AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad tot machtiging van het Koninkrijk België en de Republiek Polen om het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) te ratificeren en tot machtiging van de Republiek Oostenrijk om ertoe toe te treden

16.7.2015 - (08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE)) - ***

Commissie juridische zaken
Rapporteur: Pavel Svoboda

Procedure : 2014/0345(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0231/2015
Ingediende teksten :
A8-0231/2015
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot machtiging van het Koninkrijk België en de Republiek Polen om het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) te ratificeren en tot machtiging van de Republiek Oostenrijk om ertoe toe te treden

(08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontwerp van besluit van de Raad (08223/2015),

–       gezien het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) (08223/15/ADD1),

–       gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 81, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0173/2015),

–       gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling van de Commissie juridische zaken (A8-0231/2015),

1.      hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad tot machtiging van het Koninkrijk België en de Republiek Polen om het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) te ratificeren en tot machtiging van de Republiek Oostenrijk om ertoe toe te treden;

2.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

KORTE TOELICHTING

Het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren is aangenomen door een diplomatieke conferentie die gezamenlijk werd georganiseerd door de Centrale Commissie voor Rijnvaart en de Donaucommissie, in samenwerking met de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, en is op 1 april 2005 in werking getreden. Het verdrag draagt bij tot de interne markt voor vervoer door middel van harmonisatie van de contractuele normen en binnenvaartnormen in Europa.

Artikel 29 van het Verdrag van Boedapest bevat bepalingen betreffende de keuze van het recht door de partijen bij een vervoersovereenkomst die onder het verdrag valt. Deze bepalingen zijn van invloed op de regels die zijn neergelegd in de Rome I-verordening (Verordening (EG) nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst).

Het Verdrag van Boedapest is derhalve een overeenkomst die gedeeltelijk onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie valt. Het verdrag voorziet echter niet in de mogelijkheid voor de Unie om partij te worden. Desondanks kunnen de lidstaten het verdrag uitsluitend ratificeren en uitsluitend tot het verdrag toetreden als zij daartoe door de Unie gemachtigd zijn (artikel 2, lid 1, VWEU).

In dit geval beperkt de exclusieve bevoegdheid van de Unie zich tot één bepaling, en heeft de machtiging aan individuele lidstaten geen negatieve gevolgen voor de uitvoering van het buitenlands beleid van de Unie inzake justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken.

Elf lidstaten zijn reeds partij bij het Verdrag van Boedapest en vijftien lidstaten hebben meegedeeld dat zij niet beschikken over binnenwateren die tot het toepassingsgebied van het verdrag behoren.

Oostenrijk en Polen hebben belangstelling getoond om partij te worden bij het verdrag. Hun deelname zal de brede uitvoering van dit rechtsinstrument bevorderen en burgers en ondernemingen voordelen opleveren.

België heeft het Verdrag van Boedapest geratificeerd op 5 augustus 2008, na de goedkeuring en inwerkingtreding van de Rome I-verordening op 24 juli 2008. Om een einde te maken aan de huidige onwettige situatie, dient daarom ook België met terugwerkende kracht te worden gemachtigd.

In het ontwerp van besluit worden derhalve Polen en België gemachtigd om het Verdrag van Boedapest te ratificeren en wordt Oostenrijk gemachtigd om tot dit verdrag toe te treden. Om deze redenen stelt de rapporteur voor dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan deze machtiging.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

13.7.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

22

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Ángela Vallina, Bogdan Brunon Wenta