiet rikonoxxuti jkunu sostantivament gawduti u effetivament eżerċitat, inkluż permezz tal-armonizzazzjoni u l-implimentazzjoni tal-qafas leġiżlattiv u permezz ta’ azzjoni kulturali u politika;

93. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiggwida lill-Istati Membri biex jagħmlu l-aħjar użu tal-fondi Ewropej f’konformità mal-obbligi tal-UE skont il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità tan-NU (UNCRPD) u tappoġġja u taħdem mill-qrib mal-NGOs u l-organizzazzjonijiet biex tiżgura l-implimentazzjoni korretta tal-Konvenzjoni; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jtejbu l-aċċess għall-impjiegi u t-taħriġ għall-persuni b’diżabilità, inklużi l-persuni b’diżabilità psikosoċjali, u jappoġġaw il-kondizzjonijiet ta’ għajxien indipendenti u l-programmi ta’ deistituzzjonalizzazzjoni skont l- Artikolu 26 tal-Karta;

94. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi rrispettat id-dritt tal-persuni b’diżabilità għall-parteċipazzjoni politika fl-elezzjonijiet; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni tinkludi valutazzjoni tal-kompatibbiltà mal-UNCRPD fir-rappurtar tagħha dwar l-implimentazzjoni tad-Direttivi tal-Kunsill 93/109/KE u 94/80/KE, li jistabbilixxu d-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew u fl-elezzjonijiet muniċipali; jiddispjaċih għall-fatt li għadd kbir ta’ persuni b’diżabilità fl-UE li jkunu ġew imċaħħda mill-kapaċità ġuridika tagħhom huma wkoll imċaħħda mid-dritt tal-vot; jistieden għalhekk lill-Istati Membri jemendaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom bil-għan li ma jirtirawx sistematikament id-dritt tal-vot mingħand persuni b’diżabilità li jkunu ġew imċaħħda mill-kapaċità ġuridika tagħhom, iżda pjuttost li jwettqu analiżi ta’ kull każ għalih u jipprovdu assistenza lill-persuni b’diżabilità matul il-proċeduri ta’ votazzjoni;

95. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-kompatibbiltà tal-leġiżlazzjoni Ewropea mar-rekwiżiti tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità tan-NU u tevalwa kwalunkwe proposta futura fid-dawl ta’ dik il-Konvenzjoni permezz tal-valutazzjonijiet ta’ impatt tagħha;

96. Jikkundanna l-użu ta’ forom ta’ koerċizzjoni fiżika u farmakoloġika għal diżabilitajiet mentali u jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jadottaw politiki ta’ integrazzjoni soċjali;

97. Jiddeplora l-fatt li l-persuni b’diżabilità għadhom iħabbtu wiċċhom ma’ ostakli fir-rigward tal-aċċess tagħhom għas-suq tal-prodotti u s-servizzi fi ħdan l-Unjoni; iqis li dawn l-ostakli huma ta’ natura li jillimitaw il-parteċipazzjoni tal-persuni b’diżabilità fis-soċjetà u jikkostitwixxu ksur tad-drittijiet li huma jgawdu, b’mod partikolari, miċ-ċittadinanza Ewropea tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel progress rapidu fil-ħidma dwar l-aċċessibilità fl-Unjoni Ewropea b’tali mod li jkun jista’ jiġi adottat att leġislattiv mingħajr dewmien;

98. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jinvolvu mill-qrib lill-persuni b’diżabilità, inkluż permezz tar-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tagħhom, fil-proċessi ta’ teħid ta' deċiżjonijiet fl-oqsma rispettivi ta’ kompetenza tagħhom, skont l-Artikolu 4(3) tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità;

99. Jistieden lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE jiżguraw li l-opportunitajiet ta' parteċipazzjoni fil-proċess ta’ konsultazzjoni jiġu pubbliċizzati b’mod ċar u wiesa’ bl-użu ta’ komunikazzjonijiet aċċessibbli, li jkun jista' jingħata input f’formati oħra bħall-Braille jew Easy Read, u li s-seduti ta’ smigħ pubbliku u l-laqgħat li fihom jiġu diskussi l-liġijiet u l-politiki proposti għandhom isiru aċċessibbli;

100. Jistieden lill-Kummissjoni tarmonizza l-ġbir tad-data dwar id-diżabilità permezz ta’ stħarriġ soċjali tal-UE f’konformità mar-rekwiżiti tal-Artikolu 31 tas-CRPD; jenfasizza li tali ġbir ta’ data għandu juża metodoloġiji li huma inklużivi fir-rigward tal-persuni kollha b’diżabilità, inklużi dawk b’diżabilitajiet aktar gravi u dawk li jgħixu f’istituzzjonijiet;

Id-diskriminazzjoni minħabba l-età

101. Jiddeplora l-fatt li bosta anzjani jħabbtu wiċċhom ma’ diskriminazzjoni u ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom kull jum, b’mod partikolari fl-aċċess għal introjtu adegwat, impjiegi, il-kura tas-saħħa u l-prodotti u s-servizzi meħtieġa; ifakkar li l-Artikolu 25 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tipproklama d-drittijiet li għandhom l-anzjani li jgħixu ħajja ta’ dinjità u ta’ indipendenza u li jipparteċipaw fil-ħajja soċjali u kulturali; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa Strateġija dwar it-Tibdil Demografiku biex iddaħħal fis-seħħ l-Artikolu 25 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

102. Jesprimi tħassib li l-moħqrija, in-negliġenza u l-abbuż tal-persuni mdaħħla fiż-żmien huma mifruxa ħafna fi ħdan l-Istati Membri; jistieden lill-Istati Membri jadottaw miżuri għall-ġlieda kontra l-abbuż u l-forom kollha ta’ vjolenza kontra l-anzjani u jippromwovu l-indipendenza tagħhom billi jappoġġjaw ir-rinnovazzjoni u l-aċċessibbiltà tad-djar; ifakkar li n-nisa anzjani aktar spiss jgħixu taħt is-soll tal-faqar minħabba d-differenza fil-pagi tal-irġiel u n-nisa u wara minħabba d-differenza fil-pensjonijiet tal-irġiel u n-nisa;

103. Jitlob lill-Istati Membri jiżguraw l-inklużjoni ta’ ħaddiema aktar żgħażagħ, b’mod partikolari dawk affettwati mill-kriżi ekonomika, fis-suq tax-xogħol, inkluż permezz tal-organizzazzjoni u l-provvediment ta’ taħriġ immirat lejn il-promozzjoni soċjali taż-żgħażagħ;

104. Jitlob li d-dinjità tan-nies tiġi rrispettata fl-aħħar tal-ħajja, b’mod partikolari billi jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet espressi f’testmenti bijoloġiċi jiġu rikonoxxuti u rispettati;

105. Jesprimi tħassib li t-tnaqqis tal-Istati Membri fl-infiq pubbliku u fil-pensjonijiet qiegħed jikkontribwixxi bil-kbir għall-faqar fix-xjuħija billi jnaqqas id-dħul disponibbli tal-anzjani, u hekk jaggrava l-kundizzjonijiet ta’ għajxien tagħhom, joħloq inugwaljanzi fl-affordabilità tas-servizzi u joħloq numru dejjem jikber ta’ persuni anzjani bi dħul ftit aktar mis-soll tal-faqar.

Id-delitti ta’ mibegħda u d-diskors ta’ mibegħda

106. Jiddeplora l-każijiet ta’ diskors ta’ mibegħda u d-delitti ta’ mibegħda motivati mir-razziżmu, mill-ksenofobija, mill-intolleranza reliġjuża, jew minn preġudizzji kontra d-diżabilità, l-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru ta’ persuna, li jseħħu ta’ kuljum fl-UE; jistieden lill-Istati Membri jipproteġu d-drittijiet fundamentali u jippromwovu l-fehim, l-aċċettazzjoni u t-tolleranza bejn il-komunitajiet differenti fit-territorju tagħhom; jitlob lill-UE biex waqt it-tfassil tal-politiki Ewropej kontra d-diskriminazzjoni u fil-qasam tal-ġustizzja, il-ġlieda kontra d-delitti ta' mibegħda tagħmilha prijorità; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-ġlieda tagħhom kontra d-delitti ta’ mibegħda u l-attitudnijiet u l-imġibiet diskriminatorja billi jiżviluppaw strateġija komprensiva għall-ġlieda kontra d-delitti ta’ mibegħda, il-vjolenza li tirriżulta mill-preġudizzju u d-diskriminazzjoni;

107. Jinsab imħasseb dwar il-preżenza dejjem tikber ta’ diskors ta’ mibegħda fuq l-internet u jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu proċedura sempliċi li tippermettu lill-membri tal-pubbliku jirrappurtaw il-preżenza ta’ kontenut ta’ mibegħda fuq l-internet;

108. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-investigazzjonijiet u l-kundanni b’rabta ma’ delitti ta’ mibegħda fl-Istati Membri; jistieden lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri adegwati kollha biex iħeġġu r-rappurtar ta’ delitti bħal dawn, inkluż billi jiżguraw protezzjoni adegwata, peress li mill-istħarriġ fuq skala kbira tagħha s-sejbiet tal-FRA urew b’mod konsistenti li l-vittmi tal-kriminalità qegħdin isibuha bi tqila biex jippreżentaw rwieħhom u jirrapportaw lill-pulizija;

109. Jesprimi t-tħassib tiegħu li għadd ta’ Stati Membri għadhom ma ttrasponewx b’mod korrett id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Qafas 2008/913/ĠAI u jistieden lill-Istati Membri jittrasponu u jimplimentaw bis-sħiħ l-istandards tal-UE u jiżguraw l-infurzar ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali li tikkastiga l-forom kollha ta’ delitti ta’ mibegħda, tixwix għall-mibegħda u l-fastidju, u li sistematikament jiskattaw il-prosekuzzjoni ta’ dawk i-reati kriminali; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja t-traspożizzjoni korretta tad-Deċiżjoni Qafas u tvara proċeduri ta’ ksur kontra dawk l-Istati Membri li jonqsu milli jittrasponuha; jitlob, barra minn hekk, li jsir rieżami tad-Deċiżjoni Qafas bil-għan li din tkopri b’mod sħiħ il-forom kollha ta’ delitti ta’ mibegħda u ta’ delitti mwettqa bi preġudizzju jew b’motiv diskriminatorju, u tiddefinixxi b’mod ċar standards konsistenti ta’ investigazzjoni u prosekuzzjoni;

110. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja programmi ta’ taħriġ għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u ġudizzjarji, u għall-aġenziji rilevanti tal-UE, fil-prevenzjoni u l-indirizzar deċiżiv tal-prattiki diskriminatorji u d-delitti ta’ mibegħd; jistieden lill-Istati Membri jagħtu lill-awtoritajiet responsabbli għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni għodda u ħiliet prattiċi biex ikunu jistgħu jidentifikaw u jittrattaw offiżi koperti mid-Deċiżjoni Qafas, u biex ikunu jistgħu jinteraġixxu u jikkomunikaw mal-vittmi;

111. Josserva bi tħassib il-preżenza dejjem tikber ta’ partiti politiċi li jsejsu l-programmi politiċi tagħhom fuq l-esklużjoni abbażi tal-etniċità, l-orjentazzjoni sesswali u r-reliġjon;

112. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar iż-żieda fit-trivjalizzazzjoni tal-atti u d-diskors razzisti u ksenofobiċi minħabba l-presenza li qed issir dejjem aktar viżibbli fl-isfera pubblika ta’ gruppi razzisti u ksenofobiċi, li ftit minnhom kisbu jew qed ifittxu li jiksbu l-istatus ta’ partit politiku;

113. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-qawmien ta' partiti politiċi li qegħdin jużaw il-kriżi ekonomika u soċjali attwali biex jiġġustifikaw il-messaġġ razzist, xenofobiku u anti-Iżlamiku tagħhom;

114. Jikkundanna bil-qawwa l-prattiki ta’ intimidazzjoni u persekuzzjoni tal-minoranzi, partikolarment ir-Rom u l-migranti, minn gruppi paramilitari, li xi wħud minnhom huma direttament assoċjati ma’ partit politiku; iħeġġeġ lill-Istati Membri jipprojbixxu bħala illegali u jissanzjonaw tali prattiki;

Il-persuni mingħajr dar

115. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-numru ta’ persuni li tilfu darhom b’riżultat tal-kriżi ekonomika; hu tal-fehma li l-persuni mingħajr dar għandhom jibqgħu jinżammu integrati fi ħdan is-soċjetà, u li għandhom jiġu kkumbattuti l-iżolament u l-emarġinazzjoni tagħhom; għal dak il-għan, jistieden lill-Istati Membri jadottaw politiki ambizzjużi sabiex jgħinu lil dawn il-persuni; jenfasizza li l-persuni mingħajr dar huma persuni vulnerabbli u jtenni l-istedina tiegħu lill-Istati Membri sabiex jastjenu milli jistigmatizzawhom bħala delinkwenti; jistieden lill-Istati Membri jabolixxu kull liġi jew politika li tippreżentahom bħala tali; jistieden lill-Istati Membri jfasslu strateġiji nazzjonali li jimmiraw li jiġġieldu lill-fenomenu tal-persuni mingħajr dar fit-territorju tagħhom; »jenfasizza li d-dritt għall-għajnuna għall-akkomodazzjoni għall-persuni l-aktar fil-bżonn jinsab imnaqqax fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

Id-drittijiet tal-migranti u tal-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali

116. Jiddeplora t-telf, ripetut u traġiku, ta’ ħajjiet umani fil-Mediterran, u r-rwol li jwettqu l-kuntrabandisti u t-traffikanti, li jċaħħdu lill-migranti d-drittijiet fundamentali tagħhom; jirrimarka li l-UE u l-Istati Membri għandhom jagħmlu aktar biex jipprevjenu li jseħħu aktar traġedji fuq il-baħar; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jistabbilixxu s-solidarjetà u r-rispett għad-drittijiet fundamentali tal-migranti u ta’ dawk li qed ifittxu l-asil fil-qalba talpolitiki tal-UE dwar il-migrazzjoni, u b’mod partikolari:

–   jenfasizza l-ħtieġa li d-drittijiet fundamentali jiġu integrati f’kull aspett tal-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni, u li ssir valutazzjoni fil-fond tal-impatt li għandhom fuq id-drittijiet fundamentali tal-migranti l-miżuri u mekkaniżmi kollha li jirrigwardaw il-migrazzjoni, l-asil u l-kontroll tal-fruntieri; B’mod partikolari, jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw id-drittijiet tal-migranti vulnerabbli;

–   jissottolinja l-ħtieġa ta’ approċċ tal-UE olistiku li jkun isaħħaħ il-koerenza tal-politiki interni u esterni tal-UE; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jpoġġu r-rispett lejn id-drittijiet tal-migranti fiċ-ċentru ta’ kull ftehim ta’ kooperazzjoni bilaterali jew multilaterali ma’ pajjiżi terzi, inklużi l-ftehimiet ta’ riammissjoni, is-sħubijiet għall-mobilità u l-ftehimiet ta’ kooperazzjoni teknika.

–   ifakkar lill-Istati Membri fl-obbligu internazzjonali tagħhom li jgħinu lin-nies li jinsabu f’diffikultà fuq il-baħar;

–   jitlob lill-Istati Membri jemendaw jew jeżaminaw mill-ġdid kwalunkwe leġiżlazzjoni li tippenalizza lin-nies li jassistu lill-migranti li jsibu ruħhom f'diffikultà fuq il-baħar;

–   jissottolinja d-dritt fundamentali li persuna titlob l-asil; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jiftħu u jallokaw riżorsi biżżejjed biex jinħolqu possibilitajiet u mezzi sikuri u legali biex il-persuni li jfittxu l-asil jidħlu fl-Unjoni Ewropea, sabiex jitnaqqsu r-riskji inerenti meta jippruvaw jidħlu b’mod illegali u jiġu kkumbattuti n-netwerks tat-traffikar u l-kuntrabandu tal-bnedmin li japprofittaw mill-fatt li jipperikolaw il-ħajja tal-migranti u mill-isfruttament sesswali u tax-xogħol tagħhom;

–   jistieden lill-Istati Membri kollha jipparteċipaw fi programmi ta’ risistemazzjoni tal-UE, u jinkoraġġixxi l-użu ta’ viżi umanitarji;

–   iħeġġeġ lill-Istati Membri jiggarantixxu kundizzjonijiet ta’ akkoljenza diċenti li jkunu jirrispettaw id-drittijiet fundamentali eżistenti u l-leġiżlazzjoni dwar l-asil, filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali lill-persuni vulnerabbli u lit-tnaqqis tar-riskju ta’ esklużjoni soċjali ta’ dawk li jfittxu l-asil; jistieden lill-Kummissjoni timmoniterja l-implimentazzjoni tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (SEKA), u b’mod partikolari tad-Direttiva 2013/32/UE, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari lil dawk li jfittxu l-asil li jkunu jeħtieġu garanziji proċedurali speċjali;

–   jitlob li tiġi stabbilita sistema tal-asil tal-UE effettiva u armonizzata għad-distribuzzjoni ġusta ta’ dawk li jfittxu l-asil bejn l-Istati Membri;

–   jiddeplora l-inċidenti rrappurtati ta’ respinġiment vjolenti fil-fruntieri tal-UE; ifakkar lill-Istati Membri fl-obbligu tagħhom li jirrispettaw il-prinċipju ta’ non-refoulement kif rikonoxxut mill-Konvenzjoni ta’ Ġinevra u mill-QEDB u fil-projbizzjoni tat-tkeċċijiet kollettivi skont l- Artikolu 19 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali; jistieden lill-Kummissjoni, lill-aġenziji tagħha u lill-Istati Membri jiżguraw ir-rispett għal dawn u għal obbligi oħra internazzjonali u tal-UE;

117. Jikkundanna bil-qawwa l-protezzjoni tas-sigurtà fil-fruntieri tal-UE, li issa xi drabi saħansitra tieħu s-sura ta’ kostruzzjoni ta’ ħitan u wajer imxewwek, u n-nuqqas ta’ mezzi legali għad-dħul fl-Unjoni Ewropea, li b’konsegwenza jwasslu biex bosta applikanti għall-asil u migranti jsibu ruħhom obbligati li jużaw mezzi dejjem iktar perikolużi, sitwazzjoni li tħallihom jafdaw ruħhom f’idejn kuntrabandisti u traffikanti tal-bnedmin;

118. Jitlob li jsiru kontrolli fuq il-fruntieri li jkunu sensittivi għad-drittijiet fundamentali, u jenfasizza l-ħtieġa ta’ sorveljanza demokratika mill-Parlament fuq l-operazzjonijiet tal-Frontex;

119. Jitlob li jiġu sospiżi l-attivitajiet kollha identifikati bħala li jiksru d-drittijiet fundamentali kif meħtieġ mil-liġi tal-UE jew mill-mandat tal-Frontex;

120. Jenfasizza l-impatt negattiv li għandu r-Regolament ta’ Dublin fuq l-aċċess effettiv għall-protezzjoni internazzjonali fin-nuqqas ta’ sistema ta’ asil Ewropea komuni ġenwina, partikolarment fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-QtĠ u l-QEDB; jikkundanna l-fatt li r-reviżjoni tar-regolament ma wasslitx għas-sospensjoni ta’ dan ir-regolament, jew tal-anqas għall-abolizzjoni tar-ritorn lejn l-ewwel pajjiż ta’ dħul fl-UE, u n-nuqqas ta’ azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni u l-Istati Membri fuq alternattiva possibbli bbażata fuq is-solidarjetà bejn l-Istati Membri;

121. Jistieden lill-Istati Membri jirratifikaw il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti Kollha u tal-Membri tal-Familji tagħhom;

122. Jikkundanna r-rikors indiskriminat għad-detenzjoni illegali tal-migranti irregolari, inklużi dawk li jfittxu l-asil, il-minorenni mhux akkumpanjati u l-persuni apolidi; jitlob lill-Istati Membri jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tad-“Direttiva dwar ir-Ritorn”, inkluż ir-rispett lejn id-dritt għad-dinjità u lejn il-prinċipju tal-aħjar interess tat-tfal, u li jirrispettaw id-dritt internazzjonali u dak tal-UE;; ifakkar li d-detenzjoni tal-migranti għandha tibqa’ miżura tal-aħħar għażla u jħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimenta miżuri alternattivi; jikkundanna l-kundizzjonijiet ta’ detenzjoni skandalużi li hemm f’xi Stati Membri u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tindirizzahom mingħajr dewmien; itenni l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-migranti irregolari jingħataw id-dritt għal rimedju effettiv f’każ ta’ ksur tad-drittijiet tagħhom;

123. Jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex tingħata l-informazzjoni u tiġi żgurata t-trasparenza rigward id-detenzjoni tal-migranti u l-applikanti għall-asil f’bosta Stati Membri, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi reviżjoni tar-Regolament 862/2007 sabiex ikun jinkludi d-data statistika dwar il-funzjonament tas-sistemi u l-installazzjonijiet ta’ detenzjoni;

124. Jenfasizza l-importanza ta’ kontroll demokratiku ta’ kull forma ta’ ċaħda tal-libertà skont il-liġijiet dwar l-immigrazzjoni u l-asil; jistieden lill-Membri tal-Parlament Ewropew u tal-parlamenti nazzjonali jżuru regolarment iċ-ċentri ta’ akkoljenza u ta’ detenzjoni għall-migranti u għal dawk li jfittxu l-asil, u jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiffaċilitaw l-aċċess għal dawn iċ-ċentri għall-NGOs u l-ġurnalisti;

125. Jitlob monitoraġġ aktar mill-qrib tal-funzjonament taċ-ċentri ta’ akkoljenza u ta’ detenzjoni tal-migranti, tat-trattament li jingħata lill-migranti u tal-proċeduri applikati mill-Istati Membri fil-għoti tal-asil; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-hekk imsejħa "proċeduri ta’ espulsjoni ħabta u sabta" u l-inċidenti vjolenti li jseħħu f’diversi żoni “jaħarqu” fin-Nofsinhar tal-Ewropa, li jiġġustifikaw li l-Kummissjoni tvara b’mod urġenti f’dan il-qafas djalogu politiku mal-pajjiżi li jwettqu dawn il-prattiki bil-għan li jiġi rrispettat l-istat tad-dritt.

126. Jistieden lill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha jistabbilixxu miżuri konkreti u l-aħjar prattiki mmirati biex jippromwovu t-trattament ugwali u l-inklużjoni soċjali sabiex tittejjeb l-integrazzjoni tal-migranti fis-soċjetà; ifakkar f’dan ir-rigward li huwa essenzjali li ssir ġlieda kontra l-isterjotipi negattivi u l-informazzjoni żbaljata dwar il-migranti billi jiġu żviluppati kontronarrativi, primarjament fl-iskejjel u diretti lejn iż-żgħażagħ, biex jissaħħaħ l-impatt pożittiv tal-migrazzjoni;

127. Jikkunsidra li t-tfal migranti huma partikolarment vulnerabbli, speċjalment meta ma jkunux akkumpanjati; jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jimplimentaw ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-12 ta’ Settembru 2013 dwar is-sitwazzjoni tal-minorenni mhux akkumpanjati fl-UE; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ il-pakkett Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (SEKA) sabiex itejbu l-kundizzjoni tal-minorenni mhux akkumpanjati fl-UE; jilqa’ s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-648/11, li ddikjarat li l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-asil magħmula f’iktar minn Stat Membru wieħed minn minorenni mhux akkumpanjat huwa dak l-Istat li fih il-minuri jkun jinsab wara li jkun ippreżenta l-applikazzjoni hemmhekk; ifakkar li minorenni mhux akkumpanjati huma fuq kollox tfal u li hija l-protezzjoni tat-tfal, aktar milli l-politiki tal-immigrazzjoni, li trid tkun il-prinċipju ewlieni għall-Istati Membri u l-UE meta jkunu qed jittrattaw magħhom;

128. Jitlob li ssir valutazzjoni dwar kif jiġu użati l-fondi allokati u użati għall-affarijiet interni, b’mod partikolari l-fondi mogħtija għall-akkoljenza ta’ dawk li jfittxu asil; jistieden lill-UE tieħu azzjoni jekk jirriżulta li l-fondi ntużaw għal attivitajiet li ma jirrispettawx id-drittijiet fundamentali;

129. Jitlob li tingħata assistenza lill-Istati Membri li jinsabu mal-fruntieri esterni tal-Unjoni sabiex tgħinhom jindirizzaw il-lakuni sistematiċi fil-kundizzjonijiet tal-akkoljenza u l-proċeduri tal-asil, li ggravaw minħabba ż-żieda fin-numru ta’ applikanti għall-asil;

130. Jistieden lill-Unjoni Ewropea tiggarantixxi r-responsabbiltà tal-aġenti tagħha għal kwalunkwe ksur tad-drittijiet fundamentali li jistgħu jitwettqu minnhom; b’mod partikolari, jitlob li jiġi żgurat li tinfetaħ inkjesta, wara li saru allegazzjonijiet li jindikaw li twettaq ksur fil-kuntest tal-operazzjonijiet ikkoordinati mill-Aġenzija Frontex, u li se jiġu adottati miżuri adegwati, ta’ natura dixxiplinari jew ta’ natura oħra, fil-konfront ta’ dawk li jirriżultaw li wettqu dan il-ksur; għal dak il-għan jitlob għall-ħolqien ta’ mekkaniżmu ta’ rikors intern fi ħdan il-Frontex, kif mitlub mill-Ombudsman Ewropew fil-kuntest tal-inkjesta tiegħu fil-Kawża Nru OI/5/2012/BEH-MHZ u li l-konklużjonijiet tal-inkjesti mwettqa abbażi tal-allegazzjonijiet ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem isiru pubbliċi; jitlob, barra minn hekk, li l-operazzjonijiet tal-Frontex jiġu sospiżi jekk twettaq ksur tad-drittijiet fundamentali waqt tali operazzjonijiet, kif jiddisponi l-Artikolu 3(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1168/2011;

131. Jistieden lill-Istati Membri jirratifikaw mingħajr aktar dewmien il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Ġlieda kontra t-Traffikar tal-Bnedmin;

132. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li n-nisa li jkunu vittmi ta’ persekuzzjoni sessista ikollhom aċċess ġenwin għall-protezzjoni internazzjonali; jistieden lill-Istati Membri jsegwu l-linji gwida tal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2003/86/KE dwar id-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja, inklużi l-ħruġ fil-pront ta’ permess ta’ residenza validu fih innifsu għall-membri tal-familja li jkunu daħlu għal raġunijiet ta’ riunifikazzjoni tal-familja meta jkun hemm ċirkostanzi partikolarment diffiċli, bħall-vjolenza domestika;

133. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-asil tqis il-vittmi tal-mutilazzjoni ġenitali bħala persuni vulnerabbli u tinkludi l-mutilazzjoni ġenitali fost il-kriterji li għandhom jitqiesu meta jkun qed jintalab asil; jistieden lill-Istati Membri sabiex iħarrġu lill-professjonisti li huma f’kuntatt mal-migranti biex jidentifikaw in-nisa u l-bniet li huma suxxettibbli li jiġu ssuġġettati għall-mutilazzjoni ġenitali fil-pajjiżi ta’ oriġini tagħhom;

134. Jenfasizza li d-dritt għal-libertà ta’ moviment u ta’ residenza taċ-ċittadini Ewropej u l-familji tagħhom stabbilit fit-Trattati u ggarantiti mid-Direttiva 2004/38/KE dwar il-moviment liberu huwa wieħed mid-drittijiet fundamentali l-aktar konkreti taċ-ċittadini Ewropej; jikkundanna kwalunkwe tentattiv ta’ rieżami ta’ dan l-acquis, b’mod partikolari l-introduzzjoni mill-ġdid tal-kontrolli tal-fruntieri ta’ Schengen barra l-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen, u jitlob li kwalunkwe ksur tar-regoli jirriżulta fil-ftuħ ta’ proċedimenti legali quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ix-xejra li kulma jmur qed tikber tat-tkeċċijiet ta’ malajr ta’ ċittadini tal-UE mill-Istati Membri ta’ residenza tagħhom wara li jkunu tilfu l-impjieg u l-introjtu tagħhom bi ksur tal-qafas eżistenti; iqis li dan imur kontra l-ispirtu tal-moviment liberu;

Is-solidarjetà fil-kriżi ekonomika

135. Jiddeplora l-mod li bih il-kriżi finanzjarja, ekonomika u tad-dejn sovran, flimkien mar-restrizzjonijiet baġitarji imposti, affettwat b’mod negattiv id-drittijiet ekonomiċi, ċivili, soċjali u kulturali, li ta’ spiss jirriżultaw f’żieda fil-qgħad, faqar, u kondizzjonijiet ta’ xogħol u ta’ għajxien prekarji, kif ukoll f’esklużjoni u iżolament, partikolarment fl-Istati Membri li fihom ġew adottati programmi ta’ aġġustament ekonomiku, u jenfasizza li nota riċenti tal-Eurostat tindika li persuna Ewropea minn kull erbgħa issa tinsab fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali;

136. Jinnota li l-kriżi ekonomika u l-miżuri implimentati biex jindirizzawha affettwaw id-dritt ta’ aċċess għall-ħtiġijiet bażiċi bħalma huma l-edukazzjoni, l-abitazzjoni, il-kura tas-saħħa u s-sigurtà soċjali, kif ukoll li kellhom impatt negattiv fuq il-kondizzjoni tas-saħħa ġenerali tal-popolazzjoni f’xi Stati Membri; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi rrispettat id-dritt għall-protezzjoni kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali kif iddikjarat fl- Artikolu 30 tal-Karta Soċjali Ewropea; jistieden lill-Istati Membri kollha jintroduċu miżuri ta’ appoġġ, skont il-prattiki nazzjonali, biex jipprovdu liċ-ċittadini tagħhom kondizzjonijiet ta’ għajxien diċenti u biex jiġġieldu lill-esklużjoni soċjali;

137. Jenfasizza li l-istituzzjonijiet tal-UE, kif ukoll l-Istati Membri li jimplimentaw riformi strutturali fis-sistemi soċjali u ekonomiċi tagħhom, dejjem huma fl-obbligu li josservaw il-Karta u l-obbligi internazzjonali tagħhom, u huma għalhekk fl-obbligu li jagħtu rendikont għad-deċiżjonijiet meħuda; itenni t-talba tiegħu biex il-programmi ta' aġġustament ekonomiku jiġu allinjati mal-objettivi tal-Unjoni spjegati fl-Artikolu 151 tat-TFUE, inklużi l-promozzjoni tal-impjiegi u t-titjib tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol; itenni l-ħtieġa li jiġi żgurat li jkun hemm sorveljanza demokratika sħiħa permezz tal-involviment effettiv tal-parlamenti fuq il-miżuri meħuda mill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri b’reazzjoni għall-kriżi;

138. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri jinvestigaw b’mod sensittiv għall-ġeneri, l-impatt li għandhom fuq id-drittijiet fundamentali l-miżuri ta’ awsterità, proposti jew implimentati, filwaqt li jqisu l-impatt sproporzjonat tal-miżuri ta’ awsterità fuq in-nisa; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jieħdu azzjoni rimedjali immedjata fejn il-miżuri ta’ awsterità jkunu ħallew impatt negattiv fuq id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali tan-nisa;

139. Jistieden lill-istituzzjonijijet tal-UE u lill-Istati Membri jeżaminaw l-impatt fuq id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, inklużi d-drittijiet soċjali u tal-ħaddiema, tal-miżuri proposti jew implimentati biex jittrattaw il-kriżi u jieħdu azzjoni ta’ rimedju jekk ikun meħtieġ jekk jirriżulta li hemm sitwazzjonijiet ta’ rigressjoni fil-protezzjoni tad-drittijiet jew ta’ ksur tad-dritt internazzjonali, inklużi l-konvenzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-ILO;

Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri, meta jkunu qed jadottaw u jimplimentaw miżuri korrettivi u tnaqqis fil-baġit, iwettqu valutazzjoni tal-impatt fuq id-drittijiet fundamentali u jiggarantixxu li jkunu għadhom qed isiru disponibbli biżżejjed riżorsi biex jiġi salvagwardjat ir-rispett għad-drittijiet fundamentali u biex jiġu żgurati livelli essenzjali minimi ta’ drittijiet ċivili, ekonomiċi, kulturali u soċjali, b’attenzjoni speċjali għall-gruppi l-aktar vulnerabbli u soċjalment żvantaġġjati;

141. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri jirrikonoxxu li l-investiment fit-tul fl-inklużjoni soċjali huwa ta’ benefiċċju, peress li jindirizza l-kost għoli tad-diskriminazzjoni u l-inugwaljanza; jistieden lill-Istati Membri jagħmlu investiment pubbliku xieraq biex isostnu l-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa u jiżguraw li l-aċċess għall-ġustizzja u r-rimedju f’każijiet ta’ diskriminazzjoni ma jitqiegħdux f’periklu bit-tnaqqis drastiku tal-finanzjament fil-baġits tal-korpi tal-ugwaljanza; jistieden lill-UE u l-istituzzjonijiet nazzjonali ma jimminawx l-inklużjoni soċjali b’miżuri baġitarji li jaffettwaw il-funzjonament tal-organizzazzjonijiet ibbażati fil-komunità li jaħdmu favur l-ugwaljanza;

142. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra li tipproponi l-adeżjoni mal-Karta Soċjali Ewropea, bil-għan li ssalvagwardja b’mod effettiv id-drittijiet soċjali taċ-ċittadini Ewropej; jistieden lill-Istati Membri jippromwovu l-estensjoni tad-drittijiet soċjali fil-Karta tal-UE għal drittijiet soċjali oħra msemmija fil-Karta Soċjali riveduta tal-Kunsill tal-Ewropa bħal ma huma d-dritt għax-xogħol, id-dritt għal remunerazzjoni ġusta, id-dritt għall-protezzjoni mill-faqar u l-esklużjoni soċjali;

Il-kriminalità u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni

143. Itenni li l-kriminalità tal-korruzzjoni, b’mod partikolari l-kriminalità organizzata, tirrappreżenta ksur serju tad-drittijiet fundamentali u theddida għad-demokrazija u l-istat tad-dritt; jenfasizza li l-korruzzjoni, billi tiżvija l-fondi pubbliċi mill-għanijiet ta’ utilità pubblika li għalihom huma ddestinati, tnaqqas il-livell u l-kwalità tas-servizzi pubbliċi, u b’hekk tagħmel ħsara serja lit-trattament ġust taċ-ċittadini kollha; iħeġġeġ lill-Istati Membri u l-istituzzjonijiet Ewropej jiżviluppaw strumenti effikaċi għall-prevenzjoni, il-ġlieda u s-sanzjonijiet kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità u jkomplu jimmonitorja b’mod regolari l-użu li jsir tal-fondi pubbliċi, kemm jekk huma Ewropej u kemm jekk nazzjonali; jistieden, għaldaqstant, lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet jaġevolaw, mill-aktar fis possibbli, it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew, u b’hekk jipprovdu garanziji adegwati ta’ indipendenza u effiċjenza;

144. Jenfasizza li l-korruzzjoni tirrappreżenta ksur serju tad-drittijiet fundamentali; jistieden lill-Istati Membri u l-istituzzjonijiet jiżviluppaw strumenti effikaċi għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni u regolarment jivverifikaw l-użu tal-fondi pubbliċi, kemm jekk huma Ewropej u kemm jekk nazzjonali; jenfasizza li aktar trasparenza u aċċess għad-dokumenti pubbliċi miċ-ċittadini u l-ġurnalisti huwa mod effiċjenti biex tinkixef u tiġi miġġielda l-korruzzjoni;

145. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea tadotta strateġija ta’ kontra l-korruzzjoni li tkun ikkumplementata minn strumenti effettivi; jistieden lill-Istati Membri kollha u lill-UE jissieħbu fis-Sħubija ta’ Gvern Miftuħ u jiżviluppaw strateġiji konkreti biex jippromwovu t-trasparenza, jagħtu s-setgħa liċ-ċittadini u jiġġieldu lill-korruzzjoni; jistieden lill-Istati Membri jagħtu segwitu lir-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport dwar il-Ġlieda lill-Korruzzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u lir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-23 ta’ Ottubru 2013 dwar “il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus: rakkomandazzjonijiet dwar azzjonijiet u inizjattivi li għandhom jittieħdu”, u jsaħħu l-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni;

146. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jintensifikaw il-ġlieda tagħhom kontra kull tip ta’ kriminalità organizzata serja inkluż it-traffikar tal-bnedmin, l-abbuż u l-isfruttament sesswali, it-tortura u x-xogħol sfurzat, b’mod partikolari dawk li jinvolvu n-nisa u t-tfal;

147. Jistieden lill-Kummissjoni tiddisponi għar-reati biex topponi r-reati ambjentali mwettqa minn persuni individwali jew gruppi kriminali organizzati li għandhom impatt fuq id-drittijiet tal-bnedmin – id-dritt għas-saħħa, għall-ħajja u għat-tgawdija ta’ ambjent b’saħħtu – kif ukoll fuq l-ekonomija u fuq l-użu tar-riżorsi pubbliċi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina l-implimentazzjoni effettiva fl-UE tad-dritt tal-aċċess għall-ġustizzja fil-kuntest tad-dritt li għandha kull persuna tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri li tgħix f’ambjent li jwassal għas-saħħa u l-benesseri tagħha;

148. Jipproponi l-varar ta’ kodiċi Ewropew ta’ prevenzjoni tal-korruzzjoni u sistema trasparenti ta’ indikaturi rigward il-livelli ta’ korruzzjoni fl-Istati Membri u l-progress li jsir fil-qirda tal-korruzzjoni, kif ukoll rapport komparattiv annwali dwar l-istat ta’ din il-pjaga fuq livell Ewropew;

149. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jtemmu l-kompetizzjoni fiskali u b’mod effettiv jiġġieldu lill-prattiki ta’ tassazzjoni dannużi, u lill-evażjoni u l-evitar tat-taxxa fl-UE, li jdgħajfu l-kapaċità tal-Istati Membri li jisfruttaw għall-massimu r-riżorsi disponibbli tagħhom sabiex iwettqu bis-sħiħ id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali;

150. Jikkundanna l-fenomenu li qed jikber tat-traffikar tal-bnedmin, speċjalment għall-isfruttament sesswali, u jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jieħdu miżuri, skont id-direttiva tal-UE, biex jiġġieldu lid-domanda għall-isfruttament li qed taggrava t-traffikar fil-forom kollha tiegħu;

Il-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet u istituzzjonijiet oħra ta’ detenzjoni

151. Jenfasizza li d-drittijiet fundamentali tal-ħabsin għandhom jiġu ggarantiti mill-awtoritajiet nazzjonali; jiddeplora l-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet u f’istituzzjonijiet oħra ta’ detenzjoni ta' bosta Stati Membri fosthom il-problemi tal-popolazzjoni eċċessiva fil-ħabsijiet u t-trattament ħażin tal-ħabsin; iqis li hija indispensabbli l-adozzjoni, min-naħa tal-UE, ta' strument li jiggarantixxi l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Ewropew għall-Prevenzjoni tat-Tortura u t-Trattament u Pieni Inumani jew Degradanti (CPT) u tas-sentenzi tal-QEDB;

152. Ifakkar li l-abbuż tal-miżuri ta’ kustodja jwassal għall-iffullar fil-ħabsijiet fl-Ewropa kollha, sitwazzjoni li tikser id-drittijiet fundamentali tal-individwi u tikkomprometti l-fiduċja reċiproka meħtieġa biex tirfed il-kooperazzjoni ġudizzjarja fl-Ewropa; jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li l-Istati Membri jonoraw l-impenji li ħadu fil-fora internazzjonali u Ewropej li se jagħmlu użu aktar frekwenti ta’ miżuri ta’ probazzjoni u sanzjonijiet li joffru alternattiva għall-priġunerija, u li se jagħmlu r-reintegrazzjoni soċjali l-għan aħħari ta’ perjodu ta’ kustodja; jitlob, għalhekk, lill-Istati Membri jadottaw strateġiji biex jippromwovu t-taħriġ u l-impjieg tal-persuni li qed iservu sentenzi ta’ ħabs;

153. Itenni r-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni magħmula fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta’ Frar 2014 dwar ir-rieżami tal-Mandat ta’ Arrest Ewropew (2013/2109(INL)), b’mod partikolari fir-rigward tal-introduzzjoni ta’ verifika tal-proporzjonalità u l-eċċezzjoni li tirrigwarda d-drittijiet fundamentali fil-Mandat ta’ Arrest Ewropew jew miżuri ta’ rikonoxximent reċiproku b’mod aktar ġenerali;

154. Jiddispjaċih li t-tliet deċiżjonijiet qafas li jkopru t-trasferiment ta’ priġunieri, il-probazzjoni u sanzjonijiet alternattivi u l-Ordni ta’ Superviżjoni Ġudizzjarja, li għandhom potenzjal kbir biex inaqqsu l-iffullar fil-ħabsijiet, ġew implimentati biss minn ftit Stati Membri;

155. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-impatt tal-politiki ta’ detenzjoni u tas-sistemi tal-ġustizzja kriminali fuq it-tfal; jirrimarka li madwar l-UE kollha d-drittijiet tat-tfal huma direttament affettwati fil-każ ta’ tfal li jgħixu fil-faċilitajiet ta’ detenzjoni mal-ġenituri tagħhom; jenfasizza l-fatt li kull sena huwa stmat li madwar 800 000 tifel u tifla fl-UE jiġu separati minn ġenitur li jkun il-ħabs, ħaġa li tħalli impatt fuq id-drittijiet tat-tfal b’modi multipli;

Il-ġustizzja

156. Jirrimarka li l-iżvilupp ta’ spazju Ewropew ta’ ġustizzja bbażat fuq ir-rikonoxximent reċiproku u s-salvagwardji ġuridiċi, li b’hekk jarmonizza s-sistemi tal-ġustizzja differenti tal-Istati Membri, b’mod speċjali f’materji kriminali, għandu jibqa’ fost il-prijoritajiet għoljin tal-Istituzzjonijiet Ewropej għall-Aġenda tal-UE fil-qasam tal-Ġustizzja għall-2020;iqis li l-applikazzjoni effettiva tal-Karta u tal-leġiżlazzjoni sekondarja tal-UE dwar id-drittijiet fundamentali hija kruċjali għall-fiduċja taċ-ċittadini fil-funzjonament tajjeb tal-ispazju Ewropew ta’ ġustizzja;

157. Jirrimarka li d-dritt ta’ aċċess għall-ġustizzja u għal tribunal indipendenti u imparzjali huwa indispensabbli għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, li huma effettivi biss jekk ikunu ġudikabbli, għad-demokrazija u l-istat tad-dritt; itenni l-importanza li jiġi żgurat li kemm is-sistemi tal-ġustizzja ċivili u kemm dik tal-ġustizzja kriminali huma effiċjenti u li l-indipendenza tal-ġudikatura tkun iggarantita;

158. Jilqa’ l-portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika, li hu operat mill-Kummissjoni u jipprovdi lill-professjonisti u lill-pubbliku informazzjoni dwar sistemi tal-ġustizzja u huwa għodda prattika biex jittejjeb l-aċċess għall-ġustizzja, b’taqsima separata dwar id-drittijiet fundamentali li tfittex li tinforma liċ-ċittadini dwar għand min għandhom imorru f’każijiet ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom;

159. Jilqa’ l-passi li diġà ttieħdu fuq livell Ewropew biex jiġu armonizzati s-salvagwardji tal-Istati Membri fi proċedimenti kriminali u l-benefiċċji tagħhom għaċ-ċittadini; itenni l-importanza tal-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni tal-UE dwar id-drittijiet proċedurali li tkun konformi mal-ogħla standard ta’ protezzjoni mnaqqax fil-Karta, fit-trattati internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u fil-liġi kostituzzjonali tal-Istati Membri;

160. Jiddeplora n-nuqqas ta’ aċċess għall-għajnuna legali f’ħafna Stati Membri u l-fatt li dan ixekkel id-dritt ta' aċċess għall-ġustizzja għal dawk li m’għandhomx mezzi finanzjarji biżżejjed; iqis li huwa essenzjali li l-UE tadotta direttiva qawwija u komprensiva dwar l-aċċess għall-għajnuna legali;

161. Jistieden lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri jiddisponu għal miżuri li jappoġġjaw u jipproteġu lill-informaturi li jiddenunzjaw azzjonijiet illegali;

Iċ-ċittadinanza

162. Iqis li ċ-ċittadinanza attiva u parteċipattiva tal-UE għandha tiġi mħeġġa permezz tal-aċċess għal dokumenti u informazzjoni, it-trasparenza, governanza u amministrazzjoni tajba, il-parteċipazzjoni u r-rappreżentanz demokratiċi, bil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet kemm jista’ jkun qrib taċ-ċittadini tal-Unjoni; jinsisti fuq il-bżonn li ssir possibbli l-parteċipazzjoni sħiħa tas-soċjetà ċivili fit-teħid tad-deċiżjonijiet fuq livell Ewropew kif garantit mill-Artikolu 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u jenfasizza l-importanza tal-prinċipji ta’ trasparenza u djalogu f’dan ir-rigward; jinnota li d-dritt taċ-ċittadini li jkollhom aċċess għad-dokumenti miżmuma mill-istituzzjonijiet pubbliċi jagħti s-setgħa liċ-ċittadini u jippermettilhom jiskrutnizzaw u jivvalutaw lill-awtoritajiet pubbliċi u jżommuhom responsabbli; jiddeplora f’dan il-kuntest l-istaġnar tar-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 u jtenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni u l-Kunsill li jerġgħu jaqbdu l-ħidmiet tagħhom filwaqt li jqisu l-proposti tal-Parlament;

163. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżguraw li mexxew kampanji ta’ informazzjoni dwar iċ-ċittadinanza Ewropea u d-drittijiet konnessi magħha; id-drittijiet għall-protezzjoni diplomatika u konsulari, id-dritt ta’ petizzjoni u d-dritt li wieħed iressaq ilmenti lill-Ombudsman Ewropew, id-dritt tal-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u d-dritt li dak li jkun jippreżenta inizjattivi taċ-ċittadini;

164. Ifaħħar ir-rwol tal-Ombudsman Ewropew għad-determinazzjoni tagħha li tiżgura amministrazzjoni tajba u trasparenza tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE;

165. Jikkundanna l-fatt li aktar minn 15-il miljun ċittadin minn stati terzi u 500 000 persuna apolida fl-Unjoni Ewropea huma vittmi ta’ rifjut diskriminatorju li tiġi rikonoxxuta ċ-ċittadinanza tagħhom; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jirrispettaw id-dritt fundamentali għaċ-ċittadinanza u jistieden partikolarment lill-Istati Membri jirratifikaw, u jattwaw bis-sħiħ, il-Konvenzjoni dwar it-Tnaqqis tal-Apolidija tal-1961 kif ukoll il-Konvenzjoni Ewropea dwar iċ-Ċittadinanza tal-1997;

166. Jenfasizza li l-infurmar taċ-ċittadini dwar id-drittijiet fundamentali tagħhom huwa parti integrali mid-dritt għal amministrazzjoni tajba kif spjegat fil-Karta; jitlob lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari lill-persuni l-aktar fil-bżon, jiżguraw li d-drittijiet tagħhom jiġu spjegati lilhom, jappoġġjawhom u jiżguraw li dawk id-drittijiet jiġu rispettati;

167. Jemmen li l-persuni apolidi u ċ-ċittadini taʼ pajjiżi terzi li huma residenti permanenti fl-Istati Membri għandu jkollhom id-dritt li jivvotaw fl-elezzjonijiet lokali u Ewropej;

168. Jitlob lill-Kummissjoni tagħmel pass ’il quddiem fl-ikkonsolidar tad-dritt għal amministrazzjoni tajba billi ddawwar il-Kodiċi ta’ Mġiba Amministrattiva Tajba tal-UE f’regolament ġuridikament vinkolanti;

169. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw, permezz tal-politiki tagħhom, li d-drittijiet fundamentali jiġu rispettati kif jixraq, iggarantiti, protetti u żviluppati ulterjorment fl-UE; jistieden lill-Istati Membri jġeddu l-isforzi tagħhom biex jirrikonoxxu d-dritt ta’ petizzjoni u d-dritt ta’ rikors għand l-Ombudsman bħala mezz biex iċ-ċittadini jiddefendu d-drittijiet tagħhom;

170. Jesprimi t-tħassib tiegħu, fuq il-bażi ta’ mijiet ta’ petizzjonijiet li jaslu kull sena, dwar in-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni proprja fl-Istati Membri, kemm fil-forma u kemm fis-sustanza, tad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, bħalma huma d-direttivi dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali u l-Valutazzjoni Ambjentali Strateġika; jitlob lill-Kummissjoni twettaq sorveljanza iktar mill-qrib tas-sustanza ta’ proċeduri bħal dawn, b’mod partikolari meta każijiet speċifiċi jkunu s-suġġet tal-petizzjonijiet;

171. Itenni l-importanza tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (IĊE), bħala dritt ġdid taċ-ċittadini introdott bit-Trattat ta’ Lisbon li jimmira li jżid id-demokrazija parteċipattiva fl-UE; jinnota l-importanza tal-IĊE bħala għodda qawwija li tagħti liċ-ċittadini Ewropej dritt demokratiku dirett li jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE, b'żieda mad-dritt taċ-ċittadini Ewropej li jressqu petizzjonijiet quddiem il-Parlament Ewropew (PE) u d-dritt tagħhom li jappellaw għand l-Ombudsman Ewropew;

172. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea ssaħħaħ ir-rwol tal-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej (IĊE) billi tadotta approċċ li jkun jirrispetta liċ-ċittadini biex tindirizza n-nuqqasijiet kollha ta’ dan l-istrument fir-reviżjoni li jmiss dalwaqt tar-Regolament 211/20118 filwaqt li fl-istess ħin ittejjeb il-kampanji ta’ informazzjoni għaċ-ċittadini dwar l-użu tal-IĊE u s-setgħa tagħha li tinfluwenza l-proċess tat-tfassil tal-politiki tal-UE;

Il-vittmi tal-kriminalità

173. Iqis li l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità għandha tkun prijorità; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw b’mod xieraq, mingħajr dewmien, id-Direttiva tal-UE dwar il-Vittmi (2012/29/UE), sabiex jirrispettaw l-iskadenza għat-traspożizzjoni, iffissata għas-16 ta’ Novembru 2015, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw, skont l-Artikolu 28 tagħha, il-ġbir ta’ data komparabbli dwar it-traspożizzjoni tagħha, b’mod partikolari dwar kif il-vittmi, inklużi l-vittmi ta’ delitti mwettaq b’motiv diskriminatorju, irnexxielhom ikollhom aċċess għad-drittijiet tagħhom; iqis li għad hemm ħafna xi jsir biex jingħata appoġġ lill-vittmi tal-kriminalità, billi jiġu infurmati dwar id-drittijiet tagħhom u jiġu żgurati sistemi ta’ riferiment effettivi u jiġu mħarrġa l-uffiċjali tal-pulizija u l-professjonisti tal-liġi biex tiġi stabbilita relazzjoni ta’ fiduċja u kunfidenza mal-vittmi, kif turi r-riċerka tal-FRA dwar l-appoġġ għall-vittmi; jilqa’ l-adozzjoni, fl-2013, ta’ regolament dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta’ protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili;

174. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri tal-UE jiżguraw l-ogħla kwalità ta’ ġbir ta’ data komparabbli dwar it-traspożizzjoni tad-Direttiva tal-UE dwar il-Vittmi (2012/29/UE) u dwar kif il-vittmi, inklużi l-vittmi ta’ reati mwettqa abbażi ta’ preġudizzju u motiv diskriminatorju, irnexxielhom jieħdu d-drittijiet tagħhom, kif meħtieġ mill-Artikolu 28 tad-Direttiva;

175. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jqisu l-iżviluppi demografiċi u l-bidliet fid-daqs u l-kompożizzjoni tal-unitajiet domestiċi meta jkunu qed ifasslu l-politiki tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-politiki soċjali u tal-impjiegi tagħhom ma jiddiskriminawx fuq il-bażi tad-daqs u l-kompożizzjoni tal-unitajiet domestiċi;

176. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-vakwu ġuridiku fir-rigward tal-aċċess taċ-ċittadini għal rimedju legali meta l-Istati Membri ma jkunux għamlu t-traspożizzjoni, jew ikunu ttardjaw li jagħmlu t-traspożizzjoni, tal-leġiżlazzjoni tal-UE li tikkonċernahom direttament; jenfasizza l-ħtieġa ta’ koordinazzjoni tal-azzjonijiet fil-livelli kollha biex jiġu protetti u promossi d-drittijiet fundamentali, filwaqt li jiġu inklużi l-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-NGOs u s-soċjetà ċivili;

177. Jenfasizza l-bżonn li tissaħħaħ it-trasparenza istituzzjonali, ir-responsabilità demokratika u l-ftuħ fl-UE u jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet kompetenti tal-UE u lill-Istati Membri kollha:

     –   jintensifikaw l-isforzi tagħhom bil-għan li ssir reviżjoni mill-aktar fis tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ħalli jiġu żgurati trasparenza massima u proċeduri semplifikati għall-aċċess pubbliku għall-informazzjoni u għad-dokumenti; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, terġa' tvara l-inizjattiva leġiżlattiva dwar Att dwar l-Aċċessibbiltà, fil-forma ta' strument orizzontali li jkun kapaċi jżid il-protezzjoni mogħtija lill-persuni b'diżabilità, u jiżguraw li l-politiki kollha li jaqgħu fil-kompetenza tal-UE jkunu koerenti għal dan il-għan;

     –   iressqu reviżjoni tar-Regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (Regolament (UE) Nru 211/2011) matul din il-leġiżlatura bil-għan li jittejjeb il-funzjonament tiegħu, jiġu inkorporati emendi biex jitneħħew l-ostakli amministrattivi, organizzattivi u finanzjarji li jista’ jkun hemm li minħabba fihom mhux iċ-ċittadini Ewropej kollha jistgħu jeżerċitaw b'mod korrett l-influwenza demokratika tagħhom permezz tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej kif ipprovdut fit-Trattati; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi wkoll fil-proposta tagħha d-dispożizzjonijiet neċessarji biex lil ċerti gruppi ta' ċittadini, bħalma huma dawk neqsin mid-dawl jew li jgħixu barra minn pajjiżhom, twaqqafhom milli jiġu miżmuma milli jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jsostnu l-inizjattivi taċ-ċittadini, peress li tali esklużjoni tillimita l-ugwaljanza u l-involviment fost iċ-ċittadini;

     –   iressqu reviżjoni tad-Direttiva 93/109/KE dwar arranġamenti dettaljati sabiex jiġi eżerċitat id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għal-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini tal-Unjoni li joqogħdu fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux ċittadini, sabiex tingħata għajnuna liċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fi Stat li mhuwiex tagħhom biex jipparteċipaw fl-elezzjonijiet Ewropej fil-pajjiż ta' residenza tagħhom; jistieden lill-Istati Membri jippermettu liċ-ċittadini kollha tagħhom jivvotaw fl-elezzjonijiet Ewropej, inklużi dawk li jgħixu barra mill-UE, partikolarment permezz ta' kampanja ta' informazzjoni mwettqa fi żmien utli;

     –   jagħtu kunsiderazzjoni xierqa lill-parti tal-popolazzjoni li kulma jmur qed dejjem tikber li hija mċaħħda totalment mid-dritt tal-vot tagħha fir-rigward tal-elezzjonijiet nazzjonali billi la jistgħu jivvotaw f’pajjiżjom u lanqas fil-pajjiż ta' residenza tagħhom;

178.    Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1)

Testi adottati, P7_TA(2014)0126.

(2)

Testi adottati, P7_TA(2014)0105.

(3)

ĠU L 180, 19.7.2000, p. 22.

(4)

ĠU C 378, 24.12.2013, p. 1.

(5)

Id-Direttiva 2010/64/UE tal-20 ta’ Ottubru 2010, id-Direttiva 2012/13/UE tat-22 ta’ Mejju 2012 u d-Direttiva 2013/48/UE tat-22 ta’ Ottubru 2013

(6)

ĠU L 328 6.12.2008, p. 55.

(7)

ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16.

(8)

ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.

(9)

ĠU L 373, 21.12.2004, p. 37.

(10)

ĠU L 101, 15.4.2011, p. 1.

(11)

ĠU L 281 23.11.1995, p. 31.

(12)

ĠU L 335, 17.12.2011, p. 1.

(13)

ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.

(14)

ĠU L 59, 2.3.2013, p. 5.

(15)

Testi adottati, P7_TA(2013)0594.

(16)

Testi adottati, P7_TA(2014)0062.

(17)

ĠU C 51E, 22.2.2013, p. 101.

(18)

Testi adottati, P7_TA(2013)0387.

(19)

Testi adottati, P7_TA(2014)0173.

(20)

Testi adottati, P8_TA(2014)0105.

(21)

ĠU C 124E, 25.5.2006, p. 405.

(22)

Testi adottati, P8_TA(2014)0070.

(23)

Testi adottati, P7_TA(2013)0322.

(24)

Testi adottati, P7_TA(2014)0230.

(25)

Testi adottati, P8_TA(2015)0031.

(26)

Testi adottati, P7_TA(2013)0350.

(27)

Testi adottati, P8_TA(2014)0058.

(28)

ĠU C 353E, 3.12.2013, p. 1

(29)

Testi adottati, P7_TA(2013)0418.

(30)

Testi adottati, P7_TA(2013)0203.

(31)

Programm ta’ Azzjoni tal-ICPD § 7.2 u 7.3.


NOTA SPJEGATTIVA

Dan ir-rapport dwar id-drittijiet fundamentali fl-UE fis-snin 2013 u 2014 jidħol f'kuntest istituzzjonali partikolarment favorevoli u sensittiv għar-rispett tad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea llum. Dan l-aħħar bdiet leġiżlatura ġdida u għadha kemm bdiet ħidmietha l-Kummissjoni l-ġdida, li jagħtu importanza kbira lir-rispett lejn il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali fid-dawl tal-mandat tal-ewwel Viċi President u tar-rwol tiegħu bħala kontrollur tal-ħarsien tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea.

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tirrikonoxxi sensiela ta' drittijiet personali, ċivili, politiċi u soċjali taċ-ċittadini u r-residenti tal-UE. Permezz tad-dħul fis-seħħ tat-trattat ta' Lisbona, il-Karta ngħatat l-istess effett legali vinkolanti bħat-trattati.

Iċ-ċittadini u r-residenti kollha tal-UE għandhom ikunu jistgħu jgawdu d-drittijiet inklużi fil-Karta mingħajr ebda distinzjoni ta' sess, reliġjon, orjentament sesswali u kulur tal-ġilda. Sfortunatament, l-atturi istituzzjonali u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi qed jirrapportaw li għadhom qed iseħħu bosta każijiet ta' ksur tad-drittijiet fundamentali fit-territorju tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

Dan mhuwiex aċċettabbli. Ir-rispons tal-istituzzjonijiet Ewropej u tal-Istati Membri għandu jkun kostanti u riżolut fil-prevenzjoni u fil-ġlieda biex jintemmu dawn il-każijiet ta' ksur. Huma ħafna l-azzjonijiet proposti minn dan il-Parlament li ma ngħatawx is-segwitu xieraq u jeżistu bosta każijiet ta' ksur tad-drittijiet fundamentali li ma ġewx evitati jew li qed ikomplu jseħħu.

F'dan ir-rapport, ir-rapporteur tixtieq tibda mill-proposti u r-rakkomandazzjonijiet li tressqu minn dan il-Parlament fir-rapporti preċedenti dwar l-istat tad-drittijiet fundamentali, u tipproponi soluzzjonijiet ġodda. Ir-rapport huwa maqsum f'żewġ taqsimiet: fl-ewwel waħda jiġu trattati kwistjonijiet istituzzjonali u fit-tieni tiġi analizzata s-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali speċifiċi.

Fil-ħidma tagħha, ir-rapporteur involviet l-atturi istituzzjonali ewlenin,fosthom l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u l-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem fil-Kunsill tal-Ewropa, l-ombudsmen tal-Istati Membri u l-atturi ewlenin kollha tas-soċjetà ċivili li ġew ikkonsultati permezz ta' kwestjonarju informattiv dwar l-istat tad-drittijiet fundamentali fil-pajjiżi u fl-oqsma ta' kompetenza tagħhom.

Fl-ewwel taqsima tar-rapport, ir-rapporteur tipproponi li tiġi stabbilita strateġija interna vera u proprja tad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea msejsa fuq l-applikazzjoni tal-Artikolu 2 TUE u li tinvolvi l-entitajiet kollha tal-Unjoni li huma attivi fil-qasam tar-rispett lejn id-drittijiet fundamentali. Jeħtieġ li tiġi żgurata l-koerenza mal-Qafas Strateġiku dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-demokrazija fil-kuntest tar-relazzjonijiet esterni u, barra minn hekk, tingħeleb 'l hekk imsejħa "dilemma ta' Kopenħagen", jiġifieri li jiġi vverifikat b'reqqa kbira r-rispett lejn id-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt mhux biss qabel l-adeżjoni mal-UE iżda wkoll fil-konfront ta' dawk l-Istati li llum huma membri. Barra minn hekk, sabiex l-istrateġija proposta tkun tabilħaqq effikaċi, jeħtieġ li jiġi stabbilit mekkaniżmu li kapaċi jirrappreżenta tassew deterrent suffiċjenti biex jipprevjeni u jeqred sitwazzjonijiet ta' ksur tad-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri.

Fit-tieni taqsima tar-rapport, ir-rapporteur tindirizza fid-dettall sensiela ta' każijiet ta' ksur li, fid-dawl tas-sitwazzjoni politika attwali, tqis li huma prijoritarji, bħal-libertà ta' espressjoni, il-ħtieġa li jiġi żgurat ekwilibriju ġust bejn ir-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-garanzija tas-sigurtà kollettiva, l-impatt tal-politiki ta' awsterità u tal-korruzzjoni b'rabta mad-drittijiet fundamentali, u s-sitwazzjoni fil-ħabsijiet. Barra minn hekk, jiġu indirizzati kwistjonijiet li, fir-rigward tagħhom, l-UE għandha kompetenza sħiħa, bħalma hi l-ġlieda kontra l-forom ta' diskriminazzjoni u l-ħarsien tad-drittijiet tal-migranti u r-rifuġjati.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (13.5.2015)

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2013-2014)

(2014/2254(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Ramón Jáuregui Atondo

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jirrimarka l-bżonn li jitkomplew il-promozzjoni u t-tisħiħ tal-protezzjoni u tal-iżvilupp sħiħ tad-drittijiet fundamentali b'konformità mat-Trattati u mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod aktar speċifiku, biex ikun żgurat li l-valuri tal-Unjoni Ewropea kif stabbiliti fl-Artikolu 2 u f'artikoli rilevanti oħrajn tat-Trattat dwar l-UE, jiġu rispettati u promossi mill-UE, mill-istituzzjonijiet tagħha u mill-Istati Membri; jenfasizza li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom ikunu fuq quddiem nett f'dan ir-rigward u jissottolinja l-fatt li l-Istati Membri jmisshom iservu ta' eżempju fl-implimentazzjoni effikaċi ta' dawn l-obbligi;

2.  Jenfasizza li l-adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (KEDB) tgħin b'mod sinifikanti s-salvagwardja tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u tal-Istati Membri; jieħu nota tal-Opinjoni Nru 2/13 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li fiha l-Qorti waslet għall-konklużjoni li l-abbozz ta' ftehim dwar l-adeżjoni tal-UE mal-KEDB ma kienx kompatibbli mad-dritt tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jieħdu ħsieb it-tħassib espress mill-Qorti mill-aktar fis possibbli bil-għan li jiġi sodisfatt l-obbligu ta' adeżjoni mal-KEDB kif minqux fl-Artikolu 6(2) tat-Trattat dwar l-UE u jissoktaw in-negozjati mill-aktar fis possibbli b'tali mod li jżid valur lill-protezzjoni tad-drittijiet fi ħdan l-UE;

3.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-proposti leġiżlattivi, inklużi l-ftehimiet internazzjonali u, b'mod ġenerali, il-politiki kollha tal-UE, għandhom jiġu eżaminati bir-reqqa sabiex ikun żgurat li jikkonformaw mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiggarantixxu li l-leġiżlazzjoni tal-UE, partikolarment il-programmi ta' aġġustament ekonomiku u finanzjarju li laqtu b'mod negattiv il-kundizzjonijiet ta' ħajja ta' bosta nies, tkun implimentata kontinwament skont il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Karta Soċjali Ewropea (Artikolu 51 tat-TFUE), partikolarment fir-rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet ekonomiċi u soċjali;

4.  Jikkunsidra li l-ksur tad-drittijiet, l-abbużi jew l-inugwaljanzi fl-Istati Membri jimminaw id-demokrazija u l-istat tad-dritt, kif ukoll il-fiduċja taċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea; Jenfasizza r-rwol tal-Parlament bħala l-unika istituzzjoni eletta direttament li teżamina l-proposti leġiżlattivi u l-politiki biex tiggarantixxi li dawn jirrispettaw il-Karta; jistieden lil-leġiżlatur tal-UE jippromwovi l-valuri tal-UE kif meħtieġ mill-Artikolu 3 tat-TUE u, speċifikament, l-inklużjoni u l-ugwaljanza, kif meħtieġ mill-Artikoli 8, 9 u 10 tat-TFUE;

5.  Ifakkar fil-bżonn, aktar minn qatt qabel f'dan il-kuntest, li tiġi garantita l-koerenza bejn l-aspetti interni u esterni, inklużi l-ftehimiet internazzjonali, tal-protezzjoni u tal-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea, u jisħaq fuq il-fatt li l-leġiżlazzjoni u t-tfassil tal-politiki fil-qasam tas-sigurtà u l-ġustizzjoni u tad-dimensjoni esterni tal-politiki tal-Unjoni għandhom jirrispettaw il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali kif ukoll il-KEDB inkwantu l-iskop tal-politiki fil-qasam tas-sigurtà u l-ġustizzja jrid ikun dak li jiggarantixxi u jipproteġi l-libertà u d-drittijiet fundamentali;

6.  Jisħaq fuq l-importanza li fl-Istati Membri kollha tiġi garantita l-protezzjoni effikaċi u koerenti tal-istat tad-dritt u l-prevenzjoni tal-ksur tad-drittijiet fundamentali, u jirrikonoxxi li l-istat tad-dritt jiżvolġi rwol ċentrali fil-prevenzjoni tal-ksur tad-drittijiet fundamentali ifakkar li d-drittijiet fundamentali huma parti integrali tal-valuri tal-UE u li l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-UE fih mekkaniżmu intiż li jirrispondi għall-eventwali ksur serju u persistenti jew riskju ċar ta' ksur serju minn Stat Membru tal-valuri msemmija fl-Artikolu 2 tat-TUE, u jevidenzja li l-Artikolu 7 għandu jkun applikat b'mod uniformi għall-Istati Membri kollha biex ikun żgurat trattament indaqs;

7.  Jilqa' favorvolment, għaldaqstant, id-dispożizzjonijiet qafas adottati mill-Kummissjoni fil-11 ta' Marzu 2014 dwar il-qafas tal-UE l-ġdid maħsub biex isaħħaħ l-istat tad-dritt u d-deċiżjoni tas-16 ta' Diċembru 2014 tal-Kunsill Affarijiet Barranin dwar l-istabbiliment ta' djalogu kontinwu dwar il-qagħda tal-istat tad-dritt fl-UE bejn l-Istati Membri fil-Kunsill, billi ż-żewġ mekkaniżmi għandhom ikunu applikati qabel ma jingħata bidu lill-proċeduri fl-ambitu tal-Artikolu 7 tat-TUE, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jinnotifikaw regolarment lill-Parlament;

8.  Jindika, madankollu, fl-istess ħin, l-ostakli ewlenin fil-mod kif hu implimentat, partikolarment il-fatt li l-istabbiliment formali tal-eżistenza ta' ksur serju u persistenti tal-valuri fundamentali tal-Unjoni fi Stat Membru skont l-Artikolu 7(2) tat-TUE jeħtieġ l-unanimità fi ħdan il-Kunsill;

9.  Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jintroduċu mekkaniżmu ieħor maħsub għall-monitoraġġ effikaċi tar-rispett tad-drittijiet fundamentali u tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri; jemmen li, mingħajr preġudizzju għall-mekkaniżmi eżistenti diġà applikabbli fl-eventwalità ta' ksur serju u persistenti, l-alternattiva proposta għandha:

     (a)  twessa' l-mandat tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali biex jinkludi l-monitoraġġ tad-drittijiet fundamentali u tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri kollha, kemm fi ħdan kif ukoll wara l-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea, u b'hekk tkun tista' tiddivulga pubblikament l-informazzjoni dwar ksur tad-drittijiet fundamentali min-naħa ta' Stat Membru;

     (b)  tippermetti lill-Kummissjoni, abbażi tal-konklużjonijiet tar-rapporti prodotti mill-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali, tagħti bidu għall-proċeduri ta' ksur minħabba vjolazzjonijiet tal-Artikolu 2 tat-TUE bil-għan li jiġi garantit b'mod effikaċi livell għoli ta' protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri;

10. Jissottolinja l-importanza ta' kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-parlamenti nazzjonali, kif ukoll bejn tali entitajiet u l-Kunsill tal-Ewropa u organizzazzjonijiet oħrajn; jenfasizza li l-protezzjoni tad-drittijiet tal-minoranzi hija prinċipju bażiku tad-demokrazija u jiddeplora full forma ta' diskriminazzjoni kontra l-minoranzi u l-popli u l-komunitajiet vulnerabbli, kif imsemmi fl-Artikolu 2 tat-TUE, josserva d-deċiżjoni meħuda mill-Kunsill intiża li tissorvelja s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea;

11. Ifakkar fl-importanza kruċjali tat-traspożizzjoni u tal-implimentazzjoni puntwali u korretti tad-dritt tal-UE, speċjalment meta din tolqot u tiżviluppa d-drittijiet fundamentali;

12. Jenfasizza l-bżonn li tissaħħaħ it-trasparenza istituzzjonali, ir-responsabbiltà demokratika u l-ftuħ fl-UE u jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet kompetenti tal-UE u lill-Istati Membri kollha biex:

     –   jintensifikaw l-isforzi tagħhom bil-għan li ssir reviżjoni mill-aktar fis tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ħalli jkunu żgurati trasparenza massima u proċeduri semplifikati għall-aċċess pubbliku għall-informazzjoni u għad-dokumenti; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, terġa' tniedi l-inizjattiva leġiżlattiva ta' Att dwar l-Aċċessibbiltà, fil-forma ta' strument orizzontali li jkun kapaċi jżid il-protezzjoni mogħtija lill-persuni b'diżabbiltajiet u jiżgura li l-politiki ta' kompetenza tal-UE kollha jkunu koerenti ma' dan il-għan;

     –   iressqu reviżjoni tar-Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej (Regolament (UE) Nru 211/2011) matul din il-leġiżlatura bil-għan li jitjieb il-funzjonament tiegħu, jiġu inkorporati emendi biex jitneħħew eventwali ostakli amministrattivi, organizzattivi u finanzjarji li minħabba fihom mhux iċ-ċittadini Ewropej kollha jistgħu jeżerċitaw b'mod korrett l-influwenza demokratika tagħhom permezz tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej kif previst fit-Trattati; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi wkoll fil-proposta tagħha d-dispożizzjonijiet neċessarji biex twaqqaf ċerti gruppi ta' ċittadini, li huma neqsin mid-dawl jew li jgħixu barra minn pajjiżhom, milli jkunu mxekkla li jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jsostnu l-inizjattivi taċ-ċittadini, peress li tali esklużjoni tillimita l-ugwaljanza u l-involviment fost iċ-ċittadini;

     –   iressqu reviżjoni tad-Direttiva 93/109/KE dwar arranġamenti dettaljati sabiex jiġi eżerċitat id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għal-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini tal-Unjoni li joqogħdu fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux ċittadini, sabiex tingħata għajnuna liċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fi Stat mhux tagħhom biex jipparteċipaw fl-elezzjonijiet Ewropej fil-pajjiż ta' residenza tagħhom; jistieden lill-Istati Membri jippermettu liċ-ċittadini tagħhom jivvotaw fl-elezzjonijiet Ewropej, anki dawk li jgħixu barra mill-UE, partikolarment permezz ta' kampanja ta' informazzjoni mwettqa fi żmien utli;

     –   jagħtu kunsiderazzjoni xierqa lis-segment, dejjem akbar, tal-popolazzjoni li huwa mċaħħad totalment mid-dritt tal-vot tiegħu fir-rigward tal-elezzjonijiet nazzjonali billi ma jistax jivvota la f'pajjiżu u lanqas fil-pajjiż ta' residenza tiegħu.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

5.5.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

20

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Kostas Chrysogonos, Richard Corbett, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Max Andersson, Sylvie Goulard, David McAllister, Cristian Dan Preda, Viviane Reding


OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (6.5.2015)

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2013-2014)

(2014/2254(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Daniela Aiuto

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) jiddikjara li l-valuri fundamentali tal-UE huma “d-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta’ persuni li jagħmlu parti minn minoranzi”;

B.  billi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa hi dritt fundamentali u prinċipju komuni tal-UE, u għad baqa' ħafna xogħol x'isir biex din tinkiseb; billi l-Artikoli 21 u 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxu projbizzjoni fuq kwalunkwe diskriminazzjoni għal raġunijiet ta’ sess, u billi l-vjolenza kontra n-nisa hija manifestazzjoni brutali tal-inugwaljanza tal-ġeneri u hija waħda mill-iktar tipi mifruxa ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa;

C. billi l-Artikolu 4 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jipprojbixxi kull sura ta' trattament inuman jew degradanti;

D. billi s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi (SRHR) huma msejsa fuq id-drittijiet bażiċi tal-bniedem u huma elementi essenzjali tad-dinjità tal-bniedem(1); billi ċ-ċaħda tal-abort f'każ li dan isalva l-ħajja tikkostitwixxi ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem;

E.  billi, minkejja ċertu grad ta' progress li sar f'ċertu oqsma f'dawn l-aħħar snin, mara waħda minn kull żewġ nisa esperjenzat f'xi punt fil-ħajja tagħha forma waħda jew aktar ta' fastidju sesswali, u waħda minn kull tliet nisa fl-Ewropa, esperjenzat, wara l-età ta' 15-il sena, vjolenza fiżika u/jew sesswali f'xi punt f'ħajjitha(2); billi madwar 500 000 mara fl-UE ġew soġġetti għall-mutilazzjoni ġenitali femminili(3), u billi l-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet hija ostakolu mill-akbar għall-ugwaljanza tal-ġeneri u tikkostitwixxi ksur tad-drittijiet fundamentali, u tibqa’ waħda mill-aktar forom mifruxa ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem fl-UE;

F.  billi, skont stħarriġ li wettqet l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali fl-2014, il-parti l-kbira tan-nisa li jkunu sfaw vittmi tal-vjolenza ma jagħmlux rapport lill-pulizija dwar dak li jkun ġara;

G. billi fid-dritt Ewropew il-vjolenza kontra n-nisa bħala forma ta’ diskriminazzjoni msejsa fuq il-ġeneru mhix inkluża espliċitament, u hi preżenti biss fi tliet ordinamenti ġuridiċi nazzjonali (Spanja, l-Isvezja u l-Ġermanja), u bħala riżultat ta’ dan il-vjolenza kontra n-nisa mhix meqjusa bħala kwistjoni ta’ ugwaljanza sostantiva; billi l-Istati Membri jadottaw approċċ ad hoc għad-definizzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza sessista, b’definizzjonijiet li jvarjaw b’mod wiesa’ fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, u b’hekk id-data ma tkunx tista’ titqabbel;

H. billi, minkejja li huwa minnu li l-pieni proporzjonati għad-delitti mwettqa huma deterrent għall-ksur tad-drittijiet fundamentali, l-għan ewlieni xorta waħda għandu jibqa’ l-prevenzjoni (permezz ta’ interventi fil-qasam tal-edukazzjoni u tal-kultura) aktar milli li jittieħdu miżuri wara;

I.   billi l-vjolenza kontra n-nisa hija l-iktar l-ksur komuni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea u fid-dinja, u billi tolqot is-saffi kollha tas-soċjetà, irrispettivament mill-età, il-livell ta’ edukazzjoni, l-introjtu, il-pożizzjoni soċjali u l-pajjiż tal-oriġini jew residenza, u tirrappreżenta ostaklu ewlieni għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

J.   billi l-vjolenza mġarrba min-nisa u l-bniet tinkludi l-abbuż fiżiku u dak psikoloġiku, l-istupru, l-abbuż fuq it-tfal, l-abbuż relatat ma’ twemmin reliġjuż jew twemmin ieħor, il-fastidju sesswali u l-istalking, u l-vjolenza domestika, anke minħabba teknoloġiji ġodda u l-internet, permezz ta' lingwaġġ misoġinu, theddid u kliem insolenti u ta' malafama online, u billi f’xi każijiet din il-vjolenza tirriżulta f'femiċidji u/jew l-hekk imsejħa delitti tal-unur, li jikkostitwixxu ksur tad-dritt fundamentali tan-nisa għad-dinjità, trattament indaqs u aċċess għall-ġustizzja kif definit min-NU; billi n-nisa u l-bniet huma intitolati għat-tgawdija u l-protezzjoni ndaqs tal-libertajiet fundamentali kollha fil-qasam politiku, ekonomiku, soċjali, kulturali, ċivili jew fi kwalunkwe qasam ieħor(4);

K. billi l-aċċess għall-ġustizzja huwa dritt tal-bniedem, u l-aċċess indaqs għall-ġustizzja għall-irġiel u għan-nisa huwa fundamentali biex tinkiseb l-ugwaljanza tal-ġeneri; billi n-nisa spiss jiffaċċjaw kemm ostakli soċjoekonomiċi għall-ġustizzja, bħad-dipendenza ekonomika, in-nuqqas ta’ riżorsi finanzjarji jew għajnuna legali, u sterjotipi kulturali li jwasslu għal biża’ u mistħija, kif ukoll ostakli proċedurali għall-ġustizzja, bħall-proċedimenti kriminali fit-tul, prattiki diskriminatorji, u rati baxxi ta’ kundanna ; filwaqt li n-nisa u l-bniet b’diżabbiltà, minn żoni rurali, minn minoranzi, migranti, rifuġjati jew LGBTI jistgħu jħabbtu wiċċhom ma' żbilanċ istituzzjonali akbar fl-aċċess għall-ġustizzja meta mqabbel ma’ nisa oħrajn;

L.  billi t-traffikar u l-isfruttament sesswali tan-nisa u tat-tfal huma ksur ċar tad-drittijiet tal-bniedem, tad-dinjità tal-bniedem u tal-prinċipji fundamentali tad-dritt u tad-demokrazija; billi llum il-ġurnata n-nisa huma aktar vulnerabbli għal dan it-theddid minħabba żieda fl-inċertezza ekonomika u r-riskju ogħla ta' qgħad u faqar;

M. billi f'suq tax-xogħol li tradizzjonalment huwa ssegregat abbażi tal-ġeneru, id-diffikultà li jiġu bbilanċjati l-ħajja tax-xogħol u tal-familja u s-sottovalutazzjoni tal-ħiliet u x-xogħol tan-nisa huma fost il-kawżi kumplessi tad-differenza persistenti bejn il-pagi u l-pensjonijiet tal-irġiel u n-nisa;

N. billi d-diskriminazzjoni msejsa fuq il-ġeneru taffettwa l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, u partikolarment tan-nisa aktar anzjani, il-ġenituri waħedhom, in-nisa b’diżabbiltà, in-nisa migranti u n-nisa minn minoranzi etniċi u kulturali;

O. billi, l-aċċess tal-massa għall-internet kompla jiftaħ jerġa' aktar opportunitajiet għat-twettiq ta’ azzjonijiet dannużi kontra l-integrità fiżika u morali tan-nisa, permezz, pereżempju, tas-solleċitazzjoni online;

P.  billi għadhom jippersistu diversi forom ta’ diskriminazzjoni abbażi tas-sess, b’riperkussjonijiet gravi fuq il-ħajja professjonali, tal-familja u dik privata, u billi dan spiss iseħħ fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u s-servizzi; billi sikwit ikun hemm sitwazzjonijiet ta' diskriminazzjoni multipli kontra n-nisa għal raġunijiet mhux relatati mal-ġeneru, bħall-oriġini etnika, it-twemmin, il-klassi, l-orjentazzjoni sesswali, ir-reliġjon u d-diżabilità;

Q. billi l-kriżi ekonomika u l-politiki ta’ awsterità implimentati f’ħafna Stati Membri imponew it-tiċkin tal-baġits disponibbli u t-tnaqqis tas-servizzi pubbliċi maħsuba biex jassistu lill-vittmi tal-vjolenza kontra n-nisa, b’effett negattiv li jdgħajjef id-drittijiet fundamentali u jqiegħdu lin-nisa f’riskju akbar ta’ faqar, esklużjoni, diskriminazzjoni u vjolenza;

1.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi l-SRHR, bħala drittijiet bażiċi tal-bniedem, fl-Istrateġija tal-UE dwar is-Saħħa li jmiss sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn il-politika interna u esterna tal-UE dwar id-drittijet fundamentali, kif mitlub mill-Parlament fl-10 ta’ Marzu 2015(5);

2.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jirrikonoxxu d-dritt tal-aċċess għall-kontraċettivi sikuri u moderni u għall-edukazzjoni dwar is-sesswalità fl-iskejjel;

3.  Jistieden lill-Istati Membri jiggarantixxu l-implimentazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali rigward ir-rispett u l-protezzjoni tad-drittijiet u s-saħħa sesswali u riproduttiva tan-nisa; jinsisti fuq ir-rwol tal-Unjoni biex titqajjem kuxjenza u biex jiġu promossi l-aħjar prattiki f’dan il-qasam, peress li s-saħħa hija dritt fundamentali tal-bniedem essenzjali għall-eżerċizzju tad-drittijiet tal-bniedem l-oħra;

4.  Jitlob lill-Kummissjoni tindika miżuri speċifiċi li l-Istati Membri jistgħu jadottaw biex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni multipla;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu strateġija u pjan ta’ azzjoni biex jiġu miġġielda l-forom kollha tal-vjolenza sessista, jissaħħu l-prevenzjoni u l-assistenza lill-vittmi, b’attenzjoni partikolari għall-aktar persuni vulnerabbli bħalma huma l-minorenni, l-anzjani, il-persuni b’diżabbiltà, ir-rifuġjati, dawk li qed ifittxu l-asil u l-vittmi ta’ diskriminazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta strateġija konkreta u ambizzjuża għal wara l-2015 għall-ugwaljanza tal-ġeneri;

6.  Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu netwerks ta' ċentri li jipprovdu appoġġ u kenn għan-nisa li jkunu vittmi tat-traffikar u l-prostituzzjoni, li jiżguraw li dawn jirċievu appoġġ psikoloġiku, mediku, soċjali u legali u inkoraġġiment biex isibu impjieg stabbli u l-intitolamenti li jakkumpanjawh;

7.  Jikkundanna b’mod sħiħ kull vjolenza psikoloġika u fiżika, inkluża l-vjolenza sesswali, imwettqa kontra n-nisa; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jiżguraw li l-vittmi jirċievu assistenza u protezzjoni;

8.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ id-Direttiva 2012/29/UE li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità u d-Direttiva 2011/99/UE dwar l-ordni Ewropea ta’ protezzjoni;

9.  Jikkunsidra li l-vjolenza kontra n-nisa, bħalma huma l-qtil tal-unur, iż-żwieġ tal-minorenni, it-traffikar, il-mutilazzjoni ġenitali femminili u l-vjolenza domestika huma kollha vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet tal-bniedem li ma jistgħu qatt ikunu ġustifikati abbażi ta’ reliġjon, kultura jew tradizzjoni;

10. Jenfasizza li biex tiġġieled b’mod effettiv il-vjolenza kontra n-nisa u l-impunità, tinħtieġ bidla fl-attitudini lejn in-nisa u l-bniet fis-soċjetà, fejn in-nisa huma ta’ spiss rappreżentati fi rwoli subordinati u l-vjolenza kontrihom hi ħafna drabi tollerata jew imfixkla;

11. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw aċċess aktar faċli għall-ġustizzja għan-nisa li jkunu ġew suġġetti għall-vjolenza, filwaqt li jippromwovu l-iskambju ta’ prattiki tajbin;

12. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-ostakoli tal-ġeneri għall-ġustizzja fl-Istati Membri, kemm f’termini soċjoekonomiċi kif ukoll ta’ proċedura, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jieħdu passi biex ineħħuhom; jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jtejbu l-ġbir tad-data disaggregata skont il-ġeneri dwar l-ostakoli għall-ġustizzja;

13. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jirratifikaw il-Konvenzjoni ta’ Istanbul li hija strument b’saħħtu biex tiġi indirizzata b'mod determinat u komprensiv il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, inkluż l-istupru fiż-żwieġ, il-vjolenza domestika u l-mutilazzjoni ġenitali femminili;

14. Jinsab imħasseb serjament dwar il-persistenza tal-prattiki tal-mutilazzjonijiet ġenitali, li jikkostitwixxu forma ta’ vjolenza gravi kontra n-nisa u l-bniet u ksur inaċċettabbli tad-dritt tagħhom għall-integrità fiżika; iħeġġeġ lill-Unjoni u lill-Istati Membri jeżerċitaw l-akbar viġilanza u jiġġieldu kontra dawn il-prattiki fit-territorju tagħhom sabiex dawn jintemmu malajr kemm jista’ jkun; jistieden b’mod partikolari lill-Istati Membri jadottaw approċċ strett u dissważiv billi jħarrġu lill-persuni li jaħdmu mal-migranti u jressqu quddiem il-qrati u jikkastigaw b'mod effettiv u sistematiku lil min iwettaq il-mutilazzjoni ġenitali; li m'għandu jkun hemm ebda tolleranza lejha; jinsisti li dan għandu jkun akkumpanjat minn informazzjoni u kampanji ta’ tqajjim tal-kuxjenza mmirati lejn il-gruppi kkonċernati; jilqa’ l-fatt li l-leġiżlazzjoni Ewropea fil-qasam tal-asil tikkunsidra l-vittmi tal-mutilazzjonijiet ġenitali bħala persuni vulnerabbli u tinkludi l-mutilazzjonijiet ġenitali fost il-kriterji li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni għall-għoti tal-asil;

15. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri jinvestigaw b’mod sensittiv għall-ġeneri, l-impatt li għandhom fuq id-drittijiet fundamentali il-miżuri ta’ awsterità, proposti jew implimentati, filwaqt li jqisu l-impatt sproporzjonat tal-miżuri ta’ awsterità fuq in-nisa; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jieħdu azzjoni rimedjali immedjata fejn il-miżuri ta’ awsterità jkunu ħallew impatt negattiv fuq id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali tan-nisa;

16 Ifakkar li għadd kbir wisq ta' nisa għadhom jisfgħu vittmi tal-fastidju sesswali b’mod partikolari fuq il-post tax-xogħol tagħhom, u li ebda settur tas-suq tax-xogħol mhu immuni għal dan il-fenomenu; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw kampanji ta’ tqajjim ta' kuxjenza li jimmiraw kemm għas-settur privat kif ukoll dak pubbliku; jistieden ukoll lill-Istati Membri jiġġieldu kontra l-impunità f’dan il-qasam;

17. Jinsab allarmat dwar il-fatt li n-nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed fil-proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, fil-kumpaniji u fil-bordijiet tad-diretturi tagħhom, fix-xjenza u fl-isferi politiċi, kemm fil-livell nazzjonali u kemm dak internazzjonali (kumpaniji kbar, elezzjonijiet nazzjonali u Ewropej) u, b’mod partikolari, fil-livell lokali; jappella sabiex in-nisa jiġu appoġġjati fl-iżvilupp professjonali tagħhom u fl-isforzi tagħhom biex jilħqu karigi eżekuttivi, u jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jagħtu aktar attenzjoni lill-fatt li 17.8 % biss tal-membri tal-bordijiet tal-ikbar kumpaniji kkwotati fil-borża fl-UE huma nisa;

18. Jilqa’ r-rapport dwar l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali li tiddedika sezzjoni lid-Direttiva mmirata lejn it-titjib fil-bilanċ tas-sessi fost id-diretturi mhux eżekuttivi tal-impriżi elenkati fil-boroż, bħala miżura ta’ promozzjoni tad-drittijiet fundamentali biex tintlaħaq ugwaljanza vera bejn in-nisa u l-irġiel fil-bordijiet tad-diretturi;

19. Jitlob lill-Kummissjoni tqajjem kuxjenza dwar il-ħtieġa li titrawwem kultura ta’ rispett u tolleranza bil-għan li tintemm kull forma ta’ diskriminazzjoni kontra n-nisa;

20. Ifakkar li n-nisa jirrappreżentaw aktar minn nofs il-persuni postgradwati; iqis li sakemm ma jkunx hemm rappreżentanza ugwali tan-nisa fl-ogħla funzjonijiet ta’ teħid ta' deċiżjonijiet, għandhom jittieħdu miżuri ta’ diskriminazzjoni pożittiva; jistieden lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jippromwovu l-ħatra tan-nisa fil-pożizzjonijiet ta’ livell għoli;

21. Jinnota li d-differenza fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa tikkostitwixxi diskriminazzjoni inaċċettabbli u tmur kontra t-Trattati tal-UE (l-Artikolu 157 tat-TFUE); jiddeplora l-fatt li, fl-UE, in-nisa għadhom jirċievu 16 % inqas mill-irġiel, bħala medja, għall-istess xogħol; iħeġġeġ minnufih lill-Istati Membri jiżguraw li l-prinċipju tal-istess pagi għall-istess xogħol ikun rispettat fis-setturi kollha tas-suq tax-xogħol;

22. Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta monitoraġġ kontinwu tas-sitwazzjoni tar-rispett tad-drittijiet fundamentali fl-UE abbażi ta' data diżaggregata skont il-ġeneri;

23. Jistieden lill-Istati Membri jagħtu l-indipendenza u l-awtonomija finanzjarja lill-Istituti Nazzjonali għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi, biex dawn ikunu jistgħu jkollhom il-persunal meħtieġ u jiżvolġu rwol awtorevoli; jenfasizza l-importanza li l-Istati Membri jikkooperaw mal-Parlament fil-ħidma favur l-ugwaljanza bejn is-sessi biex jiġu implimentati pjanijiet ta' azzjoni u rakkomandazzjonijiet b'miri speċifiċi biex jagħtu spinta lill-ugwaljanza, il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-kisba ta' livell ogħla ta' inklużjoni tan-nisa fis-soċjetà, irrispettivament mill-Istat Membru li jinsabu fih in-nisa;

24. Jistieden lill-Kummissjoni tintensifika l-finanzjament għal proġetti u sħubijiet bejn l-Istati Membri u l-NGOs b'esperjenza rikonoxxuta fl-assistenza tan-nisa li huma vittmi tat-traffikar u tal-prostituzzjoni;

25. jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jqisu l-iżviluppi demografiċi u l-bidliet fid-daqs u l-kompożizzjoni tal-unitajiet domestiċi fit-tfassil tal-politiki fiskali tagħhom, is-sigurtà soċjali u s-servizzi pubbliċi; jinnota li n-numru ta’ unitajiet domestiċi b’persuni waħedhom qed jiżdied f’ħafna mill-Istati Membri, iżda ħafna mill-politiki jiddiskriminaw direttament jew indirettament kontrihom u jpoġġuhom fi żvantaġġ mhux xieraq; jemmen li n-nies m’għandhomx jiġu ppremjati jew ikkastigata għad-daqs u l-kompożizzjoni partikolari tal-familja li jagħmlu parti minnha; jitlob, għaldaqstant, li l-politiki jkunu newtrali f’dak li jirrigwarda d-daqs jew il-kompożizzjoni tal-unitajiet domestiċi;

26. Jistieden lill-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE jikkollaboraw mal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) u mal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali, f’isem ir-rieda determinata komuni li jiġġieldu flimkien kontra l-vjolenza u d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess;

27. Jistieden lill-Istati Membri jintensifikaw ir-rispons tagħhom lejn it-trolls tal-midja soċjali, li jattakkaw lin-nisa b’mod sproporzjonat permezz tal-fastidju onlajn;

28. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jirrikonoxxu u jippromwovu r-rwol tal-edukazzjoni formali u informali sabiex tiġi promossa l-ugwaljanza tal-ġeneri permezz tal-għoti tas-setgħa lin-nisa u lill-persuni li jidentifikaw ruħhom bħala LGBTI, u b’hekk jiġu protetti d-drittijiet fundamentali tagħhom;

29. Jistieden lill-Istati Membri jirrevedu l-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom u jirrevokaw id-dispożizzjonijiet li jikkawżaw diskriminazzjoni kontra n-nisa, bħalma ġara reċentement fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-iskema nazzjonali tal-irtirar ta’ Stat Membru partikolari, li stabilixxew "l-età ta’ rtirar normali" b’mod divrenzjat skont is-sess tal-persuna u, fil-każ tal-applikanti nisa, skont in-numru ta’ tfal imrobbija mill-persuna kkonċernata(6);

30. Jistieden lill-UE u l-Istati Membri jirrikonoxxi d-drittijiet inaljenabbli tan-nisa u l-bniet għall-integrità fiżika tal-persuna u għat-teħid awtonomu tad-deċiżjonijiet.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

6.5.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

27

5

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Anna Záborská, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Rosa Estaràs Ferragut, Constance Le Grip, Georg Mayer, Branislav Škripek, Monika Vana, Julie Ward

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Isabella Adinolfi

106

(1)

Programm ta’ Azzjoni tal-ICPD § 7.2 u 7.3

(2)

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) “Il-vjolenza kontra n-nisa: stħarriġ fl-UE kollha. Riżultati ewlenin’ (2014) http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf

(3)

Skont iċ-ċifri mogħtijia mill-Kummissjoni Ewropea fi studju bl-isem ta’ “Azzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea biex tiġi miġġielda l-vjolenza kontra n-nisa” (Jannar 2015).

(4)

L-Artikoli 1 u 3 tad-Dikjarazzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni tal-Vjolenza kontra n-Nisa tal-20 ta’ Diċembru 1993 (A/RES/48/104);

(5)

Testi adottati, P8_TA(2015)0050.

(6)

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tal-11 ta’ April 2013, Blanka Soukupová vs Ministerstvo zemědělství, EU:C:2013:223.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (29.4.2015)

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2013-2014)

(2014/2254(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Soledad Cabezón Ruiz

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

–   wara li kkunsidra t-Tieni Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ("In-Nondiskriminazzjoni u ċ-Ċittadinanza tal-Unjoni") u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra d-dritt għal petizzjoni stabbilit fl-Artikolu 227 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u wara li kkunsidra l-Artikoli 215 sa 218 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet,

–   wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Mejju 2013 bit-titolu “Rapport tal-2013 dwar iċ-ċittadinanza tal-UE - ċittadini tal-UE: id-drittijiet tiegħek, il-futur tiegħek” (COM(2013)0269),

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dwar l-abbozz ta’ ftehim dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (ECHR) (Opinjoni 2/13) u l-problemi li tidentifika fir-rigward tal-kompatibbiltà tagħha mad-dritt tal-UE, mogħtija fit-18 ta’ Diċembru 2014,

A. billi d-drittijiet inerenti taċ-ċittadinanza tal-Unjoni huma inkorporati fit-Trattati u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; billi t-Trattat taʼ Lisbona saħħaħ l-infurzabbiltà tad-drittijiet fundamentali fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri fil-livell nazzjonali; billi d-dħul fis-seħħ tal-Karta flimkien mat-Trattat ta’ Lisbona ġġenera aspettattivi kbar fost iċ-ċittadini tal-UE li kienet bdiet era ġdida ta’ drittijiet imsaħħa fl-Ewropa; billi l-Artikolu 51 tal-Karta jgħid li l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE jeħtieġ li jirrispettaw dawn id-drittijiet u josservaw il-prinċipji u jippromwovu l-applikazzjoni tagħhom, skont is-setgħat rispettivi tagħhom; billi dak l-Artikolu huwa meqjus mill-Kummissjoni bħala limitazzjoni fuq l-eżerċizzju tar-rwol tagħha bħala gwardjan tat-Trattati; billi l-adeżjoni tal-UE mal-ECHR ser issaħħaħ l-impenn tagħha fir-rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali;

B.  billi l-promozzjoni tal-prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, u r-rispett għad-dinjità tal-bniedem fix-xena internazzjonali tista’ tkun sinċiera biss jekk dawk il-prinċipji jkunu kompletament irrispettati u implimentati sewwa fl-Istati Membri tal-UE; billi, skont l-Ewrobarometru, il-fiduċja fil-ġudikatura f’xi Stati Membri hija baxxa ħafna;

C. billi kważi terz tal-petizzjonijiet li jirċievi l-Parlament huma relatati ma’ allegat ksur tad-drittijiet fundamentali msemmija fil-Karta, u jinvolvu kwistjonijiet bħaċ-ċittadinanza, l-erba’ libertajiet, l-impjiegi, iċ-ċirkostanzi ekonomiċi, il-ħarsien ambjentali u dak tal-konsumaturi, is-sistemi tal-ġustizzja, id-drittijiet tal-ivvotar u l-parteċipazzjoni demokratika, it-trasparenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet, id-diżabilità, id-drittijiet tat-tfal, l-aċċess għad-drittijiet tal-edukazzjoni u tal-lingwa; billi wħud minn dawk il-petizzjonijiet iqajmu mistoqsijiet relatati ma’ kwistjonijiet tas-saħħa u tal-aċċess għall-kura tas-saħħa u għas-servizzi tas-saħħa, iżda wkoll kwistjonijiet relatati mad-dritt għax-xogħol bħala konsegwenza diretta tal-kriżi ekonomika; billi l-petizzjonijiet sikwit ikunu l-aktar indikaturi bikrin tas-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri;

D  billi l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha rwol ewlieni fil-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fi ħdan l-Unjoni Ewropea, notevolment permezz tal-prinċipji ġenerali tad-dritt; billi l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (minn issa ’l quddiem QtĠ) u l-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem għandhom tendenza li jkunu konformi; billi l-adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem għandha titfassal mill-ġdid fid-dawl tal-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li saret fit-18 ta’ Diċembru 2014;

E.  billi d-dritt għal petizzjoni stabbilixxa rabta stretta bejn iċ-ċittadini tal-UE u l-Parlament Ewropew; billi l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej introduċiet rabta diretta ġdida bejn iċ-ċittadini tal-UE u l-istituzzjonijiet tal-UE u tista’ ttejjeb l-iżvilupp tad-drittijiet fundamentali u dawk taċ-ċittadini; billi d-drittijiet taċ-ċittadini, skont l-Artikolu 44 tal-Karta u l-Artikolu 227 tat-TFUE, jinkludu d-dritt għal petizzjoni bħala strument biex jiġu protetti d-drittijiet fundamentali tagħhom stess;

F.  billi huwa rikonoxxut li l-awtoritajiet nazzjonali (il-ġudikatura, il-korpi u l-amministrazzjonijiet tal-infurzar tal-liġi) huma atturi ewlenin biex ikun hemm effett konkret fuq id-drittijiet u l-libertajiet stipulati fil-Karta;

G. billi l-Kummissjoni għandha tkompli toqgħod attenta għan-nuqqas ta’ traspożizzjoni jew it-traspożizzjoni żbaljata tal-leġiżlazzjoni tal-UE mill-Istati Membri; billi hemm nuqqas ta’ informazzjoni għaċ-ċittadini tal-UE dwar id-drittijiet fundamentali tagħhom;

H. billi l-effettività ta’ istituzzjonijiet speċjalizzati bħall-istituzzjonijiet nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem jew korpi tal-ugwaljanza hija importanti biex tgħin liċ-ċittadini jinfurzaw aħjar id-drittijiet fundamentali tagħhom sal-punt li l-Istati Membri japplikaw il-liġi tal-UE;

I.   billi l-kriżi ekonomika u l-miżuri ta’ awsterità bbażati fuq tnaqqis fis-servizzi pubbliċi, l-abolizzjoni tad-drittijiet tax-xogħol, il-privatizzazzjoni u r-restrizzjonijiet fuq l-infiq pubbliku, ukoll kellhom impatt negattiv fuq l-aċċess universali għal edukazzjoni ta’ kwalità fir-rigward tal-Artikolu 14 tal-Karta, id-dritt għal xogħol deċenti u ġust kif rikonoxxut fl-Artikolu 17, id-dritt għall-kura tas-saħħa kif rikonoxxuti fl-Artikolu 35, id-dritt għall-proprjetà, kif rikonoxxut fl-Artikolu 31, u d-dritt għas-sigurtà soċjali u s-servizzi tal-welfare kif rikonoxxut fl-Artikolu 34;

J.   billi d-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew fl-Istat Membru ta’ residenza huwa rikonoxxut fl-Artikoli 39 u 40 tal-Karta; billi l-eżerċitar tad-dritt għall-mobilità ma għandux ifixkel dan id-dritt;

K. billi l-Artikolu 21 tal-Karta jirrikonoxxi d-dritt tal-ħelsien mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ kwalunkwe raġuni bħas-sess, razza, kulur, oriġini etnika jew soċjali, karatteristiċi ġenetiċi, lingwa, reliġjon jew twemmin, opinjoni politika jew ta’ natura oħra, appartenenza għal minoranza nazzjonali, proprjetà, twelid, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali; billi, skont l-Artikolu 19(1) TFUE, l-UE tista' tadotta leġiżlazzjoni biex tiġġieled tipi speċifiċi ta' diskriminazzjoni;

L.  billi l-Karta tistabbilixxi d-dritt għal amministrazzjoni tajba fi ħdan l-Unjoni; billi tindika wkoll id-drittijiet għall-aċċess għad-dokumenti tat-tliet istituzzjonijiet ewlenin tal-UE; billi l-Ombudsman Ewropew huwa l-garanzija li dawn id-drittijiet jiġu rispettati;

M. billi għal persuni bʼdiżabbiltà r-rata taʼ faqar hi taʼ 70 % ogħla mill-medja, parzjalment minħabba aċċess limitat għall-impjieg;

N. billi l-Artikoli 37 u 38 tal-Karta jirrikonoxxu d-dritt għal livell għoli ta' ħarsien ambjentali intrinsikament marbut mal-iskjerament tal-politiki tal-Unjoni;

1.  Jiddeplora każijiet ta’ diskriminazzjoni kontra l-minoranzi, inklużi l-minoranzi etniċi u nazzjonali, għar-raġuni li d-dinjità tal-bniedem hija invjolabbli; jitlob li d-Direttiva kontra d-diskriminazzjoni, li għandha l-għan li timplimenta l-prinċipju ta’ trattament indaqs bejn il-persuni, indipendentement minn reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali, tiġi żblokkata fil-Kunsill; jenfasizza l-fatt li l-ħtiġijiet speċifiċi tal-aktar ċittadini vulnerabbli bħall-minoranzi għandhom jiġu indirizzati b’mod xieraq; jitlob li l-Kunsill u l-Kummissjoni jaġixxu b’mod effettiv u responsabbli biex iżommu l-valuri tal-Unjoni fir-rigward ta’ Stati Membri li jonqsu milli jirrispettaw bis-sħiħ l-obbligi tat-Trattat tagħhom dwar kwistjonijiet bħal dawn;

2.  Jiddeplora l-fatt li f’numru ta' Stati Membri qed tiġi promossa leġiżlazzjoni li, minħabba l-limitazzjoni tal-libertà tal-għaqda, ta’ assoċjazzjoni, ta’ espressjoni u tad-dritt għall-azzjoni u n-negozjar kollettiv li tinvolvi, ma tippermettix jew tagħmilha diffiċli li jkun hemm konformità xierqa mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura, bħala kwistjoni ta’ urġenza, li l-Istati Membri jittrasponu u japplikaw b’mod korrett id-Direttiva 2004/38/KE dwar il-moviment liberu taċ-ċittadini, minħabba r-rikorrenza frekwenti ta’ petizzjonijiet dwar is-suġġett ta’ problemi li jiltaqgħu magħhom, anki mill-konjuġi u t-tfal tagħhom; jinnota ż-żieda fil-petizzjonijiet minn numru ta' Stati Membri dwar tilwim fuq il-kustodja tat-tfal f’kuntest transkonfinali fil-qafas tar-regolament Brussell IIa, u wkoll partikolarment kontra l-awtoritajiet ta’ xi Stati Membri dwar it-tneħħija tal-kustodja mill-ġenituri li jkunu eżerċitaw il-libertà ta’ moviment fi ħdan l-UE;

4.  Jenfasizza l-ħtieġa għal bidliet possibbli fit-trattati bil-għan li jkompli jissaħħaħ il-ħarsien tad-drittijiet fundamentali fit-Trattati tal-UE;

5.  Jitlob li l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE jkunu involuti bis-sħiħ fil-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal f’tilwim familjari transkonfinali; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi d-drittijiet tat-tfal fost il-politiki tal-UE sabiex jiġi żgurat li dejjem jitqies l-aħjar interess tat-tfal;

6.  Jisħaq li l-interessi u d-drittijiet tat-tfal taċ-ċittadini tal-UE għandhom jiġu protetti kif xieraq, mhux biss fi ħdan l-Unjoni Ewropea iżda wkoll lil hinn mill-fruntieri tagħha, u konsegwentement jitlob għal kooperazzjoni msaħħa mal-istituzzjonijiet responsabbli għall-benessri tat-tfal f'pajjiżi Nordiċi mhux tal-UE; iqis li s-sħab kollha tal-UE (inklużi l-membri taż-ŻEE) għandhom jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 fuq il-Ġurisdizzjoni, il-Liġi Applikabbli, ir-Rikonoxximent, l-Infurzar u l-Kooperazzjoni dwar ir-Responsabbiltà tal-Ġenituri u l-Miżuri għall-Protezzjoni tat-Tfal;

7.  Jitlob li titqiegħed aktar enfasi fuq il-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal, u b'mod speċjali fir-rigward tal-għajnuna għat-tfal li jitneħħew mid-djar tagħhom meta jkunu qed jgħixu barra minn pajjiżhom; iqis li l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal għandha tkun il-bażi għas-soluzzjonijiet tat-tilwim kollu dwar il-kustodja tat-tfal li jinvolvi familji li jgħixu 'l barra minn pajjiżhom, peress li din tagħti attenzjoni speċjali lill-preservazzjoni tal-identità tat-tfal;

8.  Sabiex is-sena 2016 tkun is-sena tal-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa, jitlob li l-Konvenzjoni ta’ Istanbul tiġi ratifikata mill-Istati Membri kollha;

9.  Jenfasizza li r-rwol tal-Kummissjoni bħala l-gwardjana tat-Trattati mhux limitat biex jassigura li l-leġiżlazzjoni tkun trasposta mill-Istati Membri iżda jestendi wkoll għall-applikazzjoni sħiħa u korretta tal-liġijiet, b’mod partikolari bl-għan li jiġu mħarsa d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini; jiddispjaċih dwar il-limitazzjoni effettiva tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-Karta minħabba interpretazzjoni eċċessivament restrittiva tal-Artikolu 51 tiegħu, li jinqara bħala li twaqqfu milli jkopri l-infurzar tal-liġi tal-UE; huwa tal-fehma li approċċ bħal dan għandu jiġi rivedut biex jissodisfa l-aspettattivi taċ-ċittadini tal-UE fir-rigward tad-drittijiet fundamentali tagħhom; ifakkar li l-aspettattivi taċ-ċittadini jmorru lil hinn mill-interpretazzjoni stretta tal-Karta u l-objettiv għandu jkun li dawn id-drittijiet isiru effettivi kemm jista’ jkun; jiddispjaċih, għalhekk, li l-Kummissjoni tinvoka n-nuqqas ta’ kompetenza f’bosta tweġibiet għal petizzjonijiet li jilmentaw dwar ksur possibbli tad-drittijiet fundamentali; f’dan il-qafas jitlob għall-istabbiliment ta’ mekkaniżmu għall-monitoraġġ, l-evalwazzjoni sistematika u l-ħruġ ta’ rakkomandazzjonijiet, biex titrawwem il-konformità globali mal-valuri fundamentali fl-Istati Membri;

10. Ifakkar li l-garanzija tal-ħarsien tad-drittijiet fundamentali tinkludi wkoll dik taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi tal-Istati f’territorji tal-UE, u li r-rifjut fis-saħna tal-mument, iż-żamma indefinita f’ċentri ta’ detenzjoni għall-immigranti, jew iċ-ċaħda tal-kura tas-saħħa bażika, jiksru dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

11. Jiġbed l-attenzjoni għall-vakwu legali fir-rigward tal-aċċess taċ-ċittadini għal rimedju legali meta l-Istati Membri ma jkunux għamlu traspożizzjoni, jew ikunu għamlu traspożizzjoni b’mod tardiv, tal-leġiżlazzjoni tal-UE li tikkonċernahom direttament; jenfasizza l-ħtieġa għall-koordinazzjoni tal-azzjonijiet fil-livelli kollha biex tipproteġi u tippromwovi d-drittijiet fundamentali li jinkludu l-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-NGOs u s-soċjetà ċivili;

12. Jinnota li f'ħafna każijiet huwa diffiċli għall-pubbliku li jkun jaf eżattament lil liema istituzzjoni għandu jindirizza meta jinkisru d-drittijiet fundamentali tiegħu, u jisħaq fuq il-ħtieġa għal informazzjoni ċara u aċċessibbli mmirata li tevita kwalunkwe konfużjoni fuq il-kamp ta' applikazzjoni u l-applikabbiltà tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jew il-proċedura biex jinkiseb rimedju legali;

13. Ifakkar lill-Kummissjoni dwar l-obbligu istituzzjonali tagħha li tanalizza l-ilmenti taċ-ċittadini fir-rigward tal-ksur possibbli tad-drittijiet fundamentali mhux biss mill-UE u mill-Istati Membri fl-applikazzjoni tal-liġi tal-UE, iżda wkoll fir-rigward ta’ sitwazzjonijiet ta’ nuqqas sistematiku fil-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri;

14. Jistieden lill-Istati Membri, b’rispett sħiħ għall-prinċipju tas-sussidjarjetà, biex jadottaw il-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li d-drittijiet fundamentali ta’ aċċess universali għall-kura tas-saħħa ta’ kwalità, il-ġustizzja, is-servizzi soċjali u edukazzjoni ta’ kwalità għolja jiġu riġenerati għaċ-ċittadini kollha tal-UE, u fuq kollox għall-122 miljun Ewropew li jinsabu fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali, u biex jiżguraw li ostakli tanġibbli u intanġibbli esperjenzati minn persuni b’diżabilità huma eliminati; jenfasizza li aċċess għall-enerġija bi prezz raġonevoli għal kull dar huwa fundamentali u miżuri mmirati għandhom jiġu implimentati; jistieden ukoll lill-Istati Membri sabiex jirrikonoxxu l-protezzjoni ambjentali bħala element essenzjali għall-garanzija tad-dritt fundamentali tas-saħħa;

15. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jneħħu l-ostakoli eżistenti fi ħdan is-suq intern biex jippermettu l-eżerċizzju sħiħ tad-dritt tal-moviment liberu;

16. Ifakkar li l-portabbiltà tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali u tal-qgħad, id-drittijiet tal-pensjonijiet u tal-kura tas-saħħa, b'mod partikolari għall-persuni b'diżabbiltà, u r-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali u krediti akkademiċi huma importanti biex ikun żgurat it-twettiq sħiħ tad-drittijiet fundamentali u l-libertajiet ċivili, anke abbażi tal-kisba tal-mobilità tal-ħaddiema li żdiedet fis-snin reċenti minħabba l-kriżi ekonomika; madankollu jinnota li ħafna ċittadini għadhom jiltaqgħu ma’ problemi biex jasserixxu dawn id-drittijiet; itenni li r-rikonoxximent reċiproku ta’ lawriji universitarji huwa essenzjali sabiex iċ-ċittadini tal-UE jkollhom mobilità xierqa;

17. Jistieden lill-Istati Membri jadottaw id-dispożizzjonijiet legali u amministrattivi meħtieġa biex jiżguraw li ċ-ċittadini kollha tal-UE li għandhom l-età biex jivvutaw ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tal-vot tagħhom fl-elezzjonijiet nazzjonali u reġjonali li jaffettwawhom;

18. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex meta jipproponu leġiżlazzjoni jsibu bilanċ bejn miżuri kontra t-terroriżmu u l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali, sabiex dawn tal-aħħar ma jiġux kompromessi;

19. Jesprimi tħassib partikolari dwar l-adozzjoni reċenti f’ċerti Stati Membri tal-leġiżlazzjoni li tirrestrinġi d-dritt fundamentali rikonoxxut tal-libertà tal-espressjoni u tal-għaqda; iqis li leġiżlazzjoni bħal din li ddgħajjef id-drittijiet ċivili twassal għal tendenza ta’ rigressjoni demokratika;

20. Jiddeplora u jikkundanna l-leġiżlazzjoni ta’ natura LGTBI-fobika approvata f’ċerti Stati Membri li tillimita d-dritt għan-nondiskriminazzjoni għal raġuni ta’ orjentazzjoni sesswali u l-libertà tal-espressjoni tal-leżbjani, il-gays, it-transesswali u l-bisesswali, apparti li tikser id-dritt ta’ kull ċittadin għaż-żwieġ u li jgħaqqad familja;

21. Jitlob għar-rilaxx tad-direttiva tal-liv tal-maternità fil-Kunsill, billi din il-leġiżlazzjoni tippermetti ugwaljanza reali u konkreta bejn is-sessi, kif ukoll twassal għal armonizzazzjoni fil-livell tal-UE;

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex terġaʼ tibda l-inizjattiva leġiżlattiva taʼ Att dwar l-Aċċessibilità, fil-forma taʼ strument orizzontali li jkun kapaċi javvanza l-protezzjoni tal-persuni bʼdiżabilità u jiżgura li l-politiki tal-UE kollha jkunu koerenti għal dan il-għan;

23. Jitlob lill-Kummissjoni tagħmel pass ’il quddiem fil-konsolidazzjoni tad-dritt għal amministrazzjoni tajba billi ddawwar il-Kodiċi ta’ Mġiba Amministrattiva Tajba tal-UE f’regolament legalment vinkolanti;

24. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw, permezz tal-politiki tagħhom, li d-drittijiet fundamentali jiġu rispettati kif jixraq, garantiti, protetti u żviluppati ulterjorment fl-UE; jistieden lill-Istati Membri jġeddu l-isforzi tagħhom biex jirrikonoxxu d-dritt għal petizzjoni u medjazzjoni mal-Ombudsman bħala strument li jiddefendi d-drittijiet taċ-ċittadini;

25. Jesprimi t-tħassib tiegħu, fuq il-bażi ta’ mijiet ta’ petizzjonijiet li jaslu kull sena, dwar in-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni proprja fl-Istati Membri tad-dispożizzjonijiet, kemm fl-ittra u l-ispirtu, tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, bħad-direttivi dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali u l-Valutazzjoni Ambjentali Strateġika; jitlob lill-Kummissjoni biex twettaq sorveljanza iktar mill-qrib tas-sustanza ta’ proċeduri bħal dawn, b’mod partikolari meta l-każijiet speċifiċi jkunu soġġetti għal petizzjonijiet;

26. Itenni l-importanza tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ECI), bħala dritt ġdid taċ-ċittadini introdott mit-Trattat ta’ Lisbona, li jimmira li jżid id-demokrazija parteċipattiva fl-UE; jinnota l-importanza tal-ECI bħala għodda qawwija li tipprovdi liċ-ċittadini Ewropej bi dritt demokratiku dirett li jikkontribwixxi għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE, li jżid mad-dritt taċ-ċittadini Ewropej li jressqu petizzjonijiet quddiem il-Parlament Ewropew (PE) u d-dritt tagħhom li jappellaw lill-Ombudsman Ewropew;

27. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea ssaħħaħ ir-rwol tal-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej (ECIs) billi tadotta approċċ favur iċ-ċittadini biex jindirizza n-nuqqasijiet kollha ta’ dan l-istrument fir-reviżjoni li jmiss tar-Regolament 211/20118 filwaqt li fl-istess ħin jitjiebu l-kampanji ta’ informazzjoni għaċ-ċittadini dwar l-użu tal-ECI u s-setgħat tagħha biex tinfluwenza l-proċess ta’ tfassil ta’ politika tal-UE;

28. Jistieden lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE u l-Istati Membri jiżguraw ir-rispett għall-prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali u r-rispett għad-dinjità tal-bniedem, kemm fl-Istati Membri kif ukoll fix-xena internazzjonali;

29. Jappoġġja l-programm ta’ taħriġ ġudizzjarju tal-UE għall-imħallfin nazzjonali li huma atturi ewlenin fl-infurzar tad-drittijiet taċ-ċittadini; iwissi dwar ir-riskju għad-dritt għal rimedju legali effettiv li mhux qed jiġi rrispettat f’każijiet meta l-proċeduri tal-qorti nazzjonali jkunu suġġetti għal dewmien b’mod mhux aċċettabbli; jesprimi l-fehma li sabiex jiġi rrispettat il-prinċipju ta’ ugwaljanza quddiem il-qorti u l-aċċess effettiv għall-ġustizzja, għandhom jiġu ttrattati f’kull Stat Membru l-ostakoli soċjoekonomiċi li jaffettwaw l-aċċess tiegħu bħal miżati ġudizzjarji u taxxi eċċessivi; jinnota l-inċertezza legali ġġenerata minn kwalunkwe dispożizzjoni retrospettiva f’leġiżlazzjoni ġdida tal-Istati Membri, kif ukoll f’każijiet ta’ bidliet kontinwi fl-istess qasam regolatorju, li de facto jfixklu l-aċċess għall-ġustizzja; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva tad-dritt ta’ aċċess għall-ġustizzja, kif ukoll ġudikatura indipendenti, ekwitabbli, effikaċi u imparzjali tas-sistema tal-ġustizzja li topera f'limiti ta’ żmien raġonevoli;

30. Jistieden lill-Kummissjoni tqis ir-rapport Göncz mis-17 ta’ Frar 2014 dwar l-evalwazzjoni tal-ġustizzja fir-rigward tal-ġustizzja kriminali u l-istat tad-dritt, li jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’ dejta disponibbli dwar is-sistemi nazzjonali tal-ġustizzja, u għaldaqstant jistieden lill-Istati Membri jikkooperaw bis-sħiħ mal-istituzzjonijiet tal-UE u tal-Kunsill tal-Ewropa u biex jiġbru u jipprovdu, fuq bażi regolari, dejta imparzjali, affidabbli, oġġettiva, u komparabbli dwar is-sistemi tal-ġustizzja tagħhom; jitlob għal mekkaniżmu effettiv għal valutazzjoni regolari tal-konformità tal-Istati Membri mal-valuri fundamentali tal-UE, kif stabbilit fl-Artikolu 2 tat-TUE, li jipprovdi bażi għal għodda ta’ twissija bikrija u jenfasizza li l-Kummissjoni hija awtorizzata li tressaq Stat Membru li jonqos milli jissodisfa kwalunkwe obbligu skont it-Trattati quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea;

31. Jilqa’ l-portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika li jitħaddem mill-Kummissjoni u jipprovdi lill-professjonisti u lill-pubbliku b’informazzjoni dwar sistemi tal-ġustizzja u huwa għodda prattika biex jittejjeb l-aċċess għall-ġustizzja, b’taqsima separata dwar id-drittijiet fundamentali li tfittex li tinforma liċ-ċittadini dwar x’jagħmlu f’każijiet ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

16.4.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

30

0

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Edouard Martin, Roberta Metsola, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Laurențiu Rebega, Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Michela Giuffrida, Jérôme Lavrilleux, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Isabella Adinolfi, Paul Brannen


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

2.7.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

32

25

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Martina Anderson, Heinz K. Becker, Michał Boni, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kati Piri, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elissavet Vozemberg

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Daniela Aiuto, Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Charles Tannock, Romana Tomc, Mihai Ţurcanu


VOTAZZJONI FINALI B’SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

[32]

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

HDDR

 

EFDD

Laura Agea, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara

EFN

 

PPE

 

VERTS/ALE

Eva Joly, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras,

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Juan Fernando López Aguilar

S&D

Miriam Dalli, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Jude Kirton-Darling, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Kati Piri, Birgit Sippel

[25]

-

ALDE

 

HDDR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek, Helga Stevens, Charles Tannock

EFDD

 

EFN

Lorenzo Fontana

PPE

Heinz K. Becker, Michal Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Mihai Ţurcanu, Elissavet Vozemberg

VERTS/ALE

 

GUE/NGL

 

S&D

 

[1]

0

NI

VOIGT UDO

It-tifsira tas-simboli:

+ : favur

-  : kontra

0         :          astensjoni

Avviż legali - Politika tal-privatezza