Ziņojums - A8-0231/2015Ziņojums
A8-0231/2015

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam, ar kuru attiecīgi pilnvaro Beļģijas Karalisti un Polijas Republiku ratificēt Budapeštas Konvenciju par līgumu par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (CMNI) un Austrijas Republiku – pievienoties tai

16.7.2015 - (08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE)) - ***

Juridiskā komiteja
Referents: Pavel Svoboda

Procedūra : 2014/0345(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0231/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0231/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam, ar kuru attiecīgi pilnvaro Beļģijas Karalisti un Polijas Republiku ratificēt Budapeštas Konvenciju par līgumu par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (CMNI) un Austrijas Republiku – pievienoties tai

(08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (08223/2015),

–       ņemot vērā Budapeštas Konvenciju par līgumu par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (08223/15 ADD1),

–       ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 2. punktu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8–0173/2015),

–       ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–       ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumu (A8–0231/2015),

1.      sniedz piekrišanu Padomes lēmuma, ar kuru attiecīgi pilnvaro Beļģijas Karalisti un Polijas Republiku ratificēt Budapeštas Konvenciju par līgumu par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (CMNI) un Austrijas Republiku – pievienoties tai, projektam;

2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

ĪSS PAMATOJUMS

Budapeštas konvencija par līgumu par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem ir pieņemta diplomātiskajā konferencē, ko kopīgi organizēja Reinas kuģniecības centrālā komisija un Donavas komisija, sadarbojoties ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisiju, un tā stājās spēkā 2005. gada 1. aprīlī. Tā veicina iekšējo tirgu transporta nozarē, saskaņojot līgumus un iekšzemes navigācijas standartus visā Eiropā.

Budapeštas konvencijas 29. pantā ir paredzēti noteikumi par piemērojamo tiesību aktu izvēli tāda pārvadājuma līguma līgumslēdzējām pusēm, uz kuru attiecas konvencija. Minētais regulējums skar noteikumus, kuri paredzēti Regulā (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām.

Tādēļ Budapeštas konvencija ir vienošanās, kas daļēji ir Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetencē. Tomēr konvencijā nav paredzēta iespēja Savienībai kļūt par līgumslēdzēju pusi. Dalībvalstis nedrīkst ratificēt šo konvenciju vai pievienoties tai bez Savienības pilnvarojuma (LESD 2. panta 1. punkts).

Tādā gadījumā ekskluzīvā kompetence attiecas tikai uz atsevišķu noteikumu, un pilnvarojums negatīvi neietekmē Savienības ārējās politikas īstenošanu tiesu iestāžu sadarbības jomā civillietās un komerclietās.

Vienpadsmit dalībvalstis jau ir Budapeštas konvencijas līgumslēdzējas puses, kamēr piecpadsmit dalībvalstis ir norādījušas, ka to teritorijā nav iekšējo ūdensceļu, uz kuriem attiecas konvencija.

Austrija un Polija ir paudušas ieinteresētību kļūt par konvencijas līgumslēdzējām pusēm. To līdzdalība veicinās šā tiesību instrumenta plašu piemērošanu, kas sniedz labumu pilsoņiem un uzņēmumiem.

Beļģija ir ratificējusi Budapeštas konvenciju 2008. gada 5. augustā pēc tam, kad stājās spēkā regula “Roma I” 2008. gada 24. jūlijā. Tādēļ ir nepieciešams ar atpakaļejošu spēku dot pilnvarojumu, lai labotu pašreizējo nelikumīgo situāciju.

Tālab ar lēmuma projektu Beļģijai un Polijai tiek atļauts ratificēt Budapeštas konvenciju, bet Austrijai — pievienotais tai. Iepriekš izklāstīto iemeslu dēļ, referents ierosina, ka Parlamentam būtu jāpiekrīt atļaujas došanai.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

13.7.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ángela Vallina, Bogdan Brunon Wenta