Процедура : 2012/0134(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0233/2015

Внесени текстове :

A8-0233/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Гласувания :

PV 09/09/2015 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0298

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 199kWORD 119k
20.7.2015
PE 557.215v03-00 A8-0233/2015

относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Жуан Ферейра

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–       като взе предвид проекторешението на Съвета (11667/2012),

–       като взе предвид проекта за протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (11671/2012),

–       като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0278/2014),

–       като взе предвид своята незаконодателна резолюция от …(1) относно проекторешението на Съвета,

–       като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по развитие и на комисията по бюджети (A8-0233/2015),

1.      дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Гвинея Бисау.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Първото споразумение в областта на рибарството, подписано между ЕИО и Гвинея Бисау, датира от 1980 г. От тази дата флотове на държавите – членки на ЕИО/ЕС, имат достъп до възможностите за риболов във водите на Гвинея Бисау. Последователни протоколи за прилагане на споразумението са били в сила от тази дата до 15 юни 2012 г.

На 10 февруари 2012 г. е бил одобрен нов протокол за изпълнение между страните, който е приет от Европейската комисия на 5 юни 2012 г., като се предвижда срокът му за изпълнение да бъде три години, от 16 юни 2012 г. до 15 юни 2015 г. Въпреки това, поради преврата в Република Гвинея Бисау, извършен на 12 април 2012 г., необходимите процедури за подписването на този нов протокол бяха прекратени от ЕС. На флотовете на държавите – членки на ЕС, които работят в изключителната икономическа зона на Гвинея Бисау съгласно споразумението, бяха дадени инструкции за прекратяване на дейността в тази зона, тъй като беше счетено, че тяхната безопасност не може да бъде гарантирана. През май 2014 г. се проведоха избори в страната и на 24 ноември 2014 г. окончателно беше подписан нов протокол за изпълнение на Споразумението в областта на рибарството между ЕС и Гвинея Бисау за период от три години.

Предвиденото финансово участие е 9,2 милиона евро годишно, което съответства на 6,2 милиона евро финансово участие за достъпа до рибни ресурси на икономическата зона на Гвинея Бисау и 3 милиона евро за подпомагане на развитието на риболовния сектор в Гвинея Бисау.

Възможностите за риболов, предоставени на флотовете на ЕС, са: 3 700 БРТ (брутен регистриран тонаж) за траулери с дълбоко замразяване (за улов на скариди) и 3 500 БРТ за траулери с дълбоко замразяване (за дънни видове и главоноги мекотели); 28 сейнера с дълбоко замразяване за улов на риба тон и кораби с парагади и 12 кораба за улов на риба тон с въдици.

С преустановяване на преговорите с Мавритания, Споразумението в областта на рибарството между ЕС и Гвинея Бисау придобива по-голямо значение , като дори може да бъде счетено за едно от най-важните споразумения, действащи понастоящем. То е едно от малкото споразумения на ЕС в областта на рибарството, което разрешава достъпа до смесения риболов.

Гвинея Бисау е разположена на западния бряг на Африка, между Сенегал и Гвинея Конакри, с обща площ от 36 125 км2. Населението на Гвинея Бисау е приблизително 1,4 милиона жители, от които около една четвърт живеят в столицата Бисау, а останалата част живеят в селските райони. Считана за една от най-слаборазвитите страни, значителна част от населението на Гвинея Бисау живее под прага на бедността (смята се, че две трети от домакинствата живеят под прага на бедността). БВП на Гвинея Бисау на глава от населението е един от най-ниските в света. През 2008 г. приблизително една трета от националния доход е от така наречените международни донори, като ЕС предоставя около една трета от тази помощ. Икономиката на Гвинея Бисау зависи до голяма степен от селското стопанство, в частност производството на една единствена култура –  кашуто. Разнообразяването на производството е едно от предизвикателствата, пред които страната е изправена.

В този контекст прекратяването на тарифните преференции, предоставени едностранно, и влизането в сила на така наречените споразумения за икономическо партньорство представляват голямо ограничение, носещо значителни рискове и загуби за страната. Широкият континентален шелф, захранван от реки, и изтласкването на долни слоеве вода в океана (upwelling) допринасят за богатството на рибните ресурси, включително на крайбрежните и океанските видове. Основните запаси с търговска стойност включват дънни видове, малки пелагични риби, мигриращи големи пелагични риби, ракообразни (скариди, включително дълбоководни видове) и главоноги мекотели (калмари и октоподи).

Непромишленият риболов, включително риболовът с цел прехрана, гарантира оцеляването на няколко хиляди рибари и техните семейства (броят им варира в зависимост от изчисленията), някои от които произхождат от съседни държави. Три четвърти от приблизително 1 500 регистрирани плавателни съдове през 2009 г. са от вида кану (направени от дънери на дървета). Търговията с рибни продукти с ЕС е невъзможна поради неспособността за спазване на санитарните мерки, наложени от ЕС. Мерките за укрепването на капацитета на Гвинея Бисау в тази област, като например изграждането на санитарна лаборатория (през юли 2014 г.), биха могли в идеалния случай да допринесат за промяна на тази ситуация. Споразумението в областта на рибарството с ЕС е в основата на съществена част от трансферите от ЕС към Гвинея Бисау (през 2010 г. те съответстват на една четвърт от всички трансфери).

Докладчикът препоръчва Парламентът да одобри подписването на този протокол, като счита, че той е от изключително значение, както за Гвинея Бисау, така и за флотовете на ЕС, извършващи дейност във водите на тази страна.

Въпреки това докладчикът счита за необходимо да се извърши по-задълбочена оценка и проучване на това споразумение, на неговата история и бъдещите перспективи. С оглед на ролята и компетенциите на Европейския парламент в тази област докладчикът счита за подходящо и необходимо приемането на незаконодателна резолюция относно това споразумение, която да съдържа съображения и препоръки, за които се очаква, че Европейската комисия ще вземе предвид по време на периода, в който този протокол е в сила, и за целите на евентуални бъдещи преговори във връзка със същия.

Докладчикът подчертава някои аспекти, на които трябва да се обърне специално внимание.

Въпреки че първото споразумение в областта на рибарството между ЕС и Република Гвинея Бисау е подписано преди 35 години, резултатите, постигнати към момента в областта на секторното сътрудничество, са твърде слаби. Тази действителност трябва да бъде променена. Споразумението трябва да насърчава ефективно устойчиво развитие на рибарския сектор на Гвинея, както и на свързаните с него дейности и отрасли, увеличавайки добавената стойност, оставаща в страната, в резултат на експлоатацията на нейните природни ресурси.

Необходимо е установяването на по-добра координация между секторната подкрепа, оказана в рамките на споразумението в областта на рибарството, и наличните инструменти в областта на сътрудничеството за развитие, по-специално Европейския фонд за развитие (ЕФР), както чрез съответната национална програма, така и чрез регионалната програма в рамките на региона на Западна Африка.

Докладчикът счита, че Европейската комисия трябва да вземе необходимите мерки, включително евентуалното преразглеждане и укрепване на компонента от споразумението, свързан със секторната подкрепа, успоредно със създаването на други и по-добри условия за увеличаване на степента на усвояване на тази подкрепа, за да гарантира ефективна промяна на курса, следван през последните десетилетия. Някои (малко на брой) положителни тенденции, установени през последните години, изискват постоянни усилия, за да могат да се засилят и да се постигнат осезаеми резултати.

По подобие на това, което се случва с други държави в региона, налага се подобряване на количеството и надеждността на данните относно улова и най-общо относно състоянието на опазване на рибните ресурси, успоредно с подкрепата за разработване на собствен капацитет за получаване на тази информация от страна на Гвинея Бисау.

На последно място докладчикът подчертава, че Парламентът трябва да получи незабавно изчерпателна информация на всички етапи относно съответните процедури, свързани с протокола или с неговото подновяване. Предлага се всяка година на Европейския парламент и на Съвета да бъде представян доклад за резултатите от многогодишната секторна програма, посочена в член 3 от протокола, както и за зачитането от страна на държавите членки на изискванията за докладване на улова.

25.6.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))

Докладчик по становище: Нърдж Дива

КРАТКА ОБОСНОВКА

Гвинея Бисау е една от най-бедните най-слабо развити страни в света и е силно задлъжняла. Тя е също така една от държавите в света с най-ниско равнище на БВП на глава от населението.

Икономиката й зависи до голяма степен от селското стопанство, в частност производството на кашу. Наред с това, Гвинея Бисау е изключително богата на рибни ресурси и продоволствената зависимост от рибни продукти е висока, което се дължи на липсата на алтернативни източници за набавяне на животински белтъчини.

Политическото положение в страната продължава да бъде нестабилно. Военният преврат от 12 април 2012 г. беше осъден от международната общност, която отказа да признае институциите, създадени от предводителите на преврата, и поиска възстановяване на конституционния ред.

Положителното развитие след май 2014 г., когато бяха проведени президентски избори, накараха ЕС да възобнови сътрудничеството си с Гвинея Бисау, включително възобновяването на преговорите за сключване на Протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството (СПОР).

Настоящият протокол обхваща период от три години, считано от датата на неговото подписване. Това е споразумение, обхващащо много видове, тъй като в него е включена не само риба тон, но и скариди и главоноги мекотели. Финансовото участие възлиза на 9 200 000 EUR годишно, включително 3 000 000 EUR годишно за подкрепа на секторната политика в областта на рибарството на Гвинея Бисау.

Протоколът предвижда възможности за риболов за кораби на ЕС в изключителната икономическа зона на Гвинея Бисау в границите на наличния излишък. СПОР е от голямо значение за Гвинея Бисау от финансова гледна точка, но и по отношение на възстановяването на нейния сектор на рибарството и за развитието на местната риболовна промишленост (включително непромишления риболов). То представлява съществен инструмент за добавяне на стойност към риболовния процес и, в крайна сметка, за износ на рибни продукти в ЕС.

Освен това, споразумението може да помогне за намаляване на зависимостта на Гвинея Бисау от производството на кашу и международната помощ и за засилването на икономиката на страната, чиято слабост, съчетана с нейната политическа, икономическа и финансова нестабилност, даде възможност на наркокартелите да станат все по-могъщи - развитие, което до голяма степен дестабилизира страната.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Paul Rübig

24.6.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))

Докладчик по становище: Индрек Таранд

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въз основа на предоставения ѝ от Съвета мандат Европейската комисия проведе преговори с Република Гвинея Бисау с оглед подновяване на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау.

След приключване на преговорите на 10 февруари 2012 г. беше парафиран нов протокол. Този нов протокол беше подписан въз основа на решение и се прилага временно, считано от датата на подписването му.

Настоящият протокол и приложението към него се прилагат за срок от три години, считано от неговото временно прилагане.

Заинтересованите страни бяха консултирани преди преговорите в рамките на регионалния консултативен съвет „Далечно плаване“, в който заседават съвместно представители на сектора на рибарството и на неправителствени организации, действащи в областта на околната среда и на развитието. Бяха проведени и консултации с експерти от държавите членки в рамките на заседания на техническо равнище. В тези консултации се стигна до заключението, че би било от полза да се запази протоколът с Гвинея Бисау в областта на рибарството.

Проектът на решение на Съвета има за цел сключването на протокола, договорен между Европейския съюз и Гвинея Бисау, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото към момента Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни.

Основната цел на протокола към Споразумението е:

•  да се предоставят възможности за риболов на корабите на Европейския съюз във водите на Гвинея Бисау в рамките на наличния излишък;

•  да се засили сътрудничеството между ЕС и Гвинея Бисау, с което да се създаде рамка за партньорство за развитие на политика на устойчиво рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на Гвинея Бисау в интерес и на двете страни.

ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА: общото финансово участие по протокола е 27,972 милиона евро за периода от 2012 до 2015 г. (в това число административни разходи).

Общото финансово участие по протокола в размер на 9,2 милиона евро за целия период, се основава на:

•  най-много 40 разрешения за кораби за улов на риба тон и 7 200 БРТ (брутен регистриран тонаж) за траулери срещу финансово участие в размер на 6,2 милиона евро;

•  подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на Република Гвинея Бисау е в размер на 3 милиона евро. Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика в областта на рибарството.

Прилагането на настоящия протокол може да бъде временно преустановено по инициатива на една от двете страни след консултация в рамките на съвместния комитет, ако са изпълнени едно или повече от следните условия: а) провеждането на риболовни дейности в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Гвинея Бисау е възпрепятствано от необичайни обстоятелства, различни от природни явления; б) след настъпването на значителни промени в целите на политиката, довели до сключването на настоящия протокол; в) една от страните е нарушила някой от съществените и основни елементи на правата на човека и на демократичните принципи и т. н. В случай на временно преустановяване страните продължават да провеждат консултации с цел намирането на решение на спора помежду си по взаимно съгласие. В този случай се предвиждат специфични финансови мерки.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау.

Комисията по бюджети предлага на комисията по рибно стопанство да приеме придружаваща незаконодателна резолюция, включваща следните параграфи:

•  призовава Комисията да докладва ежегодно на Парламента и на Съвета относно резултатите от многогодишната секторна програма, посочена в член 3 от протокола, както и относно спазването от страна на държавите членки на изискванията за докладване;

•  призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета, преди изтичането на срока на действие на протокола или преди началото на преговорите за неговото евентуално подновяване, последваща оценка на протокола, включително анализ на разходите и ползите и разяснение за начините на използване и наблюдение на средствата, предоставени на Гвинея Бисау.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Tiziana Beghin, Marco Zullo

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.7.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

4

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi

(1)

Приети текстове от тази дата, P8_TA(0000)0000.

Правна информация - Политика за поверителност