ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Belgickému kráľovstvu a Poľskej republike povoľuje, aby ratifikovali Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI), a Rakúskej republike, aby k nemu pristúpila

16.7.2015 - (08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE)) - ***

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Pavel Svoboda

Postup : 2014/0345(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0231/2015
Predkladané texty :
A8-0231/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Belgickému kráľovstvuPoľskej republike povoľuje, aby ratifikovali Budapeštiansky dohovorZmluvepreprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI),Rakúskej republike, abynemu pristúpila

(08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08223/2015),

–       so zreteľom na Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (08223/15/ADD1),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 81 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0173/2015),

–       so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci (A8–0231/2015),

1.      udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady, ktorým sa Belgickému kráľovstvu a Poľskej republike povoľuje, aby ratifikovali Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste, a Rakúskej republike, aby k nemu pristúpila;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste bol prijatý v rámci diplomatickej konferencie, ktorú spoločne organizovali Ústredná komisia pre plavbu na Rýne a Dunajská komisia v spolupráci s Európskou hospodárskou komisiou OSN, a nadobudol platnosť 1. apríla 2005. Prispieva k fungovaniu vnútorného trhu v oblasti dopravy prostredníctvom harmonizácie zmlúv a noriem v oblasti vnútrozemskej plavby v celej Európe.

Ustanovenia článku 29 Budapeštianskeho dohovoru umožňujú jeho zmluvným stranám zvoliť si právny poriadok, ktorým sa bude riadiť zmluva o preprave patriaca do rozsahu pôsobnosti dohovoru. Tieto ustanovenia sa dotýkajú pravidiel stanovených v nariadení (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

Budapeštiansky dohovor je teda dohodou, ktorá čiastočne patrí do výlučnej právomoci Európskej únie. V dohovore sa však neustanovuje možnosť, aby sa Únia stala jeho zmluvnou stranou. Členské štáty ho napriek tomu nemôžu ratifikovať ani k nemu pristúpiť bez povolenia Únie (článok 2 ods. 1 ZFEÚ).

V tomto prípade je výlučná právomoc Únie obmedzená na jediné ustanovenie, pričom povolenie dané jednotlivým členským štátom by nemalo negatívny účinok na vykonávanie vonkajšej politiky Únie v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach.

Jedenásť členských štátov už je zmluvnými stranami Budapeštianskeho dohovoru, zatiaľ čo pätnásť členských štátov uviedlo, že ich vnútrozemské vodné cesty do rozsahu pôsobnosti dohovoru nespadajú.

Rakúsko a Poľsko prejavili záujem stať sa zmluvnými stranami dohovoru. Ich účasťou sa rozšíri vykonávanie tohto právneho nástroja v prospech občanov a podnikov.

Belgicko ratifikovalo dohovor 5. augusta 2008 po tom, ako 24. júla 2008 nadobudlo účinnosť nariadenie Rím I. V záujme nápravy súčasného nezákonného stavu je preto potrebné udeliť povolenie so spätnou platnosťou.

V návrhu rozhodnutia sa preto povoľuje, aby Belgicko a Poľsko ratifikovali Budapeštiansky dohovor a aby Rakúsko k nemu pristúpilo. Spravodajca z uvedených dôvodov navrhuje, aby Parlament udelil súhlas s týmto povolením.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

13.7.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ángela Vallina, Bogdan Brunon Wenta