Postup : 2013/0410(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0234/2015

Předložené texty :

A8-0234/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Hlasování :

PV 08/09/2015 - 5.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0283

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 178kWORD 93k
20.7.2015
PE 560.902v02-00 A8-0234/2015

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů

(08257/3/2015 – C8‑0159/2015 – 2013/0410(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů

(08257/3/2015 – C8‑0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (08257/3/2015 – C8‑0159/2015),

–       s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 25. února 2014(1),

–       s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0796),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0234/2015),

1.      schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.      konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.      pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.      pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

POSTUP

Název

Vzájemná pomoc mezi správními orgány členských států a jejich spolupráce s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů

Referenční údaje

08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

15.4.2014                     T7-0344/2014

Návrh Komise

COM(2013)0796 - C7-0421/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

9.7.2015

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

9.7.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Liisa Jaakonsaari

17.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2014

15.7.2015

 

 

Datum přijetí

16.7.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Jens Nilsson, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Diane James

Datum předložení

20.7.2015

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

35

+

ALDE:

 

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Ulla Tørnæs

ECR:

Daniel Dalton, Vicky Ford, Marcus Pretzell, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD:

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

PPE:

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Philippe Juvin, Eva Paunova, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D:

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Jens Nilsson, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Verts:

Pascal Durand, Julia Reda

2

-

EFDD:

Diane James

ENF:

Mylène Troszczynski

1

0

GUE/NGL:

Dennis de Jong

Význam zkratek:

+ : pro

-  : proti

0  : zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 94, 31.3.2014, s. 1.

(2)

Přijaté texty dne 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.

Právní upozornění - Ochrana soukromí