RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau

20.7.2015 - (11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE)) - ***

Comisia pentru pescuit
Raportor: João Ferreira
PR_NLE-AP_Agreement

Procedură : 2012/0134(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0233/2015

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11667/2012),

–       având în vedere proiectul de protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (11671/2012),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0278/2014),

–       având în vedere rezoluția sa nelegislativă din ...[1] referitoare la proiectul de decizie a Consiliului,

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru bugete (A8-0233/2015),

1.      aprobă încheierea protocolului;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Guineea-Bissau.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Primul acord în domeniul pescuitului încheiat între CEE și Guineea-Bissau datează din 1980. Din acel moment, flotele statelor membre ale CEE/UE au acces la posibilitățile de pescuit în apele acestei țări. De atunci și până la 15 iunie 2012, au fost în vigoare protocoale succesive de punere în aplicare a acordului.

La 10 februarie 2012, părțile au convenit încheierea unui nou protocol, adoptat de Comisia Europeană la 5 iunie 2012 și prevăzut a fi valabil pe o perioadă de trei ani, între 16 iunie 2012 și 15 iunie 2015. Cu toate acestea, din cauza loviturii de stat care a avut loc în Republica Guineea-Bissau la 12 aprilie 2012, procedurile necesare în vederea semnării acestui nou protocol au fost suspendate de către UE. Flotele statelor membre UE care își desfășurau activitatea în zona economică exclusivă a Guineei-Bissau în temeiul acestui acord au fost instruite să-și înceteze activitatea în acea zonă, considerându-se că nu li se poate garanta siguranța. În mai 2014 au avut loc alegeri în Guineea-Bissau și la 24 noiembrie 2014 a fost semnat în sfârșit un nou protocol de punere în aplicare a Acordului în domeniul pescuitului între UE și Guineea-Bissau, cu o durată de trei ani.

Contribuția financiară prevăzută este de 9,2 milioane de euro pe an, dintre care 6,2 milioane pentru accesul la resursele halieutice din zona economică exclusivă a Guineei-Bissau și 3 milioane reprezentând sprijin pentru dezvoltarea sectorului pescuitului din Guineea-Bissau.

Posibilitățile de pescuit atribuite flotelor UE sunt următoarele: 3 700 TRB (tonaj registru brut) pentru traulere frigorifice (crevete) și 3 500 TRB pentru traulere frigorifice (pești cu înotătoare și cefalopode), 28 de nave de pescuit ton frigorifice și cu paragate și 12 nave de pescuit ton cu platformă și paragate.

Odată cu suspendarea negocierilor cu Mauritania, Acordul în domeniul pescuitului între UE și Guineea-Bissau capătă o importanță crescută, putând fi considerat chiar unul dintre cele mai importante acorduri aflate în prezent în vigoare. Este unul dintre puținele acorduri în domeniul pescuitului care permite accesul la zone mixte de pescuit.

Guineea-Bissau se află pe coasta de vest a Africii, între Senegal și Guineea-Conakry, având o suprafață totală de 36 125 km2. Populația Guineei-Bissau este estimată la 1,4 milioane de persoane, în jur de un sfert dintre acestea locuind în capitala Bissau și restul în zonele rurale. O mare parte a populației țării, considerate una dintre țările cel mai puțin dezvoltate, trăiește sub pragul sărăciei (se estimează că două treimi dintre gospodării se află sub pragul sărăciei). PIB-ul său pe cap de locuitor este unul dintre cele mai scăzute din lume. În 2008, aproximativ o treime din veniturile publice proveneau de la așa-numiții donatori internaționali, UE contribuind cu aproximativ o treime din acest ajutor. Economia sa depinde în foarte mare măsură de agricultură, în special de o anumită cultură, și anume cea de nuci de caju. Diversificarea producției este una din provocările cu care se confruntă această țară.

În acest context, finalul preferințelor tarifare acordate în mod unilateral și intrarea în vigoare a așa-numitelor acorduri de parteneriat economic reprezintă constrângeri serioase, implicând riscuri și prejudicii considerabile pentru Guineea-Bissau. Existența unei întinse platforme continentale, alimentată de râuri, și mișcarea ascendentă sezonieră a curenților oceanici („upwelling”) contribuie la bogăția în resurse piscicole, incluzând specii de coastă și specii oceanice. Printre principalele stocuri cu valoare comercială se află cele de specii de pești demersali, pești pelagici de mici dimensiuni, pești pelagici migratori de mari dimensiuni, crustacee (crevete, inclusiv de adâncime) și cefalopode (calmari și caracatițe).

Pescuitul artizanal, inclusiv pescuitul de subzistență, asigură supraviețuirea câtorva mii de pescari (cifrele diferă în funcție de estimări|), unii dintre aceștia fiind originari din țări vecine, și a familiilor lor. Trei sferturi din cele aproximativ 1 500 de ambarcațiuni înregistrate în 2009 erau de tip canoe (construite din trunchiuri de copac). Comerțul cu produse pescărești cu UE a fost împiedicat de incapacitatea de a respecta măsurile sanitare impuse de UE. Consolidarea capacităților Guineei-Bissau în acest domeniu, prin instalarea unui laborator sanitar (în iulie 2014) poate, așa cum se dorește, să contribuie la schimbarea acestei situații. Acordul în domeniul pescuitului cu UE stă la baza unei părți semnificative din ansamblul transferurilor UE către Guineea-Bissau (în 2010 îi corespundea un sfert din totalul transferurilor).

Raportorul recomandă ca Parlamentul să aprobe încheierea prezentului protocol, având în vedere că acesta are o mare importanță, atât pentru Guineea-Bissau, cât și pentru flotele UE care își desfășoară activitatea în apele acestei țări.

Cu toate acestea, raportorul consideră că este necesar să aibă loc o evaluare și o analiză mai detaliată a acestui acord, a istoricului său și a perspectivelor sale pentru viitor. Având în vedere rolul și competențele Parlamentului European în acest domeniu, raportorul consideră că este oportună și necesară adoptarea unei rezoluții fără caracter legislativ referitoare la acest acord, care să conțină observațiile și recomandările de care se speră că va ține seama Comisia Europeană în perioada în care acest protocol va fi în vigoare și în cazul unei eventuale negocieri a acestuia în viitor.

Raportorul subliniază câteva aspecte cărora nu li s-a acordat o atenție deosebită.

Cu toate că primul acord în domeniul pescuitului dintre UE și Republica Guineea-Bissau a fost semnat cu 35 de ani în urmă, rezultatele obținute până în prezent în domeniul cooperării sectoriale sunt, în mod evident, limitate. Aceasta este o realitate care trebuie neapărat să se schimbe. Acordul trebuie să promoveze o reală dezvoltare sustenabilă a sectorului pescuitului din Guineea-Bissau și a industriilor și activităților conexe, crescând valoarea adăugată care rămâne în țară în urma exploatării resurselor sale naturale.

Este nevoie de o mai bună corelare între sprijinul sectorial oferit în contextul acordului în domeniul pescuitului și instrumentele disponibile în contextul cooperării pentru dezvoltare, și anume Fondul european de dezvoltare (FED), prin intermediul fie al programării naționale, fie al programării regionale în cadrul regiunii Africa de Vest.

Raportorul consideră că trebuie luate de către Comisia Europeană măsurile necesare, inclusiv posibila revizuire și majorare a componentei din acord referitoare la sprijinul sectorial, pe lângă crearea unor alte condiții mai bune în vederea măririi ratei de absorbție a acestui sprijin, pentru a garanta o adevărată inversare a tendinței urmate în ultimele decenii. Cele câteva (puține) evoluții pozitive constatate în ultimii ani trebuie să fie însoțite de eforturi susținute pentru a se putea înmulți și produce rezultate semnificative.

La fel ca în cazul altor țări din regiune, este necesară o creștere a volumului și fiabilității informațiilor privind capturile și, în general, privind starea de conservare a resurselor piscicole, precum și acordarea de sprijin pentru dezvoltarea capacităților proprii de obținere a acestor informații de către Guineea-Bissau.

În final, raportorul subliniază faptul că Parlamentul trebuie să fie informat imediat și pe deplin, în toate etapele, cu privire la procedurile referitoare la protocol sau la reînnoirea sa. Se propune să fie prezentat anual Parlamentului și Consiliului un raport referitor la rezultatele programului sectorial multianual menționat la articolul 3 din Protocol, precum și referitor la respectarea cerințelor de raportare a capturilor.

25.6.2015

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))

Raportor pentru aviz: Nirj Deva

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Guineea-Bissau este una din cele mai sărace dintre țările cel mai puțin dezvoltate din lume și are datorii foarte mari. De asemenea, are și unul dintre cele mai scăzute niveluri ale PIB-ului pe cap de locuitor din lume.

Economia sa depinde în foarte mare măsură de agricultură, în special de producția de nuci de caju. În plus, Guineea-Bissau este extrem de bogată în resurse piscicole, iar dependența alimentară de pescuit este ridicată, dată fiind lipsa surselor alternative de proteine animale.

Situația politică din țară este în continuare instabilă. Lovitura militară de stat din 12 aprilie 2012 a fost condamnată de comunitatea internațională, care a refuzat să recunoască instituțiile stabilite de către conducătorii loviturii de stat și a solicitat restabilirea ordinii constituționale.

Evoluțiile pozitive înregistrate începând cu luna mai 2014, când au avut loc alegeri prezidențiale, au determinat UE să-și reia cooperarea cu Guineea-Bissau, relansând și negocierile privind Protocolul la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului (APP).

Protocol actual acoperă o perioadă de 3 ani de la data semnării sale. Este un acord privind mai multe specii, întrucât vizează nu numai tonul, ci și creveții și cefalopodele. Contribuția financiară se ridică la 9 200 000 EUR pe an, incluzând 3 000 000 EUR pe an ca sprijin pentru politica sectorială în domeniul pescuitului a Guineei-Bissau.

Protocolul oferă navelor UE posibilități de pescuit în zona economică exclusivă a Guineei-Bissau în limitele surplusului disponibil. APP este foarte important pentru Guineea-Bissau din punct de vedere financiar, dar și în ceea ce privește refacerea sectorului său al pescuitului și dezvoltarea industriei locale a pescuitului, inclusiv a pescuitului artizanal. Este un instrument esențial pentru a aduce valoare adăugată activității de pescuit și, în ultimă instanță, pentru a exporta produse pescărești în UE.

În plus, poate contribui la reducerea dependenței Guineei-Bissau de producția de nuci de caju și de ajutorul internațional și la consolidarea economiei țării, a cărei slăbiciune, cuplată cu instabilitatea sa politică, economică și financiară, a permis cartelurilor drogurilor să devină din ce în ce mai puternice, o evoluție care a destabilizat în mare măsură țara.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru pescuit, competentă în fond, să recomande aprobarea încheierii Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Rübig

24.6.2015

AVIZ al Comisiei pentru bugete

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))

Raportor pentru aviz: Indrek Tarand

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pe baza mandatului acordat de către Consiliu, Comisia Europeană a purtat negocieri cu Republica Guineea-Bissau în vederea reînnoirii protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau.

La încheierea negocierilor, a fost parafat noul protocol, la 10 februarie 2012. Protocolul a fost semnat în baza unei decizii și se aplică provizoriu de la data semnării sale.

Protocolul și anexa sa se aplică pe o perioadă de trei ani începând de la data de la care se aplică provizoriu.

Părțile interesate au fost consultate înaintea negocierii, în cadrul Consiliului consultativ regional pentru flota de lungă distanță, care reunește sectoarele pescuitului și ONG-urile din domeniul mediului și al dezvoltării. În cadrul reuniunilor tehnice, au fost consultați și experți din statele membre. În urma acestor consultări, s-a ajuns la concluzia că este oportun să se mențină un protocol în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau.

Propunerea de decizie a Consiliului urmărește încheierea Protocolului convenit între Uniunea Europeană și Guineea-Bissau de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părți.

Obiectivul principal al protocolului la acord este de a:

•  oferi navelor Uniunii Europene posibilități de pescuit în apele Republicii Guineea-Bissau în limitele surplusului disponibil;

•  consolida cooperarea dintre Uniunea Europeană și Republica Guineea-Bissau în vederea instituirii unui cadru de parteneriat pentru dezvoltarea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și pentru exploatarea responsabilă a resurselor halieutice din zona de pescuit a Republicii Guineea-Bissau, în interesul ambelor părți.

IMPLICAȚII BUGETARE: contribuția financiară globală a protocolului este de 27,972 milioane EUR între 2012 și 2015 (inclusiv cheltuielile administrative).

Contribuția financiară globală a protocolului, în valoare de 9,2 milioane EUR pentru întreaga perioadă, se bazează pe:

•  maximum 40 de autorizații pentru nave de pescuit ton și 7 200 TRB pentru traulere, pentru o contribuție financiară de 6,2 milioane EUR;

•  sprijinul acordat dezvoltării politicii sectoriale a Republicii Guineea-Bissau în domeniul pescuitului în valoare de 3 milioane EUR. Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale în materie de pescuit.

Aplicarea prezentului protocol poate fi suspendată la inițiativa uneia dintre cele două părți după consultări în cadrul comisiei mixte și dacă sunt îndeplinite una sau mai multe dintre următoarele condiții: (a) în cazul în care circumstanțe neobișnuite, altele decât fenomenele naturale, împiedică desfășurarea activităților de pescuit în ZEE a Guineei-Bissau; (b) în urma unor schimbări semnificative a obiectivelor de politică care au condus la încheierea prezentului protocol; (c) una dintre cele două părți încalcă unul dintre elementele esențiale și fundamentale ale drepturilor omului și ale principiilor democratice, etc. În caz de suspendare, părțile continuă consultările în vederea soluționării pe cale amiabilă a disputei dintre ele. În acest caz, se prevăd măsuri financiare specifice.

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, competentă în fond, să recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau.

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru pescuit să adopte o rezoluție nelegislativă însoțitoare care să includă următoarele puncte:

•  invită Comisia să prezinte anual Parlamentului și Consiliului un raport referitor la rezultatele programului sectorial multianual menționat la articolul 3 din Protocol, precum și referitor la respectarea de către statele membre a cerințelor de raportare;

•  invită Comisia să prezinte Parlamentului și Consiliului o evaluare ex post a protocolului, inclusiv o analiză de costuri și beneficii și o explicație a modului în care sunt folosite și monitorizate fondurile alocate Republicii Guineea-Bissau, înaintea expirării protocolului sau înainte de inițierea negocierilor în vederea eventualei sale înlocuiri.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

2

4

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Tiziana Beghin, Marco Zullo

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.7.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

4

5

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Isabella Adinolfi

  • [1]  Texte adoptate la această dată, P8_TA(0000)0000.