AJÁNLÁS a Belga Királyságnak és a Lengyel Köztársaságnak a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezmény (CMNI) megerősítésére való felhatalmazásáról, valamint az Osztrák Köztársaságnak az ahhoz történő csatlakozásra való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről

16.7.2015 - (08223/2015 – C8‑0173/2015 – 2014/0345(NLE)) - ***

Jogi Bizottság
Előadó: Pavel Svoboda

Eljárás : 2014/0345(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0231/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0231/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Belga Királyságnak és a Lengyel Köztársaságnak a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezmény (CMNI) megerősítésére való felhatalmazásáról, valamint az Osztrák Köztársaságnak az ahhoz történő csatlakozásra való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(08223/2015 – C8‑0173/2015 – 2014/0345(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (08223/2015),

–       tekintettel a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezményre (08223/15/ADD1),

–       tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke (2) bekezdése és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8‑0173/2015),

–       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel a Jogi Bizottság ajánlására (A8-0231/2015),

1.      egyetért a Belga Királyságnak és a Lengyel Köztársaságnak a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezmény (CMNI) megerősítésére való felhatalmazásáról, valamint az Osztrák Köztársaságnak az ahhoz történő csatlakozásra való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezettel;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.

RÖVID INDOKOLÁS

A belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezményt a Rajnai Hajózási Központi Bizottság és a Duna Bizottság által az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának közreműködésével szervezett diplomáciai konferencia fogadta el, és az 2005. április 1-jén lépett hatályba. A közlekedés terén a szerződések és a belvízi hajózási szabványok harmonizálása révén hozzájárul a belső piachoz.

A Budapesti Egyezmény 29. cikke rendelkezik az Egyezmény hatálya alá eső fuvarozási szerződésekre irányadó jogról. Ezek a rendelkezések kihatnak a Róma I. rendeletben (a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendeletben) foglalt szabályokra.

Ezért a Budapesti Egyezmény olyan megállapodás, amely részben kizárólagos uniós hatáskörbe tartozik. Azonban az egyezmény nem teszi lehetővé, hogy az Unió ahhoz csatlakozzon. Mindazonáltal a tagállamok uniós felhatalmazás nélkül nem erősíthetik meg vagy nem csatlakozhatnak hozzá (EUMSZ 2. cikk (1) bekezdése).

Ebben az esetben az Unió kizárólagos hatásköre egyetlen rendelkezésre korlátozódik, és az egyes tagállamoknak adott felhatalmazás nem érinti hátrányosan az Unió polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésére vonatkozó külső politikájának végrehajtását.

Tizenegy tagállam már részes fele a Budapesti Egyezménynek, míg tizenöt tagállam jelezte, hogy nem rendelkezik az egyezmény hatálya alá eső belvízi utakkal.

Ausztria és Lengyelország jelezték, hogy csatlakozni kívánnak az egyezményhez. Részvételük elő fogja mozdítani az egyezmény széles körű alkalmazását, előnyöket biztosítva a polgárok és vállalkozások számára.

Belgium 2008. augusztus 5-én ratifikálta az egyezményt, a Róma i. rendelet 2008. július 24-én történt hatálybalépését követően. Ezért a jelenlegi szabálytalan jogi helyzet rendezése érdekében szükséges a visszaható hatályú engedély megadása.

A határozattervezet következésképpen Belgiumot és Lengyelországot a Budapesti Egyezmény ratifikálására, Ausztriát pedig az ahhoz való csatlakozásra hatalmazza fel. A fenti okokra tekintettel az előadó azt javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését a felhatalmazáshoz.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

13.7.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Ángela Vallina, Bogdan Brunon Wenta