Postup : 2012/0134(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0233/2015

Předložené texty :

A8-0233/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Hlasování :

PV 09/09/2015 - 8.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0298

DOPORUČENÍ     ***
PDF 186kWORD 107k
20.7.2015
PE 557.215v03-00 A8-0233/2015

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: João Ferreira

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11667/2012),

–       s ohledem na návrh protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau v odvětví rybolovu (11671/2012),

–       s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0278/2014),

–       s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne ...(1) o návrhu rozhodnutí Rady,

–       s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov a stanoviska Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru (A8-0233/2015),

1.      uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Republiky Guinea-Bissau.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

První dohoda o rybolovu mezi EHS a Guineou-Bissau pochází z roku 1980, kdy rybářská loďstva členských států EHS/Unie získala možnost rybolovu ve vodách této země. Od té doby následovalo po sobě několik prováděcích protokolů k této dohodě, z nichž poslední je platný ode dne 15. června 2012.

10. února 2012 se strany dohodly na novém prováděcím protokolu, který 5. června 2012 přijala Evropská komise a který měl platit tři roky, a to od 16. června 2012 do 15. června 2015. V důsledku státního převratu dne 12. dubna 2012 v Guinee-Bissau však byla Evropská unie nucena přerušit postupy nutné k podepsání tohoto nového protokolu. Loďstvům členských států Evropské unie, která byla činná v exkluzivní ekonomické zóně Guiney-Bissau v rámci dané dohody, bylo doporučeno, aby v této oblasti přestala lovit, neboť jim nebylo možné zaručit bezpečnost. V květnu roku 2014 se uskutečnily volby a 24. listopadu 2014 byl konečně podepsán nový prováděcí protokol k dohodě o rybolovu mezi Evropskou unií a Guineou-Bissau na dobu platnosti tří let.

Finanční příspěvek má podle dohody činit 9,2 milionu eur ročně, z čehož je 6,2 milionu za přístup ke zdrojům ekonomické zóny Guiney-Bissau a 3 miliony jsou příspěvek na podporu rozvoje rybolovného odvětví této země.

Rybolovná práva přiznaná loďstvům Evropské unie se stanoví takto: 3 700 GRT (hrubé registrované prostornosti) pro mrazírenské trawlery lovící garnáty a 3 500 GRT pro mrazírenské trawlery lovící ryby žijící při dně a hlavonožce; 28 mrazírenských plavidel lovících tuňáky a používajících dlouhé lovné šňůry a 12  plavidel lovících tuňáky na pruty.

Vzhledem k pozastavení jednání s Mauritánií nabývá dohoda o rybolovu mezi Evropskou unií a Guineou-Bissau na důležitosti a stává se jednou z nejdůležitějších dohod, které jsou aktuálně platné. Jde o jednu z mála dohod Evropské unie o rybolovu, která umožňuje přístup ke smíšenému rybolovu.

Guinea-Bissau se nachází na západním pobřeží Afriky mezi Senegalem a Guineou a její rozloha činí 36 125 km². Má přibližně 1,4 milionu obyvatel, z nichž jedna čtvrtina žije v hlavním městě Bissau a zbytek na venkově. Významná část obyvatelstva země, která je považována za jednu z nejméně rozvinutých zemí, žije pod úrovní chudoby (podle některých odhadů jde o dvě třetiny populace). Má jednu z nejnižších úrovní HDP na obyvatele na světě.

V roce 2008 pocházelo přibližně dvě třetiny veřejných příjmů z mezinárodní pomoci, z čehož pomoc Evropské unie činí zhruba jednu třetinu.

Ekonomika této země je vysoce závislá na zemědělství, zejména na produkci jediné kultury: oříšků kešú. Jedna z výzev, jimž musí tato země čelit, je diverzifikace její produkce.

V tomto kontextu představuje skončení platnosti jednostranně udělených celních preferencí a vstup v platnost takzvaných dohod o hospodářském partnerství významné omezení, které vede ke značným rizikům a ztrátám pro tuto zemi.

K bohatství jejích rybolovných zdrojů a zejména druhů žijících u pobřeží i na otevřeném oceánu přispívá rozsáhlý kontinentální šelf napájený řekami a sezónní vzestup oceánských proudů („upwelling“).

Hlavní druhy s obchodní hodnotou zahrnují ryby žijící u dna, malé pelagické druhy, velké migrující pelagické druhy, korýše (garnáty včetně hlubokomořských) a hlavonožce (chobotnice a olihně).

Drobný rybolov včetně rybolovu na obživu zajišťuje živobytí několika tisíc rybářů (počty se podle různých odhadů liší), z nichž někteří pocházejí ze sousedních zemí, a jejich rodin. Tři čtvrtiny z přibližně 1 500 plavidel sčítaných v roce 2009 byly typu kánoe (vyrobené z kmene stromu).

Neschopnost dodržovat hygienické normy stanovené Unií vedly k omezení obchodu s produkty rybolovu s EU. K řešení této situace by v podstatě mohlo přispět posílení kapacit Guiney-Bissau v této oblasti, jakož i uvedení hygienické laboratoře do provozu (v červenci 2014).

Dohoda o rybolovu představuje podstatnou část souboru plateb z Unie do Guiney-Bissau (čtvrtinu celkových plateb v roce 2010).

Zpravodaj doporučuje, aby Parlament schválil uzavření tohoto protokolu, jelikož má klíčový význam jak pro Guineu-Bissau, tak i pro evropská loďstva, jež loví ve vodách této země.

Přesto je zpravodaj přesvědčen, že potřeba přikročit k podrobnějšímu zhodnocení a prozkoumání této dohody, její historie a vyhlídek do budoucnosti. S ohledem na roli a pravomoci Evropského parlamentu v této oblasti pokládá zpravodaj za vhodné a nutné přijmout nelegislativní usnesení týkající se této dohody, jež bude obsahovat stanoviska a doporučení, na něž by Evropská komisi měla brát zřetel, na celou dobu platnosti tohoto protokolu, jakož i na jeho celé případné nové projednání.

Zpravodaj poukazuje na několik bodů, kterým je podle jeho mínění potřeba věnovat zvláštní pozornost.

Ač byla první dohoda o rybolovu mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau podepsána před 35 lety, jsou výsledky spolupráce v tomto odvětví dodnes omezené. Tuto situaci je naléhavě nutné napravit. Dohoda by měla podporovat skutečný udržitelný rozvoj rybolovného odvětví Guiney-Bissau, jakož i s ním spojený průmysl a činnosti, a zvyšovat přidanou hodnotu, která v zemi zůstává z využívání jejích přírodních zdrojů.

Je potřeba lepší koordinace mezi podporou odvětví poskytovanou v rámci dohody o rybolovu a nástrojů, jež jsou dostupné v rámci rozvojové spolupráce, zejména v Evropském rozvojovém fondu, a to jak v národním programu, tak i v rámci regionálního programu v rámci regionu západní Afriky.

Zpravodaj je přesvědčen, že Komise musí přijmout nezbytná opatření včetně dalšího přezkoumání a posílení složky dohody o podpoře daného odvětví, jakož i zavedení nových účinnějších podmínek pro zvýšení míry čerpání této pomoci tak, aby byl zajištěn opravdový obrat trendu z posledních desetiletí. Je nutné vyvinout soustředěné úsilí, aby se několik z mála příkladů pozitivního vývoje z posledních let rozšířilo a přineslo konkrétní výsledky.

Po příkladu jiných zemí v regionu se jeví nezbytné zlepšit množství a spolehlivost informací o úlovcích a obecně informací o stavu zachování mořských zdrojů, jakož i podporovat rozvoj vlastních kapacit získávání těchto informací ze strany Guiney-Bissau.

Nakonec zpravodaj poukazuje na to, že Parlament musí být ve všech etapách okamžitě a plně informován o postupech týkajících se protokolu či jeho prodloužení platnosti. Navrhuje, aby byla Evropskému parlamentu a Radě každoročně předkládána zpráva o výsledcích víceletého odvětvového programu uvedeného v článku 3 protokolu a o plnění ohlašovací povinnosti.

25.6.2015

STANOVISKO Výboru pro rozvoj

pro Výbor pro rybolov

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau v odvětví rybolovu

(11667/2012 – C8–0278/2014 – 2012/0134(NLE))

Navrhovatel: Nirj Deva

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Guinea-Bissau je jednou z nejchudších nejméně rozvinutých zemí světa a je vysoce zadlužená. Má rovněž jednu z nejnižších úrovní HDP na obyvatele.

Ekonomika této země je vysoce závislá na zemědělství, zejména na produkci ořechů kešú. Mimoto je Guinea-Bissau země s velmi bohatými rybolovnými zdroji a potravinová závislost na rybolovu je vysoká kvůli nedostatku alternativních zdrojů živočišných bílkovin.

Politická situace v zemi je stále nestabilní. Vojenský převrat z 12. dubna 2012 byl, odsouzen mezinárodním společenstvím, které odmítlo uznat instituce zřízené vůdci převratu a požadovalo obnovení ústavního pořádku.

Pozitivní vývoj, který následoval po prezidentských volbách v květnu 2014, vedl EU k tomu, aby znovu zahájila spolupráci s Guineou-Bissau, včetně obnovení jednání o Protokolu k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu.

Stávající protokol se vztahuje na období tří let od jeho data podpisu. Tato dohoda je vícedruhová, neboť nezahrnuje pouze tuňáky, ale také garnáty a hlavonožce. Finanční příspěvek dosahuje částky 9 200 000 EUR ročně, včetně 3 000 000 EUR ročně na podporu odvětvové politiky rybolovu Guiney-Bissau.

Protokol stanoví rybolovné příležitosti pro plavidla EU lovící ve výlučné hospodářské zóně Guiney-Bissau v mezích dostupného přebytku. Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu má pro Guineu-Bissau velký význam z finančního hlediska, ale také s ohledem na restrukturalizaci jejího odvětví rybolovu a rozvoj místního (a tradičního) rybolovu. Je nezbytným nástrojem, který vkládá do procesu rybolovu přidanou hodnotu a který v konečném důsledku přispívá k vývozu rybářských produktů do EU.

Navíc může Guineji-Bissau pomoci snížit její závislost na produkci ořechů kešú a na mezinárodní pomoci a posílit hospodářství země, jehož nízká výkonnost spolu s politickou, hospodářskou a finanční nestabilitou umožnily kartelům obchodníků s drogami získávat stále větší moc, což vedlo ke značné destabilizaci země.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov, jakožto příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s uzavřením Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Paul Rübig

24.6.2015

STANOVISKO Rozpočtového výboru

pro Výbor pro rybolov

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu schváleného Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami

(11667/2012 – C8‑0278/2014 – 2012/0134(NLE))

Navrhovatel: Indrek Tarand

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Na základě pověření Rady jednala Evropská komise s Republikou Guinea-Bissau o prodloužení protokolu k dohodě mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu.

Jednání byla ukončena parafováním nového protokolu dne 10. února 2012. Protokol byl podepsán v souladu s rozhodnutím a prozatímně se uplatňuje ode dne, kdy byl podepsán.

Tento protokol a jeho příloha se používají po dobu tří let od zahájení jeho prozatímního provádění.

Před jednáním byly konzultovány zúčastněné strany v rámci Regionálního poradního sboru pro dálkový rybolov, který sdružuje odvětví rybolovu a nevládní organizace, jejichž činnost se zaměřuje na životní prostředí a rozvoj. Na odborných schůzích byli rovněž konzultováni odborníci z členských států. Z uvedených konzultací vyplývá, že by bylo přínosné protokol o rybolovu s Guinejí-Bissau zachovat.

Návrh rozhodnutí Rady má za cíl uzavřít protokol schválený Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami.

Protokol k dohodě má především:

•  zajistit plavidlům Evropské unie rybolovná práva ve vodách Guineje-Bissau v mezích dostupného přebytku;

•  posílit spolupráci mezi EU a Guinejí-Bissau, a tak vytvořit rámec pro partnerství, jehož smyslem je rozvíjet politiku udržitelného rybolovu a zodpovědně využívat rybolovné zdroje v rybolovné oblasti Guineje-Bissau, a to v zájmu obou stran.

ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY: celkový finanční příspěvek protokolu na období let 2012 až 2015 činí 27,972 milionu EUR (včetně správních výdajů).

Celkový finanční příspěvek protokolu ve výši 9,2 milionu EUR na celé období se zakládá na:

•        maximálně 40 povolení pro plavidla lovící tuňáky a 7 200 GRT pro trawlery s finančním příspěvkem ve výši 6,2 milionu EUR;

•  podpoře pro rozvoj odvětvové politiky rybolovu Republiky Guinea-Bissau ve výši 3 miliony EUR. Tato podpora odpovídá cílům vnitrostátní politiky v oblasti rybolovu.

Provádění tohoto protokolu lze pozastavit z podnětu jedné ze stran po konzultaci provedené v rámci smíšeného výboru, pokud je zjištěna jedna nebo více z těchto podmínek: a) nezvyklé okolnosti, které nejsou přírodním jevem, brání průběhu rybolovných činností ve výlučné ekonomické zóně Guineje-Bissau, b) v důsledku podstatných změn politických okolností, jež vedly k uzavření tohoto protokolu, c) jedna ze stran porušuje podstatné a základní prvky lidských práv a demokratických zásad apod. V případě pozastavení pokračují strany v konzultacích s cílem najít smírčí řešení svého sporu. V takovém případě budou přijata zvláštní finanční opatření.

******

Výbor pro rozpočet vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby Parlamentu doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami.

Výbor pro rozpočet navrhuje Výboru pro rybolov, aby přijal doprovodné nelegislativní usnesení, které bude obsahovat následující body:

•  vyzývá Komisi, aby Parlamentu a Radě každoročně předkládala zprávu o výsledcích víceletého odvětvového programu uvedeného v článku 3 protokolu a o plnění ohlašovací povinnosti ze strany členských států;

•  vyzývá Komisi, aby před skončením platnosti protokolu nebo před zahájením jednání o jeho případném nahrazení předložila Parlamentu a Radě hodnocení protokolu ex post, jež bude zahrnovat analýzu nákladů a přínosů a taktéž vysvětlení, jak jsou prostředky přidělené Guineji Bissau používány a monitorovány.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

2

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tiziana Beghin, Marco Zullo

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

15.7.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

4

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi

(1)

Přijaté texty v daném dni, P8_TA(0000)0000.

Právní upozornění - Ochrana soukromí