DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o zmocnění Belgického království a Polské republiky k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI) a Rakouské republiky k přistoupení k uvedené úmluvě

16.7.2015 - (08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE)) - ***

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Pavel Svoboda

Postup : 2014/0345(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0231/2015
Předložené texty :
A8-0231/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o zmocnění Belgického království a Polské republiky k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI) a Rakouské republiky k přistoupení k uvedené úmluvě

(08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08223/2015),

–       s ohledem na Budapešťskou úmluvu o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (08223/15/ADDI),

–       s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada na základě čl. 81 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhého pododstavce písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0173/2015),

–       s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro právní záležitosti (A8-0231/2015),

1.      uděluje svůj souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o zmocnění Belgického království a Polské republiky k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách a Rakouské republiky k přistoupení k uvedené úmluvě

2.      pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách byla přijata diplomatickou konferencí organizovanou společně Ústřední komisí pro plavbu na Rýně a Dunajskou komisí ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí OSN a vstoupila v platnost dne 1. dubna 2005. Přispívá k rozvoji vnitřního trhu v oblasti dopravy prostřednictvím harmonizace smluv a norem pro vnitrozemskou plavbu v Evropě.

Článek 29 Budapešťské úmluvy obsahuje ustanovení o výběru práva stranami smlouvy o přepravě, na kterou se vztahuje uvedená úmluva. Těmito ustanoveními jsou dotčena pravidla stanovená v nařízení Ŕím I (nařízení ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy).

Budapešťská úmluva je tedy dohodou, která spadá částečně do výlučné pravomoci Evropské unie. Úmluva však neumožňuje, aby se Unie stala její smluvní stranou. Členské státy nicméně nemohou uvedenou úmluvu ratifikovat nebo k ní přistoupit, nejsou-li k tomu Unií zmocněny (čl. 2 odst. 1 Smlouvy o fungování EU).

V tomto případě je výhradní pravomoc Unie omezena na jediné ustanovení a zmocnění poskytnuté jednotlivým členským státům nebude mít negativní účinek na provádění vnější politiky Unie v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech.

Jedenáct členských států je již smluvními stranami Budapešťské úmluvy, zatímco patnáct členských států uvedlo, že jejich vnitrozemské vodní cesty do oblasti působnosti úmluvy nespadají.

Polsko a Rakousko vyjádřily zájem stát se smluvními stranami úmluvy. Jejich účast by podpořila rozsáhlejší provádění úmluvy, což by bylo přínosem pro občany i podniky.

Belgie ratifikovala úmluvu dne 5. srpna 2008 poté, co dne 24. července 2008 vstoupilo v platnost nařízení „Řím I“. Je proto nezbytné udělit retroaktivní zmocnění, aby byl napraven stávající protiprávní stav.

Návrh rozhodnutí proto zmocňuje Belgii a Polsko k ratifikaci Budapešťské úmluvy a Rakousko k přistoupení k této úmluvě. Z výše uvedených důvodů zpravodaj navrhuje, aby Parlament udělil souhlas s tímto zmocněním.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

13.7.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ángela Vallina, Bogdan Brunon Wenta