Процедура : 2013/0410(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0234/2015

Внесени текстове :

A8-0234/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Гласувания :

PV 08/09/2015 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0283

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 185kWORD 97k
20.7.2015г.
PE 560.902v02-00 A8-0234/2015

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

(08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Лиса Яконсари

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

(08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (08257/3/2015 – C8 0159/2015),

–       като взе предвид становището на Сметната палата от 25 февруари 2014 г.(1),

–       като взе предвид позицията си на първо четене (2)относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0796),

–       като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид член 76 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0234/2015),

1.      одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.      констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.      възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.      възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.     възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

Позовавания

08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

15.4.2014                     T7-0344/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0796 - C7-0421/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

9.7.2015

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

9.7.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2014

15.7.2015

 

 

Дата на приемане

16.7.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Diane James

Дата на внасяне

20.7.2015

OКОНЧАТЕЛНО ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ В КОМПЕТЕНТНАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE:

 

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Ulla Tørnæs

ECR:

Daniel Dalton, Vicky Ford, Marcus Pretzell, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD:

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE:

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D:

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Jens Nilsson, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Verts:

Pascal Durand, Julia Reda

2

-

EFDD:

Diane James

ENF:

Mylène Troszczynski

1

0

GUE/NGL:

Dennis de Jong

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

-  : „против“

0  : „въздържал се“

(1)

ОВ C 94, 31.3.2014 г., стр. 1.

(2)

Приети текстове, 15.4.2014 г., P7_TA(2014)0344.

Правна информация - Политика за поверителност