Postup : 2012/0134(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0233/2015

Predkladané texty :

A8-0233/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 09/09/2015 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0298

ODPORÚČANIE     ***
PDF 186kWORD 113k
20.7.2015
PE 557.215v03-00 A8-0233/2015

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajca: João Ferreira

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11667/2012),

–       so zreteľom na návrh protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (11671/2012),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú predložila Rada v súlade s článkom 43, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0278/2014),

–       so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z ...(1) o návrhu rozhodnutia Rady,

–       so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a na stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A8-0233/2015),

1.      udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Guinejsko-bissauskej republiky.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Prvá dohoda medzi EHS a Guineou-Bissau v oblasti rybolovu bola podpísaná v roku 1980. Od tohto dátumu majú flotily členských štátov EHS/EÚ prístup k rybolovným možnostiam vo vodách tejto krajiny. Od roku 1980 do 15. júna 2012 boli v platnosti následné vykonávacie protokoly k dohode.

Dňa 10. februára 2012 uzavreli strany dohody nový protokol, ktorý Európska komisia prijala 5. júna 2012. Protokol mal platiť tri roky, a to od 16. júna 2012 do 15. júna 2015. Vzhľadom na štátny prevrat, ku ktorému došlo v Guinei-Bissau 12. apríla 2012, však EÚ prerušila všetky postupy potrebné na podpis tohto nového protokolu. Plavidlá členských štátov EÚ, ktoré v rámci tejto dohody pôsobili vo výhradnej hospodárskej zóne Guiney-Bissau, dostali vzhľadom na názor, že sa nedá zaručiť ich bezpečnosť, pokyny, aby ukončili činnosť v tejto oblasti. V máji 2014 sa v krajine uskutočnili voľby a 24. novembra 2014 bol nakoniec podpísaný nový vykonávací protokol k dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Guineou-Bissau s platnosťou na tri roky.

Finančný príspevok je 9,2 milióna EUR za rok a zodpovedá sume 6,2 milióna EUR na prístup k rybolovným zdrojom vo výhradnej hospodárskej zóne Guiney-Bissau a 3 miliónov EUR na podporu rozvoja sektora rybolovu Guiney-Bissau.

Rybolovné možnosti priznané plavidlám EÚ sú: 3 700 GRT (hrubá registrovaná tonáž) pre mraziarenské plavidlá (krevety) a 3 500 GRT pre mraziarenské plavidlá (ryby a hlavonožce); 28 mraziarenských plavidiel so záťahovou sieťou a plavidiel s lovnými šnúrami na lov tuniakov a 12 plavidiel na lov tuniakov udicami (s prutom).

Po pozastavení rokovaní s Mauritániou nadobudla dohoda o rybolove medzi EÚ a Guineou-Bissau väčší význam a môže sa dokonca považovať za jednu z najdôležitejších z dohôd, ktoré sú v súčasnosti v platnosti. Je to jedna z mála dohôd EÚ o rybolove, ktorá umožňuje prístup k zmiešanému rybolovu.

Guinea-Bissau sa nachádza na západoafrickom pobreží medzi Senegalom a Guineou. Má celkovú rozlohu 36 125 km2. Krajina má približne 1,4 milióna obyvateľov, pričom asi štvrtina z nich žije v hlavnom meste Bissau a zvyšok vo vidieckych oblastiach. Považuje sa za jednu z najmenej rozvinutých krajín sveta, kde veľká časť obyvateľstva žije pod hranicou chudoby (podľa odhadov dve tretiny domácností v krajine). HDP krajiny na obyvateľa je jedným z najnižších na svete. V roku 2008 pochádzala približne jedna tretina národného dôchodku od medzinárodných darcov, pričom EÚ poskytla takmer tretinu tejto pomoci. Hospodárstvo je výrazne závislé od poľnohospodárstva a predovšetkým od jednej plodiny: orechov kešu. Jednou z výziev, ktoré pred krajinou stoja, je diverzifikácia výroby.

V tejto súvislosti znamená pre krajinu ukončenie jednostranných globálnych preferencií a nadobudnutie platnosti dohôd o hospodárskom partnerstve výrazné obmedzenie, ktoré prináša riziko prípadných závažných škôd. Široký kontinentálny šelf zásobovaný riekami a sezónne vystupovanie morských prúdov zabezpečujú bohaté populácie pobrežných a oceánskych druhov. Hlavné populácie s komerčnou hodnotou zahŕňajú druhy žijúce pri morskom dne, malé pelagické druhy, veľké migrujúce pelagické druhy, kôrovce (krevety vrátane hlbokomorských kreviet) a hlavonožce (kalmáre a chobotnice).

Maloobjemový tradičný rybolov vrátane rybolovu na živobytie zabezpečuje prežitie niekoľkých tisícov rybárov a ich rodín, z ktorých niektorí pochádzajú zo susedných krajín (počty sa líšia v závislosti od rôznych odhadov). Tri štvrtiny z takmer 1 500 registrovaných plavidiel v roku 2009 boli plavidlá typu kanoe (zhotovené z pňov stromov). Obchodovanie s produktmi rybolovu s EÚ nie je možné, pretože krajina nedokáže zabezpečiť dodržiavanie hygienických požiadaviek EÚ. Opatrenia na posilnenie kapacít Guiney-Bissau v tejto oblasti, napríklad vybudovanie hygienického laboratória (v júli 2014), by mohli prispieť k vítanej zmene tohto stavu. Dohoda o rybolove s EÚ predstavuje významnú časť všetkých prostriedkov plynúcich z EÚ do Guinei-Bissau (v roku 2010 zodpovedala štvrtine všetkých prostriedkov).

Spravodajca odporúča, aby Parlament schválil uzavretie tohto protokolu, keďže má veľký význam tak pre Guineu-Bissau, ako aj pre flotilu EÚ, ktorá má pôsobiť v jej vodách.

Spravodajca sa však domnieva, že by sa malo uskutočniť podrobnejšie posúdenie a preskúmanie tejto dohody, jej kontextu a vyhliadok do budúcnosti. Vzhľadom na úlohu a právomoci Európskeho parlamentu v tejto oblasti spravodajca považuje za vhodné a potrebné prijať nelegislatívne uznesenie o tejto dohode s úvahami a odporúčaniami, ktoré by Komisia mala zohľadniť počas obdobia platnosti tohto protokolu a pri prípadných budúcich rokovaniach.

Spravodajca upozorňuje na niektoré aspekty, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť.

Napriek tomu, že prvá dohoda o rybolove medzi EÚ a Guinejsko-Bissauskou republikou bola podpísaná už pred 35 rokmi, výsledky dosiahnuté v oblasti sektorovej spolupráce sú žalostne slabé. Túto situáciu je potrebné zmeniť. Dohoda by mala presadzovať skutočný udržateľný rozvoj guinejského sektoru rybolovu a súvisiacich odvetví a činností a zvýšiť tak pridanú hodnotu, ktorá zostáva v krajine vďaka využívaniu jej prírodných zdrojov.

Je potrebná lepšia koordinácia medzi sektorovou podporou poskytovanou v rámci dohody o rybolove a nástrojmi, ktoré sú k dispozícii v rámci rozvojovej spolupráce, najmä Európskeho rozvojového fondu (ERF), a to buď prostredníctvom národných programov alebo regionálnych programov pre región západnej Afriky.

Spravodajca sa domnieva, že Komisia by mala prijať potrebné opatrenia – vrátane možnej revízie bodu dohody týkajúceho sa sektorovej podpory a jej posilnenia, ako aj vytvorenia rôznych a lepších podmienok na zvýšenie miery čerpania tejto podpory – s cieľom zvrátiť trend posledných desaťročí. Určitému (i keď slabému) pozitívnemu vývoju, ktorý bol zaznamenaný v posledných rokoch, chýba trvalé úsilie na to, aby bolo možné tento vývoj posilniť a aby sa dosiahli hmatateľné výsledky.

Podobne ako v prípade iných krajín v regióne je vo všeobecnosti potrebné zvýšiť množstvo a spoľahlivosť informácií o úlovkoch a stave zachovania rybolovných zdrojov, ako aj podporovať rozvoj vlastných kapacít Guiney-Bissau na získavanie týchto údajov.

Na záver spravodajca zdôrazňuje, že Parlament by mal byť ihneď, v plnej miere a vo všetkých štádiách informovaný o postupoch týkajúcich sa protokolu a jeho obnovenia. Navrhuje sa, aby sa Parlamentu a Rade každoročne podávala správa o výsledkoch viacročného sektorového programu podľa článku 3 protokolu, ako aj o dodržiavaní požiadaviek na podávanie hlásení o úlovkoch.

25.6.2015

STANOVISKO Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nirj Deva

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Guinea-Bissau je jednou z najchudobnejších krajín spomedzi najmenej rozvinutých štátov sveta a je výrazne zadlžená. Jej HDP na obyvateľa takisto patrí k najnižším vo svete.

Hospodárstvo Guiney-Bissau je vo veľkej miere závislé od poľnohospodárstva, najmä od produkcie orechov kešu. Táto krajina má navyše mimoriadne bohaté rybolovné zdroje a vzhľadom na nedostatok alternatívnych zdrojov živočíšnych bielkovín je od rybolovu výrazne závislá.

Politická situácia v krajine je naďalej nestabilná. Medzinárodné spoločenstvo odsúdilo vojenský prevrat, ku ktorému došlo 12. apríla 2012, pričom odmietlo uznať inštitúcie nastolené vodcami prevratu a vyzvalo na obnovu ústavného poriadku.

Pozitívny vývoj od prezidentských volieb v máji 2014 bol pre EÚ pohnútkou na to, aby obnovila spoluprácu s Guineou-Bissau, ako aj rokovanie o protokole k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu.

Súčasný protokol sa vzťahuje na obdobie troch rokov odo dňa jeho podpisu. Ide o dohodu týkajúcu sa viacerých druhov rýb, pretože sa nevzťahuje iba na tuniaky, ale aj na krevety a hlavonožce. Ročný finančný príspevok predstavuje 9 200 000 EUR a zahŕňa aj podporu pre odvetvovú guinejsko-bissauskú rybársku politiku vo výške 3 000 000 EUR ročne.

Protokol poskytuje rybolovné možnosti plavidlám EÚ vo výhradnej hospodárskej zóne Guiney-Bissau v medziach dostupného prebytku. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu má pre Guineu-Bissau veľký význam z finančného hľadiska, ale aj z hľadiska prestavby sektora rybolovu a rozvoja jej miestneho odvetvia rybolovu (vrátane maloobjemového tradičného rybolovu). Je kľúčovým nástrojom, ktorý predstavuje prínos k procesu rybolovu a v konečnom dôsledku umožňuje vývoz produktov rybolovu do EÚ.

Okrem toho môže pomôcť pri znižovaní závislosti Guiney-Bissau od produkcie orechov kešu a od medzinárodnej pomoci a pri posilňovaní jej hospodárstva, ktorého zlý stav, znásobený politickou, hospodárskou a finančnou nestabilitou, umožnil drogovým kartelom, aby čoraz viac rozširovali svoj vplyv, čo výrazne destabilizovalo krajinu.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu, aby súhlasil s uzavretím protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig

24.6.2015

STANOVISKO Výboru pre rozpočet

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Indrek Tarand

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia rokovala na základe mandátu Rady s Guinejsko-bissauskou republikou s cieľom obnoviť protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou.

Výsledkom týchto rokovaní bol nový protokol parafovaný 10. februára 2012. Protokol bol podpísaný v súlade s rozhodnutím a odo dňa podpisu sa predbežne uplatňuje.

Protokol a príloha k nemu budú platiť tri roky odo dňa predbežného uplatňovania.

Konzultácie so zainteresovanými stranami sa uskutočnili pred rokovaním v rámci Regionálnej poradnej rady pre diaľkové flotily, v ktorej sú združené rybárstvo a mimovládne organizácie činné v oblasti životného prostredia a rozvoja. V rámci technických zasadnutí sa uskutočnili aj konzultácie s odborníkmi z členských štátov. Výsledkom týchto konzultácií bol záujem zachovať protokol o rybolove s Guineou-Bissau.

Cieľom návrhu rozhodnutia Rady je uzavrieť protokol dohodnutý medzi EÚ a Guinejsko-bissauskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa v súčasnosti platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami.

Hlavným cieľom protokolu k dohode je:

•  poskytovať rybolovné možnosti pre plavidlá Európskej únie vo vodách Guinejsko-bissauskej republiky v medziach dostupného prebytku;

•  posilniť v záujme oboch strán spoluprácu medzi EÚ a Guinejsko-bissauskou republikou a vytvoriť tak rámec partnerstva na rozvoj udržateľnej rybárskej politiky a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti Guinejsko-bissauskej republiky.

ROZPOČTOVÉ DÔSLEDKY: Celkový finančný príspevok protokolu predstavuje v rokoch 2012 – 2015 (vrátane administratívnych nákladov) 27 972 miliónov EUR.

Základom celkového finančného príspevku podľa protokolu vo výške 9,2 milióna EUR za celé obdobie je:

•  maximálne 40 povolení pre plavidlá na lov tuniakov a 7 200 hrubej registrovanej tonáže pre plavidlá s vlečnými sieťami za finančný príspevok vo výške 6,2 milióna EUR;

•  podpora rozvoja sektorovej politiky rybárstva Guinejsko-bissauskej republiky vo výške 3 miliónov EUR. Táto podpora zodpovedá cieľom národnej politiky v oblasti rybolovu.

Vykonávanie tohto protokolu sa môže pozastaviť na podnet jednej zo strán po konzultácii v rámci spoločného výboru, ak je splnená jedna alebo viacero z nasledujúcich podmienok: a) nezvyčajné okolnosti, iné ako prírodný jav, bránia priebehu rybolovných činností v guinejsko-bissauskej výhradnej hospodárskej zóne; b) významné zmeny politických cieľov, ktoré viedli k uzavretiu tohto protokolu; c) jedna zo strán porušuje jeden z podstatných a základných prvkov ľudských práv a demokratických zásad atď. V prípade pozastavenia strany pokračujú v konzultáciách s cieľom nájsť priateľské riešenie sporu. V takom prípade budú prijaté osobitné finančné opatrenia.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu, aby súhlasil s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou.

Výbor pre rozpočet navrhuje Výboru pre rybárstvo, aby prijal sprievodné nelegislatívne uznesenie, ktoré bude obsahovať aj tieto body:

•  vyzýva Komisiu, aby každoročne predkladala Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch viacročného sektorového programu opísaného v článku 3 protokolu, ako aj o dodržiavaní požiadavky na podávanie správ členskými štátmi;

•  vyzýva Komisiu, aby pred uplynutím platnosti protokolu alebo pred začiatkom rokovaní o jeho prípadnom nahradení predložila Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie protokolu ex-post vrátane analýzy nákladov a prínosov a vysvetlenia, ako sa finančné prostriedky pridelené Guinei-Bissau využívajú a monitorujú.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tiziana Beghin, Marco Zullo

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

15.7.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

4

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi

(1)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA(0000)0000.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia