Procedūra : 2014/0345(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0231/2015

Pateikti tekstai :

A8-0231/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/09/2015 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0305

REKOMENDACIJA     ***
PDF 166kWORD 75k
16.7.2015
PE 557.285v02-00 A8-0231/2015

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama atitinkamai Belgijos Karalystei ir Lenkijos Respublikai ratifikuoti Budapešto konvenciją dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais sutarties (CMNI), o Austrijos Respublikai prie jos prisijungti, projekto

(08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Pavel Svoboda

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama atitinkamai Belgijos Karalystei ir Lenkijos Respublikai ratifikuoti Budapešto konvenciją dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais sutarties (CMNI), o Austrijos Respublikai prie jos prisijungti, projekto

(08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (08223/2015),

–       atsižvelgdamas į Budapešto konvenciją dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais sutarties (08223/15/-ADD1),

–       atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8–0173/2015),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0231/2015),

1.      pritaria Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama atitinkamai Belgijos Karalystei ir Lenkijos Respublikai ratifikuoti Budapešto konvenciją dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais sutarties, o Austrijos Respublikai prie jos prisijungti, projektui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Budapešto konvencija dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais sutarties buvo priimta Centrinės laivybos Reinu komisijos ir Dunojaus komisijos, bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų Europos ekonomine komisija, bendrai surengtoje diplomatinėje konferencijoje ir įsigaliojo 2005 m. balandžio 1 d. Šia konvencija prisidedama prie vidaus rinkos transporto srityje kūrimo, šiuo tikslu derinant sutartis ir vidaus laivybos standartus visoje Europoje.

Budapešto konvencijos 29 straipsnyje yra nuostatų dėl vežimo sutarties, kuriai taikoma konvencija, šalių teisės pasirinkimo. Šiomis nuostatomis daromas poveikis Reglamente „Roma I“ (Reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės) nustatytoms taisyklėms.

Todėl Budapešto konvencija yra susitarimas, iš dalies patenkantis į išimtinės Europos Sąjungos kompetencijos sritį. Vis dėlto konvencija nenumatoma galimybė Sąjungai tapti jos šalimi. Valstybės narės konvencijos negali ratifikuoti ar prie jos prisijungti neturėdamos Sąjungos įgaliojimo (SESV 2 straipsnio 1 dalis).

Šiuo atveju išimtinė Sąjungos kompetencija apribota vienintele nuostata ir toks atskiroms valstybėms narėms suteiktas įgaliojimas neturėtų neigiamo poveikio įgyvendinant Sąjungos išorės politiką dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose.

Vienuolika valstybių narių jau yra prisijungusios prie Budapešto konvencijos, o penkiolika valstybių narių nurodė, kad jos neturi į šios konvencijos taikymo sritį patenkančių vidaus vandens kelių.

Austrija ir Lenkija išreiškė susidomėjimą tapti konvencijos šalimis. Jų dalyvavimas paskatins plačiai taikyti šį teisinį dokumentą, o tai suteiks naudos piliečiams ir įmonėms.

Belgija Budapešto konvenciją ratifikavo 2008 m. rugpjūčio 5 d., po reglamento „Roma I“ įsigaliojimo 2008 m. liepos 24 d. Todėl Sąjungos įgaliojimas atgaline data turi būti skirtas ir Belgijai, kad būtų ištaisyta dabartinė teisės aktų reikalavimų neatitinkanti padėtis.

Taigi sprendimo projektu Belgijai ir Lenkijai suteikiamas įgaliojimas ratifikuoti Budapešto konvenciją, o Austrijai prisijungti prie jos. Atsižvelgdamas į nurodytas priežastis, pranešėjas siūlo Parlamentui pritarti šiam įgaliojimui.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

13.7.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ángela Vallina, Bogdan Brunon Wenta

Teisinis pranešimas - Privatumo politika